Skip to main content

Full text of "مصحف مكتوب مترجم الى اللغة الاندونيسية"

See other formats
Pel ay an Dua. Tanah Suci, Abdullah bin AMul A/.l/. All Sa'ud, 

Raja Kcraj^n Arab Saudi, in L u n [Lapal kebarrnalan Kfibauai Pengalljur 

untuk ditclatriva A I Qurar»]l Kiirirn dan Te riernahiiya ini 

AL QUR'AN 

DAN 

TERJEMAHNYA Khadim Al ITaramain Asy Syarifain (Pelayan Dua Tanah Suci) 

Abdullah bin Abdul Aziz A]i Sa"ud, Raja ECcrajaan Arab Saudi, 

mendapat kcbormatan sebagai Penganjur untuk dicetaknya 

AL Quranul Karim dan Tcrj email nya, ini U: 4JI JL&4 

iLJbJfj *j*-Otj u>Uj VIj i-j^ — ■)'! Ojj— Ul j-j jj 

'. JLru \a'\ 
L'l^iJLj 4JLJI *laip- i ijA— Jl jjjiJi J^*^ iii'-LJ- ilILIi jjj^-ljl ;>*jJ-l pj'j^- ^'ljj-jIJ 'iUili 

. .^-'jJl ^UU OIlAj iJ J i <jLu 4^j-jJj l jj j— J T j 

^JiL , ij^*-!! VfjJi i^LdL aLSj^fij i^-JLJIj lJ^j Vijj V^U^ 1 ^br^ 1 Mi) i>* - ^kjj 

/j^iU'uJl J,-^J — i 1 ^ 4^4-iJ l 3«^| — 1 1 i+4i' (JIjiJI c-Lij fr"^ ,^1 £j£ji O'j^ 1 ^^ **^-y 
. r<jl jij -i* I^iLi : JL*j 4*i* JJl ^^Xja -Jy ji <j jfc*lll l f^^Jy UJtrfj t v^ydl jJm 
^jiL, oujill ^j^^l 1 vL^dJ .^i dULI Mdi ^^k < jj^ii -uJL /*ikLJI Lily^Z L^j 

. W^ 

-L+j-J '^ojbi- jj£j ljT jh*-^ ^jJ' i ^uu> Jl-jJI I J* j'jiN Jij jf ^U; j ^a-— 4JI i^j 

. ^LJI *, ^. Jj i ^r^l 
JUluisf ^ i^L* jj£i— ■LfJb ^^JiL L*f_« ■ ?y £Jl jtyLlI j>i*- «-**■/ oT iijjJ Lj| 

Li iL^a*- J* ir| i-J^Jl l^Ji^ i ji!' ^'mll jTj i jp**LI jiljiJl j^Jl L^Jut JjJ ^1 UJuJI 

• iy^J J^*" i>" ^ yM 1 J** i£r*i ^ Ltu^i li'j i £j£» *^' m'^ (»+* ^i (HTj^l (J* <il; 
i^Lj^iJl i^ij^^'i it'^J J^t fc Jlil jijj^i jJIji J i^^-j^ 1 *.i+J ^jLJ JJ jj j„>-jj ^ 'jjj 

. Jjl iLi jj i*iLi]' oLa^JI 

r( *JjJI ^*-J' CJ I dU ^ JJb ^JJ 1 » J— — II Jj- ^5) ^iLjJI yij 1 JijLl -aJlj KATA SAMBUTAN 

Yiuig Miilia Sycikh Shalch bin Abdul A7J7 bin Muhammad Ali Svcikh 
Meriiteri Urusan Kdslamaji, Wakaf, Dakwah dan Bimbingail IsJajt] 
Pungawaji Umum Kampleks Percetakan A) Quran Raja E'ahad 

Scgala puji bagi Allah Tuhan semesta a] am, Vang telah berfirman 
dalam Kitab-Nya yang mulia: 

- ^•*~lJ^>-^^*Jjj>*n<T^Zslt'^**^*- J* ... f 

"Sesvngguknya telah datang kepadamu cahaya dan Allah dan 
kiiab yang menerangkan ". 

Semoga shalawat dan sal am senantiasa tercurab kepada penghulu 
para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sHaikdlahu alaihi wanallam^ 

yang telah bersabda: , _ 

"Sehaik-baik kamu adalah orangyang mempelajctriAl Outan 
dan mengajarkannya". 

Sclanjutnya, dalam rangka melaksanakanpengarahan Khadim 
Al Haramain Asy Syarifain (Pel ay an Una Tanah Suci), Baginda Raja 
Abdullah bin Abdul Aziz All Sa'ud -semoga Allah mclindunginya- 
dalam membcrikan pcrhatian yang tinggi terhadap Kilabultah, juga 
upaya penytrbaran dan pembagiannya kepada kaum musiimin di seluruh 
penjuru dunia serta pentafsiran dan penterjemahan maknanya kc dalam 
berbagai bahasa dunia, 

Berdasarkan keyakinan Ekpartcnien Agama, Wakaf", Dakwah dan 
H i m hi ngan I si am akan pentingny a teij emahan makna Al Quran A] Karim 
dalam berbagai bahasa panting dunia, gun a memudahkan memahami 
Al Quran Al Karim bagi umat Islam yang menggunakan bahasa selain bah as a Arab, di samp in g menyampaikan risalah yang Lei ah 

diperintahkan oleh Rasulullah shallaljahu alaihi wasallam dalam 
sabdanya: it fl r **; i*<r 

"Sampaikanlah dciriku meskipun (hanya) saiu ciyat ". 

Dan scbagai bentuk khidmat kepada segenap saudara kita yang 
menggunakan bahasaMelayu, makapibak Kompleks Pcrcctakan 
Al Quran Raj a Pah ad di Madinah Al Munawwarah, dcngan senang 
hati memperseinbahkan kepada pembaca yang mulia, terjemahan 
Al Quran Al Karim dalam bahaina Indonesia, yang letah disahkan 
oleh Deparlcmen Agama Republik Indonesia dan telah diteliti oleh 
pihak Kompleks Pereetakan A I Quran Raja Fahad, 

Kita panjalkan rasa syukur kepada Allah yang idah membcrikan 
taufiq bagi penyelesaian tugas besax ini. Kita berharap mudah- 
mudahan usaha ini menjadi ama! yang ikhlas karena mengharapkan 
rid ha Allah Yang Maha Mulia dan bermanfaat bagi seluruh manusia, 

Scsungguhnya kita menyadari bahwa terjemahan Al Quran 
Al Karim, bagaimanapun iclah dilakukan dengan scksama, namun 
letap saja akan ada kekurangan dalam membawakan makna agung 
yang terkandung dalam nasb Al Quran yang penuh mu Jizal, Kita 
juga memahami bahwa makna-makna yang dibawakan sebuah 
terjemahan adalah (sebatas) nasi! dari pengetahuan penterjemah 
dalam memahami Kitabullah yang mulia ini, Sebagai hasil usaha 
manusia, maka terjemahan ini tcntu tidak Icpas dari kcsalahan dan 
kckurangan. 

Karcnanya, kami sangat mengharapkan dari sctiap pembaea AJ Quran 
dan Terjemahnya ini, untuk berkenan menyampaikan scgala bemuk 
kesalaham kckurangan maupun penambahan yang didapatinya, 
kepada pihak Kompleks PcrcctakanAl Quran Raja Fahaddi Madinah 
An Nabawiyah, demi perbaikan dalam cetakan-cctakan berikutnya. 
insya Allah. 

Hanya Allah-lah Penganugerah taufiq dan Dia-Iah Pcmbimbing 
kepada jatan yang benar. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami 
ini. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. KATA FESGANTAR 

KETVA YAYASAN FENYeLENGGARA 

PEftTERJEMAH/PE.VTAFSfR At. QURAN Amlatw 'alaikum w,nf. 

rejmserr ftftytttngpirB PznltrltmahiPeninfBr AS Quran yang tiilan- 
/uk cleft Menttri A game dengin sums Kcputusan no, 26 ih, J 90 lunrukme- 
nyctcnggarakan den mcncrbitknrj ivrta mtnyiarksn Kilab AS Qur'o.h dan 
Tet}ttw}itiya r pads twiJfcfu ini dengaa mv tyukut jeigh dapaj tnenjpsita)'- 
knn kepada masyarakat terbitnya Kiteh Al {htrtrrr dan Ttrjtmahnya, ter- 
diri fieri satu jitrd safe yang btriiikan SO ,'uz. 

Ad« pun Stfayfi semen sofa dtaj/m 1st Kirab Al Qurbn dan stfjtmshtya 
jilid kesafu, kedua dan keiiga dengin edanya perbeikan-ptrhaikan ttr- 
hadap bcbtrepa htkehruan-kekciimari yang dijumpai pads Kitob At Quran 
do* Terfitmhuya. 

[k dalem masa-maja yang k&mi lalui, stfama S tahun mengerjtkan 
ntgas hems yeng dipikulkan kepada kami im dengan melaiid ftermaeam- 
macom kt-ivSitnn. komi tidak dopai metupakan jtrih payeh kavxn-kawj 
a-ttig&ts "Dewan pent &f email " yang «JB* stmuSa tampai teitatlnya tv&f 
ini j* tun memberikan waktunya yang herharga baik siang maupun mefam 
dcnpsn tidak mfrtgertal tetah, kepada mcrtka kawii banyak-bartyak mtng- 
actpkan t&itm kaiih, MtrtkailU Uriah: 

1. Prof, T,M. Hathi Askshtddi^. (aim} 

2. Prof. H. Bustami A. Gani 
J, Pr$f. ff.MuckfarJokyft. 

4. Prof. H.M, Tofta Jahya. Omar, /aim) 

5. Dr. tt.A Mukri Alt 
S. Drt. Kamal Muchtiar, 
7. H. GclaXi Thaitr. (aSrti) 
* K.H.A. Munddad. 

9. X.H. AliMakium, (aim) 

10. Drt. Busjatn Madjidi Bttint-beH&u inilah yang ttlah iurui bwjata dahm metaksatutkatt 
fujjni me n terfema hkan Kitab Ai Qut-'an ke datam fyahata Indonesia selama £ tehun. SfmOfB aken rflcnpdi amel laieh bagi mereke. Amin-' 

Akhtmys kfpaih ftlurvh mstsnsj <ian badan-tadan scrte Icmba&i- 
tembaga Pemttittuft ataupttn .twaiw yntrg rurur memfttniu fttf&kiananya 
tugns yang brm! ini, kami mengucepkan tenma kasift banyak. JAKARTA. lM*rtrI97l. 

tA YA&Afll PEJVYHLEiViJGARA 
Pf.NTZRIEMA HfPF-NTA FSIR A L QUR 'AN, 
tFwf. R. ti.A . SOtftA RJO S. ii.} 
few 1J 151 MUQADDIMAH 
BAB SATU: SZJARAll AI. QUR'aS 

I- APAKAH AL QURAN [TU .,.- -.„..,. IS 

a. Aru kiLn (Jur'an Jbd apa yAng ilinnaivud d^ngiii ALQur'ao LS 

fr. Cua-Caia AJ Our'aa (Ji»aJl*iiiu± 15 

(, Hifcmnb ditujunkBO AJ Qur'ao »«r* hettasPit-anaftii |& 

J Aya.rj.yai: MilrkiyyaJi dan ayaijya.1 MadajiiyyiJi .... i... 

c. Nannu DamLiAl Quran \& 

/ Sura.l-&urt[dil6IilAL(Jur"in _._. 17 

I. Huntf-buruf HiJH*iyyj,h yan£ jdiparli [k^mijlaBn lurir .. , 17 

k. Ptmba..piLn AI Qiu'aji _ _ 1$ 

II. &FJARAH PF.MEI.THAMAN KEMtTRNIAN AL QUR'AN 1ft 

a. Murarlihan A.! CJur'nn di maja Naai i.a.w );■• 

fr AlQur'arnii mm AlmBiliWf a 20 

c. MinDbulufcaji ALQur'an n I Kb run d: masa Utimaji i.a. 2[ 

III TAFSIR AT. QUR'ANUL KARJM 2J 

A. Periodr MuLiqiidunin .„. „._,„ ,.....,. 2b 

B. PfriodeMyLiiiithirui(Ab*iH-Ab«[t IIIIJ ,..,„,_ ;a 

C. Tifoir pud* p«n«it bum _ ..._ _ _ M 

tV. PEJVTERJEMAKAN AL QL'R'AN _.. » 

A. Tcrj^maliau le 4tlunt»b4u Bhhc - .,_,..,_._ __ 30 

R TErj^rnanATi kcdjlairi 1m.1ij.ui Tiufcin Barac 32 

C Tcr|[Trnaiiajil.c4l*LiiR baJiaaa Jndunnaa 36 

A* R MSA.: .Y-*/ MlMAMMAti SAW. 

A. PERLUNYA ALQUR'AN DITliRL-SKAS _ 37 

<r Nabi'ilai.J.dJUlu£U0[ul4r^iLu kiuffirtrrtrlla 3* 

t? Kitflh Weda ids lah Iritab UTimt liiunnj jolnnPHn 3* 

c. Tuhio adaUh Exa .._ M 

J A(&lnB ajdaJih bukufl haijl pclilikirJU uflia.1 m*busia 39 

(■ Menjapa hlAk^ffl-hukurrnl^tmtBTili-HimHiilg twrbeda? ,-.,.. ,.-, ■ *S 

B. SEJARAII RMVKAS UfAfif MUHAMMAD S.A.tf. 4V 

I. SEJARAH RlNtifcAS , ... *? 

fl, XOt* M-Sltlll „„,,r „,.- „.-,,-.,,- - 4p 

ft-. Kelahiraii Naai MuhairciEiui i.a.ir. _ 50 

f. X. email m [bu. dan Kal ct SO 

tf. PeniialBmafi-peiKialiHiaJipcntinsNHtii MiLhJTHirHdiJ.w, ...._._._ SI 

* AkTililf IVabi Muhammad j.i w. daxi masa tannic kjouk 

huti|p dtrtttUi _ S3 

f. MiLhajTimnii idciij*]] Riiul ,,_,,_„_,,. ,,.. .....,._._ S3- 

f . Pcrajua K.h.hdijdJj di sm-^SJ-t N"ihi Mulu"TinLMi ii-*- 

mcH^rirrii wahyu S.5 

fr. Tugas Nabi MuhammAd S.a * .„..,_,.,„ -,,- S6 

>' Mnnyiajkiii JignrnA rsUm secara. iernbunyd«in.buD)ri ^7 

J M^njinViTi igama []Um Kt^ra. LtTudy-LaTiDjiaii ,.„ u ,_,«_ IU „_,_, n , 57 

t. RedIlil uranf (J/uniiy _ iL .,_. u ..^, u . u .... _._,„.,. -,■-■ SS 

L HJjraJi kt Habajyal (Ethi^ii'J — W 

in, P^mbfiikQliri ternadap Rani f]u>irn dari Bioi MiifbLhaJib 60 

r. TVjbi dieDgalxrai Lalun.lci«JitiaD 60 

a. \abj.MulianiHLid js.W, Qierufi]*ni]sra' tUn Kfi'ra.j 61 

f. OriOJl Y^tlPb TRi^V tsli-ra _ £1 

j. E-Tijriti kr Yadrib - &2 

r. Yalarin mjcOJadiMaliBBfullNabii 63 1+ IT NABI MUHAMMAD 5. A W MEMTJiNA MASYARAKAT [5LAM .. 64 

i. MnnJinkjm Dirsjid M- 

J. M«npermidifHlc^n Lau-m Mubujifia deoRtnAiishaT 64 

J. PeriaDJiiri perdaxiiiian jUngyin Viurn YnlnHli i': 

i. Mih latlan daiir-tLajuj p-nliLik. Elumami. dan siwini 

UHiLUl: QiaiyarikiL IbJjnn AS 

III. TV All MUHAMMAD 5.A.W. MEMELIHARA DAN 
MEMFERTAHATVKAN MAST ARARAT ISLAM ... <% 

■' PeBjtftj'ujtDlajiuJcIi orang-acaTig ViKudi 6fi 

J. P-snUiTQiOUttakiOrailg-arajigraiijnirLk , . &g 

J, Ranpan^un orinf <^irajsydajitftkju!ii-jcl:u[iiii}-* „,_ A 

*. '['yga.3 NaJbi Muhammad, s.i.w ..wltui; , 73 

IV. PEBUBAHAN YAIVG DIIAWA OLEH AJARAN NABI 
MUHAMMAD S A W. TFBHADAP TIANCSA ARAB 14 

J. Sep It. en [am nan .._,.„ .....„.„...,„......, , 14 

J, Scjti Ic-cmfliyiiaka^aa. ..._ _. 75 

J- SsePfclitlfc , -.._.. 75 

SAB TfGA ■ KASDUSCAN AL QURAN Tt 

1. Hk"y* k-Tfldn y*nf t&uib _.. _.. 

2. Rcrimnn If cjwla Mnlaikul 71 

J. Pcn.a>i tcpada. wihya yingdilurunlcui clfh AllaJi 5 .W.T . , 79 

4. P=re*}» ItfliBda adany* akhiial ,..._ SO 

5. Bcrimnn trpadi N'jbn-nilsi „ „.^.„.„.,-...-,: , ,.. 13 

6. Btnmud trpudi ^a.daj _ -.-,-,.- ,,-,,..,r- .,,.,,,-,,-,, S5 

? Riflku-n [slim _ 15 

I) Mtnfutjpljmi diia kalmish SynhfldR? S5 

T) SfcmJjI .._„..._..,._„ „ „._._„. SS 

Jf Shaum iiLin Pu*ja _ , „,,..„. Sfi 

*) Zakftt ffT 

Ju ff EMF A T: AL QVO. W SEtA GAl Ml!JtZA\T . _._ S9 

BAB LIMA: AL QUfTAN DAN 1LML" FENtiETAHUAK 93 

1. [T.MT.J BAHASA ARAB . H 

a. Ilrmi Nih-R-u dam SfiiraJ ,.._,......,.,._,_ , 94 

t. BaJaRhaJi _ 95 

t Ilnui Bxtiata _... _. 95 

2 ILM1J SVARJ'AT „ ...,„..„., , « 

i. Tjftir , , 95 

1. HfidkidiiMiiilJlaJihHadLlB _...._... _ 9fi 

t Fiqh dtfTj TJcbul Fiqh ,. u .u,. u , ,.._.., ,..„^„..,^...,^,.. .... W 

d. [Imu Kalnoi , „,„„ _ 97 

3. SEJARAH ?7 

1 ALHIKMAHDAN FILSaFAT „,. » 

BAN EH AM- KEUTaJVAAN MEM&ACA Ai. QUKaN DAN 

CAJlA MXMBACaNYa _ 1<3G 

I. Msrnbmtf AJ Quj'ai „ „.._.. IP2 

5. H=rt)(njnrtin hJ£iin AtQufin ,. ,., IM 

J. MEtntucfl AI Quj'ui oinpii hbataoi ([nout) LOJ 

/. Ada* meahftcfl Al Our'fln tQ5 

J. Belijai AlQnfin rLinineiigijailL*nri}i ID£ 

6. Tajwid _ ....._ LM 

7. C*ci p«ilDijCaaJlAlQlir'a.a{lailfcBiiiliiain^a. „ _. LW 

DAFTAR JLTDLTL _. _ _...._...._.._...._. 112 

DAFTAR KEPUSTAKAAK HI 

EJAAK YANU U1PAKAI _ _... _ 1*5 15 

RAB KATU 

SE JAR A HAL QUR'AN 
i a fax an ai. QVfl A,v /rr,'> 

a. Arii kva Quran dan ape yatf itimatisUd dthjgtnA} Qti-run. 

"Uyt-in"' mefliim: pEnrUp-u yarif. pa^inB ^vh sepcrls yjng diimukakan Di. 
Subhj Al Saijh twain "Neaw". 4ml kin qi/a'a fcw* 41 CJui xn itu bnteffluk aiasdu 
rlenjan arti iiim mifLiI yiitu maqm' Idihifjj 

Di dalain Al (Jur'ici Mftdirl odd pgniakiLui kali "Qur'ajT ilaLiii UU d-tiiJ- 
tiiu it hagai. 1e- cehfj t dilom ayul 1?, 1-g inn," ■: 7 J J AL Qiyaanial* . JT^JUUtluJtTiKr m m quTvcu'Jtm At Qvr si ''U'^ii'jtti ±iAj*u } oar 'jnrrvfap^zn- mr 
bu»vj ''pabb /i^iAmj. 1 i!b' aikjiat lanavrwan Jbsmv 'JforrcAj »i'u,\ ,ira itajni VlaJh 

Kcmu-diajl -dipjjtaL kits. ' HJur'an "^ ilu ur-tiik Al Qut'b:i yinf dilcrul »eka.- 
r>Ti£. ltiv Adajiun rltfiruii Al Q/jr'an. ulth. "KaLijrj Allah i.w.L yang- numpiku 
rnu lint ytng diluTUTikan finvuhy ilLmji | ttpidi Nat)'- Muhin'ifiiaCl S. l * dan 
yjnj d|rijl]s di fnuihaX dan diiiwayaTkan derail mutavntit icrU mejn'b JCAny* id ilah 
iTindah." 

[iCrfturt dEfliuii ini, KaLa.Tr. Allah Vang iJitJrjfikan ktpadi NabinaM telain Natl 
Muhammad s.aw,, udajV liinimakan Al Our'ir. Wpei'J [a'jn" yanE, diL'jrjii 
tin kepada Natu M-Jdti J t, a'JUi ln\\.\ yinp di hj rjnkan kEptdl Nal>: ']sa. i.i De- 
mi XLui p'jlj KdJam Allah yar.j dJtujunlfBn. Kspada Nato Muhammad 14* VkPjt 
merritiRCtnyi [Idak dJanKgap jdriigai ihadah. (fijxri Ji n(3l Lf Oudsi, ddak pull di- 
njtnjkjji a | (Jur'an 

b. Catu r-ora Ai {tor ten diwanyaksrt. 

Nib] Mllhur.nud l.a*. -dalahi hal nurnttJjnii wahyu ir,flti;ila:rj bttniaiuirrnia- 
nm -zj.Ti diin liiada^n, di imjuriVI. 

1. MaUikal rnsmaiuklan *ahyu itu i? djljrn ha^invj Ds|arr. hi. I mj Ni'bi E.iw. 
Litalt mnLdiit stbuaiu ipipun. Irmn/i bvliau rrn;ij.5i tih»i Hu jjjduh berarli 
cjtja dkla^n kalti J n ya. Mfiijitriaj hil mi Xahi nitfii|jala).iji "RuhuL ti'jdui cne- 
wihyukan ie d.iUm kAlbuKu". CUTia L luCa.1 Hi) \%y Syjuca aj/it |51 h. 

2. Mikikii fncjiaTiipaKkan ilir-ay* t? pada >*l»i bccuiu ic-jrant kkvUki yarifi m«- 

Tipicapkar Viti-!c a ^ kftpafknysi (thmiP 'K'Mf)- menfiftwhui (fan llifal h*naj 
j'kmk-j tjb itj 

3. Wahi-'j di'jng ktfpadan^i i«perti [tmEnndTijnyi iDr.Lm^ Can. LnQaJi yinj 
unil bcra. I alriukan cJih Nibl. Kj.Jui.5 kaduig pada >. nunpiya Tn:^arii.*:- 
an XtrmyL iv.tilcipun lu^nnyi u^h^'j iij til muiur. dui.Ein yuir Hnitsi. 
Kadan i-kadini; wiiti tdi»M xi^a'kw ^*[hc-n1i din di^k Kairria rncjps* »mat 
Trftit. "ula ufiji. iftj rutuJl KrUfct Ucllau i{(3iji^ rtinngBnikriL unla. Dtriwj.ya.I- 
kan olEh 7aid bm 'I^Viil: "Aki; adilah J)er-ulM *ajiyv yaiti; -diru ninVajl Vi-padi. 
P.iLuliiliaJi. Ak'j ]Lhar P.jrjlulli'h ketika funinnyj wjKyu 1 nj (■rika/iilij^i 
dilria.rt.1! L-lrli dccnaTr. yang kcrai dan k?rjn^ntnya tiEri: - jpj:aTi fsperln 
fifciniU lithiUdUJi if.H-lllL idIibj lunmnya »ahyu, birjlari beLLau kenilnLi 
(E^ertd bifLsa 1 ' 

4. Malaikal mEnimpakkiri duinri kepada NaliL, hdak hr.runa upjjHK l*t|-Uki 
ItprcU br-aduJL ilj 1, trla.pi benaj-'famaT upcrti Tiipuiya yanp aili. Hal itu 1c 7- 
ielnn dibm Al CJui'an mm I.i3> An.Na.jm ajac L3 dan ]4 

Artmyi.: 

Sciuitauknyr M«tvmrwd ttfak rmriilfamya pada i*l> ytnx bin .'r^dnij JtrJii* 1 fja 
wradd,! A iirfra nj,'"iL,Tw.iM AFAKAH AL CfUR'AN [TU ]6 

c. flikmrk- clitumnkan ,41 Qvr'fm iicaru hcrangfur Jifiar. 

A3 yui'a" dim I'll rlkaji Ktan brruipLi:ui.:jLi[ Lilim inui 22 taJiuji 2 bulin 
22 linn aUu 23 Labuu, 13 tuliuD di Mckkak dan 141 Lahuh di MfldiflflJl HiklEnh At 
Qui 'an liiEurujilaii iaun birjt^lui-afijriuj iCU ialnh: 
] Agar Ie'dLIi niiJili liinanprr L dan dila.kiun.kim. Dung i_kin cufaan mElak- 
miikafl lUHlhin, did lacafiph Bcklrtllya lurUlujt dan laiaji^i iL-j dlLllrjJi- 
kan wkiLjfiJi namyak. Hal im JJwbuLKin olcD bukTian dici nwsyai 'Aiiyih 
j. a 

1 Rri an. tin lyiiavac Ltu ada yar.g Tiaiikh din ida yang mar-mldi , tejuii de 
npazi ktjr.iib.il a. tan., lr.i (idak iiifu.1 JJajjikan irkjianya Al [JIji'ui di'ujrjn- 
kan tekilljJJl (Lni nierwnH pen da pi i. yah* mrnjjl»l!3n limy a hiiiJOi Sir. 
rnanmknj 

S, Tu.ninr.yi iciunhj ay-it wifuii rltnjpji pKj-ifdwi.ncriEtiwB yanjf icrj j d.1 akan 
Lcbih mincrimkaji dan IsTuh herptnganih di. kali. 

4. Mcmuduikan penfdiafilan. Ocanf-Dian^ iilucv rii. yani! Lclah rnananyakj.il 
nn-Mjcapi A] Qur'in -Jjdik llTUnankui tckaJLgui., icbigaiiiiajia L*ric"hur iilarii 
AJ Our an iiij-J 1 {2 5 J A] Ku cqaiP. Sya L 1 2 , yaltU: 

tfif-M jiina faj^i ^ r ^u f ill ndak dajmr.kaif ktpciiiiyti }*xe!:%uf 

, . . , • '"' Krmudun dijiwit: di da!arri aval irj lenclin.' 
" , . , . lirmrisinhk , ifin.jcn {can J heptv Kcmi f\rxdak fnerzelspkc t fcair- 

mu ,r 

5. Di aiitan *yaL-ayiL adi virj mMupakan JaWabui. danpadi pTTlinyUJI iQJ'J 
penoLafcan wiru pdidipil tun ptrnnuttar., ic-ta^i dlkimkin cJck Ibnu "Aih 
Hi i, a. Ha! ini tiijilc dapst WJlakwiii kaJau A| Qur'ail ditu:unk;r, febalijjui. 

d. Ajwjyat Mttktoyysk tfon jjwujwr Madaniyyafi. 

f:n1iniiu da- iej? mm. Tuiunnya, maki AL Qut'm llu djbiid KRI diia 
gaLDOiaaui: 

1. Ayit-ajal j-mii ib*uninkajl di Htkah *"j.U libtl^m Nati V u h ijr.rnail i.j.«. 
hijcHti kt MidLnah JinamiJtJtrs aya;4pa\ Hfaklriypah. 

2. Ayar-syal ying nj7unj.nkj.Ti di VfadiiuK itiu lEiudah NaliL M.l]iai'iirril>1 tiw, 
hijnh k« Madinah ilina.inik.ar. -7 >u.: a •■■a r >ft!dflr1f»il-H. 

AyiEayfll HakkiyyaJl JTKlifHiU l"*i' 30 dui ili A I Qut'bji ieidiri atai R--6 jacil, 
ifdaii'ifc ij-Mia^'Sf MitijTijyyi,h mfliputi ]J.'"^0 dan iii Al Qui u bt\ Lr-rtlliL 4UI 2H 
vnt. 
PcLhijiian lyat-tyiiMaktiyyili dengpn uyit-jtyi! WadajiiyvaJh iilih: 

1. Ayil-gfBC Makiij-yak pidi unrnmnji p*jidd[-[*Jld*k KiUlV aygl-iyit Ml. 
iitnlyyih pirrjinff-TaTuiTi^; mint Miduuy yjdl yam niiiupjisn LL.'H- 
dari ill A] QiLr'MI tyU-aytUiyi IXIj'UTnlEh 1434, Jcdamg jutiC Makldyyili 
yajij mi«TJakui 1^,'^CJ iiri is M <3ui'*a juni]»Ji lyai-iyaCilyl 4.7SU lyit 
J^i 28 KluruIiTl^a Madaniyyih LcuiiiJj luraE ^-Ll) Mumtllunih, lyttjyit- 
lij-a hutn'jmSah. 137; itdjung jui 2V iilih Mitkiyyih Iceniih iun1 i7£) Ad- 
dibr, uyat^fTiUiya be [j umiak 43 L SuraL AL Aill'aai daJi illfl! Ae.} 1 -Sjniraj. 
aiuldg.-JBiilJijt entiiiptkad ieitci(i3ili Juz [e«pL ynn-E ptrtinu Miduiiy^ali df- 
IXMFi billllftail iyit Kb«iy*t TJI, »c4*Tif y*na kfidhia MakiyyiJi deugm iyal- 
nyi yaing hcTpimli'k lTJ r 

3. Dalauli fijrtl-wrtl MadUUyj-lh i.tiJapH ptlkiuUii '>'J tf^tfAd/ktffl'JU nrnviu'' 
dui ■tJ.Hlkji; «Ckab Kr^lfH pfcklLutl JnJtf HV^vi^itittfJi ", stJulf daini HjiiC 
juhc Mtikiyyati aduJah itbaJHTiya 

3. Ayit-iyJJ" HikJdyyaJi pull ilmununyi TDcnpnduiif hal-kal yuijj Ijeihubunij- 

in tlrugfn itiniinari, infiiTiari din vahiia, kjiah-fcuib unni y*ng crnlthuuu 
yuii men gin dung pcnesjlTJ.n din budi ptkRttl, tfdJJlj! HaduiLyytb fflfr 
unlinking JiuVuni'jiujcuni, hail ying hv-riuTiunfjin idengan iiyVuin i4l( lily 
tuukani-hukum duniawi, ■cpe'id kuku*n keTnaiyimkalan, Jiulmm Icfttita- 
irfjSjain, iL'Jkunl pocinft tiukum i(i1«l>aiiiSJii], huJcMjli autu ipmi dan Uui- 

lain. 

e. terra -name A ! U yt an . 

AUaJi nitniliCTl jianu KiUD-Nyi [kfigun At Quc'in y?njt berirli "b*ctin" L . 

A.rli irJ dtpal kilo bh|1 ■d*|jnn pint <?j) Al QLyiaiTtak , pyjit L7 dan I H icbugmi 
mini tEnahut JLa-ji. 17 AfAXAJULflfURMN rru 

Noma ini diku.itk.in a\ch ayn-gyit yang lerfopst d*Li.m |uri1 <] Tj A] Urn' 
ayal SS; iun.t (2} Al Bauaiab ivit HJl luimt (L5 I Al ICiji iyit 47; mnt (2.0} Ttua- 
hl iyi( 2, lf:*t {31) An NlirU lytl fc; JUnU i46) Abujiif lyi! 2?; nine (56) Al 
W«qL'iK ^Y^t 11 , iu nM < ^ A3 H +iy [ *y*t 2 L d,n ju rtt ( ?6 ^ AddUu ayn 23. 

Mcriirul penprTtLin ay it- ay it di a cm Al (Jur'an icu dlpakai icbaeai tuttu ba^i 
Kalun ALLUl yin* dr*ahyu kin t*pa.da Na.nL Muhammad i.J-W. 

5«laLn Al cjy[ h *n., AlLafci jugs menTbfri telx.i4.pi nam* lain Ts*jli Knab-Nya, 

icprrti: 

L. Al Kitaah alau Aj'AuAu/Iah.- nuruptkar lynoailfn &JI peEklLUIl A I Qfjr'm„ 
EDbiKiiniaTui LEiienut dilam mini (2) Al Biqarah ayal '2 >'ing iirtinyi: "Kitah 

;A< Qur-tit} itiilHkkait* kc*6xltai fvianra " ljtul puia ioI (6) Al 

An'Hm*jfi1 114, 

2 Al f-t'HJMrt. "Al h'uTqiVL 1 " fllliayf "ftmbndi", idati "yang. membedakan 

ym* btfifcr 3ui yang utiU", Kbaj^j ttrtt-hiL dikin tuitt 1.15 :■ Al Furqun 
iyal I yann arlinyi: 'JMnha 4jcj;ij { A{!sf\j yang telnh rntnurknkan Al Far 
qaan. kepada hamha-./i/ya, agar ie riw.n.B'd'i /Hrfn^rnrn kepada telunslr alarn" 

3- /ItfJ Lllihr.' Allillyi' "Fdrlngalan", ubaEaimana yang Tersebut daJarr, lunt 
(J 3) AJ Hjjr ayi[ S ykftfj Ulinja: 'LTtfJtffUKIrfclM' tarTu','-* >-njr mrrMiruTtan 
'ynfe DrikiV^'dfln fr^flH^A^ijjfl Afjmjjafc p^itjBjpjflyj". (Lihal p'ila luiat {16) 
AnNoM iyiU4. 
Da.n rum a j-ang; liga. [CTbcbuL i]i aLab-, yjne. paling maiyhur dan merups- 

l.in nam* kh^ i*lsh "Al Qur'aiT. 

SeIeuii dari nanu-nami yang lign :1u a<j.a Ih£i ktttJBpa JliEfl bagi Al 

(jur'aJL Iidboi A^ SuyuLhy daiim k:labnyi Ai Ftfcn, menychuLkan nama-nama Al 

Qur'in., d]^r.Lara:iya: A] M'jhun, AL KifLm. A] Kalani, An. Ntitii. 

f Sumt-iunir dalarn Al U^'an, 

Ju.mla.1i sural yang lerdajial dibrn A I Qur'an ada 114; nama-rcamanyi dan 
biia^-biUB Uiip-Mp f-irar. ^j-F-uias lyai-ayitryi iiiiUh mEr.unj': kft-EPi;uin. yanj 
Jilttif' kan dan diaj irkir. aleh rLaiuLullaJi SEndiii {Uiu]lI"l!i 

<!«ha/:iari ia-ri sumt-su^r Al Qur'an. rnenifiinyal Sarii tiaiia din ifcia^iai! 
yiTJi lain ntnipanyai Islsih dap Mru narna, wl»^aLTr.ana yinj( aktU dikJUIjaijji 
dalacn muqaddiinah tiap Liap xunl 

SumtjAjn.: vmg ada dilam At (Jur'an diiirjiii din !t|d pa^ini -din pfflucbt- 
nya. ^Erliap atai 4 lia^iin. yaitu: 

1. ASSAB'UtJirHLft'AAL, dimskwditan, m.raft jn^r >fl«jf pufljwttt VailY: Al 
rriqinh. ,\Li Irnran, Az\ Nb;aa'. Al .-Y'raaf, Al An/um, Al Mqaidali dan 
Viiny j. 

2. AL MIUL'S. dimak -.u dt an su m r-ju |3 r yaii£ Imiii kinVira (ficJar uyai 1 /*fc^, 
Kpf:T3. Hud, Vuiuf. H'j'rr.in dtb. 

I. AL MA I'SAAN], diiflal S'j dkan Mmr font yitrj: b#*/ii t/4j«flj i*d\klt dari ttrpwt 

aywr. [tpejri: Al Anfill. AJ Hlj[ dab. 
4. AT. MUFASHSHAL. dimaluudkan 7un?t-rkrat ptndct. sepcr'i : Adh dhuha., A] 

Ikhi™, Al laluq, An Nil. dib 

f tfu/uf-kuryftfifasiyyahyangada jisdi jirtTHtiitgn sum'. 

Til dilam A I Qni'jn tErdapal 3S An4[ yanR (tinrjUi dejiflp LufUf-HuiJUf Ilijl- 
aiyyah yaitu pada iura1-sun.V 

«]J AL BftqaruJ! .. (2l Mi Isntan , ;3) Al A'raal . '.V} Tunuj . -i] Yusuf . (cl Uuud , ■:".. Ar 
Ra'ad, {a J Jhcibim, i.9| Al ELjc, 1 1 U.i MizyanL, fill Thaalia, | I 2 J Asy Syj'araa., 
(13} Aft Nam], il*) A] HajlhuTi, (Lij Al'AnkahuuS.. US) Ar Ruum, (17} Lidman. 
UflJ Ab Saidil .'TiJ) Vaiin, (201 Shaau, (21 J Al Hu"mLii. (27} E uUululaV (23) Ajy 
SyuuBB, 124) M. JukHwf, ■: 2 i I Ao lAikJ-.un. ^6) Al Ja4-JLyi/i, (11) A I AlUlSal. 
;2aj- Qaaf din (29j AL Qilam iN-jurj 

ILumf-h'jrjr Tiijaadyyih vane -.tzdapit pidi pcrmuLun tiji-tiip mint 1st 
cbut di alasu iboamikir. "Fa naa rina srrj^ji ivar ' aitinyi jwt^iVl'jjh/i jiirafmrif. 

Uanyak prr.iiipat duVcniukaiar. ulsh pin Uhim' [afsLi ler.Lui; »cb dan 
*)lakjj(J Huj^rhufliT h.i|aaJyyiJi ]"u, l«La.n.iu.1nyi llliaL nu1 Lil, bilainan i llu- 
mTUhi). SEJ A RAH rtKbLLHA RA *N Kl-.MI ! RS [AN ALQL 1 R'AN Ifl 

k, Prmhsfian Al Qut'Sn. 

Srjak Aaniail Saha^jal Itib ada frtmballltfa^ Al Qur'm rneruadi; 111, l,'3, 
Ij'S, 1/7, L.'lr dan H'Liijf.-ljryr'i. Pc n'tipan lcrichut !nn:iyi xsleda: unluV bifabui daji 
an'iiJfii"i 42.1am lMji-uap «hiri SEnaiirn juj.u di duLuri iscinbikyajip,. Carl :i4tik 4l*uLi& 
di d;ilii-i A I QuT'iin aia-j d: pme^irnyi, Baru.LaJ'1 pa.da 3i!L5d Al Ksjji.l "bin Jmiif \i\ 
1-j-aiV'l Jadjkaii pe7Tiil;sir di d*ljir. ilau di par.Bgj: Al Qiir'.in dan iLilair.ba]i de- 
ruin i?riijti+sji!ih. baiu 

SaUJi Htu on FtrtiliajpirL Al ^vr'an Ici^., blJih dibag mcnjidi j(J 3111, ][4 
Ejnldiji fiL/rlkb. 

[la^-Tiaf wtJ Mm ditulM nirninya dan iya.t ayilnyi, din dapJiap but) di- 
[kjljjt ichElah pirigEJrnva yanE mEciEiir^an: hiib per. la 11 \1, kcdui dan. lelETUlrLya. 
Dan tiap-tiap gatu. hiib dlbap 4 Tir.ili ],'4 luib di Lulls drnpLi' ?','.- Lin ill 1/2 

hkb diljlb drrtgarl ^u din Und* ),'* liil"D datVlH dHlfcfln. [lJbtC 

Fernbagiin Lan iniLih yang dipakai Dleh ihli iKIi Qiraal Mtnr, dar. alas 
daur itu pulalah pcTLrlakan Amlriynh iruLik ]Hftnrjjn'jK Me si: rtMJi'iCCDlk AL 
Qur'm KULcruik laJiiul 133T Hajrirl S4mpii Stkltinn, di bcwih pengnviwan, 
pan fcW'J t**ir Al Azhll 

A I Qui 'an terdin jIii 114 mril din djhigj mtTrp.di 30 ju* Ltrdiri alii 554- 
ruk-j". Surar. yang piniuip rwnsi behEcapa niku'. stiiuij suTat-mnt yang pen- 
dek-psr.dek bErLsi ubu rufcj". Tiap-Uap utu cuJuj' 1 dlbm tan di di sslnLaJL plJlKEli- 
flya -dfiLEan hum I f . AL Que 'An j ani belt dai dl I ndudCai Jibuti rneriu m r. pem- 
bastim ttriebu: d:*ias. icptiri centon Cirebui, Jcpanii. dan Jatn-laLnnya. 

Adipun peMcnjsahsn Al CJui'j-n ^"ithfrjl Qfu;'anl. tcrdip*: pa-di ojrac flflj 

Al ItaJlf l> 11 I 9 pidi lafii: ._• Cl-J'.l j l>il> alala rJlCtuf). 

f/. SFJWA*//M'.WfJ.jriM/Ll^iVK£W[, , itVJ>lW AL QUR'AN. 

a. MfTiKlLTiiJ* Al Qiir^aji di miia. Nabi »,*.>-. 

flda, fifrTnulLin [ilin hj^i|?3 A rib adalali satj baaasi >ana Vjla hum'; 

amat wdikit di intara. rrnnkj. yanj panJd mfnuLu; -laci irtrinbcLa. 

Mareki belum mectftnaJ tn'js. s-rba^y kt^ris j^anjc dikmal ^fktr*n(i, 

pEtkalaan "AL nartq" ^ ilaUH l> yuric- liwrr. puii diriikaikan dcr^m at Li "aer.- 

Ma" di Oidia :m. tunyalih dipalaikan jMdadauji kajiisaja. 

Ailan'jn kala "aJqiithas" >il'-« da:ipidliiya lEcarnbll Ki'.t-kaLa Jndone<La 
'ktrLflJ.'' dipflkaikan -.ilth mereki har.yaLah ktpjjda hrridj-t^riijj {LiahanhaLnanh 
/ang mcteVa perfjnatan unrut di'^LLi. >aiLj: tuiil bdnitana, baLu yang bpis dan 
Lijhi ^clapali (a.-ith Ik'jiniH, fukn^ 'jms 13 nj; tf*n lain-aip Mb*|caiTiyi. 

SftleLjh mtrcfcs TicsiiklukJcan nc-^eri PmLa, yiim tenjdirh wizitnya NabL 
Mu ha mm id i.j.w., barulab mcrEki, ni-ciLEjitaliuj kcitis. Ojin.t; Pcrua nKruwiii 
krrlai- llu "kiqliid", rliata dlpUalla?i kala-kaU ktqhid LfU nn:uk ktr'.ai mltb bBOK- 
h A;ab*tmi;Ti|ak i Lu 

Adipun EErrsljm nuu Na'rii atup-jn di mm Na'ai. kj.1i lea fa "il kaqhid'* Llu 
lidak frla dalm-i ptrriataiui bahala Arab, mijyUfi iilanl lladLLI-hadLts h-jnn Kt- 
rr.uliin iiU-ki:a ""al qirr.^Bl'' Ltupv?! dipakal puU rv;tb bin^m Aiib tepada apa 
yane dinimakan 'k^cbid" ialim 'ri.^-u-u. Perm itu., 

Kicab i"j|U hukj Icr.Unf apapun, juaa ViEl'jrn ada puLa Tncrcki. Kili-kaLi 'Tu- 
lab" di rnaia Ltu liinyaLaJi bcracli: scpulun); kuJU, balu, Llau luLajii; dan srL-njpj- 
r-v* yattg UckJi btcL'jLi, a Liu bcrirCi iUHl, Wjifrll kaU "kllat" ilalim -ifV. IS 1UT41 

(2?) Anhami. 

J^^Ji ^ .... .^^;A^L' l Xai^>?^^^:• , | 

'^Erp'kri Je^iiT mnrr ar^a mr. <*#ka jtinrhkat\kk din kepeifa mcrfka. , . .'' , r . 

Btjdru jup "k'ucut" {jtini' k.i lathi yaflft dilufifiiin okh Nabi kcp-ida riji-wja 
dl tfiiunya, v nfjk men/tio rmtrtki kti)idji KlarrL 

K|Ttna rneEcka brlyiti mnDpall kdlab alay bubu Sabafsu. ji^E dikanaJ ickj- 
ranpj, letiab ilu di Hv^km A I QUr'anuL JiitUTl im djbukutcad dl iftaia KhallfiJi 
Uuaan bib f Afl'*B - SttJu^ii aiifi ditCTall^iai DaDrJ-, Otttek* [iilak lib-'U iknttlEL 
apj A I Qur'in ydng. irt*li dibikkuk*r. l1u tlutn diDBfjuu. &etTn.ifAm-Truj5arnlhb pen- 19 SE TAR AIT PrAfEIJHARAAN KFMCJRNMN AL QL'R'AK 

dfnUl nJiifel.1 1«i1tTlt TUni yam* hulls uLturikan. Akhimyi. mErcka jenika.1 m*- 
nurnniriya nTenjin "At Mudt/t^f ifern Kaput dHii jufena/a. dim ftiMitt/it itmnya.: 
mcrjpumpulljji (shubufl, jamai diri .-nkizyiiycJj. liH|haijt[i-itirjbajan yaji; Lrfab bertuLl. 

Vtnd^dpun btnp» Ant pul* wiktu im nunh tutt fiu-ruf, tch-pi muck* 
mcrnpunyii ingiljui >'■![ unitltiLiE PcjiTijin mccrrlri dalim menidKiui im mcri- 
wiyiftin r, , j.'ii-i>i , ir dU|i pujirigEB-iiuj.iTi{gi. din penyair jienyiir meTcti, in Jib 
(tUtilih. krEu m nan t mcrcka. pEfKTingaji-pcTKJUijBn stdik Lrrjadi dJ antiti. inert ti, 
l^rini*i-i>«Tl1i[|Wi yan* Lfniadi dilini lii i>y ink it dan KtHldUiMn tTWrtka 1-14 htfl 
din JiirJini zbifimyk.. |4al|h ktyada liaffJ*« ismali-mali. 

LHltnkMslkll kitdUn HUMl Allt dl iqklu keditinj»n ipnu lilim itu. 
Mill dijilinkinlih nlch Nib I iui1u mi yanj; 'irnaH (pnfctii) >'ing ichru a)*- 
□gmti fcndun im iLiUm mcnyHikiii Al Qur'wiul hajirn dm tiwmBluurin^. 

Tlip-tiip d itu ru n tan J.y±i-iyiT itu Natji rnoiyurah TTKnEJii.fk]nyi, din im- 
niilijkuinyn, di tutu, kulit bdnilari^, pdEpiJh Lunnr. -dan ipa ilji yiHf bill di- 
His-un dalarn leiuatu. niniL. fi-ibj nunrrangkan lerhb uruL uyan-ayal hu. Nibi rr^njiiiL: in 
ptracman, yiitu Al Ouf 'fifl JRl^lflll yQDft bolth dirolukaA, af lull dan AL (Jm'ufi, Hadrt;. 
ata.ii pelijana-pelajaraii yanp mcrcti dcnjar dan rnulur Nibi, dilarving mEniUjikHnnyq 
Liiifljsia ilk drlnptii makwjd supaya. Al Qur'anuJ Kirum i'u lerprlihari, jangaji cunpoir 
ndpt dengRn yinj Ifun-iaid jafljt JUJJS dldcBJiHida.n iNdti. 

Nahi menpnjiirkan mpiya. Al Qut'bji itu. dihifal, wlilii dibiL-a, dm dhVkjib- 
kiJiny-LTnEjnliajoajiya.dall.iji XEmbahyajlj, 

Ueftjaun jaJan dtmikiari buiyiklili waiijt y»Jijt haft] Al Qw'tn. Sucityinj lutu 
rria^ini, ilhifai oiflh jfbuirt irianlina., dan banyak yua.E haM StLUIull AL Qw'in. I>H- 
lam pad* itu Cidak irl* jitlJ lyi'.pun yanfi Tai dlluLLtkall. 

Kepuidiiui mcnijLi] dui mEinbaca. lEu a.rna.t dlhai^i tUm dLjClr-.blnkan okh 
Nabi LSeILiii bcikaLi: 

f'Ufor^E i»*iifljT >tf n-jf WW N S> jW/ ' L 

Fada pepcrinpn BadKr L DTing-cirana; muiyrikui ymj djt4wa.11 nlEh Nibi, 
.VUlf Ulan mini |/H inpncbu.! ibcb/iyu ilErnoUi uanf, lEla.pi pandii mETiuiii baua, 
Tnajijijt-n-itnnjjiyi dibunfAuTi m*iiaiji[ icppliih urthii hfuiliin nwnulis d*n 

m«-Tr.b»Ci «>:jj3.i ganb tebunji. 

Di daJLim AL Qur'in. pun banyik, ayal xyit yuif mEtipjluaiiii pen^diirvz 
an yajif tmtji luihadip-JLIiftiJ", puia, daii tjjLOibjI. j-'Jaimd Aliali 

Nun, d-trni pcnj. din ipa ynnj mcrcta ojlutui. (Surit fliljj A] ij^Littj ayal 1 ). 

Uindih, dir. TuhiqpiM nn»1 — vLii Yjni ti'r'h inrnpjjr Jinpn pru IVi tcltli 
ihtiiKi jrkii-. k.tpiu rjtnuiii ipi firj :idik dikfjU'.yinyi. 

liurji i'M| AI'Alsq Jjnts 3, J, J| 

Kuena itu VtLsmbaJilaJL kariBlnan Qn.ru k rjukjlj :K^l l Ull£- dan intiiirjliA. dan 
bcTcambah 'nmyikliri mErEjti yang pandli mtnii-ix d.an rriemfcacj itu. ri»n 
honyaklah Druig yuif mcnuJikan iyi: ayit ying. teJib di'tu.iLinkxn . Nibi Kndlr] 
nxinpt-nyi: btutta-pa Ortrtj; p mi 'j Lis- yanu bcitUEm nicnuLukan A] Qijr'in OQCuk 
LwJisu, pEnulu-j-ien^lij btb-JVi y?Ha: Kikcnil liltdl 'All t»k, A lit IJiailb, U'jpnai) tan 
AfFin. Khxy Ljin Ki'nn, J.nd TiLn Lsihit diiTi Mu^jm'Lyaii Vang tcThinyak menu- 
LLiinan Lilnh Zaid bin Tsiikj* dan Mu'&wiyiK. 

JXptfJl OcmLkun. -.ftrdar-'lJj" dL ^^S* ^ jl " ^ unnir ring iDLonB-mefLCuOAi 
jntTTVelhirj. A I Qur^Jl yanj tEl^n dj^uninlur. itu, SLJAKAHFLWFnKARAAK'Kr.MURNUN a I. qUEt'AN 20 

]. HaLaJan Alii [T.tCtXi yiJut Ii4fil AL Qur"aji 
i. N i skj.li -naikak yang dJ7iL|ii; "jripj* Nibi. 

1. ]S"aikih-naikah yang dituLii a\e'n mcrcka yarji paildil m*nulls- <L*i rnimkita. 
unluk m^rrki maiir.g- mating. 

Dalam pada :tu :iL*Ji Jilusl diadakin ubjiEU (retwliiL;. lekaJJ srlahun. Di 
wiktu. ulir.Eui :ai >"ibi diiujuli nir:iLTLLa:i;i rmrrupri'd.criggiJkaJt A] Qiu'in y'-ifli 
trLuh ditu mnKan. Hi Uhjn aciiall WaL'±\ uLiTijSn in- dudiksui Tilth. JiUill dua kali 

NitJi fcudirLpun wcinE jiuip, mensfidakar. danajn ttu inrradap uhahar 

tihabltnya, riikk sahafriviahaLyjr in; di-yjTun bcliiLL nemhiuBkin Al Qur'ui leu 
di frmVanya ijfi^pk ?n< rvei apfciji ataU jn-efnbECi.ilkaji hlfilan ituu na^aaji jnErelta. 

KetlK.1 Nabi «ift: Al Qur'an itu ;cUfi 5=npiirn H dlium nkan dan ■cjlIi dih.afal 
olfii rlbu-in <n*n'Jsii_ -dan CELhh dil'jLidcnn kftila lyit-ayiinya. 

AriMylOlyi dilinl KWatU Ji-:ai rGLall diiJiUn rpcimr-it 1f[tiTi upj: ym/ di- 
r.| njU I- t^Ti $mido filcri Natii 

Mtrcka Irian rri-r.dir.pr Al Qui'an ltu. dari rr.ulul Mih-i befkad. k&Jj, dalam 
u inbahymc., :Ih1j i-i pLJilci pida.tL- TieLiiu, dalam pElaiara.iLpFlaiv.cun iui lalri-lmln. 
scbi^iiirH:ia Natl «n an iyun cr-Lan iMcndcr^r puis diu rne:eVs. [Vndeknya A] 
-QufBinul Kflrirn jdiLir dijigs dan lerpHiinra hailcbiik. din Nibi leLah men 
jalani suitu Lara yang amat prnkd* jntuV m« rnrlikin Jar. rricnyLaikaji Al Qur'*n 
fcn. Jiiuai iltnLait ktadhiii 'aaripia Aiab dj u'ikTU tru. 

Saw ^aL .vang mennjik penutun ial^Ji Vahi Tj^tj wiJbt Jt.ba.jpj disEbutka.Ti dj 
:iti[, :ala!i di VaL), A'i Q\i;'in Ltu. neLaji zuVup diLj runic an. dan A I Ijui'in itj >em- 
purzii diturunkazi Blah, di *-\ikm Nata trlan mendekuLi iraiinyi un.Lukkcir.biJL k* 
TiadLir ALkJi YaJli Maha Kuaia. 

Hal U" huliBnlflii jua'iu ktte+ulin wja, tttipl :*Uh dlatUr Olth Varuj Maha 
T'^Ji. 

fe A': Qae'in ji >wwAt#> Bakitt.a. 

lit-iu di'-i rtjiiilulidli '"tL'il. paj-j uJia.'ba.L liaii Andvu rrjLupun KLhajub, ht- 
pitJl raenpxnikH AH- Hika! InenJ^dJ Kliilifih.. fitdfl iwal i-liid ptmerjl'il',- 
ULTiya tanyak dJ uitaca urang-c^iiLf Islam vang. bcLuin kual nL.ar.r.ya_ ] tru Lao a 
dJ Mcjcii dajl Tflinirl lanyak dJ a^iLaid. inCccki ya:if nlCPjldi ni'jlinl daJI afrLfiLa- 
rvji, (Up fcanyak pi'l* >'in£ jn«Potit rr.cmMv^c i a ki:. oi ^n^iint iN ada ?L-la 

nrj r.£-oian j yaTif rf,tn.f|j.ku dj[ir._v3 schajai n-ibi Ma! :ni Hihj.rijpi njrh Al.*i 
Hinkax dsrjjKn. :cjbj. stIiir.jE), ii Vwrkala ^ciJiadap onTi i orang vjjij menfjlai 
mem'navar iaka1 ltu u>ir.ikij.TL: "Demi Allah 1 Ka\au mertka mtr\:Ask unlai. me 
nytrahten Si^ftof ffiraA 4flrnftinf jtltfiBHl' SflAaf fltpefli jJJff/ >-flfljr j?«^/ii]'i nftfrAi: 
jr^^^tffl frffW(Ai fliiJLffei'Jtffr, »tCIl"tj>mj sk\l vKt" tJf >1 fra.>lJ?S t.-rfr**". Mak* tei- 
JadiUK t?tL^i?nmi id/i# hebu unmk mcnMinjii ^an^^ir.K piiuctad dan 

penjpk u i- pengdu r fltasifc jruijj m«njs]J£'J (Jirin_v3 na^! ITJ. Di jnrjjji p-rr*r^r({an- 
pinerani^Ti itu yang lerkfnal jd^Lh rse^ErBngan j'j^ij.'ibg'^ Tentara Ij.Lirn yane 
iku.1 ill Lam pcpErjujsm iui, kEhanyikan leTJiri lUtj pin uha'iu.1 dan p^n pent; 
hufaJ AL QuT'an. lluhrn pcprnntin in; 1ekli gL-fJT 70 urine peiLgria'aJ Al 
Qut 'in. blikkdli Klwluri itu p-gu: pula hii-rjU Irbuiyai Ku ^aii rfnulH-fal AL 
(J-di'in dJ maia N 1 |bi PIlU J-iiCJ v« (tir.pujin di sumjr H^'unah dclut ko:a 
Midioib. 

Olth korcna L.'niai bin Kka.th.lhab kliiwalii aka:i jjjeudlya -Jlii ^Ihlbt 1 : 
Li':npha:"a] ^1 kjuj'an yanj lia-nh l.i.Ji.-p. rnki hi Lil'J dllbr.n kCpntl A'U'-i Hikjl 
mcmusyiwajsukiTl Jul jni. UaLam (j-,i |ci.-tu ti: l^ftii dan Widils rterrjkipjn yar-.g. 
lerjadi an ran \'m: BjVar L.rrar liin 7.aid nm Tta'ail Tr.er.5tr.1i peneumpLLLan Al 
CJur'an JiLcrar.qkui Ktar^u ncr.kjf: 

l.'rnajr brrka.ti Vrpada A hi- Paiai: "Dilam peprrauian Yairamah" pt/i laha- 
■51 1 ymf njfil AL iLLVjT'an IftLih ^onyak yJTif IVJr^r. S.iyj tSa'A-iri; a'c^n eu.gu.r- 
nyi pa.n ukibit yui£ LiLn didan- p-p^ranpn ).clan;-j Lnya , tchinjga, hanyak ivil- 
!■•?»'. Al 'Jur'a^i ILM prrl.i djkjir.pulkir.". 

Abu 11-ika.T inLTjHdAib "Minpapi j.Vj ajcan nit:Likjka:i ivyjatu yanj lidik di 
pctbUaliikh Kj-lUluLLah' 1 ". 

linai imhhhIeb: 'Turn AJ1I1! Lnl utilah t*rhuirar yajngL buk". LUn u. Z] SRJaRaH PKMF.LIIIaRaAS'KEMUBNIaN 4.1. QUR'AN 

brTulanii tllLimemtBiman Aliian-ali&an kEbiikan rnEneunTniLcnn Al Quran ini. 
rfhincjj:! ALlah <•• : n^u knKa.-i hill Ata SiKdi unlM* ntnirjrni, pEndapul Urna: 
ilu. Kerr.udian Abu Haka: memanJfiLI Zaid bin TiaUr da^ lifikaia *■■; ira Jan^-i 
"Una: iH^nja^kkii nenEunnulkan Al Oiir'an" LaLu d-ICfnCPraka-ir.yi u:|ia- 
]a pcnbii:aiaa]inyu Ving reijadi anla'A du dtn.cAj'i Vttjj. Kc-n-jdi.1 n 4lrj R-Nkjr 
btrltiLi *"h'nEk:au adalaii Kurang pemudj ying csrdis yang kupcrcjj/ai ce^Enuh- 
nya. Dir. tll.y.ai.-i iiLilah leurang paiuji, n-jJiyu yang :eLiJii lLjmj.-'jji ciIe!i Rwu 
j^llltl. O.th Klrtlll Iu.j. ihaka kuiriin-lkar.lah ayiL-iyu/ Al Our in iM". Zasd iner. 
j»»at>: 'TiCTii Alt*h! [r-i adaJah pCfce:Jlin yin.i; ItfjiF biyihli. itaJidainya aluj d; 
p*rin1ahkpn nntjl rnEmindarikjn w.fciuh fcu.kJL. makfl haJ IK, tJtikJd' ItlilK tfil* 
huriku dan pad.! mengTJTrpidkjn A I Que 'an. yj.nu enakau ncrinl&^ian itw". Dan 
:a bcikau lElanjuLnya kupidi Abu P-ikir din L'rnar: "Mcnpipj. icalian melak - j- 
tin «JUITV van?: "Idak diptr&ii*: i>]eh. Nitn? ,r Abu bakir menjiwab: "Demi 
Allih! Ini ad.ilih jttttu-R'ian j-gnj; bait"', [a. LiJu rutmbtrLkaJi akiaJvaliJar. lu- 
lwn'kin Tnenpjmpulil(*ii iy-r.-H>jl AL <M*4U ini- seh.irl£gJ ftlEOitiikalaa ha'j. ZuxL, 
V tli'iiidun ia. me3.gum puDVui j.vi" ayat Aj Qur'in dajj daun, pe|epah Vyjrr.jL, 
(MfU, lanah ktJai, rubnt dllLa aLiU limbing dirt (Jari satiibi^sjiibar. yajig na.fi! 
Al Que'ir. 

DaLajm UHJna ratnpuripuJkaJi aya.r-ayii AL Quran llu Znd bin Tubdi be- 
keija inii teb'dk. Sckalipun, btlliu hfifnJ AJ Qui'in itLuruhnyi, ULa.pi iuiBjV 
keptnlijigin pvlijEuJnpuLuL AL Qur'ui ytng iuip.t pen Line tmgi Limit |i.Utn itu, 
cuaaih nflfffiajl din*, pUtU nKheotulrkaJl haTaJifl iLiu La titan iahiba1-iahaba1 
ypr.D Lain dwijan diiakukin uleli dua wring ukii 

Drnpjji ijrrnij.iui .A] OuT'dci xelucubnyi tflih djCuuti nJch 7,iid Nn Tjibil 
dllith ltmbaJiH-]*HibaJan, iLui djJti _ .l".>i lifnjcan brimr, te^iuuin mEiiiLml 
iLjutan lyjvij-atnys stl^pcBLirani yant 1(>in dLtetiplun okH HatuJudUli. kctniJ- 
dian dk^rahkin Ike-pada Aljit fllkjj. MuiKTijI" ini telap di tjnjan Abu B|kir um 
pii ia i-iHniii^il tfiriudiin dLpdndahkiA kfc 3uiii^]i IJnru.r bdn XhilbChab dan 
tetaB aiia di JJiia lElanu (.<nwilJllafiaHr>i Ses-Jdah Ueljaii walat, HutWiif IDj il- 
[lmdahkan ie Tunuh Kifuh. jiuwri 'Umai. iitcri KjxuliilLih umpii nuu p*- 
ngumpulan dun pmyusurin Al Our 'an di cnaii KljJil'iJi Ltsmad. 

c- .'Vft'r*! ijj.th-JriTir.-iJ piiv Jflfl .ui' Xjnm lit <tuw Virrta/i r.s. 

Tr'jipluji dernikian krjdijn 4.1 (Jur'an itu, itlinya cslah dltiiliilaii daiim utu 
nai>.ah yaaig Irngkap. di ilu le-ir.buin Leinharan yang serupa, iyaL-ayit diLim 
wruj.ni *i|jj1 ljc:s.u-iu.n nit ii'jim L fcrlib uiu[ yaiTi; dLrutljukJuiii uhli NabL Lembir 
sn-SEmbBian mi diiAilrinjt dkn diikH dtniiirt tx»an£. dlii/iipifl aLdi tiHriki yamg 
diiebutkiTi di jrit 

Di a~jis Iclih dLuTnilkin hdbwi di perm'jlun perncr:ntahin khalifah Abu Fii- 
kxr lerjadiiah rtddnk .;pern'h-:T-unci.kui crinf-nrang. nuTtad.). Yang kEcnudian 
dapat dipadanian L-Leh Abu Bakai. Slaki ieIeLiIi JaiiraluL Arab 'tnlerjir. lem- 
bib rnubllah Abu b'aJiu nLrnyjuikan [siirr. It rjrf^cirrtfjiccL yartf brjihkiCan 

U\ inau L^Jiai.- KiilaM. Jilam [«lah menu m h koti-Voa Hurah dan AnbiJ (di 
Mdaprcb mla I- dan IeIiH siir.pii di lungBL YarmuV di Syria, dan. di irju pe-me- 
nnlahan, fchflbfaii UttuU bin Khalhltiib. tiuni HiliJijilin rtlaJi nl«litcLukkaH IfaO 
u~itil*ie dtki r I'jngai 4>ax i'Attiu Dacii) di Jtb^Lah. pn-.iir, dan Me$ir di *ehtlah ha 
tiL 

'Di maia Kbaiifab (.Itsnian bin AfTan, peinerhitaban me:r;ka telah MnipuL ke 

Armtna. dui AMrbaiyan di itteLih lanuc. iUji THflftik di itDuLah btral. 

Dennm dermkisn kelihatinlah binivi kiuir. hfuiLirnin di nikfu ilu 1e1i1i ter- 
p eh ni> p*m cu di Heiir Syria, Irak, Pcr.ua Jan Afnka. 

Kt UIUli jiltjcka. pnjp, dan dJ niara rtifctki UrniM-l Al rtu.r l bnijL Ka^ni il^ 
tetap jjjrl] Imam mereka. di anca^ mejeka bi/nysk yang Tr.en^hjUl Al Qur'an icu, 

Kada nL(:cka ad a liailai-n-aikah Al rjuc'nn i[ii, Lfla.p-L najka.K-aa!u:ab vir.g cneneku 
puoyaj itu Liduk lam-i iuiuci.ii sural-wrilliyi. 

DefiLu juga. adi diciapat di ajifnri cnereka perinedian rejiuna brtiiflin AL 
Qui'aa itu A&hJ Uiuliliyn ]MTbpJa,ah. bat^un mi ialab karuna RaHilullab iEr.dinpun 
member ktlonitaiafi kepada katiLdl-iabJiiJi Arab yah* bCrada dL tT-iiinyi. pnlvik 
inEmu3Ci flan nie|a|B2l(j.n Al OjUj'an Ltd HKNr.mil Jan,wn <rt»|ek| mercka maiuvg &EJAHAHE'EWELIIUIUAN"KEMi:iJlNUNAL QURAN « maiirrj. Kslrmgf iarj.n ini diberikiD ^feh Natii nipaya, rnudjh imrska mETL£ha.r*l A] Qut'bji 
in 

T*tapl fc*mmd.biJi fctHJialan LmOa-CRnd! iialiwi (KiDGdaaji censaiui bficaan A] 
Qui 'IP jnk kaJ_j.ii d.hia.kin, jJcjti inendg.tJLrigl.gTi peTieliiiri.m dan nernEcahan yinj 
tidal diinpntuL lLujuu .Liajuipjui lium M^iLLLiidr.. 

Ujuiji yang mul*-rnjU mem jjctJia.uk in IiaJ in: swung uh.il.al yine. kjc:fia^n 
Huxufat. bin Yarnaiv 

Kr|it» neJiau *uT ddim [Hrtfirtpiiran rnEnakUikJun Arrtieftla dafi AMibalyil.. 
iliiuKi pedtlifiin. lila pcinih m*rvd«Kiai jKi-tlkiU.il feiuni Muiluriln ecniuix bi- 
lIM bfbeilpa ayil AL QWan. dun permit. mErrtengir perka1«.n *eflrin£ Munlim 
keptdg. tcpifJiry*: Ttacaan uya leHihi haft i»ri bicuoniii". 

Kfadian Lnl lrrfrtparnlitMh HurliiaJi, jttaki lb WakN dtt laLali KtlYlbaU he Mir 
duuix.. Mjttn. dJlemuBiya uamin tin Aifan, din VepiiLi Tjeliiu dieaiisisdcuinyii 
■Pi J'lJ dUihatnyi mtnjjcnaj pertikiian kium Huibrnin lentnng bn.dj.ii A I 
Que'jui Ltu. unvi berkita: "SmuLUIt umil lidim Ltu xebdum mrrn.'La berttlLnh 
Erntart|; AJ Kitjb, iebafjll pwJeJiiiliaji Y ahull dan Nalara". 

Mftki flleJi KhlJlfih UHman Dp Aff*l» iJimirLtofcar. kepidl Hafrihi Hint! 
Umai .emban.ii J cm hi ran Al Qur v an yamj dLtula. ill nun. KJllMiJi Aim Hilar 
yanu diximpjr. cilth ECafttLh uaEiik L.i.iilin. dan r.Jeh ILuf&aJ. lEmbarnn ■ Jem barm 
AlQur'an .La diber-k.ui.j_b kcjiada Kbulifah Ubniaj] Iilti AITaii. 

Qteh UH-man dibenlutlih latu jMrutu, leidiri dari Zaid bin Tub. I, Kttfll 
kctua- AbdiiiliaJi bin Zub*Lr, Said bdn 'Aib dam. Abduc Kalii.iaJl bin HiJlll hir. Hh 

Tubbi panitia liii laJaJh rnerjibukuikar- Al Qp.'an, yalLfli itiftnrllfcfl dail ItCfitartJlr 

Itmbuui yu.( tantbut mtoiidl bulou. CHUrn pelakutiaafi tup* .ru Ibnun m*- 
PUjehillkiri jupaya 

l men^mM pBdomt-n keptru tucian rneTtki yina haftl Al Qu.tui. 

n. KiIu'j id j. peitjkaian Lr.~a.ra rne:eka 'entuif twhaiii ihaLun 3, rmkj hunjl-dh 

dltuliilUJi nHflU-u" dUlek nltu ^Uc-u*J, lefasb A I Qilt"i-i ltu dlturunkut fflE- 

-iuru1 dudtk rriErelu. 

hUV| 4i1(E-3kk|rilih- ^eH puiitij. *tba^ii yn-j ilim-Bkibjui Vt]?nJ4 TtKielU, din 
jeteUh tug-u itu m\csu, mrnkm bnnbtrwa-ltmtmrkii Al Qut^jl j-'lAI dJEjU-]i-n dklj 

Hafiifi itu dik*mbiliJan kcpidiayi. 

Al Qut'IEi ymi Ce|~Ji {tihukijktn itu dinimu dEi-g-ai "Al Miiihluf", did (flab, 
pifiitii dituldi Limi kih Al Hyihhir. tntj-ir buUi dJ in U liny a ddaiim he He- 
kih. Sj-ri*. Ekblll ilia KlitUV 4raU dl HHipfl.t-1cm|H" JtU diialbi pulfl d*ri tub. 
nti £-ffll. ring Muihhtf Ltd, dill 11 ni bvifi dJtirtJU~k1k-in oU Hadinjl-i. untuk lltimmn 
stndin, did ttullh yiP(t Jpnim*L Jcrnui: n Uyrihhaf AL Imam". 

SebjIiIi Ltu UtJiTkui mEmeTmtih.1uii menEumjiijllrjrt ria'nui ]finr«triJl-Ltni- 
huui ^uif bertiiLukin A] tjivfjn yirig djuibi icbdum itu dm mernuaJcimyi 

Mill, did, Mualunlf yiA| diculu dl IiXTUP Utimin 1tu|ah Hum MuslLmin rid 
rtlucuh pcL-wok mHijTiUi A] Qm'in itu 

Adlpun keLaJnan riacBBD, unnpiu t*ka.Taji£ mijih ida, Icarens baao. eh ba la- 
in y*n.| dn-iiikm. dePf in muttwilii daii NibL tenii di]BkaJ cleh kaum Mujkniin 
dun bacuTt-bujuui tenebu.1 Cldaklali n ex law m in dentin ipa yaJVJJ iliCalu ililini 
MyUunal-mutfilllf ytSlg flitulu A jiUj* Uuiraii Lu. 

CHriBui dEmikiin., imki pnmbuluun AL QUJ'm di man UtstfnaJt 11U ricdul- 
oiyl yartg tcruttQia lalUi: 

1. Mciiva DJlifi kium Muilimln pidi mw matim Wv^hhif yanj wn^m tji- 

bn tkjlijajlTlTPi. 

2. Mtiiyitulan bmuaik, dan kendadpun madri idi tfldilaii biiaaiu CeUpL b«- 
cun Ltu ddlk befliwirun. dentffl crllll K" Ihhlf-mn JH tw T UQrnifL Sedan( b*- 
L-jSTi-h-jLiin yanj; tidik ceir^aL dengan ejun M'mhha.f-Tnuidi'haf IltiTDan tidajc di 
buL&hkan Lip 

J. Mtnya tvlujn witib JJimna^ niiat-iLirut, menunn territ upit ietiafc»L ygnj k*- 
Lihitan poda MuiKhif mu.dibarKkb^iTif. 11 TAF5LH M qUR'AXLJUKARLM 

Dl Samping ini Nahi Muhainmu.il u.w. tiii.qat incnp.rLJuck.an apj pini jalM- 
bar mcii^afai ayaT.-ayH Al Qvj"ain. KaBna, [ni bunyik H*alSt-»hib»1 yjjij 
ir.enjduit'iillyB fe&ifc salu EU[Ht. itanpun TnenfhalaJ Al tJuT'an iKJuruhnya. Krmii 
rjiar. di 7.irr,»n Ijhi'icn, rabi'Lt [abTJen Aiu icJaJiulnya yiafi^-uitll i irienfthsfil AL 
Qur'ui LnL LUifljiiikan dart rUbtri dotftr^n ^leh. jia;u Khunfih jcnrLirL 

Fa da LdflH.li 5 l Ira. rang di MesLr, di KElaLih-jelcalah AwaJiyah dLwajibkiin 
IMCri|ifi*r'iil A] Out an KaJan inicrcLi hen Jay rtiEnaDLHikmi ptlaiLrarJ ill itkcdan- 
snfcoliK Awaliyiji dan Inrndik inrnccuJitan pilar itanJlyl t-t acleolall-tcleollll 
MiiaL]irnir. ! TTuii haFdJan mcitka Inula rig Al Quf'ari LtU SftlaM di'Jli. Sfchina£a P=- 
lajar-rsrfajnT Ivlusan sekohh Muillimirl ttlal haial .Al Qur'arj E*llirnhnya der^an 
buk. LbLVk mcr,mniDJ iiszari ififcdlnh p.E[iaa[u.n Daml lilnm, pelijaT pelajat di- 
U j j dalajri h-sriliTi AL C-J-'anu] Kirim. Di iinEkat iDtidaLyah dan TianawLysiJi 
(.-aril A] Ar.hu pun drwijhbkan. niEngfralal A] Durban. BtRJUj puju Jlalny*. dl 
ewpra-nn^ua. Aran yula IbLjl, Kccdalaii aitnjdlaia] A I Qirr'an jru dapal diljhal d*- 
npn Jtla!. 

Dl [ndontlll, dl paidnt-pondul, jujaj-aiiiari, pesazitrem-peiinLniL, 
rangkanB;-rd.ri£ka.LLg dan :n i±r iiahnii-JTiial-. ursipaL petgrarjan lin^pi Tidajui pu^i 
lr.5uha-u.Iana jiiEn^hjfil Al CJjr'aj: iLil. 

tJirjt lilam rriEcaxi, hahwa adalaJi lualu jbiilir yanc b<7:j.c itit ri.thift] A] 
Qura-n j] Kajlm. OrtiiE-arang yaJljj fcifil Al Cpi'an *ms: drtinjupkar din di- 
jhOftlii U. 

Tli Indoneiia hiau diadaJcar. n-jusahiqah (pcriDTr.bun) n»mbiL-a AL {Ju^ioi 
Vine, djlaknkan hoik filch anakuiak aliupun al«h Liaai^-aranLj; yinii lf-Lil". 
d£Wa£4 dirl Lhfckai: Kcln£ahan Sjr-PAi Hnafc.il nirinnal 

L.lntnii menjazn beminiiLaP Al Qur'an yan£ di1ejha1k|n rji Indnnaia iiannLin 
yine, djdalangkan daii Luir negeii, Prrne tin tali RrpubLk IndLJiEua Cq Dt;mr- 
trnian ^gailia 1eHTL ilXinbtrinjt kjhBj plflJUi yaTij btrVJidi URCllk. HirrprjiVu 
din Tr.ftncj.ih|-itK AL Qur^fl J-Rng a.k&p djcctfllc dan j-a.p|i ikau rb$rjirk in , yinf; dJ. 
narnu "Lain ah E^iKaiiLiub MmhKif AJ Qiir'j.Ti''' i yar.g liile tip-Vjn ib.Tip.Ti prnE- 
tapail Mtnifji A*aina No J?:h, L5S7. yjinjlelih dilterhahiniidEn^inPeTatiiTaciMETilEri 
AgnmiN^. ITahirn I9SL> TJjicu'k mElalxanukan lugu i.ajnah LenEbu' iliangkaLlaJi anijjci- 
r.a LajrulidrQEan imaLu KcpuLuuuj MrntLn AjornH VaD^ dipcrbdlucui di uap Urluri. 

Selljn iru FEmeiintar'. jug.a svdLih. Tr.cr.ijiLin.y.ji A] Que 'an puuii bEruk-jriTi 1 
■. '. M. r>r| dituLii den fin ta.np.Ti nlth pinulLi penulu Lndc^icjsia KTidLri, mulai 
laJLrpJ 2 J Juiu l94Si'L7 Ka.rTmdhjji 1347 dui ickiLloya LaUKfiU ]i- Mal«t 
lWC'/l? FUnwdhsin IJT3, yan(j KkaCRnfi diumpan di Meijid Rii-turrsriim dilinr 
TiIihb \Ep^ Al OuT'tun puiaka itu SElain untub mrnjag? lu-sutiimi ilui kf 
in.UTP.Un A) Qur'an. juga diniaiiudkan uniuk niCniadj JndUk darl A I Quj'ail yuij; 
diietviutui di Indonesia. 

DEHRtn usjria-usiha yanj ilijetu-Ikan di ad! l^pCilLnaltllh. Al Ouc'itimL Kb. 
urn Liu, dan u.nu&LUr' ifpada kLla *tz.rarJi dtrUlP Cldak ada ntrnbifcin wiLlk.Lt 
jujni ifcari apa yang t=U.n rlnutuflkan tepada >abl r^uliirnmnii ^.i.tw. 

Dalum pida iru, pidi ;uji-1up Kiman dan mala A] Qur'am dihlfaL^lEn julaan urna- 
]j]ani, hi adalaii SiLili jali* Intyil Tdhifi urmik iriM-jajLl AL Qut'ilI. Ufn[rar d« 
rYliklMn [tjbiikrjliri fuiniir. ^Ilih; 

'■.ItmntFjhnya Katl'i L*iih mfnu?Lr.kj.n Al CJui'in, dan HmirLgg-jhnyB K.imL (Elap 
rneTneliharanya-. iS'Jiat f ]ij Al Hij ijml 9> 

///. 7^I/7W /It Ql/A'^iVUl »JtJM. 

Al -IjuijiiIiI Kaiii'i idalak Kirjh Allah yir.j ditu.ninka.ri kcpiJi Mabi Mu 
hanlfTJitd i.i.*., rrjftnjjj.ndunE hil hai yang hEThuhungan deiL^m kcirnniaji. ILf'iI U 
jn'ngolahi.jn Iciiahkuah, liLcafah, pcja.1u.tanpr:a(iir4n yar.Li nicnial.ii UM^aJi 
laVu dan tita cata hidup riianuiia, balk btbiKai rnakhl'Ji; indjvidu a La u pun !e- 
hapj makhluli smiai. jtl',in/jiS L*:taJia^ia ftiflup d) d^nis dan di akhirat. 

Al Qur'iriiil k:inrri JjIiiti nir^ri.^roi'iLik ="l' hjL4^al yar.E tErstbul di a.1ai. ada 
yang rliktrnu kik an icuiTa. lErptrinLn sepETti yir.j Tiriliuliunpn Jrji^an 1 1 . ■ k i.-> ■ 'i i 
TittliJwLnan, hukuru *irlii/i din iEba.pLnyi, dan ;iila pUla dlkefflyKakars )Ecim TaFSITIjM. .QIPR^NULKARIM 24 

j-nurn dan prist beiamya iaja. Yin..-; datErangjcari ttLiiu L,mum dan pcii be li- 
ny a uii, ida yaiij! ibrjCTliiii dan ilijElaskan i>lch. liadiL- InadLij Nabi. M.ihu-iiindd 
1H.W,, dj.ii a0i yang. dis#iahl-an ktp-,<U. kaum H'JsJniLTi ytpd-rL rnGP-ine-i icjnya 
i;tuu d-n£a.n krricrluaji until kclorn^ok mjn'jMi, lt.radj.an. maca din lrrr.pi.:. 
Kp-r-Ci dalir-i ujal tnu'Lsiiair.. Al Qu-'art. mmgEniuukan 'prinnp mus-va- 
*irah" aim^a tLiti. badan ym.j mew-,ki]i Jakyi-. kchifJian "wrl*kj adii <!sn 
-tkifiinyi. 

Di lamping ily agama lilarn meir.bu'ka pmtj -j'-hiid Laitt Aauir. Muslui'-in da- 
!>rn (ir! yiins- 1id,aV ditsrunaji-m oldi A I Qiir'in dan nodil- iccaja qarn': ILijas;-. Prm- 
buliaan pir.Tu litihi-d imlah yang mEniingk inkir. manuiii mEmbtri kDrnEnlar, 
irirMit>CEi krtnanu-irt daji -ii-.ii.-rJuirkir. pmidayil lenlins- haL yang. liiLu di«bjt 
i".au yin* maiih unicm da_n bclu-m -(j-5j--r.Ln.c1 diksmuJtakaj-. okh .\I (J-i-'an. Nat- 
Mururrii-iad i-a.* 1 . tendlri U*S«Ti Sflha'nU-W-hibn teliau idll*]". Otsn£ (ST-Hig 
yan£ memidi ptlr.pfvr dalam \\a. ini. kEmudian diskuri oIeK nan lBnL s ien, para 
Libl'il Cibl'irrt dan ger.*ri^i-gEnrr»s: vang Ljinbulh dan hldup pada mas. man 

bciikiimyi 

Vtpianf;, pirla mgy hidu-J Kiivlullah J.a>'.. ktuu'lthui vHilaung (aJiii AL 
tfu-an behimlah bsplu. HLri-ai B Ki. -(."-at apsPtli pari uJlibar tidldc auii ku- 
Ting me man a mi if.tua.tj ay a: A I Q-jj'an. mErEka da^al langiur."; pi-nany-] 
kannya kEpada RasuljUih. Dalim h.a.1 inL Ra-ululLih saw. SElilia rr.EmbKrikan 
-i'-vj'Lazi yinj nienrja-lan. Sc'dadi JtuuluLaJi ti.w. niejiincj-al, ipala.fi seCeLoJi 
ajtan'dL liLaii 1 . n'tlijailan layBpnyi he Luar JuiraUl A:ab. dan nicjuiukj diprah- 
da* rah y-ji£ T-ftrtcVm rLiy jafl lams, Tct|Bdii4]i pfciinyjiiin^iiL anlata a^Ti'a liLirii 
yang masLh dalarr bentuK i wtJtrKlilU.r.nya di -HM rXHaJf. dtfrlfan ktbiidayaan 
Lima yana. teLah me-ir.'piiTiygL ptrfja.lii'nun, ]M[1cErn1^n^ri kits t*uj(:iun daya 
jaanj dl pihak yana; Uin. Di umping Lhj kajir Maslinin tEnrlirl rricnfh id if! psr- 
SLaiui liuii lECJlama. yanf bErhubungan deng^n pemErin.~jh.ia dan pimulLnan 
AtkuiSatn hnhubulif Ji-.]isin T-;luLin/". di-rrah [jJam :1u. rcTfeiecaii, pcr- 
"rytfiur^JTi dm kcpefhu-l ifli 'iirllnh'UuLkan psrsoala-i baiu. PrrSiialiti Liacj JtJ 
ikjui days! djptfahka.il apatUi ayii AL (jtl:'sn dilLiFsiikan dam. dibEri komEnUr 
UlUpk -nEn.iRW-.1- DErKisiLin-periciRJin ysn-j Dijii urntjul i1m. Miata lampiLl-Ji ke 
rriijlcj. beb-rapa oraDR jaJiihiL djui la'hL'irn -liem bermikin diri Tdnj.tiir'kiTi a; r 'i1 
AL -Q^raiT yan# maiaJl 'bct-iLfa.L Mm .1 n:. dan uL-jnai ilu, kIjjjj di-nuairi la.lai-bifjJ 
lapBFijjir, liEKjtihid hari Tcaurn Wuj'ijmin 

nennibianlih, bap bap pnrraji yu-Tif -rrc*arisri kcbikdayaaj- -daLri geDtrau 
spbLlumnyB ; k«bu[iLhaB ILidLU (KIKiaii TwrkilMil dan han-pu Ijdlk haea. dtllJJuJl 
tcbUTUtUD. jjoncfiti yana "jiin. Beplu pula perhedaan [:rnpa.t din keadiiui. tidak 
dapal flika'ak-in umii ktpirlLan din icchuruharinvi. sehLn-^n r^nbullaJi -jcnj-r-lf 
dLkm dan pcrn-Dlahan diri apa yaji~r Lclah didapat liar, dilakukan lJi-n |t*pC-| , S--Jf- 
Ticriii yan|( dahidu, KTta udinj; "Ukac rllC-iukac vfn(jaLin j .»n yuift dallfmi r.-|eh ini- 
-nani padl hi ltd. datrah dentin dumrL lain; "nina yang rniiaJi isiuaL dipakii. mana 
yang k^ijing: «'ii'.i dilengkant dan mana yam- tidak. Knaai lap dlktianlvinjdfin, 
.umpaj runli kcadaan dan Tr.aia ir.tnibuturiiiji pula. 

bli(dr.ii yula liiJni-i la ("sir A] IJijl'iH; ia bcrk-i-rribinf -ne-npku ti Lrami p*r 
k-ir.hin£aJi maxp, din imc-nKnUhL hcLuWhaJl i-Urlu-ia dadam xuatu 5-iu-ia.sJ. Tup 
-iap mau dan. -pnErasi mEr\£tiAiill(Ul lallLj-larill Al O-i-'in yaH|i KlUal dtnuin 
kebjryhan dan t.tprrluui -Enerajd ilu d^n|;in h'dak TEnyi-npan^ dan Jtet«nni4n- 
kct-rntjui apama l:,lani Kudiii. Dila-n pada ita ilmu Tifsu scncUri yanj dah.uJu. 
Tnenipikaji haliag-iaD -diri ilmu Hadirj telah b<Tk<mnang: henanu dengan i?mn- 
Llnuu yang lam. ^"baga-mana badrryi dengan Limu-ilj'na yai'ift liili. n"i*kl di dtlan' 
ilmu TifiLT ttrdapa: pula aJirin aliian dar, pribtdfcin cnmdap-,1 yariR lirnhul kare 
na pTrbfrtjjin pandanftiri daJl itfi ri-Kninja-jnya. t«hinj-^a sampaj pada sail in: 
ttrdipir. p'jLu.han, bahkan nluinn kilatvkili'n -j-for dici aeraiga: bagai -Juui. st- 
liagai hitid karya dari gEnensL gEnEjasa yang j-Ebeluninya. Dalain irjvnfjjaikUL 
pCckCm'natifian kjtab Juatab tiL'ur dar. ilmu Tafidr dapa: dLnag-i dilam liga -jEnL-ds: 

1. P^jioiLe rrjuti^a.ddjrrii-1. 
b Pfcrludr mu taalli-rin 
1 Pt:i ndft hari;. TAi-SIR AL QUB 'AN EJ]_ JtA RLM A. PERIODS ML'TAQAnniMlN 

a Ftripcctaan tinKktrlan pan vztmhui tiafsm TiemzharniAI il&f'vn. 

AL Quj'acijl Xirur. -d^'urur.kui daJarn liahiu A rib, kiirni ilia pi ill umum- 

nyj orint-icBjia Anli <Upil menafru dan rnenaJiaiuinya denj&in. hiudah. i>a- 
lam pida itu pin Jihibat adalaii nuns-aiana; yui£ pabng mtupTTi din m-s- 
MiGriahainJ iyaE-ayal A] (Jue'ih, a /an LEla.pi pica lahaaal LLu sendjn inempunyiJ 
dngfcilan ytnjt l>?rbedl-teda (Warn mcinirurrii AJ Qtlr'an. HlL ipi ^[u1a-na db- 
st-tatdtan peTbsdaan tingkLlun p-:n:r tijvjan serla >tr«jiiiun para lahabi: i:u 
scrLihrL 5«uab-stba.b yUle. lib innnycbabXan t^rbtdia:! LLlLjgttaLaji para uhataC 
dslim rn snub am;, ayai Ayit A I [Jul'*". Lilfth 

1. SelaJdpu.il para uhabil anng-nrnrig. A rah dan. (xTbahaii Atlb, In tip] penge- 
taJi'jjji iDEreiu tcnb.r.p bahiu Arab bcrbf-dabcilj, wpsrli berbtda- Ixdlliy I 
twngelahLian par* iiliabat Lrn.la.ng a-sua Arab, gay* bahau. Anb, j'Ibl Lstia.- 

**c rUTT *ascrs Arab Jiridlyali. J(aU-ioU jar.E Etrdapii (UlaiTl AI Qur'in dun 
letngHLTi ya, lekingga luirVatiTi Tnsrekj daJini rnemih.jrnL ayal-iyar. AL Qui L an 
beEbedibeda |>JLa. 

2. Ada Jihahn yun itTLOK inendainpiius. ^*ti Mutumnnil n.*., xdiinggi ba- 
nya.lt m«ijW IJ n-n jeIjj h icbitj ayat-ayal AL Qui'aii diTu^nrik jji dan ad* puLa 
yanjj jarariE rncndinipLiiEi bellaU. ff-jiEf Lahjaji 1Cn'aii|j ainab lebafc AL Qur'an 
dhiiTimkan :Eu, uiiEal dLpcjlU-KaJi (.nEUfc ITltr'.j.irSLxkiJl A] Qur'an. Kurm :Eu 
uJiihH inbibal ylifg. ^ajnjaK [*tra*-|ftMian rnEEEfca "■.■TraJig WtnU AL Qur'an (JL- 
luTuntan i[U, kVali rnanpu mEnafxirkgn ivir-nyai Aj Qur^n ii I h a ri il iri e a t a n 
liCdgan yanf lab 

Sttatai conroh. rLapa,r, dilLfirrjKakan btbajEBl betikME: UJELWayalkan bahwi 
Khilifah lTmaT bin KJiatkitbnlji -elaii m=-p(iri(rXll QurLimih K.b*iai jfutemui 
BaJniain. SEkali pensliwa itiCinKjih Jjuud minjodij ltpa.rra Khilifjh C linir, 
bahwj. ijijiuriih [Elah meminum Vhjrrn.r din luryjlt, Vrnaj beTiati' "^upa. 
tah aiajig lain yuig itu; irLf-r.yaij.ikin pErbualan (ETteliiil?" kiti Jnrjd 
"AtU HunbaJi EeLah nirnyakiskiji ipi yirtg le-Iih kularalui" KhaLifah 
Vn'At nlCJnlJijgL] Cfudajnah dan nimjaLaJ^in: Ti QudajnaLh.! AVu aJun 
mwjin cnKhau!" B'JtiU. ^udairiali: "iTuidaiJiy* aX,u mtmirnirallunni 
^tajairnini ying ratEEk* k^Btan. tidlk adi !is»n; 4JasdJlLM.-n iJijfl tlUhau 
ur.Euk incr.d-ni". Uinir berki-j "Ktriipi?' Ijwili Qu-rUmjS: "Kjjfeiu 
Allih WLlh LE^rLtnMJI daJalri vint (5\ AL MdiidaJi ayal 91- 

ATtLTiyi Pidji >di Ji&j liip mng-nnng yanj Iwrir-jn iLir. — icriRrrJi.lt.Ti fem^in. ypng u- 

l?"h. ktrcna mrmikiT' makimn jinn ItLah mmkt Fjkui dahulii Jinbda ^n'ETki 
htiLtfuM urck fcenzTiin ELui nvh^c'ialin tJMlui^.milui j-in* ulch, k«mu3un 

mirrka Iclip bi:lnJ.wi din twiimi-n. tcmLjJiii mtrrip |ln J jp jup'l Lic-UlWi dan. 
LwalvaitkebftjLkui. Din. ALUh mtnv'uku cnr.fr'jjinfi |,ir.ji. trtrtsjic tetuiuun. 

StditiK uyi adaUh u^ng ymj bEcimin.. mcngerjakui itnil uleb. kEmudiaji 
DerUlcwi djTi liiecimir,, says LVut btESjnn NfltJL MuliafflmaCL iJ.w. iLalari jc- 
ruif Badac, p=rir_E CJhud, paring thjndiq dsn peperan^an J-'B^e l*in.' L 
UlriLl b^Eldlu: "Ap-iiah tiiLiV ada di anlaia. ijrr,j %cl:jiiari yang ikan meTn- 
bUltaJl pETka.Ed.in QuduniJiV". BEr>iti Ibnu Ahliai: "'SESuiijjpjhrryi ivat 3 3 
JiirtL (5;i AJ Hai-Ldah dlLjJ\jnkan ieImkIL jiu: bag: Jim- padi nasa .«bilijm 
lyal inj ajEu^inkin, kat.ni AUan t*i [liiiiAn. 
Ivun: (S) A] \ii± Ldjli iya.t 90 : TAFKIR AL QCJR'AJfUL KARjH AitLuya.: 

" Hii 'TTft-'trv-t yam tnrimui, MAUufjrirvM (mrniLown) thimu. Lwrjv^L, ■' t"r^ ■■■■- 
feu UBtutJi t<nhiia, moiaunA nulb fengui f*nah, ritliJi pahuLlan kqi; linuut 
pq-'bui'ian Irilun. Kajina iiy jiuhilah ptitmrtim'parbiiLlaLn itu apt m«ndi|H( kt- 
bcrBnninfiii liu tjtn '. 

ftnrViii Ltiiii- "Btnultfi Jhnu Abbu." 

Tlaji kelftriRgar: di ari; dupal durnbiL beqmpuUn boJi-wa limit A'Dhn le- 
bih m-Migetihui lebib-tcbab dituninkannyi ivat 43 vji3.t f5> Al Maa-idih. 
dlbuiillng Jcnpin \>jdiiniJi. ipbab nicnuruC :i^a.yaC Elnu Abbu, bah 1 *! 
idekh ayj[ 90 mill (J) AL MaaLdan diLux-Hikan. i^nntnc-iahibn lalinf nw- 
Tiinyjlcar: lEntang, IcEidiin pan 5iJhibl.r yajng te-lth m Ening^al , pariijhai mere- 
fca dahulu string niemmiim iharnnr uperti Sayidina Flimzih, narnaxi Njbi 
yanj pipjr *cb*fjsu lyuludaa. pads pctM* LUiud. Ada. sibabu ruit 
men.g1E1k.1r.. hahwa UamjiJn -Elap heTrLaxi Icaiena pcEhualarinyi >'ang rtLafi 
IklU llu. Kittni Lu lutunlah ayaE <r3 maT (5> A] Mu idih, yang Tnenyiti- 
Kph bah.wi jfti*e Jilaip yani mtnbiiaaL »tntuni nirtutnya i>«L w iunt (5] Al 
Mii-irilah lirbak bErdpiB Ifircm rncmjrmm. Itham^r itu. l«npi umar, [flum-Tig 
berdcrui Tneminumnja 

3- PeTbcdiaji. tLngfcal pETLgetihinn jura uh.atu.1 tenting idit istiidj-, pcrki-ji- 
ui dm prrbuitin: Anb Jahdiyab. Fin. lajmbat yanf imuhi tihii J Kiji di nun 
JaJiiliyali akurL ]cblh dip at nxinuhiinu lyit-ayaL Al Qijr'ui van* bcrllUbUrtfc- 

iii aenjaui Iujl dibiruHuE dec^ui phta tthibit yin* ituanjr, «hu. 

4, Ptrtjedaui tvn^cat pepuftatniii p*n iiJirtu ifntauft yuijt dilikukaJi olth 
cringacanj YabudL dan NaCTUii di Ja.xiratu.l Arab, jiadi «aktj ;uj.ni i.yit A] 
yur'aii diluiunkin. liebib iuiItj ayal diturunkan ad* yj-ng heiTiubunrMii dr 
ricuL pcnukkjUi lUU lUli^iaJI IMtudip ptlbUitiil-jreibUBliii cciftg-ormj 
YahUtlj ilip VjFc^nL itu , alin L-ebih djpal mEnuhirni ly'iriyjt crrss^ul di- 
bi'ndin.i dcngan juig tidik mcngetjjiu]. 

4l ii'4i Jt|ter-ju niAuy jp/f ^ pwda- pcriadr jnr 

Pjdi peciDdjE- inL oeru.FiLri.il AL Qut'ui 'uenjinb-tr p-idi. 

), Prrhtifaart, WjuOian r WifHf dui /fl^wiup /farai'tfJii,h j.jz.w , tecbajdip loal-raal 
yajig dlkciiUXikan p«ji itliabaL iipabtk kunJlj; acau ddik dd.pi[ tiutlttUlariil 
nukwa m ni »>'i1 A: Qufin. fifstyir. vant ^tisaj dtri Ttisululiih ird di- 

jEtiuc ' Taf'.h Tnznquui" 

SrpertL: diriwiyitkui 'nhwi H umluLlih i.a w, hecabda: "Ajhshibatj] imn 
thu" dalam sun.1 (1) AL Baifcijah. iyit 23S maJuudnya ialih: Tcnibih/iup 
ishj.:. CdnLub lain Lalab: ALL bin Ahi IbaJJb licilati: "Akj rnEiianyakui 
Ktpajda ItipiluUBh j.i.w. DcHUilE TaiiniuL KajjL. Akliil". ddam ttiti - , (?) At 
lapbth, ayH 3. Kai^Juyah s,a.w. mtn>i w ib "l'lM-n-iu-n naht," 
Taf™ yang tei*»L dnji isljdi, ^[Tjiisian, Unji: dun ja.wib»n. RaulullaJi (E[- 
hjdap uiiMdiJ yang duju^an inj, obdiipiri dalam bentjl; haditx, yang ir-Em- 
pijnyai saiuid-njiid ter:Entu. lirbagaLmiiii liaJnyi hidib, ttjj>.e nnajd uu ada. 
yattg iahftK, yuif liasui. yajie dduJf r yang iniudlLU" dui icbagalnya. Ue«jni 
puLa luring didapat Tna'niny.j "tifrtirjrinjin drngsr. Ichanai y»ng muca.'watir, 
bah kan bfrtEnlangan ilrncin akal pakdmn. Dkh sstan itu ipibila. IiuJlLi lihib 

mi akui di/unakin uaLvK itieoafiirkin ayir-aytt A] QdrVn, j*«]u djiStkaji 
pdnElitiavii Itlnh daJiuJii , ipikah dtpar dijidikip, hujjih aUu ddftk:, 
2. Ijtihatf. Di inlin pari sibibit dan tibi'ien dilam mcruhLTkui Al Quj'an, di 
■iunpitia- ITlcrUjiuAakan hadlLi-JiaHill Nibi, iapa j1Len.55jnai.an haSd pdKbaiH 
mcrciu ir.ajinK-maiirji, nitirkn HcLJUlLid daJliTI mtnCiavKir. ri'ia ki-i! d JuaTU 
lyil Hal ini metEka laVukir, kuern mttelcp nn;n£ft(a4i : J3 ^nlang. kal hJ yung 
berbubuflRafl d^ftean bahaij Arab. rr.Enge[a > iu,i t^ntinj! «Uab-!tbib iuaV.) tyaL dL- 
mtunkaP., m?:pfl.e1i.h.ji adar is;:iHi[ Arab lahiLiyah. dan -Emang ^rlia-CRtLLa liraL- 
Uyaac dan ttba^ilnya. 

Crantrihnya ialih' kali ■''A1Tithu■J^' ,, dilam ayal fi3 sura: ill A I Biqaiajl di 
laliitltjji dEngio tafiiran yang berbedi. Mu.aliLd iricr.il-ufk inny.i dcnp*r. 17 TAF51RAL OL-H'AKLILKAKLM 

"pummf"'. irdang. [tinu Abtai ]n« ru l"ii:i. jmiy a dentin "pjnunp Thuur" din 
icua^airLya.. 

IS iampiJIj! KM *da pUd di aiilaja Jlllibir daJi laLl'kli van* "j.dufc nflaU nit- 
riirsiftjn A| Qur'aji merrjnjc. ijtJhid nereka, -itpcj*j Said t>ip Itf'-Hayyab kcci- 
ki dilajiya tciLtang rr.rrjhiTkin AL Qj:'an d-ingan Lj1ih.nl. heLiaL. Tnen- 
javab: '"Saya tidak a Van mer15a.ta.kxn leiuaLa [Enlanp AL Qui '.in.'" 
J. Ctfitfl-CtrUi ]«ailiyfla1 ia.lui b*nt* ysnj b*[*4fll dnri nrins-oijoa: 
YaJiudL ilEui NaiianL Jtauil. Hu dJ.IUfi uaJlyaK filtrtKaJilbd LfrLLi dan ]iril- 
Liyij.-; mi, Kl»S Nabi Muhammad ji,w, sendtr.) pcmah htik*H: "Rlls di- 
kiu'n'can kepadarriL. ten.rj.Ti/. aML KiLih. tin ga.n lah dirunarkan dan jingir. 
pula diinggip dmna". Makudnya iiJaii supiyi J. a urn Muslinun me nyeJidLk: 
lebdh JjJi'jLu rcntirif kehE^ianin (riJla-iTiLli yanf JLkcrn jtatan aLen iKLi 
K±Cab. Sttrlaii nyala kcbcnaxuLflj-a banilah dumbl! kLSkS: vcganpan. 

f. hI^ii'i" tefiir /x-Jb periddf tHi. 

Padn 7inian uJiinat ttikc-ial heperapa fl'inj jiEnafci; A I Qiil'an Tfinmfi^k riaia 
Kbalifab aendiTi. yaitu. Abu Dakar Ash IhLddLq. l.'rnir bin Kli,i1h1hJh. l.'liman hin 
Aflaji, ALL bin Abi ThilLh Siha'sai uhabat vdue paling binyik ir.cnqijnhU rraayal 
dllipailanyi LaliU: AJL bin Ab: TliaJib. Abdullah, bui Abbai Abdullah bin Mai'ud dan 
irh-Byy bin. Ka'ab. Vafifi Bpak Vurinj CrinjS menRambu :**aya: daiipidaJiya S&lah 
Zaid bin TubiL, Ahu Mm; a al Aiy'ary. Ahdullati bin. 7uhu.ir dan lahahar-inJiarKii j-ang 
■h. 

Parj i-abi'ien yanj tujiyale inefTwnyjrkin dari [bom Abhm yanj masybur ifiUti 
MujJml, AlUfi 'ban. Rabat (J 7- L ]4 fi >, -[trimaJi Hi- L03 fd !■ due kfid bin Jubwi (4>94 H). 
s«nuan>!i*dilaJi mund-ouunjd Ibtnu Abbai scodui TcMBiifcih.iind-nvurtd Lbou Abbaa >ang 
ernpat<w»ng [ni pjtrn ulanw DoEiQrain^aj pemjaiarj yoDj btflainan.. Miuabd «L«JaJi ^cauit 
j.4Ti(j mendipn kepejciyun dari illll hadit!. Irnim iyilL'U, Bukhui dan irnum- 
lTTiirn ying libi banyak iringimhiL riwj.yj.l' dajipaduiyi. Di simpjn.j i:ii adi pu 
!x trjjiK yutg irifiLt^ribirLyi kaiena wcinj; TftztnjbUjL.EiJi Jrrwir, ihli hjla.L, Lr 
ngp] ke[i^ ldj Q'lai fflitRjuraji^ iuliL Trtluu. ik^ntikian puii halnyi ' A l ha" Inn 
Ribih dan S^'id tjin Ju^ibJt. Adgp-Jh "Jfc[imi]i. buiyilt Ctltng yirjj rnrrsBimhiJ [i- 
■n'j.yit dajipaduiya.. Dia. 'herniai dari suku llarbar di Afrika L. tan, qcMa nckii 
blldiX Lbjl - j Abbii, tsniuduji xEtElaJi dii diniETii^VaVan laDEiung tvrpiirj 
kcpadt TKJtu. PaML ahlb UfiLr ir.einpunyai pcnLkiirt yajij btrlaULUi Icinailap 
'DoiTnih Fads lnrcyTrniy* iKIl-lhLl LiBi: nienj^-nblL ri»iyi1 bcJiau ictelih di- 
Lakuluo pnrircLV.iiin yajig 1e]L1j. Rukhari icndin buiyak jnip men^ ambil riwayil 
dari '[kririUji. 

Ti\ anttci pan tglii'L-en yanj hanyil 7ntji*iya.rka. , n dari AbdiJIaJi hin Va.i'jd 
LiLah Mucuq bin Ajda', lEDrang ytnf xuhu.d lip kEperLayun, kdunjnan Ann 
daii BojiL Ham dm, btndiann ih XjlaJi. K.enmJLui UaUdtTi bdn Di'iiimli, sr 
ncaHi; Anb yma bwdiicii dl Burah. KpLi-Linif*lin Oaladah jalili biJi»'l btlutu 
mcnpjasfli babfiaa. Anb, pCDjgrLahilianjl^ >*JlJt JUAS lCDUogj ayn'ir-s-ya'u. 
pEpEij.ngaJi-pcjieThn^a.Ti Arab Jahihvah. IkJLrj idalah r*rinj yang Jih|j rcnranK Id- 
xiLali baogu Arab 1 jJiiliy i]i Qaladah adilah njGrjng kEpcrcayaan, honya urja. w- 
Hagdui a]iLi CafKLT Vebuitan irLprutjima. idwn.yaL bclLau \/*n$ neilijbunjjan dcn^an 
LJhdll i dan QidaJ. 

l*a(U pcriade in | txtumiab rUdtpacL kJiab-kj'ab tirsai. k«Ull kilib-aJul laJlb 
yuig ditui'i nieh Drang-nrani; y«ii( lejaVlm di aJiimn mejtka, yiitu Oisng-onilt 
yuiE. :nejidapatL nuu. ta.bi'i" lani^en, stperti Mujihid (mEiiLTijjal uhLn ] n 4 H| 
da.il Lain-lun. 

Semdah daiaflK arUfklUrl tlbi'ir 1ik'i«n ba:ULa]L ibtulu buku-b-jku LaJaLr yajia; 
mElengVopi jcmua *tj nt-SUJS t At (Jui'an. ttulfj-bJlcu laliLC yarlK ffltjieka njLi Hu 
mEnguidaiig: perky tim-pcrkilaan (ihibit dan tibi'itn, 

rj| an Hi* uibl'i; mbflKH yatiti. nitfiuLii lalm i - .a lallh, Sufyaji bin Uyainauh, Yaiid 
nLu Hirun, M KiJbL, Mu-hammad ]4h»k, Mijqadi tun. Sulaimm, A I Waqidi dan 
banyak Ufi v ang Iain-Lam, 

FtilLlU taliir yan? tEckcn.il padi pmichLe ilu Ldih A] TV'm.idL -iinEnLnB^ai 207 
H), semidah thj Ibnu JifU AdlthJ-bify (mtniniUSal 3]U H). Tafu: Innu Ja.ru *rk- 
Lih tifiii mutaqaddLmiEii ya.n.j paljnjf Tj^sar -rlan sampaL ke rarigin gencuu i*- 
iafanj, narnnnyA ulnh Jiaanu uV Ajy^m Papa, ptnifsir ya.n£ i,Hnta.Tif kemudia.ii biaj- 
nyak tr.cn pjcip dan rntFi|!ir7ihLl b»hin dh(i Isfiii Lba Jam Jlv TAE-51KAL QL-R'ANULKtniM J| 

B PERI Ottt: MLTAA kl [[ R[N (A BA D 4 ■ AIJAD L 1 H). 

SeicUh ipiina liliifi mcluaikan iayapnya lc« JirrjhdacrjJi yang berlce- 
uUfliyaan Lama **pf-irj Pcliii, Asia Tfllftah, India, SyiiLa, '[ uiJ.i, M.Cjir r EliDpii 
dan ATrikj Utaca.. ti.[| id JaJi pKrlLjigtUnRan dart ^ccKCMiut inLaia ky+iudayaan [iLun 
y^ng nrifiiih, djLam h-j-nruk lEdEihana ilsngan kabudayaaan la.1la yailfc Sli(Uh (Lj- 
r.liti. berkEmbuig n:ti mtmpu nyal kct.ia.UH din Icmktin- 

Miki Stjit wilclu itu rr.ulailah. kuiim MujldmLn rnErnpelajari pengElatiuan' 
p*ngf tiliujji yui£ -durJliki 'jL-li pEnranu t-pcriKafiur kcbudayiatl leiwhu-! Kancm 
ilu mubjlah knun MU^JrUin. mfcrnptlaJiP slrflu lajfika, i2mu. falsifah. ilmu. ekiik 
a, llniu hu k'riTF., iirnu kiribihir. din Hhjgamyj. sehirijga dalani trebcrapa VriklU 
<ajj tflili dapH dimibki dart, ajbakiakar, Jlinu-Lhim gay I ba?l*ia, LLniu ktindahBir 
buJiJii dan Mgala lia', >art(j iKE^^buiiKali dt-nj^n lint l^hnia 

rVjOLyaliSil Irti men [jr. hull an pull pEr&hahan da Urn pEnvumnan dan pemi 
kiran len&ng ki1ah4ci1a.1i laJrir. Ahli jhli tafiir ddak lap fcutya irtchrli tip HWayBl 
iiiri ohaha'., tabi'iEn ikui tani'it laco'leil ia|a. teiafli wOiK iliulai lekerja. mc- 
nydiddu, rtisnciirl dan fT.r.mbaJLdirtK ipa-lp* ViPg. "tLaH diiccrjikm aLeh arang 
OfHnj jiinj lsrdaliu|ii dari rtKfrk* Tid-Jt hinya .qnmpai dcrnikiar saja, ■[■uhfeHTi pnTa 
ir.u[Hu telah mulai nucnafalifcaEi llli Itgj jtaya hahasa, kcbidanart tshlH, cm 
bahara. di uuupmf ITWn|ji>ISJl din rnena | sir kin ayaL-ayil A] Qur"sji *e*uai d«- 
n.pn jjErt.p^"jh'il4n-pcniji*caK-uAn yang. 1eaJi incrck* irtillKi. Ka«na itu rerdipatlah 
kJrab-Viati 1a Oil yang dikaians, dan dilinjaU, da: J LwtPJfii-'&aB.aL sagj. yaltu: 

t. Ufduiipul jiJlr JTlHllhjiU dan niensifsitkftri AL ^iir'an Osri ^J(i tPfi boJiau 
ibn kEflld4h>n t4lia^j. Vjng nrnj-Lnun ?,Miri ini iJih Ai 7. imikJiiy. in da 
lam taFiLTnya Al KsuyLyuaf. koniMlmadLikuU-ukli BaxLhit^-y. 

1. Colnn^n yin^ mciiiiiiau. dan mEciifJiikin Al Our h nn din itjj -^1a li*hi« r 
kadan j kadanj mErEki riitnp^nikin iyiii-*.yB3r Arab untuk mmgakDhkan. 
penibipat mUcka. t*:pfld A3 Zjjjfad dalarn laf^bnya: Ma n auiil Qjr'ir. . A] 
Waabadl dal»n" uftimy*. AL Bani^li; Ahu ICayyian. MiiliaiiLmid bin Vusi^l uL 
Afldaluu dalarn Ufiiinyj,: Al Bahml MuKbth. 

3. CoUnjjn yan j mEnitik neiallaji peinbidllSRn mtr^k* dari stji kiuh. fcixiJi 
d*n r^ri1a-=Eri1a yanf; [BfcdaJ'UJll Iclfnaiuk ljen - ^(>«lita dan. CErila-CEri'j yans 
freraul dari nrui{-artll|j Val".ydl d*n Nurinii, tiabkin kidms kadang bcc- 
■ uL dari ka.nr. JCdndlk y-tflJt Injjn rr.^ruiak acama lilani Dalam ir.tniduiJipi 
lallli ^aili SCpcrtL ini isnpt diperLukun pcncJllir. don jiriiitiikwari oAtK 
kiiim ^njlim sftiiuiri. Yang mcnaRilikifi Al Quj'an sar» ini ya.nj paling 
lETktnaL Lilah Ats Tia^laDL ktnudiin ' A lauudiini bin Muliainmid AL 
Eaghdaadi (-wafal 741 HJ, lit'lU A J Khaijin juga lETmamk piliKiuafl ini 

4. G-ihliTn.ciJi yiS\f mtHKUCinnkari penifriran ayat-ayal yiflj btfh uhfj^pjan <le- 
ll(itn liuVum: mcn^upkan iiukum tiukuln OKh. ffnaftlisn ¥$ng ft-.pav ini 1e- 
lali Jilflkuiali oleh A! Qvtlhuby doigan 1a.rjim>"ii: Itm\i Ahtumrmtl Qw'ali. 
Itinil- Arabj densan LaFjimya: Akkaamui Qvr'ori, Al JBFhdlHuh d«n.£ari taf- 
iLmyH: Akkcamvi ifur'ah. hi*t*n Sh^ddilq Kban der.gaD lafaimya- NaiSul 

5. (joluttgaJI /aJVlt JlWRiflLrJiin ijal-ayat AL Q'Jt'ui rang LcsTiUblUlgaJl dt^Ban 
Mtat-jifat AUili. Ayal-iyat iCa srakail-akaU VftJaw^fiali n.tn?an afaf sifat ie 
sucdan dan ittingpan Allah. Ld^ dtllgHn pcna^itan i1-j teranglal'i bahwi 
ayaiiyal: itu tidak b*tlawinir. dengan sifat-sifil AUab yanp HiyngKiihliya.. 
Prliafi.it jSJlJt k2-k*nnl menafiLTVui aya' lepEcli Esrwl^l di i1i'. laJil) Imam 
Ar fitly (n~j(nui£ga] filO Hj dtnijin tafurnra Mafaa nnL'^ l'fA.i-lti 

6. GDlangan. yanj imenjllk btiaUtin pe n 4 n jil* 11 ' n -y i kEpadn Liyarat-iiyaTa 1 : .AJ 
Q'ji'rrt yana. bcrtl Uli iingafi nVna^n ilmu xuluk dan laxhavVvui. !c^t:U U'lil 
At TiSPJH, !Hflin»n Abu Muharrirriad SatiL bin Abdullali ALTaStuti 

7. CI ulonRsn yang hanya tt, Em perk a la kail lalizh Al fJUr'ai 1 yang gtianb (yanj 
jaranj qtrfukai dalnrn pdrikalaan lehiiri-liarij, jcpcrli kitab M«'yuti ffAa/iirji' 
^cv'on, nukilan Vlubaniniad Fuad AbduJ Baa.Cpdaji Shabrl'L Buthan'. 

Di umpiag iru maxih xita dapali kitab-kila'n tafiic irpErli dari: 

I. /L/r/uvi ."Lfu 'r<rZ fi'fl\H. Banyak uekali, nahkan latuian kitabrkltab tafstT jang di- 
fciaRK fflCJlUjUL *tf*n UlL irtUaJ d*HjSl'i ffasiMlasIr uiikuk alirail MU'l&d- 29 TaFSIRAL QUP h AHSJLKAft[W 

lah Tetapi yanj ucnpji kepadd gen era si ickanng amaE xcitik.i1 tEkjJi jumljh- 
n>'a. Jtjw:rii Kilah MijaaLiiuiy ^yarii] jj VuTtirlhi 'Menujul pen.dj.pit vhahaajji.n 
a till Ufiii lirjb Mijaaiiiuuy .Syaiuf al Murtidhi 'h-±mj.r"i]kajL aliraji S-yi^jh 
hLu'taxLLBti. Kiiinpulara tifur. ini vVaruij; tclah likeLi! di M*sLt dcrnaiLn ninu 
Amsli Al WntiaJha. 

2. Taisir Atirun Syi'ati. 

Kj'jii'. Syl'aTl bUlyait rHtclEhajilKajt ktub-kj U> la fill, ftllinilin me«k* di- 
lujukan KepicLa ptniplrii ILpui All iLul k« turn nanny a, pcnrdiinuji Eaiudip 
Abu dakar. Unit J, Ulimjn dan 5tEM Rimya. H^-efci btnUL iticLiiukifl la'wil 
yiTLB i*u.ri wkali rjntui: kcpin*uijjTi allnm jiiEcetti. 

C TAFSO PAlJAPtRlCllJEi BAKU. 

Periods ini dapat dikarakan dimuLai sejak nkbir jbad ke 19 sampai iaa.1 iru. 
PeheahuI nga.ma lilain aeUeUh. sikraji la.mh diLicida.i daji JijijaL bauirpa Bur a. I [cluh fllu- 
lai bajiidaL Icinbalh. Di iriana mam uinat Islam tebti mrriukan agama mcrckA di- 
liinzlan, da.ii :iitnJ3ili alat pcrtniinin., u'lLa ktbudayaan cinrrka EcLaji diruiaik din 
JL'LtiOaj. 

Mifci LcrkuLLjali modernism [sdirti y4n.j( illLaJturtjJl di UtiLr OBrJt tdduHl-tO- 
kfih Lilim JjmiLiiddyi aJ-AtghanL dap mgrjd btlliu rj-ycfch Muhaninud Afcdurfl. Tl'l 
PaV*5[Bn dan dj India diprdapftri nleh .Savirt Arnmd Khaji. CrErakan modEr> 
must ini bdik riinya di Mssu dan Pjkiiiazi saja. lEiacd 1cblK mEirjalar piiti di ln- 
daneiia., yajig dipclopDn -dirk H.O.5. LujAjmrriijiaLL: Jrrtpji SyaiikiE LiLajnJlviiL. 
ktrtrudttjl K H. Ahmad Daf.lin yaflt. LUkCtui dcn^JJI pcltumpldan MullBfn- 
.iladiyihnyj din K Ji haiyun A.:y'aii yanjt, t^lkcriaj dtnfin pnkLimriuljji Njjh- 
dla NHJlama din A. HaSafi dc:rf?a n pfcJMEUan lllarnnyp. 

ELEiiTuk m.Dderniiaxi Islam padR mau ini ialah mengjjalj 1 tmhukk Api [ibin 
yan^ belah nampii pj.da.rri. rricmhcj jjairii Islam dari urungan jjinuij^jaijira 
BiiiL. Dulim uisdha. :armbrla a.pinu liLarn daui Kjjjiaaji Ttjral ini, luuiri 
HiidLTilifi rr.tir'ipcla.iirL pcfiH^laJi'jarl-pcnHEtaliuaji. keinaiuaji-kemijijaj-i, hahfcaji 
rradid y anj diprjkjj Old Barat untiik dijadikjn atit perun^f i| Krjjigaji Kcanian 
ilu. 

BcgatU nulilfth JotRti tirur yuig dikajiil£ dilafil pfcxide ini, nirnjrdkiitL parii. 
[w rjlinnj an dun jalari pitiian tagm Mud im:-n pida *itri| i((j_ s-spejri h^lnyn Td,'.«h 
di 1 Vour. yjnfi ditulis Dleh hjjyid bidha. tafrir Mafunuouit jlt k'ji'jru.siiji.nii Sjiekb Jama- 
luddili Al Qalutii, fj/tir Ja*-ah\r olcb TLknalliaWj Jauiian daji Hl'lir >m»; Uua ya.ui; Tidal 
usiikic jumlaJmyd. 

rc-.rrr. 1 - A i (JUr'aA dai?r*1 J»rWjf /->Hft"THir. 

l.'saha menafiirkjj-. Al rjyi'ui dmbun bahan IrUknaalia Ldah illUJCikail Citb 
para Lila.ma ]s|j.m [Bdj>nflij,. Sampji seka.ra.TiE 1«laJi add. bcbcra.pa. 
KiUb ra.riii AL QiiT^an yanij iblrctitkiji Mlrnj^jpnyi. A. liaikn Huid a hmru 
tlapel msp.}r±JtttiJ£tP ctltin seitligah juz djJi ytTif tfiim JD£ r .*kUi dUMDlttin oJth 
"Tuilaka [skrniyah Mrfdari", Ki'ji'n ral'nr yui£ r.cLah mulni ±1<rbi1kan icjai tn- 
tiuD li)ih irtL, iinnuriit pen.Eaja.nr; p en Einnunyj. huiyik mriipjtip pendapaC- pni- 
dajial ahb 'h'.iu yinj{ Ttcdainl park UtaU TJl5.lt yaJiK Twifia^iaaa Anil. 1'a.ftlt AD 
Vur, kaig-njaji Pr^ir T.M Hrjsha Aph Shiddifqy, mu|ai rli;f[TjitltJjT tilliili l'S'JS, 
dj.D Ltla.li 3cIcsbl d]LcrbiLkj.a thlcb pencibit "Eulan HLn.1d.rJE'" JakarLu KiTa.b Lafur ibi 
merupaiaj] laisir Al Out 'an yajis. pcrLunci y-isig k - nEk.np dilam naiiasa InilivnciLd., kanjcui 
telili Klciai dLkecTaluji itlutubnyft dlrh peiutFiraBjtDyi. &r. H. Abdul MsJik Xarini Ani- 
rull*Ji (HAMKA) ruftnyiHuii TsfsiE Al-Azhar OOjuz) i*huDl*?3. nimrapina itu lerdHpa: 
kiljib ■lilj.h'afjHr yinj lain dalam tubiia. [Dd4iDtsiu.yang Lfngtap atau beliun TCKTiipalun 
LaJiiT ALt.'hjr'an jcluniknya.. 

Delam Pfclita I (lWi*j PenafsiTari Al Qnr'aji adjIaJi lEcmuuk lalnhi liiLu prayck 
vbDd; diiiLamaijji, Krja.EdirDaaiiJid.lajj. PnaE^rjrCniahali Al Qul'hD y^DJi dil^kSdvn^knn 
iHch. EJFpa.Eier-lnn Ajtanla. R.l. UCTEllk neJikjaniinEiJ' I ni«Jia. dftefnykl/jh I]«^ai1 
T'tf-TiyeLcnpjijTH Pentifur. Al Qur'nn r^K Mepicri Aejjftu Nd 90 lahrun I9'V2), Dcwin 
ini tE'lih cn«nyekuikj.Ti Eueamya ilan alcKirnya 'Al Qjf'jti dan TifxLtnya'" dj.paL 
liiUtbiL}. ui IdiLani 1IJ |ibd dan L lLlid muqiJiJunahJ. PENTFRIRMaHaN AL QUIT AN .10 

IV. POTEHJEMAHAN AL QUJfAN. 

AdaliJi nwnoadi kciiitlran ba*i ttajKiup MuslLm umuk fUpai mejnJbac* 6an nae- 
maliimi Al ijut'jn dn^in bajiasiny* ring, aalj, ialih bafraH AJ4.li; L'flsp] fca- 
:ejui [117 'jrajip nu lidalc minrpunyai jcenumpunci itiu Itwrnpitan yin; tvnt, 
rfiaJta lidakLah kcLngiiuji Lrcsib'jt ill iln itapat dtripii okch eliip Mullen. UnEuk 
HuJah makt AltjUT'a.n diB£jTJi'"hkari fct dalun bE:bapii bituu [dLBuil din Timu.]). 

A. Teijetmftan ke ddlani hafuaa Bami. 

Sebekim Derkembnnpiyi bihua-bahu. tin pi modern, miki yimg lierkembing 
■di tc-ujja. bdalab baJhasi. Latin. QlEh kuEiu Liu, Icnrmiliui AKJui'in dimuki kEdikm 
I'il'.ala Latin.. TcijCinahui lEu dikkiAttl dnEli* jtCvtu-hlajibkii CliiEny pida knarkua. 
Eflhuji II?! 

Prrtf W Mn , ncE QmEr >" Wa1' dalam bukunya. Brii'i intfuduclkm \u tht Qufon 
[hianik Jurwyj S\ a£B.ft\bH\L.WL l>&t]»* pef1#nd& dinndiinyn perhiEian Baral lEr- 
li*da.p AwlL []La.m iliiiil J tnj&fJl K 11 m unjta n PtttE the Venerable. Abfiel of Clugiiy ke 
To led n padi abad Ice 1'jj, Pi tnt^ra UAjhanyn adaLih TneneTh-itkan (trial teiLimian 
imtulc rnEmndingj keg ktan inEELeklual Islam mt itu M-rnitami di ArxLaJuij .Scbip: 
bAeian dul k.rpk(in EeueliuL adikti menEei]E~niilikin Al-CJu can ktdaJim baJma 

Lslun yung (tiJifcula ri tfleh Kciben of Kelton (Robenua Kelan.«i*J*) dm kKhl padi 
Juli LH3 

Abid RetuLsuhle di FacaE nn mbEti daranjEUl kbDi kemr udEuX jtiBneibJllii.il 
bukunukij Tilitri. Fad a. iwal a bid ke 16, liuku-bulm Islam nuiyalL dilerbhkao, crrnnajiii 
penerbiEan AL-QuT'aii p*di Euhua 1 5 3D di Venice din Eerj email AlQur'dJi kedaJani bjJuiia 
La.Lui «]rn Robcrl <if KclLan, laJrnn 1343 di Bade djcflpLO. pcatibimy* BibliaJidtr. 

DuL Etdtiflahafl bihati Lai in irtiUA K tmudlan AMJ/ur'i.n dUterjemahk an ked aJaiii 

HejTiaEti nih^Hi EfOpl, 

TerjeTnahan SiLHiWcigj.c: Icedalum ba.h^u Jernusn ditecjemahkan di Nunn.nujg 
i Hai uial pada. EaJiun I fi 1 6. TtriEmihui ictdalarn ':■ ihi.u. Pcnntrii ruig d UaJciikin ijlXi 
Dd Kyci dilecbiliin di Fjleji pida. tnhiin LH7 ilin ItifBnuliiii keialiih HUaJj CLi- 
HrblUiji Jl il. FG'.tcftUi* f"3i. lahurt ntfi. Tt:|CniaJlaJl kidslirn bnhaia ftianfii 
n leb SiM4ii itlU K p adi !ahyn 1783 iall okh KisiuiLr* i p«il tibun. L H 4<h T*rj e TiaJiin 
bii CtTbil urluk bsbErjpi kaLj Fgrkiliajl Peran^ii kepadn penleijemaJiaji AI-Ojj'ih 
biE ilu diiebabkin. Icicehi meniladuln. Aljair din Afriki L'tan. 

Ktimudiaun menyumL EciJEcnaJiaji kcdiJj.ni bihin Ietm»h iileh Ikjjrtfni {Catiun 
] ' ■ jj , WiJlJ (1 iJlUfi 1 y 2H) H sn UUm allrt (Ea.ll uii 1 J340) . 

Peril itian umuk m(n,«E]emahl£in Al-Qu r L sn 1 erus ntrmuiriailaTi AJaxHn.d*r H(iu 
Ealiun LM9 nwnrerJE iriili lean AlJijur'nn it id a km bibiu lupjris dari iimbn ItrJE- 
en ihin d jJiua Feran>: ii. 

LudoVLU Miliu+i msnxfuriakaji xrba.HUD iniinya ^Elaiina 40 l-ib^nj nn'gk rr>;m- 
PLliiiii Al-Qur'an dan pala Eahuo LGH9 moiHTD ["Jcaji leiJEnuliui Al-Quc'an da km 
ha^a^i LacJn denean dLkjiclcapi tt^s Arab dan b^hciapa. ri'jjdlaii daii lieE^ijtai lafaLc 
Al^Jufia dila^i Hihm Arilj. DEPLldi d«nfcijn rup* imtuk mtmhdt iksr, \cv,n j'HUg 
bucuk ::ntaryg Islam, l.udnncL Mnuzri undurL ailiLih Drane pandai dan. dalarn mEiiEer- 
1-rniahkj.n. AL-Qar'an Liriuinnya. idakh uuEuL ]rwn.iE Let itkkl.au Islajn. di kalanpan 
jT<iiyiEEikBt F.ropa itmRin inctvflumbil pendapat-ii^ndapat u lanna-u lama [ilmi lendiri 

yang rntnurui pETiiiipi:nyi menunjiikkan kaendannn [iLa.ni. LudovLri MiraecL idilah 
Kuruve Kjiiu. KaLbxibk din Lerjcir.ahrjyi ilu dit^ri^nibaJikajl itpaJa. bjiL , f*rot 

Rn.niawri. Ada Kjicmtliinnya ilu dRcn Kri r ift tv*ni6t yaiuj. Junya avdaJth acbaeBi- 
majii ipi yinj in kalaian "J^nncihin lcrliiddp Ouc'uti'" 

AdniJun !i:Hci"iahaii kedllim nihua [r^^ 1 1"*°* ptrEailia. oltb A. R"B y-ing 
ir.rEUpa* JH rcremitian diri bahnn PeraiicLS yatv, ildaJf.uk an oleli Du &y?r paila 1ahun 
lfi<7 dan dLlerhitkan b*b«[apa laJlUIT kemucijin.. Ceut^e 5ib: ieu:aii|i ya.iuz bCEllLSll 
rntii:EiiEniaftkj.n AHJUI'lEl l(ed*i»m ninita IngprLs fiada laliun f?^. Teajemaln- 
a.rtnya Kbapdlni denEJ-" leTJcmih ui Al-Cui'an Lild^viiil Ma.(ftcci dtlam laJiiiB LaEin 
■tau te^emajiaiinj.a nddiuikui ttp*da. tenomphna Ludcflrici Jlicixci ■ Balttaii, 
catnla.n.-cataEi.n. dan pcnflili-JJUlliayi jebftgiin nssu jugi didauika/i tufififun Ma- 
cajed. MuiijdnJtBE baLhwa tpjvan MariccL iriEnEETJE-matikia AJ-CJilE^an 'Jntnk menJELek- 
If ItkklP. ClUm di kalangir. maivaiaknt Jl:uvi, maki WBema^pinj.* diaiu^ap rane >l PEMF.RIFMAHAN AL QIJ1TAN 

:e-rtijilc dajam dunjj yan.g htrh-ahasa Infill riap Tclah ili^lpl heml&rig tah din 
liimarukkir diljui seri apa yang ri.ik:)-iljn "(Ihnndni Hii qicV dia mendapat pujian 
dan rtil'j dari Sir T\. Deiusan Rat. 

Pad.1 La.kun IMA 2 IcrJBir.alian GeuiEC b'ak atfCiM'Jtari d] Lurtd-ju ilatun Kkil 
ha ru (dilam dui jilidl. Terjenu.kin krschiU d:heri judul The Koraa acju 7"Ae .^JronM 
of Mvkxmmrcf Irotafatcd front the urtxtnai Arubk DilcbulkuD d-llai'n r iM j ^ n i h J"i Hi f i - 
nyi berdB(irkan cambtr nghafi Aiab, psj fr.iifr.sjjr Muslim, terij;ani | 1:?Knr aj- 
BiiiLkmi. 

Pada aJ"*,ai!. ke 19 ptn.1eTie3n.ah.iii Aj-Qlijj.ti Minikin beikernbana. GutIiy Fluce] 
(rnfllfftSil i*' Y 0> 1U«i tCdtinihK an AL-U'jj'ih itfjik tahun 15 'A da^CClah mtrtJaiLariii 
Lxtalc uliTia dan Hjiwia okh Uilrtiv Red stab. Hilkuti kftrngrlBn rikh Gu&ta>' W*i] 
(nunin/.ril 1K691 yang juaa mEnul;.; SEJirah Vani Muhammad Hah'jn 1&4.11. l.>ah* 
n.v a d ii.H: j.i. j.rr cikh pelanjatnya yailu. Ainys Spcenue: dan WiHiirn Hui:. Keduanya 
mempunyai perhatiaji yang heiar dilam mempelajin Al-Qur'an dan t$JB?ah Nabi Mu- 
iiaiiLi'itld . Wiliatn. Muur diktliaJ puJa. dcnujui bulunyu Otai £<6*ji jvil die Ledra &s Ato- 
hanunad ^ertiil tahun LS^I). pa jam rnJisi ]n*jns, The Uft tif f4i>n\ytt\e\ (London, 
] 533 — 61, dalnni 4- j i Id d. ; Dukunya trlah mcr.gnlarni cetak ulaoghebenpa tali. 

JM RcidweJ menerbitkin TeiHenuli annya pada. tahun Lfi-fil dan beDjjaha rriEnyii- 
iuu lurat-iuTaE AIQur'an hcTdaurkan utucbji 1um.n.nya SekaLipun ia. benjsa.ha un 
ink lilcrotulttffa^ka^ Jf^ia jLiJiIj. Eflip: tolilan-Cititafunya nitiL-jriiukkan pDnnr. 

srnrsTin pc^rltta Krlrtrn yaru; l*SLh mernentLnukaii pjiI'jK nvtrnpetliria Linn a.pa ymj! 
rnenurut pendipatn/a kEkuranga^-kekuiBnajTi djilarn Al-Qufin rlj-ip&di rnenunjuk- 
tirt ptTljibdrpaji a Liu nivnunjulkan keLin$|jiiJi A]-Qu:'in. 

StLfti AJ-CjMi'atl t*ftkC^'tiarift tlllkan. Imiya i'i^ll^ueiia7tkin;i]rH (silica Lenttta.u 
■.tij se'kafijn) tetapi j'JgJi peTitti:iap 1*Jitan; riwayat rlikiirnpu Ik j nnyj Al-^nr'aa 
uruLan lurunnyj. mrjt dan maioiik nujulah yan\i LEckai.1 J^r.pri ilmu AL-Qut'ih. 
Di inliranya di.^kuiirari nlsh Th«*dnT N^Wslte dED^an kj.r>-jjiyi G£i-ch\chi.f ties 
Qaram (IS60) teibtL di GbLtiagcn lluJur di ilunbuif, tahun LS3o), nncn^cnaj 
bttbajjai injiaJah LrnLanv Al-U'jj'afi yaJln allakukannya .wkitar "jhun ]&&0 dan J-hu:- 
h][kan cahub i^LU (4i Stfailbura daliin bcbtrapa JLhd-'J- Hirlwig Hirscbfcld £\ l.aa- 
dnr. (tahun I'tl)!) mmerhilkan kaiynnya. Ntw Rtifsrcfxa mia the Cn/npnaitian ana 1 
Exegesis of the tyortm. HubjrL tirimnii: ^urau^ ipcaJuJS ptCujSiTi tiwevil Ki-d'iip 
NabL $A uhairimad, irtnyuiUIl unitan, lurunnv^ Aj-^ui'an sKV* i.rr,n<Ai?nii. Dalam 
pad j. r j, pad j abad kc Id l«bDi-li*ili ^tikCiU^lPp. ptn.ulLU.n. ^Iniait'. AL-Qiir'as (lilaTi 
Tjcrlfa^ai linjauan dart bCnhacaJUmafiTd hiiai^g audi 5fc<i:ji dsivjBii kEinlian pjfj 
ifLtnidl!. ULintatiJiyalowf Hpptft'lt?- CRiErfLn, S n lr-1, A^hurJEffrry :«n.UqE EarE^n 
k'(ii _ flAiu'fli'>" o/jAc Qiir'ai (Raroda, 19J£J. 

Kbchard Brll oicmulai mrfnpda,nin AL-yur *H set^Tfi mctnsif ajtlam kuhikluliah dan 
CTrttnabJiyfl dCDban manhflndhikan lin^kmiE> Ln «k itar K ruten. Kar^HDya.*liberi judul 
7ht Qrigfa of Mam ut it* Ckivnum Emirowneat {LoDiUin, 1326): ThL Q v cf> I ruiikt/r.i. 
with a criteal re-arnmjeme<\i of the Surtrht (dlU JiLd r bdkhunih h 19^7. 1 9S9) dan Intra-- 
drt/iatl to 'he t?H'flfl (E^Linhucigh . 1953). 

Richnni Rdl dianggip urjam Farac yana rnrnipclLvpi^i p-tn>"j!u:ian meat 
Al-Our'an buidamrkan tii^innyi ircira. kran-aVjiib. Di a^i'.a: i k nTik ra|a^i u ri£n lali.1 
QaraL atialili bah.wa AL-Qurin hdtuiuv aLail lUmjlHUI Nil?] W»haJnma(J d*il|i|an ikUin 
UrtJtin M'jshar Al-yur"ajl Dcrialaikafl peontBh V *"h i MuhBmnijd, bukj,p. kcrAiaftar. 
uraEan turujinyi T^ijcmaliaa Al Qur'in tc-dilain Bahasa Jennan r,\±h RudL Paret dunjg- 
gap bail. MetiutuI penda.pa.Lnya bahwu ncnyuiuoan ayiL demi jya.L secira iraDDloajs 
4«p«[(i yBDj JilukukaQ ulth Rifhuid LVl: adala.li l:dak jnunciijl 

R«uii Bla.chcrr, mf7il*ri«inahkir: AL-iJui'uTi fceriabim Hahaia fa incii d tH£an j Ur- 
duL Lc Cu-jin : TjidUtlLun iCbrl ull tiiaL dt rtfLlfKme^: de.5 jouia^E* IdaLur. tiaa 
jilil. ?iril^ 1947 - ]^J]J. Jdld pe:u.ma tifjisi pGJiEantar y an 5 d\ncii ulana sicira 
lETpiuli padj 1j.hun 1 ? S9 . Teijc mah Al-Qur'an Gilan TLah.ui Jtrmiii Lrcbit di 5tuE1 
$3z4 -Jhun ]'}(,! dan 1966 

lirjtmihjn AJ LJuj^n -Jilam Bilia.-a. [rxet:i JJaJ. iJ.in puLa uJch t.H. Pj.bn.cc 
(pain brsar UnL>cuLla] CicntSndjt, rti*nbiftjai LHfliJ. T(:|SrtiafiJrt t.H. Palme; dlftr- 
aiLkan untuk ptrtj-mi VrJi pada 1ihun ISVfi |jq tsdjlt dip^1 rncmjJiuni lf<indahan 
dan itipuTijan giya tahau AlOui'in. Raginya babiia Al <Jur'an kasur dan lidak t*r- 
atu:. T4TJeirn.hj.nnya diitipgap anjat semb:ana din Lidak trbci. FLNTERJEMaHaN Al. QUR'AN 31 

TerjtmahaTi Al4Jiar L a,ft'dilarnb4hitt [ntEtii y*nt d ianam 1 Il * it adalaJi cenenyK- 
in rang rhlakakan n\ch Arthur J. ArhErry. (.urn bejai Unp.*Etitas rgmhrudj,e, ■wo ring 
aJUgJOia nriali-i Encyxtapaedia nf Mam Ter?«r]a,ba,[LIiya. twrjuduJ Tht Hofy Koran . 
an Inirfjibsttf&i nt\h Stkcficvu, Trrbi: ili Lood™. :nlnjn 19^} Ctia.kaJl btruVuLHya. 
•ailsrb-.llaji ruhun I9S5 fdi [.^inton) ilcfl(cKl pcnycmpunaan dengan judu.1 The 

Di JllIiiusj n umal Islam timfcul pula, Ulfiha mtrLDGrjenahkan Al-yiti'mtodilani 
bihaw Inggii* D: anlira f^.101 pCndDmng TnEci1eTjeiividdr,a.fl Ab-Q'dj'in *UI*)i ttvs 
linsnya. petijjuilLan yang nlih, akih.it pEnulLan ptpu (f^eptihin faci uricniUi x- 
■•"irR ']da]( htna: Ktlidik. li«na.nn tEtxeliu'! LcTJidi kaiETia in-fcnjijaaJl 'JJlhJk £11*- 
Jiyiiripaqgltin ajitan din. kindling m AJ-Qur'an yang b«"iaJ aCau kittiia ktdalaJl lahanl- 
an din kElEThilajfin pejig.flahnia InMid ItrLIar.* HaJiaia Aiali din ajuan Islam. 

Earjaiu MjslLm yitu; pertima meJllfrjCJr,aJLkan AJ-yuYar. kcdaLun liaJiiia 
llUlp is ah.h. Dt. Muhur.nnad At in] Hakim Oun diri film la pafla. ihtfri 19D3. Mkrza 
Hjirir dalL Delhi jugi ment<jJEn-.jJi]taji AL-Qjr'a.n dpn drtttbllkin pada lilLiln Itfl^. 
Niwab TmftrluL MutK Sly Hi Hu lair. B dgrimi did Hydenba* Orcein juga mEnr.cn, ema Li- 
lian Mfbagun AljQai'an dwi beJiill mCflinAjsil duilit sEbcUun meny ElEiaiJtan teijemh 
Khjfuh AJQur'ar 

DL anlara trrjemahnn-TeriEinah.an yHng periu djttbutkin atfalah. rtnenuJUJL yarU 
* i <ak nKa it vLcJi Halkk GlLuJam Sarwar yang ditertiilkan anrtarn tahun L329 SlaJ LS'Vl. 
DiLarn t-ftrj'mahinCiyH l:u La. inf-rnbcrikin :in,|Jiur pada sutat-mta:, bag/Lan drmj ha- 
eLiti, 1e la pi ia tidak tn.ErnbEr.ik an, foGlJifiltj ya^K fculuv pada. t5TJeir.iJiar.jiyi. 

DL uiL&ta urini Muslim vang rnEn^erJETr.ahiap. AHJur'yJl aC/alaJL Muhanimtd 
rtU nil ad uKc PicklJidJi darl LuekeLj, aJiLL dalajr. bahaia Arab. TETiEma ha nn>R ddikukajl- 
nya kaJipiRt fttmi kalll^a: Q&M dJtCituI tirt pada rahun ]H3D. Ti-riemahannya tsLih 
■JjiT'ai hxinlarag kali SdHfipai cahlin L9?fr Kkh hriia. tub ditcLak ulang Pada 1er- 
I rmabajinya dibiii pEngantaT yang. mETiguiRikiii ttnrjjtg A|-Qur'an, vjaflh iLngkur 
Klbl il'UhJjtvtlJd dan tajwid. Pada zLiap iwaL si cat diberi V*l* rangin tijujka: ten- 
1ang ciqrna. Sunt dan padi baj{kn aJihu dilCmJiipi ddijtiii LndrA. 

TtTJEQUihan Muhamnied Mirmidulf Pittlliail ltriebuL dLbcii judial Tire Mranmg 
of the fj'hfimt Xuran, JiJrjLgkjpi Ctbi a.ya1 Ltngltip vans Tn.tnd*JJ-Ji1 l-ind-S [ftilnh dan 
Ulama. Mr jit (labun 1 34 Z Hi. 

Tctjcmahaa A>Qu['a.r. yaat, Ufktinai di duria bar-ii a^upun liniui adalali ici- 
jema-tifj AWullab Ylisdf Ali. Th* Ifaly Qaraa. Turn. Tuttubivn dit^ Cenrntttwy. 
1eUji d]tE^>]1kiri t-triiLajif p.ali. Terjinahaiinva dilsngkapi dfnf.jn Hfiun vcri^inLa.:, 
dan fnrMnat-fti. pgd« *^ai lUraL dlLcnfikapi dengan kc^Tangan sinrkjt Icplarjt fuja.1l 
dan kEiitJipuLiTi syj-nya DL«Uk pcrtaina pada Lahun I^.H.'L 3.^1 E] din, di«"al( 
ulaiu; bEbetap.i'kbli, 

TeiJEinahin Ai-Qur'an Uinnyi yftAK (tiiakvkin Ofch niaimlilam adaJab -lerjttruh 
jtn SJ L1h>-jlk! iLari Lral. The Karon, diLcihiLkau ciJiJi P«ua^iui ClatKtL" Lubun 
iy 5b. TCrjrmahaniir-a TnEnfijiat ^jjian hcbcrapi ^Tiinlalij iartPA tcrjemihnyt 

A. l'rrfeth<(h\m ke tlaiaTi ttehuxa buium Bora! 

Tfffettiafurn it oiai'iun kahaia. hahasa Afrikt ■ 

Affikn adflbh. da»tnB KrJujis k^dun di dumj. Luis daretahnya L 1.677.240 
Did pEiieui: ^Enduduknya sekitir iJvv adilaii MmlLm ljlam nruiii d ipE.uk psr/Judijt 
paJa perl enpahan aJbad Jc-t 7 .ump ai d mgin ab ad k.c I f>. 

MftupC'lajari dan mcm;ajarkan Al-Qut'an. rnvTupakan keharuBTi bagL fitpiig 
Wu.dljn. Sfkokll-^koLiJl AJ-QuJ'an baiiyaJt Ttrdipit dJ ATrAa, ulaji hLu dianti^nya 
rhErqad] langsl pcrdine dan b*ii.ir.i i^ba&J wadib datkrn piaaei Islam ini.?an I>j an1a.Ca 
JEmiaga pEndidTltBTi itu adaiah "SrihrxjJ of jftitFlLae". durLuu dL dalaunnya lEimajuk 
Tirlaja: mrnha.ja dan mciuLis mskan bpbisa Arab dan mtliiptlajatj aiLi dan pcun 
JiCH.il, kOriltn'ai-kurjitrL'ju, ivrta artikcl ilia lerJETTiahpii l.jnrnjn^-.liiL A]<Jut"aii. 

Tenting TrrjeTnalian AJQar'aTi di Airiki dflp d 1 dura La C bfbrtaJallaJ p-cnling daxi 
laLLsan Mufakhkhaj KuoLn Khan (iJKila [IniiierMtyj Dj Afrika PBCla niUbdiVa nicn- 
lCrjfinallkaJI Al-Qlii'itn, scLalu inrndaaial lan'jragan dari para (Jlhmp. SEmcnraia. (II 33 PENlJiRJiiMAliAN AL QUIVAN 

Atii Silfltjji, ulama B-rrLEBiLi Impend ap il T>aJ|w H mtrlWljtmahl-ar. Al-CJU/in. m*- 
TiipakalL luaE'j strait maiu nitriujij pfriEhuiiua?! OWIf ['.lam 

Di ATrtka Tcnfah ITIama Talar bEipEndapa'! nakwa menl-trje-rriahkan A|.---.hJ r'lfi 
intndtkj.lL pEnuhLnaan kepada Tuhin. KttiVj KarnaL Ataturk ingin mendjipRlkgn 
Itr'jcjnaji.aj': AHjur'an, ulnr.t Al-Alliar di MesLT nKnyatalan mKHEntaiiE. piTiierjemih. 
an 4l-Qui"in.. Umvitlnya nttitj'l-jLe.sm Af:ika ilitrtjjAuLL prDiiajiat uLuna Ai-Aihac 
^CTiebjt. 

I llama Homa unpit Verai nunEnlang puiHtncni hli Ul AL-Qufa.n, ]. SpenDer 
Tr.miDD.tiam I'psnulLi A Ifiimry aj isinr>\ in West Attica Oxford l.'tHVEraiLy Press, IW21 
mcDralaC taJi-i*a tiLiii pciilcrnmaliaji AJ-^jr'an krda.lai1i bufci&a HauSa. disctUJUi , SsL- 
n^B[ mtnjpjullBTi uiftreki- MermnH nitrelCH btliwa Kul rerKhul akjn mclfn>apkan 
ba.rk.tib AJIhI {b!r:ti<7K pi H-^r 1. 

Jajji .wheliim 1rrJK mahan Ai-Quc'ul ditf nitii Oith Kbahajjjan 1> GUI katun Ml**- 
Uniin di Afrlki. p-ifa mlUMAUW KjHteu (e-lah mEneamnil ini mat if uncut nEiUKnE- 
rnahknn AJQur'gn \e dilam neberapa bahaia AfrQta. KtitLka para luLvdunaui rnuiK- 
adakan kEgialan di AL'rika.. mrrckj nirriba*a LECJtnnabari AI-4jUu"tn dJ ifiJli? LCiK fJ^a.1 
uHmanr a membasHneikaii krnbirift-asnibalarv ciaalah din ",*"] trnjnin fijhk rtplam 
tahm d«iah wde rh n a. 

Un:uk nieiL'jnJukkan k*l*bLhan Knjtpn mcrtfea iuft ni tttfrti Llkiil JuduHlKhil yin* 
hsmiaterikbn libni, ytmf dakm hutmnsati ini dim afc wdk in , unwk mEnunjukka.ii 

bahraa ce.ntiibihaii Al-Qu:r*'an mEngandung peiujErrian yanj tianvak, cehimggji pen- 
duduk dapac me tub an dirndl a re anlara Al-Our'an dcngmi pe tin-ptun yang 'Erdapal 
dalam Bible. 

PlJa JUiiii&natU dJ NjtfciLi ■uiTLvtmanya JnuLai pCJlftfjtfnahan Kiiab Svcl AJ- 
OuT'jn Icedalgrn bajiaia Yfiruha d] awal ahkad ini YiTruha adalth sallh ulu b.ihjsi 
yang buai peppculiiiya dan. d ir unakar. lebOi dari l{i juta p-tududuk di Nigeria ba£ian 
Ktalan. bU.rn.pir teparuh dan. sjku Yr-ruba adalah Muslim. 

?i.'c^Liutan di ar.Laia MudLm dan KrL<tcn nncnijdi oJah u(u ktrcnudaliaji bag: 
pua tnll*kitla.clJ LUiOlJ; rnttlCapal Illj-uui m*rtka. Un;bk intp.UlljilltkaJl baJiwa kcfciat- 
an niETEka bukm KaJiya lilAL k(p«Ild njta n KriilCTi, maka nifl*ka. juaa rrf:njad akar, 
kejiata-n penlEijErnaha-n Al-Qur^TL, Tcoemanan yajig pen'iinj irlinva adaJah terJE- 
fflaliaii KDdb and Al-Qur'an kcdaJaui haha^ Torulla oLth M.S. CdIe. 

Scbagai uiaha. knlua. daLuii iDc^lcrjcnuihkan A)-^ur'an krdalani Babota Voruba iai«!ti. 

nKDjcjabu^iik^ din dtnfcan AJnvi^Lyj-ah*j ywg ^ilsh uru jK^iatviMi^j nwffltfjtnnMikjin 
* l-tjur".in AhmbHiyyah niElakukan tsjidl.in di NLgEria nejat inhuri l^lfi, dan cangar. cepn 
mEndapal ptnEjibuL 

SetaLan ienih. ViiTani T lahun (pada (ahun 5!f76) Panic la nl«WiU L'JCaii Lilian 
pBrtama denpiii pyn*:bi1 UflJi«rk1y fit.]] Ihadatr Pada pEaetbilan iedua (Uh-un, 
1?7*J Wlah dlft(at wtoanyak 3 C"&y <^?- di ESdTL^ccinE, d.Engara heberapa icci:ek?|, 
iiindiFikajo dan. pcnfemnanEyar. Ulstiu VaTuba in'mulai mKnlerJEina.r'Jtaa Al-Qur'an. 
Siran dan unil unLuk pED'ECJEFnafian AL-Ouran jiu, jurb JaLaJipi dajl Tuan. Atimidu 
B*Jlu. mantaJi Ptidaha pvtcncttl Nkltii l.'tajJ. fftr**1utr. Kuiljm S'J£e;Li di L*jjus 
Lku1 berfjatiiing da Lam tupi lET)t'nii1. Tu£3i psnltrJErnah-an ini diLakuiiakan ijleh 
sualu paaib La. y ana iBrtenliii pada buLan D^Kintrc 1942. 

TafU ini bfthaiil JiKle-fiiLkarl dan mtndapa; rekc menda sj psda huUa Ur,ii*ri 
1 911. Tefltmitl Bl terwhut dicelak oL*h Bar aL ATabi>-aJi Biuut yarvj dinbaikaii 
di Maidupuri ( 2 5 .DOfi E!ki) r dlir.'nnmyj liiixtak denean biaya dan K.a|a Aiao Saudi. 
CciaVan kidua diWrtMlXatidalam Lahun 1977. oubu.vwzL'i fkrnitijnj Ghu'.rr .Mimad AJ'CjHdyM-ni Mnrki dicenali juca dencari 'Al- 
(JuJyijjiiyyuJ-i' Mercta nienfleiit-iu miiyarilG-i umum dtr.^an mths^iiniluiri liinu 'AL- 
Ahituiliyyi-h' MifcL. laiutF^Dldng arang-jirand kaSis, ki.liiarlujLag*MUi l^jni PFNTERJEMAHaN A.L QIJR'AN 14 

Tetiitnafian dalam frtfhdta Mausa 

Bah an Elam.u atlilati juIjji ii1u nihaui J jrru-?iai dan lantpii: liiaiJi Al'iika BvaC, 
di£iin jiiiin nleh pEnduduk NLjETjai jebcLah ITtiTa, din dj bch-trfip:! nc^eri laiiuiva 
Unrul mtmenuKi kspeflU-an pEivliiduk Mil dim. "Jama 'a hi V»ui 1 Islam" mEnaJiifuj. 
Xih 1-ttJeirijhan AL-iJjr'sn untiiV mErnban:u p<ndudnk Muslim EIduxi dadam menu 
hjunL agimB lecaramEndalun. 

kejtalan penlerje rr,ah an in» iJLpimpbi alsh ii'lah. lEating urjani [ilim. irmnlan 
kcpala pan Ilia eIlkVjIjF diri .1 irna'al u Nai:L 1 lilain ilin niajMin Hakim Apung Ni- 

£E!H Uwa yum, Shaykh Abuhakai Malunud Guimi. Pftnufrje^ihanilimuJiidict Iue 
'Ammi din dicEcalc cilefh Du il A^nryy^li I'Raijut) dan diiebiikan dj kaire cilch 
Cakiyi Ldam Kkjtu 'a.li'jn ]?Ti. Pida pMidihuluin terjcnaahsn Liu, pcnlEijcmab 
Ktjailji baliWa H okail mtntrU Jknn pckcrjaaai UccKbUC sunptl Jtl*saj; Tfc:jcmihan 
knjtkafl dLrtli* LihlHl 1918 Qfck Dai il-A:*bffy»n (Bpncul) din disc hiTkan di KaLra 
tabun 1919. 

SetvE|um dileiJEjnih L*n ban*- J-iMYlL baJlt 1LJP jurat didj.hu hi dEnjin lelyaah 
Tinpkiun unLuk intrniidibiiii mengBinkanny a, xEnvcnULca Ljfilin kaki dLbrrikin 
uniuk (tJjSirUlLui Icbih lartjUt ip-aUila dLpfclukall. Teilfcffiihan Jrti trait ieifcena.1 (kill 
dir.ETqkkin bedm (.[atnun 1S8B dcr^aii tamiialiip. index din daftaj kits ;H*itsa ke 
1 Liu id din Arab k.E IIjuu) uncut kana-lcita yjn£ oikar Dlen Kbaciin briar p:mbiLH. 
TcTJemaban bcLiliTipii LnL menu ml pija pcmbahas DiipaC mcmuiijji, kinim men- 
j«?:La*Mi| cliikni AMJIjj'iHi daluni haftaii yuu: itOSthaiia, tthuutfa aitilda.li J dajiaiiii. 
Ktdu»hih»i» Hduu dan aiab uh menLmhiukin triaii yane dalim di htiL-j para. p*m- 
bnua- 

T'erjcmihin A|<Jiir'Bn dylarn bihua 1 [ill is ini diiebickan di ECnLni Olcll A hill ad 
Abu 'J-Siuddaa L'tbrnan al-Tayvib LToLuk nieDludRnknn psla.ltsinaar. priKctakiin, 
maki i>ii »y»tr;fi dituJLi deqcin tuliian Ijjigui daJajn blLaja A: it?, dlTl dj +n1^r> a^.. 
iLsdeiwin pxli dh.uhidcoRa.il JlUnirbt*U dai4flL Jla*an &i.mtij.. 

Ttrj«rnahaji AHJuj'arl -dHlAT "ninju Kauii janp tc'ijH dLWitilkan cikn >'ot- 
thEni BLj;C:Ja Pnti limning. Company, ZiTin Ja.bni rj.hu il 19SL. Par*. p^intErjfmihnvi 
ldaldi Shaikh AJimsd [.^inii, Eiainr. Apujin Caii Niiei i.Kjgtrij) daji Niini Mui- 
Lipha, Mcdjaid: rujukaji iLrjcuiaJiajL dsLilaJi bcbcrapd LafSu !Wp«[i : .TJ-LJ^r^i (LH-.V+rjcrt, 
in** AjfUir. af-Hmbari.Aii-Saw'. a>-Jamul d ill al-JJlilaili, 

rcrj'r/rKJJwffl dfltam j^i'ifi'm Sv.uhfii. 

SwakiLi adalih LaKiia rang. LL'rpentinp di Al':Lka. Tunar diD nit-niidl hjhiia msms 
[4ii2arua din Kc-iiVl Baliau •jajuff dipcciiunakin akh l rinK- | - | :a iLt; (Jijauda. Ptawirt- 
di. Biuiii'jdi dan Zikt. Lc-tili kucaru; ]OAHj^.lJljlj cicanj; nitfuje.'ynaktTi hahaw ini «■ 
niyiji hahasj ihu dan ].<KlO<XH.i nrang lainnyH nisnej.-iinahaiin>-'a jcbganibah.ua i<r- 
hoimi". Rjjiisa -ccwhul mEnjadi lebih ptr.liTif bj«i Qraiu^ n:inj Idun sclarna ptiiji- 
lihai'i JrciiLui. Pud a Kciffire: 'jhun 1345, Jubui Ki^hLrc HLrarif miuiucoiLs Kiurin 
menystskwr, hlKwa liLuil LCkh mcftai^, (Euhafli b.hata-tiihi^ .1icak.a: dai-. rn^liicni- 
'^ln^kiTinva. din 'jn:uk -nirjakuT XEn"ujuann.ya, untuk itu bahau 5wihili dihilir.E- 
]i alar.Kl wrbacaL h ahaii Pi/me: LnLah. 

l>ir^o^nE klani j-aj-.t l.'tit-al'.iia S*±Jiili lidai; JCJIlill ncnwlM fiH-|lle:|tjnah- 
kar. Al-Qur'in. kinggi pmh miraianing K.rditen nununjuktan jalan. Tri^imaJidn Swa- 
hil: yuu^ ptr:aina ili.tr ikin ukh CiaUfrHy Da If unLuk Lpicu-teunj -jLL;a*-"iL K cii'.en 
Anc^iki. Shaykh MuTumk Ahai'irf AhTiiadLKtpall ir-)!SH"iiiii d a jj mjj> Ahmadjy- 
v.i h H ii si jm d i A. I rii , nitmu lii pElccija anny a p ada tihun L 'Hii . 

I 'Hj tnialian > aim Itnitk^p y anj; dLicjLai k vincn'jj k JtJLL Cihu a ] 9 42 d an dwclak 
untulc Panama kLlsno'adj NaLrribL UKiiJi 19 i J (*rt*nyai 10 (KIO ekaemplai). lyaiye- 
bacan tcritrnihin tFrMnut nifninbLlkin kiribulin d; JcaLn;an umaf Ulam dldJETsh 
Panlai lunar A'liiki. Mtrcki niiiiuJuh Ahjnidiyyih. tElaJi nnrnyelEweopkan Ieije- 
manan piUk Dft'rift ip k bun KjlPrtfi; unVak ktptnrinpar. Alun ri iy y ah. B PESTERJEMAllAN A.L QUR'AN 

Ttrjf.n^ar'i httikinnya dilUlfuLi Muylch Afcd'ulLili Sakh il-Ki:tf spring ha. 
lim din penyair T.ilim Kwahili vdhj lerkeml. Te-TJErna.luiEin.yj. d^txri juduL Al-Qu.''a.n 
ai-tfnkim, Qurimi Takalifu Djortal DJrfi A.A. VaiingSalc (]nipib-| ddii due bail, an 
J i id ri7 L ':nj taiiun ]9SD. 

T*rieir.ihin Lrcmb-Jt Jtfcua Irr^ikap disecat ulang demean ^dukif TtiE Mimic 
E-au^4a[j0n IfiHU caHUfl L969 DLflftlflk ulftnE tancr, L974 i25<Klfl exp? rnkh Tiir 
Islamic Fia.ndaLion ■iNiirr'hi, Kcnyaf. TtTJcmalian idj oicnipalan tcciemdbari Lf rbadL 
dcFuaji ddn15ka.p1 Lcib-dyar. muciadduiiaJi dad calataJl laii. P cnterjemah kctlalam bahna Futfuhie, Walnf, Lugattda 
dan btbcrapa bahaw AfrAa lamnya. AlOuc'an Iclah pulk diiinlii uncut diCttjemaJikm 1cedal*m hahas I'lilf-ala*, 
yirc djpinjkTn. okli itfci'.aj L ]uta OSaJli Fu|be Di Fifa Jakm.. naikib ^rajenisJUJl 
Al-(Jki ran Urdai>al ddadn bahass luH'uldE Dciigin ninLauv paia uluiia, bangy 
Ftilhe menjndi Idhih cekJm dibandmekdrt dJIT**r rHfcynl A\ bin vat daiTah 
Aljika Bu at. HticKa lclah bccwaha anLut iiienTtnemBhikin. iclugiazi AHJui'ui. 

Wolfif idalah bahin ulnma J.L ScnL-ud, dj£lLiLaVaJl il*h lehjh 2 ju« <lTinf p*H- 
duduk. Ahmad Bairita U. Muhammad n. Hi"nlTi Allah (MbakE), polKlik dinc-dim 
pcrvi-idaTJin di SEnegcL fpsiii akhir ahad >« I J\ hanya rricnulu ilaiun bahaiai Arab. 
Frn£iiuUi>a iadai "ja';ii»a l^rtycftaiin LLur*. hanya dip at difajul rilcLalVj ti-UtiJi A»- 
litn LaJiaia Ibu yam; daptf diiiaLi, dilar.ukaD.<'dbyanj'ikan ultlL iitildwJ Ul< yaJlgini- 
Uh niLli hutuf SaJah Sim p^nftUiut Himbfl >an£ pEclamB JiiaLih. Mrmsvi Ki (1S9A 
L Ehri.SJ . nb\ menu lis jiu in Agnrni dalflrn hihica Wolnd yane m Fn.Ltri.Lila n. hahn-a be- 
nyak di mtita meivki meny ema ill Allah daji nitjnuil pejhlrTi^lr'.nya (JtJifcari ens 
butnyanyL [■ nLcnlpcLutio:! nitil1erjen4tiKaH AJ-^Lij'an kcdalwn hahajj. Wokif . 

Ig.no Ml*K i»tn naniJl ItJttia: di Syjcrti, Hihssa [ETpcn-ut digun.i>nn alrfi 
^:k:la.[ S I'Jta. -pcJidj^uk. Plfla kJlfllilf B lahun J&74 Aha.)fkh Ib^Jiirn HwjeuL rncnjj- 
ii-lbn] miiialjf UntUk rritnttn^^hhtin Al^Jur"ap. kedakm tahaia l[ibu. Dia nlLnta. 
DauTiLan kftpali 4. Rfi^imin ] Del Univ* rulai- Almadj DcUft. iuia nnruk dapat 
rnenEibni UngEanp |i«rab lu^is pcn'.cijurnihKll ICtSftiUt. THZ*! Hn kemudiari dirti- 
"ui rtieiuudl TUftai dtri IilutU pnj-ytJ; pvnlinj; yaju SUrrii ]i-biil d,axi ID ;a2iun bclun 
l=«tiiSil rr>Erncjjrrna.lilf an AJ-Qv^Ul Kf SIS knfikbp 

Di Ugaula., Miui Abmadij-vab. bcrliaii] irwntLrjcmaJuLan darnncmsUk lxbw*p* JUZ 
Al Qur'aJi ddaoD baiusa. Lutein da A-^iAJiindn in*ri[ari ar(j;ptj. [iewan PerwakiUn. 
ArIcvic dan fEnraTi^ A hmadivafi Eclab meDyLLfia.ikaii (cijcnialldD icLU rijh. AJ-Cjlirir. 
iEdabcn naJia.ii Luganda. Mcrcla jyua. mcn.L£ijenia.llkini Al-yur'An kcdJlmP hlhjsa 
Gartda. Kikuyu, Kamaa. da.u. LUD TerjcJnBbBB in diwlwrt^r, ,>fch rni.ui AhmadiyTab 
ULhud 196]. Stbuitl "HJflnsJjMl dahm hthps* AirilMric mtnghJIaTifdi Adis AbaTia. 

WiJiii-PUn. ptnttd^nihBn AL-Q'J^in jijdq muJinya. mendapa.: UilLmi^iil (laJj 
flBJB ulama, te^api n-jnterJETT.iJiiai-'pEnttTJcnaihaii Al-<jLlj'in k^diJaJVi hah.Hsa.4ia.nj.ti 
Arrika.. "ETLnTirrjilan wba^ii uliJ kvLCLtdian UPimLl lllim. 

Tttitmahjn ke. datum her/tag® hahass. 

T*i|cnia]iajL bt* -daLnT hf.rTufiji piahfljj dilakutm ke daljm bahau Penii, Tarki. 
L'rdj, ThHUIi P*trho. Etenggili, Jcpang daji bcrbapaj baiasd di t-pjliuifi TiTilMf 
dan hehEripa lia.ha.sa Afrika. fuga Lrrdapat CtcjerntfJlJIl Al-tjur'in. t: dalim bnhaui 
Coid. TcrjeinilMa Urdu yin^, pCrtUnfl clicnulai ^l*h 'Syjh Abdul (JaaiF dan Delhi 
.;rriEniiiEEa] dunii lahun lR2f). bttmadiin jcLckh JlU TianyafckK HllaJcLikin nTing 
tCxj^jnalLan \<z dalur. t'lllni Ucdu, y'Br^E schiiun din lErjemihiBn-teTJErnjJijji :ni 
lidftk iB^ipai 1*mar T>\. imlara tcn*-nnh.ari 1e iJEm jJijti yanp lenckap yuijj dijHicffj- 
njj.an iiinpaL srkjriruj mi LE^tniahan dard Sjah Rafi Uddin did. D(Hh. SyJi Ar>":if 
Ab Thanaw: dan HiuHi NaJj AlUnad (riiLiiinteal LahvM 1912]. R*h«Tipa tihun tcrakhir ml Al-Qiifgn. t*| a ?i rtilttjcjftillkau kt daluin biubapai 
baJiAU ila.i banLuan RiLLLhiin alAl.im n] Ldarni dan I">*t al-lfta wa jj-lrsy&rt yartf; 
brrnvari&K besai di Saudi ATahin Wiuvtf*in*u' Khadim ai-Harantam al-SyarifaM ^l-fifnlik 
Fakduniyli prm-elaknn Atejkaf. brlah Tnaicehak lerw^Tiall.jl-Q-ur'arida.lani fcm-baea: hjha- 
u. tepeni |ngjri&. friaiKus "i'-jrli, Urdu, dm, Hausi din IJidOPrtJi 

AL-Q'.ir'iti ittlnTi dCJicirtaJiKan pada pcMt-njaharj at id kc 17 = ten Abd.ul Hj'uf 
T'iniuri, iwrirj ulflrna dari Sm£kcL. Awh., l(cd*LlJribihira.Mcliju. 'WiliiipTiii Tnurag- 
km t±TJeirrahnci itu dLlmjau dnri •miv; linjij twhflWl Indonesia modern, telum «mp*l[?ii, 
IcLbpi pekerjian ilu idaJih bexar juinya uhann. ndcerjaari [M-rinrit uIati 

IX UlTiji te[jC3T1aJLaft-[CrTifciiiJiaii AJ-Quc'in iilah tErjernnhan y*ng d iUkultiEi 
aleji XemnjuHn [stun VngyiVaiti, <Jut"an KeinvEii din Qui'xn S.iunlaii.-iah.penErnil- 
an perfetalmn A B.-SHII iynniSiBb Sfclu.d: an[Brajiya TaJnr fhdcyanjj ftflnntui ciLih 
K H. Mumwar Ctulil; MjJtf Gh^'s* flliftuiri«a «Hi M-atnnud Yuulu (I WSJ, Al Furqea 
akh A. Hivui dari Bandung i!H2S}. Tajsir AI-Qur'fiO ckh H. ^jft'uiM.in. Hunid 
Ci (](J*>. frifacw diiiimi K.H. ]skandaj Idru; 
T*frirA;-Vurh'\itiMakitwB\chH.\i.K&i\mUik.fr c% (1960-): 
dan,ban>4k lAJti 3'aiE la ' D - » d J" janj knykap, jda yanj frduffl imperii pen±rtsj(BD Scrjrtfiah 
din ursir daii pfTlcumpulfiPi Mull wn man. yah, I'erncuaJl IlLim BaTtdvJ14 dan AJ 
Lcihadu] Ixlanniyah {A. LI. ill bawah. pirapnian K.ll.A. Sinni: Ivuijbunni), hrnerxpa 
JifcjieJli|[BJl tCTjemihini dul Mcdan. Minimi lea ban Jain liui-loin. SfeTutnlaci lerjcmiJlin 
JtaJalaifl bibuiu. Ja.w* dianLanuiyi, ,*/ fflftij. olsli K. Bda>n VusLhj.ri Reiribj.Tig 
(19ffy„ Al-Qur'an Suez Baia Jnw\, uleh Pr-nf. K.ILR. Muhammad Ad nan llWOj. 
^-/*4*db. okbDrt H. flainliyatiid(JS^). 

P«-mer:mih REpiih-li; Infoiieili inenalUh pCctiatiari brsn Incbidip mriEmihin 
AJ-yu:'an inL Hal ini Itrtukti bahwa p«-ntcrje-mih.Bn Al<}i|j ,l iii lnl ItJITIaSUfe dalnn 
PdIi 1 Pnnbd.afiijuiji SLtncbfa BcimEiim, Hiuii djcngdn k-qiuLioao MPR. Untiil nvlabu - 
□ratiui pckrrjuan ioi L-lcJi H^dLcti A§^mu Ldab dibLT.Lul icbuaJi Lan^agji dLkctiLU uk-h 

PlTf. R.H. A.S^CIia.riP, S H murtljinBrVlnrln^ilnl tpiiriH [llam r^Sjtn ilJIjbn Kj.lLJH(j;il 

YLgyalarLi, yabf boaii^gLlalaji idailia-uJajaa Jail jurjaflB-jaj-jaai ItJtuii yart^ ntrfiipU- 
nyai kailil'lir dilin-| h.kHin.jryi majting-nnnitinj. 

Dari RepelHa. It: REpcliti, P-merinlaJi sclilu rncacetat Kin.li Suci Al Qur'ao. Pajdu 
R*j*ku IV i] Jft^]yHS> itiaJl d*«ai 3.770.J5O Diuh Knab&lMii, LCidiri daiH MUiluil' A> 
Our'w, Jmi 'Amm*, AL-O-r'an d?n TtrjtisiHlin.^H dw Al-Quj'^ dan Tafrimyi. 

ALbi- aiiiubao dan xsraji masyajakal dan p«ida.pa.L Muipwanh Kcrja. LTIajnj. Al 
QuT'an be XV i'23-15 Majrt LSS5IJ. tcrjccnaJi dun liJiii AL-Qur'au Crrwcbul J is cm purr™ tan 
ol-rli Pu*hi P*nditiHn dan FsnjerHbiTiiPii Lektur Ai^hij. terumB Lijcmh P>tTiULhLh 
Mmha.rAZ'Qur'iii. BAB DL A 

NASI MUHAMMAD S.A V >i*iiiu A.L Qu'an div-i" jTikan padj empat bebjt ahjd yanp lain. Hi dunia oj- 
dah td-dnpa: banyak inn.i dan huiyik khab yuij diangEap suri hIeK pfnfikur.- 
penfi>u:nya. D: ukkar rw>;i,ra Arab :Krdajia1lah. 10ran5-.1rj.Tij yjne pernyj kcpodi 
Khib Pte-iaftjmn Lama, daii jikal* pEnir.ju.Ti ftarj. Bui yak tinjif-DTariE Arib y4Ji£. 
jr.cDiaJi Nisjbai sLan lou Jur.|j; kt irih 4JJ4PIS Niireflt [i. anrari c-rang-wirig. Arab 
'.[ii id* juga yang rn*iTiEluk- agami YshL.tj L"Ji an:j;i r"iE;dtj yinj niErntlu.lL agarnj 
Yirrjd'. idzJah prndudak M'jdinaK SEr.diri, «p«Th Ku'jh nin Atyraf Krvrang ktpalj 
njku. di Midirib Jar. muyj?i I slur.. Di rVfrlcih n*ndiri di. urnping budak-nudak yuiE 
bsrdEauia Naiiar.ii tcidiparl iuk-i ynny-ttaDS MfLan yanjj urcKhxig kcpida at: am a NajiCLUii. 
Waraqih Lis NfHilal yiilfcltf dflfi KriftJijuh. nwn perijma Nflrn MurMirnrrLjd u w juja memi- 
I jt j£im.i \juruii 1j f.ihim bikisa [hrani dan mEnb;rierruhJ£&ji KLlah lnjil dari nahata Ihrarii 
ke nahasa Anb 

Dl -zrbvlaJi ujun$ lam M*fcn Aiflb, Mdupi-ir: ■ririn.g.arin.g Persia, yacaj 
lUjjH nwnip^CSyii SEQfanj n^hi! da.Ti -.chiiih kitar< sixH. !m It. all pun JuLib JCtfld 
A^itU Lrlak murlpiiarnJ petuhitun-TtenirjaJi.iT o'*h r^njfj.n man-aria. tefjpL kltib 
iin na&ih diang^an ?jn oleh fcc^irus n\bu penjLk-jtnya dan :'jat~j thjeti yany k'jaL 
Tr.cnjad: pEndukangnya. .\da.pun di [ndia niaJLa kllnl: Wcda JipandlriE sLuJ B(- 
ri'jL ri'n'i -jJiun Lainanyi. Di bi'u adj. iuca kiutL O-iui diri ShiL KnifiS -din ajann 
Buddbi. AciiTia Kumc Hu tJ nf riEii aiaL I'.ffctLL - itirvj^lcc^V. mapl rxngRruh Buddhi 
niiJtlri ]iiui luifcirt rutMs- di fli^di itH. 

IJtn,Sin artanya kiuh-kiiat yan|j Ai^rAj^S luf i - : * rl P*rigik-j1 pEngjiiilnya Jin 
J4iriran.jijaran ru, apak;h ri'jnu ini TnerritrluVan Kr.arj ^UL'i yar.E lair, larp,' [liikh. 
irbtniTn yj, sa:u p<T:tr.yuji vin.5 ida pada ■iE-j.ip aran^ya^f mrni|iiLija:i Al Qut'bji, 
Jau.abanr.vi bin di'rtiikin dila rr. 'icberajia hc-ntak. Prr'nma. apakih adaziya berna^al aja^a itJ. ndik -n-;njiiii ibun yang oi- 
iup uJHuk diiinjpiya ugima yin.£ bara lj.pi untiil semuj? Xfduo Ipakah akaj nmiiDiu ku UrtJk neng^Lanni pinMj evqIup stbipi 
fnaTii 'badannya? Din karfr.a i.'-. riu <.i fitik ivj akKimva rnEJicapaL nenlul. vui.5 
sempuTTLi, ipikih fidIuc: ir.er.rjJ dan rDh.ar.i ilJ biiik m«nu.JL k; inJi kciem- 
pjTnaan vmp tE^khi:. yar.E srbtr.imyi inrrupikin tujiian iluipaJa adan^L ir'ii- 

Kc.ifa. ipikih ajpma.j^Tra yang &i[u rW d||jv£gjp g|llin-ajl[in yjJIJ d> 
hjwinya Leu i;i[in.i;i^ rrrs.khi:'? Apjkah meteka TJdik ryirng.hif6-|.i|ciri ptf- 
kemlunpai] kcruhaiuui yan% trrui mrnrcui? Apikah mtCfk* uiii J*l«|u mern- 
binLakukaTi k=pjda. pengikiLliKngjiciLlnyi liMitring j.l,in daran^nya. u'uhiii t*i skriir 
yuif akail TIieny»tuicin jeluruh umar manujii dan Tn-mhj.*g mEicla lea.ra.k 
U.juaii yanj tErakkij? 

liwa.'ban lErhadap pETtanyiaMi-ptM^nyapn ce[ictiut di ilai »di,|jri rnejupaklri 
uwaban yajij mEJiainaruAaxi lupayi AL Q\ii r lS\ diluiucikiTi. (Ejcalipun fjdah idt 
fcilALVtiliiti yJJIx illifJi^lp Ai^t 4ikh uiim-jinar yanj da^iiiLu. 

I>l ljl*aJl |Ti] |kj,n di^uiUs n«nji»'ib i)e:tinji«n-petaiijraaji LLu a.tu dcrni 
atu, 

fiukinhih perhedaan an:a*a a^ams yenjf mlu i/«7ijtiin \a;nn\-u it-u tU<iOt> tti- 
kup nunjaa'i alaion akai ptrfu daiang^ya a/aran yang lyim <ngs. hIxixvi -ax^vnc ftirai'ii' - * PERLUN ya al qv k'an ■ un urunk. AN 38 

Injliin Al Qll:'an fljii[(J) Ail LirtrMF, ■>■■! 4 U dJnyitakan. 

Mi^-Jf ft . - . . . S^n^S^JS 

"Uui UeblKiL) Huul ktpiili Bji-jl [snil " 

111] ini dabukbkan jjp. tilth ȴiL*>it dilim Jnjil: 

Milu liLi thud fctpiU Ahlpil Scpn j^ji h*p Tu-hin. Allah snnt Ie*U. u=t*U 
djcuiu.bti.nnyi cpjk«-< mcndiFtlkin ifcu padi hip m L -;i Simuel 23 3IX C*n lap 
tl-liJi biendi Annlkuui. JiEXili pxi|L b*£ tuhifi, AThh '^»ng [tmiL vui| 
mcnaiu^ilLHi fid* Tiul mj wuri.ii e v»n[ iju-jwk di Hit Ukhii kerj|*irtu, it 
tunni mi'taVu jFndin TfLih. nubhj'myi. (I Fuji nil ] *B|. 

Stpll jU|l btp 1 lihifl . Albh .rnn| I mil. Jj-ipjilj. Icljl 411HI fcfpnla Ifkll Ml 
ki hmdii.lip Kprap ocmr. liinyjk jntnEitikin. tian Ecgui pj.il bigi luJun! (I 
KiUb TiWilth Ltlbj WiiLi til! Ii|(inilj ^cpjLi pup pip TulHBV Allkh nnrj 
Lniil, vui( 1?Iih tarnmuii dtnjir. imilmnyi tepid* tyihku Dud dan >»ni pi- 
1U1 mcnyijnp^ikih ii±j c>anpn Unfui nyi, firm urn yi_ Hi Kilil Tiwireh M]. 

\tIUS jup mrn^n^Eip dirin/i sehajpj nibri uptut Rani Hni] AUautU 1'U 
arinj likfl lh£Aikkili ibi iniki in mEiijpjirrp.y.1. IiJim Hitiui XV' 2]-2fi h uTinf 

Jipir nwmbiei 

Mikii Ythjj- kpLiuilili daci uni, Kill beianakit kv jmihu Tiurr din Sides. 
Hpll Idllili ititf±H|. pefrhiptlih Kihlfjl dluUlg dtrl jkjthin ifd, witi ^rl'rUl, 
ka1*njri Vi Tuihtii. /i jn*L figuJ. Vnu-.jrYfk-in.Jili himbi; kinrm inik himtM 
S'iej poiDipuiTi dinpj k iruui ariiJn iwpt 

TtU.fi lzpM.Uj'i bjUjUi B*lU lUpfcituJch Vtiul Itpdj pnempuffl jFy. Mjki df- 

buiihpi Tnuridnyi umiiipti Vpjudmyi, wrbi rackib' Sunhlih paEinpuB] itu 
p*sp, kuisni u bBlr.uk iKuk di ot-likini Bu_ 

H#i* jtkib Tf"iP. kilsAyi: "ndtkjtk *ku dlhiruhkvi Urpida jinj Us. Hp^ 
kc^tdi Kpli dnsiDt. yinj ki*: din utui Bud LmiL 

MtLlJ±LAJi(^kll p*f tmf-jUk I01 IJjUd mi-fiytmhih du, Ifiliit^i V| ruhin. p]|cnE- 

liMimbii! 

TtUpi UWlH TtWl, kimil}* Tiul* pihi1 diMnW pnn din iniA-L"»lk. UL\> nn> 

nytrtipilkjii Itcpadf *n|in|L 

fr. ftrdfr i*ifdla miiM A'iTu 6 ij Jtru.k fcuuJu ^s/nn^n. 

DI anlaJi pcnfitCuLpEn^rlku.; Wedi, rniki rr.emhjra Inlnh Wed* itu rnEpjadi 
tilt yiUjt IctliLpiE. Trtjjl kitCi yirt K Ud£El siji. DenidkiinJiJi , nuka Gcti^u Risyi ber- 

lati 

Apabik ncuii Sudn hteiului mcndcncukui kjuhwi-li dibuL mici idili^i it- 

WtjlDlfl Up UADlL m«nieuA| <».l>tUI OdUh. &UI nUlim d»lim kuplnpi^'i "I"" 

bui w-nrin* Sv4n iramhin minln imntra *'*di rmki nji nirui nfjnn'nni 
U'lthat'L, dm ipifedii u brauihi iiiiiuk ^KCTihui vfrQ*, miki. jiji hvuui immc- 

1UPI h»iM.7inyi iCynttirm Emi:lj |]| AjtLflU KOElR Huj Cu dan iginn Zl-cihJIet adiliJi jugi ipuni-a..prni 

riu&jui Ktdiii ij^mt ira tidil ImeuuJi* utimk rti cnsijitkio ■.jitin-^irirtnyi 
k« «]Ui'iJ1l dunJi, Juga fllftrrkt tUak beraiabi untui m<.nf:eTriHj.ngk:aiiiiyi dilini 
diEnh >in£ Luii. Cuing Hindu mcn|i9rign*jj ntpji mail nMsipJi n.*j(tri fiiihm 
higi Tuhjouiyi.. dfirukiin jup ipnu Kdtijj Hti Cu mEngariggip ntgeri Ticmfkak 
n.hj aiunyi kerijun Tuliui. Dibm hi] ini, iili dui jiUn 'untul rnEiiyElcaiJIun 
pubEntan^ul LDlin. Mni ipmi dsnpn liinnyi :lu, yulu tnJiwi Diuif hirui per. 
«yi biliwi Tuhkll im Uanyik, iliU TuhiTi im til. UaX\ kaJiU OtAnE ptaC*yi 
MKwb juhwi itu Kit, mild ojing hirui menouiti imnn ying ucilwdi-twfli itu 
dcr.p.n ijuui ying bin me-lijiuli uiunihuyi 39 FEKLUNTAAL (JURA'S UIXURLNKAN 

t Tkkeri i<Jaiah Eh. 

Duuil Yilii Mali- magu. Drang tidak perl"- t*C"san» UnCuk mBrnDukLikan bahvM 
inabila riunn mi rr*mpunyaj ptnifcipla, inaki [a hirui PermpU. Yani til. Tuhan 
dari Drang-Drang [jrail, TullRn daiL Lxranjr-anuig: Hindu, Talian din fltEm 
'[ nirtjE* l* din Tuhan diwi ne-PEri. ]iin adikh tidafc berbeda Jup Tallin dsri IK- 
jjCn Arab, AjgbaruHau dan hnjpi «lzlali Lkluk berlainaQ. Ju^a Tuhan dari Draap 
ariD[ McjijuJ dan TuIud LTUiranDa. Scinil idalaJi lidii becbeda. TiOian adi 
lah fcsa. dan huJOjiH yanE inCDpUi dania Liu. jup hLu liukuih, dan iLi'iin yani; 

mensharyungkari urn btf^un din duraa iw dcnj&tji lauuiyi ablih jiifta aoi 
sUtim. rimn pEnjEbdiuaji tininbcrlUn fceyifcun.n, t*h*» AEmu* jwrjbshun 
pccubahab aUnu dan mLkHnis-d: man a laia, jdilaJi pcrnyal aan hakum yiivg. sjjlhi Duma 
Jni tun(yi mccnpunyjii $i[U pribnp: LnlaJi ^emi. Kba&iimana pern>alaar. ahli-ani.i flkufru 
ma.terij.lLi. Aran dumja mi twnyn mratpunyAI tdta pciwipca. Apafala dcmdnin halny.1, 
maka pernyalaan s-perti Tuhan pada <jri.ng.-Q fang, tiifHil.. Tallin Lir.aa^-LTSta|: Arab, 
T niton DTbu^-drdJiE HinJn adalah tidal HeraTti umi srlali Tempi j.pahi|.i TuhhEl iru 
ijHCU. iilflifcHpH dubia. jni □itmpurj'fai banyak aa^rna'.' Apakah a gam a., again a .lu 1ij.cN 
peroikiraji oEak maiiurti.i 7 Apakah Ifireruj icu, mflkh tiap-liip b&DgM d*B. Oip-lwp IcIdjd- 
pak iirnat nuDuiLa mrD'rcm'hah Tuliannyi KJidLri? Apahila Agmna-AthEM iiu bilk«D 
nitrtJpukaft told pCAukiiun cnauusu.. mEDEapaada perbedaan antara jatu agarna dtngan 
a^amn Lairs' 1 ApaniJa dulu Ada Als.5an Irnrsfif: adaflj/3 ptrbrdaan ljit, ipakat dewam ini 
masib tepal iMJiHiiperbcdj-inpcrhid.-Lir. im re-mi htdfirigsuufl? (I. Aganta stfalah hufan final pemjiinzn uxnur .'nanuss 

Prrwuim ipikgh Hgirnu Itu rnecupakan. Tlllil p<ffJk.u-arl ir.an.ulia. jnaki Jawtt 
nyi iUidatl btran^ linlu, ialab bahwq ia Kukj,n KniL pEmicirari HlinM*lfi; -dan BUit- 
nvi tdaljn banyik. Ajiania axama yant! mrra'.a dj durui ini irumpunyai cln-dii >ang 
khai: 

F-frfaina, men'jrut ulunn yar*£ niua, malca pEm^awa i^grnj acjajjj'i omTit' 
ortnjj biala. KtCCka. tldll inrrnpuayai k.Eku.a1an dan Vek'jaiaaji vjjij ti.ngjfi. 
Sunffuhpun (Jf.TT.ilcian . ir^-Kki betllU mem btfikan agiein, baJk k«pada urirti- 
LrtJlE newi mmpun raaji£-oring \e&\\ din dalarn wak™ yjji* [tjitPiTU mtcfii 
den^Ln penguVui-peil*ikiiLh^ intranuki" ila/L kcduilulin yang rendih. lanipiL ke- 
pi ±i kcrtiifluhjii yuuj 1ir-£Jtl. lru iMffflbu/kLlkafl bahw a niCKka itu. dibajiLu ideh 
Krkuaiaan Van£ fctiki Aff-Jng. 

Acd'jjiI iciriDa pdnibxwi ;j;imi itu, *d*Li>i orhng minj[ ying $E]ak -jErjelurn 
l^di NbdL ddiirgu dan iuiuIjj iLnjri lJeIi innyarakitnyi kirEU V'LinjgiiTi nudi 
^tk«Trjiiyi, itXaJjpun ulf^l utirlE-aii?i( yajlf kcniudlaii hail ]ii=trt»dJ niuidhnyi, 
«1eLi1i mErfka itu m«iyilnlcBii «n«n^ kenihiuiI1>'l. ^ith Vi»nl It"-, ^WlaJ! 
iiav.ilt ataL unu rekali, hahv^a mirEki yanj tidik pemah Huiti CErhadip rriimi 
'•u. dshpn seTta rnsrti bcxdaali lErhadap Tuhannyx. PEn^ikuan yiriE UTin-'EnjI 
■tltajli; 'KCi'.lLijjL din tcKLdupaji itya, icbel'j:n InFrtka LLu inEnyiatkan ipma yini 
mErrici ba.wi, adalih yajfu txnkii :cnunit kt?jen*Ptn vfryttlutn inercti. AL Out"- 
it. Icuih TTdEritkjTikan jibL ini dfnpn ir-inyjrikjn ■UlaLi-n^h: rUtalig Allilt atH^icndtlu. iHJliyi iku tidak akan mtmlacikanETi 
kcpidunu dan udiji <puUi *.lkh mrrn'tKnunvkuin^* k±Exdirtiu ^lurpf^hn^ ak.M 
bki>i tinijii. 'rxrurrarn'^ t-cScn.fi Jirtu icbiJiuMt^i. A}«kaJi 'unj ndak. jTpc^iikir 
tfiiinya?" 1 . 

fSviit iLOjIunuiiyir ]$} FbKLUNY**]. QL"R'AH D1TVRUNKAN 49 

Aya1 ini tcnid, hahwa. Nibi Muhammad u..ip. nwnyitakan krpj.iL* itu-teLi 
bthwa 11 txlah lama ludup brnaani-iairii drnpn inert In, dan mtirJ.i ihtrTi- 
punfu k eat ir.pt tin raita cvhup pinjinj dn:uk rn&L&diLi.i-i.im'ii din J'j.rji rnt- 
rcki rrkli rnmjsdi nk.iL wnuflfc k'juju-nnnya.. Mika tMEjumiTiiju'h mtrtk* 

d*pjt hfrkjrj Kjhui Njl>] Muhammad j. b,kv jiadi wiktu i-h; be rani h*idusri ler- 
hjdxr Tuhinnyi! 

DemUuHr.j-Jjp Al Qor'ir. niciiyiuVin. : ft. liffu: iita .'illi !uh illtllihci-, t*r-nl» kcpidi uruif 4inn( h-Jitf h£r_llii.-. kc- 

".Iti AIU.K mcnpirui. &an1rn mPTfkj i^Mrin] Riiul din julzmEan mcrfka i»7iiri Li 
mcmtiiikim i^idi mcrtka lyiuvii AlLti, me-inb^juhkiz. (ji»i) murki dan 
mEnniirkin k£|il-ii .-«rr'tj Al XjU4 din A| Hikniph Htin iiLuiljijUTiriVi tebcruiTi 
ildljtinp.ii Kibj) ihi. rrart-fci faciidj dilim k'jtiilap yan* nyiii". 

(Siuit O) Ali Imnn »y*t 164). Juia: 'T.rijiiPF-hnrJ Ie1i.Ii da'jr |; Lt]i< Jill U hcGIUifl KJIUL did tMTlJM MTi|( srndlTI. C=- 
Fit CFMH alr!~nv"l pvn-d^H'ainmu. Sinjpl mcri|ringinkiii fk^ifTiLnap. da." fcrldha 

Bun.-u, uchadip nruyt ocinu mu'rrin i* imil -<njj]ih lip -jmyp.jri-nj'" (Sun? f9) A: Taubili ayat 1 2fl} 1m bum Id. h ja^*i KayjL y^iig. ri jLi.i i U nt&n kepada mereli icu adaLiJi saJab. kochjik 
<]] an[ar:j mei-eka.. y*ng jricrEka ^ihu henar tcr.tin.5 kemurnixn rnijraJjiya daji KclifdJt ■ 
fn r>uda pckir^iTvyi 

Ttntin^ Nub: nabi Linpjii AJ CJ'Ji'aJi JW£6 mBnyilflkir. d trriikuJn, balwa para 
njiil itu bdiLah Jin smliTa mtitJCa tefiduL 0|eh kjjtna :CU ad-bUti mmtahLl babwa 
JMcckMi LlOHkL mcng=r:i [encanJJ Nabi-r.abi nciEki MiidLri IJcrniiiinlah. ir.ika Al 
Qur^n rriEnyntaksn: LaJu Kami klnr" k'p«4i rnr.i'ki vvr": "-ir-l Jtin iniarp ^Ttki lyirj twikiuj- 

"R*mhl*dJh AIUTi. Tld^JC l3i t*Bl klTij llihin b'Jin ia|ipi.ii L J;M M !nKJ ptili 

bm-a drkV brrtik* 1 1 ". 

fSunl C23> A] Mu'rniiiujn ayat 32> 4] PT'BC.UH'VA Al. qtjR'AK DrTURl.-NKAN liij Pw 'I'^p.liihj, sulpj Am lytiyj. dL hurl itu; Kami tungkLiktn din tup uf jitiai «■ 
■Mirif: ukji, kcmudiin -SJiL ikiTi JibuiiTi Vrpiilj vrjrj "iui[ fwt «jfij (mrnp- 
muk.iJ.in 3uitu iljuni. din r Jdil di'salclin^ ipuLVi mtjtti mtmimi mijl 

Dui (Ijic lcbh mtri[.-ii J n keptdi ki.m "Aid, uudi.i m«rrij Hud. Ji bti'iiii 
"Hii tiumt_. wmuhih Allah, H'uU-ljli tidjk idt T-ihm bipmi.i wl*ipKV|. 
Mrn.«*pi, kan-.j -jdii bcrukwa kc^diN i-jI Dm (KjCj ittmJi mcnpjiji^ kcpidi kjuip Tiamu-J liuJin tinjtlci ShjJtJr. !■ be: 
'«'■!■ "Hii (nuniku. icmbthkh Allkii, u-loltljii ddikjd* lulun litpmu itur-Nj-^. 
Stiumsuhnyi 1tlih diuz.|t butD yuij: riy.ci Ltptlir-vj duj Tu^ip-nrj Utiqi be tun 
d*H ABmti iaj mcfaidi i«jii1* btjimv. Kirrm itu biutah di» ifpi du miktri di hum 
.'HJUb, 3in juipnUh kimj rr^r.jqetri jjujis i., ilinfui giiigpiin jprpi-n. pw'i hrmu 
dranuiL iDcuui ytnt nAecOi''' 

(SHIlt (7) AL A s qmf iyit 7 J). 

LtUI {Xijni t±ll> nutlfhilul} tUtpidl hEiSjjdijk H|£l-KIA Hudin m*nkl Syw"«jt>. Il 

btfkitj- "hUj IjjjuiLm. inntHhUli 4lkh. ickjlrluji tdik idi I'jftiri aigunu iritis. 
Njn. Sera sou luiyi Ittah dj.iui|. krptdunu butd j-tn^ nyiEi lUji luhwiinu Ki- 
jtnt Irj MJTipiiniiiirtUJi imkjrt.il dxn tim'uinjiji. dm .unfuilih fcimu tunrigkui 
bici muwii buuii duue likuu Ad ambMi^inniu, iuui luifuJih tuna ihtrn- 

Umt IftlVMktn * iTPtj Hgmi, *t5V*Ui (Tutltn> Jiv;ilipeib*itiiiyi, Vinj iernikuji Ltu. 

IbHK !i«ilc hiprn-u, jHlcjt 1kiiie-|>cti#j lurnu 1^1411 J- OEiniyiMif b*rimui , ' 1 

(Sunl {7 ) AJ A n iuf 1} it E5 ). 

Ayn-iyit Itu mmufUuUCHn tnJiwi NatnniliL lEud, MuJ±hi t Syu'tib din hibJ- 
mbi y«n.E Uin-lliTl, tdlLkh bjkifl ruurj-onJig V*nu. lidii dLkEtjJiuJ n]e|i rnuyi- 
cmiitiiyi iRnjng-mnuiJi. HerelO. "ihu btrtH :enlanj heliLdupaii yuiE duUmi 
aleh p*za rmljri mtja itu, tujii Jtbtium, ni»U[yun ICiclkh mcnEciTiii wihyu. b^hwi 
oicnki id*J«h muiE-firinE jujur, fottf-lwj, din ±*li*i Olth kuciu itu miki 
UiLO:ijJi niisut uliI Hahwi m*Teki denpn ffiei rnftctl ItfeJiihi IjiiUjV r'urnipj 
laumnyi. 

tittitff, lrtli»l. pnnbtWi igunx itu ddjk meinpuiiyiL kekuMUn dm *J*l-4j|i1 
yinit padi iihiuiiunyi iipit ■HikititjR menjimin. suVsEsnyi pirntii mrryi. 
IJmumnyi mt[«Ki JtillfcJl xkL\\ medgiitihiiLl te-nti.n.j icni iliu Vehuoayum PERLUKYA4L QUR'AN njlllRUNKAN 42 

mtunyi. SuAEjCVlipun dtnukJaJU ipo. yajng: mtieki ajaikaai iiULah jesuitu ring 
lehLTi miju dari cudi tp* yuift idi dllatr. mid ltd; tidik Dim deniaii api ring: 
bxiliku pidi muinyi. Den gin m=ng»mbtl 4JI]iIi-a|l.r4jlJiyi JPJ, nukt niinuidi 
a.kui uni]ii] k-spajda peradibaii din kehiidiyiiTi ring nrgq djji migjt^f [ricm- 
flercihmVtn ktbtiuinnyi im unnik lnribul-ibajd limajiyi. 

Hliiya [h5(nbiwa-p«rril?»wj igmma yum: rjtiiij JajilaJi yiruf dapil trtrtiunl demi- 
kaui Itu. Ulth kin.ni lLu adaJah rnuvtaJii] h*h*i mang yin; tidtk pienpiti Mini 
wkUi tBTlBJls ptridabifi. keraiii'jin yine Lrrdapit pidi waitunya, jelrliri tjer- 
buit dusU lfi'tiiiip Tuhinnyt, iklh nltftipUjiyaj kekuilan yui[ luu bim, 
huijga ijiTiTi-ajDTanriyi Lnj dipiC mennllll kill IJiHIi-aJaTaji yail|t i4± pidi 
W*k.ru im. K«jn.FnuL£an ytng ledEmikiin if J idilaji muitipi] daijhtn ti ittk idj- 
nya bmtuin dirt Tuhin- Yaiuj Mini Kuiu. 

JtfrtlfWi 1 , j.-*bjk djperhatifcaji ajinnajanin ying ■dibaufi rcjeh ptmhiwn- 
JWITitawi ijum Jtu. iniLi dupll uikflahuL aah*a. ajarm-aiiran im leLak her 
lerjUMUnD uenjaD piki.-a.EL-pik.iran yjaj hklup pRdB w«km im. Apubila. ujiniii- 
nrya Leu una dengnn jrLkiia.TtpLlirjin yane fadup di diLajil Wlktunrl, rnaka rUU Ku 
dipii; diltarakan bkhwi ajiran mEreta itu jdalik TntrupakaTi [■itmyicjiri *ajn 
din. pudi pjkifui pikiiui yang; idj pada nklu ilu. 5#rnJiknra apa yuif mEreka 
ijdjkaii idilih urig^i betUinafi dentin aJuti pLkiTiii jane adu dtbun wiictunj-i. 
PctflenUriUln y*T|( Kipr it" UTfitnu), nnenjadikiTi dieijh lemjiit pfiiyi^nLn a^a- 
nu im seqLiji-oulJi me-nj+di ^Einakir. SurujgiihpLui dtmikiLrL, TTiEreka yuvj mc- 
nentadjt ajinn-ijirln i1u ikhicnri hinduk. Iiu intmbiiklikaH bihWA ]jonibi»i- 
perntwvi njiaEin DUkMnUi ortnBMrimi; y*ri|t uiiV mtnwniHu tchcfidak miitnyt, 
wbm mtftlti adiliU Ntbj-ngtiL din Rajuj-niulj 4iltm un V^Ktururkt Tntrcki 
Kndiii rwnii.Vui.rry!, 

fti|kir> Limin Mu# 4,1,, Jingtih uidmyi ijaiui ying 11 ho.wi, iaJth trnlarj 
kecouoi TuhiiTj, dj wak.bi dLinb diliputi cJali i^tdythtirmc. Scwiltu Hahi ]x> ■-?. 
yuij diiihhrkaji dblun dunia. vuig mit-sriiliilij d>ripa.iij. cnnfDruig YihudJ dan 
^ia1(t ungal MrpinpJUK olth kbiuWdun RWTU.MA, BlaJU tl-rtjlfjh uitlinyl 
ajuui yuifc diMwany*. yung rr«r»kaJika*i kcpidi ttjJwiuL AlnngltaJi wm- 
btnipyi mini yinj 11 taws unMk nwjntxdkin impunur k*p»d* JMaJH-dHtnit. 
«Jim yuii ttbd menpniiiyi nkyit yuii kMui ls,m*iiy» tiidup dL bi»tti Diuii 
serd|du)eTdi.du RanuiH, yin| |udth J*tj*n lima.Tiyi pujl menfhiji pkui dipit! 
hak untuk TnenimtiM tebenimi. Na.li. Mutummad i.i,w, di Tteprrl Ant mcrjaji.[ 
i.-rir.|jonul| yanj tdaJi menderjaikan ijinn-ajuajii Yahudi dan KununL Aluuj- 
kaki aanjODirk b*fi mtrtka. y<Af p«e*ya., bth*i utanuriya ddjkk tda. ajuu 
^adut binu do ]u*[ ajtnji mcicki iMiiri, Ihn k cncnwii k-bpcdi wuit-OAri* 
kifi[ Makah, hjliwa Tuhm idjJah I" 14, jjn Uih*i rfjTIWi mjirjfda HU Jama 
Alaji^kah KartJllTi/" ijjrin l1u bifi muyicakil Vins ptroaj-a bihwj. 
bujigiinvi adaiah culuniikn. yan|i ji*lmp "iinjp. [.-nluit: mti^ijir p-Hiyemhiih 
p«iy«nliah tahdi, pcmlnutti tnnu rri-mjrn, niBn ktds din pCnJudj-pvnjud] dJunr 
[-aniififi ]Ciebny* pertuiun. rnercka.. jutdk mi nj*ri tik himjiij qemua din tpf. Hii 
yana mrnki prrLiyn ilaj inrcuka pttbua.r. ynU.k memlnizikjin. kepada niricki 
a.jiimn yaDp trinJ, lai'iJ "n tndi pwlKaci mkirj, adiljh mcrupakaJi iUalu liaJ yuii; 
rnuiLiAU Itu adalaJi *p<rti uuhj UvcKJianii mej(.wiii b4.ru.iz dtn^in ktkUiit- 
ITi yunfluaj hdau Itu iikJaJi di Ijji kErnampuani Tninjiia 

Kcti<*w, ptflduL-p*ndHi diti a|iajYii-aKir"ia Ku wmu-a nUnunJukkan linJa- 
tinda nukn J til mul^aC-niu'JiJLai Setiap ri;*na dill meitkl, ir.Emerangkin 
irjak pejflLULaa.li. bali^'i lja:wn>B I HI *kin ttlJlil-lL 4in Ian** rnliJtli yBn^. t*r- 
\HV\i un^ut ri-ieri|jhin:urtaTi itu. akan hancur (Endin. Pjdaiijl -nsrtki hdik 
TnEmpunyjJ kEkua.tui-kEku.iurL laJiir. Ditambah Up hah'* a ajaiiin-ajarin mc- 
rtka itj burlcnTanujirj den^ar. kEpErLayain-kEpKcciyLiajn di.11 kL'tuaiiiri-kft'jaii- 
an rnMynrakat (J^n uieniinbulkRn perUnwDgau yinj; luu liisa Sunifj- 

pihpun dernikioii mereka herhaul dan arm yan£ mereka kacAknn ifp henar- 
btHV tEQldi .Uenj(tp4 kiu-kflf* nwrtki iw TtlbukU din JaJllil-iitlJlTiji I IV bi-y 
rcrlakiuii? Miming uliin nihi idi ju^i ^ndejihJEridertl dan (ukuloj-dikUtif 
yang; m End* pi ■kin iuIuci pua. tuldl im. ^uk^ta yajig; dikitikjn I -e- r I c h Lh dahclj. 
yajij dkunijajkill kepajda Tuhaii jejik dacipiiki perm jLiinnvLi, sukiei vanr. 
in^njadi iMJ'uiiin did SeLUrUli ktiiDnrularniji iLui juig dipal dKapaj scuhpun *.i kerm,:nvaal qua'as dlturunkan 

iJanya OpOSUI yifi* LUHJ: bill*. UhjIe HptirJ Napolu-un, Hr.Le: dan Juijhu 
Khu, iipn mftn:4pu dnskaisn viji.r uoeja fen keduilulan yuiji jtndaJi. [>- 
upi n»*rcka [idaklah twibyat iciuifj yinjj btiirnDmjjin dcriraJi aiaiii pikuan 
pada wjk kan yp Iujjb mtrtkl ddlk menRj lakan bldwa TuJlaJI Willi m*njan|ikin 
mcrclci jctTnErungan, wkilipun ida ujilan^jji yini bj.^iiir^nj-pMn Jlj# tlTtk.4 
bdak hanji bertiiiiipui dcngm npraiii yang bexar dari $Ta.n E-nrane yang $£ 
zairuin dertgin inrrcki. Ttd^i apibila nuicki fcaloji, maka fctbtrurnya mere La 
Udak kehQanpih ipa-ipi. Mt[H>.a maun, ■dun.gfi.p Tieiaj dan lui£fp ol*h rakyav 
nys don ddtk uk'Jt l^a-apa. Had yiJlf, OkirtikUJl lLu adalah unpl bcrbriJa. 
d(ngsn Wibi Muii b.i., Nibi "]ia i.t. 1ia.1i Nati Muhammad s.p.*. 

Meming, merski ucUk Bifcil Tt'jpi indaitiw mertka. Liu uipaj niertka, 
akin kchiknpn 5tRala-eiJ:inya r Merela tidjj( ikin diDinyti-t>finu>jkin olrtl 
niuyi.nkatn.ya, lEtapi m-i^ka akan djma.kirrd.ki schawl riibinaljL pajfii dan pnn- 
bahdljt-pErnbrihiMij. ScimaJi tLiLaJc ikin men,jjiaTi;ii icdukiLp-iin jEEpada merata 
din hLrUajfi ilaj'i LtcClin itTartia-lacnajiya idaJnh ccbajjij ptinbaJajcui bip mi 
[(kfi. D| in!BS n^Jtlfi dtn telnif aHfiE &tt»rll Napdt-jn i'ju Hide: Wjikpit- 
Lah ptTbedaui yuif jiuh je tali he busman a ju,gp :t[dtjri1 pei(Kdfl*]1 in lira 
iijltjt»-™.ijci kedua gidanEjin im. SebEnamya tidaklaJI banyik erring yinf ir.cng- 
hutli fctpada Nip-ale™, Kld>r a Liu jiEijdnLi Jiha.it i"U. Mcnu.njt a. da jujji Dranp 
nrinj ygng. mcn[{jiiiyp.p menr.kj, lcu pehlj»Bn dan kipm ikin (WinUBian-pfj- 
buituinyj., adtnn letapi apakih merejca ilu dapal m<in|ter<ilc-1l kEl6Bta.n dan kf- 
■p.i rjJil till yaiif iebtimnljp? KEtaitm -dan ketundjuikui hanyi dinEiikin ke 
[udji pcmtiB*-JrpemljB*i i^anifl MpMQ MUU U.. ]±B U. r daji >ibi Muliajr.- 
mad iu.w, Juju ktpidj Xrij.hiia. iorjasco dpin bvddhi bi^i onn£< uJB rut yint 
mEnpdijBap m^rEki icbapai Nibi. &trjul^-ju1a unit inanutiJ yar^g [ela ir,tn- 
laJaJilUl i.p\a >tnr dlpulrHabkari <ilr}i prrnb**a pcinbi#a ifirna i+vi dar. ber- 
juH-pil] pula gnnft ymjt Hla. niClUnE^iktn *pi yajii; dLlarani aleh iriaj«ka ttu. 
Fikba.il mErElci yarj. *ckteil-krcilnis, pt iThji ian-pcihuiaji din kaiakiu int- 
reka idilali diiuarkan lupida apa. ying dw.utkRn okh Nabhmbl jnMtki 

IliklaJl Wlwwmya yar-t hii, L iTiiU t 1 ^ [BT.yaaJI ! ^pibila Na.l)L-ntbl ilv snFiua- 
nya tori Tuhan. nEn^api aja[Bii-*>ai[Bn mcr-cVa icu tKibida-^ili »ii> unua Uan- 
nyai' 1 \fi^kih I'Lhan m« n>.a; i:kan J™ I- 1^*1 yan^ bcrlif da-6v SB [H^W Orang hia- 
n aJLpun jkan wrLuiJia ur.ru k t^Cap kipjd.i jpj !f J,n ^ dnjarltaTinyi dalam wak- 
lu dar. tEinpal yar.g bcrbfLj-bu'di. Ja^uhan per fin yaaii ir.i iaJjh. nibwa Till ki'i- 
daan llJ klip x. bipniiia:ia niaM. niaka idaJah lidak per]u dikELuarkaji [:•: 1 .1 imj k 
yar.^ birbriii hudt. Ic'jipL i^^-ik'u kriduan Ltu sudaji liif^jliah. adalo.li sualii kc- 
bljak *ar.nr_ liabwa raran lIj jiarav kerl'uda PjJi iras.i Ariiir. a 1. liinal Tr.ir. Jiia 
11. 1 "■ 1 1 il _j - ! daLzar. sjIj l-.irpal. airlL kutr.i ilu :nikj ^aran ya^u Liaraknya Salj ilu 
'i:IJi ii:;ii L -.ikupLii:f a lli'i^Ed /ajuaji Nahi Nub a. 3. uinal m anuria ilu hidup dalarn 
tmipa.l-ccmpal' yariJt ISfpfn&l. StCCUt Mill *.i nu^b, mala. ildviL rnanuiia. iCu tBc- 
rala. d: p^lbagai rfuaiia. ir.i. T±1j.pi pengjimh niaran 'Nuh a..s ini mi.Llai hcrki;rang 
SHakn 1-.jT1r.5ljh Rjul-innl v.irip bin. dan pmtra-i:k mcnfVi h c n n n j? 1 1 1 r - j n p b.- j r bcT. 
kjriiiE. pjlu dan I Lap 1 up kavul itu du.:u> jnluk kauninya maiinj.naMir.r dan unluk 
flHIB. MrtMltU. 

Ir.ilah yanr; niunyLbibkj.71 idmyj pcrhEdaan h-jjiL.mhuk'jm anlbu lata agama. 
iL'jngan Jaianya. LcriiCzrna lap: /.a:ena akal :iia:iu«ii b>:lu.[3i btna; Litri: berkLni- 
Lan^ Kictna kccft|(SaSan itmiL manHiia bcluil 'Lii.:ki;riiLa:it li'iaka U-i'.Cnk 'Jau rn.- 
pn dikmm jIlUQ y*nj sinaai dengin psTkimnanujiii pikiran yirg jda pdxU 
waknj iru 

ScwakLu iitnaL maDUSIA itu vudaji mapj, din m.ikm Lwnyik n.?*rti yicjj 
JlCtm-jaci. d*ri (irak iru^ saru ncjitri rlftnjj-n I, innya mcnjidi -idjk 5£?ji:i la.pi 
dan hLivjIi: It r,ir.jiiik isi ncnjadL L:bih haik, maka rikLnr. urang muLii rr unv 
ba^ai akan pecLunya. ijajan yir^c unr-Lr.ii^ yar.E nuncjltL.?! unbik rnLiip.niK 
punkah iiiu pun iilMrtih uiivac iilariiljia V.\. lytfiKtii ^raiHinzi'. SilirlR hi- bUljpn 
afl'aila u.rn k^lnnpuk uitiji: manusia d^ngaij lair.nyj. maka -iTirif , ii , .i.,,i 
mtmaham: Liiitung Icsaluan unit ma.nuua dan banya. P±ncipta dan 7a: Yanp Tba 
y-lUM rjL^nraTuc rarrria.. i>i Ja^irub Arab Tidian mnr.bajifjtLliaJi ul jsiii-N>i l'ar.£ 1^ rzJcliir utiVjIc uir.a' inanuiia, Jan iLdali NabL Muhar:i:iij.d i a.w. Clleli 
klMSni LCM Uiik rilt-iUficiailkar'i L4tiw| tiaaJihnya :Li- dlrn-Lai (kriBin incny*ru 
imnuuj kcpirLi keeiaan f'jhan, ya.Ti£ rnengjiasaj ila:n lemtcsLa. Ajiranr.yi jtu 
mrnyi-Latari kntincj Tiib.ir. yan:: btrkih JJiLinbaJi . j-inq Jl'tir.bcil'kan pttUnjtk 
kCfjaJa niiui /-Ji-.i-.^ih. jinaC niaaiuMi di v'.ii , ,i..i ncRvc: dm "iJak. diLulukan kcpiida 
Stswii: rtf,ti\. tr.i-ffiy.i 3t±u rtSi.-a".u g.n Uncart um^r ^n-jn'jya leimr.nj s^ji. Olflt k a - 
Tstii ir.ii N a M Mulurrrnsn. mw. irtklfl". yung diuTUi jii-uk Mlunih uir.ir nuiriiEj 
dan ajarir.nya aJalih univem. M^hi vin^; mtiribavka risaLih itn Hanjl dikatakar. 
Adam kccLm. Subigaiir.ar.a paiia A Ham yar.g pcrtiir.i r.ir.ya idi iatu ma can riulah 
dan klTj mai/ani |joL-a:i^aci umaL nanniia, nui.u di J blur. wjj. 1u Adam yajiji Kcdua, 
di;tila. ]iitn:ni| lain 1af>;. Orr.RSi', Wj mifutt :j!aldi -daji Sid. aiAdirl U .nw minjjslj. 
Old kirEni iyj ariabua djnii ini (Jinprakan <:l=h Tunar. Yang Fjli, dan apibila 
Tubm iru j - j^ ir.Emtdihira mit.ui uir.in nuuui di ntprri jnj.na saja Jin di >iJ.!a 
ka-Jan saja., naki adilaii i'h - : jpakin niatu kcbanjun. Lali-iia akhir-iVa k(l<jrn v r .<k- 
kijLi'-n |'-r:h: rrin-ji.ii yanp bErhtMi-htda ilu. dengaji 1 radisi -Inrliu vui; b^TnEda-nrdi 
jiuLi, hcrsn'kj dalair u'.u uaUu £cpc:Liyaan da;i r jar'iiJaji.rin. Iiidup. AmJaJ.jli A] 
Qur'dP tidah dj'u:vi'ikiri. rniki rujuir. JUTohannn lETitang pftnrijilasTi rnsni.:na 
ir il akan Lrny^:.. 

Kcnyatiannv^ unvil nilnMsia dcwaxa ini Iribifi aLo pelbipi ipni Uari 
keadaan ini dapir. dJi'naTarkjn itVam: x.t»iaJi fungai yanj flltflipunyai. lienerapa. 
anak J-un^n, telapi akhimys mefljdJ <.n: uinj0] yaHj; bail <H\: ■ticnjal'u lc 
Jalu-n tint Jar. Jl iLLulah fehajuian Hjn khirEEih.ir.r.yj kflLfiiCir. 

Rimlah y/J.n£ difajwa nlsh hfucn i.r , "lin i.s . rL»n Inin-Viin Nfihi Ice ptlhiju' d'^ni.i ini 
ajdaJab laJtsajia. anai-anat ihqjii mcn^alir rnrnuju kc u.Lu aliran mcgai bciar Jan irjcnLjc 
tr :iftniudia ci^fl. .Wttnih* 3tnr.ua nblluh yaliK JiTSa** uM Na.tL-babi ilu, bulk. TfUpi 
aCaLdh siiirn trhj.ru 1 : j.n Kihwn xuHfai-tuDg^i :ln Ti^rur raenjilir le pjtil hijpan, iilih 
UTDudr^. ravi, dan mem nuklikan ten la.ng kBeiiij.ii Tuhan Jan mengd.jaTkj.Ti £iLu ri^jnan 

ajjuuK yinj psjjhibasan yaitu a^anis Jsiain, yanp ^otui [ujuhb hu nuaDu^u dicipubm.. 
Apjbila Al-Qur'anlidal mrmbiwa a^iruji ini, mala. ajuranduri h'abi rrianakah yang akan 
nitDtTari^karl' 1 ijJah laz-iiij IcraLu bulaxiUb. biCvb Enjii, iaxrlia Jii/jI lia.ii>--a ]CKmlfu-aj^- 
tao &atd Tuhafl 4cak cucu J^rail. Ju»h. tiidrth 'bacan^ teahJ bukit e:-irii 'lat, h s,, kartn* 
T*tt a.*. sftnHiri FidiUh. Hnkan Jtenra.n£ Mabi i.invik «lnruh un-iar manusia,. la lendin 
mEnyaCaJcan' " FmpinUjfc linw iM>Ek*kni ftkv d*f"g hcniUk mcumtmk >utum Turpi i !. . 
Kimb nabtaibi c'lkunyd Abu. dibui^ h.^ndik ^rtrcrn.'bik. mf uuriiir hcndik mrnn 
prupirivi, KircTq waunjgu'hnyi ^fc'- t*rh p Uj kEjHiJaniu i^.in[p ImrJI dj.h hilrrl 
k-jivip, utu n-jfcrjji iiju npj ntutpun irluli-kiL tudi akan Itnyip dinpLdi hukrim 
Tnnl ini UJrlpil i£iiiuanyA Irish jidV' 

fMatJUai:|T, IUX AUa vu'K dlaJLElur, *l*li Hum a.i Jin Nabl-iilbi viil.k duh< Lru indaJl \i-\ii. 
Hfnlafig penyiirpenyiar a|camj K^s^u psrii ^= itfcCMh du^i* onluk rr.er.yiar- 
fcui ajinn ' l;i ll, :clapi '|ia as. a'nritri -h.rij.1c -nimpnnyji maki'jd ying demi 
kiin Mu, PEr^iMlictnyi aJaiLh bejkan ana yang dii-ulia untnk dike-rjaJtan -iiLch pc 
nyiar piiiylar Kciitcn. Jc-.aoi pFrsaaJannya adaJah apa yang diiriakbuJ uJch ']u 
li. SL'ndatL Apa j-afiK JCbciUcnj i djniaj.s'jj ultli '1'uba.r. dadani :ntflj[UlLJi "J*i it 
ini! I =P WHS hal mi rfcttnyi rjdak ada iiranft yuvfi Lrblh paUt STlf-mbcrL bele- 
rilfiin jellin ']sa a.i itndin.. dan deTlj>ali jelas. ia menyilalcan • 

U»\j. javihj 1'ehji, luilMiy> liidiJlh iku ttipiruhkin Icjarij yjivj libl, fcjnji Lc 

P*lU nipUi Jl=-,Tii yarj jr-u: din mlara Uuii Iul. 

CM^tjup li : 24). Olfh ItareiiB imlah, iraka jelaj bihw* ijarm 'Isa a.i_ itu hanyi umtuli Bani Ije- 
raJ dan hi^icar. ur.Tuk lainr. ya. 4J P^RLUNYAAL QUA'A?! DiTURUNKAN 

Fare lasul-caMjipu-Jl nitrtKaJipEa u "Jdak t*HU rnengijjrkjji JnjfiL kEpada uracil:- 
aiajix yidjE bukan HjXn l<] jil Itarni'iian Tifika r-rir.n rncmbica 

Maki MfriLuun i*«*ng yinjtbctpmh txliti alrti. prbib irMiyi yani btriwn[kl| Vncft* 
Sitpinu uupMtn BCM'rnbhialiti innpu tt i tr.iiJ &ui Xip-srun Jar. AnucrhiL If It pi 

Ujdl Trmbr n Lakin Hrmin itu kcpadjj |fi:fi.ng-puii Ldxujkll j.c|]idii fa-irij. tflhUdl 

(K:uh fLtvMtHl il I9p 

Uciviitjijiiih j-^jp. ](*aki^i pin :j!i.lJ-j-1!lU Ji4 a.s. mtnd«iKsJ P*"Jin di 
i,jj.qj icmpiil mEn^ijjrkjTi ln.JL| krpgda Lirinf; urang. bukan Hani CK.rj.il. niaka 
mcrcti manh' 

&Cl?[*h P-J'TUi U&jj. dJ YtnJj^ltm. miki a|iri| jqrt^ mcnupjl ilia' hcnuria: IP. pun 

lwrhi«.t»h-t-jrl*hif' *njjiri du. SambU bdrkica Cr.ifc.iLj ludUr pt-if ktptSi i»'^ 

ynf lu.Jj EKtlUUl, UEU rT.ik.iri Hrrj*TTniirrt» dcnpn rt'iccti itu, 

ikjuh RimLranjL LL ' 2. 11 

hirji hulan kitib yujig dibawa okh ZutduUet, ticeJtt ki&b ItV rn.eTigsiji.rkan. boli- 
*a [wtunjiii luhaji LLu lianya dlberlkafi Kftfawi banj&M. Iran bekka. Jugi KHan 
ukh kaialj Wtdk. kaJtfM puM Riflll m E[i];ijarkan kehoTUiiTi adanya li Ufcli <THTi 
rn*iHiinj(kir urnjjh >'HPJ mcniidiln Le 4kU.rn qclinp arijif-aranp ludfi, - pen- 
dudul India Bili - yaiur. herani. mendcnjcaikan biruji kLtib T^t-da. Jilrft bukaji 
Buddha, karena lekalipun kEperua T ±in. lEiHajng BjiIuju. LeU WJSiar ke negrri 
Tiiinjjkrsk tetElih Buddhi mcninjjral. lela.pi iiiriil Bd-ddha Itu tewtiri tidak per- 
nah meliiitajidajiTa.li pcrbalaSaJ) India. 

UiEh kaiEJui Jiu rrtemalrft SibtLum dtHnmya Nafai Muhammad u.*, tiOak 
ada iigcatli; Nat*piHl >aJ>£ -diu.iu| kEpadj. scluruh umal manuiu. ikn iebclM.ni A. 
Qu-r^Jl, Ejdkk ada sftfrfliili kilib ujliehju yuig dLtujukin tirpaJi itlurtih uttuL 
nianiifU- Hinya Nibi UiihajTirnjiii 1-a.w. ymij rti til crfi HfkJfi: ■■S.rlir.j'1 Kiudunlah' "H»i rft«nuji*, MHin^hnyi ika idjkh jLuhji ^i'uh krpjjdjmn h- 
nui. yunt Alkh j-i"! mimpunrij kETijun Luifiin dan bu'Hii.ndak ixk lubtn MJair. 
I>ii. ?■""■ rritrjJuduEkan dm m*mititiTi Kurra i»j >m irunUl', kirnu liEE^dji AiltJi 
An RiniUh'yk, Nibi vifiit ummi. yuifi bennuri kfjnda ^llth dan l_ih"ii"-i- i-il-iiM 1 
^S■|.■;klU^■fci^b■ , Jy"^ 4*^ ILuUiK dU. supi.>j Iti^u mtrnliptt pctuntnik" 

(Sural l7j A3 A'imI a>al 15H| 

DcnJiaB 1B1 ielalkh tuhw* Tujuflfi (Ji'UruitlajinVa. A] fjur'an ilu ajdkkb iiiiluk 
tn«V|Hlapn^Jia perbedaaji-prrbBtkin itu dan '.inTUk rntnibapuskan pecaediin 
jjiUti xatu apnLi Jrfiicin Itjamj lajruvya {tan tnu^ nkr2ampi)k uinaL itiaiiU'la 
ckripaji kElonpurC irnat minoiiiji. kinnyi.. PtrbedEuji jCu. ri-Jidk bUa dJC4£3.h kars- 
1U 1*[l>IDa*n.ya ajjrin-aiarui Nibi-raci. yanii djld. Aj^abik Al Ouc'in. tidjl di- 
bipiJiiJun, maka prrtMKkaJl JtU akail b«rlaIlj(J.iJJicl l>JnU tidi* ikan nunvjejiaJ 
Saoif Ptn t i7"j YaQfj Ei4 dun JIjJS t?uk,V ekpal miTrjliarriL bahwa uc k r.i.'LiilaaJi:'i>a 
ifu rtltm'plJriy*i cu.ju.in >ang ifung Trrbeikaji arilaia ajpzil^-aframa KtXl"-n"i 1*- 
ddlnrijjHCi ]ilHrti ltd m^nipaluil Sl**cu. k^harusia dan Tiukan pjnghalins akan kedatangiiTi 
t*Orang.Nj,bi terakrur. TlTJlih. Nibi VfuhajTurifd. i.a. w. PcrlanjruUl yaT-l kpdua- Afxiah pi^iran manusia itu lidab. mpiMjwAjtni F"- 
ict tvotusi y#n J fkhimyx mtipeS iffd'i] Sfhglvi iriem pumaan.' pf'RJ.liNYA AI. QtR'AJf DETL'RirNKAN 4$ 

Un.tuk rnenjawi'i pcntajiyiaji ini. arana, harm mp.t Tnhy#a lEnoktu orang 
iriemprLaL2.ri pcradjbban don kcbu-iayaan pt ibicni DKiren, maka grant; zJun nun 
ila Lilian bJuvt duJam bebemjia TWrAudt. pnadilxLii fctuatu jikjvus nu dc-nukian 
irjjg, Jiiryuj* kajYu tidak rnem ptrtiatunftkin. k^rnajiaan-kjesnajiain y ar-^ aV-ipfli 
oLeh m£fin dilirn araid rnudtrn inL, main kEmajiia.n-kErnaj'UJTi yitng dipnrnjeh -da 
lanl l+iman-Irtniaii janfE laila dirt fcrjaraJl Lunac tnauUiLa Jlu nipa-rupuDya 'ajJal 
dfmiViin lj^rhcdi dcngtin IfrBiAJuari-kecnLijgfln j*mi du-^p*i dilann »*kiu kin 
xekaraug lm. 

PK-rli: dJIuanika!) dJ JUll bihwi "fKaadabul" adalaJi ulaL'j fcurtsCp yini; JliU:- 
ni m*1ecm]i1ik ApabiLs lcern^iisn p-*teP ^rapBi. rnaki cerdajpjr|j]i kejllkihllan 
dalurn hi J lip ihj. XcDit'ma.1:ui dalaiD hid up :dj jDempaJEiui peradabin. TEtapi 
"brbud-ftyaan" vii,\uh Ism d«i ptfadabiir:. Menumt pciujtibatiitiiL iyaitfj whjbj 

ruarmngaji inter (i kcbudayaaun liriipm prraJabin, adalaii seperrt! JiubiiiUjin ail 13- 
:a. 'j:*a" tt.idu.ih JsnjpJl "(u bulimy*, FrJbCilirt. pribedajji djJ*m pEradabir. 
a da La. h ptebBiLuji-perbrfdhaji daJam kcmij-ii.in maltri, lrlar>i uecbodaan-pcrbedii. 
an kcbu diyaan, dLiEbabkan jeuctu pETnedoan kErnj.juj.Ti rnTiina. kcbiid^yjjji 
jfsiiKi.u. tfiij-eiiLran dapadali ilikaCai.au Lcrdin dari idr-jdE >"ajig ImnbuJi di biwah penga ru h 
JUM*n-*jflrarj mwrtia AjarHn-ajifan agama lDiitk yaur; rocaincrLkau dasartcbudaj-ian 

r>alar-i smuitu waJctu peia.ik.tjji ibui ke bJada j kan KRd4jlthadir.il [trpjuh, 
fcarianB-kadariE Uiiik.. Bin jap iduatu baJljtSl pad* sediiru inmjn mEJicipai 
peiadahan yajig Ujijqp, «tapi Ddsk rnencapji IcrniiiivaJ-rr >ang bctar. r.a.dirii.'- 
juJaj'.f stbJJililiyi, leiuifj nEorn. men tips i rubuda-faan yaaij Lul.E.Ld, tcCapl Jtr- 
adflliannyi lidal RamiivL dalain zjjtjji kEbruizaim}'* adajaJl pendbk peca>iari- 
■Ei yajig. bent, rctap-L Udak rlCUl uMrtr d toLUdaj-iar. >'3n(j rin^gi. Piila wiiLu 
abad-atad pcilarna daii riKiicia Naidfn. itiaita JLfiarr.a MiiiaiiL i I U lidak mciribtri- 
kin perarblian kenadu dar.u, r?-:ipi mErnhfikin tfhiidi; r 3jn yang. niijn; riTigp. 
Ke hiidiyuji nii ka I jar darj pirnlanjan hidup lErber.ru dun aL<ji karcTii i:u n«m- 
puay«i t L M'i-i:i:i itit.K truciidi:i pull OianK-oraTit Nainni pada abad-anid psr- 
«r-.a, tepnar. rr.n[Ej(B il;.| tvi^rtt tKhftkii: J»4l pjliUJp-pcinjilp WKtrnV" , kdlldUp- 
in Tneraka it~a ditEn^uluTi hJeK f>i-CiSb*l"J' :EEtenrj pul^ Prinjtip-pnndp dan 'na _ jii- 
babLi H'j dj'Lir'Lkar. dIeH ajirar. a.pmi nurEka. ScbLHtnyi prinsippriusip dir. 
bacis-Daias yar.t nienibirnliLiij; edain pikua.ii Hunua^i. ailaUh kaic-na luc&njfiii- 
d-a]TinBan yirijt micetiUisdi. Fendeknya duriia Kfnnwi daUn zasmui kt- 
hexjiTj.nnya adilnh cintr>h ynrj tflik jikjli thiUjij. pEradahan hsu.r liin agirrj 

>ajr*n: yinjj iicrCama-Lirjia adalab rncrypikaii uantuta bcbudayaAn > anp 
ti-nfjjjv Kcmadinn di 'R^miw-i itv p^r^d^'bin djn kebudi^an ca.rn.jmc Enenjadi 

%a.'.\t. FiEwikLu Rnnu.wi menjadi Niiruni [Daka lb rnempuri^ii tibudayj+n 
d*n !>tradGbb1. Cc'jipl vciadabajuiya iLa kilah drnipiil keaudiyaanKl/B. LK-Waia 
ini Erop-H tlitnidiki Lubiidayuaji da.n pcradabao, Lciap: kaccfift des*kin. kijiiHipsi- 
JVuhlirpil yirtc, ma LtTJabii bk, mii:i kfTiiiLivaajinya mrnjadi Cordeuk uJrb. poi- 

adaiunnya.- 

Pccalabar. dan ksbudayaan yajif din.buj inbidiicn datangnya. lsla.il'. adaiih U- 
dak unjvrrjil daluri k^n jepii-nya. Pgda afUl'ia YihMdj sudah b*rfir-5 'Ieji'lj ida null) 
UitLuV jnrnjijrLknjiiir: p-r radabau daji kchiid iv jj.n itu. DnLnr. Prrjj.Ti;.ian Lama.. daJozn 
banya.k tempol idcLdc lain] iba diaat-ukan Lkr^pui kaniEp-kDniep ttj.: cr.il, din 
IcEdiia-diiuiya Ltu b^T^auit di i«ju.tz.[ anuria. TEtapi usaha PEr-injia^ T.ama ini hi- 
sa ibjjamriaij.iD lebi^iJ amlia >J.n.g ptcLiini dan iLieinlaJn unha. yui| penp- 
habLian. liciiakian jupi ijaiuTi-ajardJi tdind'j dan ZdcchsCet. iS'ErJbu saLj -pcl- 
i-julaji lildup luparmgRLTiya TUtrnttLVXan idtflOid dan ilicin pCfliJlkiran Jraji* 
sivkup tlafdjt iinwlt diptt^oakaiL «baj$i pconijuk ha^ ptLLa^ii pfa-ioaJan iij 
cUlam wjLkru kpp*p. din di tempi c rnin* liji. Sdenlna yjnjt itdtinLjun ini ijdalc 
dipit dibenkan cileb a.Eirrii-j p^rro. yang Lala. 

NaTiL Mub aj. mcmhei:kin krpada Bam luiJ] n.pLJiLd dan peradiban LtlapL 
ijnraJ-i .ijki:aji:ivi iL'j hartr* anluk Barii luaU yilli; ]i]4llp podl nlau ilU dan Udak 
u n l'ii k 5f Lutli h urn a c ma niiSa. 

.SecELah Paru [uj.il TnulaL bcTflkLT mKniinir fDciran HkiTin tarn tlan muLai micm- 
punyal ide-LdE j-'anij L-jju. puaa., n&ka Ljaraai Muuu rr.ulai jctllbalaji LJik uni|- 
jpip ujituk mcaaikupinyi. Ajarin ini ridak linjrjfup unmk me-T|ci;t»k mmiu^a- 4T PERHINVA AL qjUR'AN DJTURUXtiAN 

fltHfiuaia Ulfiflia. dari general bam Hani [rra.il Memun^ Tncr'la raasih 
(TKTit*tu jUJta mcujikuli ijaiift-iiamt rVabi Muu a.a. tcLspj mrrrka. Uu so 
he nam y a 1eUi rnenyi.Tr.pm.j dirL ajajar. itu. hi 1.1. dengaji aja.nr.nya Liilak iL- 
iujj Jprnaji TCbi£ia£ ija:aji ajaraji Musi a.L yanK ManpT Lfu, ka:c]ia lLu la n'lfj'ih 
bawi btbeap* c+j&fcahnn. iJensui iru tapat dapihaUTSl t&hwa 5*a*kru Mm-» 1,1, 

j1u. rnrnjjikal per.gika.r.-peTigLk'jtnyB denjjin ijJrj.n ya*i£ saziciat rtrr.pit, Tnaki lu 
a. i. rn*mh-:tajskaji anng dari i eta. pan ajatan-ijaran vui; bdik sf.ilj.ij lagL itu. 
Dtrraiuul pula. aJ4taJl-a]it4ll Nibl Lia a.L fcurtiia bclim Han>'a On Mi ur.tut se- 
juartt i» : JTr jaj-i r mat a Hjiran Hjirinnyj Lqi ridalc mEnaikiipi laja uutuk mcnim 
pung ItepcriiiiJi iccpcrluan yozig brrar.Eka. ugim daripada Jujaatari uiTlI! irsuju- 
lia. Ualinn kctdaaai >'UjB d-nrjkiaji, unaAi Jrr.qjji niVlbl la !l r>clba^il linfcVirin, 
ir-aJtl anaiila -B^a/lla yin; id a stbcL'jJll Jilam Uu, llaaif Sa/lp!£tp UJlEJk me]int3ij 
bllli-lralaS banE-ii. la^iaji d*Il wiktii. Pr.u*ej din tinf^Hin pftjadabsn dan k*. 
tvudayain iai rnEnunjuklan tuhwi. ki^drja [iliiny.i jun men^ilirni VcmiiLiin. X«- 
h-j'djyiin jmaL iruuiuxii dan peradabaiuiya harji sarnpai kepada kEnenipurnaan 
yailg itatiil d&JL ivvrru irtbuhifnij/j |ij haiui rntn-dapa! aim blripji daj] ijajaii-ajij- 
in agama .■".rjir.ijg.aTnj KheLinn ]-darn tLdii lajijgup ]ap untuk m:jr.t-ErLian 
himhinEjan iLu. Dan izil nun'jnjjktan pcrlun>i AL Qji'ar. dUiuu nkan, yani; akafl 
mnnberi JtfUrrjuk kepada si.LjJvLe]uk UiljjfcaJi lakM Ui'iiL intnLisla. ciErtfip pel- 
bajtai mjOiitl tifPninya. HEUhl deuonii ksrsudHvian limit mHnmia, 

FrrUnyair, yinj krtip laLih: B\t*Mnhi& #&f*b hJ*d WQ SVftt ttutu if* Wt&- 

;;"*it ,!■(' 'i' .; ■ -S-jr |-.v K. .'if ■'J.. ■! ^ ■. ' in ■. i '-.v • uu, .. -..'l.-' f j u .iti'f V >n ,-W I i. f- 

HEmanjs jddbkllab SOii jan^ du]U ILu i L itfi|ui|lkafi TCnlang jkan dntmpiya ie 
orair.g Nabi yang pnlinr Kmpuma Na.bi itu j.d.ilah ke:urunj.r. dari rVabi [bra 
him i.e. ECabac jimbin yaug Jibrnkan krpada Na.bi [brajnm balwa dari k-:- 
lu^jnanr.yi acu akan lahu i&ijj.nj{ > a bi ya.njt wilipu-Hla dfl^aL dJtxKa. dJ an lam 
Lua ddam ii-ah JCcudiar, II : 2, 1 ; ] ) . ]£; lb ]0-12 dfin msiiih bJUiyik LairJ. 
Adaflin ru-l;u»la.1 baJiwa kitdalnngan j^^ra^j \iN ying paJmj h£ar ita dan Nnhi 
l(iTu.iLa.i. (mm; da.pj[ mfm^.l*';4flaJarl■ kl Ub Kejidiah lL : L3. 

Mjkj inji. uhaiyimu itupv-n kkin Vajhdikui fi-ilu buipt, tj;nn» iipun lUnppJj 

hcn^niu 

rjfl-di iki*^ jaja. dalarr. K«jadi4H 21 : J J. JiTipmlih r-jki". mckidih tudak nk, io^.?n(liii <Li. Itirfna Abu hrniiJc znm. 
lidiViri dia lira huiju sic.* 'uur. jLfi diia.nn xitib kciadian IT : 20- 

riiki ixui hil Ismail ituEun iFlih. kuluiuiun pfmunbuiimu. uthvi iuunuahn}i 

*'■ j IcjLi ^,cn,ljcibi:l ykJLA iLi dan -V.cih liULllLul dip Jin rhtrtipirhulvilkUi dUl 

anal luipl dm duabtlij onitR niji njj U.ui tmtwrrac rknrfldajija din Ajv jkui 
mtnjkdlkut dut u ru tdiv^i t±nj btki:. 5udih bLudtf IbjiTj yui^ illniHisrad Udak Liui idaJaJi Nabi Jluhamirud *.■.*. 
Adipua nu.bu*-»t-nybiiwii jiin iilah ympsmaiiji hud>u>^[ Nibi rJibtkuk 
ytnt rpiETiyitakan ( k>hkkut ^ ly Uthwa Allah dabnj; did T«min din ytnt Tnitu iud d»ii p*[ununiiji ?in.ii-Ed#h 
Mikt TLtm ulyuiuiyi [E.tBLdaBr|jliJi tefda lioadl du bunupuii idiljh jxnuEi dcitfiB FF.RI.UWAAL QLR'AN DITURUJfKAN 4S Di sini UJlc:ajiEkan tenting TemaTi dm i:tjjij vana luci d»:i peavuninnrn Finn 

(A j»b = b'archj. iJitl ysiflj dlmtklUd irti UJa.k liin adaJaki Nito. Jiuhaninid u«. 

E]emjki|r. jj.p rj.fcn \4ijki k,i, di]|m kiul) L'LmjciJn 18 L 7-3 3 Uriah mi- 
nyj.Likm Ic: ita Liji gan Nibi Muhammad &J..W. itu: Mi a* pvdk niu i Pi belli jrunbkn Tulun k4p4dik.ii (lltiiaj 

hnvlah ti'j min'ii i lu i.3anl [audi I 

fkhi^j Afcu IMJihj ikin m*nj*dikiji b-iji iwTfk* itu Htcnj niti da 1-1*1*1 i*r» kaili 

ii'-idiitnyt (>u-d din dun lindiji yuif, wperb tnjbu (hu Muni. Jan Atu *>:n. 

mcmhrrl i£(.u Flrmin-Xu 'tilirn Mull] Bl y* djul dlapir. llCin ™np ip'Lirt if pldj- 
EJ-l MJbU y-Pnj Kujji-jIi ikjn du 

JJaTi»i Hi'jriipjhnji binnj; liapi jitj ikdt mtu Jinpjibr. ic^L* flrnun-Ku. 
V±/ifi ikLn diajtukan aknnyi drapm nun ltd, naiciya Aku mrafyntutiiYB fcckt ai- 

padft unrig LTU 

Tebpi i-aipHP yi^i rnalp.'k-ukjLT* iinpyw fcr&xi mmbinn din mcnpulin famm dj> 

nciJi num. Ku, juir tuna Kuuiruh. katikan, itin vine bcr.kala drnpji rii/rn ijcwa- 

&w±, cn»nj< nibi iru iiin una u i'liuim!-, huk umnyi. 

Mlka jiklluu Hunf! kjmu N]k»tl djjim hitimu dcm.il.iiJi 

Dtripan ipafcah buit-h kucj kttifaui iaan perkitun i hi ['.-■karvnYi- firman Tuliwinti- 

U*h*i idqkUv nibi itu btrfeiu Jcmi rvi-rp T"hr-n [flu ^.n, JULi^tiAny* nirUJ-ll 
itm mil Intnl. yurulit piikiuin yiaj bufcin finnui Tynan adiny*. nuka n»hi 
liurn-n v]th bar1fi.ii dtnf«n lufrfbitfij/iyi.. ^MiprdLh tunu a Kir ikin la. Dalnm raum ay at Tiunl di acts aila brln^iga HyBrtL yafljj nltTljiaj 4*ill Uft- 
Cuk iiirnyaltakaiL NuhiiWa.1 Na.li: Muhammad x_a.w. itu, 

' J*f*r^fl f ,Ma Jh dan an rawer JVprJi so uiarGTya ' ' 

Hal mi mflmuijultkafl blllWk OCinfi y^rij; 4imib"w?,llcin tdch Tunan iru. xtui tim. 
bpl din ianduiB-s^uilin Rhui lirii], lE'.api hnkir. daii Baiu licul iccjdlii. AilS- 
pun Q-udara-sanilj.nl Ban] lirmU 1FU lalall BUU LailUaJ (&U1JU Atflbj, tebdb l£- 
itjlU. adalah hS'jlULTI TJi dlri llhlk rjipsk daji LSTiJl (Vi'lcuh). Dvi Nibi Mu- 
haninud i. i_m/. sudah J clai k(iilah Ictu nnun Band InnaiL 

K-einU-dJAH kaJimJ! !rong npr.ni engkau. me rrih'Trikan irli laliwa. NabL yanp akan 
dalarifc inj h+injUih ftpcjtL ?iibi fJuu i.t, majuudiiya Xibi yanj tue^i- 
ba«j 4JP.TTH iiaiu stpeid NabL Muh b.l Dam M-pertl QiktlfiJldL Nibi Mil- 
harmnad ifjlih utj-iatm^i >ihl yajig tlitninawa lyirL'al MTU 1.4*ltni Ulsm) 
yangj u ja beitaXu iulLiX buipi [iriJL 

Keniuiliar. ibtncinrkuTi lipl. Ijafifra >ibi LtJ QOlk lombcnpl tidit Jkan mad 
dlbunub. MiJMirnnid li". I*p«ti djnujiliLTni, rju.lci.Pj La h qra,n^ yang: fDinbcmj^ 
bail vtbelUHl jldi rVabi, ipslaiji uiudah jadi Nabi. ^cbeLinn. jadi Jfabi be-lLiij ni- 
dih (JijfiiujnjL iimum tx-Ttnikti den gin cdBinya "li 1 J/trin" irliiJya. iiraJL.? yafift dl- 
perciyai, Kalau belia.d «MntLaic psitrulah beliau tldak aJtart dlDttL aclBI yBXll anui; 
teipuji itu. S EBidaJi ladi Xab: belilll ][U tambth JaJrali, 

Umi! Ninajfb [WtiiyeJUaikaJl lluliuwat jiu ktpada Nibi LSB 4,1 di wmpiriB 
mireta. mtdrUaJL UMila blliwi [ s g a ,*, sunjfuJi mad iccrjurjiiri (jtaiEna daajirj). 
Hal Lrii JflJS bcrlmtinjtari dengjn iyai; nubjiii.1 Ltu sendiri, Saban NaH i'.u hajui- 
LUl li-dii miti lETbumihi (lerialitv aliu JauuiyaV- 

kiib'h Iji bem pa Tij'hiiwar xnlang kedalanaan Ng'pi M nhj rrinind s.a.tv. Sc 
btllaljlya. nuisibi aJu Liei '^ebErapi r.iibj v.-j." j-uje liibtrLkio cLeJi Nibi V'Lsa>» 42 : 
1.4, \ibi YErmia 31 : JL, J2, Nkbi t JH riiel I . J8-*5 <Ja.i L^l^:apa iin yaJijt giimlt 
inEncbindin cecLlIu panTing tldax p*rlu dLssburkau di sini . 

ItulaTi nuilH«Bl-nyli - J»a[ yir.i; ibbriikan Nabi-llauL luUfLucii K6Jala.ii.tfin Mu- 
hairmad (a,w, ]nl Mrnui, rr.crr^awa makir. Vgalnya akin K thaiM-HP- datUipiyfl 
A] Qur'an. van; ddbavn dIeLi \"ibi Mv rumirud *,j..w, 49 FIMAElAl[ RINt^AliNABLMirElAMMAD 5 AV 

ft St JAMAH RINGKAS NAB! MUHAMMAD S.A. PA 

}, SEIARAH fti!\'CKA&. 
b Ku& Mfkan. 

Mtrksii pad* iiinin kunu ■ijlfjt dj pa:LS ]alu Lin'jj peEdaganican an<ara Vi 
man ■: Arabia SfliCir.) 6in Syam d«kg.r Lj.J«.IL TenBir,. ttiVa nfKa:a Lfi] iiinan 
dahulii rslah rr.iMiiip-)! p*r.injhui j ir.j rin^i r.jp d huhi.ngk ;r cilfn iie'Stupi 
nKkriLncgeri. V«.il inluru Jain htekah. Dipar.iLuic Jan iep ^=if.rjl1i. Wan. hteicah. 
Jlnmplr CFdfta.k. th crn,«aJi r«npJ-. jiiLi-lh Aial'Li. i J L l h fcainia leu Xa.tnlar.-'kauLli.r 
Aj-it diri Wf.ill psninrn tidaklah Itrljlu ,ji" ricncRpal Mckih. icptr!: Lnai 
nya jup penJuduk kg;* Vltkah, ridiklgri ».mar. <:jk a ] fca# rrTftkl beptrjoan kE 
nEEEii ncgpn I'rjni-Tinyj sEpEiii kc Syjrr., j li rah dan Yamjn TdjViih n^nj 
hurankar.. bibir.ir.i tEmangil dipr.g bsrkenbir. p di kj]inpzr, prndjJuk Vlckaii 

Liuli.ni ka'jL M.i:i_ah ilu leidapaL rjma.li md va.ii 5 disrbut {ja\tzt-'i*h a bill A'lt ■ 
hafi. Ikingsa Arab pudu iimuirur-a. :iicuiulLal^.n. ^crapiL iuu 1:11 lVoitmnpuiid.iL 
1! j. M 1. j U id I lfii ii'ii.i'iiiLijr ii:|:i|:jh [;',j,rn i.iiL.ik'j tar, ilch "-'ati fix* Mm a.s. nersania 
^ ■ ■ 1 ictinyi f-.mii} a.i. I^ma-.l i.jt, Verr.udiar. kjwin d^ncan. penduduk VUku.1i -amis 
suku lurhnir. yinj l»nul dan Yiinjii 1L111 term nitrncLLLp dl k-jL* Iz'ii 'uiUr, lefil'.l- 
cuei. hLeLurunan NabL Ismail iai iLiHJtmC thru Mrtiii 1 aim .4 .jrftfitjjrpwfl, 

P11I1 »nXrj brrLduilHan bc4J[ di Ma'Itt <h AraViij. SELaran pccah iLm nf 
nimbulkan raaUpcEaku >a.ii£ Ixiir pada pfliJuiJulnja. rank a kabiLth-kabilzJi 
\riti Sell'iar-i ini bcLbundiLiLiri-^anLlDiiK :iLciLJie5jilk;Lr. laLiijlinya rncnuj'j ke |[a^ 
1'tJ.ja, Di in'jn mEreia 53 hi rfinHjOi\Ea,n. yang flipUr.pJn ulch. jrfc.ri'fa iu'n 'Amir 
yang 'acrp-lir tti:j^ he-Tpir.iiih r-ieniL|L, M^fcaM; M'tlfXi bchaiil niMLjiaJ Lli- 
kin prrldyduk Mi.kall (Wkn Jdjh'jm^daii se:e:Ji,nyEi mf-njidi p^npijifi ^[4.5 rlC|u;:i 

•.Km VAfM ftmL^ir,, 

DgUrn iruia pcnudnUhin Tihuinih miiih. Baf.U tiinaii ^Itd-iljinL! Liik 
Jin din^m 'aerinLpuTd.n.|^u[ intrvta rn«n:n^.jsi'k in nfy?:i in: Ivrlc'aa^Ti ke -pcLO- 
Mjk -pr]L*L:.>; Jlikatl AJib. Hartya vulj; b^gfrjl di kd'.a Lm da.ri Bui-j ]H.riail iaUh 
<ukn family. S(RtfVa Saa'i'a ickjOl Lak pUn>d ktkjLiiiiii a.Cu kfJ Hti.aii Lui da.iv 
jiigj. a -^i K»' bin. 

Kul-jlIjj. anad re S M. isucung pniniirpjr. kahiUh QuiTisy yiilj; bCtnBrTia 
tVF^fl ErLah bcxKiii.1 irititl'^l kLkiia.uir. alLi Mekih dari fjjiraTi kum 
Ethuia'ali, itwlsh F.^rtlti tj=^liBn^lJfl(J JaMlalliB irtmKii&ial IHj"j Mtkadi. Kc- 
knuian van.5 diie'huriiya ilj mt]iputi bidinp; piTurintahan iijn keijj.Bmaj.Ti. D< 
hpan 'It rriJlLLa.fi Qnlliaj IhCnJadi pCniinipLn acyirj. dan perncrlnuKui icaLa Mekal-i. 

lb bJdijLK ptfi'.-c-cLTiLaJiaji (J.iSJijj mele likkjji daur-daui deiDukriii. Dai 
mcnubaj^rjagi kek\i*s*an IV.i:* ptnilmpin yuiuiy. L.'nliik Temjra.[ acrnrjlja- 
wnra.h pin pemirnpiTi i*u dirnrajBJnnyi blJal pt[n\Ui-ya*it*la]l >aliE; mjereti 
r.amajtiin ' 'JJffu.'un nau'tw h ". Eh. herr.pi: iniLih meitkj m.e.n^bi.h4J dari mernecfl>i ■ 
kar. jrfia.La pbrsuaLaii-prirMiJjTi var.g nnnul dilam matyjrik^r. Kstui dari bilai 
ilU adaladl Qu-MiaJ icndli: Kckuaiaan dan kepenlmpinirj QuihiL ilas kuta Mc- 
kah. L.n mtndapiit rtukurtnan din Jcjftnap kabllali-kauLlab Atari. 

Pidi mau-maifl .leLnnrjrnya, nam |^JcLi Ti ptrL'JnlliU.hin ko'J Meltih dcn^r. 
nrEjariLuiinya vine; jriirrhinj jell. I ibih J thih ^sniiih tfj.ijf.jir. Himyjirijh di. A.ra 
bia S:bLj3i muLaL r^ri'iih kin tin padi pfTrralaan ahad It t M FCeiuiLirir. 
takiVa kcpFiiDniiaii kaLa Karus I « till di'jLiir.ikin daii keprn tJnfrar. suku cendirL, 
i-Vdati p'.iLa r.i n'.Li'.i Ti vadi prndiduk MtkaJi. 5t&lh itTipkC'ji inTaia ninrki wla- 
lu dip B c itntlexiikan <.tr.n;& dinia:. KkJc-Ka ricnjiri'.tiiJaJi 1«:jfcdin>* pcji-imoiriir. 
utinh di daera.h ko-ji kT>kj.r;.. ki[en:i hj.1 ihi Tk;[ar^i rn-rnrniiii kij;.j.mn kols [-n 
yang vjnah rn.er.jadi ktp-r.r.Myiin senk herahad-ariBd 'iarnanyi. S.ELair. daiipadj. 
ilu ir.iT-cl.apur. ijnpjl bcrkcpenLinEan jJlllti kELenturamLLn ioLa Mrlai. StLiap 
Ull'illl p^dr hii^r.-'nuljiri hjji Hanj.ij Arab dirJ \rpJa pujiiuni, daLaiif Ld- 
kjnjjTgc Kt Mf'na'-i s<:ha(;Ai sia"" tcwijihjin fl|jariA Tidak *4iki[ tftunluriEin 
pe-ndudnV Mekih. da- Kasil kjnjjnpin kraptrniiirt 3ni- Kunjuniflji ini herilar 
Ijnua: hilarllana kridaaii 1(liC1 H'taJi MJ iriil'J j.mir. dBEi rente-a-x -.Lru. ki 
^..iL'lai'.riya ii riant its ifrpebhara KiLirn Qur^iqyUh yar.e diberi krpuii.ivja:! okji 
bhn^u ,'Lijb unhik nenjaja kESULiam dan 'ksirLir.i.r. ku-± M-rkaJi Ir'n SEJ ARill RLNCKA5 NAB] MUHAMMAD S,A W. iM 

MtflifvnaJ k.i.auariaa:i. ie/jJ: Ojshai hcrl~iai.il mengpnlLn^kin k^kiiaMin 
ijr-nt ::r.inj; kfiLJiah. diaJall yan- ir-Emejang. pimphan attuna. Ikin.p.i Arab 
rninpkui hakwa Jiak perr.ftlLSa.riin a^i Ki"Bil\ Jaliiri KlLi Mtkaii i Lu runya. 
pida Its [urj naji Nabi LiTnail a.j. Karen.1 j^i :uuJaka.-| 'Ji-ih^l nlCllRJiribU aJlti j,a- 
kuau.in j til Ka'hah -la:: nr angr r-nn j KhLia'jh si-^c.a f1|U , "i*. , ka , 'i ijtili diaK"L 
ululn aangaa-bingvi Aran. JLirena Qiuha: id^bh kerumn.in H^hi Isma'-I h.i 
ll<ii|a:i dcir.ilrJan hjnya diila/i yar.£ her'iuk nenjajpi, msnhukj dan mftnj[up 
pinlu Ka'nnh jwrra m« mini pin npicara k Eagarn u n di ;umih tusi ru. 3e1c|Br* Qush^j 
mKningfj]. pbnpinar dLnvi.ran £>h kelUrunanrtfa- 

IJj kgla iin-ll rienuila daJam fecptLapnji dj.ii kthllancan. pEprmpjci hJdiipnva, 
lahirkh Ice dunii itan kclJ33£2 yJiiK. frftrLc;h;qna, di ko^a HcVah,. zdoiiWk bay: flap 
ki.Lik inKTn.rya.iva pcTobahun Sciar riigi s-^jiraK ptridahin d'jnift Hayi I'll yarirri. 
bapaknya yang bciniimji Akdultek m^ninj^fl. "; 7 hlUil WtWJu/iL did lihii. fut- 
LiiiiriJi biyi i:u dixambu: a!fh kj.kckr.ya Abdui Muihikaiih dentin pMiuh kauri 
livuip dan kern Lilian hiyi i1u diTjaw-anya ke kiki K.i'hJh 31 1 [em pal vUl-I liiiUt'. 
t)a»j S[i> dibfcii nam ■WuAsi.nwijd suini nair-i yanj neL'jir. pemih ada ■c'[id'jm- 
nya. M-n'JVJt ji criir.igjilf.il pin ai'iLl. kcliHiran Mil rn.nl mad Ltu pa ill Hr.gpl /J 
fia \ , uicM- , irI ftrtan Ga/aA aim -j2.nF.gal .1(1 April \ahun .5 7,' -If 

Add pun isLsib dirurziakin laliur. tela Mr in Nibi :1li dentin uhiui ("rajah, 
kurcrj pirn tahiin ifJ. ^Oia Mckah dlSftans akh i-'jaLU piiukar. tenure or* up 
NiiranL yang kjar di bawah pimpinan A.'j'ekek, jjJticcni;; din Icecajiin NiMaj'n 
A.b'.-lJLnii yaciii nicrmiir.'jih di Vinian, dan. Tr.crclu bmrjikiud m<rig.Liarii:Lrki.n 
Ki'tsh. Fidi 'A'i.ll.i.- I'v Al;:aiia]i 'ntrkoi dinar, pjah.. llfluni Ugj ranks jd rricrc- 
iJt ttcLijiai. rfkicka ludaji dUunsuikan al«}i -\ILih j.w. t denjjin rn^^igjjirriiii .hu- 
'Utf Or*W. OlCh karthl pas-xLan Jl'J mumper cvinakjri gijaji, niiita :irang. Arab 
menjina.lcaii bjili (cimri i(u fkijufetf ij^JJB^n. j«diPic ElJiull Tcdajdinya p*rt*- 
ti.wa.iiu di 3 «li'j1 rLriVuin (ja/u* 

Nahi Muhanurud i.a.w. idiLih >rTurunaTi daii QmKii piihliwan. iuk'j Q^urai 
ht yjiE htrhltlj it'inllK^uiUlpLaii ke-Ljavmi Xh'jia'ih. itax kala Mekih. 
Ayihnj-a be: mi ma AbduUih tdn AbdU.1 MJtlnhabb bil! HaJlyjn bar. Abdumanaf 
bin Quihai bin Kilsk hn Mn.uch tU-Zi jfl'smffZi A.r?b Hahii litnaiJ. ]&lifl>i t*T- 
nun a AmJnaJi toLnLi Wihib liLn Abdunuiuf bin Zu.h.Tih bin Kilak Jifn hfufrah. 
("J tirniiJi HJitlah k.ijlij[ | j:u.rii ayah dan ibu JTiba Mjhinima.ii n.w. nrrtemu. 
Biik keliurgJi iUn pllllk bapak rmupun ikrl LLu krdjajiya ■.rurtuuk jaLLJipn 
KinguwDii dan ;EThon-nit dilaTn kxlangan ta'oilah.lia'&Lli.t'. Al4b 

Sudah manjadi kahiasajn nidi <jzaii^ enng Aran i-.>U Mrtsh. IffinimiH fii- 
dtaL ■iua;i[£Lca.nj ya.ng iHigriLuni; binguwan, menj.iiiL.kir. dan Tre-nidpitan bayi- 
bayi IKtKlil K^vadfl iVaaiila tfldlyih (dutun di pidant: paiLr) i|ar biyi-taji I'm 
dapj.1; m«n,^iiiup tuwa yuift bUrsBi , terkin(l).r ^ri jiinyikic-ptpy-Bkn Vnti dip. PJ 
ply* ntyi-nayi i(u ikipal 3tfcnLL:in. den^m nihaui ym^ mumi dan raiih. DethL- 
Uanlali hblnj-a INibL Huhanflina.4 i.a.W. bdiau diiacatikan oieb ibunja. Xepoda %r 
orang. pa«Jnpuar >a.ng baik. Hatinuik Sa'diyak dari B.mi fin'id jcnhi'lab Hawarin, 
bempj-TTiya h'dak jiuh daii kf-ra Htklh. Di KEkarUE^inpn Hail: Si'id IrUlh NaU 
MuhanUna d i. a.w, diaiiih. dan dilje jp rlcan (am p&| tiitn-iu bna S-hj n . 

Sfuiiin b*rJ*ia lima rahun. Muhammad law. dianlan^onnya kt Mckah 
kambali kepada ibianya, 5itli Aminan. S-Uhun kEminlian, yaiti; ^rsuJih u birf- 
U-lLi kbi-yixa. tn&fll LiliMJl r IjcOaJ di^Vri CHeli LbunyB k( Madinah, twrmma-janiH 
ilenjjin Vm.mu A.iman, uhiva ptnLnpjniLnr. ayannyi, Maksaid rntTnaama Nab: kt 
r>iidLP4b. pHlairj M-nlyk m«npirktn.ilkannya kapada ksLuaTga naiuknya Bain 
>allaj -dan ktdm ufiVjt illdnikajaJu rtiakam ayahnyi. Maka di liLu iiprrLihitkar. 
kcpadinya [umih tranptr lyalinya dtiwfl! d: *'ai,[Li iafen wrlrjai ai'.tr.iriKKaJ , dan. 
puiaca Icnipai ayaJinya dimaknmkaii. A^aknya mcr>Ehariikir. JU£i CftfLtl Ami/uJi 
ktpi-d-i analCiiya t-Ci'.Lanj; ayahnfya ilui d-rrndenn tEcharunya. wh.ir.gga ujr.pai wmdah 
ia diingkal mEnjadl RaM &*<, It*i0afi a. bftrHUraf. kf Maduuli, ppriiLLwi LLu Jirinj! 
diat n u " - ie bnt oy a , S L 5EJARAH EUMKAS WAT*] MUHAMMAD S.A.W 

MerEki 7in:^aL fli nn JcLn-JiLri 41 ni bukr., kEmudian pidang Iceir.biJi kc Mc 
lull. Qibirn psijalinan nuiiLi p-jlnng, pida matj Ismpjn, A f>'*>a ' nam any a tibi- 
Ciba Aminali jaluh inkil jthuLtja mtrjiciggal din dlniakanikan ill uEu |upi. 
(AUw.1' iaLiTi natOa l*l»an dtu y4JLr LeileiaK an lam MAdinlh. dan Tuhflh. kua.- 
lOta jEJajh 1 J mjl di K^l^h ltlatan Vrihj K.fidinjn; 

Dipallih dlbayanizlun betipi scdbh din buipjngny* WL.hj.mmad 1 &.»■. 
in^npJiiiLipri Turn 'jams ktir.ibjngan inn ksmitian. Lhunya j'jj. Bani ntbciipi Kin 
a|a la illtiKkni^j' »nEE[j lbu.fiyi mi kenatur. ayaJmya yini Lclah nnniinggal 
kaiuiya lelafi KPhimniad m.w. dalinn jfajitfyn^n, KkaranR Ibu-nya. Kill tta- 

njn(jjp.l p-jLii dl lurid pa.n mg-ynya lEndiri. LKhir.Rga ii jjduh ting^aL tctour-j!' 
kan, n-.tnjadi lEorang yjljm-piatu.. riada biTiyih. dar. tiidi ncrilyj. 

S«tslah irlrui. ptmiV aman Lb undar.y 1, \ibi Muhammad u.n M.s}»ri nn- 
Tunggallun kampung Abwa' kcmbali k» hftkihdan LiDujr.il bErumu-hamadjengan taJurl- 
nyn Abdul MuOithilib. 

Dj tjiulan Kabi Muhammad t u.w. diisuk kehI hi okti Juketmya dcnjHn 
pwvuii XtL-ulUdD. Uhj. Abdul MUuichajLb puda Waktu iCu nieiidekau HU 'jdiun. ISa 
adalih. icui-tnn ptmukj QuuJiy yina. daitapm ian dihKicrniu tilth ie^bp k|L,m 
Ouniiiy pad* umumnya., dan jwindud'jk lcr-n Tdckih pfl±i kh'jtumya. Denuldin 
pEngbaTmatan iiagj kEdudukannya yang bngp dan mub'a ltu. lampzu lrui-irak- 
Clya mdk] UlaJC iJl yaJli; Train: jncndaluLni ilncnduduld Utar yalif. drtediakan 
Khuiu-i (jajpnyi di pi pd Ki'nah. 

Cuiihahtan kasLh sayanj; kJdKllDyB,, Abdul MuLblhabb, Munaiiunjal jjlw. 
dapaL hiburtiri dan d»pi1 m rid pa). an kcinulanEin nuiibnya kftteftn kbhallan ibu- 
nya. Tttipi. teadiaii im UdjJc U,im bc/jaiin, JtUsb bun uj« ixrtnir(i dua ta- 
tlun iu dktllhi Ltrlubur di biwah uuhiu laleknya, oraug Ciu yanu baik Jmu Hu 
n'.tniTijottd -puLfe, CUIam una deUpin pjjuh (iKun.. Muhammd law. ktriko jVj IdlM 
beTiijui dtjuptn lahun. 

H crunEgaJnyi Atidid Wui;hlh»i[h. l™. bi.Lkall w|l hlftTJpa.l^n tanikJajijpii be- 
11 r bajp W'uliarrjmai! i.j. w. tctipi juj.B mempiilcnn kftmj.|anpall din kcujpfin bt- 
p *ftl*nip ^KltdudMK Mtkih. [lenpar. mifninggilnya Abdul Mu th dMi b iru, p*n- 
dudut Mckah lehLjingtin i*n:*ni; ptitibpiai dar, penurnpn yir.g cerdaj. bijj-k- 
una., beruni dm per* in yinj iLdalt mudjih mcriCsJ: tfriUJlya. 

SciUaL Jttipji wajiBl Aldid Muchdiikh, ir_ilj NjtM MvJlainniO ta.iv. 4j- 
Biuh Olth piTTl J illi ya .^i'k T'^vfrfr. Pi.ci-Jii.ij;uhiri dii jncnfjuiih \"jb.i itrU Itaiih 
uyuig yjnj rbniinhkjn kensd. ttpunikminyi mi lidajiih. kuj-jnp dari ipi vinj; 
dihenlannyT] k^adn nnnknyai Reiujiir- SslrfJTli deUm asuhan kik(k dan pfldiauihya, 
S1L1 Mj]ianim»i] rainun)Uik1(lii Soiap yin* ^:-pjJI dan Jtlaiu nitmLinlu meiin^inJcaii 
kthiduptn merekii, 

d fiTjfalcman-prngai'srmn ptnnrtg ,%'(i fr ^fciJtif Ht^M tf i.e. n'. 

Kefiki herumur LI Uhun, Nibl Huha-iL-lidd ld.f. nrmpkuti piminnya Abu 
TTuJib rnsmhawi bana£ dii|pnjjin k^ jyini. SfbUlum nmicapai iala Syim. bo- 
rn SUHpii ke Budin. be^emulth, KiliJaJl Abu ThilJb d^nuari jcurann pcndLli 
NaiTiAL yui|{ aJliu, "B-jtiuji" nununya. P<nd«ti Ltu mrl-.l-jv adi :an(Ulanda kr 
FlibUn paJa diet Miihajnmid i.a.w. Miki i J .inijih.qn!.ih Aftu Thai in a.j(j,r KgjC[i 
mEmbiwa kcporatanTiyi ilu pu.lin.ij kc Meicih, ifbqt? difi khawitir Va'fiii-iuiljij 
Mu him mid x.i.w. ditrnvu kan Dlch nrinj Vihudi yang piiili ibn mEngmiayi- 
nya. Abu Inalib Hg-tn rn<ny^Eibi]un dnpnraTiiiyi dan kembaji kE hickah. 

Mibi MuhiTr.mid i.u.w... ubatpimana hnunyi pa da mail tirji-LiriLk i:u. 
dui icninili tcpiVrTJaanr.i-1 inEnEjitmbiJa. kanibui;; kambjng kcluanija din Idln- 
hui£ penduddk Mejcah yir.g lain yar.g dipvrcayaka.r. kspadanji. Frkrrjjaji irltnfr 
^rinhila kimbina; LnL ji.rrnbuaJikjin didildji yanp j.rniL balk pida dLrl Nibl, *31t- 
iU -pfkcfj^an Lili HL-pinticI u kan krulEtan, Vruhjrir. dan kEKninfian ifrla ktLJIIV 

pdaii daURJi rundAkin. 

V.'\ **kpj Nsbl Mlina.nl mid i.i.». bcturnur + ]5 uhun tuTJHdjja.li ptniftwa 
vanj hKTiEjamn bifi? pennrudu^ Meklh. >ii['j kfjadian pEpErinp.n nnpTi juku 
Qunuiy dan Kminan di uhj pthak, dfnjpn iiik'.i QaJi 'Alulu utl luln pihik. Nibi 
KluMmmad I.l*. jtat *kd3 dtLlF- pt|»J4npui uu mem ben ka.n banfjan kepidj 
pimin pimannyi dentin in cnye rhikjn kEpfrluqn pi pfcanj^tl. SE/A H AK AlNGtAil N AB1 MUKAM MAD S.A V J2 

rEperangan mi leriidi i*i disrah pitni ptiii fcoiLin-biHan ltd JJuU yairu pada 
buLui ZuLijavdah. Menunjl pandir,Ea.n bin pi A rib perLptiwj [ru HdilJJl /"- 
izngrs'v*; itrhudsp kttucia.i karma melinejar kEiuciiii liuUn ZuLqaedali. lebEruu- 
ii V4 dLUatnt bi"k.i'lali i. brrpi'raiiK m?numpahJVin. daraJi Oltli Iujedk demikun, 
pdbJU ItriftJijr Ju'idJiLaliii fiwbul fiyar yaiif lrlinyd. pSrirt.r yum mcmC-iiJikan kE- 
1U5Hn. 

fiErnenjiik *\;i [ilny* Afcdj. \i-urhrhilih., kn t+ M-jk^S nrijj^iii; kfnie 
r::*nljn fcderri'nin knti M*kn.-i ridak idnip. KciTnanan ha:bi f-rndi. diri pri- 
naiii udai men-dapat jj.ir.Lnan, Unr.E'.itanE aiing iriniddn'a Kjala ma -am perne- 
lai-iji kiui.t/'iijcaiLSdii. Kj.ila.iiE-k4da.ilf :ncrcka Juinrjijk, talari uja bLird ii|j dan 
hj-r.i fwndiny-l, akJTl utlipi jilKd lilC: (UdJI ajlai pettniTJJaJlnji. FGiauiTin-Dtt- 
builin yinj JemikiriTi nim fiwi iiiiutj HrfEkib V.hl-3-i dip psnrjfig. Jilri hftl ;ru 
lil'Li^irkiiL btTlajij t-laTut 1ka.11 ii'.L'rupLan per.duduk Mrkiii icnibri (Q-j laiiy ;■ 
Atnunyi ■jpibuLUh KvLlwalan <Jj ^JanEtm pen , ullu:al--,iCniLir J |Ja:i Quraiiy Un'uk 
niHii;jli!-ikDr. JcEni'hjLi VfrEr:ihon Jcttla Mekah iru M*ki tw-rJt'jmpallflb |<-emuka- 
ptmuki dan 9a.ilj KaJyun, Bin I Mii'dilhabb, Unu Aud t.n 'Uixa. BjjiL Zuh.nli 
bin XiLBt ilan fc&ni Tani-ir hia HJJffih friary. perKnTjail in L pCflLimpm- 
pemnrvpin Quniiy rneripknl iLmpah, hihtvi ridjk icorangpiLn y&r.j; a 11311 :cr- 

Hnijya lB£i di kdcp Metal; bsik okh tKBdudukayj wndifi *i»upuni jrir.j bin 
B j nmiaiiipa yane lenniiya, dia har'ji dibt.1 beriama-iami DErmkianhh Lii dan. 
lunpah lU yar.E daliin j-rjaiah diKuy" Hatful fUdfizt!. Mali Mj.lani:ua.d j.a..w 
«n4iri rnesigatJ kan peiadah -nnr.ji.fli HatnL t?a^»i du mcnyt'ttAtn pentmnui 
pimin-piman 'neliiu itu di minih AtdulLih bin Judijn, di wpktu fceraiii heLuin 
-_ib a :i 

HiiU jiefT?n".iiin psniuM-prinmfcH Q'jraso ira n'.cmTia** pc/otaliaii yuii 
ba:k hj.ji knti Mckui, Kingfri kn-u in; kdmhnli irnan dan >£ j.n|i:myi mii T( ^.1 n ( 
pvranjji prnidnE djiiin lEJaiaJi p=Tkrmbir.jj.n bz.r.Eia Ask 

Mr.iLir.uki" miu drwau. Ki'si Muhiinniad 1.1. ». ir.ulai htrjcjlnj Miidiji da- 
lin iKM .fjijidnplilhya Ki:0:"ia dJa Im'Kcflal Lcaiij va:'iK iujuj, maka Koran ^ janda. 
kay*. Dftmamki 5i F' A'fcJl,u-fr iricmpfcvlial 'jfliiu nntak mtir.bUVa ba:a.-iK 
d.iEanfriii kt Synm TJilnm p? [ja^r.^n lie Sywti Ixbau di1eoia.ni okh «oranjj jwitibitlii 
liiLi Kliadiuh yaaij txnu.ir.ji .VTaisaraJi. S^IeIoJi jselcsai uiEr.JL.al b«likin baranj diEjnjfjn 
d: Syrtrrt, dth(;a^ nitttltx-iakli Lubo. .a. 11s Lidak udikiL, mcrckapun Icmbak kc M rlai. 

Sdutdih Kib| MuC.immad t.n.*'. pulsnf dual v^iiAlanlh k* Syam I'ji. daLuig 
lah bmaiin -duri pihik Siti hhadijlh kEjadl btUaJ. .aJM btlau :ilrHyairuiliLin 
bad itu kEpadi panft^nyi, SftElah [tj^ipii knti tEplki: [temJca'hinpun diL- 
Lmpi.in^kjn, padi waktu iru uma: Nibi ± IS Inhun K-dan^ Silti i!|-jrbjah ± 4^ 
ttkUSL 

Psrkiwiran ini [lilih Tumbeii y-uhflmmai! i.a.w. kf [tuaaipui dan k*ten- 
Icriirinn. MutiLunirsH i.a w murnpertfl-h ciTi:akaxih >an; lulm liar w^-Tanpj psumpuan 
yang, kdmudian hari ir^Tupajtan -Tanf yang peiiair-i-lama msngikn. tETaraliTiJiva., dan 
urcanU^ba nap inJiLi mcn.yrr'Iai did dalom sr^ula pcndcnl-an dan kcusitiam ifrnjas 
pen^rbaoao bana Frkalipun 

Ninij Nibi \iuharnrnad s.iw bErl.Tinh.ih j>npnl;r di k.ilrinfnTi ptndjciik 
Met rib. t(:t|j(La|i btlia'U rntirdvrwikii*? swT'iika-prirn&a Ituruitw daJam sen^kEta 
ir-hl'-ia ni(:-np£-l;.ihfl?ji tHnink Ka.'?dL. Pida. pi nnulaaiuiya mcreka nimpak »r 
utu din tecfaLECig rciyar.B meagcrjakHTi pEm^ihl[Lian k a "b4li L[i-. Te'Jpi ktlika 
«mpii iepadi p#l«aKan Bufi' riirfl-H-i ''A, 1 ttnjaml ATwaii, k: lempai itilnya. 
le-jjadijlhi petKluhilJl KriftlL antara prir.uk 1 pcmuki Qnriip,' M«r«kj matinFj- 
mjqinji fli^iHj 1>e:IiaK Ji'lVjk irciij^-inhaJiui tiLu iulL irj k< IsmpiL aiaJ- 
nya ii.riuLi. AJcliirryr diKpakati yinj( jjkjti in.-cn.jadi nakim adaljJi -jTin^ yinj: per 
■:n--|;a daLani; da.il i;4di laa! yanu kritii Liu, dalin^labi M'jliarniiiid s a_W. yar* iILultt.- 
bill dill KACtA diirluiui DKTcka; maka diumbibaydladi w;b:]hi Laun, lain dihampar. 
ka:in>a dan AL tJajirul Aswad dllrtakk Lr.r.y.i Hi ^Engah-i jngjh kain Itu, K.eh udian 
CluiiiiLhnvi 1 lap- [lap pfnuka eaJOnjar. IJuiaijy btcumi^mi mengangkal ttpi 'tain 
ic :unpal ajal A] l[a;tnil Aiwid itu. Kctiia ucnpa: k* lEmpatnyn. maka bahj liLlam i1u 
diltlAkkaii dclljtah lanuaiiD^a "iciidin kr Icmpatoya 

lifn^II demiki^n iEleiailah peciEnEkEcur. itu dir.pji niEm'ham kepumn 
pidi rnjririgm.qi[ng gi\or*ffn. Pidi wa.k1j kijaJiaji Jul uiia NiIl udah 55 
liliun inn dlkcnal d-ciuBJi oaiQi "' AL-Amin" 1 ja/ur dipntiy*. 51 SEJaR ah RIVGK AS NABl MC IHAMMAR 5, A .* . 

r. Akhlak jVofcr Kuftatftnatf i.a w. dbn .i*nr taraA-ijinsA hrT^jn de-Ha.ur- 

Dilam n±rjalanan hidiipnya itjuk maiih ka:iak-kanak hinrja de.wtia dan 
xunpaL diangkal nienjadi Raiul, beJiau lerkenal lebagai Krai; yang j' J j UJ i b*' 
li'Jdi LUliwi dtu'. iriti'npbi'.yaa krpd Radian yanj tui^p. Ta.k a da iciuaLu pe:1;uaLin 

dan dn*£ah laktmya j-aiii^ ccscela yarif ib fji djtudijhitasi fetpidaiiya^ kuj]auia-i 
«kaii denfcan tingfcah liki.L fan uab'Jala'n kc&enyakan pcmuda-Jiemudfl dan pcn- 
dudiik kijti Mskjti pad* iLmunuiya yanp. jjGmaT hw.rlflya-ftiYa dan h-nrrmahuk 
mabukan. KaKna. dtiriikiaji iu]umjB ialazii p^ji-Haafi dtA pcffrJltlfl , maka heLJRU. 
dibcrLjuLujiaii "^f /ImJit".. aaCUiys. OWijf .vatfjj liapar jipetcay*'. 

Alili it:inh menu N rkan. hall* a. Malta: iurj.il i.a.w. icjat lent Junjr.$a Jh wa- 
nt Ddak pern all flienyHubaJi IrtiJaai. dan ttdak. [x±naH fiala n-akin da em hewus 
yang dii,;jntwjjh lin-tuk fcofhan btrhAJs-bwhaJB Stflejti Inzimnyi mang Ariti jahi- 
liyah. pada waktu ifu [a 4-jnpat be-no ktpiria heahaJa itu iin m-^nuahkan diri da 
ri kcrairjuan dan dpaLaia-upi-iari peinujaan. kepsiLi herhala itu. 

(fnlui DiEorukup keperluan hidupnya. sehari-bari, dia beruxaha sendiri mencan 
niitlli, kajind u-nn£ taaaiyt 1j.dak mesisriJtea.|kin IlifCa WSJdian ring uukup. Se-- 
fJdah di3 inCrakak dentin Sitti K.hadij.ih, dia He 'da fang. lje-mrTH dcnpari isrftcuiyj 
dgn kjdariE-lfadjfif; lst-jdajUJie puJa dentin annj lain. 

Sroaaai kwirjj minuiu j-uig tetj] menjldj ye mini Mug uim" manuiii, 
Muhammad a a.w ruEmiliki bukaLbak.iL uao korLnnpuiin ji»a bexar, ke- 
cerdasarj pikiTar.nyjr, kctaajnuQ uraknya tduiluiart ptia.'Mjaairiya T kdcua.*.an ingan- 
annya, kecepatan 1an.g)fapanrYya, kekerajan kcmAuaiinya. in^aJa p'frlijaJaiiliii hl- 
du.pn.ytd., meiidapal paii.<i]aJiaji vang mhij. unu dilam ji*-iTiya. Du mengj^tiliiii 
tiihik-toLuk u\Zltfi n^tiinyB. ^^i^dihin niaiyaa-akal dan ktrjii fjhar. anuria, 
banj^arya. PcmaTi dangan itu tidak dapii hil^np dSli pilriiaTinyi 

Did nuiltu "rncnT.iapkj.il dirinya.'" (bcftaf\aimili) UDLuk rn-ndapjlkao pe- 
mu^firan jj*r ynnji jebth scnipytaa Cduk ^trcahuDtiuis idi dijiiihuya 'xtnpui di 

.icbajih pja kecil yao^ beniama "Ilira'' yai\g lerlelak pada tshuah hiLkLl yang 
bcii^iru "SQfkti" iVfj>'' iBufclL f.ih.iva.1 yane lEdclak kica kka dui itaa tip rnd 
i*ht!ah UHja ktjla Metfch. 

Walbupun KEuhamm.qd i i.w dentin day a pilncaiinya vgng ]E:n|h \m btl- 
UEiha mnenungkan tcntinj pencLptj iLarn nya ini. nirnun lEhrlarn kenabian- 
nya dia lidajdaJi lainpu Iwpada haJuka: prnc-iptanyi.. ivha^iiinz.na duiyaia Aai\ 
aO-H A]la*t i.«'.1. dakm Al Qu:'arc iuniL{4Z) Ax byUUiaa. ayal 52. 

AjClnya : U«n tMja.iuukh r-ci*h Ijrtn ^tliyu'Lin k-cpiibunu mtii iuh l At- Our 'an;' dari aouiuti 
Kami ; limv twium ixrniji rrifnarnliuL apt kift ttl*b, din. iptikih until . x * -:. i ^ xi l>an iiinL f93l Adh Dliaha ayat 7. ^4-li r^"'^^^ t^iJ^JJ 

AtLbj-a Thn Dii mrnlipHli-nii wt^ijti -wivitnc yn'-f hin|;iin|!. |b|ij [1m mttUPC-lilin pclunjul 

KtCuu Dicniunjak iitm tmpac puJuJi lahun, Muhaminid t *.*. Itth banyik mtnjtcj- 

jakan riiim-.tiu.-.f dari waktuwaklu uhelumnya. Pida bulan Ramadhan n.ibiavpnnyaperne- 
kaUu jcjiL biiiyat dan biJHJiya, k jrcub akarj i<ev- fcihar/ih.'j kbib lama dan wakLu-walCii 

«tKlumay» DnJim mejakujcaij r<vAatwir< > j kaianji-kidajLt i^htu. twimiaipi numiK yana 
benar. (Arru' }aa aiAjJicjjVqan'i. 

Pa.da muVa'" .'7 Ac^urfhtin bcrtrpa.LBD dengau 6 AjusLUa Labuji 6]U Hislii, 
•di wakhl Nabr. MuhaDamad Sl.». SKJanjt btKillkifUmJ:.' dj gUu Hli-R, d»[anfti*h. 
VlaJnikat Jibril as. Tnemhawa wahyu dan menyumh MtibanniuDd js.ji.w U-Hiuk 
mfcrrluc*n,yJ, ksianya jTjrjLLiJn . r;fti(jar 1e;ptjanjai Miihimnsrt. si> ir^-n- 
ianah "Aku jidsk dap?' merTttera " IsV.ian jilu diierj.'k'ah behd^apa kali Dleh 
Maliikal .'il::il l.i. hint^r. naJamva jttak. , I ll! ■. i ibl^paikan lilcKr.vi imyi di- 
l'j^alinyi mfrril^" rflaM lap Bafelafi ■ "era pi ^uhaiviniad s.a.w maiih Ctlav 
m<nia.wtn "Abu ridnk dipei rnxThac* ' H-rpitalah Vij.H.i.m 'ncraUnjf umpai i> 
ga kali, dan akhimya M'aliarniiuii t.x.v:. birkali ' Apa ysff kvbaca kala J'.hri' SF.JA11A1T RCNCKAS NaB] MLEIAMMAD 3.AW. 54 ArtBiya: Bicilih impr. **m«TuJiiiunu r.uig mrriiiditjn Yang mr-nisdik-ui tii t .-, hj dui 
tepimtM] damn. Bicuah, dui Totiinmu inarm n MjIu. Ytrj mt njajiitan dtntpn 

pma Ihulii tiiqj. MtrVfljir'nn Vrf^dj irjnu |b ufm Yin| l;r|jt JiLrljh'-Lnjl 

(&Ur*E 49fc > Al n ALih. ayaE I -5 J 

IniLuli vrj'hy-j ya.ng pccljtnj yang liil'jrjnjtin Lkh ALLaJi i *. J _ j.epaJa Nnh: 
Muhjjnrnad Li. a.-. Dan iniiLuh pull iu! p^nnbilan luliau iL'biEai Hctuiatkr,, 
aU.ii Uujejji Alla.li tups, da trluculi ',inla.[ umijiiu, unluk I'lcny 3.iTipuilcax1 iLxilah- 

Pada Hat mtnc:iniB p*n.Kin|jJcaUii mtn]id,i Ravji mi. vithw r btliay mcucapu 
4^ tili-un (J- bulan 8 hin rr.rn.jnir. ^akun huLin (qifluriy-Ah) BH-i 1& «Jr.m 3 tjulan 
H hiri ncnu^il rihun malal-i^d ( hyirripaJi ' f , 

j*:l*lmb rntiKmni watiyu itj 'selku tenii puling kc rjmali da km kEidaan flcnnc- 
UE. IcluJIAw mm a. dllclin'UCl iHth UTnuiya, SLfd tliadiuK. 

li-iri. yane, rstuli dan petja mi «£er* ir.tnjdimui hyi, S^Hlah iiak j«di 

CCTnamya, rnau dJrcrilakannyi kcpadj iiccrLnya i^raLi yaTi.jj hnjad: atai liinrvya 
dt^l^n Jtrmaifl Cfnlat ddil khiua Lit. TtLapL ulm yirLjt hialumia :tu ndikitpun 
n'rlik m#m]iE[Liha1kar, ktkJiawatijMn dazi ktCtnlSitaJl Jia.tipyi binkafl dCritart khld- 
ir_jt ii iruf.na.bLp muka njaminya, seraya berkala: " B EnjArnbiraiah hbi anjk 
yamainku, [1-U.ptajilLli rialann;, -dr:iii Tainan yui; jiwi KhadLjah. dj dadam tinpn- 
Nya, u>» Tujnp cnakii^leh yajijt akin nwnjadi Mh ba.13 iim.ii Kiu uiL Allali 

1iiLzk aJcnn rnen^ccewakaTi engknu; hukar.kali Engkau yinc icriinTiiti rj*rkata t*- 
□xr yanj leLilu - rnenupihuhiin taJ] sU*CUr:-jJi]m r tmkanklh *n|J(aLi yang. lijiannaie 
mEiiDlacuj az\ik yalim, mErnuKakLn Ids mi l dj.n menol^ng K-tinji o;jji|. ytni djljrnpa 
kc rnoLui^ jji oan. keienjiiraanl^ DemikiunLili Si-ttL Krudijali meneriE'ia.rnkBn. hati 
luiEJiinya.. 

K.ajt]u LOrLunpau Iflah. jtldah intri^ida^in ptiisT: l * , a t-CMj >ui^ bici: ZMja 
lCt]»dl ITj. iriika licklUpun l*j"lduj. ititicnlaia ilu Sitti Khidijah pErp kE rumih 
irwk. Jtarnamiyft iVoragpfi bin fHaufrl. ifOcallp yitlr udlk nlfJl yeni tali bErhala, 
rsbh Lima nEmeluk jrarrj N*iTmi dan rLip.ir mennlLi dcrh^in baJnau I briny, lo- 
tah riEmptliijac: xr'ja niKnyalin Yt bihaia Arab is: >: r jih I njil dan Tau:al:, urin- 
nya. mdah lajijilL daji jrjfuiyj irjdah bu"j, bJu UjLcri^EraJjnrjyi uIeIi M" Li Khfl- 
djia!'i. apa yailt Irqadj auu dLrl luamijiya. 

Sitelah didrncirnv'i crrila KlhadrjaK itj lilu la lurkala. "Quddm. quDdm, df- 
mi T'jhnri yan^ jiwi M^'aaqah. da rfjlam lafijciiiNli'a, jika ETigkaii TurrihErirkan 
j!:j, ya Khadijaji, issun^E/jLnnya L;lih dating ktpiiLuiya ilfluharnrnjd) nainuj 
alttaj iptiunjtik yilif, HUhl htHi) V'W&[ HC:nah (titirif Ltpadi Niln Huu 
a j.; Hii n:n ur^pi h nya ilcar, menjB-di. Nabi ^Ifci umaii: VJla Lfii Dui ka1aka:ikli 
kcpa.iir.yi htndiklriK :i tEcap lenint' 1 " 

SI: Li Khadijah. kEmhali kt m mih nya , H|j OwtrCeiikaiunji api yanj dJcara- 
\m nltli Wyjijih bin Nau:'aJ icpada Ra^UJndsJl dCnran tiLi kali, yanf kmah- 
knnLui y4rifl dapal ir.Fn.Eliilaii^£Hn JtEfsmisap dan lEk^a**Cl:d.tl KuululLali. 

D: <dalari kj-j'n-kltah tarikh. duiwaya [kan, bahwa leheLah badgn Na, ni Mu- 
harnmad i. ».»■. krlLnatan l«kh ie^it ic«-mball dun lEiaJi lEpeTTi sedkkila. fjara- 
n;, i fjdah bcranpL.: 1s:anB^ ^iakj Kru.dijjli rricnpajj> Hah untjk lefcra peip 
incntm-jl Ll r.il hj lIi bin Nitfal Oi runiahnya, dcalfUl rnakiud Lrndai bccLanya 
Icr.Lh knjiii lecats lanaauuft kejiadarya rtnunii |.it[Ul»l yuit «b?i nitrunpa dui 
NaliL yir.j Icrjadi dalam gua lELra ilj. 

Si.iiri-paJliya NiL=l IrervirTia. Khadijah di raniaJi Waraqih hui NiufaL, lalj u 
-l ttrna lajr. rviefiyafvijaLkan rX^jdiOcilii'jnfiyj. KCniuilial W'aiaqah ir.-tnanya- 
kan rnakiiid k^daianE^n Nahi bc-rdua dtrsan Khadijah 55 SF-IJaRaEJ FllS'GKAS NAB[ MVUAM.WAD SA.W. 

Sfltkl! KHadljah nnmprikrn:»lkin Nabi kepadi TVariDih, lain Na'ni men- 
Mailskan ip4-ipa yrnij blrU da*Ja:n:r1)rl. fLrjr.'jdiir, WanqaK brrkila- "Q-jddui, 
Guddui' ICai I Muhamma J :■ iTiik Miidiriku, i1u 4dlJa;i tahiili yang paluif l jr- 
lar yaaig pEinah tblu ranker kLih kepada Sihi Mnu a.i WiJifli k]tanya a!ti, di- 
pal nfnjadj mud* dltl kJit, Kirnp iku irjiih Inidjp, dapa-! rneLJii:. teldki Brig 
km dikf]u*rkin I'tiutu j Uun'rnU". 

Nibs icr^lah rnE-rdEr ( ga,i p-f | kg mji IfriraQall ViiU Kdnnikiaji itu, lulu heiau 
btTtanyi "Apikah mirtka. (luiimkuj akin mejir>iu ik«7" V>aja.uah ir.iu- 
jiwab: ''Yi, ieir.ua r.Tan£ yang di"-ar.£ nEmfcawj (±rertl a pa y»nf! ftrijjtJ.ii ja*i 
inl, rtleceka Urrap dinus-iii. JikaLau. a.'kj -nun ^ien;iiinpai haii din waJciL Engkui 
dirn-jvjhi itu, itu ika.ii minolnn^ Mijk.iu der^an ulruit lenngalni '' 

L'fjLparj fctlellPJiiri ^IcKJi-J 1 inj i Nanipun meras rncndapal kEleranpn din 
porelnmi yir.% jeLbi rintan* pftrltTil va/ifi Laiu dldlajhui vi itu . Jujtl KLhjdijah 
m£tneBJ.Tig itguh kerEranEnTi-ks1era.ngarj Wiraqah itu. dan memajljj itulub yiEJB diflafiD.- 
nanlilan Mlima iru, ben'o j^mliiTa rrnUnj keajigk.ilan snan-iinya rr^nji-rii ftacul 

S'jLi KkdJjjali ailalaJi maxik ^atL latunrnun dengj.ii Na.bi MiLhajrjr.ad s.an., 
yiifj bttKtnU puda Cfrfstei". 

Ilka diu:aLka3 illulih ktrurunaji Sain M uhajrjr.id i.a.w. dan 5-itti fchadiiah. 
■ dllaJl termiuaJI. 

Muhammad tin AIkIilLmIi Din Alidui Mudi.9illit LiUl Kalyuh bin Abdul Muaf 
bin fjuxhsi 

KhadJuh ainti Kbuwiilid hin Auil bin Al.iduJ '[Ilia hrin Ouihni 

JiuJ dj inLira ul-sri Jitiri NaH M'jjiamiriid i.a.w. Sitti KhidijaJi LniLah j-ang 
paling itksi: JlalaLrlya (Jtrtpin TxLlau. 

SLTta KhuSjali adalih K<j[ant jan3l k*nj|-ii[yn baTijtiawin t?JJ3Jiy. la ItlaJl 
dua. kali j.a>in, >an^ p^rutnu. dfnpiii 'AtLen, bin n Aahld Al-Mikhrumv i;rnnj: 
laHi-LtJU nitih 1«£(jHjjLg ttl'jaipi banjciawan 4Ju:ayu. 

Peikawinun SicH Khfldijih n*njjan HLmninya ^aJljt pfil'JiIliia IJu. lama trtt- 
lir.pL.ni;, banyx Tr.aniiTUTiJcan lEcirang. puteri. hcmiinB Rindun, knTsra 'Aiitq ma- 
ninE^ll (iLMUa. Kbrjudlan Silb EChadJjili kawin lap iltr.fjji S'ibbaiy liir. Z'jnnh 
Altajjny JUJH |t<i[Rni UkJ-Llkj itUilli k cruiV.fli.r: Ktbajpt lmnpi>.uv t>jiaiiy. 
Pcrkaiaiiuin Si-Iti K.KiDija'n dtngan Mjbhajy ini "ntrrurJilkin Itoranii. puwri t*t- 
naria tiilai daoi le-umn; pjrer. JLga bErr.anu ltindun P> rkiwimn dengan jujnii 
nyi yinjt kcdlLi iniptvrj bdJ.k Urni bErbui^jii^ luLTBra. Kibbaiy rr.^ninggaJ du- 
nii pula. SEhinaga led-ja tjuinyi 5)ril Xhadyah [rVtnjaai jalldl. 

Si rd Khadi;ah. msnpunyiai pnhjdi IjhLr dan akh.lak yanp mulu., L'rylim ke- 
liiidupann^i itnun-liazi iEQUiCiaxi m*iricl:hj.ri j.^iudin dan marubit diri^yj, ia 
jaiihi adfc: Lrtiadat yanj ;idla( ienuncll wafllU W*flj[a Az\\i JiJubyaJl pxJa «'aKtd 
i-D. «hir.5s» ;lEb peaH-jflLik MEkah id dil^tr! (elu: " '.^ r fJiflAiir^ '. la UHtmpunyal 
pikirazi yang lajim, lapar-g-dada. kun1 nirrimah dan 'Ii.ngjj cila.-c2lar.y1. la, Tuki me- 
tiijLl-jif ci:anu L::an^ yaiiR. hldup daJacn kEkurun^an dui iajiga.1 ptnyintiin ktpiJi 
■j:iJiJ.-ijrtiAi; ir'LRJC ICillaJl. Ui laiTipbi/. itu Li idaJah KatajiE warula. yinj: pan-Jai bet- 
dafajip, pE;dja;.mg;)Tiriya tidgk dikr-rja'^ant/a jftrulLj, ^icHinkir- dlbli-wj rilen be- 
^(:4.pa. a:uu; i.cp^^a.yaaniiva aliu cL-ih <j Tin g-D ring yarj Kntjaju TnEna;innbLl upah 
ijfiTlik I! ii'i'ii'ba'A iiCan ua^aT^criiLya kc r.-cj;rn 5yani daa lain lam. FrrdaEar.gtii1.Kyi. 
^ansAt nijj, K!hiTi E ga la adaikll t ^ r T 1 L L «J m k SEiwanp WinJfa. yan* Kaya-Jiy* dan iaJi t al 
dcnr.iwBn dalam rriar r irika: Qumr/ kci;a hlEkih. pada *j.J.r stu. 

KCrslfipiLn Sitri Khadij^ii ldah duL kali kawjn, telah mEmidj jn^di dir, n«T1- 
^jjiyaa in J:, TOlipi la.r.yajt laki-lak: yajif intnii^ niyaiva jnluk nliCil£aJrjt iLiy* iTltri- 
jadl liltil. LeUpi se-n-ja pUUJlg&n .VUI J dilSlaJ utaJl in; ffLl^lakityi iltnyn cira yanpt 
bija^iini dan jaTicsl haJm, jEhuiga^ iki|aki yang :eI.ih ui1::lik pinancar.ryi iru 
UJak cnerisi i.crHr.c.cur.K iliu lr.rrau dinir-i Dcir.ikianlnh. kt^tyiTiiL pribadi dan 
ken rifcdl-iJ'j bud i >J.ILira pikr.aD, yanj LrlaJi diLrtapkan aJrh Alldh. da.la.ni qadiir Nya, 
babwa ivanita pilihan ini A\an menjidi .qttri wwar.jj LJluwn Ailah, yanft ikti: enffldper- 
baili aihilai kj.iiiruiyj. danir.^iiga.iifkj.L dirujit icnurjinyj yanjfMrgEliTrir.gdalam lu-Dipilf 
k^MarAD dan k-f'Junaa.u. kc dcraial knr.ujiaaai dan kcbiha.Eia^n yang jctkil ahad: SfclAKAH ftlNCKAS NaRI M^HaMMaD 5.A.W 5S 

Adupun. jwrajran Siti Kh-adija.li. uteri Nani Mu.hujr.miil j.a.w. j-ung. paciih 
dan «ria in:, di s.ialsaal Nibi mejicrinra wjh.vj :bn kuangkj.~j.n idhagai RisUii. 
lih. ;U"UHn Aliih.j i-iLin nnukj.: Japil JuLinpulkin. Ktapii "ntcLkuL: 

1. SLti. BCiiajdiiLh. kttid bt-nir aijn :!*■&, piibBdl 5i:rii ikhlik susTr.mya [Ml- 
IimjiiiI'iiij i.i.w.1 Jtjik kt-:il. ^injja dewau. dir. kcrr.LJ.iar. mcnja.il: lu-arru 
nyn. yang ridak puai bdikan sopl 'j.dai< s.ijj k-.-pa.da 6dz\ jiUifo r V.j u-n ny.-j 
mBr.yrrnbib iLiji rYiCndGWaKajl JaTj;riK dart berrula. Dcmikian jiula ii ^angi: Vienei 
krpada kcucniawn kaumnyi henudi dan mdrninjjn Vhamar netU inrla/ijkui pet- 
V'JJir.STifiKrhui'j.r. di Iubt pen keinuirjMiuri iscprrlt nicni bjni.jhi ba.vi -p r~ _ C I i *. |.^ ■ ■ iki"i 
TTiErcJu Jiidup-hidup, kaicnu, intld 1L111 ".aif.ur. TiLSXJn 

2. Sill XhaJnja'M mrmbun. s-jajrinyi k^ujnpiLLr. dan kclcluasun yang .^cbtiir 
btSamya UHtUiC fr.ClttiEJjkl kdUdUpiA bctvLrdr daJi alanl iulI^uiI, ur.LuJ. nlCricui 
hikikal Vang nEfta; dan rr.uduk. ^liinuiya liibif ri domngar. .wnangn, agsj ft- 
cUx QntiLid hxkikit ya.ni; henri? dan rni>[lak -Lu, dcnjiaiL rJilak djbtbUli pCrSOal 
aj-ptrSoaLiii rumah ~.ang£a Jan unruk nLrnbanlLi n-.tl-UKirkin ruili pccdaiuinijarir^a, 
ki:e:ra lfc«uiHiui}>i. itu telah daisy* yjch SiLLl V h.adli bJi K:rdirl. Uan'Striks vjin\Lnyu 
brrLil'ikijf aria btr'aharnul: di gua Hita' d iMdllkan^ya puinikFil'fl ■Jnluk linj^il 
id una bchitrapi I an dilan rrn]aJ:uVin Lihinn'jr; n-.EncirL hakifi: yarvc. bir.ir Jlu 

3. KCUia MuHammad i.B.v. (kdaj-i kfrajuan -daji kitinba^iRan ITtii.BrM-dd.pi kr- 
jftdiaii-kfiadian yhijft diUturnyB dalam Lidumy* fminip. yjint ttasi), in: Khd- 
diiak. seblial litujl yuiLij leda. riicyakinkart SUHTunya, tajrwa dtrtuin IfchLainya 
}'a.'ift rflVdhi dan tldajc pc:]iai'i biiduhna. i 1.1.1 J ri'ifr^atJr: kiLi arana. lim, mir^hd la. 
:itun d]£i.np.rjit aln'j diforLi olci jin Ian selan 

4 KEtika Nahi. KCuJiamrnad. c_i..w dilam k e^cLiiKin dan dCe-hLnj^iiigan s-j-relin 
mrncrinu wihy^u j-uig p^itimi. S.ii KKiujji-i nn;n^i:buT dan mKyaklnkan Ki'J 
tiiiinkrya, hih>'a siLiirJ-nya aJuui rneniidr. Nabi, dui ajum intn,ein.eku.L -derajil 
kuunLnya dicL ifr-ibali Kclr3n1a.il Jan krwsalan Ke drrailC HfrnUJraaiL daM kCjaJ'.i- 
fluajr ahidj. Ktmiidiati wlelah hiLinj; kfja^in da^i k-firsniaHUI SJUnlfiya, rxjcllaJl 
1a kr TV'ataijab bin NajfJ nrcncuricakin ptriilBl y+nfc dJilami !taminy3. TJa^ alCJi 
Wuai^ah ilil<gLiku.ri 'b^rdim.rkm pen^r [ahuajinya dalajn kilah Injil yang dipcuja-d- 
Jiyi, bal'.Wi MiJ.||.airti L iad s.a.".'. ikir. nitn^idj MabL 

5. kftcrka Hiir.utya m«iE:iiria *iliyu yang k(dui 1>*iLsI perLmih fi'.tryuuii jtuJil 
tieket! * d^n btrjjjiig. rr.Eryiarkan m^jttj AJJjjt rl.j.n nEfigsjjJc kjurr.r.yj kEpidi Ag^nra. 
caubid, Sill Kriadijah ada.lah t\nr.£ wa.r.ita pei-atri yacg percaya bajiwd. suurni- 
nyi idUsh ILi.wlu.ILih (l.'iuu-r. AU^h), din ktmudifln u meirya^jkan kE-ljlirr-anny* 
tanpa yjg-j-ragu dan himbir.j jjedikir_iiLi.piin 

Pftsnan 5-ilti Khidjjah yipajS 1 H1«l dan *aili:a JiUhaT. ya.ni; mfn'.Ulg CtlB^i 
.■krctajikin. aLeli Allaln dklani qadir-Nya, a-dala.li »iTi£at bejir ceViIi da lam uiaba 
mj.mLnya untul m.En'ytru dan rttnpajal p. j j]rl 11 :'a. kkbada afaciia. Liuliid, dan me 
mivi&ijkin ap.ur.a bcchaii dan fldal-LstLaGa^ jahLLyah. 

h. Tu$ai Nd>\ Mut\«HV*i0d 'a *. 

MEiiLrvl r.L*'6>i1. Miami khdi kunri^ dua StLrMKili lahvii laii'nliy* »*5ii^1 
nn-nc:]ihi WdJi>(, yjnjc, ptnan'l. bimlah RaSiiLijUah ™if:ims wa'nyn yan| kE- 
■I11.4 LJi *.ila ir.rn-jngpu fiutirkj kk'da1jng.aji »ah:rii kcdui iLj, keniUaii KaS(.L'jIlah di- 
t.pin L'Lra::jjn :i:niH«. dun Icluwilir V.iliu-taliu wihyu ::u purut, inulahar, h.am 
pi' -uja. heiiuj rwrpuiu-. a-j. jkar. fcra.pi rbtElapiiannya harinya da.11 rr:Liaj Iciai 
hcrlahannu'j ^e nig aim ana. biasi Jr Uui ILica, Tiba. dba L-: j d-: reu hd"i i^i:a din 
lajirjL, bckan m'jr.<npj.dih. i.ampajihih MalaikaT Jrbnl d.S : .:. r nli^ri rjelnu menj- 
U^il ki.LdTH;i-i dii- se^tra pulang kL ruin ah i.ijin u-Jllii rrri^la kdpida. S^ri k.jia- 
^i|.i|- -.. g-.i -. .■ :■■ 1 w- .1-:;.. li- ^ j. ij.'.- -i ktijjir b". i icj:'!-. ■'. ... JaUiictk ::i:::l j.». 
rncnyajm^aLkan wahyv AUaJl yirrf: k.?d>U kepidi b-:Lia'a ja:ip\ bnbunyL. 57 SE'.JaAAEI RIHJKAS NAB] kuiummad s a.w. 

Ajtuiyi' 'flii -..i.n( y«ij fci^nflimyt: SuiEvn dui trnli.-i prnmsaiiin.! LttiukuiLili ■itirt) I u 

tUJirmi, btrCihkinllh [dJCUlJtmU, JlUhiih. pAlhlUl.pJi n*'il4H.jjiipjil|Ji himu mem- 
ber", li-ir"i» hpnrd^ mtPipiiDlrh >ini Iftrih binyik. iJm hdidikLth kunu iKcuVbi: 
unhji mrmrnulu pcriatift 1 uejlbjiiu. 

rsiirtt (T4J A.lMi»ddiat3iiiyiLI.T). 

rierypn tunjrmv.i waJiyii mi, fink* jtlBlUh SJda^ i|ja yim; riai'ji. btluu 
te-'iikin dilair. nenyirnpsiLkaji Tiulah-N'yi. yiifrj menga ;j.k urnst n'-jn.iiia (Yit- 
nyemViar. ALlih Ying \1ihj T.u, ynns, riada 'ncrunii din rjdak pull dipcraiJik 
km quMa liiiuk kjluI'j aagiNyi. Iniluri p; rrvJ j ah p(ri:i:jji men^iatkun Apama. Allah 
j.c"pada ivL"j:'jii ii mi: ir and Da. 

f. M/ny lirj-jc an A game hlam m pc:oi a ijmhaHyi ■ umhvnyi 

Vjt-uiiati HawjIuKiK j.a.w. ir.enrhnLi waiiyj yar.g ksd'ja yaog mcnj-bskjii 
tiJjfli aiai -1 jj I Ti >■ a , 'iu]liLi]i bcliau i«d:j. XEniburLvi-xcn-biiJiyi jnmy:iu i.duirp 
nyi yu\i tin?&\ daUm *nu nycnan dan rihatai-Eihatui Mut ying tndfkii if- 
arang J-iir.i tearing, agar rnereki tt. ftranp/alkari i|^ma hitrr-ila riir iianya ire 
iLtrmbuk AlLili Yaii£ Mahi Elm. hfiki v^Tig mull null Lir.ir. VepaJanya iaJali 
LS«ii niljau Jfcndiri. Jil? Kks&jah, di-M-wl iHeh. puLfca. y-ainannya yuvj iHiriJi 
■mil rnuda ^i'j iir.n A.h& Thalib (Lir JajJ fain //j'Triifr. budak htlLiii vin^ kt 
mudiaci menjads imk ingkj.1 Iwliau. 

S;t;Lali ilu lain heliau menyeni Abu Baiar 5iddiq. nutanp iihanal Xirin 
yjjig ftlah Ijjilj. btTgaul .Jan Anu baku pur. itgtta bciiniaJi dan meilXlyk ipinia. 
[ilin. 

Lkflgp^ ptilliunan Abu Uikar. ban yak oJinR-oraiig yin« nyrmeluk i^mi 
]JkH1. ajiLin lain UJkh krrniJK' fail Affiin, /ufarir hin Ji*-w(rm, &'fl^ irif J^ 
Ivi'ij^i^. / 4 l ;i.ju'j*rii!ji ^in Vii/. T'uJtaA tin 'L'fxiaHlsh Jiiu 'L^MiTflft fain 
J&nu*i r ^rjflm fai'.n djfaii' >4r^3m, /''fl/rnirfc Ai'/tJIe Khtrththab (attH Urnar bin 
Kkalhlhob Ka.f tzierla n^mrrryifl fai'J tin ZfffJ A! 'Adht^i dan bebtrafia urang 
flfudoduk Mtksh iinnyu ddri kibiljli Qnriisy. Mnckj. "hi riiheri jf-|ar Wj' Soo^i- 
^klHiui.' i'-H-'K-B-kJHn" Aitinya {Jning nnn( yui£ 1c:djJiLlu yanj. peitarna u.';:l 
majnk iKBma lalai ■■".. 

Mereki .ni capje jernhlrrgun dan peknanm IcnLanc aEama. U.ini da:i KflHil 
win difl i\ lempic yang iE:umbu.n. , y] di rjnuJi -Vririrn bin Abu Airqa-ii J Jam kofa 

Ifekili, 

,i. Menysarkoa agama [item \rci r a frmn^-trraigni. 

'['lSb LdhuH lur^LUVH KiJLliillih b.a.w. milakulta.Ti da'wAthi c/r.ud yj.iru hjh- 
kaa Tniwk hllD SWf»nj doiu KOianfc ScCdia d^nnLiani a Lin nscira nar.h-jDyi- 
w.nilfijrii' i djri situ uir.ah. ke rumih yar.% Lib 

Ktn-:udiin SLSudik. jjiL. lun-nlah fjcma-n AIIjIi ,uia; i|1J| A I Hi|: iya.^ 94 ying 'ner- 
b-unyi: A: Tin vn 


Miki uLuiJunUh lei ytn E i±bh JipcrintiMun tppidj-mu din brrraluudih dici 

QIJHi.-:>(iniH niuifnk.. Ayi[ mi nitnyeninrjhkiin kftfyudj lla^ul a&I ■ir.fcnyij.pki.r. Islam iliyn^A'i Utrinfj 
ttnr.pjn dan niEiungpaJkan can <™hjn_d ^Tihjnyn i1u. Mjj:a rriiibJjh Nfihi 
Muhjjn.ir.iil s.a.w. jr.-:riyfrj kaumnya idcura 'jhi-jiii ±tnn , pa1 Lrnipil iKibjka un- 
Luk rfienyCmbah AIjjJi dan mcnj^luan Nya. FG: tarns ka.ll icruaf. fJa n »ahJ ysrlfi 
beraira.i U tillim ini bcluiu tujukir. y^^ada kCJa.ba.rn.yt itudui. iil>i l(cpada pen- 
J ii if: uk Melaln jiid*. urrnjrnr.yi yajnj Icfdiii dtn tX/ruarTHnniCiTn lipiun iwsyi 
:aiat. ba.ik grilongar. baTipjwir.. harfjwin miupun Inair.ha saLiaya. ktmudiin ks- iS-FTJ All AH R] JTGJt AS NAIU MLI] [AM MAD S.A .W . -, & 

padi, kibibih-Li'bJah Arab daii prllajsu iLii-nl; yj.n.q laLmu Ke Mefeall uiniifc niv 
n^rc:ikui I - in. 

UeniBJi 5«uan yinji Decs-iftc urnum dan :c:ajift>i«n7ifan in], maki S$H M-u- 

himmad f. j,,kv. dan a,[jTna. frini lljlamj y^rif; dihj'wanya, m<njjk.di perk.a:Lui -dan 
[■■cmhLr.T nir. TBirui di kalaai£pn nuiyarakar kru Me kali. 

Pidi muLuiya mercka aaijpp gerakir. Sibi M uli jjr.rru.il u..»'. nu idalah 
sUaLJ ffraluni yin£ mdik rrLEmpu.r.yaj £3411 din [ujyaP dial b*r:ahazi hidup hinva ie 
bcr. J ji: ata. Okli hutfia iru SLfcap JilcTtka. EtihitUp Nabi nil* ukk ICU-P din nuic- 
fcl (nslnatukiainyl. U^r-lkui N'ibi M^hsnnmaid >-a,*- jernak:r melius dan penj 
ikul-pfnjjikumya. bfT-jr'i'bah ban yak dan isruon Nibi MaJumman' n.w. ve 
rnakin ttjax dan lan-jng.. Tiebzu juea. mil la i menjecam iprni berhaJa kaiinuiya 
dengan ir-eaieelz Kinhahaji me:tfla mta inEnibod.olik.an puJa nrnrk inuyai'ij: :1IC- 
irka yaaiu, rnrnynnbaJi tarbabi-Dccbala III). 

t flVij-in rr.'Linj (Juradry. 

KctOta ura.n£-<i:ariEr tjiicauy jnelihal gcraltan hlsni ic;ra rnmilfnRaf biliwa 
mea-rlta dEr.pn nentk m.-y a nn iiirrEki dibudub.-utidnhkaii dan hrrh.ibi heThala 
mnreka. dlhiiu-hiiu. bangkatlah. k£maraha,n mfl'Ekj 4iJl TU»LuLi)l ETKI*ka ITKlafl- 
culciri pfc'fnu.Iiiliaai LE-iha.djLp Nabi dan pdipkul-pengLkTitnya. Danyaklah paigi- 
fcut Nabj yung. kenj iffta di luaj pwiOwllliaili titan, tEnitairu jEkaui pmptul liari 
gnlanpai rc-ndan. TErhaifap Nabi Iffldiri, nimfca. udafc bccaaia rrirlakukin EautR- 
£uui badan. )j.mii belia.ii mauDi dxliTidurigi paman belijia Abu thaljh -din da unv 
pllli Jlhj btllaU ulaJa^l fct tunin.aU B-ajii Hj.qyim rang rnErnpunyai kedudrukaan dan 
nwtutat >iH( liuup ijani pfindinjtan fiH!>*Caklt CJUillty HJimjtpa bdiau iur- 
pari, 

Fldt fUim kctika, {tstlliglah ItalKtapa pemiila-pEmnka Oicaiiy m*nffimii 
Abu Thilib rnc nun 1i a. tar dii menghoihlcan. Kjkla kCjilaUJI >*tai Muhaamnad 
iJ.iV. uaJaril bicnykjkail Ukun, dan jangaji mEaigraun agtmi me[eki r i*ja 
menjijijrn nejiel( rnoyajn HKFfkl. TlinniEUt mctEbj bid dalalauc f*zui haak rJeh 
Abu. Thalib. SeIeLJi mETEka cndunat p«niEutU1 itv Ltlit rtitrtitiEn KanJ. datam^ah. 
tllEivka. Itahbill LCpoda Ania ThaJili unnik m«nyi.uikjji tah'i'i nttCEla TiilaJk da- 
psl m*mliiiEfcia unikaJi bLku Nan: MiLhajnmid i.a,w, i,tu dan mcrrts nfcnga- 
jialcan paltfl+n k?piJ*nya. mtfl^nnnkan uc-fl.pan-nca.paai N"al>i Miihimmid: t.i.w. 
ilau mEiEka lEndin yaaif mdaJwluUlliyt. StleM Abu Thalib- meaidcnpr Vect- 
fialaai pnnirunrt itu -nmHuEuih tub NkfiltilUi akan Kc]idinya. pecpecahaia ilaai 
pcfmgsuhin kaum ny i. aunuii. tak unipai hati jup ia rrieLuajif kEfiOfukiautya. 
itu, AUiianyi dipanmilliya NiDl MuhaiiUnld m.w. daai dia h*rkj« 'Waltai 
aaialJcu! SEiianopirLTiyj aku dbjiJinpU okh pctnimpdn-jremanipLni kaiammu.. MErela 
Jtltn^alakaii kepadaku. lupaya aku TTKW^gJi baHYU m*HJCukaai ponyiaaaai Iluliti 
dm tldlk JlLrTlwla agpana. zrEa TL-enek inrbj'jTif mc.T'tka. maka |j.qa]atj iliiuCU J«n 
dirianu, jingnnulll akll dlbfbaaU iVmaajn muihi perka.Ta da luu kctarigjipantu ,p . 
MEndETinar u.Lapa.n itu NatH M uJiiFninld iJ_W, cneiiBalra pamannyT tiiai D*r- 
scilla lap. mrlindujipjiyi, TdrLiaii lierksti denjan Lijus. 

'Dep™' j^/1e* iwfcai' aErjwnr r ^(fa'mji^] mertbf SttiWum "Hahafi i* rf5*aTA- 
JtanonJfcu, cAric nuya.n di' irpslzh kiriiv. denjin makfud ggir jJtu jT.m flwJJbijt 
ptiirjffen itii ffaeiyem mtrcki i.tpada agatna dliitt} tthinggp is ftriHT {di 
mii*a bum' fm.. 1 u-aw a-^ti tffei frfnu-u ^af-rnffn/o, namun aku fidek akan 
m-sngf\mtilc2n ptktrjssn inj. ' 

SesudiJi criEngjicapkain kuta-t»t» itu Nabl Mullflmrnld ta-W baptlatai ttia- 
ja inEnarLgia.. Ksbka bKipalirur hendaik perjjj itu Abu Tbabb Tncrrianpjil L, Mcng- 
bldlplan X-tinuL bai aaiakku.'''" Naoipiin kembaJi iTK-rLghadap IHcjka (alalh pt,mafi- 
nyi. "PCiijJiJl daH kjlakanlaJi apt /uia kaanu ketiEndaki, d«na Allah aku lidkJc 
akin mtJiytMJlkau kaJnU karEiia.siia.Cu alaLsar.pua sclaniaL4aariiri^a." 

n«rik»TU4.h [tkad. dm {KmbtJuan Abu l'lalm LftjMadap Nahi KldUfflys, wa- 
laupup ]K9n.i|b;a-r«n^U'k.i QuiBJiy t*itiu-fealj rnEmuiajuknys l>fllSTrs pnU iHa bstilUi 
mflrkfiniyaii pu]a kEkprnpulcin r>[gn|-a?aaif Ourtvcy mEnghipdipi hcjJBD. Qleb karcnn 5 fl ££\] AHA!* RTWdKAS H AB] MUFI AMMa D .S A >' 

:lu btbaU jr.t:i^iii.t;jr.tjji Jiaoi Haiyin *Lin. Bani MuLklluJiin iguTletapiTKrnelihira wtti - 
ngiL jina-kejiirfi.hahwH nilHmflnd ^Uh-WOEinf din ifcrCJU Icririiaya, maJia. iclurub 
kcJuurgd. kirns bajig^i' Krentak rneiTTbcl inyu PeriDjrr.in Ahu fhalib mi ^iwJliLVji: lilflf- 
ka dtlij;-dn sun^yub ^uii^eu}i. hjjk j ang -nd j.h 1iIj.it: muupuii ying rria:,h kifif. 

Arti helrcTBpa frktnr J-'ifig mEiidDrnng otrinf Quraijiy menenUn£ JxLun dan 
Liu in Mujlimir, inlinliin blah: 

j^fttlaifla.: J'trzaingan brrehut kekuccnn Dalim VjTnLah hoar QunkLxy, iudah 
JEJot Lum PBtdapit ( uJ rj □ gin- pj Lankan iTtcluaiga Icuj) yaJVg ulin.f baisalng Ucv- 
nik mtittMH pCPJanUL daji KAuuun, Turiilut Icpadi Muhammad niEnuiur 0n> 
dapflt mt:Cku. jama d<rnj£Ti tundUjc liLCtiyeribia-n pimpmin atau btuuun 
krpada kduarga MuJidinmad. Bam AMiil Muihjhilih MerEka 1ik dapat meinbcd*- 
VaD tn fiii l(*ijia UiftUl dan knkuiSaan, 

Kcdui J Bran pr.'irmaLi.n hsA dor; dzrajaf >prtjf difaa'Aa }i!nm Ocnng. Quinsy 
inemaiidarag diri lurcrka aiLdah LelinH mulii din tiiifnri rbri gciLfMigon hanpa Arab 
lamnya, irdin.q agami Islai'i :iltinj.r.itnp minuiia itu jami xaji nuk dan ln.irla'baL- 
nva Odak bcrbtul 411 Can Mmua liliaya denean fcjacinya, aniara. urani: tuliL piluh 
dentil nruiij kulit hitim lebigaimini ftjnnan AUfln. 

j» r i^ ■"-"■■ -v.. J--^ . '■'-- Ajtinyi: . Se»wnfl^hn]ni i^ini jr^j:i7»lin|.-ftTulij pid« til Allmh.. lilih £iM*^)r»ji|.[»- 
lunj U4*t "' (Hiu*H+?j AJ Htijuntiyat Ul Oleh sehib Ltd Drang Qurany «iigpm mawl aginta iakm yallj; mtHUfHE anffc- 
papaii mrrrka nujiunjnksr ma i Libit dlil nCrtki (Un mtriigjkmi kftduduFyn 
imcirka. 

KtTljti, T^klifi ktfxtda irfnrir mavctg, Segila a-±it iitiadal. VupcrLayun-ke- 
ptir-i.V*"i dan 'jjiaca:? upjeari kEagarnaan van^: inLEcka dupalj dan l^JuKur 
ir^rcka, di'Enma dan -dipf^iiip K-uLirj. nirintdh] bula, SOtapil.iilaiL-i InirbmE 
da lam Al (Jur'aiT 

U9U1 tj) , E^*^C£j£ AldJlV4: . Cuk-jpLlh bip t » mi "P 1 y^S lx ' 1 ^ ktmi UrUIU dkJj AeAFIC nWlyjr.{. fcjmi 

fSuBti fJJ Al'UukdiHavai Ifl4) SeIeLJi iJiiTij orang Qijrajsy nr«^si tiihwa Lijfiha-M jihi mrtrcka unvnk 
ri^LujiaJLkar. Abu ThaJLIi tiduk hHTlia^U, ttuVj merftVu nu'lancarkaFi he-Tni^cam- 
iruuru taf\tij!iitn-fiiJ\fpiir\ daJI pclLidunaio ktpada NaaL dan m-tnijitrhebac sik 
M,^n-?ak(sjn .Ji luar pfji- k^minu aaan lCchadap pi^jpkur^Chjiikul bclLuj. Akhi:- 
ii vi Nahi ta.1 tihin rr.cliJiac pen rle ti loan Mlul^l-^'natxitny'a ihj lalu men pjnjii [kill 
near iriErEkn hjjrsK k« Hshjyah (ALlimii) yajin raVyiLnya jnrnBajiul apuni Kyiilen 
dan Ra'rul niriirrliKui botbwra r-ajd Ha'S-is-yali i/a.i(u [N'ajayyi diksnaL idil.mj.ki btTarg.- 
katLLIi rumbrngui jieruina te^ii'L di/l fcpuluJL uranj laki-Laki dan Empnl nranj pt- 
[CmpUan. KfmjdLm diiucul akh rnmbcinj!BP:ymliLinKan yana Lain hbiKa mEncipii 
tUtnpLT itcal'j: uranc. DL nrUranyi Uliman ljin A1fan b«jf:la iitcci bi/LLju Ttulayyah 
ipurEn. N'abij, Zubcr lim Awwam, Ahdan-jJiman bin AlT, Ja'far bin Abu Thabb 
dan La.in.iain Perisliwj isii tErjid] ppda tihu n kc S KsudaTJ >abi Mulidiilrhad inciLjadi 
KiWllti; HI. SFJAK AH T11NGK AS NAB] ML'HAMJdAD S. A. W. &0 

Sclibanya di wgBri HjhgyiJi mtrttl mendip*( tWntrsmsan dan. pCrllndunfliri 
yBnjj l)«k dun :j|anv i 

Sjkap bulk Jaili djri;njlikki.h raja. Ps aj.ui-i mem bam krgEbuhan arariEj Qu,ruiy. 
Kuemuiyi mfttlu mCnAuEiii Alhtu tun. A?h. dial AbduJLiJi bin Kabiih j:ijij; intniiRLa 
ifjjT mEnfjEmhsdikin DrinB-n[Eui|j. M*1cj1i yjjij. liijiih i1u d a n Jiennintaannyi dLtcJik 

nil. 

Scrrirniiijfl JL'j RaualullaJh, be tip tanged J] M-cfcj-h, in.fr.yeTL kjiinmya ki 
dJdim Lilim wiliuuun guispiaai lHitimbaJi serial. Stfliajyt dtmi itotanr; p*np- 
Kut btliau btrtiTitih, Bcrkic nJiimt ALIar, Tiiiii.iklif. fct daJairj affima. liLa^i 
picui mg» iiu ±ujl noing pcrnimpm Qu.rj,i*y yins; «r.eai peEfcaJi. ysVm Hamfih 
bin Abdul MuththjJLb dan [Jmar bin (Chain than, Kcdui uTinr Hani pada muUnvJi 
ptncnlang [shm yvtf uiulE krnu. ttehadiiaii merfku. ilulam buisui TeLuti meng- 
hidviyfcall jfmantal iJuJrti MuJlitliiri, kucna mtitka aJtauniya. mfnjadi ben Lent; Li- 
laaT,. MaiuXnya Uma: kc (Warn afitrili libfcffl ITU, intnunDuLJcui iftiHIricelan din 
E*ji»J .V*nfj Icua; di pihsk Qu[aJEy. Lj|eh •cWb ifr" mtrtka mtrntwrhtbll u»hi- 
make merEVa jnluk mEhjmpLihkj.Ti frrnkan Nahi Muhammad j,a w, 

17. FtsKboikman trrhaaap Bant Haiyiia dan Bant Musfahahlf. 

.Scvjdih a^jng (Jjniiy meLUiat, baJm'a wcala jalin yiJi£ IrWrtki ttlnpuJl un- 
luk rncnuidainkaji da'Vfali <ic:ukd] >ia.hi hlUlumiTUld n.w. tklfli: mtmbeTJ haitl. 
kaiena Bona rlaljiarl dan EaaU MuElUhaJib - du.| keliLafjtn beiaj ^*bi Muham- 
smd. Tisik yaJlJi *udah tllam iiflupun yin.f] belum - ^Etap meLiniJjiijEj: beliaia, 
EiPlfB mef^lcB. rritrwri talc it ha.ru. unluk mclumpiLhtun Lckualan liltia Mft*- 
tj mEngadakan perlemuaj-j dan. numpuDbd ktpuEuMn UDltit flKjakulcxn pem- 
b*nkj8(Hli rcchflaBp Bani HaSyim dan Ikni MTHhthiliti iilali dcn.£in jalan mcmii- 
tuikui Kfaii prrKubNinqarj' bubungjn pvncawinan. jual he]L, zLinh necixiajiM dan 
laiihlairt. Ke^pylyan :n.trtka tin ibt'ilji 11 a.Lii ketlaj -lui d^anLuikfkui di Ki'baJi 

Dcngui aiLnrya pemhailntsn urnuni ini, makj \ibi hCLhammnd n,w, din 
'jmiicE-atarlK hla:iL Serbs kvJuajp Banl Haiyirn dui Dam MuQifluJih. bcrpikxa 
nnn,yir,rl£ir dan jnenyrlimaikin lib: kfi Kjbi kOEn Mrt»h StLima ti^i lihu n La- 
msny.i mendEnl'a knmiikLnaji iLui kcttriiettTMA. Baiijai \v$£ Ai uitaro. Irnum 
OunLsy yini tntrua icJLli aJtafi fiaisl} ytftt dHJnni] kttujjija N"»ti i"u. D*. 
r£U1 IrnibuHyi-sCinbunyi paJa wikLu m-Jam hjiti, merEki. TnEr-girim nrikpnin 
ilan kid-ptiJuui ]iinnya fcepadB kivum kEfnhai nnT«ki yjng ui.isJng d[ I'Jij 'fccitai 
lefujcli yuziy diJuku'ka.Ti dIcli ICixyun him Aetit, AkhimyB.'hjiigfaitUJi bfhfTipa oern'jka- 
Qi.>raJ>y ^icn^lK-ntidni nsmDaik^'biiL iLu dim inrtobr'krci'lrek ktrCai prr.uujriuin- 
j.n di ju:ii KiTojh iiu Dtn^an Liu pUJtfiltJl kfiKlblJi ItMbun£BT^ Sank Hus^Lm din 
Itini MDrnmaijl:. tten^.n. drinc QutaJiy. Akin tttapi nailb p*ojtll£ui[-p*]i^ikut NaJbt 
Muhammad bukanlah menJ4di biik, tiaHkan QEint-arim Qutajiy bebiti mcrjinBkaE- 
kan ukap pcrir.u juhjn mEreka 

tt .V,i^i m-frtga!smi nhur. kercdikan, 

HeIuih Ligi Km nuh kspeilihin. yjJij diruukmn Nani Muhammad nkinnt pem 
byikuCaji umyffi LPj, bbaiiH pdli inusabili ywILg \xO± :il#jllnipa iLririyi, yadlu 
wafidiya pamaji belidii Abu Thslib daJinn uSii Hi tahun T>d4k bcNpa la- 
ma. kEmuduui diiusul itkh :s[i:rm>l SlU Kiudijall. K«)hh musihah CErjadi pa- 
da lallUD kc LO dan rORE4 kflsbiH" Tnlmn mi dilam xxiaruli Jiiebul "Aomin' 
huint" (TsJlun ktridihkn). Raik Alju Thalih ma.upmi Sli Khidijah IrLJi bUlyik 
mEmbenkAn ba.nruJ.Ti ke^iadi ?ixbi, mnrll dan etulEbtUL AliU TruJlb idbjfeh 
um{ yina imil beipi-ivcsirilli tklun mi«yaJ*klE, udl mtcupiijii periia: yinf 

*titp h*1 m£inb«ikui peELinaiinim Vep*di Vabi, Skli KIwiMiih.. adiLiU ten- 
Dung wanibt faadEaaiwjji dan haxEa.'wan di knEi MeIuIi; dia ju£i mempunyai 
priliadi don pertaudail jbjIi; baik uoUm maiy ajaJiit. IHaJJli yang rnttigbibui hitl 
pJiti di wtktu. nuth. dan nwiudhidupkiA jwa THtt di wtkcu meimiiainJ kuuXar 
*n: djJmTbwJarnyii Nitinys untuk pcdvinffn Ri^luliali, Kediii -ojanj yuig 

didji'tainyjt Itu ttL»h mening»Jkjji be-liuj, di xiil-ju.1 permufuhjiji Qunisy 
tcthaujip beJLi.u Kduig menja.di-jidL Hrrfki luiiih mulii berjud mEnyikili bidui 
N16L AXtn Letapd Kfilt junam JDUllMri Am pealjEuuiyaiul JtU bJdJudih mtnjftn- 
ddikan »enuinjBst perjUingiEi Ttiiulutlah. t L St/AP AH ECNfiKAS NaBI MUHAMMAD S.A.W. 

SraudaJl beliA.il mellhil bah**, Mfkah tiililc lagi XEiuai m-tnjadi puiat da'wab 
]*Jam, maka bcliau trirdaVih ktlUMi knta Mekih. NcgEii jaqi; dituju ialaJi 
Tha'if dMHh tabila.1i Tiaqi/. Ikliau mcujuoipui pcoiuka-pnnuba kabitah i1u dan 
dujaknyt m«tka kcpada miti* lilim. Ajaiaji >abi Muhammad ini diitfUk 
m*[Eka rJtngHr kiur, N|bi dhj*r h diiMik-swa ki dm diktjit-ktjar lambii Oiltm- 

pari dmfan k-itu iampd berlindurtft dL ba^aJl fOtltn allgfllc dl Vcbun Utb* dan 

Syiitm {anak Kibl^V 

L" Ssbi M\( ha TiTUid i. a. *t. laerju.bni' £ins ' abiiWihrj. 

D] iuaL-iaal inciiEhBdapi njLin yang rnaha beta[ dan tinpiJL pcriuinpji Sd- 
dah pada puiicakriya Jni, E&fijguan dart Jilnaan, aniaya JfclLa illEJaufl raftR diuUrni 
beliaU dtii&ti penflKU l-ptii|0*^ L bcba^ seinakjn htbtE, make Kabd Mu- 
haiturtad n.w. djpertnlahkin cJtti AJlih i.w r. Tntnjibni lir*' din Mi'uj diri. 
HthaH Kr; Baity I Miqdl* di J>aJ*i1lIU, 1MM* nfljk It liiispl ksniph iLjn .Sidniul 
munta^il 111 mulali hinju mervtri mi pdrinlah Ijnpung. da[i Allah tentuie, iKalat 
limi wullu. Ftikmab Allah mEmerintahluD Isca'' dan Mi'caj kepada Nab: dalani 
perjalanan a.fu nuiarn Ltu, adalah unbjl. ]«bib mciuimbah kEkuatui ursao daft 
kayaJdnan beliau icba^cu RaiuL, yam: iliutui Allah fcn lErteadV-kuljslh UJllat manu- 
in, unCuk nleiiibaWt rliadah-Nyi. Dwie^n dcmlkian akin tKrahlbahJiJl kekuit- 

an barin wwiklu nKPtnmi cobiin dan mu«h*H «rla likuta am h«pimim- 
pan jugi bennvyi, dajam mEmptijuangkam cibL-dtp Luhur, mEnpjaa: jeIiltuIi 
uma1 mjLriiiiij. kcpj.li ipnu tititn. 

Ptnfl[i*a, l£ra" dan Ml'fBJ ifu teijadi pada nn'.im 27 Rajab Hbun tr IL *- 
pidah hdiau i1Ufib)lii mEnjadi Waiiil, ICEjadun Isj*' din M.i"ehJ in i, di timping 
niEMbcjJban tctuilan batin tcpadi Nihi Muhammad. i.|*. djlim pEfjunnjsn 
[riCH^^akkall isiirci ^LUlL, jltp mtDjadi udah bag) kiiirn Mmtirnin scntbri. apa- 
VjJi mertki bcrimiri djjl ptrwyi kepida kfjldan yaJlE ijitnuj'jubkan dah di iLUti 
xkal manusii j^u, jaitu pei^iaran ying b*I^™.^atu^ mj icfti [ntnttnbU! CUJUh 
UpA liJlJpC dajl Kiiiya Ulrmffuli dalam Jtalu maJam uja. 

Haid tium Quraliy petllHwB lira' Jlin WL'fij uli, jiibceLi jadilan nnjiCa un- 
til It mEnudub NabL fehagsJ |E.-w*na >ing tidik btrei OEaJuii'B, dun infirtkl 
jidikin hahan becrnacirn-inacam Junjjrr dan olak-Dln^jji yan$ ungattoji, 

llm-j pEik^Elabuan d*waj« ini ditaniang dsnian mEmfauka tabu cahani pengt- 
TaftUan VAfie d]hftrlkaTi Altlh t*p4dt Ni,bl nlftlil>iJ fwtlUlwa Ilea iil\ Mb r iiJ. hncjnuin 
dm'j mEm^EiiB;kan (E^ri VlEpacj liinuriLU miu dEnijan Jidlo. te-|EpKotn£Tiph.y 
rlicum ile J, djji laLn-lapi ypr^E semula dian^gip pckcrjuTi lainunaji 'hebd.i, 
P- ftranf; Y&nrib maiuk frbm, 

Fa(U wakbj mujiim hiji dha, datanaJaJl kt Mcfcih klblbJi-klbibti Attib dad 
K^ala ptnjacUi HflaJl Aiab. Ul Bntlla, mEicki ltu, EE]dapa1 jemikh Kbatntl 
(Sri V alijili S-ijhjEiiniflTij bia^'nyt S^tijp maiim "hjp, Vjbi M'jbamir.z.d rn«- 
n / ampaikiri icruBn Islam tcpiiLi kibLab kabUah yan^ iciiarj.^ mclakukan. baji. 
K1J1 uii bcLam JbcAiuriipai {jjajiK'^raqi KLlai-ii. Mtrcki ini ludjJi mem- 
puiiyaJ r ,Hfn^r:"Jan 'ditui^ ovinia kc LuKaaui . dan Ltup kadi niciidun^ac diiL 
u^ang Yahudi di heeot" nicrcka., Lrr.tiflK akar. laJilTliyJ ifumt Mabi p^da 
waktu dckal. SeBE^lah niFrcka JtWnCuxitlkail ptrhatun k-tpidj. dtVih 
yaUg OtiaiiipauCan Nati kepada rnejrica Hu. Fldj w.jkl'J i'u jaga 
Lin Ki 1.1 UK bCCLPIin. J^rtlah TntttkJi yaki-n bibwa Maba-mmad i1u Nal-i yuric di 
fiariti-rianL r j'l(Bn. Pvr.|iitiw3 ini ir.:rijpi.kaii n1Jk leranj ba^i TJtrjiianan [LSaLdi 
MjbarnTnjd i.a.w, (Jiinj Khirraj yanf nuiuk [ijiin u'u kbi.li da:i tnai'i 
■riTjng rti:ipj msrElcalab yanj; niEmbuka kmSjaTin burn sfrial alt n^rjujnj^Ti Nnhi 
Mubammad s.a.w. 

SEUbauLya ncn-ka. di YaUcib daii Mckah, nuiiaLUJi m«»ka menyiaikjii kept 
da klllin kenbal nejeka, wmwrin ksUsnftkitJn N 4 hi akbir Jiinin, Muhammad 
i.a.w. >^r-£ Tjfljda di Mekfih. Hcrkai; kegjafan trjtKkj., himpir .wu'ap :jniab di 
^adbiaJi ludali nimdtn£at dajl mem(>inarjkjn ccnrjnc Nab; -Miriam fi'.id i.n.f. 

Pada taJiun kedua btks u»idah kcrtablaft. ilalanpah. kt M>k«h C& rnuiini hflj'- 
11- OcUlj; lakl-lak] dir, SfKanj; winit* pend-j<bjl ViliTih, MejEki mEiiETTSiu 
Rai'jlii'lljiLi fELara labajia di 'Atfabah. Di tcrnpal iniiab mtrrka mcii|cidauh SEJARAK JUNGKaS NABC MUHAMMHTj 5..A.W. 62 

fcifat (prrjinjun;' ala» lLuie Jslazii d;nyin Ma hi; baliwi mfreki Hdik alun 
mtlrlvcltrkvtj'kan Allah, tidak aJtan lr-tnruii, Ixnir.t. mcrnbunuh amk anak, fit 
nih mEmfilJiHh da-t tidalc sfcaU mtndUrhakji Mnliimmad S.a.w. Per-,in|uji UH 
rialim jEJanli d.inarnn'kan B&isoii AqanajiJ His fPie-fj injur. 4^hin yiri£ pc[- 
tamaj, Xarrni dilangaungkan ili "A uj.tMj'i uzituk pertuni kilinya. Dirumikini puii 
UtiH^n A'Jpid' fPcjanjuui WaDlEal karcni dalani liai'n Ltu :ku[ learar.L; ^vaniti 
bE-puTr--* 'Afra binti 'A^jid liiji TM _ |pt*li. 5? ill dill jtksai pcnUaialaJi ini, 
RiiUu?Lah nienprLrn Munliib bin UmiLr hersaini ncre.kn See Yjr^nb L.rinik 
n cr..c±ia:i.an Al. Quc'lii Jin agania hlani. Mikj, ipns [slimpiin bercebir k-: 
s^rjap miraTi dJLIi KtlUatfa iXJidUd.ih YaLirlk *rLU*jL tcbejipa krluaifj. AcliL anne 
-\i:i 

('idp uh-jn ke- -ijja ^el.is difl kcr-ifcian, tWrannkilliti bernqnticn^n kJ«m 
Mjxliniin liiri Yir*r:h Ice Mekah nr.Tik rn-nrerjj'ka'n hflji, Qfi.nR-nr.ftng liloi*i HM 
menfjndan|; Rixul ajar i7iEngadikj.il pur l«niu m dtnj^m rYiereJca di 'AAJtiih 
pada ban tazyriq. hrrsuilah seIeuj mcbl-jlan upatin biji, kelujjfch Lirang. ruin£ 
liLani i1a:l pTzl.mia.hiJi m-crrki inrnujL 'Auahali stLui senibunvi ssrnbunyi pida 
*iktn lentfh nialan. lb KU'rur iiiUah fneicka TicifcuiiipjL nicjiuqEfu >'abi. 
Ju-mlah. m«eki. 7 J orir-F; L|ki-lnki din. 1 or a n(j wanifci kawLullaJl pun HlaiaJlj; 
di damping? cilch Ahjhai, piiriin beliau yatig di man i1\i ma ? ib. Ktli.rn Tiengstiut 
aganu. lilam. Sf'ubJ:. riMcCla dufllik jEmuaryB. ir.ika yuic bcrbicari per 
lania. kali, aduJab Abbu, katanya.: "Tara kliatui! Kimu vrrnui [slab. rnEn^E- 
LtM.-i 'jihtta Mohammad i.a.to. inl adalali sidi.ll jcrtuinj; di. inlala KajTii kanu. 
k! a nii Kkh rr.iMni-j'.-lai'ua. sclsib itu ilia ieiJiMrr4i din it^Ei di n«££Einya. Seta 
rnirg. ilii inpn rr.tn.yf:t*]ari dan ffltJljaabMrftkin dwi dKnj^m kimu SefcitaJlya 
kiriu bi=ruj-"heriB7 twirms kjud ikar. sctli kruadnnya dalam (rplj hi], ynng kamn 
kEmulukin kFpidanyn, rlin Vimu ilt.iii mnrn he lin yi diri temua fii-.i"|- ying: 
mcnanlangziya. dapallaJi uyi rneriyErabkin Muhimmad kepada kimu, itii 
per Ldii.LjnjniaD /iwat karnu »3idJj1. Alan EelapL Kkiranyi kamu akin mrray*- 
faJ-|kill ktcada UluWh-m'jlUiinyi dalL jrWDEEVEWaJunltya, ihika, Un.spJrtitUah 
din fljiri «kpnmg". PErniir^cnn Abbji jhl djjawib oddi ItluitBJ lh [ebii fcaiu 
denns: a.pa. yinf kr<nig Vaukia. ya Abluu. Maka cObUah R ruU-llJLkli ittldUL 
Incr'hLLici. Am.li:ILaJi ya, rRapjJulli'n i.ni yang kamu mjpnkin tiiiil Jiiirnn. dan 
nUal [ijhiULinu!"' Maka bcrbiiaiaJab RajriluDah dan heGLau bi~a ayil^iyir A| 
Qur^in kerjiudian brliau herkata: "Saya iri.gin mcDcanrbrl pcnnnjmri dari ka- 
:nj .senua, bihwi larr.u akin m-Mijap layi ifbagai karnu mrr-jsta kfl'Jai[ta 
difi ill at anakiVHj iendlii". Kculu Jnn bfrdJnbh ]2 firnrng pemuti pemnka 
KliU») i"i Aus, diri pr;n(hjduk IfaE'Elb im, ittisihE-masirig irwwakili rjDlcins- 
an yanf idi dalurn >_ihilaJ-j rnrrcla Mrraki hc-^inji akgn Pltmlielt >ltu Mu- 
rummud i.a."#. 'a'ila'Upi^Ji hirta diin JLwa mrrcLa ha.b:s Uindax karErjar.ya. Se-- 
<yrar^ dtmi leocing inenjibit laiisn ftlluL ^nda ija] K «1 y*n£ beratti pe]nya1i*n rj*n. 
mmpab win. PeTirli*! inr diJam ifjariJi diriimak ah Sai'atul "AqakBh Aim Tmmiyah 
i Ptrjj-njiari Aqi'h Lh 'keduij, 
f- Uifiaiikt Ytartb. 

S«jak i.|nun dajiulu kou YaLljJb trtipal belu hari perjalanan ke sebeJiJi 
uCara Mekah mrrupakan ltuiun yanj; penti.r}£ yatrji liJcltlaV JJ laJU-bhtai i>ec- 
ildj^JlrjaJl dJA MrXah ke iyni. Clunj Yilijdi dan Djing A-Elb JfJ^K l*tajS^li 
Yahudi, iejsI: «b*]i;in MaK^j aa-daji 1]<rXuan \h negeri inL BuubK pidi jhidlf: 
? Masehi DTang Kbazraj dan Aus biijr-inda.li diri .\rj.liia Selalan. dan iku; rnene- 
tap di YatiHh Karr-iu btd.up Trvtreka DodeKatUi dftiJtan HJiuia. Taliudj, maka 
nicreka ledlJuE banyaknya in J ah rntnerrti tEnling te-tii hinan, lenatUT], wihy'U- 
dan bari ailiLral MaJu LidaJclah mEcigJieraakja, apabi^a oring Arali Yalinb muda.h 
rncDcnmB aiHUia lilajn. 

Tatkala Mibi M'u.himnuid u.w. rrrilihir tin da -r, audi baik pada p±r- 
lumbujiga.n ]alam di ViL^rib. dimTutinyalahpira 'ai'hjrul-sj.hJilH.inyji rwrpirii1*h rr- mi-,h 
ttcrkara fi.aiu.1 krpubi baJiabaL-saliab-iLTiya ".Seiunt^Lhnva AILib Aui Wajalla relih 
menjadikin Linnif-fiiBnaYfi.ia.rili wtaJtnl *iUdlra-£*Lidija barioiu dun crrfrn jLu icbaajai 
Lcmpa.1 yuDg ajnaji bigioiu" 

UiajiyoriEUi EJuiaiir iiji^aL EHpetlPjlE iettl*b mEtigjEtLh'ji perltembangan 
lilin-'i di Valllil) Ltu MEi*ka mhrau Vnawitit jika Nabi Murmnrnnd i.i.#. * J SEJA&aH RINGK^S. \AR[ MUHAMMaD K.A.W 

berkuaaa di Ya'jrih itu-. kasenfi ttnhjlhh Muhammad Ian peusllCUtny-B ikan 
iLen^riUi KAfilftfi-kiTjIsJ] dftfcllij; irxrrka. yan^ pulanf pergi ke Syam Hal dnr.i- 
Irian beriTtj kErugjan hagi Twr^u^ain n*tGkt. CHih kareiia itu icbeLum tcrlambat 
fflEreka. hanii bfcrtiiulal c*pa1 dip cr-£M ^ttlaia-p Salfl SHlh.ijr.,nEfd s.j_w. scbp 
ilia beluni Lkul puiiaji ke Yitjrib. Malta hei$idan£jah JitrfiuJa-pEHiyka \juraLiy dl 
rjjljvn Nndw4li UliDdk. nictent'a.ruikan limbic an apakih. yang. akin CLBnitiil K:tia- 
ijjp Stbi Attumya rnCKita rntinutuikui Y.ahwn h"abi Muhammad, hsru* 
dJbuTi'j}i r dtmi lccst|oTTi.ji^n mail dtpail ntr-icka. UnUul m* lakiinikaii pern- 
biuuihan ini, setdap iu.k\j Quriiiy m«ijjtLmkiri StGft,nj ptrTiijda pilihan. Dejleul 
dsirvLtLiun. hiLurtiru. Nalhi Muhirnirud J..1.W, hcliasiLdibljn'dl), k.tL'Ja^&.'iiya. Cidik ikui 
numpu mmgncut toda keptfe ■cHimb wkj. 

Redluu. ktjL kaum Qutmiiy ini tfU*i diloetfihui ol*ll Muhammad !■!*'. 
din bClUil dlpHiillihiCan ulth Allah iw.1. ipr icapTa pmdah k.E Yitanih. ILlI Ltu, 
tjehau heritahukin ktpjda laMteLnya Anu battle. Abu Biku ininla. Irpa-da NY 
rjL lupaya diir.unkan mEnemim T»LJ|u daJam jBrjilanin ya31| Trtrtt]iiah ltu. KbW 
I-cnJjU, Ja.lt lolli AThj BikjTTnEnyedukin peruanin uncut perjiJanan ini, 

Pl^i RULiJI"! hall wafctlj ptfn.jdB-pcjTJU.LU LJuuaiay Jtilang. menjjcpLLTig ru- 
nuLh Nabi din liap ikan TntrnbujiuSl bcJiiu. AaiU IuIUJl beikcmas-kErnai, un- 
til* mtmiiBj4*a11 rumnh. All bin Abl TlHlJrj dilUcUh menErrtiiati ttnipal Uuiut bt- 
Lttu Mpnj-i njinj-firsng Quniiy nitnflta bahwi rjeLlau, inattli Uduj. Ktpada Ali 
dtpELtntihkgTi jugs, bjtuvj. mejigejnh-iJJcaJi burarf liaiing yiEIg, dull tiff kali ktpidi 
beliaU ktp*ds r*nillikliy4 rn a ling.- mating. JlEmLjdbiTi dengan dtl rn-dtain hr turn Ice Luu 
din njmah. DHLihatnya pirr.udi-pcmurii yir^ TnEngEpimg Tumih bdiuu ihIjji^ Itz- 
tKllU, 1ak sldaJiifi dirL. "AlinpdiaJi kCCjLni-H mukifnu 1 ' kail RinikulLali 1.1. -w. lenyn 
rarlrmpirkaD posir di atax icEpj.lj mEr<k;i. rfcngnn ur»himyi-(£njl>uriyi l*liail p^l"£J 
IfifiVuj'u jLunlih. Abu Batar Kcmud^r. mcrKti hETdiLZ. kEluar da.Ti pimu di rwln- 
ka.ni nimih dcniitn mtUlki Uiila. yilvj iiidaJi liiiLapiaji dIed. Abu lUkir. mEnuju 
jcbuih fui dj hufcit Tiugr lenelah lelitan kotl ME|(ih P lliu m=it:l(a tj«BmbiJfl(yl 
ililani eui itu, 

ScLtJaJl [tejnLida.-TMniu4a ilU ittcH^tlabni. La]i»a. Nabi iLdik ida di rumali dan tei- 
Ltpuj CLliL IttpdnijuL TiLtnta., ihiks nieirfta. aiLenjElajiJii lelunJh. XuU unmk rticn- 
cui NbTjl, it tap] ddak jijj^ bcttcmui. AkJUinri niticki *imt*i jupi dj (jji Tn>ur t 
tunptc NatjL nan Atu B^kjr tenEmbunyL LEiapi dcrgir ptiLindunum aLUIi, di 
muka jjui Ltu TEidapat lothjib; lanah-lihah twrUpi^-lipis, jecdah-nlak trrjodlnvj 
trlah lirni lEnekim Nibi djji Abu Dakar nuiuk kc dilairuiyi. Mcldiat keidaaji 
yauE donikiui, prrnnili -Qunliy ilu icdilitpujn tiiiik meruLnik nudes. E-r'cLah b- 
ea had lalttanyj. dwipka bEHEidbujiyi dLUani jua Lm dan ktidaUJi iU-dali dliiia- 
kan am in. rtlika FVabL JUi Abu. Hilar Idtnian peniutjul jalin Ahdudiah. bin Utaiqit] 
baniLah rnefiEcuskan pEijilana" JimnyuJui paIlt*J Lain Mflrah, dail Ali Din Ml TMurU 
;ii-r[LyijjijL kcrnudian 

LJcuimii rterTjindaJiiiyB Nata Muhammad j.a.w, dari Uck^i lid tenjkhijlah 
periodE petlajrua kjbfjJi riiolabnya, ludak kwanj! |J :a)lliD Idmaaja ucr- 
iuiilj! aiitara hidup iliu irniLi huetje^ Hkkao agamn Allah cli Ifngn]] nusyaiBkar 
Mckab. rsrutrwa lEJajah Isricbut, ttlluuifkait dalarti (ii\f\an Allah, i.W.t.: "Dan 
1'piga.tlah) |fE(0;a. ^lajLEj-HMBm; kaJii rQuniry) mcmikakjn daya upaya tEftildaprnij 
ivaLui rneiunakip dan rnemenja.ril*li,inu iliu flifeino unuhniu itau. mrn^iisi^r.u 
MfTEka memikirkan lipu dayi daji AllaJi mEnajja^alkan Lipu daya Liu. Dan Allah 
*lM3C*aiLk pAmbala.1 lipu dayi"- Q.5. 8 . 3D daji lHiit pulu <J. a ? ; «. 
r Y4 tlrib mftfedf M&&M tirh Na h>. 

SEtElah inEqaaiungj p4d3Jlc Padf yalUJ UJllat Jlili. dan loial paJiaa, ukhLm>a 
pull hart Sw\ tangjltt Ji RubfuleWat tahtur 1 Nijreh, [Allah Haiti KfuhaniTnid ht.tr. 
oh Quha n fE(yu*h tempit bLct-lrUi, KpUlull KJkinl*!*! Ji.iilun>i uraiL YaEtnb, Silucui 
Empai hail bErircutkjLt. N«hj mEndtrHcan tebiiah Meatld, yaiiu Mtqfd Qufa: liudth 
ititijid y«DK pcrTflma La li didic ikuu diladit Kjaiah liiam 

Pidi hail Jums\ iflngfpl iZ fia&r'u&awjl iafiun I Rip&h. heiKpattn dHiKBll 
Unggd 24 S«ptEmNE lahun 6 12 M, jVjhi, Abl) Baku dan All tuft AbL ITilliu- 
rntniuuki lota YtULlb, dHlr^l mctldaptl tknlDliiaA yuna. liuvjit, pmuih kEiin- 
duan dan ram harmat dari pendudu,|s3iyi, Pida hall itu JuijL, Nabi nuCaiajalakan 
itidulL [urn'at yajlg. Jifttlinia kail daJim lejarali [llajn, dan ix-lia.jpuin b*jk iTulhah 
iIl ludaJIPll taurn MlDUmLn (MLiligvpn dan AnilVti). Sqak ini YalirLb heT-.nDaH ruma- N AH VUHiHM AD i.A ,W . MFMBI VA MA5Y AH AK.J.T [El AM n - 

nya mengiJL Madiiutvn Nabiy utinya; TCivta Nflbl* ttlafljuliiyi disabut MiJiiuli 

SeteLah memtap dl Madiiiih. tMIvlth. NabL irtVfcftiUlnl MJieajU mtrtjiETLr, ikal 
dan rttf rtibtnti.il maiyuikj.1 Ixlam, yaiig 1Kb*! dan afiCirtliTL -dan tckartiTL, 
fflCBlJKTLiLikajl bubuugan kelaLirirfain. an Lara Anshar din rVfuhajifin, 
jntnandalCan pEiji.npa.Ti ijIitiej Tncmtwnhi, intlia fcium MulddlLn in pan armii(- 
■HiTij; Viflj; bukart Lilom, din manyiMiiii siisal. akramDmi, KH.lt] i&La. daxaj-iUiai 

llliani uialU lrtcmbnitut TnuyanL.il Filam ctj MadLriafl UlL, lakaJLrjux beliaia 
berjujnj pida n"itrncLlh.*ia dun mcni.pcTEiihan'kaji misyiralu Jjlim >'ili^ djtrLtti 
Ltu Jtri ranpanpTi imjinri, Kjjk din dhkfn nnaupmi ilari lun. Denfjjii iernikjin 
tttik pfijuanEui Nabi ± Midinahj Lra bnufit dUa. Hp fernrnas, membini 
mltyanJuE ItliirL ffediifl, niEmetiliaji dan [wmpcitlhafikir frti.iyi.cuul Tilam 
Ltu. 
II. &ABl MVHAtfMAD S.A. V, MEMBIAA MAX VA HA JiA T ISLAM. 

Daliiri membLUi nui$yaiaJu.[ Jjdain dl Uidhuli ink, uuhj.-ujana pokcifc yijij 
taLebili dihulu dikeTJifcun ultfll Ha IX Muhnfflmad v l». alttua. Lun: 
i, Mmdinkqrt met/id. 

Brliiu dahululitn msndijilun baTig^nin iHttfid. jeMlum mcriE^rjiJdJi 
buij^inanbanaiiniHi liinnyi pdain ruTnj.h tempaj kedJamiTi hruaV- Itndif], fcalflU 
irt*!jid ffiEETipunyil pu-Lerixi yang mijit vltaJ, dalam TnEnya.Eu.luii iunt| dui 

msnjusun kefojiuui maeta LaJiu badn, uotuk mariinini irijsyic*kai [ilim auu 
Daulab lilimijrpb (jejlandaikan lemiqgat Unhid Dl daJun m«4J]d NiUi Muliam- 
mid i.i. W. Cfa.pa.[ mcnpdakan. benEeng peitaliinan >|ng Tienjfi.( mnrifl din 
apart tuii. yaJtU rinuiUJal jihad dJ Jiia.lt ALUtl, i*hiii£Ei kanjn hCuiurnui yang wal- 
tu iEu jumlaJinya rjeLuni henna, bauyik, r=la mcnrt3lbt.nlu.11 ham ttfftdi dan ir^e- 
ntp titimitn.pji mittri mcrcta, Di duJuti majul tidiau ifnj.nd4U irtHJ^iariur 
doktrLll mitud r din manpUiilULri pufcofcpukDlt ig3.no. [ilpm kapadi. kinrn 
MuhijiriTi dm AniliaT. D>in di dikm mcsjtd vula fcium Madirnln ni#UK-jkan 
ibadaf benrmaih din lEnantiua. dipaf bCTicrnu. tjfifTa\nyiarafill unnjilc "meiu.ii- 
dllilMri fill-hlah-fiiiialaJi, yio; hcunu-uini irvrrck* liadipi. 

Ms>jid <tla;n LtnipHl uiiCuk btTiujutl Lcpadu. AllaJi.. juga. digunalun Jilfh 
Nahl Huliainmad 1.1 w ichagu pemhinair unitT Itlim ygjij tWi)L»"a (lUhad. karttn 
ma^jd. apdilmh tampan >ing pilimj effaktiF untui ruanyujEun. dm merLfjIumpun fij- 
tEDii urhal Lilun. 
J. Mfnptftetifitivlan "Oftm Mwhafifin danpn Amtar, 

Kaum f^yhijiriri yanfj jiiili din xjinnh keliurtJ dan kamnuTig. halirrisri Tnere- 
Ici, dipej«jat dleli behjiii dan^an. in em person dan tan, cneneka dengan Liiim 
Auihai, kuctna. kaum Anvhaj LeLah mniDlan^ mcTcti deugaji Lkhld.! dui ttdalc 
m±rtipwlu | "ijTjjr](.in ktuniuruitni-kfyciruDjiVii: jjojt bfiml'^L chbcccl, aclajniajj 

hiinya tarcrja [nmgJiaTap IcEndhaaji Alla.li iEmuca.ina.lj. Arhj EIjJcelt, be-liau per- 
Miudaraiarl ilnua^n H.nli-hhi bin Zaid. Ji'far bid Ata Thilib. bckau. ptnaudara- 
kir. dsnjAn Mm'm kin lRb*Ld&n I'mai bin KhachUiib. belian uectiuda rakan 
li^iifiii 'Itbab bin Malik. Beh.iIu silcnjinyj. tiap-iiap qrmg rtifi k^.um Anjbar 
ilipirLSaudaj-akiri if n..t;a]"i la.ulD Mulia,JLna, dan pcria.LulAra.au iLu kukiiETm ya »bi.|.a.i 
ssiidnra k*adim(j 

runaMn dErnikian. milui kiUdi .M uliajina yuna lieixaiun.(aliLia Iccpisih dt- 
rLjEjao laahL ;audj.ra dan kampmig: baLajnannyj:, merasa lencajam dan aman rn.?-ri- 
jplakjtn ^ari'il kfiafiUDyR. U: Ittlipal yaqg bam tlu, icbipa.H daii nterrka ada 
yang hidup becnia^rH, -dap ridfl ruiA y4Etj EKitaHL liqxiU Abu baJuu, L'tamun dan 
ALi), nungcrjalaTi canaJi knurn Ansbar. Dijrj^HTi Lkftlja yaUR lrjfdii lUl, dttpaCLaii Nabi 
Muhldirtiajd t.a.W. mnigitaL uLiap penfiku.L Jilairj yang Eardiri din: lKrniA£.i t iT'i-lii4=ana 
iutii din kibilab itTJ. kc dalROl SB1u Lkacas DULSVaEakai lalaun yaDg kuac. deiigiD w- 
irjajwE bekErji RergciEDTifiDyrjig, ^enisili «pMipiifl,t|LinjjRn, KEKrJHaaO, stsaJuL, 
KKnaQXdciJHaii KiniDjaL pcriauiLaniin [jLirn. 

SEBolon^an *janj( A:ah yu^ JntUVhtakun nuHik [iliin daJam ktMiiar. Tnkkin 
discdiikui EEmpaL Einggil dl tupin metjid y^ajj ktinliduau dikimaJ dEOfan AihAah 
Skwflst. Kcpcrluaii bidup mjanka dipikul nefs^iIU diuTiCfltJi Muhtiiirm dan Aiuhai 
yinjj (E|ph E»rlt«ukupan. t> i N AB [ ML'H A MMA D S , A .W. Hr.M BIN A HA £■ V AKAJiA T I S LAM 

i firr)tt\pcn prrdamaisn dengan Jbzun j's^if uV. 

Guru menciptakan iiumi lentenm din iituh di lata him hap. [lUrn 
(MadinaJU. Na&i Mu?iatnrria,<] ! a.*. ir.rrtitiUnr pttjanniart peruhibarin. din pra- 
dimaiir. lit n gin kamr. Yahudi yung beTdaam d: lialam dan di SEkeiilmg. Vw.q Ma- 
dlhlJl. PlJam [Mirjilljian Ini. dTTclapkan ilan diikui "hal knnB:dckaan tiap-ba? 
jpLnnEan unmk memtluk din menjila ntan a^minyi, Enilth Ifllajl iiU! ttljUni- 
aji pidiiak ring ]n<Tnprr.ujia'.kan kEbijikunain Kibi Muhammad 5.4 w ■;.: I>fi ji^i 
stcjinjt iTLii pOljUt yartu Liljnp. Tindakan iep*iti mL, htJ'jn pKmah ddakukan DltK 
Vihi-nsEL dan Ramil-HJU.1 yang cerdahudu, bilk ulth ^alrt "Ilia, aj;. inaupun Nat: 
M'ju i.i. 1ta.11 Nabs nihi SEMcljm mer/eka 

Kcfajd'jiuA Nibl Mluhimrnad 1 i.w. bukan saji h.inya s; hjg.ni irrrririg \"ibi din 
RUU-I. Wafl iUifti dalairi itinsyardJ.iL ]dacn nebiu sebifii ahli pnlilik. diplomat 
yang fcijak. Drrncah lengaji msdan piling bukau schajrai pahlawan yang gafab 
t*Tin.i, dan di dilam mempcriitukiXl IHPiVh vine SU1J1I1 kalah, t«uaii uraaeiL se- 
aling k'.-utni yaiig bdak a da ?aranya 

Pi Rnujn 111 cVJJSrtHilL yaai.r. dibuaL Ma"bi dsjLinn kiiiin YaJiudi itu. anlaia. lain: 
- JUhwa kaum Yahuri] hijiip dainaJ bcj-janlfl-Saiiia drnpan kaum Muslunizi; kc- 
daL riElah pih.ak bEhii Tr.tm$liik dan n-i£pjbi2.r.kan. liama rTM!ll)g-i"ti51u£. 
KaJjr. HjilLmjn dan Li urn Yahudi *ijih 'rw!r1ctlrin£ tijlnngan, un^uk TTEla'Ain 
Jlipi UJt yailK :'iT(:'iirjrir-.el m-rrrki, dan Drar.g-cuang Ijslam mernLk-jL 'idansj. m«- 
r-eka ^Endin' pi la. 
Kjhitt. Mmkmind^n kaum Yalni<Ji *ajih niwIuc-frjtJla^hal;, L-C.iHi£-nici-.t;li;n|; dan 
tnClakMiiiukan kcta ikardui kcuLamaaai. 

BihVti jtola Madui-ih adaJak kuti R-nri yang wa^in diharriiati oleh irxreu yan( 
twiiaL (JtnjEdn Btjian;]an Hi... 

KLiIbd lEnidi j*rs«4JiillJn JJ ailiari lailfli VaJlud) drrupn kiuin Muidimin, se- 
kninvi dikKawa-^kin akin n-c n 53 k"jhi:kj.n hil-Jial j'iHu TJii3K iliNifdjitan. inaki 
iiiuaui jlij ]i<ndakla]i iuccajikan kepadi AlLih din. Kii;ii'l. 

UkJiwa Supa sijA yahg UniijaiJ aj daJorn ata.11 dj luar daii koti Madinali. najih 
diLindiui^i kcununan JiiiDfH (Ln:ii*b LTan^ yang zalim dan bcrsulLihl schab Allah 
menJRdi pchndt;na;-si>nijiHHhii( yanji haiJc dHn twibsku. 

J , trja3i;ian pijliLik tang ddbmc nl<h Jiihi Miihanmid s,a w. KJik M ibid vini. 
idaj-i, iTL-cninim kcmtTdckaan berag-jmi dan meyakini nik-lhu kehunnalan ji*i 
ili.il halU gOLififcan liUKan [lUm. I'uriajrian >anjt ihluaL a]ch NabL Mjhar'nii'.id 
i.i.*- ini, menipJian pejin]*a TIP)- dalam (Slinii puUl* die necadatjan, 5±b»Lj * - lilU 
itj ill pcLnagai peloink h'jmi. niirih bErlaku pcrkr-iunn dui pE-impior. h.u-hi> 
mo i:ii:iuu.i. 

DuEhabkni pErjinjian yina dibna.1 Ojfh Nfl'bL ilulianunad i.i.w. dinjjin kaurn 
faJi'jJi. aarl }>r tj aj 1 ii an -p<ri Fijian Lain wing riibuaniya derigsn kiurfi Ya^u'll BanL 
Qu[B]iha.h p nnka koli MadLnali inrn.ji.di wbuah kula sun nLnj "MadiniTul HiranT 
dilam aTri kiti yini jebcnar-benajnyt iiJtni iGTlap ptnduJuk TT.rTT.pan.jai -inf 
piHEJB*arv dan mEmLkuL kfwijiban rjE^Mm*. uriTuk rRtnyfitllK^nikui kftmianan, 
din icUrU ir.cinbrhi seiLi nmnpETiahmkiTi terrudap S-^nSip ScraKigHfi ii'iiii'jIi ilau 
TTitni j uj run da laJliJiya. 

4. Mtkla-kk&fi da-scr i/flH r jfa'jjjit, ctwiurnj i£an il'iu. 1 i/jini* ma^iraui 1 j-ictt. 

Hacena ni4sy«ilcat [(lam [Elan lE'wujud. ttjVs j-jfljUh -Da saalrya 'jjgj NabL 
MulLunrnad i.i>\ unfuk m«i«n1ukan daur-dauE ynnp kaa: hag: musyaaaJcat L^Lirn 
yaaig tibtu Haji IEr»'iijijd ||j. balk di lapan^aai p-uJ'ik, tkanuinL. losdal jr.iupmi yanp 
Iain-Iain, ElaL itu diwtii'nk a n kir^na ilLini Otriyjft JWckcnTbaiiSan aniu'in ISlaJri dL 
Hidinar. inJah. 1elah "urjn vt-ahyj Jlabi yang. menga.ndt-'riE p±nn1>h Tiei^aVir.. b£j- 
puau dan hykim-h'jkurn yanc bErlaJian lUr^in pdaTij^a-Tir alnJ Uianfti-n, jinayar 
(pLdalrB) Jan Iairi-liiri. Ayi1-a.yat yjng Jitu^ankan dalarn ptriudt Madiiuk ini icba 
jjfln bEia: yfurg hETianrdcutaai dcngan penTMnun kulTJcn [luuti. Di antaia ayaL-ayai 
vinf ':elun jelai dan btl-jm aiii kr:t:in^j.Tuiya ituari Itrptrhiti (de'iajJ';', dtjtlaalcan 
4i]fh Mail: MiJMajr.lVla(! S.a.w. (Jr[i£^n psckalian-piStkmaBfi. perhuirjrs-pejnualan. 
DfJlav>. Maka Cin"ibu llih -H jri p-idanya dui bush samriEr yanrj menjjdi pokuk hakurn 
[liirn.yajTU KLtib-jllalt 1 Al OutVi> Hui .HannaJi Rafjlullaji (liidin). NAfi] HtFMrjJUARA MA5YARAKAT 35LAM 6t 

Dmjjan iLitclaTitur.nyi ikuu-dauE pull elk. tkOnGnd, mjsjiI dan Lfcbi-lalil, 
jr.i/a. .wjnkkizi 1ep-hlah aen'Ltk fhiiyi Altar Ulajri. stbiflwta datl ?iitl kt TliN p«- 
Qfpruh Rftin'jii ]sl«rn di tcira Madiruh scm.iiin hertacnbab btiar. 

III. SAM ML'HsUJ.Wfift S.A.W. MFMEU&ARA &AS MEMPERTaHAXKAS 
MASYARAK AT ISLAM 

Ada ili.-a kekUalan yang ljijllii mcfr-ldiirikin a Pl Zidaivi lU Widinah, y*i:u 
kckuitm dan d^Lim dkn dan Lint, KcltMa Lill dan OaJa.tn laiiJi p-LiwijcaTi ucanj 
YLihij'ii dir. ::ran£ nrjnaiik, wdinn keknatan djri Iiut iil|h nnnj; Qv>IalJ> -dt- 
r.i^rr stkudii'.j'i 

fJraiiK Va.liu.dL srjak jcbdnir. imwhl xudali hudu-p ili Madiiiari f Y n 1 : vribj O-m]; 
Yahuili di Madinuk ilj L-crilL:J alas llvj ihIdji^iii: Bjul Qainuua', Hani \aiikic dan 
Pa.'ii Uu i aii h i'l L7e:igan kCCLSa K';l'jrLEin iiu Ka;jJulLd?i udaN ai(ii£ikiL pCrjanjuui 
Jieinhatiran, p'-r-L rntrijagB k£5E|ahleiBan dan ktaJMa^an ks>LI Madlrlih. SaTiRiS 
Yahiidi m<ir.anHjjie din nerelcj scbȣii pul^jj rUn kEki'M'i ALlak, dan K'Tiabu.n irj 
hanyaLali Ink bn|r. twang Yalvjdl Jlrrjpa iuitnya haii oranp Yahjdi i1u kerika mr 
ILial it una ] Jtni (]j1ju-i ulc.li uiitik y ui£ bj j.ui YahndJ, liEir.uJian again 1 iiu ner- 
k(:nli4.iiK dnnikiui tfpa:nyi. 

Ma*a, denpn dliln-diiri n-^eka henipha rr.ErnidairJaTi laami 

All all i:u. Mula-mula. mcrcka tnnipuh dengan jalan btrd^tjir Den gnu jalan pec 
dcbi'jn ini incicka kva akin dlpa! rr.cnyehniipkan raw ur.pi dan ripj, ke 
daJa-n dada kj.Mii- VlUllltnlfi deng-ar, dtrrJicLan kium Musjnin akari mCriilljEir-U- 
kan Nab Mutornrpad u.w Tipu mvMihar merslEi Kmavsin. ini diWbLLLlflll oleh 
AlQ-in'an dalimxjTit I H j .VI Baqaiah ayaL LLtf. 
-■ * 

\ * <$ w\*\ - 'fr} JJ Iw^'T .--■ **; . ^ ,^ ^ j. ' .'' -m , 

Ai'mya : 

■^bJUft*fl htt*t UilJ l|t|b TTn:nJr. J lnk*n mr rrwTfha Jipit m rivnibkllkDi 
kamu kvptda k-fkiflnn Hlibh \una bsrimin, Iltoii dc-mki rui| (dtnbuJ) loi-dlrl 
nnb mi did KtcUh n.>Tti b*p mtrda 'tihcnicm. Hiha ini'jfrtnUi ■Sin biar- 
IcmJA ft*ntiV» umptl ADih irwnckLmntbn ptrintmliSiy*. yfenjfi|j\jhftvi AUrfj lu» 

■M !■■ VJliU BHULttJ." 

Uiaha-UEihi mcccka liendak n-.enja LyJikin NabL mcLaJ'dL punltljaiaji Ltu [itUlc 
btrhisG. lHhluw hfuaJsUin nifxtka aKJiunya. dibL-ni^kai oltli AlLUi jw.; M<reka 
nenjindakari peidenalaTi dengan Nati hulcin kcrKlak menf.su kshfnarjTi, tapi hj- 
Tiyi unluk ir.tnjit'jhkui hcLiuii lEmala-mala.. Kedudukan Nasi bee ta ircbdi kuaL 
p±ngiku.t bellaupur. ifirj.kJn ban yak, JcaiEni ilapat mvn.-jnjjU.an kcbcrtaJiM. /iia- 
Iwh btia j. 

0:aH£ YaJiMflL kf^iiudiui nicnwiipuli jaJan y in g udak «n. y»itu ujan kskEras 
in. Msre'cB mcngidik in kecinirar,, ha^utnn Tiamtin serta prnpakad d: Valan^r. 
penil'jduk MidinaJi. Vuig nvjji-nvjli mrrjiaj:. yc^injlaji denpun Ka.1ri inUk OnUlR 
frfJiLLi [/? Sfirf £^f Hiiijfl '. 

Puds i'jstij Kiri iecirnng wanlti Arab dianuivj d^rpr. cm >'anp iirial krji 
tewaiil'j doa. inasuk pa.ur Banu Qamuqa'. Scoring A:j.e >anp k«b«1ulan LrwaL d; 
:Cmpil UtiSrtfJC latr.liaJia meiloLang VraiU'J llM, tcCa-JL LI ibkCTuyuu( Ul*-]) ycanjt- 
uJjn^ V^hudi umpnL ma Li, pErbni-jir. mejEka Lni Tntmhinfljtilkan kernarakan 
kauir MuslLmin Qleh kircna ihj terjadUih. pejIcElahian-piTkilnhijii yang nEiijm- 
paJikan dank. ar.'jLEa kedaa bslik piha.k. Nalil Mu^iairjiLid s.a.W. da.La.nf; Xt Lprn- 
pit ttJtcLii.ii dan nienrfinitiLl "jiidakia ttfcjs rrchadtp &iuijt-uranii Harm QamLJ- 
H}i'. Hkcd- A<dah< 33p kadi n^jtka ir.triuJiyjlCkin likap ptm^LFyhin. ttrhart-ip 

kajm Muilimin.. Mcre'ti ridak diji»1 rii'riUTVjTi l^tLh |ami ]agL Imgga] di Un- 
[Linali, karana arnat nEm'ha^iavnkan liaj. majyuaki: I dun yang tn.ru nimbnji 67 NaB] MP.MI-l.niARA MaSYARAKAT ISLAM 

itu. Sib! M^himniid ij.,w. upcta mcnja rjhkun huifynian *-j* rnectka. dengart 
^engysijiJi dUi n t»-a nifidinsh ("ciistiwi inj wqadi s#3iabn pera^e Barfaj 

Kin. kin ss-ihun k^n-.Tidian («udik p;ji£.tiwn i:tj % tsrang YshuiS Bsiu 
fk'atlfiir irulakukin pulfi iUiitij psniJkLtLindur. yang lrc ji Mernki munLcibi mela- 
kuLui pembunuJian a J .ai iliii Nibi, jc.viktu brlLi'j dentin, b*beia.pa. (jrjjifr salla- 
bi.1 bftkuirurtx, tr pcfkiinpLinfiii nurrki unL.ik ijal.i keptduaji. Hany-A ttertat 
t>erwL^-ii(ian AYaK beliaf jeanyi fan pucobaui irtmUuEnihan LrL KarnpLowi 
pin pftn^huiuc in.i ikhvr.yi tejbonjkar T^hjrtjp mertka. Nahi mer^jiluhkip. 
Kukumn-n ying lerjpn dtngjTi undara mereka v:nj FErdiKuLu Fjanu QnLTiLqa', 
yiihj p«i.]jiHJin dari kali Miiiinih. ESukurmn Lr.i Mbenamya a Lilian HrLaLu 
■•■n<a-i dibanduifitan driigm akibat yang. niungkbi leijidl den. pccbojuLui nmirki 
itu. AllaJl S-.V.1. rilCTL.vt'b'j:kirt kriadlan iil tftoisii vjaLu rti'irnl ala£ bvliai; din 
:*hahi:-wihitHtnya (liJaii siifRtli) ALMaa-idih ayn I]. 

Vw— 1 /-■*'* ri . i 4; -,f - - -. I *i ?tt **v ** J 3fr"i ! fa- 

AjTinya. . "Nil onnfflrjnj yinj bfTiman. uifillah iir^ akin ni'mi: Allah Is - i _ l diMriki-n 
Nyi, k^piii "m. djwikcu ■juitu turn t-iinukiu-3 hcnilii. iii£ini:iuf.[kiri un^hi^a 

kvpidriinj iutiI*_Il prrbija^ jahii.) , rr.aki MLih "- if-i3.h?n LlPElP m^rrci aVH Li t^- • 

Oap bertiqwilih ktpidi Alia?, oip. kuifa ktpartj Allif. niijh. -ainjorina muVin 

pEnj^isilall H-iJiii Sadh.il inJ [Eijid] pada LU-laJi ItibJ'uL a.wWa.1, tihun Ice 4 H. 
Di in tin wing YiJrjdj b'tni NfldhiT ysng; k*na uut ifJ a da yartjj m*neiap dl 
Kksibar. Raima kekayiarj mtrcki, mercka krmniiiaji mEndapil ttdujiultin ic- 
bagkl ktOji-Heil-B dart fitntfiaj-prnUnlai dL Khuitiu Jfu. Onn^-aiaiiE Bajiu 
Nadhir inj sbttj. le'kRii ^k dipal rr.ei a»tlcRn (wU! katlhan Nabl Mylliirmacl 
s a.w. alaa buiinnaD >'J.Tig Tntrrkj. alaini tLu. MaJaban rncrcka. melao- 
jUlkafl [KTtrtlisiiilaii ktpida INabi. Mrrrki [mmiJiajiiL la.bdub-iahiluh AiAb 
yhiW bail stpejd Q^tiliy dan GhalMwi *cr1a kHhilih.-lia!ai)Hb loiiuiyi untuk ber 
jimi-jrri„ moi^ianojikiii Nabi Muhirrimad s.i.w. cet1i umalnya dJ Mailinah. 
ICisulan nwreka htiliaiiL. Kedua. ka'aLoJi rang bran ilj dinanlu uieh kabilah- 
kanijah Liiim>i Icnnnub Wartu NidjiLr niKrtpLiidkjji perKkuLjan luinJk. kei'ia- 
iHiii littiiiiiii-sairii rnenrcnng k^u Midimh. F=r , ef»ngiP' ini diktnd dfjiiaji n»- 

ma TJeting At Ahzqsb yan£ bfcrarti pejsclcutiHP ir>lomjp4i-(iuli.-in(5a,P. ttQiii padn 
rah'-in i H PEpei^njwn Liu idjliK yjuif 1*iina1 liiiit Dj[au3c3Ti itIeN kaum Vius 
UtYiin. Kai^iu riifieka rncjidenci keUfJiran *»mp4.i nnenKikirkan balu \t perui 
mefkl. Miuuh-jnywli meieka mmgep-jn^ Tipil kmti Hidiaih. Pida slit yajij 
kCilti? in I orattg Ycf\nidi Barti Qwaizfiaf\, y/up kDi Madinth., inEqiUiM.rta.Ci 
ttiucn MmJimiii dari doiam. F'crnLrripin mcrcki Ks'ab bin Acad dlJulUC okTi 
pemimpm Banu Nadhii Huyai bin AkkChab dart dibjaknya iifil ri'itmbaiatk^Ti 
juranjiui drnpn Nabi Mukai:iniad i.a.W. trtLi iYitfi^STJ'.IIiiikj r, dui kEpad* AL 
AKiiab yanf nxlaiia; i - 1 r rt ■; t p u i I .e; MadLilaih jiu. 

BecLDi peiijtkliKiiiacin Hani QutaLihan un mentjitm^Bj'kaTi luum MiiiLi- 
mifi. ftai^jji UaJi sf^ii meflfUiu* dm otiiie uhiljauiya. iir'^f hm Wadi kc- 
pala nilpi Aui dun ^i'nd ^an Utindih kepaln ^nlru khftirij kepadj. J!uyj 
QuTiLrliah, unruk mcnajchaLi mtrcki ijdt mEi-tka j an ran niETiEruikin penp- 
khlortibLA i Lti. StLibiMva ktdili uluia^ ll"u tc Lcin^al kcpaJl BaJH; yUiaAikili 
Ka'stJ bin J H9d K kedupnyi i-e(jci* memyimpii km p«HiJi-p**jrt Raiuluijah. 
.Ak*n i c t:< |"i t mtTEki ditulik dsngpn nikip yang kasir dan ptnuih den.raji ks 
angfculun din krArmihanpan. f'rndp.hiuij.tui tcrus dilaku kaoiziya. 

PrngLhianalan Bani Qumiiliah iiu bajifJ-i m my us all La n kaum H'j.ilirrJn dan 
menalulkaji hali mncki, kacena uranf Vahudi lLu benda daiim kuti Madinah. 
Denn-j.Ti perr^longHD Allah *.^ 1 phiilkBD «ku,tu {Al Ahzanlj) i1y hepcciai 1*- 
j-di pidaug kcmbaJi kc lugcri maiuifiruuiiig canpa rrinrjhj.-wa ha.il] lama bvkali 
TinggnUab lEkinnp BartL Qualzliah irndiiiin. Nabl bFJt:ta. kauni MuijMlir, it- NAB L MEME11E! ARA Ma 5 YaRA K AT 1 5 E. A.M SS 

gcca mcmbuii pETbitungin drnxui jura, pcngkhianal mi. Ss1-:izh dua pjluh Lima 
han laiDinyl fiifitkl dlHtpUni. dalBni bplHtnfc Wttka niaj incnytcah fctpada 
Nibl -rkllJ^Ei $y*ra1 bi!n»\i yanj jlgn rritnju-di hakim, ais* pcttiualtiTi niE?eVa 
iolah, 5i'»d trin Muadz k«pula nikn Am, Li]j Nitt mcnEriirii lyarat :1u. S«-nidah 
memn-eTtimbuiEkaji lecno Sul.g mutHngnya, Si'ajd kdnudian rntn;i[uhk\2.n. hukum- 
id mati: LaiilaU mfrtli dibiuiuh. itdajic Waoiti (LlTi aHaluuik inrnska dilaWir.. 
Hukliman dfmkiin AiJlladl WaJaJ IwjS pcdgkJdanat-pcnjkriLiJiat nuiyajikar 
j-UlJS JtdaJlX dilam kqtttui PfJUIjt, IfbdJi He Mi iXUKithiaJlaLnl itu dilakulmn. It- 
tiVi ipiiiiih >=d*ng mt^r.^efcin Kfinjdinya. k4ajyaia.ka[ taliin di Ma.-uir'.ili. 

mi^inkit ya.n£ ba.ni 1urnliuli t miiyinkat y"in£ icding TK[J*"f olllil Mtreki 
mcmhLni luatu nEgin ckd itii k.rni.jtpp hiru irjti.ni litpjjn mfn^dakhn pctl- 
il'jljnliii umucuiLiu: limi lEcaji Teraluiianer. Mnka wjjarUh tils pida 
hVulOlrnlli >'UV* uajatuhkan krpada Binl yuniihah rang menjadi pcngkhiinjl: i1u. 
ttfrlitu biikum pcranp, Jiutiun irviiluai. i arena, nfal perbiL&Lao irifTtkj iLu peng- 
leroaptin dajl (LtJun. AkiHaE p«ft>v4tan mereki L1u. -dipic nieria.lik.iii ^manual 
[Hun. D«i|jn dil=nyipkiRRyi.nrnri£-iHiiig Vflh^di IW, HiiHPt\6t\ riWlya.L nlCrtVa. fll 
kOLa MadlnAh. tlnmil lalMin ri'/ian ania.ii dm tEnneTirn daU.tn kn-.A Madman. Me^a 
mtndapat Vtsenpican vluBvluB^ya intfty aiun din mum naneun miTyarakaEnyi. 

2. Frnfgcrtigumn nrnirg-tyxng Tiwuif.k 

Di lampmr arma-roanf V a iiiidi r ad* tvjJi i-iOl jqolo ii^fil di luti Midiruh. 
IrJTlA Sf^alu m;:uKi3ia. 1n1tjnr.1Uk.u1 pErju.Lngan ummil I slim M.c;f|(i hu Islali 
nrj.nf-nrJ.nig rnujiaJlk. Golan^m muAilU NU Uiiik begjtj berpenpruh.. SEhib 
niEpekj 1>diJ( incnifuai-iii pcranan Tiiniinj rtilam rr.asyarnknl Pj.di mrccka 
JTAf\t\ KiMtnybit rjaLu ca:iada ying lidalc la.k. yiirJ ke^sm&jan niCTeka 
incnj'cinlKili berhilB. Mertta. m. dikcpfiiAi olth. At^tfiak tin Viaiy AbdnllaJi 
mnnpunjiai ieifiuluk.»n. .whogii kipila sualti suku. JBD^. icIaJu. mKrnimjKlan 
iLin mirijidi nja di koti Madinah, UtiLuV kepsnnngan ini. ia rrirnpimp^lkan 
(jcliLL-ucafi|j ill IC^ebluLpLya un'uk dijidiXan prn.pkul--psngjiuLnya. iiJjciJa 
KP^atu lellh. (jisiip-kiTi jTiTj): Kuip wpkt^ «dja ntlKcbUt ktJVJBsaall. KtHCaflB idi 
akin TTirsk.i lak.unj.Vjn nJimR^ia N.ihi nink idj lap, UmIij Tntreki yyn? ul.i- 
mi ii]ah mErifhaJangL c-jtij ormg mniik l;j.m. %j«rclu urni sekaM tak dipat 
k.! r ,riripa1a:i j nt<j> bFJlindak LrrkiiLip kE.u.in W^iuiziui, Aarrto penjiLEaaji Vibj 
tKcJiadap niasyirikaL LsJan yang baru iLu lak uuTui- puLu il'.yi. Si*?i(i K'nbi 
techjdap .ijalunjcui ir.uiuillk ini, adaiili. aumr lUniX ^J.aJl, tlllk ?ep*rh hnlnv-i 
tcrhadip nfaiiB. Vahndi, Ri|u-j 5 e Ir ] li tn-j-JSihj nembeii petij^jij jran- penjpjiTin. 
krpada ncnta d^npan. penuh. "lsupjn vjpiyi n^treka pada utu kE'ika inxyaf 
dan biTinian ijen^n brjin yang ssb^naT-bEr.imyj.. Ilarapan Nabi iLu lEihui.1: 
sriiidiJi .'VbdaLlab bin Ubiy ma.tl, inaJ.a galnn^un ini hdik nanpik Iici daiarn 
frtiS>BndkaL Islani. CuCufijaul illulla.Ci:< ini inmuadilun. Kubaii^pui yailt baik 
drnpan atari^-dting YatindL Mccckii ini y:tit\aii (i:tnjanj]k*Ji bamnn 
kepgda rsini QurJiThah uwikm. mer^Vn -jtiunjl mtn.f , r kh]iinili ijnn 1 H'jsjj- 
irjn. tlnhJTi^jn hsHtuaji ihj iaV jidi mE^ela 'her! Lin [Ji wakti: Njhi psTp rn« 
TnJrnpm biriun kauri Vlujtliiriin jnluk nicniJiadapi p<nr..g [lliud, grJu<n.|^iTi 
ir.unalik mi ke lujr dari tjnur. leijaja. ikinnmrrdLf iinKk lidaj. miTi.pku-b pspe- 
:a.n.qjji. Pakim periictlwj. "qiilidulul LUi" iLtnta buliiXlg} yangr. I'lETiyanpkuC did. 
jmbidi iili 'AliyiM. IbLrrl Nibl, iriki uJinii rnunill'k ITU uJJa yaJH mcaja.di bJariK- 
•.ujijjrivi. banyakLah KJbuatan-etet'juiian iistelii ya^t iMtrurfhan kn;m M.115- 

IjTnjr.. NamuTi t^irikyn Nabn ;eup (Ldak inEngaiLikin. tindikjn-^iiidakin (£[hl- 
dip n'p.ng ir.unj.fijc ini; KeILiu dengan pEnuli kEsbaiaji dan hirapin 1etui m:m 
ninvbing simpii riE:eku ncTimin (Ehoik-liaiknya. Didair. Al Qur'jn . pida sun: 
xiiiat yanj; iJilurunXan d: MadinaJi Strtyik dlCcjilca.'ka]! kciiluJi uranE-aj^iJl|£ 
rr.unjhk- jnj . Ijisi y«n^ Ve 63 bcrnifirna \\ Mjnafiqiin mer^gganhirkan 5ifi: dfat 
:nrrcki ini. 

3. ftwrxrangan iirerig Quraiiy dflrt ttkw\i-i4ku\hf\y&. 

Drana. Qurany (ejbV mt£a pcrnuLlElL ]ila:n LaJiir. vudah b<Tiisah.a Iceri] -un- 
til k nannu tp.ahltu hlirn, TlsaljOLiJ talhun UmanyB Null JlUJiajninnd i.a.w. di 
Mtkih nen^gSkkin likn mEndipitkin ptrlawmtn y*tlR W\&\ dlti l^t:*]ia. F? NaBI MI-KE1.IHAR.A MASYARAKAT ISLAM 

.lEdjiig pcn|dJn;VFf.llpJ(UC IxLa.i yuda Waklu itu di sikia di iiur. pcrL-ktinanujiii 
in Oleh ichih demikjin htlijn ^irpir,R^ilkBn iJlcIBn i-ina ptnduduknjfl IT.flnHl- 
tinpivi d cm pan uripl Lhi dan me neap dierih. ying junuj antuk perkErnnanpn 
iilajri yaln] MadLnari. 

Wa.laupu.n unnat [iLim suduri incr-iTifJpLljji Mekah, drang. Qurjisy iiliili 1e-ta.p 
iu.ga. h'lCfflu wJlinya., Jar. btiLckad uniyfc mtiiidiaiiCiJilarinj-t. ["indlrlari Jja:if 
OJcl^V in', dis-jdan uJek HaSukUah lial'.Wa tela AM lwLiau- mftnycbsi^n ttlam 
^tlinih Ltj pub i)in[ Qumny HEnmuhiiiyB SejgLi harts mi'lit f>;aTig sun; |s- 
Lim virij liib'nggalkan di Kfekah, xemuir.yj dii'ji nls-h a nn £-arang Qunij',' dan the- 
k\i bajri-bsfikannya. w:haj(ai Karla ranrjaj-m. 

Mabi >5 .ilia ;i: iri±ii s.a.w DubirlLah. lianya ;rba.KiJ scunng pcniirhpijl ipiitia 
SajB. jiJlj; i*oa;> uaklU rhfi)ltiftllca.I1 WtjBn(:ar,-wcjanpaJL aa:i p«la|ari,h-1tfkia;aij 
k«pada ptnB^kTit-pcnpluUiyj, akin ECtEipJ b*liAHpvin ;ngi s&nrang pe mump in 
dar. fr'uani mfi&yirflVrfl ^"ig sfdang. mem'baji£iin suatu ncijari JfafVg **- 
dang. NojLUiryE lin1>j'< Tn-ftr.pSpjkkrjn keidibn rLin ke(v-n.ujn >;r.g h^kikl OIeji 
karen.i ltj, bfliaupur. mempnnyai kEWjjLhan pals nEmneli mi iyarjj.nl: ix Jjri 
m TJ3,i rar.gr an E3Ji yang in.Enaahiyika.r.nya LTnliik tugu inL Adah, j.w.l. menu- 
Tunkan iyj,c yine. inengizLiuan krpada. Nibi din unuu'ja/i, Tiicn^aiiK/jl jrr.vila 
guna. innnbcla dm tmlan AlLz.li i W.C. dajun lUrai (22) Al Kaj lys.1 *9 4iJ. ^ © . - , - /atd;^jt ^J^l4r-A 
Axtiiiya "Dm in kin bfrrmanr, kTa 1 * m«rfXa yi-j Ji crr»P|i. ■i:rni m^rcfe* fi>jpiivhnyi 
diinufj di.-. *£Mi.riEjtirv!k!.'i Allah. Mahk Jtuau rMncCing. rr.Htti; vjItu «irig inn j 

j-i^r ilanii kr iusi £jp kf.mpui^Ti>ii tspriri* ju^ru illFjn yang j-|1u I": tr ltj ill kinn 

mmka h(ik*u. "T'-hiit kimi liJiTi AJlih. 

[nilah «yi: jaiij prila.HU kali rll-sriatnaj ficpejanfsiv. nEngan niTiinuya ayal ler 
Ttb'ill di alai. Rflsulnllnh lain 7n41r.rjer.n1k pisnkin. paiuicui rEr.taca >»ng l*rl(-t- 
wijihtn p<rlJTra.-lBmj. untul brniaga-jaga di luai j((ita Mad 1111] I i.tillJ:lH : KJin^- 
an mEr.iia.JaX janK, jniin.|lkjn dilakuka.n olsh -juKu^nk-j hadu: ilaupun tiiim 
Qi-Trii^y S-llSHi peptrailgan. polama lali [rrjad: anCaca. kAlUII Mi.^iirnin 
dETigar. Icaam (Jtzais^ dL satu :Ernpa1 ying bcmirna Dadnr pidi rnir.raL \1 
RimadhajL lalian 2 H P-CF-rran.ijul iiu d ail in srjarali dbiaioiXaii Parang BadaT. 
IVaJarii fitiinij BaCw inl kjun- MmLinill linemptEfiltH k*-il(ila.-i|ian yilij btiai. 
waliupuc krkuatazi nucrtka ItfeK ktCil dan kaLiiyi JiLUbViiiUi QwW; A.\ Qur'un 
ntmjTRjkj.n peperang3.11 ini deogaTi "Yanmui FurqaaiT yajig bcrarti ha.n 
-imi.iiallian ar.laia yang hak dengan yj.n£ haLil htptHnjpiJl ulilati ying irjEnan- 
tnkaxi jalannya lejarah pErkemrisnjajn anania Islam. bTkiranyji umi: [j!a.m kiJah 
dalair. 7'tpcianpm irn, miki lEiiyjipLsii IsUrr, unruk l*lBiTia J arliBJiya. KEiluduLan 
urimat lilal)< Ifiijd-di prprcajif an Liu riEnjad: lcaar dan k^koh.. Oriitj; Vahudl sr- 
ludlili mEndengaj kenif-nSJlKa:! Xauir. Muilbnin ini. irerau kertwi dtn giCiUn. 
CREh se'ba.h. Ltu, inula lUh mejtkB incrnnuai huru-haia dan kEcaiaTin dahm krrti 
Madmah dan btruiahi men-jjuk "mal UlaiK dan trekking, «higairnana tel3.h. 
dlkErnukjkkjji irwaidu membirjnkan lenlaPt |i>«nj!ge[n.igu"jia diiii| Vahudi. 
Oiang Quraijy nirijjikin kskibhan pcrin£ B?d3i Lru, icbaiaL Suatu piikulan 
y 111 jEj Wsflj' alai rika-rkj.. Kaitna ita mciskz he:tekjd iincnk m^'ip-daAart ptir.- 
tuliian. M*ia disiipk4JinyalaTl p£7uckalan yuig cakup dan len-tar? deng^n ttfi- 
i:Ll yanr l^ngkap 'nE-.unL3h [ydik kiirinfi daii jJMO Drajic. Tarul pula msTn 
hanci: r>r^njt-4i:ariK f^aniiy ini nsliEiipa kft'iilnh Ann iiin lepsrli Ar3.h 
Kin an, ah dan TihamiJi. Pidi peitEn.^ilia.n t'-ili^ S-yJ-'^Fir. r^hiLTi .1 H tKrangkl'l- 
LJi piiijka.lL bum mutyHkan Lna m-rnuKi Madinah. ^EteLih T\jb: mendtngiiT 
ge^ilan mnjEuh. ini, beua.ii pirn kcluar kufa Midioah uenjjail V-ttaarin 10 CO 
Drarut L*il Cflca unluk men-vangiong rnuvuji yang mtay-frang. TrmpL bnra 
Mill beud.ll trtrinfcki:, kel^aiUh d*r- l)BT"Bn ^grJongin kaum munirik yang 
diujUipin ^Ltll AlldulLiai obi IJtpy yajig jumliduiya kunpu iT-peiu*E.a dlfl bl- 
[iun inj. Laarykar yang raaxQi Klaa kcpadl >ia.hj l*riij twjanjkn beTsama 

HEl-lJ MA.B1 VIL^F. [.[I1ARA UASYARaKaT L51AM ■■ 

IX lulu gunuDj; Uhud yuic, CEtL=1at dJ Kbelah utara Madman, berlemulak ke- 
dua paiukaja yanp, baraiuujhin ilu. Mula-mula kavum MacLLinin rncnpiasai jilan 
pEilrnip-aran Liu, lltan Irian] kai« na ida ill inLira cnci-kj yanp fcilak J Li- i □ Li n, 
mala. Dcrubahluh kradnHnaiyd, umal J t lain LccJluI dan mEndcnLa Lrrupan iaj'ij 
Udai SfduUL fllUB^aa Lxbm HajiLiaJl, pumrt NabL gugui Itilain iffiLtrtipuiafl 

inu, jtdm/t Nahi scnddri rr^adapal l.jfca-ju|u. IHlim jwpcranfcin im daii knnn 
MudjmLn gjipit 9ebt£ii ijudidi "0 ortctg, PiipsrsmEBn mi AaJani Jtjirsh I Sim 
dldtliiil ptrang Uhud, karena tnja.djn.ya. di kakL juraung, 1/hu.rL pada bu|an 
Kyi'San. taliun 3 IL K.aum Muilirnin meridapar p«ngaJan-_in yanp ndak lEdikL: 
ilari pEperarigin L'huil ini, walaupun mcreta pada lahLrnya mendiTila Vekalahzn. 
Mcctka brnJoha until k ni-riLdapatLaii kEninali krdua 1 j)uin rnc:eka xenuli. 
SCattcnUil lW onnK^iaiVK yaMljE bukaji LiiUt',, mEHE£La Lfcin puLa kctja ia.ini 
Titrcka unfjk iwrycrripuniakan Xtrritrunjjdn y»nn itlsh divipu uk/i QuiBBy 
da|am p«ir>E Ukud Jii, TetutaTia je|uIL wanjs-orang Yahndi yfc-ng itfi di Madi- 
nah, Qra.r.g VaJiudi Dani "Nadhir. rnElakukan perrcihian peir.biinijhan jui din 
Nabi. CJiaJuL mEitka. gagnl, dan nieivkn. kEtnudum ilLiuir dari MalLnaJi. Telapi 
mcteka HKPe*HuilBkan dill d-Eryjan rjurjjiy. ur-tuk menace mpj] kauri 
MiislJnin di Madinah, Pada hulan S-yjwwaJ laliun 5 F3 berhLTr.punJih. Li.nv- 
lcar A'. Ahaab ;p<rcckuiuan g-aLonfangciliingarj;! yang tEcdiri dari Icaum Quiaviiy. 
("■kalkfiian, Dani Salim, Bui A sad, Baoi Miin-nfi, Bani Ajya' din Drang Yabmdi 

Emi NadMt. Htnstwfl jruuh. pfltama kali dilam stfaiali Aratna mtmpeisa kit- 
kin lai.y*ar yang, hErjumlah lctjlh kumng. 10-000 tf-anjj rnsrun^pil icnjata yjinj 
nunyEEhu kDta. Midoah. FEnng LniLatn daLam sejaiaJi dLsc'nut Perung A! Akisah, 
ka:ETia yin|j iri«Lbj.tkan 4brl daiini pcprrartpin iid brlwra.pa. ka-lilab Anb. Ddani 
pcpcranjan ini pcsiii kiuni Mvslimin, mEmperla-hinlcHJi dan mflnbeU <iiri Mere- 
la lEla!n m«Tnl>uit pa-rit yanj dfllam din Idljai *Eb*1ftk upra kuln Midimh HirE- 
na ilu pepennpin ini djnanrnkan pub Fr.'sng KharicLiif 'Tcrj^f Paritj Rahifion 
koLi. laLruiya niciEka. 115a ilrh^in rap itiiL kuaL HuiraJi mciiati dituburu^kaji dan 
LmailplatuQg dininjp, iCGuXL|tt^ k^U HjiiUlili Init-TUpakaJI iCIjUiIl UtiUjik. JL«- 
liKa i.^r[a.[i AL Ahzub dtia di puigg^J: koca Madhai, mttck* tak iap-at rncny*- 
brrangi pnil lirciu *(lalu. lihiijniiL anak pariah den kaum Vluilirnui. PiJiai: 
pxnycnTig beruulia. mEEwmbui Earbs garij pEr Lilian* n lajruiva, tElapL Rlalu dapzl 
digaj^Lkin- Ltbih dajJ d.ua pU]uk han LaJTHRy* niutka. mtJifep^ii^ XnU .Mi- 
ilituh., utienJu iaiini MutJinjill ntflXJCHl-a kefcurnn|>"i rrialtflliaJO. Pada ua1 
nmt Vnu? inilili. yranft Yah^dL tfani Quraiahah. yins nusii ^n^nji'ii *a:(ja k^:a 

MadL-n*h. Tintlakiifean pcnEthiir-aten (E[hadip kaum MutiLmin dj,rj daLin-., s*pcr 
3 yaiif ludnli pEinah dk<rilE:aJuTi di iias. DLeh nia.ni ^Ehab, te-rjidilah pcrjcLisLh 
ar. paham di uiuua. kaum penyEiaJli janu illfnytbabkan ktscakin dL a.nuU"a 
inEiEta. HCftSLnj! »*Jflf haJ ]1U 1*g*rLi, karena mtrfika ir-j lEjdLr darL jpilimiiji^Ti- 
Rj]i.i[lja.n ¥&?•$ vrUV jurna cujuan dar. krpendnaan niET^Va daLam pepErgngnn ilu, 
lian rnaiinj -rriann.5 inpc mnrbiil pimnLnan. Pada. ivaktu yang ccpj.1 ijii .. Allah 
nVCUUAIDJCHD A\ IC16I1JH hin tiUian Ictaf duo anpji krocaaia; kcpada paiukjur 
Ahjiati im yang. rritr.yapii htrsih k Ernah-kEman dan pcrbc'tiljn rriciskj taU. 
JILf ILjJ.u:ir kaditaji pa^uXaii pa.sulajiiiya. Maiin^-mannJ! golcosin dan. penyv- 
JJPli Lul, pLijaJlK k* TICstJinyi STipl Jnfimbawl haaL a.pa apt. Dallni pEpEcaingan 
Lni, ili pihat kaurn Musliran pij^Jir. i«ba^,i syuihiBa ejiaJTi uEUl£ d1 ill tali :l/i 
5i*ad bJn Mn'adi aldhal luka j-ang dirUrilanya,. fla meinngjyj jcimjaji kI(44J 
nvcTLJaluhkui hukuman 1 spa da Bani Qnnijhah, Di pilial kaurn Mnjvnkm, jaluh 
kurban Eica. txan^. Ceh'j pcianp Ahiaat Lni, ditulurkin dalam Al Qui'an Jalain 
suia.[ k-t 13 yaiin rtimanya icairii dtajjui ptpfia.n^Ln. Lkj yaiiu "SunL A] 
Ahzajan". Sesudah pfjWtaJluan. iod masukLiJi kc daUiuri BianiH ]j|nm dufl 
arana, ptrnimpin yanj gaph peiwira dajn Qu;iiiy Amr bin 'Aih Atajimi dan. 
KluiiJ bin Tfr'alLd AL Maldiiuunu. Pcru'tiwa. tni adalah pcrlanda tjliii peiamj 
■Jean hAruklur afllaia CJuraiiy drncin kamn MuiLimin, knrcna « Hid all inJ lit atari 
[Erjadi la£l p«r>cnln£ut antaia kedua bElali pihik. 

Pada. lihun keenam MLjrali, Nabi Muhammad s.a.w heterta pcngiiu1.pcn.En 
kui.nva a.inj.1 nudu krpaila. LJaiLulJali, Libia r mrrcka, dan rnrnta Lnpn r.iaiali ki 
MfUmtl Bieil||u.D^uilpi adHak fajiuL dan kumpiuiK lialnniaji >auft ^Udnb IPPHa 
ib'jji^calkarL Fads, bidan Zulqiedah lahun. ilu. Ik pang kit] ah hc|iau dan pengitnl- 
ptTifjkii Ulya yanp bsrlunllah UJak Irtok dan 10 HO nang menuju. Sfrkah. dengan Tl NABL NEMH-IHaAa MASVARAfcAT [£]JlH 

nut KimU-miU mtla.kilKii'i "umrih dan Jiaj.l. L>iuK mer..£]ii|anj^ain jiEr^m^n 
IB jlilK b'ltnrl-b'Jltftn dan f>0**k Qu;aiiy, maki lajtr Mudirnin Tnemalaj pikai 
aii ihrani dan nuirtiba*! htv.-un ]ie»an ujUak dLitiribtbJl [hrMfyaJ {tl Mma. Mcru 
ka TJdai nEmaTigfuL *Enji fr .a, hanyi in.rrnba^a c-Hlang dilair. siiLiriLplya xtktdas 
piETUgi dlTi diliir. perjalanan. SeIsIlK slrtipai k"f sililu ttmpal yinj; lunanm. 
"UudaLbizJT". RaHjlyUali bt:lln1U bnitnu kiiin Mu-jliinjn lainnya, Hi siniLih 
Nab: IrsnnUJya.H'ajat dfflitsn fan sahaliBt-sahaha-nyi unijk m Er.*n.tukan lanf- 
k all -Lill.ijs'ri Stlanjumya.. Akhirnya Na'ni rnEnejitui Utnnin hin 'Affaai knpida 
lUNn Quraiiy ■jntuk mcngadakan pcmluLirain licnpn kturn (Juaiiy src Ij 
m«nj«la!Lkari ir.ik<ud kiun VlunlLmin k; Mekah. 

[J ft nun ditabar. uch acanj L/jmuy lLlti kcmudLui Lrjdcu.car dClaVdf^ I* 
da feu. nil L Mtndrr.gir btrita. jTu, RisuluLlab pun Tll^nj^-daVarl "BaJ'apij lion*"*!!"" 
dsripji ialiaba.1 jaiia'ailrija yfcllj lialVl UhTUk kfcpcrirfi nwt-maci*!i S*™?ai tec 
uapai kflJunailnafl. BciLt*. I1M Ittnyala Qdlk benar, kanena Uranarr kEinlnab dan 
be Li'i 'Wrhi.iJ iTiftlunakkin hat. kauri Quiauy. ivMuduii Liu daLm^iih ut'jaji 
Q.iiai^j. S iiria.il hm 'Amrur Aamiri in enj ampul Na'aL uniuk m-Gr^iidakazi pec , in- 
dina.ui DaUin pL-jur,ainc;in ml fcT^pii ptraetujuan iUdi: i-iils dalluTi 1*jirah ai 
kena.1 ".^u^kl JVu«fa.^r>d^" (PtrdJamJiLapi Hgda'biyahi. Hi an)af$ iginyjj ulavh. kaunri 
Wiiijimir. m:iribj:ai.jji rcncina mciii.a kc htukah rahun it.L dan dibu-khkui kc 
Mc>a?i tahun b<riku.inya_ dm pEijanjijn cUrnai, lcLimb itpjliih -a.ri.in .inljia 
kidua bclaii pLiak. Dengan adar.yi prijanjian damai in: kaufn Jrfi. ',1 irrnn bsikrjern- 
patan rncngkciriiolidj.5ikan rn.isy.iTilit mcrck.i Nabi Muh.iir.rriarl s.j.w. rnuldimc- 
nycbirkai: Isljjr. Vip-ada, kabilih.kabL.ah. Arab liir.Tiyi dan banyak pula di anlara 
mcitVn mijrriti.u'k i^ui a [Jan. K.i;rn ji^Liii lniliau iit£/n£i[frn s>jrj.Lsurnt jang diba.h*i 
u\eh uiusm-ntusanryi l(f:|Wda kaiai-laisa: da.n Taja raja, anlaji lain Khuscu Pinii. 
Kisra-Pirsii, dan. teri^d-i HtiSflJul, KaiSlr H<ul-.a*S, yank miktudn^a ana: kaita;- 
kiisir din iaj^-r a ja [rfMbg^ munk *£htt^ IsJair. Scii:an? utU5*R lain -eUh diKirim- 
kjr. -Tiula kcmndij^ kspada Air.ir Ghaiuji, panjEran di bawah KErndiui. bcr:EHicj.t 
:lii|41jI di Baira ilckat Djjniiji. Uluiar. NabL htjliajr.mac j.j.w ini di1.:lak ie- 
cvu kaur ulrfi rijj \'u dan kcmadLrn dibur.uJi ::lrh krpab Tuku ^rin.,c Uhiiin j-iivs 
lain FCrbUatan j ar-i! mrlanKjir adal intrrnaiiDoaJ Lni. Tr.tr.yc'halikjn lirribubiya pt:. 
ptranRan din Ip.onifJik. an1a.ra pajukan Islam drn^an pj.Lul.aii Roi'ia-^i. NaoL Mubain 
nud.i,a,iw -niEnsiiirn mm paiJkail yaiifi Icrdiri daiL JKK1 aiarij, di-pimpin dleh J.anrl 
bin HarJi&h. Traitui Rnna*i yjnj bCcada di 5yTia yapp iumlihnyj. nuTicapai 
100.1.11)1) itnjljt ilu JK-L-cli-'i irundenf.1T jt-rrakar. [Entari [siair J1"j, rf^fji nrnyDiura 
mcrcka. Ul suaLu lcmpa.t >an.g bcma.ma Mu'lab bcrtcaiulali kciiua pajuLao LItj Fe- 
[U-jwa ini rcrjadi ]sidi tahun kt I H yung dllarn StJaJaJi dLiCiJJL "'J^ianp 
Hu'taii'". Kjj'ana kctkualaji muiuh. terlalu. bciai, niaka IejiLijj. iilan nnrnpin- 
(Jtujtan diii, dtli TTKdJJl ptlin^. Uli^u.: doJan prpeian^wa ini Zaid iiin ] la.nl- 
s*Ji, Ti'fnT tin AbL Th+lil: din AijdulUr l'\n K^w^luJl. tfncala jUIe riiayh 
linfl^J dipnnpun olsh Khibd run Wa!id d«J kcmbib kt Abdiiuh.. Dalam 
[ahun iLn juia. (fl E3| nrang Qurajsy ninyetaiiR Bina KtiU-rt'ah wtiitu kaurn 
MliiJijTlbv. MmucuL p^jjanjian 3ji1j.ti Icidua IrElah pifijk "LdaX "liijU' Ii ada 
p*n.y* rang all tentlaiuk pcnyeiaiiTan 1«Thj.djp sdcu'u rnaranf-mj?in[;. MiKa 
[injfikan orfir-£ Qlataiiy ijilti> franc Btiu Kh.jij'ah i:u jdalih p-;rr.h.ifalin 
tcrciadup pejjarijiin. yanE ruda^ diKpaka'.L. H*ricnuip «kj1u kiiur. Muilimi^ 
imi dEnfjun mcmtranri tmm Mu.r4imjn. *ftildlii Pidi LanELaJ ]0 biilazi 
RinliidJian U H, brrjTickscUK RiuiliiLlah n>.n^*n 10.000 uiarti; laki lak::, 
iTVClTM]n. rVfelaJi. U:aji^ ^Jiaisy nii^dtncar btrili paiL'jknn rjecir yinf; dLpirnpirl 
Nahi MLiJiHETiinyd Sji.w. mfH.|ad: fAii'iLtii: VtLakuLaTL daji pu^Di J.ia, Akhirnyi AhL 
SaJyam, prmiinpin Qnriisy, ptrfji m^nfirul Nabi dl Juar kuta Mrkah unluk nw- 
liyecaji Inn mcn.ya.tik an krLsbmjjmvj Rainlullih krmiidian rii!:i|ej|iitahkajl p-a- 
sakaTiiiyB nismaiiiti kola. HfltalT daiL trnpal juiLiarn. Dengan licmikian MekyTijATiLh 
ks daiun ktkTia*jun. tiiim Munllmi.il I tut a UtrJa^uun una Mkaii PimTrp-patuni; 
daji btiliala-bertiaLa di ^ckTlLliriB K»1)ah, nereia hijisujiUi iCtaya. irH-ntrlikka.-i iyjl 
SI (tw-fl[ it?) A]lniaO 

.^, ^j^Mt&fiS&^3j ■ ■- 

Arttaaya:". itlih fount ktlitiurui, dim ituJi t€E>ap ksbablin, Miunfinihryi krl-^^lin i% |:no 

'•*nyip ,v . NAB] MT.ML]j1[AT*A MA5YARAKAT ISLAM t; 

QliJi* QvraBy ymj! dahiilu m"i(pjar-nfy:ja[ dan mE-iyakJli Nam din siha 
bat-pnahitnya dun t-rnu rncnciux rnernunjru m-trcka. sckaiazig; bcrkEr/amu:! dJ 

lekelilmg teLuu Ikki&jia Jtkinnpulin ueajig-omnii tinman iint kcHpk msmin^- 
iU puCu»n l^ra-thil, Reiki ti Mihi Mjhaminj.d s.4- w. kejudi bekac rr.um'n. 
muiuhnyi Itu: 'Tindatan apaJcah yan£ me rural kJiauirnu yang alui kuanibL] 
terhadap kajnu lekaliajj 1 " Mcrela injenHtoan: TirlidtaLi, wahaJ Muhammad, 
adilih siuditi ttnn ytngL irydlia. dan pirttn dari saudua kamj ymg mum" 
kiP-ilullill mcnyahnc ""Va.. perjpuih' :S cleaning kalLin. betjjSi iBT-iLuiya.." Dcnpan 
dpmifctaji ptdamlaji ipi pennunjhaji jtLaini b*j tahiart-lahun anLui t^ucauy dan 
kauin Muilimbi pull hall ynilp tre:it|inih LDI. S«ud*lL tt\Sii\ T' r rnk|ukin Mtikfth 
beberapa hari lamuiyu, Nabi Muhariuniad a.a.i*. aicngbadupj lip kufai- 
Ith-Ttn.'hiflah A.jyh ying miah merrihangtinj dan m'Tnusuhi ltajzn MuiLmin. Dua 
katiLih Anib yang. terkncuJ beracL dan kaat yaitii HuAiilii din Lia!)ii' brrhlrii- 
puji untuk intnyfaaJtj: lallm HuKhlnin. BCriia LIU sampai kEpads Nabi; bftLLaupun 
lEpcrti menyunin Itekiiiun tMitua yan/, le-nu? dan l'l'Li-M ^nng, setelih stu 
bO'Uiek^i; Fltrrujii leiripat mujtnh, Orang llawnd:! din Tsiqil neirulLh tempi: 
pejlEmji'ujBii y»r,g iljabsgji yaitu. tuiaji p£-.Eu nun part yuvg berbululbjk.iL dan be:- 
ILku-liliL M'reta tencmbur^: dibalil LuklL-JjLlkJl tinituatflu «nlam kauri Mus- 
Ibnld liWaf dl jalaJI letup]; dJ uflwailnyi. K.ntjJ(d kapm Hiuilimjn it* dj tur-pn 
lErssba: yang dinanlakAn LtillbiJl ^u-Jiffin di;anKl3li tSTbuan ymg mETidadik dari 
musuh. Ttrtraia lii-m Mtllimin mtn|j±. panjk firm Uri heri:«Taiberaj. IVriibwa 
Liu dkejILa'Kafi diUrM A[ Qtit'iji pirLj su:m '^J A| T^j'nnh ivat 25. Q& i X$ , ££X£ 
ATtinya 

Snu^FjTJh-iji A*4|h frhih mcnirlcin^ karrij ^hjl p^ra iiiu' min > di irl^d^ri pcpc:a.ri)^ii 
yis.f hiny-dk, Ic-bpi di pi|Kiin^r lluirair di v-iktu kam» mr-ijjdi /-.npiak '^irr'np 
bi-.vp'tny»j.mlilii- ^. iriki umNh bjr f h-jn ,aL ilu liilik m±mb±ll n'liritji^ ktf'ill 

mil stdikiip,/!. Unn t>T(i Ki"k luas ird ctlui ttnu simpir 5l[-hm-J.k*F*rfli«-T t*mu 

liii '17 rr=likii,[-i.-i/j-. Ir-r-.r ii-h :m ' 

f1:rki _ lErcrun^Ti dan fceLnrzipUan Nabi Muhimniad s.a.» ilapaUah beUau 
ni'/iighLinpjn kEinbalL pjjtdkan kauir Mu'.Ilii.iii 1-iiljj juiluu baJau ilU. Sfja.^jea;'! 
pEi'ibaLa^LiI ytni'jJmii dllint^kiiL drr.cui ii^iisuh iljp^l dikMahkan H:u paitik 
jr. niinijh yjn^ kahli. n-ELarikir, din k* Thp-if LJalam bEnrsng ThaiT inilaJi ir.u 
suh mEinpEElaLnanlcan diri. I?c1]«:aca v^alLu lanianyi km in M LsbnLrl :iiCiIhc p an|f 
bEiiTKnij ini, ramun rak bcrhasll |Jii!ji ni^ii^dvKkaJ1J1i-a. AiKLr-nya Vlbi puLariR ke 
Ji'j-iiLih, lrrnpjr invtirin din. rjmpasirtanr.pau.r., mfr.i^^ulitJTi hRnlen£ itu, 
-ayii mEm^lrlciT daEiah -rskilamya ]>1 Ja'ramH NjIh dldaLaup tiLch ddc^jxi 
UnwiKin. McrEki Tncr.vaLakan la.ibal kcpida I'jh&n daji rna-iuk J^lani. Ha'*iilr'i 
nicir.^lun kt-pada >ibl Mukiiiimad ^a*. SUJ»y* lliria btndj Jan k*i;n kftlua'- 
ua ifntcka i'lnjE dtuwan lii'^fhijkiri dan dik^nihjlitai kEpidi nEreka RulIjI- 
Ian la*', ibrn kiurn MtdLmi^ 1uiLi V-rhciatan m:npibj]kin penr.uh.unun dk*- 
ki itu; semui tiwanan dan rampasin dari niticka Ji>£jnbi]Lkaii ki.-.i(Jd ifcirki 
irhiTiiliiiya. Sedans pfliduduk '[jia-if k A :ClU LaV lai'iah InCHderiU lkib»l nl'ikadr 
kiurn Muibrnin aluhmiya nmrcka iiiDiL^^iiikar 1 dcJc^^L V«p«da Ra^llluLUh usivJe 
nltiiya-Tlpalklll kCblrulaiT ihCvka llffiflSii-l a(JBTTUi l^lam, Dtngan ^tmikLin ber- 
akbltUh jK:pE[an(yir. dcngHn kilji'.ab hncilinj. 

Pidi taliirn ke 9 11. Nihi Muhammad ij..»\ :nr:ii.prriiapkan puukan 'jnLuk 
mcnj^iaJapi lEnla:a Ruinawi di isbrlih. LiLan. baiiyaj. k^ilktar. yanji J I hi. ii pi 
Nubi k^hka inenyusur. cenlara. kanena nnalaL du'an^ii^ muMin pajia.-- dun d: 
HadiiuJi ki-'3cUUafi *akVU i'M- njdinR mudTn panen, dan li[p medan T^firHn^. yariE 
■Ji L-J |ii imal jii.li. |j.vj|-i ytnf t l;.iV.ni ddhadipi pLn bukan Lenibanr.cir. yad'u hcr.la 
la Rr-ttjwi yniTig Irr'kEiuiL kaat djji lerlatik. IS sarnpinc iLii ada irijijJ'jnLiii uma: 
Etlam I prang mu.TU.nk) yuig tidak mau :ucnL.-tr.u hj p<:Jri;aJ , i PaiuL »bajc^iriaria 7J TUGAS Nam MUHAMMAD 5.A.W. SELESA1 

v.iTig. dir*rir. [3.uti dabiir. Al (Jur\jn iu:a1 '9;- \t Taubab. inCaca Ziln ayal ift, 42, 
RL-Kj Orjjij*innu nljWlhk meroJujin kreEnipalari UnTuk rntknialikan iriidjl 
aiaji* oriny Iilim. Akart "rbipj -jil'.la'i'ili - r >Edlla*-h IbSn yaiin JI*'J rr.ft:tka 
■i.nJaJ'i pi4rab ktpada Vitfiannyi, Krun-Jasi siap bedia memifigejl i*nji1a men 
UJ'.i Tfrmtah A'ls'i ctr. R-'lI-Nl's Rajuhi'.ln'ti 1elih h^Thasii znfTr.hftntuk tftn-j.- 
ta yang ujn*mBkiirJ "Jpuy-tA^nifr" iTjiKykir San1 XnuhunJ Puuk*n J^l^ffl ill; 
kern, j dun nuTiinpiilkin Midi rub menrjjii kr utara. Qrang ixansf Rl.'ou.wl yinj 
*ri'.n-la "a-' PKnyftaip. tny. icjkfjiir. rrrny-iksikan bila-rrnrira [j.Lam itu. dilarn 
_.uirlah ymg nesiir dan dipimpir. nLcli Nib: srndjrL dan pildiiMiii pcddawan pa 
dang jiusir yang. lais: krnaJ nnundur. Oleh k±:una Liu, -nerrka. ihUrii'jr k&lltaJl V* 
dalain :i«ernn*a unLuJ; nicmlicil Jiri. LaSjitB: [slim lidaxUll mcnjtcjlf rnejfka 
»apL fctrkciliah dl Mar-! wmpu rang twrnirna Tatmk. kinnanyi pefterar.gin in: 
Jin.ip.flk.in ' "Pepin 5 Ijh-'jk". I Jan 'Mipjr irr.Lab, \ih\ rr.rn.ci rim kin paxulan 
p jj j'kanny 1 jtepada luLilah kubilah A:a'h yanr. -Jjijj.rJl Jj jpiL bala-- U 11 ill ^ri- 
LiLi Jcnpm iya-11, jjiLdk I'lCnfcadakin [■^ur.J^n-rwnjIa'n fitjipiTi kaum Mu;Li 
n-jn. 5r-.iiLrt*r L I J iralam >bih rwrk snub rfi l^buc. riihi pun be*!T-.a pftr.eiku: 
f.tnpjcu1iiya kenbilL p'llanjj kc MiiiinaK. Dentin drrr.ii.iin (tlcMiilah pepcranu- 
an T.ih'jk. daji pEprranpar. :niluji -| arte: pa'.tew 'irraKhb dJik'iLI f-kh H. U Ei«.p' Uli !■ 

X.3JK. 

S«S(iidah Xuia Mftkill iltikJijkkjn. |v [JCI-ii n^Mi Tihuk 1eUh «lr.iai, JL-uulu] 
Lih o(iik U.y mrnjjlisdariL |-jj?i*.Iu;;jk r^ra r. IijLin lalnun krwrnbilir. "h ijru.li ini. 
N.ibi jLa.n 1 . mrnrriir.il u1u.un-jtjsui k^'niLili-kibiLili Arab Jdn scjpila peirpju 
yany daU.Hu nerduyun djyun nV thjji ida [I KaiululUK. r^e;^k^ wf-}-* Liklfl tah- 
*U $u,kM mej^Vi nwnjadi pemeLuk j_,jin:j IjIjit., Prrntiwi yinj; Tn.tngEtr-1'nLrikj-n 
in, diire-'jkir. dalarr. A I -Qvj'nn hiti: ■; I llTl An Niihr »^*l 1-3; 

&£(f\ ^\ Crii ^SJ^-Z^^ [ ^SJi}jj A^i> i^ij-^ * ] ^r% 

Arunjra: 

Apjlula [Tcr'i:J:'npn A I Li '- din k. riiicni.T,pn ilu IrLili .L.-J-J, .bii : ( j|i kimu Ii-m1 
n-inJMl dfHRiP bf-ld^vur-Jufun -TitrM'ulu J&i.-J NliPl ITI^kl btj li! blhlih 

m«i;\.t|i [uh^nrrM 4in memiria tnipun k.-:|ii Jj-rir", Tc^jn|f/uKnj-^ AfcJi lua pt- 

Ticnim -an In I 1 ' 

JfSflu-rin^a HfLah Jan Bjitu.Ua.li Jte dalirti krtuaSaari I shirt Srila rhaiuklri^l 
orilVii ^UrfiLiy Ml iiJarii anaira. LsLa.11.. iv,t r,! fitn^jj L ihj ^ndLrLin dun nVap ur«n(; 
"H-i dill It.l Lr:hudap aidan-a Likr'i. Mfrlu-m-" anfijjpan mcrki l.^ikliK dapil 
mtnijasai Ha;cu.Han yanii n-fi j:ll. kfLULli d-rnean ^cr t<.iLLinjcin ^JLaJi Vah^ Mafia 
K.lu:-.i -vanp dirMr.hah rich. nusiHf.-rni.tLn/ ntrftki, Oleh srhib i:L iierckj yjkin, 
KiKwa rL rjm ping iiaun Muslinin ada kekui'-an viint; inir.^lonpnvj. 

Drmikianl^h. ajjAffia Jsltirn rclnii dapiL irjcraLa k: kLutuIi iainnh Anb NuIil 
Muhpininid. i.n.w. IrLiri danar rnnLyHkbLkaJI buitl perjuJngaTH^ y*n% <lihJ(i.j- 
Kfinnya selami lehih diri d-jj p-jljlh lahun. Sahirta *C?t y*ns; r.»diTi>i hidjp ^er 
ptLiS nelnii din sibn.5 bcTinusuhin. kini hidup t*r"tJ di hawsik titu. punpirnii 
dan biTTLiunr. dj ta*ll'. rifj pirji, pBHii i r s.L-ri. 

4. Tvgai Sati M HWrnmitr I .? w .^rt-.Tpj 

Ke-Uki pujk Usllian klbL^Ji-kablLall Aj-ib dirjir.c intn^aJap ^itd unlak 
rr.cnJHdL p«nr|u.lc i(p.TTi [d*m k?rnndisn disu.su.| design T^z^lirli-i sural :I]U> An 
NaiJii /inE rYit-Ti(ieain.l)aTkiii krdaiinfjan iiiii*),n-^iLiari it'J itta mtnyji'Jh Na.- 
tU mEnKihankan. iirip/Jn un-nik ir^rftk*. Alalia t«a-dlili udth b*La U tahwi lufps- 
i'Vu hanipLi wlisai. Xarrna nrrjsi banwj p^.kejjtiinnyj ltlfl*i hall pu -Jdil jkrUT- 
IlVri. IwlliU bwfniJl i.mn:k TntUkuinn Haji *iH-i' iHnji Pcrp!siru.n; le \ddkah. 
hula. Lin^^ai 25 ZuLnjjeiLi.li tshijr. ke L(l H.. RuuL'jLlan mriunffialkiri MidimJi 
ntiniju Mtkali dcuvain KaJ:Ti KiuiLirun yinj( iinr men(ifi?iJ(H n hij: kLra-kki 
LOO WO r>nrti. FERUBAEJAN VaNG 1MB AW A. SATll TF.AHaTJAF HANGS* AKA& 7* 

Scbtlum nktiytlcuLikiui Lnadah hip, Rbsu]u.1|h]i <*w mcrutut*pkftii sebuaJi 
pidalci inntnill j-'-jryt PtrnLlai di huSapui iaum Miiilimin £ bukil 'Arafah pada 
cangftal |V 7jlhijjah Lj H.. bttjarriajll {knjjtfi t Mult: til .MucbL 5r1rbli !hrlEinJ 
rnrnperjjkjji ihadah hiji, Nahi pun ktrnhftk Ve MaiJinah. 

Kui-ICLra Ltija hulao jrnidah iDtr-.qrriikjji haji wads' 1 itu, Xahi mcnitirLla it- 
ir'iarii "Ln'bCnipu hui, ifhinEya. Lak dapal mc nyirnami ihaJj.1: jf rcisah, rnnku dim ruh.ny.i- 
Jah Ab» hitai mtnumulnr. bebau mftijidi Iniani. 

Pada :jnggnL ]2 ftjbiVI S»-wnl ta,hun ]L HlQCiyali berltpiLm duijian H luni 
631 MiSEhi. Nttii Muhammad 5a. w. ksmbflii K* ludi:ai AUaJl i.* I. d a Inn mi a 
6'i Lihun. Diij poluji Lifza tinim laminyn. icjak nriLiu dlani^aC irjFnjidi Rjtj] AlLui, 
beriuang tak. mrn^ni, hlah din ilirilj until k nerrejjakfeiifi aJtUili Allali, agama Ldarn. 

Kabi Muhammad t.LW. [flail wafat, Ccbh mnL\n.|iaJkj.r. ■jmatnya.; tak ada 
hirta hEr.Hj yir.j bciairi yuij; itaJi diwinslun kcpada alia* Ijcnbiyi, UcCapi 
hEliiu me range* I Jean diu. buah pusfiki yanj diwa^'kirvn^a jtt^ada iCturuIi Uinat- 
nya, Satdanyi Aft.nyi 'Kuhn^pii-', unfjk limu d'di po'kjn. l-'-.'tifcjj, takUti kamu akin itrif*c itlarm 
innuira, Miami kinni mm], te peeing fctpuii kcduahya y*Jiu Ki - jlrjl|»h dm Suc- 

hlh. F.liul N *,(.' j 1 !--. PKRUEAHAN YAXG DfBAVA OI.Fff AJARAS .VAAI MUHAMMAD S.A W 
'J-ERHA&A P BA XGSA ARAB. 

Ftrubxdun yung difciivn olefc Nabi Muhammad i.a.w. Hrhadap banpa Ana. 
1-pciipu.n lepaU geg> din biding kehidupan. Api ynr.g (Blah iiLcu.pain.ya. Un- 
Luk. kcjayuan bulijcianyu Jlu incrapakjoi iiuitu hjjues. Iieut yarg irjEtu>ju.bkjn 
diL t n s?J3«h Hunia rsjBj t*n£kirj£li) bSJliiaTiya (Jiti LcmbUL K«bOd0h.«n, UiiCuk 
kEiriudiin ■lL«rahi m«ig.e m bill luHai sua, yakni m-siribivrakin riuJahnyi rap- 
liu. [ilailij kirpcdi Itiuru-ll UlhlL niinuiia. 

Sebab HElnii dad ¥.in-.i\iS\^i\ v*An brtit iLu LsrlElai pada kEbEnican HEama 
yanj dihawj.n_va, agunu. yang ditunuikan dnn' AlJah KahbuL AlixniD, A^ajna Is- 
Itm yaoi nic.jr.uar Bjancrajinin tEntinf k.EpErL~ayaan, JLEirjuyncnkjtiTi. pnbdk 
i»n ULiylaJH Jeajlf kfscniijjnyi im dicraplcan rt:h. Nibi Muhinunad Liw kc 
dalam kEhidupan hanpi Ainh^ Ka;£iiH Lpi pHiaam'tl alau tlt-K dan aeinu Islam 
hiinpalcpiilirii p K Lliagjj j*p dm hLdanj kEhidupm Ijitiew Aftb &ftint rini^Uj- 
dapHtlak dikEDiukakan oaji! h«flj peiulMJlaa VHflg dilmwa Nabi Miihammid 
a.jL?r. L-cjludap buifiU Ailb wbapu berikuf J. Stfjp AerjBTnaiffiiL 

BaJVEH Arab ± ia.nrnn JaJiiliynJi, niWlyttnlhlh pi hi nf- pa Ha □ a daji buLHi-hatu 
bcchjda ilin mEreka. menyEmlielih tiewm-IiGWin kaitian di Jiadapan pahiTiE-pji- 
ItinK IK' UnHik iiwn3iLlij.kajin.ya. Meida pjj£l limumiiya lErtExtlim dalam k« 
inuayrikan dan dalam Iceliidu pm yanj betpEaaft tiElaJi jeda lilinu; ttmnjsuhan dan 
(rfip+TJUutan. Stliap lETi^Eta yana (unhu.1 ds ktlanean m*cE|ci r UKKka 4*jaJlkan (K- 
nyEleitiarnyi kf faJa ■pftiLimpin-prrnimpin merEkji. Kemudian. di[anjj.Ljuh igama rikuri 
membawa aTidajig-andang dan AJkll I.w.l. yalLrti il QufaJl , yang men^ini[ 
k«hidupaD rncnka hail yang. meflixnaL liUbunpin ajitani in di>idu Individ u 
ilia. 'J pun yani mEnpiui kcpEicaysan. sep*;H: p<jrjya ktpadt ke«iaii Allah, hard 
iKCbMiaicu, dan yaiijj mc-juEEiiai ihada.1 irpern- pM-iF*, fliaJil dan iakat dan lairt- 
Lain. TCiiftlj 5 uc. i AL OMi'aji IrtfiHE-bmar tElah mEnghidupkin jiwi biJIjja Afak 15 PEfU-BAHAN YANG DIB AW A NaBI TFRHaDaF IA-VGSa ARAB 

din ?udj.h |ilui Dcfjllm mtnjtdi SiW demean jlw*. mertkA. DenEiJi ilcmitkn 
huipa. Arab lila* mejiapoi. Itbudajrian drni pttadaftnrj ytn$ untfl. A'UJafi Slia- 
tu ]ial yjJi£ muk dadim Mjaiah dun La. u.1u bingfa vang ■^■HcrhjTtA iMrLali in* njl- 
Hlkkar bJJljjtt-tiaflKia rkftK luilaJi brckebudayaa.il *n£p iba ddak luLuJi k* da- 
Urn tEbudayaan banpa lakjutann yi ifti, tjshfun 'Jlfi Blah ill embed bfimufc yaaii 
Lehih TKHitirkcpaila. tchudiyaan bajijm ini. 2. Stgi kemiiytwtefuti. 

Sa:u pcnfarah yaty: mtaonjcl dan lilua Letfhada'F mcnlai bansu Arab, 
laJih drnkLU^ya. KeadiraJl atari iib Jul ptnlilljftya. dbdjiLui ihn kfe-laaCarj. Sebc- 
Lum Ijlgm VErniyafin yrnig dcmikinn Lm mi£n tipirj D«p mcicfcl. Padflinal -gnpit 
nicniblna milU rniiyaiaJuir. yang leialur. dan tertib 3 mat dipErluJcan dinpli-n dan 
kf-piuihin tcpada pimpuun, haJ ini pada mm JihibyaJi litium jti»i ktUJu'Jrt. 

Dilasn rneriEarur jnasyarakm, iFlinn men|JigrJ.mkin ntenuinpahtir. dftrah dan 
dilirinp-iyi arang m* nun tut rjtli dcngan caja. menddi haldm *cndiE"i-i4Ji rJLri 
sepecd iirrun jahiliyah, lEtipi Uloir. TTYEnyEiaJiikaii pErru ntu tin bela Ltu Ve-pada 
pertietiritah. ElariyakUah IxLair. irttbttikkaH lLlti: dajcic Jininn inas-yTixiLiI yanj 
mtneawr hii^nRtn anta& Individu, tSenjtan ifldividu, aniati indMdu deiixaji 
^ujvj.rjk.i'jT,'!, in Lira xuatu kckimpok nmi>ir.aKai dtTtcui K(L<jiiip-jh liLnriji, 
hUkum kcLUatfr HHiLpaJ ktvada SM] Lnflt^JL. 

lUimkli yin.E ptiiaxna-iama. me-rumr**' d'jajat *uiuh. rn(mtxjik«r*i hak 
nak iepadfl winiw jeiaai d*ngun krfwuniyiannyi. lsli.m menepkkin pula ijarin 
jMrnmur. an tin manual dan mernher»n J .ai ptrbudakan. J. Stttpotfrik. 

Bangui AjiL i-shelum Islam, hLd'jp r-iFnukusi;ku [kahalaih-LiNlahl din ber 
iLitl sCndluitiiilirL, lata una law! lailanc-kailanc lalanE be: rtiuiuhin. Mcreki 
ndak mensem] jisa ikaian iiaflunaJ; yunti a da Fuda raeccka huiyalah. ikaun 
rtibiUH. Tiasir p*rhnbiirijEaji d4Um kiDLLih ltu ulati (vj-jdun di^ii, Rm 

anbfir|aA iJcriuklLULj FlQIPI tli*1 iit mmdalam paJa innrla, ithinfja blJH 
mam (crjadd ladah leoriTig di an1ai# mtTeki reraniaya miica leLuran angfa'j- 
ingfod kabilaJi Ltu alcin HanakJt m«rnhclan;ri. Sembavan nuTeka "[dang uudir 
ciituj balk dia. nic]i^iua.ya ilau tErkrlaya " 

Sciudah blQgta Arab cnonrliik a^ama. [ila.m kckafailalun iLu dilmgEalkan, 
dafl rLmliUUati l(*iariifln per laird iim an daal hMatULn aj^aJili, yailu iCCUrum UJIUC 
mMLUti* rli hawfih utu nsun-Jtin puiji kaUmjli -syijiidili [3ai*J perfaLifin darnh dU 
iinti deii^an daiar fj«iaLiaii ajsima. tiQiukirjnljJh b*njpi AsU yane -jiinya 
hidup hetr^ran-ixjau tKrkfk'oiipak-kcLompuil. bfrkal apama ]ilaiii mrrtk-a iitCri- 
jidJ utu kep.cuui hangja, kfjinuji uim(, yiug irumpurvyid pnrtcrintaliaji pu- 
xa.1, din merttj. lunduk Iccpidi tatu Kukuir. yaitu huku.ru Allan, dan P.aiaL- 76 BABTLCA 

Al Qyr'an idilih Kioto Suci yam di*ih>vkan K*pada NaDi Muhanmad 

•;..h t".'. yjng rnengandung jiETunji-k-pETj-i vik hafiuTrj- rranu-i.ia 

A] Our 'an dil um nit an nr.tuk. mrnjaJi peranpn nagi msrcka. vjmg :n;m ncn- 
tapai kcuahadaj.iL dun La dan iklniaL Tulik di'u runkj il lia:iya Lnluk luatu umat 
aLa-i vniuk PJ*:u atari, reia|* Jliui: sfliUUli urllat riunu-Kl (tarl j^fj* wpsuijarvg. 
ma*a. kureim itu lug; jjirnn-ajirannyi ni*lah *jrri dr;n£ir I'jaijiyi utnac 
mnnuiu. 

Ajazan-ajarjnnyx t*ci1'J I'Jaa J-:r1a di1uJL.kj.Ti Vepnda L.nu.1 rnanjMi ujlam p«. 
[] k chill upon yang ba.gajnianapi.n luga. !f.<pada kauri ying ttj.sJi kEarLaan nriirn. 
llf. :mupjn krpiila. Jj'jni yanp !Ela.n i: : -. a p jj psndihir J. in kEhjrii;, nr. yJH£ 
linppi. uaji sfuril'.p pci'-a^a, atang. yanp dilai. b«gUu n-.-ripn'lihljii naila, naL- 
pun t>flj? Strang u-Sihl^Bn., K3IU ya:ip k±vi mupun yanp :iuikj:i, yajip punJiL 
mmjiLiri y+nj h prion, poVciknyi unrju*; stiiLtuh ^.ol^nfan mis-yaiaiaf, racJpLia ic- 

pala lapungan k-jjjiilan rrvi r ilxib, 

hLi'i nitrgShtildakl ijir. jiJal-iila.1 jailp JLUmmkin pada majflMHi d^pcJ- 
-Dnjuiksin dfnpan ijiipl, ysihJ *H j :3 L - 5 J t «- n ihJ SeTidikrya rlj-jap'tar. p*dj waken- 
Yrokru yung tepiL DikcK-trdiVinya rifac sukj mEmfcc] ma'if, rgiapi lEnaJiliUd Ji 
kflirniJalkj puj supiya. Xqalia Lu.il JJiut'.i-n dmpan Kukj-nan vans sr-'J-iipul Sd.il 
$i:ki -Ttfrntjcfi mj'j.f jjnjjin (arr|Mi fr*n£j*n-ipin|:kHn r.nhiilnyn Ve; p hi^n. I.i 
nETigj~,Endaki agar rnanj^u itu jupjT Jjti 'ncTnni tti rr s rar gkj n v.iti;- henar. SKkil: 
pun perkalaan v.mg betur itu akan Tr.crn'nawa dia daUin l.*'.u]i till la ttei: c 
rrrdjj. : Lpar ma.'iijui itu jelal'.i l>:rbuat 1-jik, itka.hpun J t:' , uJap urar^ yan^ 
printh b«:n11ol ja^a.L lailiiilapflya. SeLullilUlVJ A]Qui'an rif-lpauikifl ^upava 
na:in<« LCUp sun, UDl>i LJOik dcHx^n Jaiar. dlVetlli >1in.i-jia heuus hcrbiku 
k^fiiiti TuKan, 1e1yp: jangar. mnnjadi rihih MnnL:u hjruq h-rjtnrjih -Huh, te'^pi 
jangan incl'j'pikar. hir^a diH. ManusLi dipi: mEr.g£UTiaJca:i Ji.ik hiVnva tetapi 
d'-jn^j.n [idat inrngganggu hak hik a^ng lain.. Mar.usia diwajiblan mEnda'^ah. 
Iutj ag>inu, tcrla^]Ldrtu;uD^ra\ bqj ak E4t*n Ji . 

DenJIcianUh .(Ekefl:arccrn.Lah.contUiJi djaxaa-ajaian. A] tju:'fln, 

Da'jrn Tjn-;':?i Al Baqarah ayi( 2, 1 den 4 (ulGjtflikn;r 

Artinyi. : 

"Kjiit i.Ajyur'in;- usd rnUi tik VrnjDuin [nduyi, rKtuiijut Tjjp mcnk* y^m tn: 
dulwj. {Vunjj ^Erfka yuij bcrimin Lcpi-lj j-mj; [halti. yini mrnAnfcin ihibr 
on! rrtuikihfcu Mb*p*n ttcki rmi Kinu uiurnnkiri Itptdi ikhM. 11m mm 
la yiA| iKfinuri t-rp*Ji. Kitib i'AJOu:t^.ti| yui B iclrfi dicj^nkui ktpuhrnu euji 
kirabkjab vuii leliK amrvinlun M^lummu. ktIi mraki yikln *kwn id*+ti (>»■ 
ruduptn}ilJiin.C"' 

ALQur'ajl in':niadL r><Lu r-.iu.k bi^L Liin^anng ying bEitikwA, yiitu intccfea yaflfc 
mcmclihira diri dan akliaH AlLdl dtrigajl jnmjpkuli Jt^iii prriji1*Ji-Nya. *hh n>En- 

Jmhj *t£*li iaivii^n-Nya. 

A>lla.va.[ iFjitby? Jl LUi niEnsandurlg J pnmip. yn'm: 
1 Vtl--*fa kEfudi ynng A^ail , /aim k<Vadl A Li J I iiri ij»]a MaJaikar-Nyi. 
1 Pe: nyj kEpidi wrahyu jfinj dilunjEikin *len Allah. 
5 ?c:Layi kepiila. adanyj. akhiiiL 77 KANDCJNGAN AT. QUfc'AN 4. HtnflirlKan iMat 

3. SHcruckihViJTi serngun d#;i Tczld, yang dianu.g£nhkan kfpadanya ulch A Da. 1 !. 

J, fcrcays hepatic yar.r aksib, 

Al Qur'an, yang mEnysbul Allah lanipaj 2"99 till fnUlaL dtnjjan merer Jtif 
bin lEtiUni ItCatrt Tuhin did itltngafchLn dcnuaji kceiasn Tu.hnn pula Ayal- 
iyat yung flLEnatnil kct»»n TuhllS *nt*ri lain ferdipit di mnt £"T) Al A'riaf 
a¥l[ SJ 

j^i ® . . • s^^^jjiiauji^i . . . 

AiCUiyi : iVr'lvayet vang. buoyinya. d^inikLaJl LErtlipa.t piila di ay at G5 r ?J. HS sum |T) AL 
A 'tis f, 

A. v il. ay a L yang buttyLHya hirnpLJ Itmt 1c: 4a pa t dalim sunt f]]> Hud. iya.t 26. 
50. 61 din 84. MtHh btPyik Ugj ayal+y-n Al Qurpi yang mWi^ndUng IJirin 
ttn.rj.l'.L; kfldlli Tuhan. Baliift-JL gp.nn tiiiluiji ktrfaaifi TUlutf ttlah difcoikin 
alfl\ put NfiTH KtWlurn Nitri Muhammad i.i*. dapa.( dlbUkdaJn dtniap. ayit 23 
IlLfIC (21)AlAnhiyi*: Artmya: 

'Tlj*l Hill XUTU ufcjl Rmlul EEkeJUIB iLUKAl, lllLdJilltU: KjUTU WltiyjtUI keptdu.yi, 

Tudhwii Lklik *tla TidiajD ictaio Alu ; kurenu ihi K2TLba.hlah AJpi ' 

rii in. fern sifat-sifal AlbJi yana Ian yak iiacbUt dalaJti Al Qur'an adalih 
"Aalib" , ysnc benr'j.: Yajif ilieihlllkl, Mcadldlk dan MfmitbKin^ yanfc dalam Al 
Onfall Caldapal «mpii %7 Kali 

Yang iuga. bUlyai iJH-li'Jl islam Ai ^ifm **.rnp+i Sflfl kili adaLah ufal 
'"RjdLiziian" dan "El ah inn" |Mjha P«iminJi dan Mahi 7tiiya> anal. J'jga '\jha- 
fUm" fMiha Pengimpiuij lEtsebut daLain A] QuT'pn Jilnpu i3i *alL 

5i!at yaJlft k«irni*t, yim jug* kcpiu tiii diiEbut dalini AL Qhn'an adaUli 
"Maabk 1 ' Yung iriEnguiuL, Yang memiiiki. i~ju kalau '"nun" dlrwniLckkaA batti- 
annya benrti "Ra.]!". 

liifat-Mfal yJili lain, adilah' 

A1 Wj,iliid HtjJ A'nad <¥usij Ma ha. hia>; Al Hajfy l>'3TiE Hidup Ahadi-. Al 
Qayyuiim (VaUj lc:u^ AUDCcUS BKOgfllur iB^pL din Twmi *;rta icisinyiji; Al Ghajiiyy 
(Yang. TldRk [Krln pjida mihj lain}; ALA w-n^l (Yang Pcrtamay'. Al Akbir ( Ytuv^ Aiiui!'. 
Al QuddiiTj% CYang MaJia Sud); Ash Shamad (YajlR udii ttcicUllliuJ! p*i* OJAHI IflOl,. 
latapi Kfiila artiLifu [crtiLDlUn^ pwU-Nya). AJ H*qq (Yina *=]alL>.: Al KhdjJiq [Yinj 
M-eiKLpla) . A] Butl' CY*"!! 1 menciplA jiwa); Al Mn!Lhawwij (Ya.njj irxicbentui iupa|. 
nadii'Tii-iairjawaal] wh! urdbJ iTTnuLpLi langir dan buiai dfiDgax ULdaJl). At Ri'^uf 
(Y*ng HeayayaiQiji) ; Al TiwWaib (Ti'iHg Blahl nimbefi ampun) j Al Hiliim (Yang Ma.lii 
PiOymTUn). Al 'Afuw (Y* n li PtngimiJiin). A»y S.yakinii fY,uig mcmbtri iKiliaja dnvsnn 
herlinal-linac girdj.); Ax Milium (Yang irunLipCala.il perdamai^n); A] Mu'miG lYa.ri.5 
imctnlKTi Lur*B3Bnan;i. Al MuhaUBim (P«yBj[i sejiftl* M3lWlitu); Al JaWidir i>faha PetIgj- 
m) ; Al TratT (YinJ! M Jn* Dcrmiwan) ; Rifli^i-d-dirajia: (Yang Maba Tinggi dErajiL); 
Al Wajii jPemhcri yang lierlirnnaJi-h'rnpah); Al WaUmab ■lYa.nj; Malia l"rtn.r»<:nj ; At 
ftanaaig (Yan^ Maha rnMilitri jcejui}. Al 'AzLuim (Yanfi AgURftJ; A' 'A^iz ty in £ Mahi KANDUNGANAL QlflfAN "?B 

K.uisa). Al Qa*dir Beau AL Qfldiu aim A! Muqiulir i Yiiut Matin befkuas*?; Al 'Aliyy 
alhu AlMu,U'A4l 'rWRng. h{ntiHTin££j'|. AlQnp.: yy fViing Mihi Run:); AlQahhurOTting 
MaJia Tmg^il; Al V] ulaialnbir (Yaop mcmibki je^aJti krbctiuarO; Al Itabiir |Vajis Maha 
Agunafi. Al KitLim (¥w.nj MaJia Mdii}; Al Hflbnid I Van* Maha 'rerpuji.'}. AL MpjiiJ 
fYnng */Jahi Megj.li]; Al Miliin [Yang Maha K until ; At: Zhiahit i^Van.E MaM Tiirgji, 
had] di atax-Nya sualu jpjgiL.n'1. Orjl la.la.ili wil lirjjsm lYi.o£ mnrjil Jc: tcmcgaluii ilaD 
knDU.lia.an) , Al ALun I Ystfl Ji Ma ha MeDgEtaJnji):,A:tlbti]rn lYallJ: Main ftiiSkiani^AS 
SsiDiii ' fYhBi M*bfi Mctid«nftiJ ;■ ; A J Khabiu {Vbdh M»hn MMBGHhuJ} ; Ai ft *q ibO^-ng 

Maha M^njagiV Al B.-ijlhirv ifYnng; 1urla fsr-jnlupim yang mEnglulnTigi-bryj., din. THa 
kbib dutc-HL Icpada muthJiLt -N ya. daripaila mukhJul ilu Ka-diri kepajda din&Vul ; Al Wak.nl 
lYauji tiit£nclihH:R «*aL* Kiiutu): Al Waliyy (\hb* MjLu todinduDjui, A I Hil'iizi 
(Yaiif Miba Msnjaga); AL Ma.lLk (Raja), A] Maalii (Vang Menguasaij; Al Fui:.,i-i 
■iHaJtun YajijAgpb^); A] Hasub a Liu Al Haaub | YajisMaha Mcnphji-ibK Al MlitlUiqiitf 

iidii Diuahaiarti i Van J; mtiitiapkaia pemfelsHi), Ai Myh i- il ifVanji mtneua-ai Htala 

L]«mLkianb^i anUn Liin iifai-iLla.: Alili >ar-fc HliCju.; JOm A I Q-ji'bd 
2, ftrrirnan krpadi tnaiaii j r. 

Finnan kepuda lr.ilaLiar. iboiiacian Alas lyar IT? flJJat ■:?! Al Jliqirih 

Artjrayi: 

"HukinUh mir^hidipLin wijii ticiu Le irifa. Lnjui ilkf, til. I 101 IliIU t'tJIuIiT 
ikn I clip ■ounpr^n™ kshijiku li iilih &e=LBiin kefHJdl Allia. Sill KmuCU 
-ii-j|jj! umliikiL, il-J.fi-k.IUTi, mbi-n*bi "' 

[>i4tjsi[k-ir. pulpa-jjayat J.SS niTic^iAl Uaniraii 
Artlilva.: '"JLiiul Lrlih biuinr h;c*ii AiQih'a: jinn drurvrkan kipi.a#iivi aiil TuhMiiri 
dirmkian ipul»; Lx»np-nn-^ ysnf 'hrrin-an. inTiuanya Ittr.mui V.'.-pfia flalih i-jlal- 
iii- .jliika^Uj E|-3>>-k]iib.h>'i dir n:ul n-iwl Ny» . . .'" 

MpJLfct adaLli mikhluk ynnf li^alc nnmp-it -rian rntmpun.yai fuyjSi fun^sj >-n:[j 
rcrtmlu. 

5«bng.ji konseWfsnii beriirjn ispad* AlLab. nukt LJiHj; Islam iiajui 
hei i-iian lepada maJaLkaL MalaLkxt, ir.-r.jrut Kidilj yir.g diri* jya flcjn rLtt. 
'Anytjh. la., (JJCipiaksn iUn r.i.-[ H:*|iiy:ij. stdaHfc JLfi ijulpLiiajl Jan nil lap!}. 

.■■\ilipun I'unpj irijluLkdt iiiilaJi beTiruum-mkcam. prrjama ^.ctu^ii iihuir 
unlut nier.yaTr.pj3k in *jTiy- H AllaK kt^ni'Si r*"il-Tanjt-NyiL 

Aya.T-uya[ Wl, 19}, 194 ^rm <2Sj Asy Syu'dTfia', TKcCn-raugkan yaqg irti- 
rya; Dsr ^eTanJJW^^T , c■ ^1i Qurbrr i'hj flenar.^fiHi/- uh'fHrvjiitd/i oie+ Ta*ai 
rrmfTiu aurm, Ai dihciw fwrun ^i'tH . , J r fliift /LJ /I tt.'? n ^«r (ijAiTi ^JT'tnh" |"JWCi- 

nerr pennfnten." 

Fut^si y±Ti£ kudu j MsrlaikH idiM- l>f:r;indat£ WtMitli ptclULua (.ntu* mefflpi:. 
jcua.1 para Nabi Jlii kiuri hfudinjin 

Ayi: H7 sunit .;2} Al DiujujJl irjrrrfran^kui, yi.nc: aj'Jllya. "Dat\ tetuHggnh ■ 
ryv Kv/nr tilth MifHjj-ivflsJtj-H A< tfimb fl'Quar, k*pa.i» .-Wu-ai Jan A'ajra nrArh 
W*M>JJ'ii- l Jnjw l f pernumfJ'Ui'ur 1 l j/iiijti.h ,'ra dii\gnn .'ztul-rnmi dsn triah Kerni 
her\x.an hukti-bvkti krhtnsmn {mujizct) kipada Tar putrrs .Varyam Jsn Kami 
rfldffl.OTftlurf'.nya ^tTjanr Rto*it< Qt*<As tJtbHli " 

A>a: 2¥i 5M:a[ (c-1 Al flaqHah ircr.ETJickiii lap, HkIiwa Mini l Isa a. 5. 
-ddpcrkiLlC dfngS? CLuhnl Qudu.s: '^ui'-.^iui' rrii JC'ctii' isfcihKan icbaxian ( '"iia^7,i 
<ne. r r}:& ate? tftxrjpsT! yang tain. Di antaru mrrtka a\la ytfig AHeft ttrkQK-foa 1? It ANUV NGA* A r. QUR 'AN 

, f tongmir£ Je-npi: tfi-J lirH tfbdjfrfifit'.Vd AOaf\ mr>\:nggiki?r?n?a fr.'ir.rapE df.r-E.rat 
Dan ActII te.nJkvrr Jtjfwtf? '/fa puif.m Vsr T am, hrfxnipn .'nU filal irtfil A*wi 
^erJt^mr Jit dt'igar: Jtufiui Qvtiiii (Jihnl/. , ....". 

VaJ:? waktu p>= ran .5 TSaiiir, HaiuLullali Vi.W. dltMJiLM d^Pjjjji sEjibu malii- 

lnC^ iyn ? tin-: (HI Al Anfaai incr.fcr.iilek.iA, yang a.tltpya: "■'"■npr.Lflty krtihi 
xartu mctahoi} pe'tiifQrijfiT kipodl 'flihjif niu, raJu dtpcrkenanluin Nys bag\mb 

hrravB ixrKttt). ■3V , Sii , H£«iJuij. , 3 ,^Jtu axa/i mrTiiz raflj tan ."kTb .bcreLVfirr i'zpo'Jo 

pjnpi kctijp dan inilaikit LiJilaJi untgV m fT.da tirifkin arab pidi 

inr-i" yany ialbr. JtT"J 1Utn_.ElnRkiri iyivayat Tu'hBii. 

4yi^ 2L0 SujBr. fil Al llatjirak me-n.crir.Bkiii jxiie; aibnvi Hiltfp j!e>\j; 
wwttfi «oitj;-BaHJi*4rt. wtoinbm datwtgiyya AlkAjmda hfr> A i-m^-m .■,<&,(#* Heu&gQ* r^w 
linn mala\kat, r±/i ^Ipoi^u'JtanLaA/trjJLanin^], dankepada Aiizh djk.tmbalix.an icqaia umian 

Ay it 27 suiaL (4 71 Mulnaminj d. mETieraTiglcir. ypnj irunyjl 'BflflH- 

nijjft-ayjJj ■'JritfriffW witrrks kulak) upahiia malsikar Tirnrtrhut n.,awn rnrrcAfl. ir- 
W>P mrt^vkvi muka asi puifjrdng Trtrrck&T". 

h'ulnfai ktritptt dai I ffliUlkfll ulalib min-olf'ng time an nLcnnDLak.ua aliipua bajji 
IKd<lil yang. ad-i *H bumL. 

Aya1 S numl (421 As.y Syu'jiua. ULrjun-in.tiLiJi, yaliR lEDnyi: ''tfampir mjs 
JffTjn'f itu pevab sebelah ulainpa {Ktuna ktbtiam futon;,. Jan pam 7wlaiknt 
j'ju hcrfnsbih tnnTiWjf Ttihanripti KFW rjif-rrctfi pflJcan prn^an fcoji ufHnf-uftr.n^ 
;.fl.nf fiia tff ttimt. Ingaltah, se/ungpibn^a Allah. Diaiab Yan$ AfBriS Pmf- 

Ay at 1 511 n1 1 40: AL M'j"min menEiajig^Bn, yang ullnyi: "Wtlatka i -mabi- 
kat} yang mcTtzkul 'A.'\v Ja.n rvlaitel van* twin d\ ltfaliknjiHya bcriasbik 
memu/i HWinja ifan mtrcte btfiman Xtpede-.nFjw fffju mfminrskin ampun 
Aujb' ty^nUctnittjf Hft( 6f.'f««it ,F?ra^j menguLi.cAiffrT,! 'Tj Tuftiin A^rrlr, 
.•nffrtwr d?ri ji'Fflh En$n> m&lipuii rigila tciuatu, rtarii ben 2'ty:'i<lu>i $?pfl>& 
rftfh'Ji-J'P'iJf > BR j? herj/iuhat linn r\enp'knti /alari ,<tan EngkiHi dan p?lit\aralah 
mtrpia dan xikisa.i reck* yan? mrij'als-nytiila ". 

Tu.ngs\ jboe itflLiTU Jan rnaLnii.il uilab RUHl^allTU mtmngt^ttan lcchidupdn TDha- 
myjb, mdnuina ii d urUa ciul uplin di alchif^t, 4c)gvm tdlilu member: ilbarn kenada majjasLi 
UDltlk bcffriul y^rrg bj.it. Stb.ililrjyu syuilan beniuhi ajj.r cninuwa bobua.1 >abdL 

ITad-J. ^ui Uignut a.lun tlilaxiE tlup-dap ji'*B Oilillgi olth luraij peiurj-J^E 
dui Kv-Ibtie. tak.li, yaitii lyai'ari Jan jijJbLksr. 

Ayut 21 sum: (531 t^uf nitfitiaJl^kBn, yaiig. Bidmya. '"na.n \htnrg)ch Hsp-IMP din 
brnarmi JeTlBBflPiyj l(W( moL\i:fcEf pepijfrini tkifl JMrtltt^ TirsSnibrf pt- 
TyaW \ 

Funpji vide, lain yjjif (miuan liar. iTLilaika.t ddj.la]i miluk. lrxilL^rar KgaJn ]»bU9.HD 
m annua.. 

\y-ar |g, 1] dan L2 jural iflii AL InlllMir mtny'iukin, yan* Utiny*: "Fdiii 
te( ie™n.5J[H^fl>fl idjd tdtnu fl<t {tmlaiks;-naia?k:j} yang <ncn&was\ {{Kket 
jaanmU), yang mvia ' dijip ARsh/ <&* yang mrinrarj ifrktffaafl-piktffMP- 
?tbji im}. Mwtka mp\gf(ffh\aapa jmnf bmu *er,w*CT'' 

Dilim fwda itu EoEdipil cvcCrtpt niilBLkflt ytng. mccnpunrii funpi terlrji 
tu, wpejfl irttnctbnt nyiwi, nienjap,B ncraki, rniiuup wntkjiilfiJa dan «t»£»i 
nyi, 
i Pcr£aya tfjatlfl MjJi>H i«Djf dffurunjfcfffl ifW ^.Jift J j4 W 

Ferciya. tflpatt wihyJ yuvc dltlJnJJllan A]Lah r DftBj^ lidak Kanyi pcrcayt 
Stipadl .'UQur"'an tcupi \u.ff, fitr^J>'l kcpadi Kpla wiliyu yaiif dihicunlUii dAlinl 
HITlUt nUW, wtIh ying diturjulcan kepada tup -tup umlt 

Menratut ajann Al Quc'tfl Uaj^Uap Uifial, di marapun i* teradi di muki 
Ijumi ird, fcepada UiTut Ltu rtj^umnlcjji wihyu. KirEni itu ciranj liLqni HaiiLS pei- 
coya ptdl Ki'at- Tinia - . lnjil don Lain lain wahyu ■f'ui.j dituninljn ALLa.li ».*.[. 
Surat (35) f-'adlhir ayHt 24 nK^EranjlBTi .^L, ©iliie^i^^cto KA^UNC AN A L QU & A> BD Airin^l: . . -Sitj bdjJ jai luiTj urjifHjn. Frlnnkin laah lid* ptrfi-nyi pcc«n[ [*ftitidi 

peeing lui" , J i-^ l^ 1 L^zstl i w- Sum 1.1 D) Y-Jnuiij.ii+T jnenfrnmekin, 

ArtlTiyj.; "Dm dlji-tiip un-j1 -iwTnpu-nyii r*iu]". . 

[Jian-jxi k;Jj KijLin A] QuT'an :Ertiadap kiLab4s.Ll.ih juci ying Ispn. idaJab mem- 
JjHitrkan turjnnya wainyu ktpida. nafai lebrl dinnya dEiuzan kilili jcudnya rnaung 
masing Kbauai ilii*aul ilaJajnl SucaL [S] A 3- Mia.- id ah iya.L 48. 

jj *4 j^ cSR ! *i^^-\ C^-^ ^(t&fe 

A i Lin yj : ■■rjin, XjjTn icULh n run tin krpidamu Kjtin Al Qur 'in dtn^n nvccntirfri ktl<np 
jit, mcrnbfmrkiA ip* yinjt ^lElvnuiva, yi«ru kLtaLsuiub i>in Jj-tuiu-nkj-n »b*- 
Ijnu-yi'- (tin hi'i, unin iTrhid*i'1:IUlifcil4b '■■%r['liir. iru ..." 

Al Qut'ui rniinhcnjikjji kiribkLtah iuri ying liLn dan in pa rntjiguji tcirrjinjan 
dan V. itub kutab iul~i ihi. Kircr.i ilii Al Qu.r\jn nurriiiit kiidi-Vixili daxi nabJ-natJ] 
yang daJiuJu, kIblti uiruk mengajnlul peLiiaran. jupa mcnduduU ui kriadinn yfl^J! 
tfbttifcJiyu. Bt|jLlu]ah AL rjur'ari tnemual kLiih-kLsiJi 'Jin jiabt-RiUl Adam J.!.. 
MMll !.».. Ibrahun a.«., Hud a.i., Daud a. v. SulaLrYian a.i.. 'lb 1.', tin jebagainya, 
J fercsya keptds adenys a ihirff,' 

\Unvnn Al C?Ur'fln kchidupArl Athirat adalah lalijuCBIi dan kebidujran di 

dunia JA1. barBtifJiapa yanj hcriakwi dan Tr.irirsrj.iJr. an imaLin-jniaiin ia]rh dl 

dUPLa, Tnalta di iKhira" mendini 1 : pjhj.li dan Allah, i.w.t. Srbabknyu baraii^iavP 

yanj rxfhufll J-ih-ir di dunia ini irundapat liluao din. di akhiTir ■dernibir. pull 

Sural fSSj Ar Rjhir-j.r 3>6l -Ifti 

Arllftjri: ^ ' r ' 

"Din bw nr|r.[ ytni blful ikin li.n h.rh.ii» r >r- Jm^ji Tnhimnja, (buiny ■ :■ idt 
Jul bukh kebuji". 

Elicit 4 1 ?> Al Uraa,' avat TJ, Airinya "Dui hi)jnjnjp» Vt> l^i dunu; m ak.m fju fpuli'i di Ltliiril dam Irbih It rum 
IJ»||J Hut iiJiei I yint ofnir)". Sdcal (32] Aj-Sajdah a>a1 II 

A -■% ITT t*4ff. ■» h'A TT i-?^f^- /?s , d ^^^i^^y ^'^ ^^^^ Sv+^i^ " Acbinya: 'Tin iduTifpihr.yi itir. Kir^j TUlkXTI fctf^'li mt Htl MhLJP>n dIJL UlUJUl J-i*| 

3'ka: I di *jjiui icTjIutti uIului v^t: ^"*i 'Ji ikhiiiii. jpi r-iir^ki kr mb»li ipaii 
;alui yiiiHi bcMrr Sarin**) Al Qu]»m Bjat U Arbnyi: -^ " 

■ Scpcr.i iiu.ii ui^(duu) Dili KHjupaiJijiyd ittib ijihuji *'sh tturjiij m««fci r^ee-phiif 
tfjn i ("ibc.'ijrirfia-i dni' Jtiifrii^ djJam Al Qu.T'an kj.ijjji.[;-kj.iliii.r; db5(Dlll 
aEhagpd yautrtitt qitfunuh ilhari tttin^tLLail btaai) reriC^Jt laiam mrat <75) Al HL KA^DLNnAN At- QUR'A'S 

Qiyjamah iyi: 1, yaltrnut (ash! (hici ktputnanj :era:rrjl daiim sunt |'77j Al 
MunalaaL Byal 13. >B4ffl*i' /tfaWfi (tiici ycr,]n.EurLj>.ri) teni-liU dalaan jun.1 r,3&) 
Shaafl J_Y4( M. daiim s^jai. h33> As &ajda?i ajaL iy (SlittrtJil kIhibsi ijiQk-mui' /^ f-n 
ijia;i ke-fjtjuji j, dsljtr *iira^ |'4Q) A3 Mu'rnLn lyjr. (L$) di;j;tiiLl gjeba^j yawmif 
/ulaaq ■ihj.ri p^rlcmuazil; dalim iu.n1 141] Asy ftyauiaa ayat "7 diiebut ssbii^ii 
vjirmirr jrm'j (liar.1 ^iztuni pjL i ilan imiui hmyak ligj. rnj'nj.ma n ru. Idair_i" 
ftiieb^ 1 : ualam Al Qur'ui. 

Plil had JtU akin IJUmbUVli atrdlart-aiiLaJan ring &U), dull UfabuaUiL- 
ttcUuHlan yi,n.£ jih*L Hfijpnsi He! iiu iilani AL -Qiir'in. dilmnfjKaTi, y'd.nj! 4IU- 
nya "fltrn i';m n Ji nan kiama r ^JIuTK ."if.'i^iAfJLjh .TR.lv/NjfCM _t\fflj jJj/, jWii'ry^ir 
s-psfowre^- fiofaJc jfciiT .afrlJjfcT Au.mn.jr jrcHufpiifl. dan tabu jifc ^jHi-ftEtrJuaj ir 
feiir nrj'r irwjjnjfl, Jimoa^p flijjid XamJ fcc*' toten frepKAuiva dara fukwplat, JtdfflJ 
If&ooir AiuWAdnf". (aura: (II J A] Afltoyii' ayar. 4T). 

"Da.n n'm^in flBii; hari i'fii edafaAJ Af ierwru-n fi'rJnrJViauJ, mafa rtffW 
j"anf ieiM/ ftrrtfiwfljBJrt JftfitflitaT>t>Yr. ffld*a mpfka ipW MT*jF0«n«" jvan^- 
b^r^'i^j'ijf ftuit}fj t flan Iwipriam yang r.r-.&r jrmJwrpjir tf AujJ&iTn^fl, 
mffjtff j'ttji'it't fmrrrj-orHTij jifln^ /ir eru ji'Jksic Jirinys itittiri, riiirttabkarr tti&tka 
irisfrj rneTp.ifttsri syemyat Xami" ixuit'. \.~!) AJ A'snf *yBL rJ Jan 9}. 

Sckki fcrbaJknll dan ktriunjfcan nuJl'ilW pl^» Jiaji H'J ditirnhinfl. ™lca a Van 
<J]p«lltllrJciJi pull kLHtj (fltawi p«hualBnnyi. 

SiJijst {I]) At Ri'd ayat I] mErLyiiakan y.mj irtinyj.: ' Bar: nu-"\;ij :■>■'■■. 
ma!Biitatrnalaiksi yang mtngikaiinya Awgi'.'iVnq, clr rtluJks :aan J ; hviekii*]f i*yfl . 

mrf* j OTCKMjVtyn ffrti pfrfji rorfl ^ tltth. " 

atdanp sum (4 3 1 As Zukluul ay a: £0 nen^alcin, yaiijt itunya: '"Jpaiaft 
ttefftfi" mfftjfji'n. y^v.u A.-. ■■!. ■■iii-.-JL - .^i^.<i^ritfp' 'an^u? d?n .nrnJtjn -.bfji'Jtar; 
mf-ttk^ Srbmamya (Kami tnetdengc^} Jan uruijn l'.tj^j/i (rnalaikai-*naiaiiat} 
jftrrni truiJu nzenzajz; rfi titi mceka". 

.sural i hi! I Al [nfithxar iyal 10 sampii 12 ir- J i;n-vi'jkj.n, yaup ucipya' 

(ptftttOWrmvi, Wt\* mvfu i'oV JfrJ ^ilarij dfffl yan/ mfiroriaj: pe krr jaar\ ptXcr- 
jfly"/ijn^ ifJi. Mrrrks m-cj\gr.\ahii; Ape yang ttfTiu ierjcian ', 

M^Tigsnji rjci:sri ptrhjibn minuiu. tirdipa" pull pida ajal »•!♦ steal 441} 
Al Jaaliiah yuirj :n*nyatikiiL yin.c; aiHrtyn: 'Jiifert Ai'Jjfr ,'CaWflIir> Kami, yang 
Wtn\iIHfk&n it(3adam\i jV-.'iWi'i S^iijr, iiiTrna ffTinfju'^re>'u ffirm? rrCaJi jnc^yuni^i 
tne/ioafur ftgala p&huamn yaig pcrnak kamu tcrfiknrr''. 

Calatan-LitiUn ilu pdJa liiri Kiiniat aa.au dikernii kaKan kfplfli ysmf. b/T- 
san rku li-'i. 

Aya' LI ilan 14 iuru.1 f LTJ Al Iinu' minvataian yaai^ irtinra.. "Ann' l;op- 
nup .Tic.njfar J;u. Ie^ii^^■ Ka<ni iclapkan amnt pett-^Stiinrtyj {irhtgiliffttnil \fnp- 
wya AEMHfl^l ffitib ItAtrtyt, dan Iffl-WI' q-fJUflfftflffl hijfi^4 ^ fun Xjamsi ie/u 
kifftb yfrtg JijU "Vfl't-^J s\tngan r^-^uJt?. ffarsifh kifahmu: rukirpbfi dirirmi xm- 
cTi^j gTu^z Aiif i jiti $f.fx£F\ pengh/izh rerka a)ap<Tai", 

SeJar.g ivir 44 *urat (Hi Al riihfi irj-nyarakart yang a-tirtyi. "IMIH (Klt&kk&n- 
rdfl ^j'jflfi. fata taffiu uiofl mefciiaf trtifljr-wtfrtji yong ryrsafflih i^rfftairffji ftr- 
ttirfep dJM >Wti .'rWi'rji'S.i ifio'ti irr^t r'rv, ctorf nurrbi aJtan hcksfr Adufmi' 
cfi'ain ist7\T-' Kitat? apakati j'ni"' Tanj; .Tot* j^jrn itj^prlJinn j^/ij fceerJ tti fi'^bdr 
(puiBf yaig hemr; tctepi jb tncirBrar irnqha^iyB earn ftuffJka dbjHnl flJW JWBf 
J^rfft fflifrJa ifff^fcaJI d^j fHHUltS) dan TUlwiiWi lldtk meHjpnfayji xentanf 
Jt/tputl'", 

r^riij k (in lah jcrh* tediluc mengririii Kajii. KLgmn- Ttrrhadip nrralu y*rij b«i- 
(ils1 Siik, p.-LTLilanvj adaUli sepiiiiili kali daripfl<la yanf diVcrjakuuiya, malaJl il- 
Lhantkin, baJiwi prrbuatia baik Ltu srbaBaJ irbUUt bijl .rapfrlTl- yjnjt rum huh 
Hir.paj 7 b'jlli. xrilajig "Jap tiap built flKrti'Jirllkl bUUi biji, 

I'tla-pl at>abl2t liltaPUIJa bClM^al JallaE, maka Id hflfiyi mendipil dkiun ce^mpil 
utngin k^a^aunnya. 

Aval |li0 ju.ti1 ifi;- A] An'aarn rnrnyitrnkin, yajig, iiUnra. "Aftngtapi 
yGJ\$ TifmnaiiYT amai" .I'fln.ir Afftt, me** iejf1>il I'JWfW^/ ;vi«In4 brF) r»J*3T 
et7u(.T^B it-.- ,^T7n.»?u^B M*/ntxtiva prthitflan yeTj ^*tfr, Jivfed dte iithk difftri 

wnbsiviati mtfainkm fieimtottg 4tt\jm, ktjahtuemyt ndnnt mtrtka ttdtfo'i- 
pux itdak. dwwn}w ^jnj|ttaflj ". St JiJI k avar 3fi) lurit f21 AL Biujicih menyilmltmn, yan.g UlUvyi; "Ptrumpt- 
tnun I'ltufyik yfl»a dskfiuf^kan cT^ife..' arag-tirang _ywi£ jirmisffcffdAia.n f\ar&r.ya 
J' .irJiin ^i'iiih fcuTah fK^zi^ff JfTiFT jcfrnfc? ne/iiih ysn* menumbuitkat] fk/Hfl fr4r- 
tfr. puiii tieptrsp JiliJi'r XE^arai biYy. /Wfeto intftpat jftiiJr^sn •'gPhJffWit} bap 
jfBfw jmnjf £Kh fceAirtck^i' cfap zlMuJi Mafia £«f ikurnta-Sfti} h>jp Wj*j 

SliCBt 12 81 A1 G"h"h ayal H* mEr.yjtitia. yang artin.ya. 'Airfl.ijfjAjJH 
mcnrtoi^ arnEfo/i vcnjr 6ert, rrfcrto ba)dt\yi pa Hals yflnj? I'ffclfr \ianpvd2 staaifn- 

jW^f ^fvtiiir ir/sks/sn ::;i ridak akan di.hsTac mrlzixkan ickz&r cpa >a.ijr tr.'a^ 
merfka kerjaknn''. 

i>riniliiiilih irkciLu cainbuir, LtriLiac peril lijluaai pePjuaCir-TttrtuMiei 
yBnmh.n n'.rinu/ur ajtran ai Quran. 

Ad j [11m mEDprjiaj .'hnfj da.ii ntroba. Al Qur'a." hir.yi mrm be ri ganib=ra.ii 
agar rnanmia. y 111,5 mcmp^nyil iMUcaiinlcji y»i".(i itlbi S*t- P-UJIB 1 tu . d*[Vl 
mcnxj^mbatltlji aajSLrnlnl mknulnyi its *ur.;i dan bigiiniina *o-.£5,irjTiya lii 
nenka. 

&ur£i jtErin^ Vi3i iliganihaikiji icba^L '.amau yuL£ rifii^lii sunpJ -5^^.13. 1 
±1 biwihnyi 

Ayit li- luiaL M?l Mul-.fcni,Tiad inftir.heri jjpmt*nn :cn1&n E . vu[(p. rlan ntrakp 
*h<a,jpi Tlillhl [■ 


Actmya.: Ftrunpuniu rap mg .iijinnkin xcpuli. cnni-Mi^ >uin fciiik^i- rutl Ji 
djlin-n^i jdi [un^i vjntal dui ui ytn[ 4<\tX bc:o^*ti, djn inniaii iutp.1 iIijl ur 
x.bj YJiig MiUL Ijcrvbih imn^i. tltn Ul.",fli IUTi.jj: khirur- K'r.| irp: trnp aanj- 

-?ranj jinfi msmui ufiryi, dtii -ouipi-iunjkj 4ut miJu yui (dih fllfj^ia - atzi 

td0 fllfciki ili OjllirTiTi;,.* IktIjjbI (AjU lejBUj. miCim huih-i-.illin [tf-J LMpiUUA 

*H luhiii rnKrkj lApib.1i mfrtw im| uma jtjipn mrr»*» yuii fcttil atlim 
tvETLki Atr. ktpada [rjerrlLi ■li'htil (iiifium lirvjn] meniliJih i^huijui uiiti mtmutiu- 
mutvp umv-rti^ti" 

Wanh l.iaTiyak Lagn »>'a1-iyjr Al Qui 'an >'ing mcrtgp.rtiDaik.an kclyUin. ur- 
$1 din. nETika bipununa ni'matnya bizada. ilaJa:n tirpi dan bfliainiPii 
jtn.pii nn va birtdi -ill nv:aka. 

J*tlpl ciikup jiill'.yi :iyat ai!U IfiL sija dlktn/iukjkajl. Ri^airnaiii l& 
iiinggu.hny3 keidun yi^g. letwniiriyi. *ki| miniKLJ ti&k iJinpai iinnili mnif 
gtunhjiVjTi nyi. kircrii mnrmj 'riukjr. bunng yinj "ETilipil il lijna mi. AL 
Qur'iii scndiri dala.rn lyat IT vjimt (321 Ai Sajdah rtieiiaaJl^tafi, .Vartii uiunyi. 

■JHT. J-icirji e^u >'d.nf ukan duukmnw n.'tk nuzta lekagat pemhaiauai hagi cpa 
P-Hrtjf tti&>\ Hifrrkt kfrfak&n" 

Aya". <li 4L«b. £c£ua.i ilcUfciH h3d:LS gudsj ysnft KfdapJl dj|am Rhahin aI ISiikhnrl 
yjiDJ! meiWfangitpn lenUnj .■^kl>Ija , yanj ar-linvi ikiki^ 1 ' lMriknc: Rcut'iUch 
txrsabsh 'Alb* if h .f4i-nifli | i Akv mr.nycd&kjrr; ftajji hmnfs -fsifnbt; K.U yjn^ ,v 
.'us. q/M wng ^ciairii rfjJf.Fwr nick mniu ion nefsim ftfdenjtflr 1 tilth r^fV«jgfl '■^" l ^f 17 
>fl«f Muin rrrgurii &!aT. hsii manana." 

Printp-prLni:? L ■.: 1 1 ►; !■ 1 ■ r d) atiF ^rmjiuV R-jJ.ur. Irian, aJa^nn Wukjn [num 
Liiiulya idiah- fyrai^fl .I<pjml(e rslx-rwbi, fAWl-rnui Jj'i pcrcya iepzda n« 

Ayii I 77 ilkril f2J Al 6aO;B:a>l mtntranekir.- 

^4 0*1 ^ir jJ ' ci^jj y^J 9-j-^ ' Slr^*-**'* ''JJ * ' >) ' Ji) 83 KANUUNGANALQUR'AN Acbrya. "BiiidJ.ut. 7WD4iiM"p*Px n^ib Limu he xnh linrir din tunl i!l ui^l xrtia-iLin, 
aL'in -£||£4 i^giinj|iihrvi tzhajlEKr ilu 'hbh hcrwnLT kcpa£i Aljh hiri LrnvjUiiii, 

milAJlurmiliitii, tirjvu-ji:, rutn nibi dir mvmbcrikMi hira yiri i-innin?-! 

ItT^dl kcnitaenyk, «jiik -j.ru k yipm, Ln nj-nun j ftijitln tfjimflr fjUtf nvtrTKdU- 
Icui ptj ld.Mtpui.1 . orani-cnjip ?inj rr-pr'mli-TTiln,!* dan i"i<nwrdQkikin) hjmTj» 
•ilip.fl.. minJiniUl ililjil. din iT.enUTiljljr, ipMil, OkC -J(Lllft-im]>f y,n t menf JM.T. 

juiumyt. ipitlj n 'wrimn, din ra iru-rauiR yinp a tor diinn kvuFnintin, pit 
dcrliun dmn. dilun. ptpcLfifiii : ma±ki nuLkJi unripiiiniH >*np taut liimuuiyLV 
din mriitiirukli i:rp-|r^rjji[ yin|'h^-i» , kwi.'" 

5. Hrfiman kepada nehi-nabi. 

HErimir. krpj.da AT)*^S..W.'[ 3nin.ba.itfa KdiiatkiMMLji btfblill 5»<U. wahyu. 
Nya Dan Jtapnia wlIljtj Allan dlilRlplfrall dl=h pari nitri itau tpsuL. niu je- 
orang irui'lNKl lUJU! J^tfay* k.Cp»iU nitji ilau :a*jL yjne. djuftis alii AJUliS W.T., 
KpE[ □ yullE d>iemn^in d>l 2W. a ynt 4 7 [urat ( 1 1 Yumii: 

_-; ® . - . JjAj ^ij^jj 
ArUnyfi" "Din |l»p-u*p umiF.fi--punj'ii rasul". . 

Aitinyi : ''Stnripfuhi.ri timi imnjutoii kjimu dienpan. kvbmmji, EEbapiJ p*mbi , »i b*rib 
pctntin dirt itutjpui jMiutrtri pennfiun: lit idt iuldi unur, nuunhkin rtliJi idi se 
■imp p*mb?ri ptrlnpin dl uitrrf. mmk#-," 

rialwrn Al Qlii'dfl jWliul d-iia p-yJiih ILiToi nabi. yinf d.inir.njuLya. Ida. y idljt tldsfc 
diS*fcYl daU.pi Kltejb Injil, iepe[i"i Nidi Eiud gi„ XabL ihalfJi aj. din i*tn£a.inyi. 

Selam nalii-nabi yane narnunya distb'Jl dalartl AL Qlkf'an, manh ida lien, nama- 
narna flabi j/ajifi Lidai! dlMbulKan, hh-pt w:at 1.4) An Xiua,' aynr ]64 dun tjtIC (*0) 
Al Mu'miTi a.yat TS. Nu,ni nbbi :Lu dutiii ItcpaJa uniaiai>a naEinf^mitsmi. btfihdih. NnJi 
a.s. iliutuiicpHda Urtiflmya htpily C'L,|u 'Nj.bt Sliifeli a. 5 .. Syu'aibi.i .Huiaa.^.. ']»a a.i. 
dm lebfjainyi. 

UaUm *yi( -^9 W*t |7j Ai A'uaf AlJil'. [tlali NtttirniaJI yang ittirwa: 'Se- 
sungfuhnya Kami l<r!aH mrntkfUi A'u* ktpade ksumnya," 

Ayal ii sUrtt ITji Al A'rwf menerangtan ya.ng ittlnyl: 'LJfftf 'A.'fl'*!- p^iiJi 
isfiv^rj/. 1 kipadaksum Aaii mm \iara mcfutur fiurf. .. . . " 

AyaT 73 Jtuui: f7) AJ A^aiT niKJKtailjKan yanjt Pltinyi 'J^-n fJTa/ra teiafi 
mr.npitiii} Yepa& tariff liwifliad Jtfiiru mrreka Sfusieh " 

Ayat S5 sijiaL (7> Al A'liaf mEneranaJtin yung Hitinyi. ' r £b;»t 'fflfn Jfir* 
HQfitflYfU^I .ii^nfljl] pm JuduJ: MflLf-^iaji rsudars TJtretur SpU'vrb. ..." 

Huu p.L diuTUi li^pada kiun-inva untjlt nnfiiMwi KiUIVUiyj daii £«£■'. Lpjun 
ttpidj. cnhiyi yanj lecanj bendcrang. Ajit Sunt (14) H>Tih.im mrnyataJuin. 
>miE iitinya: "JQjx irsk/ij-j/lfl^ Ai™ r'iiJi mmjujuj .*ftiia 4/e/i^n fllrW- 
i^u we jyii^vur Au>f-i j"'*i?K ^fflf pennzahi.SK irpadanysf "AfJltf 1-JwnWi Jtaum. 
Wk flVit if fi(ip-jpJi re Krparfn tvhsya yanx tzranx be<tdifVȣ, dffi 1 wga t itrnicfi 
mtrfte kiparin hari-hari A ilafi " 

rjcmiklanlili pjU Nibi lia a.s. dluFus Xtplda Rppi HcbLI, Ayi1 48 dui 4? su- 
ch L ()) AH 'ImrtJl men CMJlfKsn yanfc *Jlinya "Pan ,47k/r jten jitntpr.irJrafi ke 
padanyz Al Kiiafi, ilik/mh Tswsz tSun frfil, ciaT , , 'jt p i l M i Bnj | , r^nii' kefcu'm Sara 
/trail. . ..." (Li Jtajsl ya:a RawL m«mi»unir"4J (it'6ViiJi[ yillu tt\idiq (CJ a 19 : 4 1, 
SO, S6); arrwrw^ (Q t 26 : W! ; Q 1 !* JfrJ , raWrfA (£J H2 . 4B); da* JirJtJflfl* 
tcsidj*), Q s ( : SO. (2) Nibi-nahi (Ei^phiLlu diutux nn(u.k masi ^1in kjcum t«rcEn(u: 
Njhi Nj!i unluk. Hani K.aiih |Q 1 7 59 ; din Q s 7 L : Li; NibL Hud, nntuk liarn 'Ad dl 
Yjnr.ar. i_Q ■ 7 65 J Nobi ^]ia]pK untuk, kiuni Txur.ud Hi 1 7 : 73) di Hrr (anLaxa Hbi K.A ND l/NG AX Al. (JURAh dan iyam}; Xibi Syuaih until! Jiium VLzdyan lieSitan PhkjtlPiJ; 

S'ibi rVfyhimiPid la,* 1 . udak diuLji JiEpada uinal Iet^edUl, teripi diiitui tt- 
pada lEmm uma c. 

AydL 2S aura* p4) SiKi' mcr^ radian ying .ljtinya: /Aih ffarti.' riiir* 
ftd/ijtv.'rji tff-^iri. ■7ijiio. i rAd.n ii-rps-Js nhiwk umai msnuxs ";flitrvf[ tpa sttxt&ti pct**- 
tfiwa bfriff fptnfmv uldfl lebeifii pcibtri pfiiffattrr, frnrpE 4fAcn>flJfcfl» nvnupn 
sidak witngtahui''. 

Stdui* a.ya.t 15S mrat (7] AI A'Tajf ir.Eiur.uLE> air Ket»ki*lni\. "tiei Tanu 
>W. iriV^ifV^yi akit acfei'd^l i<JlrEf3 .-S i'is ih: tcraja.TTj iKroam. ■m.'.'ii vt.'uJi ySAg 
mempuayc: keraiesn isng\s dy* ii/mf, fidrJr d-iii Tiifcun itiain itnri Dis, yang 
WF M.pft I'tfkjsfcs >t lim v*r?f iiemff ftifar.n. I5p™™ i'iai Jh Frits it CiiJi igpodi Aliah dan 
Rfiul-Nya, S'*t>i jwijf Hftrflj, yaig htrtman i.rpxda Atfah dsi ktpadg taJimti- 
kalimaf-tfpa {kHab-Htah-^y^} dm ikwitlah ilia mjtoya ka/nu •ncn&par pt- 
(I* MAi k. " 

A.I 'j\u'±v icrvdin Mcmac diirbuL wbagii pembrri peringjtJB nada «ar.iia. 
iiw.}- rnnau-sia. Ayal . !w:sl \Z5\ AJ 1'uTqja.n Tninyatj-k.in. yuij( sriinva 'Muha 
Suci i'Aitek} >uvif \ciah mtnhmnktn A I Furqean kcpads ham(x-han\ivM'ys. 
Vfat I'u Min/adi pcmheri ptrrioni^n pc.i: jvJjjuji 1 ! afaiTi". 

Dili Rya1-i jrtf [ I rl if liu r di lis nyatai hunm Nj.bi M^Kli'irniJ j-a.V. diului 
jtlLul jeLundi unnit mir.iuifl. hih.kJJl MHaitU iJlhjTJC bag] *«nfSia alur.. Stlc- 
lih lepada uni1--jn-_j.1, "Tia-SIIIp-riasLnj dijtus ^Euring nahd, hihalnh wnlctvuyk iin- 
Uk itiBJIpilui sprang tihiI hsjj wtusiah UlfUT fTUiHiua., yiitj Nibi MuKimmad 
J a.».. rfLajeLimm iwrsKbuC padi a.ya( I 0? I^nt (JLl At AnbLyfla.': 

Aitinya- "thin tidiUah Jiimi nunfimt tuna, -mtliLnatiii unluk =in\ii*i ™h*«l tap. jemeni 

Rihrnnt yanp JJtjmtiiillLan aleh. pe-n^ul'jiam Nabi. Mul'iajrumd m*. iln tidit nji 
ir.Elipud bJICD leiDCiLi, tetapi mcbputi puk jlti dan inilij.tit. 

Ala.m stmeiia Lru ulit han^i t*tbi".ai vtih lminii uu iaja, :ciavJ JUfta mc- 
U.-p'Jti ptinii-plaiut yari la.ia Bdiwa 4; |MaTn,S-pkii]i y-anjt Lain ada rna'*hlnk d^Ii 

da pa [ dihica dajim j.ya c 29 itiij M* - J Aiy Syu raa : 

Aitinya: 'Dui at uuh 1^1-1^1.1 ((imdi-isii4i k ct -n.i«in^Nyi uJ* 1 ' incndp4i>-^i l«Jijjt 4m± 
Bund die AvkJdvi. F^l*ti yiii( 4Dt<Eufc.irrNyj euU luduinyi dui Du Milii Kutu 
[THiip»npd(kiB itmiijjija i[»Hli illJithtriLlkU>b'i " @ iia^kiSi_^j '*ji j _^'i j ojufj^ '■ ^'^. j ■ .Aj1in>'i: 'Dm Li*idk AH** mitith. bemijid Hull ifi yiTj j4j dJ linpi dan ttpH rrukh- 
Lut rruk.1i yini i4i 4u hn-nu, dkn «ipt pun. imluku, Hdini mfr*'n immitllurj 
<Mti nunj^mbanEkiuidiri," 

K»1fi-ki - J ''dubtuh" daia.m kcdua ayil ini diccrjemj.Kkjn Jfnjan 'MaXtLlUk 
mEliU". MEnunH A] M'^hLdi 'daat-ltah'" idalah hciran |ieiiu[u ^arsg kidiipl y*ng 
inElati dan liLisiuyi dipeTBunjlin (niru-lc licwan Jails dipil dltunra^n^ "DaaV 
ball"' Ltd jnCmpunyaJ badaii djn. rncrnerliiltin -crnnnl btjpiJBt Kaif 11a tell -(tL'fty 1 
ida rid \az\#.r. icntuny^ "t^^bliah" LCu Ucrdipit dj plajiil yanp adi di Igngir irn Her- 
lalnan d*r.rjm msUiliHl ajau i>-mktT.|i.3k^ilak]i:uk TiaLui yauR Lain, rang ddak rnE 
in*duJ:ari tempi" beipijnL.. 

W-inM-Kia Jfn^in alit TclnciLn^i rnaju din lIj1 pcrkiinju^nn Vang ii ri'i]b>. 1 lEWata 
Ull relih j'iL*aitrr:ukan pLaiut p]anir yanp liin. Drnjin df-mikisn mjla fCcljUkLL kc- 
bcnifBii daii iyaLa>"al A3 Qiii'axi CrrKbiH di ala.3, 

OLck >jr*na penpuluiin Xibi KCukarnmad s.i.*. ilu a'iilih m-rlipuL vrluiuH: 
iJain. maki mldiikala pada plamt plinLt ilu adi inakldjk yin^ b-::akai. vCEUl'jt 
in Wiih.*IHi:iaa i.a.>. Lrlah filillpulirtya; Ulkk prrlu Ja(d dlurd-I laid] Lairv vang sian 
nnsnykinpBlkaii [LuLab lepuda Fneitia. Duntara pwi HiS'J- 1crdap.it iflul Aimi &5 KANBUNOAN AL QUR'AN 

sejMrli jugr dLiehutkan dalain Al Out'hO silts! AL-Ahnaaf (4flJ ayat 3fi ya:Lu IVabi-aibi ; 
hiuJi a..E., [briturt'i a.i , .MUSf* ta h [i* a ■., ri.an Vluliimmaxl s.d.w L"Itj. Axnu aJaJaJi 
iiTHH kettguban hali mErEka yunB:lii4r biasa. 

Bcrimin ktpada qadir aim Cakdir be net: pniaya lia!"IV*a stjjala Ks.iai" i[u 
ddlEntulin drh Allah i#.L dttgln lidafc il>tfi^iilall[d<in k*wa,iiUaTi ttrifchtMr m- 
t-jit Lcniea.. Oraiji -dj^ijinkUl briJkh'Jij rtkuat CtMR*. fctlfi rnenyfrR'lkin ho- 

sU uuiianyi KAjJadi SKriu Jifchi 

DenuklinliJi wkeOii IceteiinBW tertani julnin. Iran. 

Rukupi linan irL hirui diainilkiri, Tirana apattla biiii djimalkan, nwi.a akin 
mtTiipikjTi inan yinp kmim^ btlafca. UPTU-k ■Jii^jgrralkin mlnm lnum id ditttap- 
'can k*wiii.bajvkr*a|jbin yanij. rijsc^jii^ rufcu-n fibra yiihr 
7 fldtotfi ifiiffl. 

1) Merigu^pkir. diu. Kajj.irj.li S^ ihadi[- 

2) MtrdnciCaJi SliaJat. 

-S' M^npeluarkanZakir. 

4| Puiia iMiin bulaji HaniaiLhoji. 

-) Ha| i ^ini nit ]e*a. j-'injt m J lr -F u 

1. |i T-iij,.;.-. -.■_■: <i-?i-" iV- 4 -.'.'■ <naf\ Syahsda;, Hil mi bcruti incr.EiJC'ul Lu!n*'J ci- 
£ik ada Tulnan mElainian AlLdJi dan Salii MuTmnrntd s,i_w. irislih RatuUNya. 

Ayal ] SK sural I.7J Al A"j*i-f Jr-Enyinkiin. 

-^ © l^^^P 

AiUr.ya "K*ntinliti : Hu muiuqii iBunyuhiiyi iku Lailali unun Ailiti kcpidjniu at- 
Tpui, j-uhj Miah y*nt rntmpuririi k<n>iu tuvl dan (wn-.i. tiilt'k idaTufun iclim 
din Dia, YinKnHmihiipfcpn dan Yp,rt| nicitta ilk±n . 

I) MMigucapkan. dpa Kftblhah b-yiihiidAC lurut diwrlfli dengim mclakiajiaiaji 
jiujinah rian ncnpuhJ liiangan-JiiaiiEan ALUk yariR itiwaHyukin kepada Nahi. 
■dj h.iir rriirl vn.w. 

l:rrJ:j.Vj]i j'aiifi "*+iLli 4d3-ah nerfc-'JJtan jin; dihamikm.. ya.ii|i apaliila d:[Lri>l>|.S] 
tin mcndapi: tiku^n, udjng ipiliilj libk iiiul.^n i-icrtdh^Jl fiS^^U. 

Alii diij rnaian'i tildt"!!. jfrndfeii ffi'i ^r? ^rLT^if kifayvb. ^'ajdhli "jifi i-dJlih 
»-*]sh ^^ tiip tiip Muslim, is dang, firfhu kifayaii l^llh apibll? rMih diUJcj 
kan akti snta:anB„ aiispjHla^inftEHi[ti ir.isyarsiu I l^m lj:nr.yj ntbis diri 1c- 
vajiba.li i ru. 

■Vr.laTa wajib duTi liunpn ihjriri'l jiIj Iiei n:j.Lii-i [rt-ihusian jj.i|J. 
i- pefbuacan ying. umtuiuk mrutab CdiulaznaJuii), im;r»Wk .IdiKirapilinl atiu 

ArirM^ i!iji*njuil£in} V^ftynatan yang Icrmaiul fuhidiaD ini. apabiln di- 

llktanakir., mc^dipi: pjha'.i. iedin| lpitab tiiiik dOiksanakdr. tidA "TiiJI- 

.!.i pa i likuar.. 
b. perbuiLui ^ng lEnnasui muMr 4WU- ji-u. pednialnD yang dTperkeauitu], 

yaiiKJpah-i^ diUk^nikajl nDalc rntndipii pebala maupiin sibiia 
:. pejIy-iJUn yt^f, l.srrnsA'u'k irakruh., yanj apabila. laiLsik dlUkUklil iT|tfi(3f,fiJ." 

pituLi. «dar.g apahLb dHakukan HdaV iricJldip*! jikSaan nwuiwn psJi^li. 

TLnilakazi yarij h.araui ulxlK undakail ymc diHrang yanj apa^ri^ didngfil 
ka-n hltndapal puliaii, wJlni; a?itiLl* dJjkianakir. mtmlnpat «k=ian. 

.\i Shiiat 

S]iali: inrr.uxUt Al [Jj:"if arijJik uLi- yanj vesims^jhnyi jilNk n«[i*JC4r 
kin Ul'j manUMJ ifeM Aipn ^ieThuViiin.Eni ilEP.Eir. AllaJi i.W.l. 
Ayal 4S (ii^r il?) Al 'Aniali'jiil 
KANPUNGAN AL tiL/ETAN 86 

ActinYi: "BtLtkiftUt tp* yuuj l*Wi dHahyuMn fejadnnu dm AJ ICilib dan dirikmWi 
■halit, wpjiujajjltaiyi ihalit Liu rnouTBfpli iruoniiU dui pcibuliai ynig Jtt;i dan muB- 
kJI Ou lUAffUA IflplL fHLLa ALU* idllih lifcft hELir (iwifwnnyil . 4ui ,*bWi IIH " MP 
bhni ipt yam kaw> knjakan." 

Shalit iilaLaJi pejlju*tan rdhRrtiyahilsnjHgijaimariiyali inanuiLa, seuagaimana ha 
Jin mmuiLi meinBrbjkan mil j tun maka jiwi naniiiu. rTic.m^iLijkpin Hi 1>: =3 J I =' J I 'pi^la. 
[.LTTU. kill dilam lEhaii SEinalam fEnriiij; Mujliir wrtjiti me n^jjinkin ihaia*. 
lib mil h. yang pe: tarna-tama Tr.Eneinl417jdk.an .duJal d>njj-n kthidunan wliHri- 
hari. IjLItTj 11.di.fc niengiiDjJ '"ubbit'' 1 lehagai yang dike rial aLeli jgarna-agamfi 
yaflt JlLn. yaiCU. whui (Warn scjr.inj^li KllU1.u$ djadakzn pEiibidatan. djmjpn U- 
Jak Tnengrriukun peVEnun. Inij], lst*m ^balLknya FltHjfirnsJaln, taKiijUlJlaplll'i 
ubu'knya minuiia drngari uiuian dumawinyj., ii hams ingnh kcf.idi Tuhannyi 
Hall lum'a.1 bdak KhGWS. UnEuk her l bod ah , rtCrlah mengptj akan ihaU( Jum'it, 
otinflsttfl* men(sc[;ik , an nmsannya. niajinE-iriaiijii. 

Adapun ihaiil yuif Wajlb adjlah: 
1. Hkilii Skhuh fuif dilsk.ii kin. seceIiji jhiri mErEJcah,. yritXL""' rr.mahBtl fftt'iL 
%. Sivist £Hvhhf, dlltkilkail irtElah rm-Lakin. muJai tunm tanipai malaria/] <Jj- 

lapi peMETipihan jilun dJliMTI mtnU-niiUlyfl. 
J. Skaiat 'Aihaf, dLJiku kan pada walni Tnatah.aji Willi Hilnpll dl pirlcnidhan 

jalail lUJani InenUrHnJIi'a Kijlpga. tcrbrnim. 
4, ,SfeaL\] r Majni. di]akukaji atrtta sfUr^ll iMalajiaii [Kcbenim. 
S Wufot 'fiya, dilaVj knn KKlah *a.f1ia ne:a?1 ill lalUlt kikjig, 

Kct'jail jtialat TAijib trriihu.1 di h1.h ada pu]a ihalji. nuiiiaL. Yjjik iJ.7i.5it di 
anjujkhn *l*h A] Qui 'an adnLu.li lhalat Tahijiud yin£ iiiJ:5 tuyjn fa da Irjipih 
rnftunr, Hmpa fijfll Ksmudian jllilaL UJliihia yang. diljiuxan pjda waM'J t- 
jam 7 pagj larnpai wilclu ikin rnajiLV ihinhijt 

SJialar Jym'al dilalulun. DeiHmi-aini pada llarl Jutf'at sehigii penjEanli 
Hula - . ZhutiuE. 

SclaJn ihaLiC-JialaL yaoig wajjb dilakukan jupq iT'iluL iilfilia* rawaLib, >-ii 
Hi dua. Mkl'at StbcLU:U itinUf Zhuhur dan dua caki'at BSMdahnjJ. dua ra- 
ti'aL uiudah ihalaJ Magrih, dua raki'al lEiudah ihjJil 'liya, (tdHnudian ihjiil witr di mum 
Ltnjra niiuul ununitjiliiij Lcrniuliui dua laLi'al icbcLuiD ihaUl Subjh. 

^EbfJurn rneUkutan icmlHitiKang uiing hjnji, menjcrjdkir, wi.dhii' It tin du- 
lu ypitu rrc-n^ucjlcar, d^[L£3J1 air bi^laii bapan vir..p tErlrntj iLari hidin ran Ap» 
hLLa air tidak leTdapui;, dijakukj,n 1ajam?n.iir. 

Atuian 4Li>riuri bB£aUT.lIW mcLlXukan *ail!, WUilM', 1a.ya.inniu.rn dan wLj^iinja. 
liianj'a tidal ffitlu dl1*rtHUtaIl ill riflj. 

rniua diwailbkan ukh Allah s.Ft, AJ Quran *^hi IS3 sural Hi A.I tU^a- 
rali: '11#i irunj-cirani y«ni tntinun. divadbkan aoi buna bdpm^ fbifmniiu ii 

mjlbkui ibu cnjic-inni'iF'bcbiJir Luna.tjM t*mu b«rlak«.'a" 

Puaia avdalaa ulaL untiil mcr.sLK-ikiri jiwa. irj.nu.sia, ipir djpa,t nung]iiiidail:a. , n diri 

dart perljui^ii jatlit. hjasa CLdak har.vi ir-trnaubiiii diri dad makanjji dm mi- 

Human, !<Upi jupa nt±njmrJCail dlrL dSjJ KfcaJa niatdjll Ln'jbuaLin yulE ".Hal baik. 

SciiJijulnva puau (elain iir.nik m^l)u.h di:l ti'ftl'.Riiadspi Ij^ur dan dah.aia, 

mjCQJ.cklDJi lusva Ua/Hi, jaju uuHukdapaLjixTuaJiai] lȤfcimajia peodEriLaaD [yraaa ^hjij 

mukin yungmeraul-qn Up*r d-aadJilllBa. Luaj^ dapil UEnioibLilkuu. rami bcla^ Laahaii 

pada m. DUdkia, daji djfug.au mudaJi mcluiuLin kc-waJLluu >a.ng Lain M-pep-i lisnjhefjliJII 

zflka; dan lakat-fiLhraii uidi yanftnuikm. 

!>i:Lliii ilu puau haft p'jla hap kriEhalnn msriLiiiJ. f^ti-.ii dlLaJcijk.liI d-xlani bu- 
Ijh Kiiridiliaji, yang laimnyu 3D hart ala'j 29 hiri 

OjTJIS-urang yang ir.rcaia bsral mcljJVjkan p - Jaia. ^ftl^em ^[SFit-^fafi^ yant 
Ji-rtnill Ul'ijiiL uiLznya dapal di'aE'baikan da.ri kEwajiifian jtu denfftj\ -i|f,n'.tilyai Jid- 
yjh [ifidj laiiLr niiik.Lii. 
BJ KANDUNGAJf ALQ^R'AN 

4), /.-*•." 

kiiLh livjzi.i; pada Kiiiru manuni, diirnu [kin pull ulth ajjrnj-jfiaTn.i 
yailK IdJh, tElapL litlani mcwajibkun pada penginiiL-peji^'.i.n.ilLr'jyj. until* nKmh^Ti 
fcnn ftki: t *ida gtito:i£in tvluiiptf IciL-wifu. Aval tL 1 sHla.C (D) Ar TanLih ;.V 

"S**jiijiuhiijj iikatukii la>, hinyjiih uf.Pil ouflj>4cuig fakir, oring tiling ma- 
kin, p#nxu™ N-jrfiufL* i All: i>>i mgjLkl' yiTur, dbujuY lw-iiaiK*, uftTufc (*» 
ihMLktiku'i kudik, onag-efuii; yaruj beh.ij.anj unTut iiltn Ailih dan ocmirafinj 
}U| — ■*-- j ijjiLfjn p*rfr|anv ithtpj mf iCtetiFVP y^E ilwijiHu* Aujkh, dmn 
Aika Ukhi Jj«mfCihu]ujB.M.iha Kjckuni^' 
Drang kaya tidtk dipil niEnjadJ muiLim ying lurggiLh-iiinKguh., ke-iudi apa.- 

riila ia bsracdia mtnDOrttriKBri ^HGlan iekayaajnnyi piltuk dibajdtturi 

kcpada 4 gdanpri tenebut di »:a*. yaKni: 

1. faJCU. 

3-, Pehjucu* ular. 
* r MuaDii. 

3. MHrirtrdrkikiJi budok. 

S-. fJrifljj yanp bEtbulajig untjh fcepeTluan ijutji, 

7, QTin£ yanj; tcdvijt daJuin p:: jalanan yajij; bukan mi 'rill, yajij TnEmeTlukin per. 

tnl-coiEou. 
&, Fil labiMah yajtu luiLuk' tfipttliiiil fcCaJjafflaafi daft bflpfcnlLngHfi um, 1 J * larT1 

•eparti iUfcnbajUEiifl Jcediine. perwUdikan, rurnjh «lii din lajn-Liin. 

Dengan jglin riemikian r irujca mtua yini kay-i dan yaiis jmskirL tidii ada kcrtm- 
bucuan hhu1 dan men rip talc j.n hubun^an Icifth HYing, yiryt dipic CilcnilUJai'iUknfi 
caJut E-i-iLn-iu-SinberLui di jjitira u-kaya din ci-rniikjn. [iui [Up-tUP kckay&a-i yafi£ 
l?i Lufillrtli'i Klania. sihi tahun wajib rlikclujjVin 1^% {di|4 Kcengal) pe;:jrtp) seliJigjj 
Efikir. DiLun hi] fc-rtiyiul b(i:upa biranp juui.5 yang tidak bereErjk. Vewajiban 
xakir, diimhilkin djri jewa Htm, perUfLaUJan UJn li-wlE dlptcateh. dnri barajiu Eat btc- 
pprak Ltu. Misib idi itu rin-itHliU lag] rnEngenai loklE terrVafc, tanirti LtilaJTiajl lUn 
lebajMinya, Dunia kspiUismE mEnimbuIkin pada Mt« flfiak Utlptrlalumt (fWfllrl- 
iLuan bingia-bing^J, padp lain pijiak nnenBakLulthail lajiunyi tOrilUJilMnC d4Jl 
alcbLmya liirjtailjah lEfE^naan yailjt htbtl dl dUllia uii SJah latj jaJan iintnk 
nrniahLlinE^Lir, kEtE^npn itu adjJih ininqngjlall laki 1 ! sECaza tuJliEk^m di 
bi>ir ci\eh yang. wijib bfTjjkar, secj.ro lulus dan itrilas itr:,i dibagnkan kspada ya.Dg 
berJlai. 

H*J] dittajlbkur. kepidi yjjig munpu tErdiianiaji A. I Qur'asi ayal ^7 jural I J) 
All Imraji 

^-§js $ ^r^l^^V^^CT^ *^*V ■*♦•*■ 

Ailinya: n , , menpdikia Ktja i-aiUJi luwajilan finiuik [-Hh+iip ^Ihh. nuti (btfdj 
nuj:>mni iwgfap B<mjfdiliB pnjibAU ti.rAdinya. .,.,'' 

r>l[t iy»1 dl ata.1 dapl diiimpulkan hah*i riap-tiap muiljm L<iktwaiib>r. 
melakiik4Tl Lbs-iah Jliji lEkunng-JVurangjnya situ, kali isbrnj. hidupnyi Jcn.yri 
ivajrat: 

1. l>sa JairnltMdwn ?Ehj-_ 

2. Pcjiknannyiiiryifi. 

3. Ada. keHJijpipan unTuk. mtirtblayai p=:jal»llall dap mtrr.ben naflcaJi ielarna. If-- 
pe:piruiyi krpada kdJajEi y-UlHL dllJrVJt^^a^ y*ng iru^adj tangourjEinnya. 

IbidiJi hijidJibukan (UJim bUJan DmJrujjah 
Adapun rukun Ha.JL idalaJl «bipii rwrikur 
a. odai benhram melakukui ha;:. KaKDUNCaN AL^B'AN BH 

b. b* Tint di An Mi. 

c, rr.?[akukin thawaf tururi IcjJl itkitir Kxhih 

J. initlaHMHn ij-'l rjjuh k«U ^un SKaEaa dan Sii™nli 

t IKh^ykur hihLf atiu rriirntnieai an rjjm'fcut Jhii /n^ru uVur MtJii *d*JUl Jc*ih .I'dlul 

Krrika wukuf dt Fadang A j if ah dimana hrrkumpul juIiah umal IiIajti dilun 
kcadaazi rim; larnx, tak idi pEtbcdaan kulil, tak id 2 ptTfc palm inuUtil, lak idi 
iqD. tak ada k(piii n.cj;ita. tefflui dalun ktadaan /a^R iuna. rtecupakifi pandLUXU 
janf rncrighai-Liiari. Sunggub ibaiEah kijL iruTiipjlcj.il juiLu latihan u,nl-jlr msyakinkin 
b±h*a mirtijsia di hauapan A'ldli pad a MlcJj.alrWa adalali i-ama Jalim dErj.ja.Ld.in 
mj.rrbilvcn t« 3c?CU4li icPfWd iiqwinya, 

L L i umpiru; "k*tEntuin.k.E;<Ti1iJiTi lEiirbuL ±1 1L11 Al CJui'an rvifinjinilunj pull 
p-iikck-pokck iriLuJib LBnEang rninuiu, rttuymJCxL, vjiitl, clitifujIFii, pr:-l)1ilc r u- 
jacaji, hukym fidkuih. pfj ka.it 111 an, liukurYi »'»tii. hykgm penanjian, hukurn ptlajia, 
pTLfltLp- d lii[>ltfi difl pjiniLfi iPinyawa/Ah, KuVum pcring. kdkurn anlir tianguliuixia 
Jin sebiiainya. 

[JiiebuticaTi di iLtii hehecapa aval-aval yins; rriEnrmduTij; huk'jrrrtiu.kuiR SSL- 

EFbllt 

HVKVM PtRKA tMNAH. 

5unl lit Al Buquaji ayil 23 I 

Sural (51 Al MiiiLUrn.T4t5. 

&ur»1 Hi An NLita ayxL 33, 23, 14, 

Sural 4 34 1 An Nut lyic S if. 

Sunt lid; Al Mumtahinibayit [fl, 1]. 

HUXiSM WAAtS. 

SuriLI"*] An Nina' ayir 7, H,9, IP, |1, 12. |7£ 
StUa.r ■! Jl A] tflditlh ayaL 1HJ 
Sunt i:',j Al Ma*-ldail ayat L'J6 
HVXVM PERJA..VJ7AflF, 

Sum |3)Al BflUjiiah ayar 171, 3g(J. 3.82. 
Sunt |>5 A] AnFuL ayH 56 r iB. 
Sum 191 Al 1'mbfth in: 4. 
fWAUHPJRA.ffJt. 

Sunt 1,2.1 Al Baqaiali ayil ]1*. 
Sjtal if) An Nana' ayat °2, ■91 
Su»l 1 j) Al Maa-Jdah ayal 3B. 
Sural 1 I (}> Yu nui iy V 3 7 
SunKll) Al bra*' ayat 35 
Slttll (42) Ajy 5-yuura* ayat 4 C- 
/WMff DISIPLW. 
Sum (4) Ar. Sitaa^ ,yit S?. 
PfUSSfP MUS YA WARA U 

Surat { J-3 Ali -[rDimri *y a( L J9 . 
Sural {A 1 V Aiy Syuu raa »ya.L 1&. 

NVKi/MPERAft-G. 

Sum (2} Al UuiiMh ayll 19U r 191. 192 I 93 
Sunt fftj Al Anlul ij'ar ^*. 41. 
Surat 1 1 1 Ai Tau hah ayi t j , 29 . ] M 
Sunt (22) Al Elij'i a.yat 1?, 40. 

UOKVMAffTAH toXrrSA &ANQ5A. 

Suj*t (49) Al Hujulil IVat L J. 

l-tukum 1-ila.rn lii^m puli dihip mtnjiji iinpji Tijpin, yjjtii /J^idaj-. AFututj'JW^ 

IN-iiri, Talil:. E.uju"|i. ,tfLd - am*ljj nutl bEla, Ettilai, pErjinjiar^ Lqy'^lH^ Ipidarii, 

pEJiEfadklan] &y AT. QUR'AN SUBaGACMTJ'JIZAT 

BAB F.MPAT 
A L Q UR AN SF-BA GA1 MU JIZA T 

Mu'jizal aTtijiyi iEoiitu. yanp LuAl b»!i ynns ^ u!ia kUa» muiuni nuHTV 
IjubUij-i karena HaJ iiu fldalih di luu ktianjtjr j Fa nr 'y' i - 

MU-'jiliT oi3 binya. dJlKllkan tepiiii nalu nibl (!R.wt menj-jalkan XtnabtUi 
din ttnwbnn.jii. Jail t*hws npnu yinc djbiwapya hulcajiiiJi tiki runny* SCT 
dlri Mtipi beJUJ-benar dari ALudi j.^.q. Kejiadi na1iLr.abJ 4tfc*|u.m Njfti Hu.- 
tunuiia.d •,■.■*-. Ttlah dibinkart nrtU'jijsr V Hn E fcwrnuKam-maani, [Epecti ^mekaC 
yam iiteriVan tE^iila Kabi Mu» a.i yang: Jipir rntnelH^ lemua. uLu yan|! di- 
lUtanakui hifcaiUS-TUfcanE whit Fir'aun dan flapal niEmbKlaji layl. Wnillaga ^alri M\isa 
■ 1. dmi Jta.MJTir.ys dap.iL n:«mttiirillkin dirL ilajL kc|a:iJUi i«i1ari FLr'aun dt- 
ngaii mrajTbtraiift *Iaii.1 ya.ua Iclah. [«be1»h dun iIbd ^kHuliyft Fir'au* bersama 
tpuUranvi JCajaJtt di iHiitan, Beba^ii Ittrf-lyJt daLara sural f^b? Asy Syu'araa. lyi: 
4 J 'l"- i a.j.a.[ fj, 5-1 . ft- dan 66 : 

^OjS^b^^ji^^i'^C^^y^Jti 


Pil»» y^i[*vn*tt» jd**flitui ih." ... 

UluKina vihyulaHA a*p*di Stun: "hkullah liu( dcnj^n loa^cniu,' miU torb»- 
I1J1I1J1 Luibui iru dan tnc'ti*p btUJu-n Ldilih MperaiTuuiniyinife***- TH* uHam.- 
1.h i^jni ikiitAfi planjau] jian bun, Tow KjjbI feluuiLui Mum bntt'* cqvnf- 
mg| yuv iHiiim dcnish ni» Mmrjuiy*. Ktonyduui KimJ Tcftjttbunfcin prlma- 
i^-jtJtirtjifli yvij lain ini." 
Hu^kal yang rlipat mnnphldupkin ,-irann. ir.itJ dan iBTmaainya. yajno. diTurikan 
kcpada. Nabs '[» *.S. icba^a: !t:Kbm JflLmri mint <31 A|L lir.Tan a.ya". 45: 

Ar tiny 1 

Liin neVagfiij r*5ul lepada Umi ]miL l^inji bnt^u kfipia* mdjiligj Ll SwDrjEpih- 
n>» iku teJib ±iur.E tepadarnu dcr.gir, menbiwa wslliti tinii |rnn'jiiai> dari 
TuhiJiiii'u. yiitj iku mEmlmil unluk tamu dari tin-Ji iclHEpu bErj'uk l nu:urj;;"Mririi>- 
diui liu rnsniu paiya. jruLi la rn« njidj k^Iudc byiur$ -drn^ail ituifi AlklL. -dap akP 
mtjiyciiLh'dhkar. octng ying buta tcjik dui lahirriya dan utiiij; ydn,^ btrpenyaViu*- 
pik, dan ikii nenf^iidupdiii ornrifl mad ddi^n i«jui *IWi, dan gku kabirkin. ap> 
yjrif] kjinj TTjikiii don apg. yjTij kamu vimpin dd lumntunu . ^ECL.nE£uhnya padi 
ying dfTTii>Lui itu idalali jtjjIm can da fkcbEnunui k.na.iu.lEunku.1 ^upm-j, j ika kinnij 
sjnfguli sjjiijijrul: Turuijin". 

Dcmiklao pub kcpada. Ni^L Brxu MahaiiLiuail 1.1. w. tElah dibrriJjin nt- 
beripi mii'jiiil di aniaiamya Lsnt' din Mi'raJ daum wakuu hlj maJan *tiBUa) 

■cr^ehoit diLam aint (IT) A I EiT.ia' lyil I don kc/uamya slt dari nj'Jnj; jarinya AL QI?T*"AN SliHAiGA[MU h J]KAl *0 

kifrUki kdladUP air. 5lulLI»1 ymg Lt-j&tlMi rmj dihenkan iefiadi NaiL Mii- 
HimmaG i.i.w. RiUJpti Al Que 'in, iuhcu jmu'jstaE yan^ dipji liiwljlknii a]eh 
l*]Ucuh unul majiuua SEpanjan^ miu lsj,E=na incmaJl* oeLuIu djuEui ol E h Allah 
ur.TUt Vtitlirtia tan rtumuiii di niina dan di mm upapgn ri'.CtcVj bcradl. Olfh 
•Sfitol itu. Aliih neryarrjn ittielanialaii A] Our'ln lepanjans majfl 05^>^ii^-^^M 
ArLihyi: "fctuumuinvJ JCimi M>h rVfeHj-UIHAI' A! Qui ui. din iciuT,jpihrh> Kill. lEl-ip 
mimellhinrrt ■ liujfi: < 1 < > M HUd *y*E $\ 

Di daiiin meniticikiF. dcrinij] ktpada A] ynij.ii SEnjpi.a dieanVdllAari ka'j 
"YUIe mcnipLsnyai mLfjixat" kjr*EU imJih Stftl l*u tan-nan AL Qurui dLail LVCdanya 
din kinb-kLlaL- lain ya=ig diturdnkan ktpjda rtanL-mbi. MiTpEifrya ifc. ledeuk 
[uds lifluJlili dan bJiahnhnyi, kEuidihari In mi nan dan jayi hirLasiny* *rti 1U- 
nya tidjik arts iajl bandinEanjiy*, MiJit»hLl nunum dapa: jnembUaE imimaji yanj i=- 
iijpa. denEan Ai Qur'vi >'UIe udpaL JtltJLa.njdjr^pnyi. L| dWam A] Uiit'id «n±n 
EtEdlpil ayal-iyaE jinE ir.enj,n cipfj jeUip upiiie daji TTjengmkj.n kendadpUfl bct- 
kUiTii'jl Jin din ma.iLu.iia ur.tuk mEm'tiLial yajlfl Muupa dengnn A I Qur'in. mCJ*kl 
[i(lak ait*fl diva" ihtninuatayi, cejierli firman ALlah. Aitinyi ~KataJunlalr iTrmnntai]! )riu awuuuLi dtn JJe bsfVuCnpul ynhk nHftpHUafl 

J-inj iMupi AI (Ju-'in m. UK-lrJ Ikkk iiefiIi *lin Jifk! inctnbiulnifli ha 1711 n 

kKpmd m*+4M itmnnami wbtfuui fj^Vf hurt."' 45*njl U7) *J hM'q>u aS?, 

Php jihb eidak mengAfrj bahnH Arab. imal iu!l1 uuiciLk meoEfiiu.kHi'. di 
nuna letak I'jiliiyj AL Quc'jji, kajina. rricrjfc:iihij.i fcellnnjian mu[U iCuiatu iiLiunui 
tHiiiti lidil Jkgr (5flp B " dLfilluiU^ kalau kiln t<dkk d*p>r rut juikui ktindUlUl 
buhkJa Lm imdiri OLeh jchilj itu LUkUpUJl taiau dflcetimji hR H aLm»TLk p-rnginih 
A] Quc'in Ltchadap iaiHiiwjji-inncf*wan peniaCaDa Itlani dan icikn mEniki ter 
tl*dip [in ran fan Imlingin p.] Qiir'an irndiri, kamii pED^akuan munili-rnii|uh. 
[ikn-i adaLjdi tsukli yajia nyiU a to t kebeiUiHn i^axnya luEaJb ni d ini. 

] tfEbtJlpa ptflLamiJLil QiuaJiy EELah bErkunnpuJ untuk mE^undinflkin taJR-L-JLin 
menundii klan RAtghjllBh. AWlLTflya. fflc:«ka srpikiE jnlni niEognHii J,fcu] 
*'alld, HOTjjig uilETi-wan 4.nb yani Ja^TiH a da l.-ai'idJjica-njLju, ieij La 
r:'iCTiKBJ , illiii.Ti ItiiflJa KabJ Huhamniiii t.(,w iupa.ya m i^ni'iLyridkifi da.^aJi- 
nyi dEngar. jj.nji bUiwi t*JlaO iJUn ditflii puigkal, 1ia.ru don seTjajBunva 
SElEla}i RanjLuJIih mcn&ET\gp.[ gcipan-Uialtiajl ASuL Walld, bEliau memhiwa 
1*H kttadaJlya meal H L> Fuqhshilii; dan! iwiL sumpiiL akhi:. AbuJ Waldd 
^.rnil 1fJ[irifc dan Ltipeiijiia mezidenEackan iyji; ini 1<ch I'LKjta la ECEi'ilfJlUn^- 
mEFiUTiE mEinLkurkin IfELIldahari piya bahiiajiya, trmiidian lanfEiuif k cm- 
tali k;pada kaumnya Unpj mErigiicipkjn icnalah kaupvn k^pada 
kasgbuLlih, 

KiLJI'inyi yall£ uLaJi LajiLa. inrnuri^pjTiyi d^nj^in .fflLvLh dan Eiuda sinaT Lip 
irjcldiat pemnahriu fada mukanya xgtrs b*rchnya: M Api Kati] yuig 
kamu ban din n-iErjipi tnjJia.ii DEunuTam duijj, 1 " Ahul Wabd tntft- 
jiwsh: '"Akn beJuni ptrrati itirfidmEaikaii kabi-kiu yang peindan itu, Itu 
hukajikh iyiir, tjukjn sihiU (J*n buKaJl pjLi ka'jkaLi ±hJ: EEtiar,E. Se- 
ju.nE£uhnya AL Qufa" ina Lban.^ punh-nn yiPI daunnyi rtJUHJlJ;, akinnyl Eft 
hiuiUin kt dalani Lanah. S'jsjnir. lata kilnnyi runis dnn enik Aifen&l, ]ru 
bukanljJi ktia-kdU ma.Bu*ii. La. adalih tinfg. dan tak idi yjjig dapa.1 meng. 
atHiuiya.'" HnnLdD^ir >iavjitian ini numia menuduh Aim] WaliH ltlih, Imt- 
UiknaE caihadap jprni nEnek moyanpiya, cefldefurm ktHada leirna [ikia. ?l ALQtflAN SE&aGaJ MIT JIZaT 

L MEpgenaj inkiL abb zyaii dait uztrn l-salia-dup laalnjlpfi AL Qui'an., mcte- 
k.4 budiuk&n, Kidbu bihaja. til ida yang. berani taropi] Ice muia, karcna 
lUEfiiiin uJii uitfjup dan LiiuL adcin iviftcnJ4iML «m-uoh dan Jiuiaan. 
Mctriirif >>anyik dL in tan pemLnLpinpEirumpLn din ahli tiils-m Anh yang 
msritoha ilui meniru Al Qui'm. bahkon ltadang 1 kadang ada yanj;. men- 
da. n UnikzD dLrmyi jluU data 1 iepetu M u'taJLiciLah il Kajciab. ThuJaihiJi, hiabi- 
Lih ban K.a'a.'b dHJi, UllHallk Tettpi m«C](S ltu lerrniarija. metNynUl KttfjE^aJl, 
baJikui tnrndapal mnrab dan. IilhihQ din Jnafry^raJtar. !jch*iai wntoh 4! Hunan ;ni 
kaLikati Mujoilirnih aJ tazmb vangdLAHjjnupaya dbp.al HKnattdinp TrHbtiurj ayj.l-a>a< 
AKJitf'M. 

Artinya [^ B] j^^ (fc&dok] aJlik dan d.u* kdCal. liirkllukjjri fcrjukaruu. 
biaueui aLai engkau ili aiT dan babag^an Kuvah fnjV.ni di limb 

ieoranf 1a.Ilcr.3win Arab jaflf lEnnajyihuT, yiitj A] Jabcr. [dab mem bc-rikiri 
peniLiiannya atns EuHahnn Musaiiiimah mi d^lncu bukunyii Jaiig bLinania. jdf 
HuyctvcH' 'crbueai bcnk.ul: "Sa'va liJik mEugErti apaknb gjrran^ri yanjjj MCttf.- 
jf.Tj.kkui jrwa Muuibmib mEn.y4.Sut kalak lltudtikl din ^Ebieiinyi in±, Alan| 
tab kDtomya gubanaxL yang dlkalukannya jwbapai ayat AL Qi.ir'JJl Ltu yanj Lunin 
Upadaiiyfl J*b4j0i wiK)TI." 

S.yskh hifuhimnhAd Ahd-uh dnlam kilabnya tjninhmi Taufeio 1 mencrdjig- 
kan bagajmana. L.rtirj£fian dan >.*iru.juan biliau J: nlau hi runny a Ai Qur'afl : 

"AL Quran iliiuiurtkan f*<k iiiar.i ir*ja. yuie c«Lah j^iiikac aJiii-aJUt nwayal 
njEOJtiukan, todywp masa iru id: j. Jib inijt vans, imal jcmilunf ditinjau diri (Egj 
kenujuan bihiu dan padi mm Ltu ban yak. ilIf-iI] 'tr-Jj-ji-l aJ'b-ahb sail— d fisn 
inJi-ahJL pidato." Ktinudjan la btjkila niffip:naL La,n[jr,jii,n A| Qur'art rnrh r iti p 
iJilL-ahU as-lr-iii UV 'll?n.»[La1i. hhwi Al Quru, if_j ajatu rn-j L jbiL TElah bet- 
lalu msiJ >'^ n ? j u - n J* n (?- tslak pLih hergin:L datungnya ariiikitan dfinL Mn^.i'jri. 
nn-ir.aaii A] Qur'an 1eta.p bEclaXu, Ictapd tik iHtaH^pUn yung dapat i^iefi 
«wabnya. xmua. knnba.lt dcnjou laiifaUi hampa karrfiu ifcnall dill uada 
btrda^a." *"fiuk*Tikah lahLrnya ki«Lh A J (Juii'in im. (tibiwi deb bfigranij ying 
but). nuruT. outu. rr.u'jijat yariR "Ernciai yang. meir.bu'ktikin hflhvti ia hukanlih 
h-jitaji manual. Mtmin.j ia jidalaLi <ua1u Tnu'jiinl yanp nErnnuk"'kan kvhenir- 
aji Main Mybaniniajd ia.*., dan lualu Sur yang. '.crpajL^L liari ilmu LLaJii." 

D\ *a ni^iFlK A] QuE'an dldnJa'J dan Srtf baliaiinya idalahl SU4TI: ir.'-i'|l3jr J-an^: 
btHF, rriyki dLrin; iu diri (Epj. i-dnyipun ia rr EnRindMUji tnu'jijal pu:». 

BebeTapa conloh. a-n^BfJ Lajn.: 

1. DL dilarii AL Oufas DtcdlCMl Tirtira-lrtiHi iUn jSJip'-jBrijl m±nf(E!)aL rnBEJ 
yanjt aknn dJiari K.EJadun-kcjjdtin yang ik^n lerjidi di man dEpin ada- 
lab di luar kik'ja^iin TiaiiLrii unluic [rier.gElahuinyi. MtTrinj ada Tunilan- 
nrnaUn. mlcuig tenunp iriangEiui rna.u d^pan tEtapi Ltu Ihanyi camaJan yuig 
aada dapo.1 dijarnLn kebcnjia.nn.ya, LctLpi s-dnuua brcLLi-'DtrLta dan Jan|j-jlhjL 
yajiE Ltritbur daiairt Al Qur'jn adaLaTi btnar din itlh rtienn.,li ktnyaliir. 
(cf'il 1 kft4.pkJ.li kauni Minyniir. Mckih schelum h:jrah, nDHiaclaag Jcaum 
ir.uiJLiijUi din. "in; Jija liVan : "Bm.511 Rum yinj m-:rr.punyai kitab InjU IeIjIi 
dlk.Jjlh.kall okn a-jin« F^rsLa <jwak".u LCu nitjiain-jt luinm Mnj-jja>." Maka 
jtamj pasn akjn mtn(jaJa]ik:ari kamn, katuia kamu adaLadi ahb Ik Hal puLt. 
kltnudian turunUh sutac f 101 Ar Rum jyjr 2-1; 

ATUnja. "Tcbh ditiiahtui Innjun Ram di untn yinj ItrStlii din mer<li> wiudidi LJJ-, 

itu ikui mcTiinp: Lp iiLkm tubfujn lUiMn.'" 

M«Tuap V«:aiaan Hum dL waVktu turunnya ayil In] dalin kfaOaan lariial Ifti'iih 
dan lidik mungVin akan bungrun Injp. Ts1.ip-: itu. yang. dirwritolan Al i^ar'an Le 
lah m«ijjdi k-enyatain djlam bebttlpa. la*ryn ke^iydian AL QLR-AN ^EBACrACMU'JLZAT K 1. Di dalum A] Quran L-fcldipi[ p-'JU faku-luidi ilmuh ysng (idik munfkir, 
diktiahiii rnafliiuj di imjijUi Arah p.ida wikoi i1u. rtcupi f.ikln r"ak:a lucMrfrat 
£ijr Ifican d:n#m L«paL dan lekazang, diakuL ynLrnazanny i. scpeiLi Fail ma- 
u tiirunnya. AJ Our'in ibru ktdokTctij'i '3L Llillk A:ati bultli dikiralan tldjk 
nil. >dllji ada f.3Ti_Ya ilmu tWJlitfflSB^fln fecara p:imitif din takhyu.1. \imur. 
Jtrriityn 4.1 Quran iriEneringkin dilarn njTi: (23j Alm'j'ir.inimn lyal 12, 13 
tall*: 

■j^^J ,*lk*C: 4-k^*! ' mJU?J ij^3> A-si* I^jUtt) Ajui AJdiJ ' U-ii^y 

Aionjri: 

'T}ui jBiumtpiluiara Kurd ttlAh mtnCLpiaklJl mitmiia dan niilu iarip4LL fb*unl> 
dari linaJi. Kfanudiin Klird Jidlkin tBJJpRtl ita *ir rnani (jzx-jr, dLnrtiian) daJBJTI tEm- 
paL !,il\& Ivkuh [taHHTi). KEnvadLui air mini i(u Kami, jidikail ^g.nirp*J da;ih. lilu. 
(lEBurnpal) rlirah Ltu Kim: ladikan sCflUmpoJ dafjLto dp icpirnpiJ digui; Liu Kanli 
jadifcan lularir aeliilana KcnrditLji'i Lu]ai"i|J-1' J JinE LM Kami nunpkLis dtnSan daftiJlg.. 
S*nidah jfti Kind jadutan in iilakfiluX yfujr, <.lwtJ*ritiiV,i lain Maka Mato S^Clkh 
Allah Ftucijrii Yuif Paling Baik."" 

ftda. mtiLanj* ahLj-ihti Lima ilat mHltClpkan S»hwa matkhari fctap, Ulal l»r- 
jalan ';twitoj.r) dan. tony a litinulah >ini htfEdar di (Ek^llJirv? iilataf.an, Uapi A] 
Qiu'in TnEnepiian bUl^i msrjnap jup ^trjalan. DalaJR iDrt. 1 : I.JSJ Ya*in a.ya.C 

»: 

Attifiyi' 'Tin nuijhiri i:u hdttUj dJiHT.p*: pti iiiituijiyi ndtnikunukh k-tftlip-fi datl Tui 

Mlhl PntmM llj. MlEJ. H-l T .B(.tlhM.i " 

Lk:iUkia*tl4^ Oenitun. ringki; dapnL diunipjltan Lahwa A I Qur'an I'Hi. idjlih 
fiiitji niL'jiTjjt adprndajig diri. scjti balllJinyt dan -ncnjpTidunE ma']iin1 -pula dl- 
"ir.iiii dnzi itjg. ISinj-a Jail ^li.i"jLHt im aiaji kekal senanjang nia.ii ka.CcAa la. CClah 
dijaiiun HxptMiaJinya olah Allah. 5 ill ton gnu TV'*ra''iln 

AUal-i so.', akin mciMpfrLiKitkir, U.fidd-ra^rth (rtuaftaAn-NyB di seLjj-jJi per- 
jLru Uunia dui ua.da dm ria.1i.ML3 -fendiji ^hir-jji I c r h u k h L kEhEnarannyi tik^'a 
AL Cj'iil'art adalll 1 btf.tt (I*ti mEfLpakin Mu'jLTJt N'abi Muhajr.nad. 

r-jTijs.1 HrijruTikanr.v'i adilaJv utiLuV inrmbCrikaji ; iMt1D:ij'i !<fpada bcrbfifaj p*i- 
iDal.m amal manii^u dan mczTibczi |a]ar, 'neliiir dilaan TrtnytJriaiV^n pcrwilan. 
pnrwialui d an. ptr*liiir.Lr. > ang iJihddapi «ma iyii al: it. PJ AL<H,-R'AN HASH.MU PFNCITTAllUAH BAB LIMA 
AL QURAN DAN ILMU FENGETAHVAN 

A'l Qur'anul Karnr. SKaa*y.i iluCil mu'iudE yanp krbnaj na^i r'.iLr. Mil- 
tuinlPiid *a.*'.. arnjr rti^inlaL cilsh kiu,m Hjilimin, kicenj faihahaii seeIu. 'jdLa- 
tfiahny'i -H-U1 SfthiJ[pii ^jitiIht pEhirvjuk kbbahaciiLiJi Ji>Jiiv di dull* dan okhij/it FIbL 
Lru (Eiljulcti dengin periiitian yarn; ami: tit Use itlHuUp perrielih-iriinnyi SKcnsTiJii 
l'jrjjul>i ill fflala NaSUluUall (amp*l ktpa.dfl terniiumiya sehupu (untu mushliif 
dJ rviaS3 UfePBTi tin L AffaTi. KernLdiin itjudah L'tiirnn., rnereLi mmip-iibtukl 
tul i v)riri> i dan menimVah Tia.ia.kat dun liLit pa.da. huruf-liuiuljiya, Hflii' iiipaj'a 
rnudaln -dibuti aLen uiril IiLuil yij-jt IfcL'jfli nltHpfSd Irftiasi Ar*h 

Karcni ktLlTiUBnnyj. kftfiada A] t?ur'jji , din unruk ir.Eiritiuk-tikan trt^turir.- 
nya r ■niCTtki iPiengiririli din mcn1eri?mrihkj.r: her nu cam cnacarn buiiu Llciy 
T)(riEt1ahii|*ri, tiu:k <fin% menfEiuL hih-iu, Aran, lyaii'aL, PiJ.ia.Cif daji aUllaK. 
TnjupLn ymj m hi genii Veneftian dui ^VanDnd. lehLnp&i pcflUhJaJL 'Xijbjii tit-SfU- 
tjukai dmiyaJi pErpui'-ataan-pcip-jiLakaan EilliYi da kOLl-kOW yan£ hcwr «p«rti 
CfliTD, Cordon dui lain Jain llaJ in: leniii. dentin, ajqucuri AJ Quj'an ifP-dltL Ayst 
ifftnp nvjLi-m'jLi tunm iuih yanj nfThiiliuiigan dragon ilirtu. pfcilg-etahi'il RP , >'BI1u 

Artinya '"Eizuifc. dsnfin. menytbic n*nu liuunmu, Tfinj TrtrrriptaJun. Oh 1*ri ra-niip- 
iilin uhiriLin 4>n n-fjmpjl ilirLh liiulili d*n rjhinmu IjJ >in( M*h» Ft- 
mujih. fuii ml*lt rtftanir ■irrjnuaj.i Aintin prrir Limn kilam, riij (tLth «ia- 
npitlVu'. kcjniii rtuikuip ip» juif Oil*, AkCUfrauiyi.' 1 

iSurU iWl AL 'AL.^ iy*E ] .ur,pu d^noji*) 

rjen-.nVjan puka. lyacsy-at yins lain Hperti Icrw'biar daJarii !Ufi1 {W( A** 
Z.UTDIX a.yai 9 . 

AJtinyn: KttakuiUh ''Adikih um* o?ui|t-« , ini >-jnj| mtnjvtmhuL'd'ikil^ otuil- 

cnni Jinj. iicuLt: menjtiitruil luunj^iluiyi. -jmh| y«nj teriktllih. juij; d*p*i 
nimnk pdij*r±£ " 

l>nn aural (5 HJ Al M i.i]IEid4lifi iyaC It: -a*&\ $ < . . ^^^^ly^iisj^^ Arlinya. " . . . AiliJi gjian^lkm enuif uinteiunm nLiniuj kjunit djtn m-nf-nnnj 
■font din.': \\mu ptbtCUfrlU.. I>f t-Ml-pi 4w l,*l . ." 

Jlrtiu-iL-rij pa.Ja rmia tCC-Cnia^in ]il*m dapal d]|d,iil-inftk*n. n^njjdj, jnipat, 

yiftu: 

1. IIihuj BbJiub Acalf 
\, llmu Syiri'tt, 

3. Sfjanah. 

4. A] KiiTTiah daji E'lluEih (iLmu-ilinu wliki bahasa din a^^ll). 

I. /tANj fiyiJif^ JA /IJU£ 

]jr,u Bahau LnL t-rdic: Jan btlic^pD Llou, di aJltit4Hy4 llnLu KiMu, QiVt'J 
Shasiif, Bilaghah, [Lir.u JiilLiU di:i llcnu 'AtuiLIi. ALWAN PA14 1LMUTENGETAHVJMT '4 

i . Fimu iV H A vm /Jar; Sharif. 

fida irtulanyi ba.lia.51. S.ztV. dipi: (wrlahin draEan kMat Kj]lada.p kEmu.ndu.r- 
an y6*l(. Tulil tttHm pa-da. aJdiir a»HT nm tJani Urnzaiyahi kaitm lulu pun 
jicmirin'jihiri. sspeyri Jlba'-An '-irvclLirxi'pangLinui. jutem/jr fuhrrriiii din k.t- 
dndu.kaji-k«djdL.kj.n pen ting L&inriya rrUsairL dlpegmg tilth pranj$ Arab. j.»tij 
bihwariy.1 [(Uj uaJian. (fasibj mujai Lebit:. L*jil jnCrtka unit [".initiJc ter.h.adu|i burtjjia 
d*n bihjtnnyi. 

Di mil iru jtsEorarif ptjjl'JnnpLn yaflK ncdlyur.puij daii i'ji liihaiu vsnp ]B- 

illi, walm-Fun aedUdi -tya sudafi ilLaii*iuiv icjidiLh dan ■E^tla, Tup-nap perumpJn. 
talk U i.itJ'nij'-rJLri pnlitilt ira.npjii peinLiDpin pST-inf, auu Liei-lUlipl:'! innsiaj. m- 
idtraat l»ri IhalLiab aunpii kepada kCufila duiraJi, Lilalih DTing -oca lift yani; oJild 
daJam h-ahasi, rjnlup bcrpidfilt' dill dipi.1 jhcnEvcttilt kaiLdah kasjdah yang. ili- 
U&pjjin ild hailipajiTiyp, Kcfasihin dan TttdnyjUn mutll baJu.si lilt bulcan iaji di 
TTUbkJ 'jltli paia pEirrinipLn. Iclapi juaji dimibki ■ol.th 'J Timing a bailuSa Arab, kjur- 
di [KTjtiean banjtga 1-trlia.da.p krTu.ru.nui dan nmh seka Tictaiisn iMlIi'^a nitj-t- 
jti nibdah g.nlc:ngan yanj ftrdflj^ dan lerliuWmi, jjjigat mendaLajTi diliir. jLwa 
mntfka {nurskipun si?Bt inj frwren'JjniiirL Jf-ntSJl firbniap aiama. Islam) aEmnggH 
siureka engjian bereuil den^aii arqng. y*rag tAJ^PTi tang*! Arab dan ma^ju. pan- 
rlih hjli Lieut bikntja. berianui-ian'.a crane 'ajair. ihiibjui. Tiinpj AffiEO 

Di antan Qtaifc-waJll Arab itu. jaranj; ickzadJ yajic. man btrUnL, btituklni., 
betamak din sehagainyi. u^man dtniikiaJl bllLila Arab dipit terpellllitu tf- 
muinSLfmya. kirEni nercakipan-pe[ealflpan di a.r P -,aifl HaJliniing. Amb tidile 
(tapir. djpCn^/UhJ dlab kdtmjhan din Icpkurajijui muni toJiasl yalljj dipikii is- 
lUjrihdid Olth urung uHnjj [ajajm itn. Ttla.fi kajEDB bardirhnyi kE[4)ia/i Bull Atta.) 
t-jLcJi dila.Lak.UD u.la.9 baaCuan dan duLuuftin arung-ariDg ]*tr>u. 'rrutajna a.'.ni ban 
frmu AtiJ Muillinr A] K hjijMtrj, :iLiXa »baiaj baiai ja.iL, diienhiudili k*pida. 
rncneki bebrnjrit j»b»lP n }'»"(! ptndng dflltlh iiC^n. Dun dtnfin tftillriLlt- 
injsuT Ijertimhih (jonyaklali di an tin rnarrta yfitlfi m«tduduk3 pudlil-JKMlll h'uj'if 
tio^gJ lapertL menjadi jijl>einji, pingjiira dan mcntEEl. 

Maiin lima tertirninb najk nanui dan kcdudnkin mcreta, d|ii dcniin KC1- 
diTlnyi inttijjTiiifi ieduduVui prang Arab, AkMrnyi udai jajr.pai aw iLHd 
sfiiumjik 'rc [Jinny! krnjja^ tar.i Abcas, icmua kcdudd'kan vang pintui{, 
i.tLijiJ: piiij^kjL jctiiiLfa! 1 !, [E-Jah Jj pt.pri/: okli l::ujlj; r«riLu. ULrli Vanjij. yuig an*- 
n'lCEUllI kCkUlUln LO'iCSn u-: Iji.e; A lib LirJ, DUka. iLdan^ah pt:ui4h l-oiiritu ttf- 
hadip nj.uh rlan kttunLnar, a1d'-> ptras^Ti ^ohwa rn-sjftka. Jdaiih fgoLonjp.rL yant 
1ia.SLp dm mulii. XaJau iLitiuLu mereki cngpiri h<Vcr|i lena^i pstjii:, netaniik 
dan tuLuit- jekj.ra.DE. nie^ka. Lelih mrmisjlc rtjiinu Lj.pj.n.pr, biKtazi hanyik lii 
ahlafu WuJLLU-winLLa A;ab yUia ka*Jn denial 1 . fn:r.ujlikajn AEa.V-Pcfin, balikan 
idi y^ing kH-,v in rlcig.an r..nn i; u| -np Pw jU si.-r.rliri 

Dtoaan bHBiimJI*5LCiyR ^rina-oraJii; Ara^ kt dalim mjjyijakar Ptr^ii, 
rriuiailih ruJLua Arab iTMn^ilanu kemunduniTi. ApaUci pcmimpiD-peoimpin 
<fi''t bck-uasi ''jukin. firing. 4rah, jchijigj!* n rntMiLlati >fltu rjiih.in pasir ytiij 
lidak dipil diingpp s^ha^L. hahaa Anh yang munai upcrti yiii£ ierjadi dL 
Mcili [lin rurniikuj 

l-[jl ixi j meniiiT.Kijlkin. lucudnnn para lil.mj. dan ihji kubua Arab, lahinG^i 
mereki hanyjn «rcr.tik unhjJ. mernperuJiajiJQUi bu.Kua A:aa dari ktr/jnluhJut- 
nya. Lihti.cui tusakn^i bahau Ajib Lultu lidak akan ada. jap yafic dapsit rnt- 
muliairu AL Qur'unul Karua, sc*J ^niikiii Al t/ur'a-i itu idilHCi ILitab Suvi JraH^ 
baru$ Klalu dnwlUiaja dan dipMd-Jlfifjl i^i 4*-< ruaknanja KafeiTfl Hu mmeka lt^ 
ra*a. ba^i'^i di a Las pundak inrrckalaJi lsrJc[a.k kEwajLbun jn'uk intuicitiMrj Al 
Our^ui d*nJ3liiflLBnTiwmpcUihiri3iain litm-umiaii bills M Arab, 

Unluk i1u Tr.«reki t-slah men^anrif: linn Nahw-u (fl riirutika. r»h:jja Arab) 
apar haJu.ii. Aiah i1u dupo.t diptlajari drnpin dbUt aleh anul ying b'dik hat- 
biliiia A:id, whJiiBja rtlC^ka lejlnndar dan ittsJahan-VftalalMrj pCIUUidpan din 
dipir iiitrnbita dentin la-nh. 

Llnv-i iriL »kh diiindv p*ny^5unir-nya, ra^ia-mpl* Gtb Anui Ai«ad Ad linjjj, 

lias. iai*hai Ah tin Atji TtiJJitj. kamudiBn JnL ini bcrktnhar.g di rtiihjali dan 
mcjijndi lilh pe mhajia un nya. irEhingjp. huivak ulima-ulama itsij ablt ahli hiha- 
Hi yinjt rhrrisdrajig kLlUib-kilaa NaJiwu. Dn anLara pcn|fajaDg-pin^uanij kitab *5 Al. CJUJfAN DANlLHUFhNGfclAHt^N 

Nilm-u. a.daJah Abu Jsliiq Al Li a c km mi yjnj wafar. lihun 117 H.. Isa bit 
Lida: yjnjt wj.ii,: talnun ]44 IE. pencaxanE talon /ii' Jsamr' dan Ai-HiWtt. AL 
Kf.ilil bin *hmad, ?i l?nwiihL, A|jl Aim: bb ATAk' ywy; wuTaC UJlun ]J4 H. 
dHU AUAh.i"a*y, muiid SinawrLhi. lima Nali^u ui i btafc tints dp; j"li di Ku&h 
jijng ctipelEpari uleh Mu'aik AIRina'. Abu Ja'[i( Ar Rlli<L djn kEdua iriUTid- 
muridnyi AL-KisaJ dan Al-Mau", Mhinjtsa ttrjadilah djj uLiran. dalam ibr.ii Nih- 
wu inl, yilLu aUran BaShiaH dan lliian Kufjn. AihLmya kedua aldran iiu bervjjriu 
±1 tfagd^dad, piwir. p^mtjiTitaiiaTi Ati'nacyaJi — mianf maxine uibaJia.1 Jih IMu. 
Qti'lfiLbsh (bn Hanifih AJIHnann. 

b. Balcgfiaii 

Mtrtki menyjs-ici pub Ibii'j H-Lla^iall yaaij nieiKaJCu? Llrii'j Eiyin. Mi'aJii 
daTi Had]' ii n rub mt mela&luin ken; time Train dan Veir.dihj.Ti dui'jnan buJiiia dan 
jeei-kji r'ji£ Al Qur'jui [Imu ini dizuiun Ktclah jclriai dikarani .Nahwu dan 
Sharif. 

Kit lb v*njj ril'illi-nuiLi dlVur*n( da lam ilmii R.iyait iaUh Kilih Mauzul Qu>\th nleh 
'l.'h.vidaji. mil rid A I Khilil Kemudun dixiLsul uIcK nubrrapa uIojtu.. l^aJam iJmu Ma'ajri. 
IciLab i'Jaeiui Qiir an jjide dikarzDg oleb Al-Jakiih, dan Ji.lj.rn [Imu Badi' kiLab vajii 

dik4.rBQ0.okh J Drill J-Mii"iai dan QuditBib bin Jifne 

K cmuiii irv bermrul-lnnLl rilair.a meTigaranp. bcririncj.rri-iriaca.in kica.bdj.lim ilniu 
BdJaghaJi tampai m'ju.'.-jj_ili srLruL.L; atdi BaJaEiiah 'ra.ni: LrraUSyljur, yaJtu AMu]{JadJLr 
A^-Juijaiu j-ail^ inriijaran^ ti'ib Palatini t faz da lam ilinu Ma'am dan kilib Atr&rvi 
fliirVijfAjA rtilnir ilmn kaynn. dar. As-£ikaki yar.g ir.eiijj.rBnd. kitah Mifiafiu! Ulum yir.e 
mincaku.'p' rtffiali maiulah ilalajr. ilnu Aal ichsh. 

c. Hmu itehasa. 

tlltuk memeliKui nHiicFtian kala-kigi dadajr. AlQrjj^ji incritka mnrijp- 
innj; Virnu; hihaca Aran. Pada. muluiya kajnu^-ltam-ji. bii han^i rticru |.KdVafi 
kLUb-kLtar- kecLI yajig mEnaupa.] t*rrnicajn-nuLC5irtr kaU r topiSU klU-'kitl yjpft 
beThuminEaji deil^ui maduiia, ta^iauU'K. (Uimt)u.|i- i !uiIilHJh>n dar. benda bcAdl. 
Kienurllan fflyfltuillill Ai-KHaJj] yaJli meniUiripiiJIcm kjtikaia hohaja Ann 
daiin". nlnni Kila'b dan nicb^JSunnya .^^djisnt^'r nurufnuruf yajir, diirLu]ibi>'a 
rkngiti Jiiijui .^_ , , kaitjia JvjKJ:ab Jnidiflai'-iakan "Ajwiki" Xiit ". Kcmudan di- 
«jfu.n wl)Lia!n kiisnts. ysrcg [=twiuii menutul Tuttu] bija-yat ulcn A.boj Bakar bn 
I'jiLfjid yan.; dinimakin ' r /d?J*T3feff'afe ' [jiLj :imbu.lLih bEnr-icim-imcim Lamux 
yasia diknrajiii dish afiUaJdi bahua. d: inCaiajiya: ^jh-.^'rl'hr^ yaiijt dlkaiaJIft oiLfh 
Al-JinhnTi, JJ". M L'.ttam yjngd:1cj.rangLileb [bnu Saj'yidib.^i'^jiA^ V*nB, dikamn.5 o^h 
Asll-Sb»kiiti hir Itud. Anbiikayah r>\t\\ [bnii il-Alsir Lasnu! Arah o\eh [bnu Muqjrno 
dan lam-LiiD Kbaaumva. 

2. liMV SYARt'AT. 

Ilniu Syaji'ar. HidliL diri ufbtrips i*t5*n£ Limn ptnFtahuxn di anlajuiya: 
[aliii, Ha.d](i. Fiqh r UsuI'jL ViqK, llimi Kalim dan libi laiiL 

a. fv.'sir 

Dl da.laCT1 Al Qur'jnul Karim Ada ayatiyal ysqE 'nuAJunrurn' ILcriaE d&n jr- 
bs ajCinyaj Gfcil avaL-iyJ" JaTiJt flBU/sfj.'tffl.'irtflar fAai.irTf fr.'jik: dan Jfirin^ ,i'f 
rVu anfnyv gfsn dapnl dilafsirian}. farS Hfcfliw dilam tntmehamt ayat<i>QI Al 
(fjifljn i>4J mrmpirn>-ai ptndtpit yarji b*rLsifl.-bjman, Itaitna. pc.rUsaiftn. cara irwrna- 
lia.Tiiny-j., *ptTli ptrbtdairt ,"J - J^f - -,T ' it iibm sum Al BaLjarnh *yit 15H : 

Sc-'hagian menfTangk an baLwa yang dimjiiiud dcD^an dj-n iriiiter 41 .' H^piirAq liilih 

injfar '.Jisfeir .tEdin^ yan^ bin mEnEranrkir. hahwa yajij dl rni.1uui0ta.il l'.u acU- 
ithf heist Sftirtiuh.. , . 

Dbnikbn ptie. Mttahisi nccptorcUpH bafiiia yal'.fi din-ak^ufl dcr^in ktla .^Siil 

rUlflir. jjf-al 6H Al-Barjirah : 

.''-^, r*. "\'<- r i- ^'^^"f^'-i l-'^l'l" AL QUtVAN UAK ILMU P£NGlTAHUaK M 

tilth "Autaf" pidl umutlLnya. xedUig; Itnu Ahbai be r pen da. pat haliwi yang di- 
makwdkir. ifj ulah bukii ■Tfr.sjw: inn yinjt lain bfcnXJida fa l, bilvwa. ynhr dt- 
rniJjJj JLitl Ltu Lulih. hukit •/ang bttTumbuk-fum'tjuhaTi, 

KiEcna adajiya pcrbfiLuui Lru, nuki jJili-ihlL tiftLr dalim mEnit'iirkiri iyir.- 
i>'41 ^il jliSvitihat, lcdu brrpEgaruj kepida. tifiiTin Rb*u]u LbJi Jjji hadlt!. Aplbita 
meitk* tidak mEndipukui ItadLu-hadiH, mafca laid bciJjtlhid lEndLrJ dnngui. bcr 
pedum an bepidi aynt-iya- yinjt kin din ludLri-lifl-riLCp yanjj *{Ja. Kadui'iK-'kad&riK. 
nuickj. jjp brroedDinin fc.cfu.rli Kjarah. lerutimi ying beitiub^ngan doipr. 
aya L-ay ir yaJip nit ILi;fjl : ±J hLBh.-iJ.uli onng dahu lu. 

Pida. m-jLirya laii-ii-caJiii itii hanya. men^rpi iwutspa i^i*1 hi=u ku.mpul- 

111 laEllllP bebtrapa aj-at hji. Bajuluh p*di Jllaw pfrriccmLaliin AbVuiyah adi 

t»f«i yang fcnfikap mc-lipim vluxuli A] Qui"an. 

DL annaii ahLI rafik padi pEnodt jJtrWni lalaJi SatYm tut Uyaiitih (*a!Til 
HJlUJi ]9S H}. Wftfcf bin Jairili (WaJlt rahufl 1-38 H}, lihaq. tin KaJti*fclh (wafal 
lanun 23H H), Wuq»tJ Uin iuliimui AL-BaJbL dan Al-Fam*. Ah!i-BhLi taiai 1*t*e- 
buf mendaiiukan LifsLr ircrcVin kepidj lifsir [hnu Ahbas Tokr>h-1ctkrh ymj ter- 
ir.(i£yhu.i pndji period? fc«ii|A inlah \] uhimrn.i-H bin Jarir Ath-ThihaTi Tifs:rnj-a di- 
aiiKEajj jcbaj;ai laJiu yang bCSai yunp brrdaui^ui rttaJi^aJb sclaf. K.crnudltn1 di- 
kfciiU frleh AuTjaTibl din AJWatudi. SCSudafl LfJ buulall jftu-niCJt btUSripi iJllli 

tilsu y-uia JiiErnawjkKin Ke dUam carsirnyi pftruLnhart pccubaf.iii menjEnai tejma- 

cam-rnjom ilinii, seper.:]: Nation, Full, UtfillL Piqtl, [[my Kalam, fl-aJs^hih. nui 

KiiaJh-kiish 

ft, Mrdipr iirr iWujJi rJicrArfr jMa rfj ry 

Hidit* nxm^unyv tiilal y«p(i dump ja^Jah. Al <juc , nn'ul Xdriin. kartiu ba- 

nyai nyit-ajii; AL Ijui'ui >'^Ag dLkadr-ufciinTi iscjn Jir.jirj dm mencTinkiii pc- 
/Lninui. Miti lyanyi" iw tLdaK dl^nl djfahar'ilL jnakjudnya drqcin. htLbs diri 
?eru«inti kalm tid*k b^^?* ac " n ■ I, k=l«di hadilj-hadLl*. OlcH kaiCJU ICU maki 
LiribuLlab tringuai] para ula.ma unLui irjtmTiuku^an hj.di.1si TillJlIh RaiululU.h. 
ApiLap lElelih. lEcciyili linhwa buiyak ukali hidilshiditi j-inj; Icrnuii dan hiditx 
yailgpiliU. 

Fada. m^Lanya lwH(i Ltu bOtf difcu If.p.iltill stptiU Al Q(.r"uiuL Kaiiin. ka- 
jEn* biniyii mspm-ucipiiji RiiuLiiiluLn ysTij mjksudnya. meUraJiji jntmbu tu- 
kui hndlh. [.acingui Ltu inLan ladn rencb-jl ilalacn hadlLi j-ing iliciwDyatkizi n-lsh 
Jifuni Muibm dun Abll Slid AlKTiudti. yajij brrkila: "Benibua }tuu]u.Uili 
ii«. Janj^nlnh fcamu hj'ilxk*n ufspan-gapanka! Siapa yuijs ine^ulLifc.ui 
uapanku jkLjLti AlQur'ui, hendikuih dihapu^kin. dan kimu biileh. mtriwivil 
kui perla: tauuj-pE[ ha laaJI IfiL SLipa. vajip litripan scn5a.i1 bciduxti l«Thj.dj pj.j . 
irai* Hnij.a.titya iiHluh HfjaKa.." 

BaTu pidi masj piiinf;lr.[ahan Umir bir. AhojuL A1.L1 1711 T2IJ.M1 hafll LHladM.t nM 
dabukukan. Ken-uiilJan pads niaJa pcmDnnlahin Abu JifiT AJ Mjjivji dui pu:«:4- 
□ulEEJUiyi, pin ulimn rriEFifu.mpu.llun SadLrji-ludi-i jui jniiiir, Kbitlitit'.-thi. 
SfaJi twiEuuT. Dd lnlan. tDknli-rDknh yin£ tFTTnuy hu r iLilam n-iEnibukukin 
hfiJiri-fiaJiri iaJab. Imajn Mi hi h:n Anai f:L : " TS9 Ml yang niEnyusun j^i' .Ui/H-crjfrnfej '. 
[mur. Fljkhari dm IrfLuo .Musibi yinp; nitsnTjUkukUl Had:ii Ha.d:M yaflR ^h 1 h ir. ^jj i. 
Inuii J uiiu. JCinbiJ 1.7 H 0—0-55 h r , A1 Purmudn. Ahu Dj.wu.i1, Lbnu MijtK rLin An Ndiii 
luiBAjtuiXiidnean jneTEk* mi diangeap jtbmi inigk kusti litah Mdits yajifl diwiun 
kEmudiin, 

Titiali Cemyiia idi lia.dibj-hH.dit] piliu yuvg dirimj-a'jiar. Dish nnn.E-ondn|i 
YaJiudi dao T,\adia\, Tnaka ur.Luk rnenyacin; maoa. biadiri. y*cj( SiaJUii dan 
mam yinj puw, ptn V\apa litdju rncnibuat Dcdonian-peduiYian yinj; dap»; 
mEjittipfcin b4liwi, Kinilu hldlo ihaJlul 4tiu Umitl neap paJiiJ. V mpi[Many+ d<- 
npnv nupmcrikn. pcihfdi-prlbMli ying. Tnnli-m-uli mEtiwriyjtkin hadits tErJEliul 
ismpji kepadi peniwn ynng »nkKil. Pedcrr*n-pf-dornan jnj dsmsun mtrjadi 
«jabj iimu. ymg dinamakjn Jlmu .■Ifi/i^ifcii'fl.h ffadijr.. 
c. F\yh dan L ; shul\il F \qk. 

AJ {Jur 'ul'jL K.aiim dir. hnditjJiadiiti. ^nnmiiaokiA ilUSaUh pokbk (Er.arn cnrix 
baar dtti. ridak mCK-iLup smiua inaSaJah vice -jmbul kcmudiaji. lanili 
miula^i-rnaia^Hn itj u^ak akan habu babisnya i^itai dfTum teTr.ijiiin diLajTi sEgjia 97 AL QUft"A.N DAN 1 1 ML' PtNGF.TAKUAN 

lapanuan kEh.idu.pui. Tcr.tii laja. adi maiaLiJi yuig narj yanc butjin permit tif r; adi 
di mas. Kuulullah i i>. Unluk m.m<rtapka.n wiuatu hukuin dalam ir.isalali yanii 
baru iTu, put a. uL&rna bcrij'aluid dengaai mKDdaiark an ijlabad rnnxka. jLu tcpada. AHJuj'llu- 
Simnnh d.ar. IjTTti" 

DiLdin nccijlilinil iiu ulj.Trj-ulj.mi lira?: rr.Engucamakan nadi-j ic'riigai disar 
Jiui'urti daft prLLiJur ninrka. laLtK Imam Milii bin Anas [71J-7S9 Ml. sedan; ubunfa lr*k 
^icfvtj anuk *n jiednniin jnertki kr:naii» <jr^ar dsn jclu-por mccka lalir Abu 
HalUJaC. 46^9 ?G7 MJ.StbabnyLjr.akannTrtalfblh SI: Cr.ifu Can*ka.-i u.lyuiU-bapaipvd.u- 
mail nififki, K.ait:ia hadilvhadils Lar-i'ii yaaiis Jim ah dan palm, XFrnLdLan j:Lrlaln 
u bui la- u La.fi ia. btr'criiu dan bcTk.ujn.puL iUti^ji ulaina. uLutj. Irak ik.-Ij dapar dike- 
lahw Tia n J ^BdlW yinjs ihaJilll dan snuia. SadJU yarip Icji'jK ddii palsu, para uU- 
ns tET«=riur. sami-Hj rra rnsn <Li tartan ijrj|-ic: n^rcki k'pdda hSiilli dan LpaLLla 
tidak rcrda^a' nadirs, 'naiulaji rnereka rntridaqaTkan ljrihii* ini kepadi qiya^, 
Alnixnya. -Jir.tuUah Wn-: ra pa inuii^hib, yanK rernuiyhu; di inlaranya ulnln 
maiiidiab corpa! yailu fta/iul-i. \talHi, Syvfti ih*r talnvfrurV. bajji LDaiLliK-[iLi.Jui& 
madlJlab ir.l ida lUarms-lilaminya yin; c.c:ke]UL. 

p-Jlan herijliriad unhik nunclipim levja'u hukum. hn-'jilari ir.pn^ftahLii 
urn-ciT), rnsi^^tiTnbi.tkj.n Lii'uk mtn.gi.tfbl] kcuihpu.ldi'i n ,j T IL£r.n a | hLk'-i'-'i itil 
diri ayir-i/H AHjijr"ul (Lin hajdlU-Jiadi/i. Ca'a-MIi in] muLa Tnu.|a duuijn oJctl 
Imam F^alVi (75 7 -fcJO M> liaJazn fcititfnya yinj: tennma,A* ifrarfo'p. fJlriL ir.l kcimj- 
dim Lerktnal denpazi /I'jftir L-ihuluI Fiifh J.alu rn jTKuLlah behrrapa l.Litt.| yan£ 1K- 
]tr,.tkipl dan intrtyf iTipujIliiaji iianu iilJ iJ ■.- = i ^ H7 1 ^.ira yani! IcbLh Tijik. 
d /Tin/ Kahim. 

FfrrSOuiiu. utMtA (kfiyikinajlj di cnaMI, s*ha.l>i| din libfir. adialiTi seal 
yuu; sudah trtap din je Ids. \^^om^L91\ kcpida M ''jur'aji ilaa liUlln'iah. Ar.fira 
ihfLfka tidak ad a TKTtelisLhiui prndapit daiim p4T»ualajl Ltij. MeikLpun 
dJ dolUH Al <iui^n tccda.pB.1 bebtca.pi a>H yanji mmaiaBhik, m*r*. 
ki ddal NltJrtptr^jaJjiiliriyi, tfiTfnj l^awirtr t3dl* iya.tnyjl iCn djla'wilkan rntTiii- 
FU1 ptn-rlflriBl TTicrcla TTj.unfirtJunf;, aV.jji rrieniLaAi tepide pemelidbari dan 
nungjein menm huLkdn pcrpecahaxi aaitira int::e'ka icrijUid. TC"Jpi MtolaJ'. a^ama 
[uirn dLDCiu.1 uleb uilia[-ynUJ[ y3S\t JaJl'ulunj'a mtnjaTi-Jl b?im« -am-mii ns m f,p.- 
ma dan rnadirub ni'J^kai (ik maU aiWIfilrns StULaru- flojldaii, Itec-jali setclaln dip*r 
uy-llltkin dan uir^JtJJidinjtm dengan juqgdjji mEiEka yuip Jjutib.. Maka 1t Tpil iaJaJti 
ulijmj IiLitti m«layjjii xntTEki il-rniriii rlslil-da]i] dan bujjar.-hun.ih wuaj dengan Caji- 
Ctrl merrki berlDdc. lial ini mcndaipal MkL-r^ui dan bantu an daxi K hxlLTill-k haufall, 
di BDriTinya KhaJjfab Al-Mahdj yang iiLcndaranie uuutia jrrfrtulli din nifilViiiuci llrnu 
Ka.bnL 

Akhiicnya dnlo.Tr. [Lmu. Kaaarn inl LlrilbJllflh Ona i'Jrw&ii\ yang terheiac. 
Gulungan ptfHmu lalah K'- 1 3'" i r' l Jl* n Ai -iaiWsh d.j.Ti fr.],:njjji k«di.i LalaJL i{aLaii^- 
Ul Mu taniali, yanj; b*:ueda.pCHda.pai Asn*m (uUitiftari ya^g r>:T[Bniidilani b*btrapi 
manlnh, CJ^lODjiil j"iai£ HfdUa liu dlp(L-apcin Odcb Wa.i]iil bUl 'Altia'. M"adihi*J lni 
dJ»lcun£ Oip diimit oh=h n*mLmpii»-pEmiiripln pEmcciritiJiiii Abbanynl 1 - 

Xemmfujn rnunnsuah Ahiil Hiian A.1 Asy'iri lahtr di Ealrah (837 M), wifll dj 
&P({dmt 015 Wy yang benLuha rnETigkampcamikjji nisdilnl: Al-Ja.YMi'ah d^riflsn 
TTudjaiih Mu'tarilah d.in dia dipat rri^ririrrMLVj.'kj.n -su.;i.u. ir.adLduib taiu. yaut kerrii.i- 
da'ur dinaoikj mbdadub Al-Ary'anah*). Selaiii daxi ilu adn lajpi nuukhab yaji^l lain, bcptrti 
madzliab Syi'ah,. Khiwarij, Ibailhiyak dan jsan-lain. 
j 1 . SSMRAtf. 

Sebihirya iruik^L ti|flrna-u.|any klani t*ny*J: mtnull* ttjaiatlj kaifria dJ da- 
lirn Al IJv-'pd banyak EErdiw! kiinh-k-iish ur^ng Q[«Tig. Vahudi, ViirnnL Snn 
TiLin dnn Hajuii. EH laopbix ilu aJn pula ttedftput KdliaJ intnJttnll kcoadiaJ) 
kEJidiari yanj ptilLinB dalan lllam, wpeici. n*n*raiif»n Bidai, ^Ihnd, Pei- 
dajnaiau HudaJmyab daJl lain-laarj, Ka.uli kl£Lh menKcnal l-Cijadiaji-kejadiaji tEr 
wbuL teTddpiI pdla. iliiim tiHdilS-hadlU Nlbi. E'cbtp: yaaif iiLdll-nlUli napErttifl^ 
kin cleh pEmnahai-pnr.btlias din ptrl^cllujufptnyelKilk ilkh. yin.£ mengnuu 

*|. Lru adblih. lamp krdua dilam UTinb kptudupui Atml-rUm AJ-Ai^'Ari di \tAni M*CH rJitp 
kdiiijn hMA-nuifi TuliiJ "renitjjng dengan iqidtii As SakJ IPkb ufadbil Kihi \.my. dan 
Lrruun imam nuadu'D t mpal) lunpti tali 4" nwninKK^ Junii ALQfUR'AN DAN-H.MUPF.NGETAHUAN ?fl 

Kjaiah Naljl MuhainiTlHd s.a.W. sendlxl. 

Aiipjii di antijs ftdh-sKli «ji]jji Natu yah* letniaiyluj t pada periude v*c- 
tami La!a.k n [J[wah bin Zubair \WBlar [ihuTi 92 H), Atmn tin Kijinjn bin Affin 
Iwakt lahiin IQ5 H>, Wahab bin Munibbfli (wafac lahun Lift fij. dan SyajahnLI 
bin Sa'ad Oali". EahLUl LIS H). 

fada l>rrL«it kcdtfl yani. [tcniuay hut IkJar"! Ibnu Syjhib Aa-Zuhri. itfafaL la- 
tum L24 H). 'Ailun bin 'Arm bin QimkJi n*aftr. [*huii lil> H) dan Abdullah 
binADuhsltarivrafHtiliVTi 1)5 H). 

Sednngkar. padi period* Vctira ying tETrnjiyhur. i*lj,n Huh bun 'Aqi'nah 
I'walDt tabjn 14] H). MiTirnniT bin RaiyLd ■>i:'p1 tahun 1 Si] IT}, Muhammad 
bm ]iba.ii N-alar. tahun 152 Kj. Al-V»'iqidi Lwalar. cahun 2D7 II). K.cm'jdian liuu- 
IlIi muntul Ibnu Hjiyam 4 walat bihiuii 2]U ETJ 

Kc.JHdLal'i-kriidJtaJi peril! jit daLnn lilarci amar. dip-rn tin akin puLa ulcb bhli-aklL 
stjalah Libn, katflla ddJani ktjidilil-kriadlaiT ltd banyaH Hbli baban (in; da 
FBT dijiiiksn iLjmi hiLlfiim Uijfl hubonBin UHa-J U.nLaL Islam dejiaan urnaL LaLn- 
Jlya. KEJadian itu miialnya ptptlillgui-pcpCIIniin >U1£ Icrjidi ■nlaim kium 
H'jiTiirJr; lendirj sspeni pEnmg. Jimil din SJllffiJI dkll [Mpenjnp/rpcpflinjCHl 
yarsg t«Tjidi intu-ra lium Mjxutmti d*n^m bar^H-'frjn.gia, I l.i Ji, (tpe'.rti itngjr 
bmpi Pccjii, R.anu*d, AJiilna Ulan, SjianytjJ din tain-lain. Umpamanyi: 
luidakan-lindakan yunp diarnhLI dlch Ucnir bin K.hi J J-ithili dj r.EBErL-nEBEri. ymng 
lUkalahXan, mfflipnai liubu.ri.pLH dtCujan aJlli aiLirmialL furing- crnjig yang bukaii 
tskiM yjnt d] biwih ktkiiitiifL kaimi Mjiliman). pdimmd paJaK , Tenttuntn aajJ 
Imtaja. yanfc kei trr.uany^ itu ida dnlarn ya dfjam Al QQE"Jn din Uluuli. 

Apalap pecrclLiihan a Titan sEiarnft kium Muilirrdn j.tu. t*lab mEnp.ktoi'ncaii 
tkiibulnya pEnaalajL-pE[ioala.n. buru s-Epsiti tail Jutiir, 1 !:! 1 ;. yutu jdjpfckili >'«nf 

buhak rn«n}ili KhsJifah 1 Ajukafi yaiif bubik itu Jianya oniag Qunliy. iuu 
hanyn kEtupin#n "Ab, itaulih tjap-dtp Mujlim rmmpinyii hik UlltUlt mfUfidi 
Khibfih? Kirrni Lru 'JjnbuJlah rradiliib Syi'aJi dan Kliiwifij ytng iruiinf- 
fflilLflj; nltflEjjiilan p*ndjrla.Hrtji dariElii lil-jadJail-'kajaiklan njinh uinpaL di da.< 
Un kilfit HadLW Kndili dipar iHumpM UtlKrlpa. hall ?*&£ mtrtaCdai tuaJ-HMl 
fejaiBh, di antinnyj fi»L-Ji»J rntnge-njj khLllfah r ipuil-iytnl uliUlg y«A| 
palul [lajidlkan imam pang ddlaati, ]»mhaunirpEmbin*U inwm din kffiJtarnain-X*- 
u laina ar paia i ilia bat. 

T*i U1HH ptrvuLi^LMSilMlJi lejaxall ya*B- [aiftuliylLilj dabun haL ini ialah: Abu 
MkVhnaf bin Yahyi. S*1f bin Umil Al-Kiifi, AH bin Miihwmmad A] Midinj dan 
Zuba.ii bin. BakkaT. 

K.«Jnilibaji baxubJi timbiil penuliiari iDenEEnai Kjanh banfflLa-baiigsa ypivg 
Uall, Kptld E*Jik, Riniiawi. VUnani, India., Arrika, Spanyud dan lebajainya, ic- 
hin(Bfl u4Tiy?k ifkili lh.L-ahU Kjihlh JilAIn buljjij aaja. daxl (ntiay-LaUs Arab 
hahkan ban.yalc puis dan' hanpa-lwipa Lain yailt ifllll WlCtneluk bMjfllTui Itlam. 
Yafift lEcina.lyh.ar Ji anlara mrwka. Lhi ialaJi Muhaimnad bin Jarir Ark Phfthani 
ptmtaranjt Jut«b '^^niwi-r*' Kujv! ''.nHi' *fk,'4« " Abu H&taB AJi Al-Mas ■uijdi rxne^rana. 
kizaTi Vf/uj Ciir-jQiaAcih dnn ilfir ^i^hhi' /dii feif ; Ibiig Stfisk.nj.'iii'h pogaj-jinij kirah Foyurr- 
itu' fjrrvnn; Tibaq bin jaiid; Ibnu KbiUikan; 'T/Tuddin lhnu.1 Alsir Thz\u Khulduo 'fuzig 
rrrkoiaJdfURan AiuqvddirTiaAnyB. 

4. A I. HI KM AH DAN F7LSA FA T 

A] -hUklnail dan b'JliafaL pada. pjLriVnya menjindim^ Empat Tmcam iLmu,. 
ynLnj; Jlmu .Mbht^JiJ, /rmy ^J B m. JtMk AiN' aen^i /f>nu *r Tuhnmm, TtTmajnt" 
ILmu Alam i!u, ialun Una K \ima. flipu K^dokttran, Phermii, H/tru Wfi«n dm 
Hnvt T-crtnwari. Yang \-ertmpAk fimu /ton ia&lh BtfhiWKl. Aliabar., H<tm cVJtkr, 
Ilmx M<A*r.ika, lima Faink, din Ge^jni^, Tdrnliuk Jlm'J kt-Tuih*nflii |£UH 
M<iflfit(hQ yajtu rxm&BhaHn In«iajCDlii PtaKlpta, jiwa.. |Hi, Mala ±aL dan scbagainya., 

HrcOta fl'.tiripelajlil LjrtU-ilnH; Eccwtajl, kirtHa dCdCMKaJl Al Qu/'an yifli 
mfn^unjut'kan supa.yt meitlu. nifflynmi Llrnu. 4an kirtiu di diluniiyi itrdavir. 
ayal-ayjl yir.g bErhu.hu njan dcnjpn iLmu-L3mu fcneliii: 

YanE mrnpnai ]lnm I'aLaX di mtaj^inya sepr:b cerKbul da]am hjikc flQ} 
YunujayaL S. to ALWJK'AN I*AN1[JHVPriHGFT«roAH 

Altin}'"' ThiUh yinj mfnjidikui imtmhui btrnmi dan buJui berohiri dui ■iNliptin- 
SVJ JTinmlah-nsinillah 1 1 em pa [-urn pit} bajj ptiJaliiuiiTijn., Hipi^i turui 

rtipxfl^[»huu nibjn^n fh*ih din p£[ti|TuAfl.Ti Allih tidjfc nvrflLdpUtlJl VM\J i^mtthJi 

itu mc^lnkip nvnpji Nik. Dii TTWPJdiiTu.il tindr tudk ItfNnwn-Kyil >*p*Ji 

Ardnyn: "D Ja miuluri itu berjaliii di tern j»1 peredinraij'i. [tnkri 1t*E«n IvaH *tfl Tf*ft| Mihi 
I'rrtiu -un Mihi. McLOrULhUI. P*Ei lElLb fciliu "^U.tLiii bap bului nuiujbdi (Inn-, 
pit! parjikniB, mhbi|^ ^Irih dii HTnpu kt npjmllth |44f ut*Um) tunbtllliJi 
1». ^bd[kl ritntjfc urultn yang tui lldikliti munitin tayl mitotan imndipiTKaii 
faukn dm nmlampjn tJdafc *paC mmWvlMl tot P*" muknjhinulaj; HuMi 
pada jpjU Adamf/a." 

Yan^flicujpHU] ]lnnu H*»BTi leperti twsetwt dilnTn niT»t (J§> Au-TvaM ay*r S6: 
AcUciji: "Uan ttuuijjiitinyi pida huamtf itrrjt Ltu berdipat pckdinn tapcra. (turn 

TTK^nTJVnjniU rnlrtij.in dllL padl ±JJ ^(Jlf biSd* diHm JitxU 1*>1 fctrUpfj ui-pj jbh| 

bcnlh LDtan ah± dan danh P rwiTnudkh di titan bar nranfocmj yantliraflifc. mb- 
dnjnviuty*, ,r 

y*ng TittnsjtJiaa ]lmu IVunbu'i-nimbitiliui i=t>«P iwwtwt dtlam mi?( <.i3> At- 
Ka'd ayat 4: 

^y^j^j j 'ji** J^j guj ^ u^ju^-j q^^* ^is/y ' Jj 

AltUim *° BD di tuai ■' ^nJ 1 ?" 1 l^feud-H^UI .■Ut btPlKipinpn dan bchun-kctnc 

uill^r. tintm-Ufvu'nin 4iA potii^i letm* y*B| XmbjD| 4u ytflt dd*i t*f- 
:ibitt dUkind drrupn. ih y^i aim, Kind m ifebfljjii HbL-uTjur ImnanHamiD' 
*n jiu iu) is Witjjbn y±n| lidn, itnani ru* (dan hemulaviV Ecai TLjtfuhJiyiUii jMii 
j^HK dvrnikHn its brrdapaL tuwi* Ian* CknVuoHn Alibji b*jfc tU04n j«>\( bwSdi 

Vang. jnfnjpTiai Lima JSunnJ din Unuu Alatti stpitii rcnetju! daliin sunt (50) CJaaF 
*y*[ 7* 

ftrtinyi. "Din xu„j hidtpartuji bund foi dtn Kjini Icuktui fitdanvt piivjnj juninfi ting 
bkob <bn Kw*d hiTnbuDikui pi4an>i ttvlm m*cim linimin jf»rn indih dj- 
TundinjL man. L'ahIe mtnjidi pcnpiann -Sin pcnneiun bap. nip-iup Jiimba ymji 
IneioTHli iVnortfla nr;> MUi," al quR'A\ dan llmu FEJ.CETa.HVas iw 

[hUm sunt (J4) Sika? ayaL 1&: 

\t %^1?k -i'-''-'-- 1^/-K-rJ ■-■'If ' 4-TrV*---- ■"^v-V'" 

^s^-'p'^^ijcl' 1 ^^ Aldupi' 'Tin Kami jiiLkin intui *nmka did intui ctffEi-ruRttl yuif, Xirr.i Luripthkiri 

b*rtk[ kCprtdlliyL, bebcEipf fKjfCfll KMVi bsrckla Lift din Kurti [Ktapkan inl»pi 
HpH-nccin Itv Lkvrmk-prak.1 cmjaliran. B*ui]»nlih ktmu di iirtf:nir>tfn Liu pidi 
mtlim lUti uiAitun dinfLTi irniii,' - 

VBflKtWiVjjBttJrrfi jcperti tciiehiil dmlun jutH il?J A I hn' !)-*( fl5; 

Aiun.va 'Uui meEtkj. btrtinvri kcpailunu Knimrig jj?i. HiaiinlAh "Huh iiu icrnuvjk 

lini^ll TilhlJikU."' Jul ndlkllA fclji'm dlbtri (Jthpc-Ll/huin. 1nrLu.nk.ij1 r-rd'fcil wji " 

Vans jn.fr^-trj.1 jiwi icpfcrll TKisrbut dalam *Luit (9 J} Ajvy-S-virni ay^r 7-]'J. 

01'*' h "tf" * jJ j^T* ^js At tiny t "Efcui jiim Mm genytrnpurnuji i.n.^Luiuiyi'L. MiMj AUiii riichjUlunntiji kc^iLL* 
ji*i it" ljdip-1 k*r*ilk*n. <k«n l«ii.lra*irtnj*. Smm^-uhiip tm;u n^un(|i> crm|t rin[ 
mt-ruuokiEijwi itu. Din Kfuncjcuhnyi, inaviikh annt-arui| yuif. menj c-in-tmji. '' 

YanjTcer.f4nii qjdhn din qjdar lercEbut ditam s/driE ■. 1S| l : Lir:rrij J.yic ] I Art.nyj- "Dw AII1J1 Ftovrjppilcitfi bimi ^kii ucth., teniudmi dm m rrj.nL, fccmu lar. Dii 
MEUidLUa lurm Iwrpunasi <H*K«ki (b* ptrorirniini E.* ddiL id> itim-. 
ptt*#pipu»Ti yui| maifudiuu dui talk 'pjlil TOktluikin ™iliin"*.ip dmtan «■ 
5*rjtt»hyui-N'n, P*n- Mil <fipiJiJi^[lui umw in m rial v*^t htwmu.- r uA J ,n t 
dkn ndik pull Atuiu\p uimimri, mdikrikui iWdth dilfLipkini Jill - KiUb 
f.L«j Mwruibl hnmuulu&i jus LtanJiiLf lai hg AlUh .hUIit nradiA - 

K.ann3 Llmu-ilmu yang dimLLLkt nJeh Vgum Wu^mLn t*n tJJi£ lul-hkL rtTSfliLI 
ild all) twlUi'r. Irrtciap' maka menki mEmuliL uuhinyi dfngan cara mEntej- 
jeniaWtBn tmVu-tHJ|ru darj baJltnsi aafit AdajjMn uaJn p^iiledemiitiDri in: telaK 
Jimuldi K;ak mail Ikir.i l.'mayaii (ftftl 7511 M.J dtD ilj^arkv^ ai E1P" psmerinLahnn 
Ahh*ny H h. i?*9 L2iB M.J janK didtj:'jiiK puLa uJcH KhaJ ij*h-tah jiifah. Abu Ja"1*r 
AJ Mj,ni.i r tfSA 1T5 M. ) liJfcli n; tf. Jitlrifcfc aft ahli-illU lEf]emih ying nufnUfn unliUkiTi 
kltBbJfLLlb K.«d-3k1CJ4n, [Ln'.U Fnilk *an iLmu PemEtintinini daji rjj.fia*i.hBh»sa 
Yuniivi. P*rji# rtsn ]rudjj.. 

U: rnaM KhuLifah hfi'rnun (81 3 $ L7 H.I i>twitai in: btMBHlbali rnaju dirt bebiu 
inrrlcdrun iunU rOrt'itiifjtui thli trrJEniih k.4 ROnii stprjli AJ-Bitiiriq, Slim, pe- IflJ ALtJUR'AlS nAS'ltJrfL'PF>;nFTA][UAN 

miinTjin Hnitu] Kilnuiri. A] Hajiij bin Mitbar. dm HJUlin bin lllinq, Di Hfiu 
rnEteVa memjliri. bukunUkli Amu pfcnjjfctahu an. Vang bckirn djpuny/ji Qlc"h um»t 
[ilirn dun mernl:i*iriyi ka Bagdad untuk lUlccjerliuitiltafi, dlECbtl don dLtaHnl if- 
dtlam-dala nuiya- 

Bclum ampii H.CU 4!3ad PCfdilLnya psmetintakin Aribui^bh, jjarna ularSia 
liiarri tilth rYiftmiiifci llmD CEriirjul Jjn luhi.il ah di uitara itlcteIci atdiaHi ai Klkn'iiti 
dui taltafah y+nj hdak kiirine niiiinya iIul ahli-ilLli filafal VuniM Oi tTHirinya 
Abu YyJuJ fi\Ub Din [iha<j Wn As-Sltifc4#l aJ-KLodi, Ahmad kin Thiyyih As- 
Sltakbii, Mu. lit mm id blti Musa, Ahrnad bin Mum, AL-llasui bin hfusa yuig lai- 
majyhi)]' (laiam rimn Paili dan Mil La en mad bin Miu Al-Kjiawajiznii pencmu ilmu 

Aljibll. 

!>Hudah genlmi Irrjrmih dan nenEliciaji iiu turjlih. dating mail jisnj-cm- 
flurnaan, pf'DyilSUJlul dan pEiKmuaji lEndiri. TuJuki-trjfcah yu\g tenf.enal dilgin 
lud iiu lalarl Abu Nadir M it bun en id nin, Tkirfch.ui A] Farnbi alau A^pnanabLux I waIic 
[ihu-tl Sfil Mj ptncLp.UL alii rnuiifc yaiu; AJnunaLA'Qanun yuig tmrtuduui ditini cilrh 
cushe Sarjt dengnu rtaini piano. Afcu Rakn] Muhammad Din Zakula At-Ki±y 
(wafu: i*h-jn Ml H>, ibJi [Lmii Kede* reran Am Kimia, iyMth Abu All AL htusctn 
bin Sina aim Avidena (<iM \(A~! M.J, dan Abut rUktfln Ablhfll! bit MubamniKl Al 
llairum (imlaL Lahun 424 II), ahJi llmu Fil.it dan lima Bumi Alim. 

in aniuia. cckcuxokoh yuig twmiiyhu-i di ktrajnan L-'aihimLyah di Hek 
ioJhhi ]bjiy Vunui dj.|am []rnu FaUk dan lima. ALim din Ibnu RjdQiwan Ailam 
[Lmu KEdaktEran, Dj,h di mp.™ t<fkDk-1gkDh. yjng ttFmixyhut arj Span.y-nJ iaJnli 
Ahnl Walid Al (jadb Ahmad Lhn &g<>*j aim AveTrc*? (IL3*-]JSS M > dutf AbuJ 
Qaiun Al-Zarimwi 

Fin ulama tiTJEbuE Drlah mcnguuig jitunn bufcu liaJam talma Arab yini 
ktmudiifi di LeiJcfiiaHkan oJtEi utuie Baiut he daJair, bahui nitrtki. Onni Fsa- 
(it, jrinjt padi wiktv 1tv mtHh ctEin^ui^iFif daJim lapan^n iLmu pcngei^iuBn, 

lErpoin rncinpi-lijiri Sahau Arab xu P E y l ila.po.t nnETiter^EinaJikan rtcnniLkin- 
nuLasn c-jku yanj dUCiian^ okh pun lilarlla IslaiTi. Hetrta datafi^ kt apUiyaL 
dad LimU». Ptenntit, IttmsTi dan Inatrli iciujija unruk b«1ijjr o*n men- 
tixJEnwn 

SElKLiri raiEre-ka. pun, ba.ru.lah it.eceIeji k^mbjJi kr nEEErinya mauDEniajLiig, 
laJij nUiaki ftl*AilkrLhan Itkulah-sckialaJi nfiTiik rti*iL.ciii-.biJij(kaii JLif.u yane dl- 
cljip.imy.i. matu (wrdu/ur. duyunlari L'Tang njnT.isijfc.i M-koiilL-:--: (.L.lari iCl dud 
dinnaji dsmikLdJi bzriLTnbar.nla.il iLiilu Uttitbur d: kulanjtJLn Citrtki. Jn?* 
Ulama. luam iiu mtfnl.n.r duk^J uJtfi tmulx Baral iMldirJ. Hcjtka. irtClutdUkan 

Uthwi [ilirn Itu tdalaJi LlMiar jemtiian yinp mtneriv.b'urutkHn wash kEm^uin 
E T np* di nrnw dftkulu kaj« denpn kcmiijuiii r.Tap* dj mjji leluning, 

Da.Ti unuan-uniiici di ini nyatalib bahwa Iccfidta.'n-kEgialsii pari lilurna 
lilafin dilAlO tntnaHil bdduij ilitiii p^Jl^ctlJl'ulil baik ipmi ma u pun umum adalaii 

tanu 

t. A3 Qur'ni Kndiri nqEnganjuikiii jupiy^ mmum mOTpetdalajn pcitivtshu- 
innyi. daJim pej^api ilrnu penj« uJiuio. 

2. Aytt-I}'l1 Al Qidl'an buiyak wicnyinggiing peri-^alan. ptnoaJjn Jniiih 
waJaupun k-lbji fani besmya uji. KjirEiia itu para ulami injui TTHmbufcrJ- 
bjJI kitKilBiari lyiL-iy iljlu driL^n rr J en , i>«lidifcJr;i xtLara mEndilarn. 

J. Raai UUkJCUc^ JiWaL- yii*. \llkPrta [bbldip pcmALuuinuri, pcnylaJaii AL 
Qur'wi mendoroiii meitlti untuk m«ircLplalaii din, ipcnyuiun ilmu buJiaia 
Arab dan bemn cajn-ma am iLmv yint bcrliubunfiin denjui itu. 102 BAB EN AM 

KEUTAMAAN MEMEACA AL QUR'AK DAN 
CAR A MEMBACANYA 

/ .Wi'mEijiiLiT jilQur'an. 

Al tMt'ul idaJatl Klllu Sua JUlf; meciipilran jumfjei utamB dan pErtamu ajamn 
tsJan Tnenjadi pel'jnjiik tenidiipan umat ninuu dl1 drunk an AUall tupadn Nabd Hu- 
Hiinnud i.i.w.. icbwal saJtih win TihrnaC yanE (Ik ada Ufariy a bkg,\ iJam .jtmcKU. 
IH daiamnyi wikumpu.1 mhyu Uahi yin* mctijadL pepjnjub. ptdoinsji dan pc- 
lajirar. baa. i ij.i-na yang m-impcrLaj-ii HMa men^ imalkiJiTiyi AL l]ijr''in. adalaii KiLil> 
&ud yuiir. 1c-raknir ilhurjnkan Allah, yang Lxinya jTjCnLEJLuy K£SdB puKnk-pOkak 
UrirL'aC yariR ^:da.pal da]ar*i Klrai-lUtab SUuL yuijf dltUiUnkan. KbehimnyB. K*rEni 
iiu. setlap oratig yanj! inempetcsyaj A] Quran, akan bcrtam'hah cinta krpuLmya, 
f:ini;n unrnk mrinTiai.-jqiiyn, unluk nfiempelajixi dan memahiminya iKiLa pula yntuX 
rr,cnc:jrfi3lijTi dan mengRJiikjiiinya unipii mcralj. ra}iir.a:nya dirasid dart d ill* Cap 
nlrh pen^burvi alam wrncili. 

la'etlap Mu'niin yibin, hahwa mcir.ba.^1 Al Qui "ail HJa, luilali Lcimiiulc ama2 
yans Sa]lB*L muLia dart ajtin IHtbdipit pahala. yariK buJipar-^iida. wThL jartjj 
dlbjr-ioyi l1u adilBh Kit a b SucL A I QiiilaH adtlah atUilkbaik bicain bagi 
opng Mu'mLn, bj.it dti kali wnang; raupun di kali ujinh. di. luLi jjemfcriij jtiu 
pun di kali sedib. Mibihan mem boo A I (Jut "an Ltu, bukan sail menudi iniL din 
ibidih, ie'jipL j'jp. mrnjidd abat dan peiuwaj bacd Diing yung grHiaJi jiwajiya. 

Pada maid kttiJLa Lti^anglah jeHi-wang: k.rpa.Jk ahibat KuuluLlab yang tier 
nanli IbflLi Mai'Ud J. a. rtitinlnla. nabtii&l, tt'^nja: "Wahal JbnU M.ai'UiL bcriLih 

nav-hat yang. dapsc kujadikan <*ai bagi jrwiku yant. Kdana itUuh. r>iLam d*- 
beiapj had. iiu iV'j nejjsi -idflk lenleTim, ji*a±D g^ljuh din hkijinku ku.]u1; 
inaJLin lab enak, Tidurpun 1ik nyjnyik ''" 

Ha.l(a. Cbnu Ma^'ud mnuaebidnya,. kaLuiya: "'Kaiiu penyakit Ltu. yang mr 
nUl'ipiinii tnaVa Ba'*iLah kaliihU ln£n|diiLJu.nLd. [1l^ [cl^par. j-iifj kt [ampai Liaiij; 
rntnih).a AJQiJj'bii . efickfl^ bu.a AlOnr^n a.h'1 CJujkMU dci'itii baJk-Lilk 

<m«hj y*nj mtmUmnyB; aHu engkau pergj. kp ViajLii PejLjaMiri yaiit meiuj- 
ii^artim hiti kepadi Allah; aUJ EtioJc 111 «in -wikpj din (cmpal yuyt mn^i, JL 
sjtu Engkiu berkh.Llwa.( ir.tn.yemhQ}i Allah, unpama di nakoi rcr.g^tl m»l»m 
hula., di su1 orana; sidjnj tidur ray^nyaJt, engka.ii ban^jn rnrnfcriikin diiLqt ma- 
bun, muirunla iliii mcmnKan kepada Allah ke^eiungui iL»i, kelen brnman filLr 
ad daJi l-fcuiuniLin ha.ll SeanaaiLrvya jiv^amu. belmn juga lerubal dcnpici lbcb Lru, 
enadUU mlfild Itpaua /\]La.lL ienc diLwTl-Nya bill yaji* tilri, irhlb IliU yallK kamU 
pikaj itp, ~DL,km it£ hiuniu." 

Selel^h ctnipf itu. kcmbalj k? [Umahriya, djunalkannyaliji TuijBial Ihmj 
Mq^ud T.a. iiu. DLa. pern menjainhil wudliu kemudt^n. diimhUnya ALCJiur'an.. bc- 
[ui dLi lata dinKan. luib ^an.g Hiiijyu'. Sd^ial rntmtiaini AlOur^SJi. LyrubabJab 
i«nbalj JL»-iiiya., menjadL jh*^ yajig. tenan* din t«ne:ajn, fttllMltiya Jtrn-ibi, ke- 
jcLiwhannira. hila.iij sama lelali. 

Tcncirys tcuiioiaan daii kclelUiarr msnibica A I Qur"iii. H^nilulbih mi- 
Ulyaliliii dilim lebuaJi bidlta ywi{ dlftwiyitliJi nJeb Bukhjli dan MudJTV. yarig 
nuklMd-Jiya dJuDlksLD: "Ada Ltua g.alafigpn muuiii yang xunajuh-pinj^h nrang 
d«n|ki kquduiyi, ytJtU Wing yaOr dJbtd nkh. Allah fcduli anici AiQyi'art inL 
dibiaiiyi ibiie dan nutla.m; din oni\t yafig. dlaHUjaiEaJu AlUll kt-kayain haYli, 
idajljt lIjji mallm kckayuui itu db'gunikiJinya im'iu'k tegiit !«UitU yamt dindliB] 

Ailiti." 

rj| dijam tiadltf y4IU bin, yaxlp ilLnWayatluth. l>]d1l Bukhi^ daji Muikm pula, 
RmjululliK mcnya.ta.lfa.il tpilaaij ktHtlllin rriil«t4l dart HtyLuikinn ittuif irVtitl- 
faaiai AlQiu^ai, dendkiin malmidnyji- "Tenimpauvutv ocBFig Mu-min. ^ana 
niemblt*. A] Qut'id , adalaJi »perti burtfa iilnjjjab, hajnys harum (Lgn jijsjnyi 
bCU[ > OlaJUt ku'mifl y*Jl( Ok hjU membaLa ALQur^n , adalah iep=Tti bmli 10 J KLUTAHAAN MEMBRA ALQUR'AV 

Icdtttu, hiunya tadil becpbj hirum, tapi mini ™.tinyi: Drang munitiq yui.5 
mcnitaki AlQuVan inaiat lEfoinbJin nunfa, bcTbin hamm, 'etapi pihit nu- 
ll yi; dan wing muoafUi yinjt ddiK iiLtmbai:* AIQutImi, tak ubaJinya lEptru. buaJi 
lanEaiah, adaK btrbiu dm ratuvyt piiul laknY' 1 

HflUim ietmih hiiiu. Rajulullih Jugs cntJKHJijtkaii bajjaimtni liaajnys 
rahmal Allah lEtbadap Ofing-ata^i y-»M m*mbici ALUui'm di JUmih-rumall 
ibndah [inesrjsd, sucau, miiiTiiUi dirt Iain-bio). Ha] bii dLkuatkan oldi ir- 
buili kaditi yar^j jnaiyhu! bifd Itlfelllfi yiJU aiLlnyi Kt>«iJ bCrky".. "KJCpwda 
kaum VJ11S tuka tiEgenuah di nimihmiinAh. ibadar,. mEmhsea W Qklfln 
injia hefipHrjji dim rnrux.iia.Tk.mriri.'-'-ci Viinadaij tLianujiya, akan lupjnlah 
kepidaaya kcrcnarigan dan lc.ElentEn.miD, akan teiiimpali krpadf,n.yi cahinnl dan 
ir.ECEka akin ibja^i clrli n'aiatkir. iilga. ALtlh akin JtLdUi rtit Titular. m«tifl'' Hdi- 
ri*iyitkin oleJi rtuibra dari Vju H-Jniianj 

Dentin liiditx di a la J. nyj.cala}i. Hahwi rncmbiLi ALQut'in. "nail rnenge- 
LiJiui arbnyj i J jiipim bdak, adilah Icrmaiuk ibailih, arnai ihaJch dan ir.Emberi 
[.ihrnj.! iEcla niazifaat bap van; rciELak'j'kaJiriri ; mrrriuiri cahayi kr daJam tin Li 
•■■ai'.ii ir.LT-ba'jariyi wklupga "Ecang brhd-ctinr, juta niEirilxil cahaya kapada. kr- 
Luaijp. nJrnlJl "jnupa TEmHiL Al Qur'iii ilU dlbada. Di dalam frbuah hadib >uig 
dmwayatkui uJtll Baihiqi diti Ana* M... HaJalUllaJi bCuabdi: "HerrdaJtlah 
JC0IH11 bfji nur 'IcaJuiyaj nnuh Laaggajnu. ikugaji JialsL dan dcngab men- 
isci AlQur'an!" 

LTi dgLjm liidjis ymj ^ain Ujj, RaiuluLih rnt^yi«kin :en".anK rnemt-ea ea- 
h;iyji rjrnah Emgji rlcTirnn mEmbaca AIQu,T*aUl Lnj, Dalair hadjiA yjjnf. di 
nViyidur. o]:h Dim Qulkm. din Alias ij.., rlaiuLullnh rriErncrinlahknrv 'T«t- 
hiinyak.Lih ir.rri'nata AI CJ-uj'an di mirakmu, CEiungguknyj di dilarn cumah 
yaiip iak adi udha uKrYibA^ AlOuc'an, ljkaji scdikit i:ka!i dijumpii kEuilan 
dl ninill! i™. dan alaJI Mmyik xkaJl kfjahllari, irrla psii^inunlJIya Klalu nirjiw 
fcir.pil din ilhii," 

Mtn^iui pahjjj mcmbiLi AlQL.r'*n, Ali km Aha Thjlih- mEncalakan 
bah*a, "jap-"Jap ucjJi^ yhnR itirr'ilbai.j Al ^ux'an dalarn sernliahyanp, akan nirn- 
dapai pjniji Lima puluh ktUdjjkip. -Jir:uk dap-dsji hmul yin* dJut;aplurDiya, 
nurrbiLi ALOut'in di Iudt icmhaiiyang Jcn^m bfrwudhu'. pahfiariya dii^ 
pulah brio kab kcbajiLui nap Uiptap kuniT >'incj diucapxaruiyi din rnEmboLi Al 
Qiti'aii dJ Luac H-mbillyaJl^ iJriLpln Udafc bcr^Jdhb', pahaLuiya SEpiddh k<- 
^l]^tlnhp:f3 uau-dap k-T"\ yp^s dinr.ipXann>i. 

J Mmdf.ngayluin hucaiiii Ai Quran. 

H dilim ijiran isbrr., butan ncinbaCa. ^J CJiiT'an 58J* yunft menjadi ihi- 
riaJi dan ama.1 yuijt □iCn.dapa.L Uohala dan rihmH. (elapi nuendengiTkaji haLaan 
AL QuT'arvpun bcpihi pula SEhahrjjjtin ula-inj me-jigaiiKin, djJi*i nn-ftnOejijai- 

kaii Cirai^N niErnhlca Al Qur'^n pdulanyi ami dentil r>j«rs£ yjJig rneiiiljii:^- 

aym. 

TtntlhJB fahaJa Olanft msndtirijr;irlrj.n l>acaan A] Uui'an din^n j«I« dalim 
SUJaC (It Al AlasriyiT 304 rbsernu'i Mbajpi tjdTikiit 

1 ^* 

AjfJr'lj-1 TJi=. K^L^i iJilHCUin A (fif'in. n>ta injirtjnlih itml hiiLI 0<D pci rjliiin- 
kh df rupn 1cn>ni. ijilt Lioj nundiiiir rah mi t." 

M*Ti v itnfri^cari nicun ALQuf'iii rtenrjir, biLfe, £ipi" niervrdibbur ptraaa3i 
sjoriik, m{n;nsTi^;|((in jini ynng fciifih dan rnsl jnakkir. hab va:ijf ki^rai. aCrla 
nwndalanjAab ptrjnjdk. ] Willi ytPl dima]tiiidkan dfing.an =3hitial AUalL. yang. 
dL1iE:ikiJi ktpada '.""J 31 IT. f yt^B m.End.ETiprka.a biuaui AlQ-iiT'an dtll^a^ l>jik, 
LVridklaJI \>tiiS ir.Li'pa( Al fj-ji'an shagai wakyu llal'.l. yaJlf Lak tnj«*n bflion 
LjcaTiii jrAfTihiLi dan m«TidejigaT!Eaiiny'i. Milaliao i-fii'iiKin iCrillK cys n E ' ri£lr -- 
DiCa dan mKndEtiEartimiya, lemaksn Lfrplka^ hatlJiya kepadA Al Qti'ui; bill A] 
Qar"J7i dihj^a dEnjar. lidik yuln faHil, asElgan MJ[* yatigliatt dar. n«Tdj akin Lenih 
m;rnbErL peiipuuli kc^ada JJ*i erBng yang mfiiddngn^canriya dan brclajnt-jJi iniaji- 
Tiia, BiEaLTrialU. J^idaiTI Oring MD"ir.m ralklla rnrnden^inVan. ba^aa^i Al Qjj'bjL ltd iliaariibaikafl deh llrmui Allah MD3JJJ ijeeikut: 


Aitinya. 'SwanuBinpy* amJt|-uEii4: >uia t*pmin iiu, h_ny*Uji nicrr'u >ing muMk <i\- 
■etat l.nijiu.|i ALUh. pniFlimh hit? Tncifki, tor ipitiji ditnGikan k*pi.di mrrrja 
iy*i-i>iiN'h., ^tEumbmlib iican mtrtfci kamunfrj din ktjuli luKinlih n^Klu 

>" rt ™ lk kBl." f?.iir»1 iftj Al AtifaaL ayal 2 ). 

DirLwayalican hjJi'wx pidj. .cuiru nubin, Nibj Muhammad vh.w. ir.-m- 
dengarkar. Abu. Mjb Al Aiy'iri m«inba.Li AlLi'iTaTi ia-iipai ;iuh. malum S-p- 
piilanj bfliiii di riiiru.li, brbm ditanyi lith islm bclnu Aiiyah :. a., ipa. SEbib- 
nyi pukiLx iii:-ipnJ :iuh jiLLkin. Kiouldlk.li meniawab, Uhwa L*Jaii tu:cifci[ olfh 
keniccdnan luita Alii Miifi Al Aiy'iA Mntmbici ALOui'ip. wpejci mcjdunyi 
jusia Nati Rajd a,*, 

Di ifiLafi'. riwnyat, tan yak MkjJi diciriltTiVia, betipj. pengaruh bacaan Al 
Q'ji'art pada maw, rlamluLlah tEihudip huti oranp- i::u n£ kalir yinj ^MeLali ir.fn- 
Urhj;fl[lai1 ba.ca*(l AL Ifuc'an HU. Tidal uxlikiL haLi yang pi ad a muLdnva Irras ilir. 
martli krtiila. Mi^fidiYuTia d u«. Nt"j p«ijfil(.it-pui , jyhmn>». t^rtu-UK rncnjjri] 
Liuiak dan tijil mtn^loiti a^ar-n Islam. 

Ra-™lullili unJiri ur.gar (jcmaj riEndEngarkan hicjjui ALQuC'ui daH Drang 
lain Dalam jiEbuah Kadi be. yjJig diriwuyjtkj.ii. nl^h EJuihaxj diiebatkui, tahwi 
AHduLLah [hnu Mji'uii inEni:ErLcakj.Ti nhngai berLVul: RaxiilullaJi brrkiti !*■ 
piilaku: "Hai Ibnu Mai'dd, bafaisuLall AL CJur'in ujltuUtu!'". Lluj ifcil ffitiL- 
jiwtb: "ApAkaii iku puli yailj ItttiTHw-ahan AIQu/'an uncukir'J. ya ftain- 
luUah. p«dihil Al Ovj-^n mi dirurunJtgn TiUian fctpa da mu 1 ■ ■ HawLdUaJt men- 
jaw*b "Aku KtuiniE meniJItnEBlkin tacflaii A I QuT'an 'tJ iid winjj Ijjii/ 1 

KEnuudjqJi Haiti tliiud riuabankiri bebenpa a.yit dud lunt An NklU'. 
M»ka batkidi btL*ih ]lmU MifUd itu lilttpij kcpidi tyt1 41 ying bcjtwnyi 

Aitidrt: 

••UmkM buplmuiAih fniinyi gn^i kx(V mnit, ipiW« K*t4 i»sdiuj)fjun. ■- 
oriFf. i*iJU ijuuI An iubi> d*ri 1k.p-djp um*i dan Kard inc-iiikb'i^A luftiu 
lltiiEainnHd) i«b<jii uku ltii nitrek* Itu (un^ ifniil". 

itilaJIg, iyat illl tUljlt tlKDjluru.ka.n hati Rarul'jUah... lalu neliid berkili: 
"^CukuplaJi «|din 5ija r ya lTmu. Mis'dil!". [Imu Mu'uii mellhal KUUlMuaJl mt- 
□Eteikjji ilr iriatajiyi ieeIjl rncnuRduklJirt kcpuljjiya. 

j. JHembara Al Qur dn jonrjKu' Jtharonr {tamatf. 

bajti ^'JtStig Mt 'mill, mErntiDCB ALQuf'in telab menjidL tcjdnliidnjT- 
?i.dj. *a.kbj memnaca Al Our'an . ia iniUh mtruta JC^LaJl-oLkh jiwonyi mtnt- 
hulap kt liaJJrti ALlatl VaflK Mail! Ku-ilfl; mfnerLnui ampml din liikinal luck, 
ihtrt'ikihun UUTiplhi kj.ru.riw jciti nhmat tlui pc7tulonginr3f j^_ Mtinbati Al 
(Jiur'aji tcLlh jQCDJadL wiiiddryB yaDg; leittntTJ. Wik linn j Jtnujium ma Lam TJnbaxajij-a 
tuLirriCiii drini 1ij.Ibjtud, sutbc deirii suraL djui juz dntii jujl, ikturaya sumpai kill Lh Hi 
I lirnaty. I'Mlak aJa iuaiu ItblllAiiliB dl illa-ffl bftd Sffluiorhng Mu'DIP mclninknn Kla dia 
[Up* I QKIIlb'JiJ. AIQ'Pf'Jin iflrripaL kliHlam. HiLi sudah lchiil jjtj, Ltulih. puiuik dari Kjp.La 
kt-nahaj^BDH Iialmyj.. 

LH dalllll kitHi /n.ya' [.'iiimai^Jm, Imim AL GhiuJi Jlktivoaul tetwr»pt K4- 
dili d*n jiwayat men^iuiL pcmbaciiin A] Our'an limpei kKiliirv Digimbar- 
VftnTiya. bafaJmana. para uJlibit, d«ng»n kelnujiui dm kELkhLuin hati, ber- 
Lnmba-lamha rfitfilnaca ALQut'ioi dEimpaL khiluni. ida yang kjiaCmrn dUam 1*- 
harl HTnaJaitl ai.lfl, tflTikan adj. yjn£ khalam dua kalt dalam sClialJ rfriaijri'i dan 1Q5 K tUT AM AAN HT- HliAf A ..i, L -QU EL 'AN 

KKm-Jiya . Ui daJa.ni xbuli haaits ya.njt ihiJuli, KiSuJulltlL mtnyuiuh Abdullah 
bun "Umar, papaya menftklia.cainJ'ari AL Qur'm icltal" daJam sniuiit^ji. UcalmUh. 
puj uhatet icptrb Uunun. Zai-d bin tiatlL, Hmru Mti'ud itui "Utaiyy bin 
KLa'ah, tt\»h menjadi vniiinya UAtuk Tn*njtkJBt*rnl(:l.n AlCfrji'an fsda tup-nip 
hari hm'il. 

Adipun mcteka yang ni4JigkhaLa.m AJ "Jut 'an ickali dalajn icnunggu., AL 
tfur'aJi ilu illhofd lUiuli, nicnuiuL peifibAgllJl jailp mdLh :r,nrka atui. Ulsma.ii 
bin "AJlkn i.a. pada nuakin Jum'ac, irKirvulaL m wnbaanya. daji imi AJ Bau_ara"i 
umpu iuifi[ Al Maa-idah, malam Sa1»1u din milt AJ An'mmi snaipal *Jrit Hud, 
mtlani Ahad dan sunn Yujuf tampai ""J:ra1 Mwy*m r malam Senh d*ri «wiBt 
TtuJii arnpii iu[it >I ^, , milam ."letaia dari pint " Anikibuut larnpai jupit 
""hud, malam Rj.bu din sunt Ta.nxil lainpai iumi Al Rahmaan. dan mcng- 
hJialariikajl pada. malam Kehui. TapL lliAu Mat'ud. lain, lap rrjcmfragLTiya, yailu: 
hiii yts\t pcfsma J wiat, hart 1(*dua 5 hjhe, hai - kftita 7 aunt, han kwmjtti 4 

f"rit, hin kefima IL iutat. llflri koenim 13 Hint dip Jllri trc tMj^J.h adaJih. jural 
yinK iilEbihnya lampaj bumf lk.lu.tim': 

W IBrnpi^E Itu,, ail jpijji di irtHTj. paja. lahahat yang: memnaca ALtJui**J1 
simpaj ktiatim 11813.111 Mbulan, untuk. cntrnpfidtLnrn pcrij tliiLdujLiLya miflBjCflal 
maJuud yuif lEclandUcki di (hJanmxa. 
#. rf (to* Jisnntaai jd i'C"h r'ail . 

Al Qu;'in JK-Jiagii Kstab Sua. wahyu Lla'il, rncmpunyaj adgh [eLscncUri hsfi 
onjif-r.ririf vmg rnerribaLar.yj.. Adab Liu mdili dutur dengan langac haik untuk 
p4nE.hurnia.tuv din JLuaj^jjiKaii Al Qu.r~aji tLzp-tiip tiTan£ kirm be [pedum an kcpjiia- 
n>a dalam jncnftcrjakaiinya. 

EmaYnL At CJiaZaJJ dL daUm kLtabiiJ/a. /"i>ii bfamicAalfci riiG3ifcuiaika.il dc- 
n£ao yi^LiH'^^ya b^/iurnaiia ^crtdJtnva Ut«-caj» nxmbHCa Al c^c'an. 
Imam A] fina^uLi iej*Ji rnemtag] acL*t meaiiiaci Al OuCajv mfirjsdi a<M< 
ymif rnengrnii ftar^rr, dan adit yinjj irufigcnjti irfri'r Adab ytric mengcnaj 
biLui L'u. dLpcdnri Jagi m':njjJi ircl m^mahuni auJ kajirnil. cara lisLL neni 
besaikan kaklnial AJlaJl, JliColfiJiadLTkail h.aCL di laJa ifiCniba.ja wcn-paj kc '.nut 
kit mempf.Tluu, me ir.p*rh ilijs. peruaan dtin rnrinbEtiJika^ jiWa. Dtn^ui dunu- 
fcian Vjnii-jncan Al Our'ui yajig dlbajca d#iL|5Ln. jirraji LkJiih Lldah, dlpil bf-J- 
BfirJ dalaTn jL*a dan uiCrCiaji \t uXidl hBU dnUblcJnyB. KCbeiiysJiya mi ndilnli 
adab yanr bctJluLXilleBn icnjfan- T34Cm, yaiw d!«nean. ha? dan jtwb fiehipi nraHsih 
Iniam Al GhU.aU iPcnjdaskjLp, bj.t>imana -^r» hah mcm'hturtin talimit Allah, 
paj [ii ljfl^i p-RTi'NM AJ Qui'an kf hki rlda mcr.iuljiTiyi maka IcrluViih dihulu La 
harai rrienghsdirkan -daUrn hflrinyi, tiifcifu kuheiaxjn Allan yajif rncni(jun>iL 
tilimi f-biliirii: itu. Dia Kims yiVin dalirn Kabtiyi, hahwa. yang diuaC-anyi ] LL> 
tiukinLah kalain minuiia, tipi adilah kilani AJlih Ana *a JaUa. \l tmUUSJ ksfl 
ularn AUati llu, saluiTi saja. dalain nudribALUlya, LCifil JMftB dalirri ircnjaga 
taLisa.Il ruli^in AJQuT'iin Ilw leildki. ScbiidUTnana ying (fyLwiy»lt»n, 'IkriTnah 
dL(1 Abl Jihl. *mj3r JfUJil hatiliya bjU JH.*ltha.[ |{mbajiTi-|fTnba.rMi yxtig brrtuli?- 
turi AHJur'ai'i hejfErak-'jhijLk juiolaK-r^h tcnU-^u. I.ilu is ncmunpjlnva isLem- 
lHtl dEni lilembs:, umlriiL bAjki-ji "Ins adbJab kalain Tuhar.Vu! Ini adaLih kalaili 
711113.11101, riE rnhesirkLn kalaru AlLaJi btTicli ni-cmh<si:bij:rl AIIjJl" 

AdipMH itwnetntl adbb LaJuc diJanl mtnVbasa. AlUnr'ui . leLain dadapnci di 
d*la.m ki'ib ffiya' ['JumLidajn. jut! biliyik IcTrlapnt dL duLani kinb-kitxh liin- 
nya V|iij.lnya dilam kitah M lnpn o>li AL liKlim Jn'aluddin Ax SnynlJu, !eh 
ang a.dan rn<inbajL.i AlOvt'in. ilu diperiiiLLTiyi rampa.1 rjninjiib beberapa higLui. 

Diaji-inxi adab ciivinbiLa AKJur~a.ii, yaJiR ttipEn.tiFig.iaU.1i : 

L. DiiDnalkan m?irjti"i AL ijur'an Kiudah LwTH'udh.u, daJim ksaduD bEjxih., 
itbati yaji* d)bj,vi idaLali *ili>i; Alkli. Kfniudiin mcnuani'DLl Al Qur*n 
htndiknya dEngui tanga"' kjiuti, wbaikny* rnEniej-i-i-pryB dtn^m. k«lua t*- 
LaJi tingan. 

1. Ihaunalkari incmbaca. A] Quj'ui di Lempit yajif "ktiLIi. iCpcrli: di rjniak, di 
liica'y. d: irtuiliULa. ilih di WiipaL-lefrLpaL Jain yarlg dkhf^Lp bftiaJJS. TapL jaiig 

pikne uiama laLih di mEijiJ. 
3, Disuna'lkan memhiLa Al Qijf'an m -nigh a da p Ice flifclHt mcinbiCBnya dcrg.an KEUTAMAA^ MtMBACA AL O^R'AN 106 

khuiyir dan ttuuni.iebulrnyi d^n(j*n M pakaian yinjj pantai. 
V Kt-tlka ncrntafti Al-Q'Ji'Hn, thj]u1 hsr.dajcnya btruh, cidik trend majjnan, 
jrbajknya j.tbclurri mErnhaca AlCJur'an niuiur daji pp dibtidhfcilL Lfci'ih dfi- 
huLu, 

5. SelieluiiL mKiahita ALQ^'aJI, disunalJC&n Tntrnbae* ju'^^rVWifc, y^ng bcr 
tUfiyi: -1 Wfr-ufrjr.V.-Jir n\jtisiy i^atthsnirrajbn. Sf-rudiih itu. haTulah dlrsKd 
Sifi4^^|)'fl]^iwr^ /»to|fl. MjV™ dnyu dirninu Icbdh dan/alu perlinuuTicxn 
AJUfl, Eypayi kiJbu}] dBTi jirn^aruh. tipLi-Jiyi lyaj-iaa, nhJu.oifl jlitj rta.ri 
Jikiiaj'i Klip EClurLZ fH wakld Tnemhaca A] (Jur'ao, Itrjauh dUL jy-ngpiin atau 
f..n]ijn. pjftJJ JMJEi icbeliLrn alau lejnidaji membau* ■_a' , iu'*- , j'li jCu, hccdOP dE- 
ngan ruk-pjd nKTnnJicin kcpadi Allah nipi/a ba'j,ii}'a nL-tailadL ttfftnj!. TJci'i i:u, 
Kerhiinvi »pcrti t-f riiul' 

Arttlljrl: ri Allah hufcikirili'. jin-p-i lcpj£l tl - n hiJ.nul-Mu iin Lafc*i :l.jiilih Mpld4 
iar:i lahirjl Jan k>.j.rjrjh- W j. j- j ■Ulah TfJTtf Mil" J PenjZajlTi :•!£] P*ny»]fin£ 

6. Dliima [Jd/l irHltitud Al^ur'271 detipin U.['JJ, yailU dentin 'Wiarl ylnfj «Uii- 
p*3in dan ttninji. «*uai Cfcajjam Hunan AlUK tUlim mra; (TlJ A.I MuiTam mil 
ayit 4: 

>_uu © Ai&i*5^i!£ 

Artinyt: Han barjlih Al Qmf 'iaje-j ilcngjn tjnjl'" 

MtlTbiW d«n({j.n tH- til i1"J Jehih hanyiV m«Tnl>-ri bekai. dan ir.Emper.gai'jhL jLWa, 
SErta lEhih Tnendatangkan kcLenajiEan 1m. Un dun can hurriaL krpida ■*■! 

Qur'wi. 

Tckli bcukaU ln:iu Abuus- :_■.. "Aku ItbUl !u|u memrjacJi inrH .41 Ba.qjn.li 
dun All "tmnill dtr.iyr, raptl, njnjada kiibaca. idunjh AlQur'an denajui OH 
[EfbliJii-tiutU din iscfm-cepBl." 

7. ftigi ofbub; yang vjdah mcngrrti art dan -nak.vud aynL-ayat AIQur'an, dlSM 
nalVjji rnErn'nacanya dejigan pcniih prtliaUa.ii dull ptn'.lkJJ in, Lentanj ay»: 
ayaL yajif difcacauyi |iu dun makl'jdnya. Cir* feir t*rj4,n (eperti iniliK yang 
diktlistldakl. ySLCW UfliUnya. btrfctupk: riEmlii™, imtinyu tuml mcmp«iha.ti- 
kaa din ir.tiTlikirkan arli dan nukud j-'irag tETkijr.diiiif diLim b>i1z.ya[ yiii(j 
JLhjrsr.yj yai]u rriETnhaca i\LQijr'ikn wrla mrridaiamL iii vans it rlH.fi dufiji dl 
rlaLarrinya Ital itu akin niendttiinp-iyi ufiluk inni.fiicuLVafi Ijfl AlUur'an 
itu.. I"ii!na.ii Allali dald.ii' sural {41 An, Maa' iVH E-J twitJUiiyi ltbcg.ni ben 
itj t: 

Artlny*. '■Apak^i mn.ta il(l*l rwmp(iK<tk*n Huji AlQur^H?. . 

Bill mtnbaffl AL Quran yt^t «|aLii di^tlli p*Thatia:i dan pEmikuin it:: 
dan maksijiiiya, rnaka dapa: dDuukin tetcn tuan ktEcntuin LtrhaJdp aiiV 
ayaL yaii^ dibiain>t. UfPrJinialli'S: till! N'.iin urr.r^i H^lda l y*( tiihih, 
maka diharanya tcibik dan. tzhmid; Lila Earnpni kKpida. ria'a din ii^^i- 
.it.r, 1j.Il biidn-'i -dan mm La ajnpuli; hda iii^'il trpada ayai ffvi, LlJti n«- 
mlntd pErLindungan lEpada ALLlh, bLU sunpjai Kcplda a : ,i[ nl^JfVr. ]»Ju me- 
nmta dan meinuOi^n iiJimal dan brjiruUK ft.1cru.ir.ya Uaianya. tjo|th di 
ULLplaii denjjin luan alau ^jfOp daJlfii hlti Uja. r >lllv'JyntkilTI ol^h Ahmad 
dan AIM Hand. dSn |l>nu AlJbaj yiFlft malojjdnya vha^iL brrikut- 

l>vi C^'^jp'i^ 

btliajj laiu iiicnilrasa 'i^S'iriJuii DbHw^ya-lcan pula oIeH 

Abu Thaud, dan *'»-il bio Elij: yang mikjudnya irbiEil btrUdM "Afeu 
dtiLJcar Rawjl-uLlah mrrnbaia. juidE A] hUTJiall, nuka HyjuNJah .jEjudirt 107 KEirTAMMNMENBACAALQUlUUl 

Dcrnikiin juj;& disiUVarkiJI sUJUd, bill memhaa ayat-flyH *a;dah, dan lyjul 

itu ■dinunalciTV Jtwud n'lawffTt 

AyaHyal n/idaJi ilu trrdipat pads 15 tnrnnal, yuiru. 

1 . diJiin tjnt A3-A 'ebb f iyn1 20* 

1. liUim I'jii L Ar-n'd iyjt 1 5 . 

3 illliffl juta L Art-Kihl xyit 5D. 

4 . i>j]b[ti ilier t AJ-Ietiu' ivit I f» 

5 , diliiTi iuroi M iryiini iyi1 58. 

n. daJann luril Al-Hfcjj lypl IS dan. aya( 77. 

7. iLaJiiti SHJH1 AL-F uiqaji iya.[ GO, 

B, ctalirn ]U.r*l AJl NaruJ a.ya.1 26. 

SI. t&lim ru.jj.1 iM-Sf](bll a>il IS. 

] 0. ii*lim jiohe Sh*ad ayar. J 4, 

1 1 . 4*lnm SUJfiE FLuluhdUl ayaE W 

13. diLiin iuia.E An Najrn aya e ti, 

1 3. .Ilia in suiar A1-] ruyiqiq ayat 21 , din 

14. dilsm ftj:i[ AI'Alm. jjb1 ]U. 8. CaLim membaoj AlQuE'in itu, EiEndaJdih. b*h»i-bmar diin H jjkin aid dui 
imkjuEbiya , lebtfi-letiJi a eh baa unnpii nada ayit-aj-il yana; mcR£E?-mb*[. 
l*]i miin Drang-aiBjif. yiHg btEdaaa, din bigsinmiia hCtSlnyj. iikjun yan; 
{tiaeaiakao biEi mEreka, S*hutni HjjI n den^n itu, mcnutu'; riwiH", emJi uhi- 
Tint DBiiyit yaiiK men ajLTiEtan iii jnaanya di Kali rnEmbaa dan ni«idjsnj(iE 
a j-al lyn <ud AHJue'bji jang; TnEn.BB»mn»[fcfln betata. Juiiib ymp ikm di- 
JiMLU dLtli ujing-arang yinf IxirLoil. 

9. Dimni^kin rT1«inMa ALQur'ui dengsn mia yine bieui lip merihl, M- 
bab man yang (jap-it din. rntrdu itoj mEr.iEEibi,h ki'LTi ±j]ian \ntvtnya A) 
Qufail. Hartj]UUaJn.i.vr tdih Tjcuabii 


Aftinya; "HmdikLih hamn BfcjJiifi hian MX Qiie'UI JlU de:ipaji niijama. yanj EtiBT- 
di:'-' 
Uiiiwa va ftaji . l>ahwB ptdi suatu ^lalim RssuL-ullalr s.a.*. mtniLnss'j-miiiaajj 
Ulclflya, Slid 'Aiiyah r.a. yjiru ketelUbllL ugsk Itilamhat datin^nya. S*[Clflh 
11 rLatJTij;. BaBllU^lLlJl bfct»Qyi k^padaivyi: "Bagjim^nitjH Itjtadaajlmu^"' 
'AiiyiJi menjswab: "Aku tcrlamrar Hjlan^, kattrti mrnEbr-Eirfcin ha.^n A I 
Quj'an scsetirinij y a n* anp.t fcflgn* Uei rneithj *ajaJ1yiL fieCuin ji*n«Ji bIcu 
1 n.iduifirtin i.jaja i*uaa7» ily." Maka R«juliLlliH iciua benJiii din pEE^j 
tn^nder^eiEtiPi tukzaan AtQur'an yaiiE dikitatan "AiSya-h Ltu. RimJuLkh 
k-tinbili din irwnp [3 kin itpidi 'Aiiyah- "Oi*njj lLU aJtdLli SaJim, nudik 
ilkiya. Abi riu.Ej.ifih, PUji-DUjiiJi bap A1UK vjiib bt|ah mefi^dlklTL uruij yi-nj 
lULctnyd itpEEti Salim itu iebifp.1 ■unr.rriiL't'j.''' 

Ole n Jtbat sru jr.Blafjtan Al Q-Ji'in ELcnau nuui yanp hupii, arklah dj- 
lunitkail, aolkiJl TijUA rnchjlEji: tElcntuiTytctErj-tuin dan cala-at) mEm- 
tnea Jtbujcaimuia Vlfia UbH flUUEiplMii dalun ilmu qiriat din fij-wid, 
Kipcrd menjajca midnji. luttkilfi/i (btcLmya) Ltlaha-ninya dirt Uin-lminiiya. 
Di Eblim tilab Zuwaidus rwdhfh. AWitaafHnin bahtat Aulaaulun A] Qur'in 
dniE»n cm tKEmaJn-nviin *erU mrEjanJit ! litWfitUJji-katfjiCUan. lepatti tar- 
sthui di acai ilu. bajun hiiluinDya; diuij yinf mcmbacanya diinu«ei fa- 
sdil. luia. i'ttfi; .vJjlgTnrrnrlrripjtj.njiva IueuI berdtiu, 

111. Kftita Entmbajca. A] •Que "in jinfamlih. Ljipuruikjn Jijinya karenn h«IKltk eje[- 
bltLtl dcnjtafi i>iartj[ lain Htndakjiya pcin'ru-^jji diteniikan ibmpai Yt bain 
yalll tekli dHtntukm , bUHlah dbudbibL ]uji iQaiaiif i«rtawj-1iwa. bcrrnahn. 
miin. dui laLn-lsin yang. semacam Itn. k«1lka i«dait| mtrlfibiL* AL Qut^jl 5*bib 
pfitcrjiui yinj wpprti ilu tidik balk iSiilukan anvakfR rnerntjaVOa Kft»6 Sun dan 
iKTaxli lulak nuTighciEmiri kf lUELinriya. KELTAM AAN MEM&ACA A [. OL'R'A N ] Ql 

[tuUdi Jl antara idaki, cn-i cira yonp tcrpenting yang harua uujag* darl dljKcflll]' 
kjn. jehingga dtTigiii dtmikiaji laHirian AL QmYn. dapal [erJKllbaia daiaiJl se|>iik- 
bjaknya. 

5. Belnjar Ai (Jur'an cton m4Tn^4j,SJr^>7*VH 

Setup mu'rw yanf^ fflttr,pwc»jli AIQiLr'tJi, niempunyni tairajLbaii daft 
lanftjtDDf jawab lethadap K.alib Suciny*. I'i ^nUra ie*ajiban dan iaiuuuiij 
l*wab ItU lalali rneilLurfaJajinya diri iriEngjijaj'kjjiJiya. Beunar dan mengajarkan 
Al Quran adaLih. Icewajifcip jhh J a ft [nulla. RajuLuUiJi u*. itJtb mania talaji . 
"Yui£ lEbaTk-biik lamj ialah araiig ym| mnnpdajap AJCJui^ dan mens; 
ajlckaranya. " Dalim liadiU kin Ttuuljllili mtnEatakan: "'SEiunggulmya «»• 
ocaiit yinjt bopifii-pajp pHai nwmpelajicL lyac-ayiL dalain Klutrulkh Itfcih bnik 
yatig itpETti ini dj-riparli jnpn£fcn;flij|n jembjhypnj JUJim IGritUI Jlkllt 1 ' CUli 
hi dill yang dbjvnyatkj.il aLen |nnu Ab'hj.i RpvuTullflh jujej intllj^Clkin: "5ilJ»- 
napa yanf mENipElajirl Kitabullali, >ejtvj dian durnalkannya is. i ying rftrkir.r..iir 
di diilinrjvi, Allah akan mtrau itju ktnya dkri kcfriatan dan itin ddpElihaianya pada 
ha ri ki jm>r dan jiku yaDg tejat. " 

BfaHjaf Al Quj'art LlJ nwmpilCiUL kCWajLaan yaag utama bap sctiap niu"itlLn. 
b<Eiiu ju^j TFEnjajaTkHnnya. &Eiaji[ A I Qvr'pn Itu dapic dUbag? ktpida 
belicTapi Hn^karan. yaitu "helajac nwrilMCjjiyi turipii IiJjicjt don balk 
menuruti qaEdih-qaEdiJl yang btilsiu daJam qliaaC itUi Hjwid; btlajaj ard dan 
miksiiiLnya umpai rriEngejri akin mgkaud-rnatjud yahe. Ctrkanulifl*. d] dalarii- 
nya: dar. tejikhii belajar cnen^ufainya di lose kepjja. MtSJilfniTia yaUx di- 
kETjiikin pleh paia itiuDat p4da Jnaia K*dLiUiEuU\ dcrnikiaji pula pada mui caJbi'in 
dm (Ekirnng dinLuruh ntije/i LiUm. 

RelajlE AJ Qur'an Leu haidallah daii ImtiEnjak k«rf, wbaaknya dan 1e- 
mciijik bervmur $ *1iu 6 1lliun, itbab uni'Jf ? Cihun ludah diiujuh rneng=t|akan 
^mbihyanj RjmilulUh Jildih n>erijfl takiH. "liWlihlah anak-utaiiml hittlgccjl- 
kan lembahyajia, biLi mdah tjenjm^r 7 tab Ml din p^kllllaJl (marthUflhJ bill dja 
tiiU. incngcqikjji iccnbajiyanD; kaiiu. ujdali ljetunruT [■!> •tjh'jn J '" 

hfnUUbkl.ll ahak-uiuK dlpat tnlajar Al Quj'ui rnuLu pEmnijik kEcil 
itu. Bdilih kewajibifl tiTllUt HUUlya nUmlE-iUadlie Berdoialah ltbab tui yang 
mEmpuryji - jnak-irajk, wttjij iraJc-aniknyi ddofc pandal irutrnbltu ^1 tjui'an. 
TtddJt ula irnlu yang paling beer dd hidana^i Allah nanHnya, hiLinini J.nj.k- 
WlkTiyi tidal! pUlddl mtmbld Al Qur'jn. I^EbalLlmya. tidal jJa kEjernbuaan 
yang le-bOi cn«nuiicak nanEinya. bilarnana arang. lua dapaE mEnjadikan liuknyL 
pandaj mfmhica Al Qur'aii. Rj.iiJulLih L.a,w. ceIbIi mEngatakan. 'Tidak ada 
iiiatu kEimtmigara hag? sedan; yiraj IeIaJi mrniadikan aaiaJCnyl pundit nlCHV- 
aavs Al Qur'aa, ItLuaJi biiginya nanli padR kin kiflTrldr ak«D dibenkin 5j.ihi iruh- 
luria dari. dilain j>'ijitg, 1- 

Pada umkai: p^reami nU, ylilu Ilngkat jnEnipELajan jnEnibaca AlQufin de- 
nain bajk. hcjidaknyi iMdsh mem Ulakianakan. leliin^eu udiK ada la# ojuir 
ygng tmU huiuf AJ Qhu'aQ dj kglingan fillijittkai tJlafll. I>l lUp-'Jip rurhah. 
IflJirja Oiafit li-lartl hmikiknya diaktifkan bsiaT lienar pirnTerunl-j.un tula nurwl 
Al Qur'in, K-liingfa s<rUp IQi^lim yang; rrv^njadi keluarjga nunah Linjiga itu iu 
ijflh pandaj wnvuiya ITl(-ml<«« Al Qur'an dCH&Ti bUK. Balai unruk iracihpclajan 
At Qu:'an itu hajiya bila aEicaiang <udjli di Hilar kt Lubang kuhyjr 

Jddi ddlk ada aUiad mitut bdlk utenipela^ahJiya, mLciJnva suja kaitna lua, 
Uunia mdak dewau din. sebsjiainya. Oal*m Luiajkiian pwiama Btktdaj uaiidal 
mem.bj.La. Al^Jur'jn denpn tiaiV. Hal ini heuku bus iruk -anak, -^rjng d^waja 
maupun Orajla Sii, pria. ataupun v.'iiu'ji, xrmuanya btTkewaj iban unluk rnempda- 
jtdiVl. 

Ssfudih ilu r haiulih mEnjpnlak t( tme^ji yine ktcijj. yiitu jiiftnipeiajjcl arti 
dan maliud yjJig terkandung di dalamnya. DEragan denukian, Al iJur'iTi itu 
betuL-betu! nienjadj pdajaiarL, pEtunjuk dan pEcatjrui bap leEiip lruillira dalam 
hifeficapai kctahappiaJt kidup yurta dlndhai Allali, l!ntu](. ifjlih HrEmah Al 
QiLj'avn Ltu dijujiin dan dii triolein oLeti ptnienjiiah. dtnpan niaksud ieu ctr- 
jecnah. ALQer'ari ifj dipa; rtipeJajiri wca!* mE[ala o'left leLufJh rakyil [IldO- 
nesia denjin muiLah. TEijemaJi ini diBianm c-lth na[i nnLi niftiiinjl hints rijinyi T1U- 
Idiifinaitiia. PEbikujiuiuiyi duaaJlkan J(9|M<U Suatu Lerabaga Ne^ia yanf. di- JW KEITAMaAS" MFMBACA Al. W ETaN 

beii narai. Ltmbata PtnjulMtjftv Ftni*rftmaf\ Ktrab IbtdM QurVti. 

5clabi mtanpelajiti tiia fiicfiLtact icfta rncnuukmi ard dan rnakjud yspg t«- 

kjjLuUhg dU ifaJirn 41 toiiarij yang. lejptPlJnj; adilib mE;ngjja.rk\nniya. Jidd be- 
lljar dj.n m,enjpLJi.;r rnerupuluii dm. tup.i jin.,5 muiii Lip ud, yaiiB t'^"' 1 cU.pi.1 
lipiiili-pijahtin. STdipii rriungLiii hiinl yanf dipakjuri ifj leiui iLiiiutaji piali. 
4«i demikdinkX ■rtoru.inyi.. SebagUnuuia ymlE dllakjkan filth KatUJullah 3.a.u\. 
damilji.il beLku inerwtunu wahyu, waJiru iru jut* "«ui dLajaikawiy-j kcpaitg pi- 
i* ulubn, icltuti Mleiai »ialiyy ipj wwn. Fan whaSalpun bcjtiuat ■seiemi- 

fcin ifV L*r"ll. St(=:UMiya QEBTlg y* n E mcr.da.pat ptuqai^n djri fan uJiibac itu, 
rncL)njurkj.nnyB IcEji&da fijang ymg Liin. Demildialah scnaja rnnbirng rnEJiyiniuung 
icptTti nntaj yuig. tidik p'j-tuj-p-Lihjjnyj 

Mep^igiikaii A| Que 'ill mtnipaKill niftU yjjl* jLfl&ll inulia. Jj Us Allah. DL 
dilsjn tu.£v Enengaiackan Al Our'sui lev tcitajidurig iLga KemuLuun, yartu. fccflTdlLttn 
iDBqfMJar yang nurupaknti wirijwi tufu NaSl; fcemiaLUaP meiriUia AL Qu'm se- 
mcntica inETigigiT, dm kfrnuLjuan mempcf d||ajn msknJiJ }'|Eig ttrfdndliEig di dnLam- 
rya- DrngBn mrnp^ir IcTin-nienerudi, i* akgLn meiujidi ajuij yinf rauhii mc milium 
AlQur'jn, 

Dili hudLli yang dirl*ayittui iddi BuHiix! djJl MUILHl y*ng beftUl din 
SLru 'AliyiJi 1.3.. KjJuJuLLih tclih, teiubda: 

Artinyi : -iueliii >inf mcmbta M QlltIii, 'ifi H" »* eftihU. ktLd mendtpiE urmpi 1 4iLtm 
lyiii^L* teEMiM una Jimpm muL-nuil yiiuj rwLi* l»ji Wt; d*n ih-ij* ^fif mtm 
Data AlOuJ'i-Ti. toutpi i&Mh. mtHt* m<mtaciB4'± Efrttjua teRum dirt aimpii< *■*!: 
t^r±1 Lidiiwyi italum luicuj, u ikin m™iif»( dM i^fJli' 1 

"nr'bipijji been iiiiini in mp.tikj.rL, taliWj. bdjwit] LLu ailaJali iui'U ■iabafi^ 

irfni yin.K tiruEic ptrtatii ^jritul. iUpdaHtL. rtfaelum mtrhetl^liri lLtmu Qiiuc AL 
Qui 'in. Llmu Buwid idalalh pelnjinn unpik TnEnijM-iciiki baaan A3 t^iilfi. 
Diiam llmu Tijwid ilu diajirkin ho^iinini can rn<Lifaikar. hunif yuig lie [dm 
andirL, liijnjf ^ing dninpjtaibD dm^n huruf yang Lain., mditih bdlh fn^lljrc- 
Lujjkj.il huriif ilan nuKJiEajjiya. bcLaliE m bipl L-ifkaH bWIlyi yms pli\jang uin 
yaiiK fJcndet, uui irKriEhiiiiiiluLr Isjjiyi Kuruf dtP£»n n , ie , nK»l)iiri(it i ' nT, y a k* 
padi M^reif yi-rtji tewdinny* (iitrf^m;., t*ni mu Tingan, iMrdem itin tidat, 
rneiTdpeLiJ3,ri cindi- funis beThenti [La|irn hiidin din bain-liLii lenjgpinya llmu 
TAJwid itu dJOLJiEkin laudah pinrdii mEmbica hum? Arab din tdah daptl me-m- 
hfl<3 AL Qu^jol KkcdiEtlyi. 
7. Coma pemlmciian A { {fur an tian pepulixmnyv. 

SetClaJi wifit UlUbiA. MuifLhiT Al UTUiTi ICLip niwupakan iituj-aLujiya. Muihhif 
Ymok djja.di*jln (JLtantifl UlrltC IsltrH LUliim u«)i1ml-«hL AL Qmi'aa. Mcitipun ibp 
rnduin tenJspn jugs ^cbectpi pnbcdian iilim pembician rc[i*iHji. SEtmb-icbab 
[ljnb.iiJcryj per he dun itu dipic dinmpulkiii diLun dm hjt, 

pctSuni penulLuii AL t>j:'ui itu uzidiri. 

kcdui j*E^*dun LSJijth ftlnJclO unuipt-aiarifAEan. 

eYthiIieuI At CJur'ari l!u dapat EnciurnfauLltan perbtduni pEmbacuxi, alert 
lurpn Mufhnjf A I ]rrnrfl diCUtia oLtK laJiabaL-iahibai ySilj tuLiutmyi bcluin 
da.-p»t dinuniklLin kE dklun golnnpn CuLuin yaiig hiilt, ien*ijBLTn|.na diteruif- 
kaJl JiLun tnltv "Huqaduinuh Iudu, KtimLdiiii". DkLam bulij tEUEbul [timi KhjJ- 
dup bwtiti: "PetHatikiJUaJi aJutai-akibat ya.ru t-t/ladi lutbibltaji tuLian Mush- 
hif yajuj ditulix icndiri. oLth uliatki.l'-jshil^l icnpn largaErnyi, T^lkHn itu ddlk 
btadU bailC, leJUrtpp tCidanp'kj.'UajUE. berja.dilaJi bcceripa. 1c.ehLi1ijji daJjjri jie 
nvlbifljlki dLEUIidP dAri t^id TULltan yang boJli. dlil Iwjjjt 

Untiifc menpjriEiil Herkat, jura tltri'LH d*J«n rriERJslin Aj Qui-jji menetaHl 
xaja bentut hJujji Muihhif Al Imajn. Iulfeeu Muihluf iju ditutii cileh jjJiibat 
RjibjLuIuiIi sedihri yaiif mrnrrlnu Al Qur^jR Lui^ung; din Nabi. KF.UTAMAANMF.MBACAaLQUII'AN 110 

Di lamping; itu pemiliian MmhJhif A I Tcrum adaljh tsnpa titik din birif. 

Adapun pnbodaaji labjah. DrangsiraiiE; Aiib leLili men: nib oilcan moriim m^cam 
[filial (biitari), senlfiifti pail* Cahuii ZDO H. mim-Lullab ahlj-ihu qiriaL yane ti- 
ifat fcrhinang bonyikny*, «pwri qirut llnu Mn\id - Di aliUri lihjlli-lahiab tuhiB Arab ^itij miih.u.r ilih litljltHinJali QiJra- 
nr, HudziH.Timiin, And. Kiul'lh Hiwaiin Jan Sfl^d. 
Din di intini nid-qiri y*njt (etmiihyUT ialab: 

1. AMwUiH bn 'Aniu, nieruu'ijgal lb Syam pa da tahun l]ij H, PtuwUpernwi- 
nyi VUIR [Ertriaiyhjuj ialib AJ Buzi Ahdu.1 Han,n Kimjd bin Munilnniad 
din QunljuL ALU. I. mil Muhajnniud. 

2, Abu MaTtaid Abdullah bin fcawil, rneninigd di Mckah tLhun 130 H. Pexiwi- 
pcnUinjJi ring. t«rnnii>rujr iaUh Abu Bak*I &yu"-bihi bill llyil dart Abu 
'Amr Flifn.! bin SulainuiL 

J. Abu TJatir 'Aibim bin AbL An N'ujUd, JnSrtlfli^l di Kufih laJiuu 127 IT 
Ptawt-prEaTAMuri rang Icnnajytnir iiujh Abu. SyU-'bill bill Uyn dm 
Abu "-Ami Ht^ti bin Sutuniau. 

^, Abu 'Anir hm Al 'All', rpnnarul|£al di Balhiali lahun 154 H P*Tnwi-pefi,wi- 
Ilyn ylni tenta^bur labJi Ad nuRrwi, Abu. Amt Hifti dart Ai 5ju Abu 

Syij'nb Sludtft bin ii>hi1 
5. Kid' bui Ht'tm menin(*a] da MidLnah rahuo 109 H. Pti4wi-pcEi*inyi yang 

tsrmiiyhur ialih. (Jul urn Abu Mum lia bin Mini da.ii Waruy Abu Sa'id I'u 

■nun ban ia'J'l 
b. Abdul Hii&n 'Ah bui Hannah A] Klhj, nwniniu*l di BainjiH UJiun LBS H. 

Penwi-permviTiyd ymg Senru.iyh.UT Lilah Abdul HiriLs Al [ aits, bin Klhibd 

dan Ad DiuawL [ertebuL dlitai. 
7. AbU 'Iniltlh HnlTliill bill Hablb. rn,fir.inij|£ul tihufl ILfl H. ferawj p*i*w]ny9 

ying ;cnn*jy}iuT inU-h Ahu MutiamTnid KliaW bin HLsyun dan Abu ly. Kh.jllid 

bis KhaLid. Qiiaa1-qiraa.t inL dimiiyhtKlc H ri r-ranJi dtrtztul lUunn #f«z.2i Sab tnh {boca+TL yjxig 
tojulij. Ktrt'ii.iillia'i Lurrlbu! Up qiraal yang lain, yjng q^rhqjji^yii irJali. 

1. Ab'j Mubammad Viliub bin IsJiaq Al-IEadhruni, m«nin£j^l dl JiiSllrah 
tabun 225 H. FMawi-TKia'wmya yang ErcmuyrLUj idah Ruwaji Muhammad 
bin Al-HutiWakKii dirt Haul bul Abdul M u Vnun. 

2. Abu Mnhimtnail Khallf bin tiliyim tUJCbJl di a[nl yan^ mFnin^gal di Ku- 
fali tahun 529 H. Pc[a*H-jKT*wiTiy» yinjt [E/ma^llUE lilah Libia Al WiTTiq 
dan Ididf ALMadda. 

J. Abu la Til Yaxid bin Al Oi'qs' Al MiYhzunu jncn.ir.Efil di Midjnih. libun 
230 H. PECa»1-p*fl*inyl rsnl "ciniiJiliui Lalab [bnu Vr'ardin dan Ibnu Jam- 

umz Dengin iimb?hajn yaiif rigfl inj qiiu^ itu mcnjidl lepyluh din diubut 

'XJiraaf Vo-jijJrraiJu-A-'t KemudiiTi umbu] liy crnpat qLTii-l yj.ng |jjn pull, yirij qin qarinya iilab 
Muhiimmad bin MahaLtbii Al-Mikld, AL A'mijy AL K-jal. AUlalni Al Buhrj 
dm YaJiya AL-YazidL 

Strtnu»n>L mBDJadi "Qijwil Yang Fmpai Meiaj". QiiMt yflTif) luj'uh udalali ql- 
[aj[ ylflB jriUrj'^iLi: -lyiuiu diiiwiyilkan oleh perawl-periwi yjJij biny«J(} dfii'i 
Cjiltai yinj tijta tdJlflh qUrtfdr Uiad (jaiuj dinrwijilkan cJeb iedtir£ perfwji 
Sedwj qim,( yiEiie cmpit idailli Ojliaai yltuj tyadl <|cru,h i[m jarani). ill KELTAMAANWFAlEiACAAl.QtJR'Atf Adapun q.:raat vuie bali] ialiJi qLuif yajig m«iamliiJikan kata-kala lU da- 
luci aj>aL wliflgij pecllaJiJiaii, JepEcli qirmil St'Hd bin All Vra^ai yan* irt.fr- 

nam napkin kala. i'^.. fct-pAfla i>a[ ^>-'ji r'"»lj sehinjjEa menjiadi 


ScbifalihaOi. dJtcnjig^ui di itu, A] Qur'an mula-muLa iLtuli* 1«ipi litik 
dan harii, Namun demikiaji haL Lni cLdak [7icm.psifi.nihj pcmbi.fr.EJL Al Qiu'sn. 
binii pm uhabal dan pin labJ'in a-daJaJl &Iat|jj-jlMia. yilU [■* l ' h daUm haka- 
ia Anh. OJill sebab Ltd mtreka d*p*t nnErnha£inyH dengnn bait din tepat TflU- 
pi «1fiih agima Islam beniu dan 1: any at bangsa >"aiij; haka.ll binjju Atab 
menuclLik agamn [dam, ^ulitlab batl intcCfca iliCmb*M A] Qiu*aji tanpa tdCtlc don 
bail] Itu. 

ApahiLa kiidwii denilfkn (til kaftan, iaUk]la»aClj]iUl liaJi>i hal lni akaji nxmm- 
buULan kcialaJiaii-fceialahan daJan-i pemticiin AJ QviT h aT. 

Maka AbjL AsWad Ad-±>Uab mtniambLl UUttatLf untufc memlieri tnnda ianda 
dalatri A] Qhilr'an dfr^in tmti yanj; berLunan. wamajiya dengui luldnxi Al 
QurVn. Tandii.tandi i(u adalaJi (ink di u.1as unluk fizr-hafr 1JLik di. baTpr-ih. unfJi 
tairak, titik rta lEhelaJi Lctri atu uncut dhammah dan dua tjlik untjlc mnwjrc Ha] 
Lni (Eijadipada maiaMjawiyah. 

Ktmydiui Hi mui KhiKfaJi AbduJ Mali Mil Maiwan (663-703 M.). Najnir liiji 
Aitlim daJl Y ally a bin Vi'nlai rncnambaJULafl L»J>dt-(uP** UFl1uk Jiu[u1"-|i um f yang bcr- 
(itjk defiaan UfiEa ysrij «ir_j ijenjin nil 15a n A I Quj'bii. [*u odalah luituk id embed y- 
Icoji intui iTuLiud dad litik AbuL Acwad A 4 BuiM dcripin titik yxng hinj inL 
Titii AbuL Ajwad adalah untul Ianda haul dan tilii Nuhoj bin Aibam. adalah. 
titik lnrnii. Cult pftwjIUiii innaiain Jju LeEap birlaku paili mala Hani UlnaJ^all. 
din padi pftrtflnlaMll Abbaaiyah.,. bahkan tstap dipokai pula di Djiajiyil wmpai ptj- 
rcmpban th^d Le 4 H. XtmuJllfl UciilJaU bahl^i on praubenui landa sepEiti 
ini mCTumbidkan teiulitara nigj pm pKJnbiCa AJ -Qui^n, Laicmi barlalu baiiyak 
titlk h nkuj licit itu lam* kelairuaji hampii m«ij«U wrUpa W*tlUffly». 

Mat* AJ Khalil meniimhj] intsinTif, ortufc mcmbuat tuidp-t*ndi yeng ban:, 
yum huruf nwi*' kecii C ,^ J ili at# utrtuk 1fnda dtwmmffr. Tiunjf aiifkccii 

1 ^ ) unluk tmda fc.r-Jm], 1 : . JiuctjI 1 > mr t-f-rj'. 1 i" _^* ] imtuk ukndj. Aujrai^, kEpala 
hunjff>tni' **^ ) imtiLk tanda ijffidUir.^, kEpalaho ( 4) J unluk njJtun dan 
Vcpala fffn ( ^ ) unhik frf-Tizafr. 

KcmiliUun fandB-tUldt mj di pcrmudnJi , dipa[D[i£ dui ditambab iBtiingca rn«n- 
jadi btilluk yanr a-da Ktataflainl. 112 DA* TAR JUDUL SlikA TAL FAATtflAff 

MIJQADDCMAH STJRAT At. FAATlKAH i 

PENLTUF 5URAT AL JAATIJLAIL 6 

SURAfAL VAUAttAH 

KLOAKHMAHSUftAl AL BAEJAKAH 7 

TDfiA GQI.O\OAN WANUSlA DALAM MENCHADAFI ALCHJR'AN A 

GoJon^n MuVjji S 

GDlcir.pn. kafir ., , , . - , ,.,....,.,., 9 

(jiilan.p.r. munafik . . , , 9 

KElibAAN DA>" KLKUA&AAN TUHAN J I 

fecincahnieii.v«nitali Tutiin YaivfiMaiia Eii LI 

Tantangan keparfa kaum fh Liyri.lt in rnen£«iaj A] Qur'an 1? 

Baljiui terliadap nnn^-prang yang Dtnrnan 92 

Fi::ujr.pimdj.nrprriimpanujaji dalain A]L>j['in din Li LI Trail -hilcirjili- 

ny«. IZ 

Hukti-njiiij kckuufu* Tut 1 in . 13 

PEncipliin m»nmL*dj.n jHrij^imannyj d| hum] . , , ]1 

Fr-RIN'GATAN Tl'EJAN KT.PAD A II ANt [5RA1I. . , . IS 

Heb:: ipa. pcrunlih dan Luingin T ulmn |(ep i Jfl H^nj liiBll 15 

ftruifiUi tlllLniaL S uIuji h^poJa Bani Israil J 7 

Ptmh^lsiap TtchadiJ tlKtf din ftfbualaji bani ]vriii 19 

Pah ail oranp yj.ng beri mm 19 

Pemnalaian Eerhadap Ram I*rail .Vine; rn*lan.g^E pfitjinjian HtngLti 

Tuban . • 20 

Kl-.-ih. prnyeinbtJihan sipi teLina ..,.,,,... ..,.,,.. 2d 

KtLnUii-iii uraj.j; Vdliuduutar dlhiEapkindLmiH RaiuIulUn s.i.w. 22 

Bam [j-ai| rrie^inKkaii jinjiiiyB d«i^an AUih , . i 13 

Siltap arang Yahudi Lirhidap pa™ Riiul dan nTitib-kitih ysflfc dlturur.kaH 

AlMl 34 

ft-nycm bilun yanc diLakUiifl b^ngsd. Yahudi Eerbadap inai up:, 
menipalcan ifihajpi Lam bung, twtf ItMtndtJUJIjsin :ncjLta tepaiU ben- 
da. M 

Hem'JiUlU TLtUll bftrartl itWiTIlI !uJiL Allah ying menpiLiunya. , , , 27 

Idduhancirann Vahniii terhB(LT,pPait] SulaajSBn a.) 1EL 

Kc-Eidalt jopinin mang-anin^ Yahudi ler^adap Njrj) (Un (ah^bir-M- 

hibacrtyai , 29 

Menaiakhkin. uxuatu lyic adalah LinJjJJl Allah 29 

Tir.LLahan-ELndali.an rnenglnaLzn^i p^nbiditan , . . 3{h 

Lariilj&fl mcngkuU Till Jds dan NiiranL Jl 

Perjinjian denftiri Natsi Ibrahim a.i 32 

Agima NahL larahirn a.i ,,.._...,. .,..,,., i- JUZ3 

KEESAANTVHAjNLAHAKIiTRNYA YANG MfcNANG 35 

SckLtu proniniilun tibial 3fi 

L'obun. beraT dalam mcrit£iV!kiii |c£bcnaili". .Ifc 

Minasik H»jl 3& 

La'na'. Errhadap arang^iTjai£ >*p.ji meJiyefflDunylkjn ayiL-ayal Allah dan Hr 

hidj-p ocBIKi-ilaillsfciDj . . L 44) 

Allah vang btilc mil dan yariK n»HMl rulaji 40 

Mukanua yang hala.1 dan yang hjjftm , . . , +2 113 Pokuk-pckok Acbajikan 

QitfiaBtfidui lukma Lnya 

Wiffll 

FUjbi 

BtJ-jjLid drjLC/in jLwn din naila d: jilan A|Ji.k . . i 

Hai i 

PteTbuitin ntent-QJSlUc nuinafft , . 

EiLkmih. iliuluuiyo p-ui HiigJ dan LWlblEil tutfliiL bun! pm pcnpikiitnvi 
BhHERAFA HUKUM STATU 1 AT ....... ^ .. 

Ocinpuranjjwiu JabtiJ nailali r . , 

Flukum jiE[BHfc<Ji]»m LsUm 

Ktumii, judj, harta vong dirafkallks n ddiL pEintLihuaan anak yuLinn 
PukokpoVtik h-ufcurn prTtiwnii-n . p^rcPiian dm prny,ij:'il:J.n . . 
K.c*aj Ltart mtn^fcrjaLan SJioLit bLupun dilim leadaan ^fltur .... 

WyB&l ujiL'A ik-icTi iLui mu:'ih 

Kewajihar. bgqihad dafl.m«r.^kaik*n ha:Lidi jaLiri Allah . , 4? 

43 
44 
44 
Ai 
*7 
4S 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
5B 

i» 
S9 JUl 3 T/£NT"ANtJ KA5UL-KA5UL DAN KEKUaSAaN ALLAH 
K«s1irncwfljTi (Un. pctbedairl ddaja.[ JttuJ-juuL ... . , 

AnjuTxn murnheianjakar. harti] 

Ayal Kutil 

Tidal *di yitqaftn flitmiSUltJ apiini rilair. 

MEnbinglci1lHnk«nihflli srina-umnf yall^Judahiruii. . . 

CAft^-CAftA PENGGUNAAM HARTA Da TV hukum-hukum 

N¥A , . . . , 

MrmJkth'kafi haTta dijalan Allih . 

Hu k'-jm rib* r . . . . 

K tok sjiTi igjirn nu'smHRh 

PUpan. Allah tErhadap para mukinin dan du'a mcrelca , , - . , 

PtNUTUPiURATAL BaQaRAH , 62 

« 
it 

63 

ti 

64 

r.: 

I-. 71 
7J SURATAU WRAff 

MHQaDDIWaHSHRaT ALJ 4 [MHAN . 7* 

Kl fc'SAAN DAN KEKUASAAN At.] AH 75 

AltJuT'an dan Kiuh-t.][at> yariE srbElinrjrryai 7J 

Ancaunad AUbJ". kEpada Diuig-ocane liTir dan penajgruh Ilu(b tenda (Ju- 

iui#] 74 

ftinyaiaan ADUi ftnMtll fc**M«n lUn ktaddUL-^yi scrLa agarna yina di 

pdhai-Nya . , TH 

Pcmhalanri tcrliadafi dnn^-firinj; yari S ■mi , :n-ibuniif , i >ttii-RLl>] 7H 

Urinr-unnj YitiU'dj berpildn^ 'iin hiit urn Allih . . . 79 

bMhLi-Dijk'l kelC'JUUfl fcn kEbERUinAlla.il i.w.t , . . ... 7? 

IjiinjtJLp htrpihik kcpaOs Giant, kiflr , . . . 8*> 

Bukli duti kcpidi A][b.1i i.w.t „ . . . JK) 

KELUABGA TMRAN , «Q 

K. it utan mantel u arpa '[miiji #0 

KLUh A! Maiiii n lm puLrra Ma.ryarn S3 

Ajatan kepadaiitmi Tiuh.ld 'MUlaLu [h[abi.rrT ... 'V< 

5:k*p AhLI Kltat» (C £(16040 OtaA* LsLiio 87 

K.Ebu.rukan nrarajg-firarig VihijJ] SS 

ii'jrjjij NabL cldak aJun rrpni^Tinih mDnuiLi rneii}-Ernhnh dlliiiya 89 

JaJlji paji Nf la kcpidi AM tentuiE JLembiui Muhimrnad i.j* 1 S3 K/Z4 BAST AHA N ALIaHTEHHAIJAPPElNDAxAT^lNOAPAT AHLI KUAB 
TfASGKELlRU .... VL 114 

Bajilalian lErhlillp LLMIljSn. cuinji Vahudi ItnUTij. makanan 51 

BirvU-hin terharlap penpkuan Ahl] Kitib tejltung Tumidi ibidih yaji£ p*t- 

taiiU , , ^l 

KEhuuMn intnjaft pfiTtalMin 92 

Kri*bihui umaLljlimdajiymi!: yir^liir ?4 

Ptnunpairiiin harfa ying dbiaffcahfcan aimj-aring kafir 9S 

Lajungan. mEngirabil aiajig Yabudi lebigaj [email tnjCi^ya&n 9\5 

1CI3AES PERANG BA1MR 1>AFH UHUD , ,...,. 9* 

5-ibai Jin U*akJ(idlttJ>aj0a ALllh -pBFii^-ll ie.mtr.mjnL , , 9* 

LiJul^Ul mcLaVjkin. rib* dan pcrlnqah unluk beitakvm 97 

Prrintih. Ei^t kepida Allah d*n Baful. terta rifat uranaHUanJ yinfl; b*rtak- 

wa ■ ■ ■ 91 

Tejurajilepada. jcbigJaJlllhalMH jflilfc tidak t>«diliptiii H 

FViinptaji Iupa,y4 WUpadl (ctllBdnp aj Aran mang-DTing kafir. . . , IKf 

ScttaH-Bbab ktkllahin 'JFilt Iflam iikm parang Ukud 101 

M^riirapnkirijfa - * bark orbin. dan hen.lhai 103 

A think .Jan helwripi lifif Nib [Muhammad LlW * . . 103 

BEhen.pa.ii.faE acing-oraixg munafik HM 

Paliala artng-Lnalte. jartK mid f>*Jl]<J ■ - , • 105 

Ajrtl-ftyiiC UnTUlC Ul*Ji«lUHrntin hiri Nit" Muhammad ».■.*■ ll>7 

KcbakhLLan din duila icria hilaupi-hiliiuinpa LUtl 

Fitdah *e|a|ju ingai kcpiiii Allah dan rnECEnunfJun tipIiirt-N^a 109 

KEKiiingnn KnlCPlii* haji fyanj-ocsni kbJLr dan ktbaJlijrlaan ibadl "bngi 

□raDg-araiLg nml'indi'i , Ill 

MlNLTUP SURAt AL[ IMRAN - , Ill 

SURAT AS N1SAA 1 

KUQADVINA-FI SURAT AN N1SAA" 113 

HUFiCJM KTTLUARGA J14 

Kt*ajLtan ptf4 WiilU ttrlltda.pl[uhj.Miy*d-»n krwajinan paji Wa)i ttThadap 

man :, yar.g di bawih penviliar.nya . , , , 11 J 

Fcikuk poikak hj kurn wariian lit 

PiB[-diSJ unml( menetiplnn pecbu.ataii-peTb'JBtiTi kej J B n hukjir.- 

Ilya . , , , ■ r ■ , , II* 

Can mempeigiiili iiteTi , , 119 

..IV/ : 

ftebcrapa h'jkurn p<Tkj.wlnjn tl'S 

IsLiir. mtlindar.^i ]idk lniiik kki-liki ilui perrmyijan 122 

Bcbccapa pejitucan ludjp UcjiulinL llteti . . . . . 123 

KtWAJIBAN LtkHAflAF ALLAH Ft AN TFRHaDaP SF.3a.KA 

MaJTUSIA, 123 

KLfSUaA?J LA3LIR DaN BATIK 125 

K.C1UIJLU1 Laiiir dan 'jaLiri ilalajiL SciilbLh taju; 121 

OiajimJiaJlf rlHf Hdii EIhCL buinpyi da* giiqarran A Mali cfirhndir. nit 

rtkl L25 

]>ASAEU>ASAFi PP.Mr.HlNTAITAN . , . tZa 

TAFtTIK.TUJUAKJJANAC'AJf ETiJlANf; I>AI.AM 3SIAM L30 

KehiBiiiHin i-lup iIie^ Lrcbadtp nii.-iuh . . . . . 130 

iLk:ip-iO:a>i ojuij: hiunall* dily^i m(anMdariL p*p«an?a.Ti , , 131 

J£t*ajlban btJpiniU din. bcbtr»fin ndan-idahTiyn . 13 3 

Clta mEn(j.hj,dipi cinnfOTanu munajik 134 

Hukuir. nn-in'hj'nijh K-jTinp MLijliin L 3 5 

BeiIiIcu 'Elililah 1nAn.e3.1nbd italu Lmdaktn Hi 

Peitfldiaji ijitin oT«Tjg J"Ui£ beTJLha.d dan }ang 1*4-* t lK^ll13d feaitna. ui'JL, 

iklipifl jiifiii: Cldak UejUisd L36 

KEW^ilian licTJiLjja5i ilijalnn Allah dan natasaanya . 13V 

KEwajihon menfeijakari xhala" dalini k^ndaajibiEa.mia.niip'jn . . 137 IIS 

KF.IUm.:SAN MENJAtJA XEBENARAN DAN KRaDILaN. 13? 

KrhariLiaji idJL din tLrijk mernihjjt dUazn iYhjic upkan iciluIu Jiukum 

kcjdckin spirt ds\Jl pfetipimli ^nUn . , . HL 

Pembilnj^Ti iiu tftBiaJ d«n.j^ji pcxbuHkn bukincnEnucut inj{in(in|isn |4t 

KfebuUiui member Lkan hikhkk s[iri K yillii kiYiiii iLui Cua. mcnj-clEiiikiJi 

kfiKlUtUi ruinib [ui£gi H3 

Kthirunp Dsrrat'Wi 144 

Kckiriiiin berliku idil 144 

IBI ""■■■"■■■■■■■■ r ■> ■ p ■ I IIP" ■■■ I) MTV T 

fli^tr rapd ke-Eluksn rjcajig rnuriiFili . . , , 145 

JVZ& 

LiHHemn, melimLtrium ULapui-ucappn buruk k*i'adS itleOcine ]+T 

Akib4t kcttlftrUl Jbd bush ttm-jjuji Hg. 

KF.iATUAN AC AMA ALLAH 14-B 

P-mhalaian AJJflh t*rhj,dap prianEjaJiSji-ptlanigeiiriii oaing-arine, Vi- 

ruudi. . , , . , . ]4H 

fWiamaan p-Lifcak-pakufc Agama yangdmahyukin ktp*da pica Kiiul L50 

Ftn-duiajui Aiyjc"ulterhid»pN»bt , IU *,t HI 

MtuLili punki kililmh . , , ,....,... 151 

PENLTUP SURAT AN N15AA' t 1J4 

SURAT AL MAA-i&AH 

MVQAtlJllMAH &L'HAl'ALMAA.-JDAH 155 

janhprasftia kepada alLah dan fenyempurnaan a^ama 

ISLAM 156 

WUUHU, MANDtDANTAYAMMLIM , 158 

XEWAJtBAN BERLARU AD1L DAN" JETUR 159 

PF.NGINCKAR.AX JANJI FRASETLA QLF.f.1 DRANG-DRANG YAHVPI 

DAN NA5RAWL r ISO 

JiEEPCGAFVAN lANGKA YAHlJiJ MKWAATi PfcKlNJAH r\*Rl MU5A A.S 

MtMASUKE PALESTRA 1MN AKtBATNYA KJSAH FEMBUNUl [AN 1£1 

PERT AHA DAN BRSARNYA MALAFE1 AKA AK3BAT PEMBUNUHAN . . |fi,l 

HUKUM TERHADAPPERUSUH DaN FENCACAU KEAHANAN I«4 

FENGtNGK ARAN ORANG-ORANG YAHLTT TERHA^AE HURUH- 
HIIKUV TAlIRAT UAKKEHAKUSANMEMDTEJ3KAN PF.RRARA 

MENURCJT WUKUM YANC niTVRUNltAN ALLAH [<SJ 

LARAMJAN BhR.TE.MAN AKR AD DENGAN ORaNG-ORANC YAF3UD1 

DANNASRaNI DaN AXIBAT PRLANGCiARANNYA 169 

JtUTUKAN ALLAH TFRH AD ARnRAVG-QRANG YAHUIM 171 

KF.WAJlSAN RA5LI.IJ[ [.AHfi.A W MfcNYAMlVUKAN AGAM A . .... 172 
FERNYATAAN ALLAH TENTANG KEKAFtRAN ORANG YANG 

HENGTTIKADKAN IJ.A A.S. ITU TU I [AN 173 

SEJ3AB-iEH AB KUTUKAST ALLAH TERHADAIr ORANU-ORANG 

VAHYR] . , , . 174 

ORANG-ORANG YAHT'DI I>AN NASRAN] SERTA HUBLIVGaN MERlKA 

UENGAN ORANG-ORANGMU^MIN J7J JUZ7 

FERINGATA* KEF AD A KAUM HLSL1MCN TERFIaTjAP ADAT ISTlA^AT 

JAHILTAH YANG TERLAKANG 7S 

Lajuijun men EJiirjrnk.au iTU.tB.iuTi h*J#L H*. 

BumyjiJi dui tufrinliiyi. 17* 

L&nntan mcmtnunn kJumti, berjudi, bciknibui u-ntuV bErhj.Udj.-n mcnpirHio 

""ib 176 

Menf riotmitp K»"kfl1i icbi^u i<Jw>|;ijj/u kehidlipan nianuua 177 

Liraiif an ricrrjriyi lciilJiiB hal jiiif ftierijch+bkin l(.crn.U4lliiJitBn 1 79 

ANJURAH BF.RWA5.IAT DEWCAN PUtSAKSlAN IBP LW SALAH SATU PERI5TIWA Dl HAfll IUAMAT . 1H1 

1EBERAFA BU5AH TEhrTAKC "ISAA.S. . . , . , 1*1 

PENLTUP SURAT AL MAA-tDAH 18+ 

MUQAJ1D1H AH" SURAT AL ANAAH 185 

KF.YAKLWAN TENTANG KEL5AAN ALLAH ITLLAH AK HIT* NY A YA.NG 

MENAMG 1*6 

Dfclil-ddU leTilaiig Veeiain Alli.1i . 1>6 

Sefcibiehili kEkaJlnui "Li-urn muiyriklfl dsm sjiomin Icjliadajj mertki . ... ISfi 

Knumnfiti Allah dm i-WiBklim-Nys *tn kenilji*n MithprumjiJ i.a.w 1SB 

KeHklMJl taurn ipuiyrifcin ccrhidap Juinyi icndm Jin ifulu.ii nie- 

icti di liiri > iamil. . . . ,..,.-. ■ IB' 

KJrjmn AllmJi yxng. rmimlieiarkul Jii'i Nils Muhammad. 1.1.*. 19L 

KcKITipumssr IbmJ Allah din h^jlu'hut.r.L kctuutin-Nya 192 

TLrwrUNAN-TTrMTirNASDALAMHENGHADAPlMA&yARAItAT 1M 

CARA NAB1 IBRAHIM A. 5 MEMIMPCK KM'MNYA KEPAC1A aGAMa 

TAUH1D 199 

MEKtKA YANC TELAH DCGFRt KtTAB. EIIKMAT DAN KENABIAN .... 2DD 

KEBENaRaN WAIIVU. AIIJBAT BERBUAT DOS A TERH ADA! ALLAH 

DAK LARANGAN MEMAKAI BEKHALA 202 

Mm* 

SiKAP KEPALA BAfU KAUM MLSYRIKIN DAV SIKAP MEREKA 

TERHADAFkEJtASLI LAN MUHAMMAD JAW , , 206 

UEKAJAT SESEORANGSEIMBANU UENGAN AKALNYA 209 

PERaTURaN-PERaTURAN YANC lilBUAT-'BlJAT GrLP.H KAUM 
MUSVR1K3N DAN P1MP1MAN ALLAH TERHADAP KAUM WUS- 

LIM3N 110 

PliNLTLF SURAT AL AVAAM r * . . , 111 

SURAT ALA'RAAf-' 

MI.J'QADDJMAn SURAT AL A'HAAE ....,-■- 21* 

KEWAJCBAN MLNGlKUH WAHYU PAN AKJflAT MI : .NaNTANG- 

NYA - 221 

PLKMU5LHAN DAN^DDAaN 5YA1TAN TP.RUADAP MA- 

NLS.1A , * ■ ■ , ■ 222 

Pln£hiT£iui A Mali t.w.L. kepadu NibL Adiffl 1.1 din kdurunimnyi 222 

PErLnga Lin Allah Lrrhndip- evuIUI naitin r ■' J 

A Jill bejpikajui, imJmi dui minum ...... ......... ..... ..... II! 

FflnpiiuLan pan Rar.il din alalia [ pcnULimaJl dan flenolakin ktrijuljii . ,,. 326 

5-la.pakab Tulun wmtira alarm 4a n bmirnina fc*rm3hn>n kepidaNyi, 330 

B'J](li kckuildflll Allah. mem'h2TifkiLkj.n mmuiii Ktudih nulj I3fl 

K35AH BERFRAFA flRANG RA5UL 231 

Kiuh Nabd NuK a.i , , . T 231 

Kuah NibJ Hud i.l ., 132 

KlMh Mb] JsHaleU II , .....,, 23* 

Kitth Mn-j Lulh a J . ,. . 234 

Kuth N*>i Syu'aib ■,■. . , , , . . 235 

Kinh Mt?J Myu ii 23ft 

PESCH1NAAM ORANC-ORASC YAKUDt TF-RHADAPPF.RJaNJIaN 

MANU53A Dr.NGAN ALLAH r , r 250 

KctiuhkLui lEiuii dcngari filrat minuiLi 25 D 

Ptjinnymtui ■jruE-LTjjLE ;»nv mfndm-ljlj.Ti jyj.E-ayat AtNh 33 L 

Sifit-uIM pui^diyru. neriki 35 1 

KsdiitiJijR.71 uab Allah Lcruda. □nnjoraTif; yaJig menduitakan aVal-ayic-Vya ::? lUheaji una iatLdraj 3*2 

Hanya AHUi-kaji yin* moiettiJiu] da.inisny* han kU^u'! . . -?'• 

TuJian trten.jpn5a-lJc.Bn Tno.mi.ia kcp*da. flMl unl krjadmui va . , 25 3 

BwluJn tidak pakiL dlitirit- ill , 2J4 

Duu-dlUT |L plchUquI kiriarriah , , 25 5 

ADAH MENDLNGAX. PEHEACAAN ALQ"IJfAN IMS BF.R 

ZJKIR . JiS 

FEKUTUP SUKAT AL A K AAAAJ- 257 

SURAT AI.ANFAAL 

MLUJADDIMAH SURAT AL A>rAAL 25& 

KI3AH PERANCi EADAR , ........ 2*0 

Car ■ ptmbapin gh arum ill [crmih kCpid* Allah dan HiiUl 36C' 

Elfat-nfal Drtni rWjrkin .,..,,,..,,, ISO 

KEdfigDanan l»l«Tapj Qhibai uariak pa\ei kt pEp*rinfcan fiadar dan pcr- 

(OLMigpn Allah ?Eiliadap kuaan muilinun 261 

Laiaajan rnELuifcan tliri dan pErrcinvpycaji 362 

LiTBiL^iJirntfiyakiuirecinCah-ptlintall Allali 16* 

Kfwarjirmji mEnin'a.tj peririfali Allah dan R|ua|-Nya tetrj1a.nu daJam pepenng 

:r ,,.,.,,.,... 264 

Laxanavi berthJaiut iLui faedari turtafcwa. . . . r 264 

rYiniuRiriflo kau-ivt mui>rLUr loliadai; NsbL d*n kt*aiiban luenieraiipi m*- 

rtki iiinpBi tccpf litiuB fi^inii Aliih , . 26$ 

fira pemhagpan g^animaJi , .... 267 

Hahniat AUali h*padi ki.i m HJiluiiin dalain F*p*iLn*aji H*dt: . 367 

Ke-TvajihiJi hcnegph haii, rxriHtia dalara pe-penrigaji dan Lanuvgan tjccLik'j 

■arnboruj Jan iia 26H 

Pftn^thiLnatan lyaitan fertndapianjir.pi Ictpsda. p(njji)(ui-p<.TiaiJtutay4 36? 

KfTijiniiin ieua.ru kaiim aduLih. laailajiT. perTiiaalaji mere La. lEnddn 269 

Syiiik adalah dan yuvg paling beiar dan ukip rnrngriidapi jta/am mui-yrikiii 

Jalatn prperanglr. 27(1 

CiULh TK-dainilari dart KdiiiuJul olLiTlpttttbil KfllBJigiL jllLid 271 

rtVUTUP SURAI AL AN1-AAL. , 274 

SURAT ATTAUBAff 

MUQADI>WATI SURAT AT TAUBAH , . , „ r .,,.,, . 27* 

KNCUMLIf Ah" TENTAXG PEMBATALAN FERJANJlAJf DAHAI 

DENGAN KAUM MUSYRIKIN 277 

Oiuif Iriarn Vbai (tail lamagnant-jiWa* (Ertiadlp jnAaBjLU. dMIJ^Ul kilim 

mUlyriklB 277 

fenpi mu rniira p«uif wihi Jip k jum mmyiikin 278 

Setjarj-Kbab pftjipjjan ^innai OlpqtaJkjm. 27! 

Ufian JEfdmanan , , , , , r ,...,,., 240 

Qixr*^i*r^yi^B^»^ ITlem,l£mur k«'iiii*flid4iic^id 210 

Lima! lalam mtfldapal HemBjUJlijJJjl dalaih pcLtiiaju pettempUiUI 241 

Ktperftyaljl araUjj- vi*t\f Vahdill din araaj-utaflij Hitrini Kill llklp-flklp 

itiActica _-....i..--_i. .11 ■ ■ 1 . 1 *■■" * 

Bubn-CALlui yajig tibm-meti t , , , , ....,,,. MJ 

KISAH PERANT, TAIUK .....,.,..-,,, 2*4 

AnjuTaii untu'k bEijihad 244 

rliriyi 4J[ing miiniilldaJi >aui UdaJc miu bftrptring ... 2f 6 

Sikip oring mmufik ttrhtiip pernbifluri icdckaih , . k 2BB 

KElintjan-itLrn tujji pEmbagjjji zakal r . , 2S1 

TinlurLaji-nnJuhaJl Lvartr tTlUnalik tftrrltidip Natl. 38? 

HmHaivliwii Um QiuiEoitui nnnMifil din ananuTi Allih t^kadtp mertki . . *'& 

A.raju[ir lepida ExruTf-arung imi'min danjanjl AUali tErhadap rTnidcx 271 

K.EkaTiiMi] aenikap lejii Inhjidap Drang lj.flr dan nuratik. 2Sl MB 

DLsti \aisif mutlifit CiJC dipit dipeicayi. 292 

Kerrwntfdtui tdtliti doa yuut tidn* aUmp f uiu Allan . 292 

Keadun anuig. Drui£ muiuftk ying tid^L mm furul hcrjikpjj , , , , b 29? 

Liiangiii mrnj-trnbihy ijigkuji jcnaiah *jTuif rnunjJllt 293 

Kttrtjtftiufl. orifip mu milk ynuJ, txjilhul din j*hiJi cm*hj *-*Hg t*fliftid . . . 2S* 

i:^ur-uiD[ yin* difcenarkan *yiri' unhiK tidak bajitud NS 

Kiihwu-HnPEneppw m=rnutipi^ uku ,-,,,-, 2M 

Kchtmsan wispaii terhidip :l[hj musJilllC OiMiy*ri£ rncmpejfiinakaji Ibcqid 

ietirai aJitnyi ,_._.... 298 

PfcngjiBiHaaji AUah Lf-ihidap pui lyuiiadi 29? 

Lacaiigj]! jrwitiLiti](iii4mpuuuM.t(jfc otanR-ojiTij; mniyciV . - , . 30Q 

J-bNVIVPS(IHAT ATTAUBAH. . , . ....... 3fl3 

SURAT YUNUS 

HUQaHTjIMaH SUHAT TONUS .... 3<H 

TANriA-TAKDAXFEr.SARAN ALLAH DALAM ALAH IsEMiifiTA 3U5 

Wihyu dan iLuai-ikiir Lclicnaiijujyi 305 

FcmlHLUiafl ttfd*(Up prrninehkrm dan pmkjjpibbh wihyu 3(Ni 

Mgmiiia adibii la-fti umil yanp mrmEluk ifuni yiruf Idina. 3Qfl 

Pcrlakimi Allan yuif pEJiuti Jih.ir,i" . . 349 

Semin AUah kt DacUlUijili iliil prno]kK4lUl.ya. 310 

T*u.k(i-bfti]tri ktlcuuoBii AUaJ!. •yiat Tiieinhalittin fcci»rcsys»n sung 

nvjiyiifc 311 

Joitunan AJlah [frUflfiE KWHUriJin AlQvi'nn ........ 312 

Penytialsn manuii* di alliiiRi Vclak 315 

Sefpti perfaugdn mimjiiu tidak Scpu daii pengiwum AlLUi 3Lfi 

Kiiah-kuah Kuk a. I.; Mull *.l. ; dan Yunun-t uiHukjad: LurtlLl ibHat thijl 

maiLUtia ..,....,,. . . . . . 317 

BiVih [tbiui , . , , r . , , , , . 322 

PILNOUP SURAT YUNTJS , . . 32 J 

jurat mm 

MUQADDLMAKSURAT flUl? , , . ..... 323 

tUXTl-BUKTI RLEF5AAN »A,N KFKUASAAN ALLAH 326 

PerLnliJi menyErnbib AlbJi , 32& 

Ptrbcdun. wfal jJat ■.nriiip kiRr ilin jiT»:-uJi[ aciu'ip inu'fflin 327 

JVZ12 

KEkenirBn wihyu r , , , J2B 

Kuih Sibd Null li .-,.,,,, 330 

KktaJi HalM Hud II , 333 

Kl»h NiUi SKulrti u. , , - 336 

k|Mh Njhj IfaraJnin-i a.i, dui Nit: I.uth i.i 31* 

Kill* Nani Kyu'iin i_t 540 

Kiiih Nibi Muu li , 342 

Pellllrai'i daxl i Hah. t tub bebecapa nabd 342 

PENU1UF SUKAT rfUP 3+fi 

5URAT YUSLt 

HTXJADDTMATt SURAT YUSIJF . , , r , 347 

K15AW NAB[ VUSUb' A..S . . . > .......... . 34* 

Yunf t«[iiumpL 341 

Vunif dcripn ■a.udaia.-uudu'inyj.. ..., r . r 349 

YuiuJ' rncjidaptit fihtLiaji 3S1 

Tutuf Ji penjiTB 352 its 

Da'wih Yuciif dalim penjara ... ...,., 351 

Hint Yuiltf (bHUDe iiurnpi tijl 35$ 

Yi^mf dL't«lig*4n 4ir pe^aii , - - r . r , 356 

Ptr'-Ernuan Yimaf i_t dtfngan. nudaiaruudaianya 35 7 

Pcneniuaii Yuufi.i. dsmtan fee du» Grant; tu-in>a .,..,.. M3 

rJo'j, Yuiwf 1,1 J , , 364 

PtUjiTin } ar:£ dipit dumbiJ dui IcLuh Viuiif 1,1. , . r . , , 364 

PENUTUF SURAT YU5LT 366 

SURAT ARRA'D 

MUCJAUDtHAH SURAT AR-RA'D 347 

KtBENARAN AL CJUR'AK 3t*B 

BuktL-biLkti bhiuun Ailih dan kcMinpunuan, Bnn»n>i J6H- 

Kcbingkilaii din k-CTunruliuji uutu TiajiguL leiguitiiiig; pi da ui.a.p din CnulfljLnn 

mectkji Hiuliri r 376 

Tunda-iunlalteBlalli AlLUi l.w.t 370 

TIAP-TIAF MAXUSl A MUHPEROLLIi &ALASAN ANAL FERBUATAN 

MASISG-MAS3SG , .,.,.....,,, 371 

Beb*[a , pa tLfit den twrtmivi y*nj mub.» ml*m lilam d 171 

Di inutra lifitsfnt dj.ii perbmLtin (King-cring ynng injjku kcpada Allah . . . , 371 

KElenlTurun hata acang.-cri.Ti; yanE bEcirmn tuia pemTuliuaji tajp nvaiclu i'. ; ? 
PENGUTUSAN RASUL-RASUL KEF AD A LSI AT MABIUSLA MERLIPAXAS 

SUNN AH ALLAH 373 

AlUJl rneiigtitui Miihjn-irTiid f .a,w. trpuli urnitnyB irbajnumrii 1Mb mt 

rgutui Raaj]-[ihi]>cpaj(Ji iilrm-urnitmcr*^* , , .,.....,„,, 371 

Al CJui'ankiufc jinn tiitruyjunxiJi Kkifi iluriki , . 374 

P«iKn"jing:-peiLtiilajig raH,Lpai\ ikinhantu: . . 374 

Gimbafan suici ■ . ■ ...... 3 75 

Onrifj-n-^Tij rnu'mirj nunerirna Al Qur'an krreLiuuliajin}'a 374 

] Lidi_p bEckcLiLiTgi lidil bErLaVanan den pan kecalalai 1 , ..... 3'7£ 

Tlap-tiap ifnia inempu.ns.ii [iiLHi\jsin airjj-iwarjiiripya imdirL-ier.din 376 

PENUTUFSURAT aR-Ra^TI. . , 377 

SURAT IBRAHIM 

MUQaMWIaH SURAT IWaWM S"»i 

WANYll ALLAH MENGEIAPUS KEGEL-APAN 379 

Al QuT'nnmr.nfiHuuKi surm h u.rafl1 nasium kEjaJis^ yang. :cranfc 170 

Mu->a a b. dan lasul tj.su.1 icbeliur. fVahi \1uhaniTnid i.j. w. irl.ilah ptirirapin 

|(iuth rneieka, majtuij; nu.ii he 37? 

S1KAP [JMAT KANTJSlAMENftllADAFI AJARAN RASUL 3*0 

Tiip riipkcbjnaja.il piiU pEcniula&Jtfiya. djTuLaJ; 3110 

AkJbat yajii (LidHLtHllCri t-lillP yfln* nwn t-li* kehemr«n 331 

FbNCAKLMN SYAITAN" SF.Tl-T.AlT ALLAH MEN JATUHfcAN fctPUTUSAN' 

S'YA YANC". TF:RATC!HR 3*3 

KF.MAMPUANTr.XTANGKIiBliNARANDAN KEBATJ.LAN 383 

TINDAKAN-T1NDAKAN PEM1MPLN YANU, MEN YEBAJ3KAN llEHAN- 

OJRAN FENGLKUT-PtNGlKUTNYA 3B4 

Aktbal ku Put krpada nTniL ALLah «ria jnninjttiSik'Jl-jkaiinya JR* 

re:ln"jib ALLa.lL Unruk rTitiidulkaA UiiLn dfiTi mtmbcfilin tedckih. 3H4 

ttrbr-Eapfi nikmai Allah yati(j diUTnpj.hkaji Vfpjdi tiinnbi-haiiiTia-Nya 3U5 

?ERMOHONAN-PERMOILOMAN NABL LBIiAlLLH A.S 3 S3 

ILLJKL'M TKRUADAP PENASTANU ALLAH 3B+S 

Ocmg-iMiJij ying lilaii' p44?L d,lp4t a«U ,,,,,, , , - 3B6 

icnaJB makai «kin gatfi] ...-.,..., - - 3&7 

PENUTUP SLRAT TBRA1ILH Id* 12Q 

SITRAT AI. HEJR 

MLQAQDEMAbl SLKAI AL HEJK 3H9 

JAMINAN ALLAH TEBHADAP KEMURMAN AL QUR'AN [JAN K£- 

JAYAAN ISLAM r , . 390 

KLKUASAAN ALLAH MLUFLTTl ALAM StMLJTA . . 1*1 

PaNPaNGa* ISLAM TEVTANC KEJa^IaN MaNUSLa , . , »3 

RA] M AT ALLAH E AGE CHANGER ANGYANC.lir.RTAQW A . . 194 

Kla-AHBEBtRAFAQRANG NABl 395 

KJiafi NabL Lbtahuii a,j. dcflg&a raimuciy* , 3^5 

KihJi N>bi L^Hi i j . . 396 

Kiiah Kabi iyj-iib a i 397 

Kjjih lca.ijm T urnuit r . , . r :■'.'•?• 

AMJGRAH ALLAH YANG ILRBfSAK DAM Ptft]N _ i AHM'A KEFADA 

NABL MLHAMMAD S A.W. 3*8 

PEN-UTIIP SL T llAT AL HUR , 4M 

SPRAT AN KAHL 

MUOADDIMAH 5LIRAT AN NAHI 401 

BfLIKTC-BUKTt Kl'BiSA RAH ALLAH DAL AM KF.HTDfPAN Al.AN St- "01 

ME5TA 

KEpaidin tiai: kiuni^ dafl ktbcalian WitlyU 402 

Ai*ra itu msrupaliri I1HBTU IfCUtuan yuiJi mtmNJitikan kekuiuaaci Mihi 

fontipCa , r , , - , ■ , 4(] 1 

Kt t-ifcto^IW itu [iitTij idian je lenrang -uijtjr kcpjdi titetuTia 4(1.5 

Bi]aian bip arang.-arajig >'u^E bertiiq'wi Wl$ 

Dujif-Liririg yuigbinu Lutni prrhuitmnftvi IcrriLbl 4Q€ 

Tup-iiip um it nit jrtpuu jbi ctiuE >aug dm ait uncuk. nnenjtitnj#» n k#bcainn. , 401 

MafluJH jl^s daliJll ktSdiBfi lejepit ingit fcemfciU fcrpidi AUDI ....... 409 

IliUk W3jiinyi *Lfcap OEanfi-ttriAi rriuiyrik TntTiisbiKkin, uniitu keppii AlLOi 41Q 

S*XJ-*t(P p*l»JJJ*n. yanf; dnjiii iii*rntiL] Kmri kchidupar ilarn iedieiu 411 

Tilp-tiap raiul menjidi ctk^L iui urmlxiyi di hari kiuTiit , - - - 414 

Itakok -poltDt ikhlaln y iiij hiik r . 41 5 

ALLah lebih mEnsEnhui ifi yu^ benimda'al dm jutg KJUii dHlgaJl SUlfU 

mm 417 

OEafip-orane ^ui^JbUiK 'Jan hidayah Allah .,.,,. 4L8 

Sffttiriin. yang ihiL.1 rfan ying kuim 419 

NihL Ibrahim u. idilah LEladan yaiif biBC 410 

Uiui-dauj da'vah dan ukap Itlaim ^e:Jiidip lawan . . ■ . . 42 J 

FEJfUTUP JURAT AN NAHI. . . ,..,.... 4Z2 

SURAT AL3SKAA' 

MUQADDIHAH &UKAf' AL LliR.AA' , 421 

1SVAS.AT KEPADA UMAI tSL*M SFfiAGA] SUATUUkA.1 YANt AKA.N 

MENJADE RF5AR 424 

Lina - dui W-ttiJh t-r BmItjL Maqdis icbijaj p«n|haima.Lin lEiliidip Nibl Mu- 

hdniniid ti.* 414 

pEr^hojmaisin trchaflap Nibt Mvuia dtnj^n mfiiurvjiilLan T aural kep^duiya 424 

Eenuicuran Buii ]ct»U kireni tidok Tr.rnpkiiti ijifin Tiuirc , , , , . . 425 

A] Qui 'in peVjnjul Vr jiLin ynng benur 415 

Tiap-liap ikslaje iTitrtiiku] dojin^a maiki 42b 

Qf"h STj.pi lati Jairnn p!-r£iu|an 427 

Sinrn.liiii-ianpgah»n Lt rluiLip ijran^-ucajij >-Ul( r'lltJnpCJSCkLCUtin A]LiJl 

s.w.l , 430- 

Oranj-Dnng kafu UJak dapal rTiEiliahiiTlJ AL Our'«n , 4JQ Ill 

ftagaimini^jJiTitmbirtuh tfinaluuaii kium imiiyntiTi 431 

KanmyiTij in^j[ pud mtJldiMl llukuman 43 J 

Pthiilfc hi Jiaii dan jjDdaaji ryai!an tEtiiadap manum yang menyehnbkjJI, ix- 

tH fursrifiyi 4JJ 

P£:iftp.[an-p«rin£a[an Lrntanj; nL'maf Aljjh .linen btbwipi ktjidlin pi it 

hiii kJamar , 434 

PttLlWaRin LtJhiilip Hit] MjliajTirnid i.iw. akin jp.Jp. I jeprici 1 C-l Ji J -ia p nabJ- 

nabi Unk ,,,,,,>,.,,.., 435 

pElunjuk- petuniuV Allah dilin irttnghjadipi Luitin^ui 436 

Tuitanpr-j dari Nilji M-ulism rrma I.a.«\ (tthadap iiLuUiila unTjk inEnuiiliiijfi 

AJ Qur'in. , 437 

KnUftiiriTi 0[aJi&-DiJJl.i kllb, din. bantahan liThidipnya . 43fl 
Bt^rtpa tiiah pEMjalanuji Vibl Huh as. seliaj^i peliptir kesJlUiUI ball 

Nitu Muhammad s,a w . , . . ■ 43fl 

penlhupsurae al esraa 1 «i 

SlTftAT ALKAHFI 

MUQADDtMAH SURAT AL KAHhC 443 

ANCAMAN fEKHAPAPKEPERCA^AAN BAH*"A TUHAN PUNYA 

ANAK . . , . . 44J 

KJSAH A.SHEEAABL'l. RLAFIfC r 444 

PtTUNJUEt TtNTANG UA"WAH , . . , . 44 ft 

Tcjjurin kepgda Nibi a.g»r jMr\Ean memen-uigkjn CT4njt-Q[HPX Herkcmuk* ^aja 

dalavm bcrdaVnh . . , „ , 44 S 

TinuiLkchidupdJi liunia dan aTjjig-crang yajig tdrlipu piilanvd 44? 

Brbrrapa Lcjadlari pada haji KJarta.1 iliir. krdurhukn.4HLi.blh 45 L 

AJtibat Lidik mtn^r.dJJiKan ptrLnftahaji-itti'uifauii A Halt s.«.t 452 

Na-IM VVSA A.A MJiMCAKI 1LMU .... 4S3 

Nibi Musa. a.t, hen-emu itaiLEan KhipJir a.i. . .....,...,,, 4SJ 

Khidhr a.jt, mEmbcicfirkan peiaJiu 454 

Kliidhi mstnt un-jh SEiyra^g peniuda 452 

JUEtS 

Khidtu i.k meir-bttuikin dir.iin jvjti*Ji ....... , . . , 45S 

Hiltmjh-Kifcriah ini p*rb-uitar.-jii;i;hDa1sTi KhL-ihr ij , , , . 45 J 

DJUl. OLJBVATN DF.Nf.ANYATUJ DAVMA'JTJJ 456 

A7.AB BAGtORANG-ORANGMOYRLEC DAN PAEJALA BAG] ORANG- 

ORANG BfcRIMAN 459 

Cfljlilah oiniK-m-iriE •n-jsyn'k 45? 

\rzia1 mccjiiLari LiTinjj nrarig vang lcrpecjaya o3±h dirinya lindpi L , 459 

Syurga I'lrdaus bag] (inng-CLTar.D, yang lisj-irriil shalth 459 

LUA5NYA [LHi: Al.LAH TrDAK TER.MHGGA 459 

PFNUTUPSLiEtAt ALKAHE'C ... 460 

5-URAT MAR YAM 

MU^ADDJMAH SURAT MARYAM 4&E 

KISAH NASI ZAKARIYA A.S DAt- NAB] YAHYA A.S _ 462 

-Sibab 7!aiinyj berd.n.'j mrrrinJinn L«up^n?iriny.i . 4(tl 

[rrkatiulriya dVaZalariya. icbjpai bulli kekiuuaan Allih .. 461 

Ptngaiigkalan Yabya stta^ii nabL iin. j:f»T-H^? k^i.-Un-iinliia 463 

KtSAKMAHYAM BJAN NABJ ]SA A..?. 464 

Ketumuir. Mirjim laJiJia !cn:LhLii be<icajiglakL4aki, , . 464 

K tll^lilUi Natl] ]u ii 465 

TurluhaTi terKiid^p Ma:^am din pernlncliar. Nililan. k*pidi Lbun>i . , 465 

E > E[HnLni£j.n prindapjf -EFilinj. Lw i-J 465 

KJSAE1 NAB] ]]1I1;aE]1M A & Dl-NGA* J^A^AtiNYA 4*7 

EUSAHBESEiRAPASAIH YANG EA[N 465 

A£AJi BA-Gl URAMG-ORANG YANG MENTh'TANT. f^RA >AB.[ l>AN 122 F AH ALA BAGL ORANG YANG MENTAATISYA 470 

KEFALSUAN AJARAN BAH*ALi;HAN MEM?USYAl ANA*: +72 

FLNrrUrSU&ATMAWYAM , . . +73 

S-UKAT THAHA 

MUQADDIMAHEU RAT THAHA 4?S 

ALQ^P'AN LHIHBUMtAK Sr.BACA] PERrNCATAN BAf.] MAM.S1A 47fc 

R]5AH NASI MW5A A.S 477 

NanL Muh a.i. menerlrtia pccniuLiill Wtiijpt) +77 

Dua rnaCSIKl i^u'iLiaL Kt.ia a.i. , 4? 7 

P*rLTil4ll Allsh Vepflda Nibi Musa *.t din pennbhrMiam Nabi. Hkija 478 

Nikrr.i1 Allah kcnads Nabi Muaa 6* lijii kccLnyl +7? 

Mush a_i dan Kltun it iii- f K[JHtlh men E Viadnn Fij'jun , 4flG" 

^'Sj'Muij a.s. mcn-UTidutkanl-jtatlK-riXnig j£hir F^'aun . . 45J 

Tuk»n( tut Rng.9rih.i1 i'k'iun rnenjKb -a ran g- or aft p ya^ii! hdinian ... . ■ 4a! 

pcmh-tlihan Lint dan peinTK'balui Ban: JscaU ............ j 4B+ 

Tegunui Allah kepada NabLMu 5a *.* r , r . r ..... . 48S 

PingihujiAClil iimllL „ 48S 

T*^Jiifl Mtiji. a.s. kipada. HhjuiI as. dun lt«plit||in Hin»n *■«- 487 

Harditm Mini i' tEcliadap Sa:ilHi - +ST 

A7^^i yanj rliljmpii: an tcpiiki SanurL 437 

fci«h umai-iimal j.ui{ dahuliin-rfiupiKia p«U1^3tin hi^i manuni , ... *«?■ 

Keadjan pida. kuL JuanlaL 488 

Eli All NABJ ADAM A.i. DAS riMBANGKANG AN IB LIS 4*0 

BEBERAPA PtftlNGA TAN RAN AJARAN TF.NTANG MQRAL 4»1 

FENUTUrSURAT THAHA . ♦ . 493 

IUZ t? 

JURAT AL AMBtYAA- 

MUQAHdIJUAH SUKA1 AL ANBIYAA 4?4 

DcrHANKAirMMUSYRixtN tebha&apkp.tiasl'can - muhammad 

S.A.W. SE-RfAWAHYU YANG DIB A 1 * AN YA DAN FENOLA fcA\ AL 

QL'R'AN 1ERHADAPNYA 495 

m."KTL-BL:K]1 KT.SALAHAN KJFERLAY AAN ORANG^RaNG ML". 

SYRlR 49B 

KISAK BEBEftAFA flUANG NAB[ JQl 

pre nutup surat al anr[Yaa- . , . . sd? 

SURAT ALHAH 

MUQALH>IMAE3 5URAT AL HAJJ il* 

KEHIDUPAN Ttl HARi KF.KUDIAN 311 

Kciahv.-Jtari ?ian klunal , ,, . , , 311 

(.'flaaii fcEliadap tslnj-arartj; yanji jr.tinbarr.ah Tuhar. 511 

F[-jK4 kcjadjan marrasia dan turnbiili-:umbi;hi,fi aJalih bukil yirm jiysa 

txJitmjs ktbcnu^n hari iMrtanfJcit 312 

CeLwn lt[hadH;i lyrmp aiaim ytnt nernnantali Tjhnt kajtna krwrnliaTifan djn 

LiiiTLJk: men ywitkin. arang lain 317 

rFlnn-n icchiLidjip .jTuig-unr.f yariE Li dak lre:p«iidiiiaii 313 

Btlaiui :i![haJap Oraiuj y*Hg acciftin dam KiiimL SaLrli 513 

FKctaLunjaji Allah ftsti ilirEuiK . . . 3 13 

KtaHaaji. oraniUManji ki;iT di rlalani r.traki dan halaui ttrHiiap ora^B-,waTif 

_i,^ri|i hen'man , , 514 

HA11.MANAS1KNYA DAN SYC'ARNYA 315 

I7IN-BFKPF.RAN"GBAG]0XANti-£JRA>JtiML-M[N 5Ln 

AYAt-AYAT AlLAH StBAGAl fEMAWAW HA1 J NABL HLHAMHAU 

S A.W SIB 

TUGAS RASL'LABALAHMEMBr.RrFr.RlNCiATAN S L? 

BALASANTERIIADAr ORANCi-ORANG YANG MATE DALAM BER- m mjRAITDl JAlAN ALLAH L , , . S2* 

MKMAT ALLAEI KFPADA MANU5LA. . . 521 

TIAP-TLAF UMATMLMPUNYACSYARTAT YANfr TFRTEKTi: Ul 

KELLMAILAX FLNIHRIAJI URAVG-ORAJJd KAHR DA1.AM Mr.NYFAf 

RAHSF.LAIN ALLAH. . 522 

AG AM A [SLAM LU'KANLAH ACAMA YANC SLMPfl 323 

pr.N^nnrp suRAT alhajj" . . . su 

SURAT AL MIPM.NLJUN 

MUQADDIMAICSLRAT AL MU'MINLUN SIS 

KEMFNANGANQRANGORANLi MU'H]K - 52S 

Tujjji nuah lifat yuVg fatMlAJktn Qriafr-Qfir-I mu'mLn. sulucS. ........ r 5M 

f'crt.HHilidTiiJari Ktjsdan rnmiuiia dan tehidupail dj akh.LJ-it S*-. 

Lanjilt dST- *?£ll» stsiialii yanp L 'jufilL, dl-.iiiJt.jk an rich. ALLaJi tuilili kftblftj '.it- 
Mi kehiri.'jpj.n manuiia, yin.E *a)ili dHyu.buri 5*7 

KLSaICBKBEXAFAOHANGFASVL 52J 

AflAKA YANG LMBAWA NAM-NAB] AD ALAH 3 Al L 532: 

H.L*i niftu m^rnecah helah rnaouMi - * 33 

Fifir-iL-'af ii^E.qnj. mublin vin.r. miikhJib 3 )2 

KcwajLtafi mcnJalanKaJi ik-ama menu tut kada: kmampuan manual 53 J 

TcmpdBlaA tcrhadlp Oiir^-OrafKi Kafir dill Hit y%ng di*ncjjriin fcepida 

mereka ■ ■ 5JJ 

K^nditipur dilil dilfl bap kEmur.rkman Lfcrjadir-yi b*rbir\EVitdi ailiirit S^tor 

bariyak. na.mu.ji utuvs-ucuiu kil'u ltlip in(r|tiTig.kajinyi 535 

y1n3ftj.l1.1n rc:liadnfi pfTidirian njjmg-oranj; kaflr yaiifc hirhi: :f-jtiir<» 

ar.jgapaii bitiwa Tuhara punyi inak atij idkn'u , 53b 

Fhc-'a i£ar kLU rldaK <lLnillU.kk*n ie dalim Eolapran urariE-OtMK; 24lim F I*- 
dornnn Jiia.1i. rnfElghldipi Liwin dan pennlah berlmduTig ilir. £i"iilHiri-fii"ii't -n 

lyaJUn .-■ - j?T 

PMistiwi-nc-UKLWi fids tlJji kiamBt diJl ktd»h.cyi1nnn.yi, 5 Jg 

Tujijh ir.cndpcakar. imnuria hukinlah peTcumi , J4D 

PENHTUF 5T."!l AT AL. MU'MINIJUX r r 54Q 

SURAT AN NUB, 

MiroAontMAH S.UKA1 an nlr 5*2 

mJKIJM HLIKirMPEftZENAAN L?AN"HUKUH-EIUKUM?T.RnAi:]AN ... 543 

]tuVum pttliJiaili . , . , . 34 J 

Hiilum mEnnduli-wanLtiyani Dillc-bllk btTilni 34 J 

H'dkuni Iran . . . . , , , , 544 

Tuduhari yane iKibnrt^ lerh-idap A.syahr.a,, Ummul Vu'iijiin 544 

ptdan-an umub mcnisdki rtirmJi acanglabi . . r , , 347 

PedtmnTi pergaLla-n inLija laiji-Lfikl dm WJJlJlfl ya31 c bufcui inahcani 543 

Anjuiaji bcrkamLn , 5+J 

Phi Mimillall lyar-a>ai Al Qut^ji irHajai nuc ClahL pidi Luifi: dui bumi . . £49 

Mcrcka. yuug mmdnpot pancajHD duj ILaki ^, ,.,,-,, .,,_,,„, 550 

MEcefca ymg tidok m^nditur flsjV-uan M^t LlaM ii ] 

rrnccmiLJia.n Ictiiiiaaji AlUh ..^j 

Perbtdian dkjip nring-Siitlt IhUltttlk da* ci:in^,-OitrU tfiU'rtibrt d&Ulri T»rtUJi- 

kinn kepada null , , , 552 

KefcuBuui y*nfc diianjikan AIM ktpadi ura% yinj raaL ii»n nitnutrtkiD 

irnal «)eh SSi 

EVdnmiTi pecgauLui dalani rurnah tuiem , ,. ..... , , JJ4 

Adati p<f:^njlaa ricanp-i.'.jiiiE niu'ir.iii rcrhiilip RuuluIUh S-.A.W 5jj 

PEMJTUP 5LKA1AXNUR 556 

5CJRAT AL I'LR^AAN 

MUCJADD3MAH &URAT AL ILHQAAN JSEl 

AL QUR'AS 1 AUA1AH KfRCNGATAN VNTE.IK SELURUH MANUSI A . . . 559 

KLtkliMSin AlUJl dwi k-ernrmonjsin dpLaaa-Mya 555 1 114 

Tuduhm tJduhlPi palid dlii o:ang-oTaji£ kifu leriiadip AL Qur'np 55 9 

K^lieji-naji ,-srinj; ocir'ftVaJ'il rtnririf iliuLuinjiL raiu] dui ma-nuiin Timsi 0,0 

Sail lawib intiri Allah dengm semhaJijji-Eeni rmhiri arai^-aTing. kifbr dihjui 

fcunw 561 

JfaJI rtSUJ ibutui da:i ituji'jjdi huso, 562 

/r.v .' J 

K.c*iiiin manuHa jang Lidak miTn.brr.uk in. A!. CJui'in pmli hari Jdj.mil .... 561 

PliLAJARAJf-FHLAJARA?," DARE KEEAH-KLSAH UMAT YANG D AHULL" 5B4 

TANEJA KEKUASAAN ALLAE3 DALAM ALAH 3nti 

5JrAT-SLE-ArHArtBA ALLAH Y^NC MENIrArAT KEM1JLIAAN . . 558 

PENLTUP SURAT AL ETJRQAAN . , . , , , . , , 57* 

5URAT ASV SYU'ARAA' 

MUQA T >TMMA^!3URATASYSYl: , ARAA , 571 

MUHAMMAD S.A TV. TEDAR EJSAH BtiRSFDEH IfATt THRHADAF Rb- 

INUKAKA.V RAUM MUSYRERIN - 573 

KrSAH >"AHI MUSA A.S ■ 573 

V-r\r.:ah Tnhar. k^paili Nafc] Muia a.s. jnlu). mcrtyrru rii'min S7 3 

.SnaL JJ.-U- ih anlaij. Mua a..;- d-Ul Fit'iun 574 

PCiJTHih Tlih*H kep*(U Mu» l,l. Jntvk Tr,tnyeLirnatJr.aTi Bui: Iitu] dari Fir'aiui 

dan keniiuriun Fii'iun 577 

RE5AHJBRAIHM A.S S7A 

RlSAHNEJH A 5. DFNGAN RAUMKYA .,.,..., 5*1 

KESAK HTJD A.S , . . , 583 

RE5AH SHALLEE A.S 3*3- 

KE5AIE LUTH A S DFVCaN KaUMSVa SEW 

KESAK SYU'AtH A. 5 . _ . SM 

AL QUh'AN IKBAWATURUN QLEH HBRIL KF.PAD A MAR] MUHAM- 
MAD S.A.W. DALAM BA11A5A ARAB 517 

Fftrlii'.ih lnr-mbrti pfilinjfStUI kcjaldi ktlMtSgi <J»n titttikfip Lcrruh. L*Pih.ir 

[Efhidip atin^-CT*nj( pui'min ,,,.,, J8 7 

Sjsstin tWUJl kepad* ^rnlioriDJiJ;-pr.nilboh.i}ng.iiiji penJIgitinkcpidipenyair.- 

penviiJ . . . „ P .......... 5HB 

PENLTUP SURAT ASVSYEJ-ARAA - - ■ - **> 

JURAT AN NaML 

MUCADIMMAH SURAT AN NAM.L 51*1 

AL QUR'AN AUALAH PE&OMAN HTDIJPDaN BERETA GFMBERA 

BAGJ flRAKC -ORANGMir'MLN 59J 

MUSA A.S,. MENFRIMA TVAHYL" DARE TU3EAK, MTJHAMMaD PC.IV 

MRN17AEMA tVAFIYL" DARE TUHAN YA1TL AL QLTR'AN $91 

KLSAH BAUD A.S. LAN SULAlMAV A.S,. 394 

Sulairmn i.±. mcwicixi k<Tirjuii Dauil *.i. 594 

TVjr.bkaiaan j-jliJniaji U-cji.y:i bjiujif Hu<J-Hii-J J9J 

fJiLAJARAN-PELAJARASDAM (CtlNCK ARAN XALIM SUA]. F.H 599 

pRRTCUATAS-PFRBDATAN^ARi:]. DAR] KAUM LUTEE £00 

PER1NTAH TUHAS KEPADA MUHAMMAD S.A.W. UNTUR MEN- 

SYUKURLMKMATDAN KEWAJIBAN MENYFMBaH ALLAH 

SRMaTA-MaTA , tiOl 

JUZ 20 

KFLNCKARAS DRANG- ORANG RA1TR TERHADAF HARL KEBANG- 

KFTAN. ...... MW 

tiLNABlAN MUHAMMAD S.A.'W. UAN AI.[JUR'AS. ADALAH BUKTI 

RFBE-iNARANVVA , ^01 

TAN!]A-j-.AVDAK£DATANCiAN IEARIKEaMAT l>A> HL'RU-HARA 

SA'AT r*A]ASCNVA K3AMAT ETEJ . . . 6LM 

PENUTUP 5EJRAT AN" NAML 60* 125 HOSiATAL VASHASH 

MWJaDDIMaW SV&AT *L QaSHaSK MT 

KJKAH MUfiA A.S, DAN FlR'AUN 5LBAGAL" D-irKTl KF.BENARAK AL 

qja'AM ........ r . r 6W 

K^jarrian Br'iun dan at-LuJurytan Allah kcpliil BilLi llrall taulrt yanB Lei 

UnrfM ■ 60? 

Musi i.i. djcanij»lklcill kt dsUjn avuigHJ N'il untu.k mEnj/ELuniCkirt kjnnriny?. 

jjji ttkcjajTUJi I'ir'iuii -Si 1 ' 

Muiw x. drtieiiilhann daji bikmali ittJJSli pCTSiiJiHi unluk nienjiaii rami ... 611 

Muii a..!, nundapa: niietUC iJpa.Yfl nitnlnggalkaii Tiep/L Mclii. .... 612 

Hull -l.s. tHi-bing Ice Mciir dan mr re rim. a wahyu "Ji|t%j"it miTjj-tni F'ii'iun, _ ^[4 
pt/moh P'n*n Musa ■!.» iceaaiSa Alii.li unLuV mtngancka-: Ilinin 1.1. mcnjjdi 

jif-TTiLml'uiijn BIS 

kJMi.-.mnnrijrir. n-'iiin Axn L^immnnyi £ 1 6 

TaucaL diljrjnkan 'jnTnk inmiadi. ptrlu.njL.k' nag: Eirii [irjiil Sit 

KLslK Mtla A & r'licucrirna Tauia t hanyi diie1j.hu> Mghfl^lUVKJ s-.b.t* dengm 

wihyii *]6 

(;rnng-o r JTi|. kafli leLilu ir.tnjin^czji bjldi, ickaLpun djJhj':u dirnLntanj-'L ... 617 
Stbician ah.lL kila.1 lilt yirt£ tar LA I an Ktpida. Muhimmad : : . R.u sesudah 

m^nysJ;sik*Ji bulcti Vebenilan f II 

H*r-y* A 1 bain -J ah yang diTrt mcrnncti twfjk iEjiada hamhi-Ny.) unlulc bei- 

iman , 61? 

TUHAJi TtOAEt AKAM MEMlHSiASAKAN StSUATt UMA1 5EBELLM 

ihuius klpaua MtRtKA ShOhANc kASUL «|9 

1CF.H1DUPAW DUNUM ADaLAH BAYAN^AN BbLAKA DAN KFKL"- 

FimUPANAKlLtRATLAH YANG fcEKAL RAN AkAlit. . r &2D 

PERM1NTAAS PERTANCGUNCAN MWAB D[ HaAI K1AMAT KEPADA 

Oka^G-OhaNC Yang mfmffrshkutu&an tlhan dak keme- 

NANCAN FJAGI ORaNlI-ORA^MU'MIN 5c'. 1 

Hanya aLI^H SJ-Nriisci.AH vang *fhhak mfst.ntt.'kan segala 

SESU ATU , , , . . r l . r , , , r r . . ,,-,. 61] 

BTJKT1 KF.BENARAN A [.I. AH VANG MENGHARLMSKaN KHA MEMTjn 

DAN MFMSYUKURINYA 621 

ORAXC MlJSYRlKEN MEMFERSEKUTUFCaN ALLAH LAMTAftAN 

HAWA NAFSirNVA 611 

K15AH KARON DAN KEXAYAANNYA YANG ICARUS MbNJADl PL 

LAJARAN BAGI MAMJSIA . - . 622 

iVATU KLBAJiJQA> IHBALA5 TUKAJV DENCAN BERUPAT CANttA 624 

1ANJL" ALLAlrl AKAN MtMEKANGKAN HUHAMMAU S.AW ATA5 

K.AUWMYA , 6H 

PENLTUP SURAT AL QASHASH 625 SURA TAL ANKABUVT 

MCiQADIMMAE! SURATALVANKAJUJLT . . . . . . , ill 

CDEAAN LTU ADALAH UKURAN BAtrL SEMPURNA ATAU TIDAXNYA 

]HAN SEiEORANG , 62S 

Co taaji Ltu idUJah pttin 6 2b 

Tiaj^Liap naht minuii* kemitiiiitannya XtrntiJi kEpsju dLTinyi wndirL. . . . £28 

Ajlkin mempprtekuftilMri tvihm hnr-JS dittntir.£ iek»lj^iin dufcapgnya dug 

inu lapa r , . , fi29 

Sinp orajij; j/ing Lfjtuh iiaimiyi. dmLuii nnfiEhaillpL L-ntiajji tl9 

CoDaan ((Ehidap Nabj |*u.h a.3 , ^ 63D 

Ontiaaii Ecrhadap Vibi Lbnkim g ]. dan Nabi Lu(b d.x. . . . . - ■ ti30 

CuttLiJi tEchadap Ma.bi Syu" lib u.i ,..,., 6J3 

L'uUiiil cahidlp !NlbJ Hud. a.x din NaVvi, Sk*|eh ji. *^3 

Calsin tftrhidap S'abi MUSa ».t. . ■ , . 6a4 

PfrLawBtur. tEThadjip Xcbniajun. pasld banmr 634 126 iiriii Al. QUR"AN MENSLTCIKAN- 1EWA MaNTJSTA . , . . tfJS 

Shskt mtnetjjih fctiilucan £ J J 

dcilnni«ba.t dER^in QtHtii-mui( yjjij bivtiJi [ilim 655 

Alib Allah pud. ilitARj pidi ivaltunvo . , . 63^ 

KEHinUPAJM AKEilRAT ADALAEJ KEEHDUFAN YANR 5FBF.NARNYA . 6JT 

Kabax gEmlnri unlulc cir^ng-nirtryj yaTUi tJtttrrlBO 6J7 

AJUTi intriTAtUkan lEiti Euip-tiap irnkWulc . . 63 7 

DaJirnlEBdsjii hjJisyB.msiHiSaa SHiifflkuL k-rtjisuui AllaJi . . , *Jft 

JAMlNANAI.I^EITERHAnAPKEAMANANTANAHKLCl 638 

PEJiUTUJ' SURAT AI.'ANK AUDIT , . 63 9 

SURA.T AR RV'JM 

MLXJAUDIMAKSURATARRUUM ... - <MQ 

KEBENARAN PEHBER1TAAN AL OLR'AN TENTANG PERISTL1VA 

YANG AXAS TtfUATil i*[ 

BtfMa Vpncnui£»H hsn.fi* Rumawi, Abb' Kilab, alas baqgSa FtrtLi ittUS>ril. . . 6*1 
Kfl'-rn yang rncncn J jnE NibL Mutiairirriid I.bjw. ilan Tiajicu: lepsMJ tl^lnyi 

Itium yingmenjenlmj NaliL-QiifiL tUISIO daMlu r . , - - H2 

BTJKTI KEBENARAN HAM BERBA^nKET DAN 7ENGGUUJNGA-N 

MANUS1A PAPA H ART mj KEPADAMU'MINUAN KAFIR 643 

BTJKT1-BUKTE KEBE&ARAN ALLAH S.W.T YANG lERDAPAT FAD A 

A[.AM 5F.MF.STA 6*4 

E3LAH ADALAH AUAMA IrlTfcAH H5 

Siiurii tajiiii] yftri|j t^rrtipil- pnda Icgadajn ir-inutii tentTip Ij.ee sum Allah . ... 64 5 

MaiUJP* rnenu[u1 fltreh.11.ya. btrigimi. tiuhid 64-5 

Sifat jif*1 m in us Li ynng '.cuxla 64-i 

Allah inpqgicuc pstiiDvlbui rtlki dan FCflfcpJllBinriyi 6tfi 

AJtlfl-AT t ASG BURUK TiAH YANG BAlK DARJ PERBUATAN H ANUS-EA 6*7 
M'BMPF.RHATT.KAU A [.AM MENAMBALI KEYAK1NAN TERHAUAP 

ALLAH 64R, 

BUKT1-BUKT] TEKTANG KEKlfASAAN ALLAFI. MENGI3EDUPKAN 

QRANfi-OR ANG MATE DAN KE AD AAN M ANU SIA PAD A HAKJ XLAM AT . 64 J 
AKJURAN MEMFtRHATlKAN TAMSIL [KARAT YANG TFRDaPAT 

[>ALAH AL QVK'AA , ■ , SiO 

PF-WTUR SURAT A R RUl.1t , . . . , ss 1 

HTJCMDDEMAH &IJRAT LUO/WAN 652 

AL QL"R'ANL"L KAREH MElfJAMEN SUKSESNYA DRANC-ORAKC 
YANC BER1MAV 6S3 

FaSIHaT LLrqMAN KrjADA AUAKNYA . . , fa4 

KFKL1A5AAN ALLAH ADALAH MLTLAK DAN AltlBAT P EM 1NCK AR- 
AN TERHADAFN YA *5S 

reNL"EL"P SLIRAT LUQWAJJ .......... MS 

SVRAT At SAJbAtf 

MLlQATJniMAH SURAT AS 3AJDAH. ... 

AI. QUR'AH AEOALAH VAHYL" DARE TUiEA> . ...... 

Al Uuc-ui buluLnlah dpCun Muhammad H.a.w. 

Mib (EidpUByli iliirt JtiUtila 

PiQlU kcjldidH miliu?i" din VeljaTijj£3(iniiy± di hui kiimal . . . 
StbdiJi ptjblJ»d]njp.n anlari aring m-j'Tnin d^n^ui DJioft kuFIl . . 
pervntih Allah untuk merwrinii Al Qur'afl dedpiQ UJii [afeti-riin 
PFKUTUPSURAT AS SAJDAH , 


«♦ 
66 
fi«D 
tttl 


. . _ fc _ 1 


Ml 


I ■ . H I J 1 


ML 


1.1 I I - 1 


6i3 


r i ■ - ■ i ■ 


664 in 

SVRATAL AHZAB 

MUQADD1MAH SURAT AL AHZAB 665 

HURDM KEKELL'ARCAAS HARLSLAH BEHDASARKAN KITE"! AFAN 

ALLAH DAN RASUL , . . . „ f*fi 

TakWi dart la/tfakkLl Icpida ALlah t.V.'. 66$ 

hukumzhihil! dinli=dtidTik*n in*!: in&M , . . , „ . 6$* 

KtddilUfcLn InjD'ji^lt'i ditali ilaJini InjUlripkrl »*ft! £'/■ 

BaNTUAN ALLAH KEFAl>A KALE! MUSLIWIN DALAM. FEPJlRANGAS 

AHZAB , Mi 

PRRAN^. r)FKCANBAN]QIUR^I7AH V \ 

KETENTUANOtETENTUANALlAHTERrlADAFlST.t:KLNAHl g^ 

IUZ22 

SLFATS1FAT ORANfi M(J'Miy DaN KF.WAJTBAN MF.RFKA TT.RUADAF 

FERISTAH RA5UL . . . . , , G7> 

HENURLT HUiUM ASAJL ANCEtAL IIDAX &AMA PENCAN ANAK 

HANDLING , «T3 

KEHaRUSaS MhHGIXGAT ALLAH. ...,...-.,.,. «?* 

MUHAMMAD aDaLaEJ RASUL YaNG D1LTTUS UNTL'EC 5EGENAF UMAT 

HANirSTA r &"?5 

BEBERAPA KETtNTUAN [SLAK TENTAKC HUKUM PERKAWINAK . . 6"7S 
Wajuti yum iicerBikin sekelun dicimpuri dd*t idi iddaii, dun ninii diteji 

muf4ti , . . , 673 

Will it* yatlfc lh *UI rfJriLfcihL oleh Ruul l.a.w 673 

Npbi bnU-h metniliai di tPCaia Plfrl-IKijini'i, iLipuying akin K-Ltp dipt|ign|. 

nya din nipi ying aJtan dilepjtsltHQDyA , „ r . . 6?ti 

Nalri Uilai bcJth ta»Jn Lip SKiuilih ayal inl ii]Vj:ujik.nrt S7T 

ADAS DAN SOFAS SANTUH DA LAM KUMAH LANCGA SAW 5.A.W. 677 
KEHARLSAS W ANITA PAJtAJ StLtiAi) »ILA BERAPA DI UJAft RL'MAH 67 %■ 
ANCAMAS ANDAMAN TERHADAP ORASGCRANC JHL.'NAFLU' ViAS 
OKANG-URASLi YANGMEMHUAl KERL.'SUJLAN JM M aDINaIL . . 673" 

KANYA ALLAK-LAW YANG MTNGETAKUL KAPAN ] IR JADJNYA H ARI 

HJ.RHAMJKLT 679 

ANLAMAKTEAHADAPOKASC-ORANC KAFIR 67? 

TAKWA KFPADA ALLAH MEMBAWA PER3A1KAS AHAL DAN AM- 

PUNAS M5A 6B* 

SLGI KEZAL1HAS DAS Kl HU^OHA N ^ftNL'ilA lAl.AH HAL HLN1.- 

RLJUATL'GASTELAFl HJlAK MF.I.AKSaNaKANJJ YA 6HQ 

PENlTirPSLRAT ALAHZAE 6ELE 

SURAT SABA' 

MU^ADnrMAH 3KRAT SABA' 6S2 

AMAT TLRFtHLAH ALLAEi [JAN AHAT SEMPURNALAH ILMU-KYA . . *S J 
KEPAN1>A]AN-KLPASDALAS YANG D3BP.EUKAN Kl'.PAriA DaEIH 
A.S. DAN KF.feUAfiAAN YAMVi DlBLRJtAN KEPADA SLLAlHAN A.i. 6H + 

KELSC^AftAS KAfk SAKA "[EKHAU.^P NtTIAT ALLAJE DAN AKC- 

ftATNYA .... #35 

SF.MBAEiAN-SF.MBAHAN SEUIN ALLAH T1DAX NEMPLNVAI KEKUA- 

SAAN SEDLKJTPUN , ; ■&"*? 

RJtALAH hi:esammad S A.* 1 . ADALAH ukivepsil MI 

KtLNGhiiKAN KUNGKAHAN UftANf. KAFIR DAN KtADAAN Ht. «6S 

RFKA III AKH[R*r . , . 

PERSY ALA AS ALLAH TFVT ANG MUHAHHAU £-A.W DAS jLCAS- 

TLIGASNYA H1 

PENLTTVP SURAT 5ABA' - M3 

SURAT FAATftlR 

HUQATiDIMAH 5URAT FAATtiJR , 69+ L2S 

ALLAH ADALAEEPENCCPTA. PFNGUASA RAN FL.MrJirU K^.HVIA] . . . 6?3 

JANJE ALLAH PAST] DATANG , r5?& 

ORANT YA\G TT.RTEPL' IlLNCAN AH ALAS - YANG BERLK TEDAK 

[ AH SAM* ri£Nr.AjV OrHANG ] ID AY. \ tRTlEU 696 

Stil-iEGl KEKUASAAN ALLAH YANG TLRCF.RIrtJS- DA1.AW aLAM 

5EME5TA bJ& 

EIANYA ALLAH-!. AH YANG MAHA KAYA DAK TERPLUE 696 

MAKING MAS ENC M.AKEJS1A HANYA MEM]KL:E. hbSALAHAVNYA 

sfndir] b %% 

NABL Mini AMM ad S .A.W. PEM ESAWA KIBES ARAN .. . &w 
HANYA OttANG-yitANG YANG BERFENGF.T AHL AN LUi YANG SE- 

BENABNYA TAKC.IT KF?AD A ALLAH . . , fi« 

HANYA ORANdnQRANG YANG MEMAEiAM] KCTAB At LAH MPNTJ]R[. 
KAN SLMBAHYANG L>AN BLRVAKKAH DI JALAN ALLAE1 1TULAH 

V4NH MENiTH^a^ppAMALA YANrj KbVAL 7EH) 

T]NGKAT-T]Nf.K4iri;MAT ISLAHYANG MFNFR]MA A.1 OER'AN ... 7DL 
KEBEJ4ARAN ALLAH EJAN TEDAK BERDAYaNYA SEMBAHAN"*F.M. 

BAH AN' SLLAEN ALLAH TGI 

ANJtKAN ALLAH AGAR MENGA1MKAN FERLAWaTaN [J I MUKA 

BEJWE (JWTTJK MF.MRVKT1KAN Kf.KUAS.AAN ALLAH 7D3 

rtNimiFiUNArEAATKIX , 7ft* 

SVtiA T YAA &IIX 

MEQADDLMAH SURAT YAASTEN 7Q5 

PFRNYATAAN EJAR] ALLAHBAHWAML'HAMHAD 5.A.W.EET: BENAR- 
BEVAR SF.nRANC, RASEJE. YaNl^ MEMBAWA ALQLTR'ANI SUB AG A E 

WAHY7J DARE ALLAH , 7Q6 

Gunailja AJ Qur'afl <dJ;ucuaJCi.ll LcpliU KuhanUnid. S.AW 7U6 

Kcbinyj^gn oranj; iafll filtl menflUM! 4*lb iuena. tidmk mcneindaliKaJl 

pcnnfitic Albln ,.,.,. 7'(- 

rrrm.r;iLin harivi bfrjiiini Inf. aranf vjzip taku>. ke^Lda Allik . . TD7 

Ki-uh ppid&dufc whuah Hvl* Villi; h.+rui DKDiadi ftLijiinn. 

bap pendnduk MA iE ..._ , „.._ , lr ,..-..„ lrl , r ,. r -.,-.„.. T1 ,..-.„........,..,.,-. ttft 

SUZli 

Pvaj-cmIiil luHadap ortrts-oiBng yang tidak. txcuMin 709 

L and»-t3Ji da kctuawan Allah s.*! 703 

Kudun drnn? tiTinj; mu'min di harL kiiiruc ... , 71] 

TflmpnLak (tfi:aui> A^lnh tc[hpiiip o;aiiE-i?r»i>s yiriB tidit h?rim.ap 712 

Mukimmad 5.A.W. bukinlaJl Marine, pcdyii: 713 

Kekuuun AllaJi meriiijaimk.i titan manusia 4i htii fcwnal 713 

FEHL-TLF SURAT YAA SUN . . . 715 

SVRAT ASRSttAAfFAAT 

M.LIQAU-D1MAH SURAT ASH SHAAKFAAT 716 

Bl,XTC-BUXT[ KEESAAN ALLAH 717 

A Urn LmpT djpeEhan. rLiri euie^uui sy-ntan ,,..,.. r . . 717 

TijIjhjI (hjra na.ruhkj.il daJiKlalll kiurn lnuSyrlkui 7 IS 

V Eidun 4C3Iift-Q.Tl.nj; niuu-T,ik di ikhirat .... . . ......... 711 

KEidun ■ncnnH.-m-jjijr itiii'nijn Hi lyurga , . , 7 20 

Buah pahcm lain'jm makaran ohlt flfiska 72] 

Atilfll yan* dldcrsu unial dahu]u, yanEitMmbirijdtiiix «:]uda^ ktDtoiaan . .. 721 

AlJ*h men*atjiilkan pcrrrrf>hOtfHn N'uhj Tfiih g« 713 

\ibi Fbraliim a S rnKnghinL-urkj.il brrhila . ,,-■■■ , - - 723 

PftnjrfnitjHLihin lanili a.s . 724 

fcibii jcHtiblii ctacariu kcUTiirati l!h.itr 726 

NJidliL yanp rJibcnlLJii Alliih kepaila nabi nabi Miub a..j. dan Hitild i.\. 

Tlyns, a !. Luch *.i din Y % unui a.s 726 

l'kk LJyak ALLih mempunyu anik ]»«:*Tr.pjj.n , . 725 129 

Kaum nnusynlriri riESCTta if nVhaJiiTi-tcrTitiBharinyj. ti&*k rX[iii>'l ...... ... 7W 

Pan, jslsuI daji ptngikutTLVi pull rncndjipal Vimtr,in?in . . , . , . 7.J{) 

FENUTUPSURAT A5H SETAAFFAAT 7» 

SL'RAT SHAAD 

MUQADDtMAlISirRAT SKAAD "?3J 

MUSUH PARA NAB] AKAN HANCUK 733 

KCSAHBEBfcRAr-A .SAN . . , . , 735 

Mab-J L^aU-d mtPd»^a1 rrihaaTi dari AJUh . . ■ . ■ 735 

Nibd Sulaimaji *.* rocnJapHC sobiiri da.ri Allah 736 

Nabi Ayyub 4.*. data kjesaharnrinya. . 738 

B-EbErapa .nrjTij NabL piLihuri , , 738 

PjJuji bap QEnjsLimi NabL-rnbi . • • - 739 

Arab inriiadap L.jjJiE-otBPfc <ftzifi- mcriETHBr.g N"ibi . , , 73? 

Ailim dan jtcdiin ibLii , - . - r 741 

PEhlVTl^P StJRAT 5HAAD 743 

MUQADDtMAii SURAT AZ ZUMAR 744 

BERIBADAT KliPADA ALLAH DE^GaN ]IAT[ YANfi PTTNU3T KFIKH- 

IA5AN , ,-..,- 745 

PERBAKDLMGAN ANTARA ORA^G-ORANG HU*M[N DAN ORANG- 

ORAJ8G YANG HAFLR , 747 

Jb'2 24 
Onr^ k-ifil bIcjji m«jiEiniii i/.it IXiaki don .ncar15-.jTj.ng yang neffcual !((- 

Tiai.ka.Ti ikir. cnendapaT paJiala j-bjik bCE^uida. 75 Q 

ilanya Vdpada ALlih. a to Tig -rain; MuViin rj<TtawakiL '751 

Sp"iip oriTirj nJtHci ]u«jrJE'.A bu ill bnltblya Kttlbi. 7 j | 

QRAKG-ORA>G i r A>'Li ZALI.M. TLDAK DAP/AT MtNGKlNDARl SlKSA^ 

AN TURI KIaMaTT , . 7J2 

Syifm itu KiPPti-mPli idJih htk Al]»h "752 

EalaJi ii1u sifal ucang-aiaai; yaay: Ink triimaTi l-rpajda kc.ru dupaai kthirtl .... 752 

Sftljh latu wnljOi Tr.nnu.SLi yanj; hu.ru'K 753 

Allili m.:nL-nlutan kadir nriki hartitij-Ny* , , 753 

LARANCAN HEPPLTUSA5ATr.R][ADAP RAHMAT ALLAH 733. 

Ptrinlah (EgEci bertiubat wt*]um dj.Lan.piya. azab 7J3j 

Peilsfdaaji kjudun oririf yung bcmlcwa rjETigaji cTmjt yirm m*n«iuit«J£ui hiri 

Vi«nnat 7 * + 

GAMHARANTKNTANC KEXUASAAN AlI-AH E[ TIAR[ KtAMAT 755 

PtlUlfStajl WWI mefiMml" kErnuiyritir. 73S 

rldjeiipii jierUTjVwa vang. be rjajJi padi liau ilaltiil 7jn 

PFNUTUP SURAT AZ ZUMAR 757 

SURAT ALMV'MIS 

MU(JAi>DlHAH 5UKA1 ALMU'HCK 7Si 

PENEKTAMGAN TEBHaDaP AGAMA PAST] MENEMi:! KEGACALAK . . 7SS 
Oarjj-OEUIK mu'nilrt jug;iji]iJL KrpciUya. ultti IrinaKjMucaci ^iTajix-r?[unfi 

m-JiyiDi. 759 

Fan aiajiiim brcliubih krpaili A]laJi lUji mendoa'/an v:ir..r,-'JTulK ir j'ribi . . ~tZ 

Kein^nin uranK-ocanjc tifljh.tndJk k^i-ai dui r^raki 760 

KE*ajitian rr.tr.uTijjkin ihadal k*padi A':bh , 7(| 

FELajaiajt-pclajajan yang dapal djamrji] Jjji IjuiLi M u 11 a. 1 75i 

Fr;p,jyiifkaian lerhaOat) k^tJinut ADlK Jiajiyaia.h Icji-sna keisth h^iiran k- 

mati ^n7 

Allah, akin m*rnpErkEnarika.Ti iId 1 * harr.biNyi 'f! 

Krkmiajira AMh yane WrtctniLh padi aiurt ieinrSla. 761 

Narib arajiE yarif m™Ejiia.Tig. ayitjyal AUah tlaai rasuL-Nya. 7f}? 

Raju) adj. yang duebutlun. tisabnyi dalimi AjCjjj'an dm ajda yafig ndik diicliutLaji , 770 

FeLljuih ying dapal dLimbiL dajj perijliwa. }'ang 'eijiili pad-* U-infiC-U ttim 

y*nj IcrfaJmLu 7TQ 

Iman di wiini ajiH leLJi diUr^K tJ<UJ( tttppni Up 771 

PEJfUTUP SURA.T Al. MUTrtCN . . 771 

SURaT FVSHSH1LAT 

MUQADD1MAH SLiRAT EL'&HSHILAT 772 

NAB] ACULAH MAWSlA BIAS* Y*NG uniF.R] WAFYU YANT, MF- 

NCAJaJCXFJADAKEBENaRAN. . ,., P ,...,.. 773 

ALIAH JAENCIPTaKAT; LANGIT DAN BUMI DA LAM flEBERAPA PE- 

RIODE , . 774, 

PERINGATAK KLLLDArA KAUM QLTRAlSYTFINTANCr FERL5T1WA 

PERI5T1WA YANG DlALAMI KAUM AADDANlSAFHUD 774 

ANGGUTA TUBUH MANLSlA AK.AS" HE-NJADI SaKSI D] HA- 
RE KIAMAT TERHADAP PF.RJUUTAN.PERBUATAN DL UU- 
K[A ■ . . 77S 

PLURAL ASAN ALLAH TERHADAP UftANG-OlANG lUFEJl IMS' TER 

HADAPORAKG-ORA.NG YANG BF.R3KAV , r , 777 

ALtJUR'ANUL KARtEK ADALAH FETLNJL'K DAN PEN A WAR . . 77( 

PEJfUTUP SURA1 J-USUSHILAI 781 

IUI2S 

svrat Asr syuvra 

MUQADU1MAK SURAT ASY SYUJRA ,..,,.. 781 

POKO* POKOK DATVAHPARA RAbUL AUALAH SAMA 7(3 

Wihyu Alhli Itrpi-di rfialiiKal ami dtn-jfin wnhj-u-Xya kejinda mul-Tacjul 

■tbthuiuiyt 783 

P«l [Tiilsjtii: m -cm oh em lean air.pjii Vcpaifa. AllaJi unLul. pni£hvniJ bilir.l .... 783 

A] Onr'in adalih kIh^l perukcaiiirt W.K-k i-rJMH-ll ^mal nia^i"4- , , 7S«" 
PfcEMlidbin-pctKllSihiP tmit nuimiil dLkembJilcjn p-:nyEl=5aia.nn>a 

(ttpidi Ki1a*i \llih 7M 

Scmui pjfl FhvjI TncTi£a.jak untuit ir. my cm bill krpaila Ailaii Van* MaJla l5i . "BS 

AlLaJi mEDilreiikan. pertibBk*JJl ktpiil imi^ **=oTing m-nurut nialAya. 736 

AUUl memtifkAU lelJtfrWl btm dgu-dmi nimbi N>a 78B 

KBttaJJJbftn tstm'JW-lwint 1fnt?iiimpjflL0i k.E diiDiaaji . 789 

BtrtalMJ dor. memliETiTniiflEbiii bailt datL pi<Ja JUtPfca mbll [wmhilasiTi ... 789 
ftrajig-ur-LiLjE yail.1 dibifi^an *u.t olsh AJU.K lidak ikui ir.cntiniiliaiL ptn'iUTl- 

■pin yUiK pitTTrherL pETunjLi.lt , ■ 790 

Canwahyu JLtuftlJlkill "Ueusdn tiiuI , 79] 

rcNLTUFSVftAT ASV SYIJURa 792 

SURAT At 2VKHRVF 

MirQADDIMAHSLTRAT Al ZUKHRUF 7? J 

KAUM MU5YRIK1N MI'NGAKU] BAKWA ALlAH-LAH FLNCITTA 
LAN^lF UAN BUM I, Kt'>"UA[ IPUN MtKtKA MENYEMBAK BERHALA 7S4 
KLIS<]KARAN BLAUM MU3YR]K1N HANYa]aH KaRF.NA BRBPFflA\r. 

T7.GUH KFPADA TftAiflit LAMA - 79* 

NAB] IBRAmM .SEBACA] >iF\FK MuYASG MtKLKA ShNl?[R[ ME- 

NhNTAMi TPAD1SC LA.MA , 7S7 

KEKAYAAN T.'A> PEKHJASAN HANYALAH KP-NTMaTaN redup 

di:ncawe sF.nANc xejiaka&iaaw lj] akhirat iiasya dapat 

D]CAFA[DENnANTAKWA 7?Et 

KE][A^■CL"RAN tJR'AUN >[FNIIAKLAH WiNJAOl Pr.lAlARAJT BAtil 

LMAT VA\"t; DATANGKiLHL'UJAH ■ . , BOO 

NAB] L&A AS, MENL3AJAK KAUMSVA UNTUK Bt R]MA?( KLPAUA 

ALL^H . Ml 

KFRAHAGCAAS YA?J^ UIM'MATC OI.F.H PrTfDUDUK SYURGA I] AN 131 KFSF.NnSARAAK YANTi D]Al AM] Oti.lt PTCNDUDUK NTftAKA. .. 503 
BANTAHAN Al. QI.IR'AN TEirVfANG KhFtRCAYAAN TC'ltAN MliM- 

TKHyM AI^A* fe;i 

PENVTUPSNRATAK 7i:KHRVF " 805 

JTf. fft4TJ.fi DtiKifA A .V 

WU^ALJULMAH SU RAT AU UUKHAAN HUT 

KAUM MUSVK[KLN tHAZA* OLE: hi TL'HAM DtNCAN KAJKOMAM K.E-- 

lAPARAN SFBAGAIHtJKUHAN YANG RtlMClAN 80S 

fcARKNA KAL'H MU5YRIR1N TOAP INGKAH Al.lAEJ MENDaTaNG- 

KAN A1AB YA>G fcLSAR SD3 

KlSAH MUSA P>tNCA> HRAUN SiBAGAl PhLAJARA> BACLOKANG- 

OHANGKAFIR . , SO? 

PFMUATAN' IO.EK DAV AMAL YaNG SaLEIT AKaK MF.NDaPAT 

P£MBALASAN YANG 5ET331PA J_ S]2 

FtNUMLIFSUR-AT AU DUXKAAN 813 

MUQArjniMAHSirRAT AL JAATStYAH B 14 

BUKTIBUKM ]ElM:.\NG ADaNYAAU AH S.Vr T. PADa A L.AM SLMLSfA &15 

R^^laltiinlah tap.j:aii}t yinj? nfidtSUtaTT w»hyu . , . , H15 

Prrljuir.il', M j M,i !.lh \-$X *ir.i Ly-iNk ktir.hilL kepaiii dixlnyi imdiiL Bib 

Bam lltaiJ mtnijjn^kili 'ktri'iulnn Muhamir_iil ieslJjJi lr.rreta mrnnt'a^nii 

btilt fi-C^k" Ltr'Dfn.irarin.yi B 1 7 

Til iiIj yjjii da.pa1 member] TiElunjut kepada pcd>Ei:i'bHt , i-pcnyerj)'>)ah hawa 

r^afiu ,,,..,. --*,.-- , F-.i- 5 ] 8 

Pads HjjI umal r^jilf^^ d.ih LuTi . meriilta berllilul din diiunik rnrnilnci 

i-aiaLin ptrbiiirsnr.^* <tl»r^4 didunia 81? 

PEyUTUP 5UBAT Al, IAaTSJYAH 52ft 

SL'KATALAHQAAF 

WMQAliDIWAHSTRAT At AHQAAF - , 521 

KLBLMARA^ TALFitUDAS KEBATHtlAN SYlRiK HZ 2 

ULrWAHBAN MJNfiHORVUTt IBl'BAPA 824 

KIHAMCURAX KAUM 'AAD H25 

PtSYlARAM At. QE.rk'ANPAUAtJOLONGAMtN H27 

PEffUrUPSUBAT AL AHQAAF HZS 

SWAT MUHAMMAD ML-rjAUlXMAH SURAT MUHAMMAD 

KETEI^TllAN-KETENTUANPEPEBANCAN DA LAM ISLAM , . . . 

Sik.ifi rricnf^hirUpi aiang. nnng Itafir iijam p-epei.in.giP- 

Orang-orang mu'cnin piili mcrumg din a:njij Lrar.g tatir paiLi luirKui. 
ATi;jjrjin 1rrlu.dj.p urar.p-o:aji§; innni^J. ilir. LvaniJ-L^ni.t niixLLid . . . 

Ptr^rUFSU RAT MUHAMMAD 

HURATAl PATH U9 

sin 

H3D 

S3] 
s? . ? 

Ka muqade-imaej s-tjbata] e *rn 936 

PERLIAHAfAN HUDAffltYAEJ ADaLaEI SUaTEJ XFMF\AVT.AN \WO 

HtSAR BAfJJ RAUM HU5LLM1N , . , , flJT 

XllJtaJ fitnitoUb Ktvsda Na'In M^h.irnmad *.».*. dan fcium niiJiniiii . . S37 

TcTjadnya B*iatii]ji(Jh*aii B3Ft 

Teiaan tnrhjiip Ci[BTlii-r>j4iijt yir.|i tltJC twtv^ianp B3^ 

A^laii -mccedhai oranE-ozjnj /inf; ni -njpdjjcan B+L*tJrridhw3r ittt m«l- 

jajn;jkan tr^icna.n^an tip i.ajni nmlLmir. 84ft 

ttUtPa:an mmpi S'abi Huhinnad s-a» - intTpiniki hEtih akafl ntfbuXcL &42 
Sifal-sili; Mil?] HuhaJIMiad SB.». d^n &iMDflr.-Aata1lBliii/B di dalun Tnucal 121 

iHn Injil . . MJ 

PFM.TUJ'SI.R.M" Al ha:H fla.-, 

SUKATALHWVftAT 

HUCJADIHMAH KURAT AL KUJURAT HA 

TATAKRAMA TF.KHADAP-RASULL'LLArt S.W , , , . 545 

FERATL r RAr*PERATURANTP.hrTANfi PFRGAULAIVUMAT [5,]AM . .. Uti 

Bi£idiiiAiia menghadtpu p^TLLnabaran yang dLba'Mi acang fiiii M6 

Cub mtnyKlciaikaii pGr«iiit)(.e1aaji y*ng tsmbu] mtui taum nuilNLp ..... &At 

] jr»n^r.rnim-p«rci|ol(-£jMI(k»n, honynk |>TH»ri#» den ]*Ln-L»Jn ,, . H47 

Muiuiu itLciptaki.il becliagaj bmgia pntuk tenal meDgcnil B*7 

QihjuL iniu:i yjjig: scbenamya M-H 

FLNUTll]*!iURAI AL HCJJLHAT fl*S 

SVfiAlQAAf 

MUQADD3MAH SL"RAT QAAF UQ 

HARI BliRBAKGKrT , 131 

PtaigJUgkLrani kuun mmrctlin. terhadap kertibian Muhammad 5.A.W. dU 

hall totrbjJlgfcl'. ,..,., , flJl 

KcjaJliIS-tCildui: JUifrl alam mftittbuJiElkan tebeniian adinyi hazi Ikt- 

Hanglcit 851 

PeLijaxm yang. dapel dijJTtliil da-ri urnat-umel ^fliig. dahijlui yang. iricncrttang 

pan. nitri L , , . 8S2 

Cjtcat-g^rik iruimiiin dan ptrhatkamiya. di.ca.tat rich, pari TniLukaE . . , , . , . B51 

Blliitn Irrfiidap aiml yaiV? buik. 'Ian prrbuaEan yanj jrkl . . B54- 

AlKimsn tuhldip CtaHs-C^atta. yajip nienpui^ari haii herbanjfcLt 85 A 

PENUTUP SURAT <MAP . BS5 

SL'RA TADZ-D2AARI \AA T 

MUyADD]MAl[SLRAT ADZ-DZAARI YAAT fiJ? 

PENLGASAN TENTANG HAR] BEKBANGKiT B5( 

K1SAH TENTANG UMAT-UMAT YANG PaHULV YaNC MEJTPVSIA- 

KAN AKAN PARA NAB] BS9 

FENLQUP SURAL ADZ-DZAARI YAAT ......... B63 

SVRATATHTHL'VR 

MUQAftDlHAH SUKAT AE-HTHLUK 864 

SUMPaH-SUMPaH ALLAH YANG MENaNPaSKaN BAH^A AEAENYa 
PAST] DaTaNG KF.PADA ORaNG^RANG- YANG MF.NDUSTAK AN 
DAN KARUN1ANYA PA5T1 DtLCMPAflKAM KF.PADA OHANG-ORANG 

YANG TAKWA 865 

EAKTAHAN-BAtitTAHAN ALLAH TEKtf ADA? OCfcKANOL'LHAN KAUM 

MUSVBCKITJ ..,,,,....,,. , , , M7 

KF.HAWUSAN BLRKABAR, BERTASJlLH DAN Br-.ftSr-.MtSAtfYANG; HA- 

LAM .... AGS 

PESUTSJP5URAT ATHTHITDR . . .869 

SVRAIASNAJM 

M!IQaD-DIM K\\ 5-LIRAT AN NATM r 87G 

TLEIAN BLRSUMFAfl BA][WA WAHYli YANG DITURUNKAN Kt-fAPA 

NAB] hnJHAMMAJJS.A.W.AUALAflBENAF 571 

ttLAAN-CL-LAAN ALLAH KEPADA KAUM MUSYFUKCN YANG WFKG- 

HARAPKAN SYAbAAT l">AP[ MALAJK AT . I?S 

ORANCORANG YaNCp MENJAI:E3] DOSA-DOS-A BE5AR METNDAPAT 

AHPUHAN DAN PEMB ALASAN YASG BAiK DAR] ALLAH 873 

KEEIANCURAN DRANt YANG HENDU!iTAKA?< llt;BENARA> DAN 
PLRTANtK-U>r:AN JA*A0 HASLNC-H ASING -MaWSIA ATaS. PP-R- 

BLAfASrv'YA B^ 

PF.NUTUP SURAT \N NAIM . . *W US 

SVRAT Al. QAMAR 

MTJQADD1MAH SUBAT AL QAMAK 377 

MU5UH-MU5UH VA&[ MUHAHMAfJ S.A.W, ARAN MEMiALAM] EOi- 

HAXTL'RAN SLB.AGA]MANAS1U5LilE-MLISl!r[ RASUL DAI III! U , . HjTS 

Betiti kch?ncii[ar mjsuh Na^ij Muhammad m,* 1 H?H 

(tFlMfttUTan tanin Null i.i. , . , , . ... H79 

Krhui'jurin lti-uin ^Aid 830 

KclliiKlj:aji Xium Tsamud. ,..,.,., BHD 

KdiUKutan kauin. Luth , , If I 

Kehijicjijn FLt'iju. , §82 

FtmLfaLui X-cpiili kum miiiyrildn bah.wa itxteIci 1id*l LebiJi tui" dill urPit- 

mn«1 yiHf CCLlJl dJhancilrkiJl. Tulia.n 8J2 

Balasaii fErh*dapo[BnjiyiTi|i btliMJ d*n iialialfl tSftRJ Ottnu jirtfi [iGdi'a SB 2 

PEJTUTUP SDAAT A [.QAM AH S8J 

MTJEJADD3MAH SUBAT A & RaKMAAN SftJ 

BF.BF.RA PA V [TrfAT A LLAH S.W.T. YANG- DAP AT D] PI AS AKAN D] DLN [A BH.S 

ANDAMAN AI.[.AHTF.RLHADA.fPERPUATAhl-fEKBLrAJ-A> JJUKHAKA . S&7 

r*HAlAllAG-[QKANG-URANU YANG BLRTAXWA 888 

n-NLTT.'P SIJRAT AH RAHMAN ...„-.,, WO 

.?r;/f^7"JJ. WAAQt'AH 

MUQAmMMAH SURAT ALWAAtJ]'AH BBl 

KEJAD3AN KZJADIAN QP.SAB PAl>A HAR] KIaMaT . 892 

Pada IiixJ kliifiil iriana lia. leriiap kepula ijgc galunpji EW2 

CadoilEUl ktlUJl. jEQlfh^Jl till dan <iitti£-utrani{ radg pallflfdahuhj tejumui . . EW2 

ftilaKjnlttpjdA orarit-ajBnjt yjuij; palirti <JlJliJjl> TifHrvum. Mi 

BiIidji Vf-pida. gukinjin kanin , B94 

Ajj.b itii £r'lLinf;iri lci|i djjii ttmjkzUk unruk mfjtltj M4 

IJUMPAEJ ALLAH TENTANGKJIMLLEAAN ALQUR'AN B97 

PEVCmiP SUBAT AL WAAQL-AM BH 

SVRAT AL tiADtID 

MEJQADtMMAH S<JRAT ALHAniEfl Ml) 

segala sekeatu pada maktkatnya m][.]k ailak m:aKa Ja- 

NGAMLAH KAML 1 HLRAS-A BLR AT MFNaFKAHKaN IEAETA Da* RE 

ZRK]MU D] JTALAN ALLAH 3<0Q 

BLS[ ADAI.AH XARTJN'IA A[ T.Alt YaN'G MT-.RL'PaKaV POItflfc Kf- 
kiLlATAN UN I UK MtJiBLLA AGAMA ALLAH DAS MFMFM 'HE Ki:- 

PEkLUAK IE3DUP ?f>t 

TJDAK ADA RA31BANEAE3 (KP.RaEIIB AN;. OAl.AM AGAMA ISLAM . . 5K15 

PLNT.TTT.JFSURAT ALHADIID 906 

SVRAT AL MUIAADII.AM 

MUQADDEMAES SUBAT AL MUJAADEI.AH .... .......... 5107 

flLB£RAPAKZTEiHTUANTiA[.AM^T.AM , , , 908 

HukinnZJiiha: 90S 

Celiac Mriudif pcrjndiaiiEa.il Jihasia itrHirt. fflcmuJitfis Jslani 90S 

Snpan milutn jr.cn.jth.ndir: rnajlLS Ni*i 9LD 

Ejruigaji t*T"urnaii dentin orariq-jrjnj: yirj; nemuruhi Itknn 911 

PF.NLTLBSURATAI MUJAADll.AH . . . 9U 

SVRAT AL HAS M 

HUUADUCHAH SLRAT AL hEASYR P14 

PtNCUS[KAN QKASO-OKAMG YAHULH DARE HADES AH 315 134 

Vcupinun Eip.i Nadhi: dm MadliliV . . *I5 

HutuinJki-i : ■ ' 1 * 

Omnj niiiiiaILk :idak idCHttniijinjiiiYi tETbadip aranp Vahiidi ■ 917 

Ucberapi jieiinfitin • . - - r ■ ■ ■ 9! 9 

Hebe rap a Al Ar-.Tr.fifi' aI Hy^riH *1' 

FQNUTUP 5URAT AL HASVB. - 9'W 

SMW TAl MUMTAHANAM 

MLUJADIMMAH SUAAl AL MUMT AilANAEI 911 

BEBERAPA KF.IENTVAJi DALAM KZADAA^ FLRAKG . , . , . r M2 

Uiingjn raenjidik in iHEonng diii .gtildrifian mmub Vbu,*l rtinaji Jrta S22 

Hptwinfm uiUri wing tiLun ilUI utfllj K*[ir uns tj(Ulc mem'jnj'hi 

lilun Udkk illUJanj! 324 

ftilik(i-*n lefhulj.'p win its -« anil i. inu'jiiLn yaujl miiuk. diCiili hlam 924 

PENUTUP SirftAT AL HUMTAHANAH «& 

JURAT ASH &HAFF 

MUQADEMMAEJ 5UR AT ASH SHAPE" 927 

JALA?) UhTUK HENCATAlKFMFNAVfiAN JlH 

I^GhaiMSJl MIT1B1 lilim mcn-jpEiiaharikin. a.£i.rrji.nya dalajfi Lai ban yonj; m .ti- 

*(HC ■ . . . l ■ , . . . . 91B 

KErn«iang.an dajia: dip EcaLeh tutlya lIptieui pflltjujbuun 919 

PENITTTJP SURAT ASH SHAJrK , *3fl 

SURAT At. JVMl-AU 

MLIQADDEMAEI iURAT AL JUMU'AK *3I 

PENGEJTUSAN MUHAMMAD S.A.W. ABALAJE KARUNIA ALLAH K£- 

PADA IfMATMANUSIA 932 

HiKJNUATAN REPAflA UKAT ISLAM SURAVa UNCI AN SEPERT1 
OAANC YAHUO] YANr. TjI>AK MKNGAMALRAN [SI RjTAB 5lO- 

VVA 932 

BEBERAPA JEUKUH YAI* BERHURUMSAN [JENGA>" SHAl.AT JIIM'AT 933 

?ENUTVPSIIRAT ALJtlMU'AH J3* 

SURA TAl. MIWAA Ht&UN 

MUQAT>OIHAE3 5URAT AL KUNAAFlQUN , , *35 

OKANG-ORANLi MUNAMR , . , 9Ji 

5iftl-<tl*t ■ciHUfl-nnm.E rnunafib , 93fi 

PeriiiEalan kepada unrig urang mu'imut 9 J' 

PFNUTUrSURAT ALMUNAAEEQUN 93d 

5WA4 TAT TA<iHAA£UN 

MLQADDLMAHSLRAT ATTaGHaABLTN' , «9 

KtiSALAhlAN-KF-3Al.AHAN MANL'SIA ARAN DITAMPAKKAN ALLAH 

PADA EUR] KjAMAT. 9*0 

|[AT[-HATILAHTPRHADAPitf:H[L1VPASf DUNtAWl 9*1 

FIT NLTLF SUKAT ATTAUrtAABUN .... . , . W3 

SURA TATti THALAA Q 

MUQAnfttMAH STRaT ATHTIIALAAq 9*4 

BP.BFflAPA RPTIvNTirAN TEMTANC j'HALAAQ DAN IDDAll W5 

HUKIJM-HUKUU YANG DIBAWA NAB] MUHfcHHAD S.A.W.JIEMBAWA 

REBAEIAtilAAN BALil LMAT MANUSU 3+2 

?ENLTL1P 5URAT AThl THALAAQ ■ . - ?4& 135 

SORATATTAtfMM SiUQAtUJtMAH iURAT AT TAHR1M , . . , 5t« 

BF,HF.AAPATUimiNANT£MT*NGItl:H[[]LTA3l RUM AH TANGO A . . «Q 

Nibi Mulumiriad. = **. dMl§ut Lrtori-iiteTpiyn. 950 

Pi;rin:ah ia.uljal iin bctjihud , 551 

CONTOhKOMlOH TLNIANU 15TKJ YANU T[1>AK BALK DAN iSTR[ 

YAVGBAtK JiJ 

PINUTUP5URAT ATTAHR1M £53 SVR4TALMVLK 

MUQADMMAEJ S.DRAT ALMLLK 954 

K, I R A J AAIS AL L A J [ M K LLPS T] KP.R A J A AN DV. Nl A U AS' A KH I RA I . . 95 J 

Krlojjxjun. (tin ilmL Allal. yanu Lcceamba: ifi ilam umatg 9iJ 

AEib >-ar.£ dLHen-j &fJ rvR-OFdn^ '< ilh ill aiiiirn: 9Si 

Janj] j inji AJIah kepada r-r.ir.g-or an jj fT-jV'iin 956 

* acaihan AJLih tcpftGa, utafl^-urinK tafu 957 

PtST'lUPIiUHA] AL MULK ¥5H 

.SLWJ7 4/. QALAM 

HLqADDIMAJtSURAT AL. QaI.aVI 959 

HANLAKAN ALLAH TLRILAU AP TLDl.'l[A\-TI.JDUI-lAN' QEUNC^RANC 

KAFIR liE-PAUANABL MUHAMMAD 5.A.W 9t>U 

Muhammad i.a. w. adaLili SKarang vmg bsrikhlak aguna. 960 

laruifin raen:aHti ^jjij-orane y g n F nttfid jSCilUr. trbrmcan 960 

ALLASJ TFIAH MFNCM^aKaN COBAA> KElPADA U RANGhDRA^Tp 
KAFIR SLBAGAJ YANG DTHMPaIUS XEPALM FEMLLLK-FEMLLIK 

KEBVN 96] 

^LLAH SEKAL]-KAL] T]DAK MENYftMAKA*" ORaVC-OTLANG VANG 

HAJKDFNHAN ORaSG-OKANG YANfc BL"RL"K . . 9*3 

Pr.NUTUPSURAT AL tjALAH MS 

SURA T At. HAAQQAH 

MUQADDIMAH JURAT AL-HAAQQAH 966 

KEPAST1AN ATJANVA HAM KIAMAT M? 

Ocdi'i^-Liiiiis yuiq nir:idUjldi:an ktl-rnann pull biniuii 967 

PciHiwft-peiiftHwrj ai waklM [ttj^dinyai hifi kian^c 96 i 

Sa'at bcrihiub dan ptrir.tiwa-p-triiciw.i tteEllrj fiyi , 969 

AL UUR'AN BENAR-BENARIVAHYU ALLAH 370 

PtNUIUF SUKAT AL -HAAQQAH 971 

SURATAL MA'AARII 

HLirjALUHMAH S-URAT AL-MA'AARIJ 972 

KEPA5T3AN ftATANGNYA AZAB KEFADA ORAN-fi-ORAKG UTaHR, . , , 97J 
AJAR AN IS,] AM I.NTlDi WENGATASL SlJ/AT-SJJ/AT VANG JT.LEK 

PADA MANUSIA. ... if 7* 

AZAB VANG MENGHiNARAN AKAN MfNLMPA ORANG£)RA\G YANG 

MFNJ>USTAKAM ALLAH 9?S 

reS'UT[JPSUft*T AL MA^ARIJ 97fi us 

SUXATNUH 

MU4ADDIMAH SURAT NUH 377 

KISAH VUK IJENCAN ItAUMNYA 97B 

Sfjuin Nahi V^li a.e. kepidi kaumnya. 971 

Ptppdmn l*h)K a..*. Icjudi Allah tie jltUli;ktJ Dctainl taunuiyi 97* 

Aiah yang ditimpilj-n tepid a VauJtl Ndh 4 . s . 9R0 

PENl.TLiP SirtAT NlfH 5(1 

SURAT AL JIN 

MUQAJ>L5]MAH.SURAT ALJEN 9?,2 

TSL^WNYA JIN SEiTKLAH MKJ4D£N(;AR AL gUJt'AN , . . . 9S3 

PEMl-IJHARAAV ALLAH TERHADAP WAKYU YANG D JTUItUNKAJf 

fttPALlA Jf ABI , , , 9&5 

FEWUTUP SURAL AL JIN 98* 

fl/JUrjU MUZZAMMil 

MUQaDDTMaK SURAT AT. MO.ZAMMH 9H7 

PLTUNJUA-FETUNJUK ALLAH KEPADA NAfll MUHAMMAD 5 A,*. 

untuk MtripthiiAFKAS nikj ualam beh>vwah . ■ 9fls 

Kc-'wijibin. lihalit niilim itai NabL Muhammad s.a.w 9-H8, 

BcTieiipa. p*CUIiji±k lilnnyi U-nCuk Na.bj MuhBmiiu.il i.a.v 9S9 

&EbERAPA PETUNIIFK ItAGI KAUM MTJSLEH]N 990 

PEYirTUT.SURATALHUZZAMKIL 990 

SURA T AL MVLWA THISiR 

MCJQADD3MAH SURAL AL MUDDAT5TS]R Wl 

PEIUNTAHKEFADANABtUNTUKBERDA'WAH 9?2 

Bctailpa pe^lijuk Oaliin ti4:da>-ah 992 

ftnnt yuiA inidcai uruunjiya. kepwU AJJjJi 993. 

Vnri£ mErifrimi <a»"wih alun mfndipH psiuLa dan Vififi rnenaUlny* iton 

ttjulIc reiBka. ,,,,,,,...,.,,., J , , . . ....... 994 

PI- NTm?P SURAT AT. MVDI>ATST5IR 99* 

$VRA TAL W rAAHAH 

MUQaDTMMAH 5URAT AL QIVAAMAH- »T 

harckumatiunhuruharanya . 998 

K;Vujj»in Allali mEngfridupkui irunuila lEperli seimiLa 998 

L-Crllb lyat-i.ya.t don FJi-itsuTi! dulaLm Al Qui 'an mcniiiiit kctenluan Allih . . 999 

Kftidaaa minu.ua diual ukunuL liiimi .... LKIO 

Milium dLjidBcin AlJiK nirljk ii«nfiSJl 'B-«U . _ , . 1000 

PENUTUP 5URAT AL CJJ YaAMaH ,.,-...,. 1001 

HURATALhVSAAS 

MIJQADD]MA][SURAT AT. 3MAAH 1MJ 

KEHIDUFAN MAJfUSJAMhNUJU K£StMPUKNAAN 1003 

Ptdki. tejidiaji minnus 1Q03- 

Biliiuri AUmh trpida LTan^.nriTij ying herhuat tctiijikin daji try^it*™- 

djukstaji (Mlaiafi Jtu P , 1Q0J 

TujitunarytujiMiiin AJUh kepada Muhammad i.a.# 1003 

PF.jnrn.jp si:rat al wsaan idd* 137 SURA TAL MU&SALAAT 

MUtMUDIWAH SURAT Al.Ml.JR5AE.AAT ... 100T 

KEAUAAK SiANUSEA Dl HARI KZFLTUSAN , IQOEt 

&gtiii uiMtmn AJJati paid reijiib 1QDH 

Atabsuiati jmg ibruripakuL aliJ nrtli£-ci[iji|2 }'*n& mcnJmlnkjn lubeimaQ 

diii l>al*J*rt k«pida iutnj-Cjiiog yu'iEilMjCik.Wi LDID 

PENLTUF SURAT ALHURSALAAT ID11 

&VRAT AN NABA 1 MUQADIXMAH 5URAT AN WABA K . . 1013 

HARI BERBAPfCKIT , IDi* 

KfiuEuaim AUih men rip til in ilam din nL^inil ni'mat ym£ dat>erLkarrNy.i 

adalifi Tsukd t-n|d. ktfcll*J4iO-Nya. uismljuigkLLkjin minuHi LJU 

KeJietouiui hid btrfcary^df 1QL5 

Bajaiiii crthnUp mRim yang ivitiikj , 1G1S 

Bikini tErhidip atmig ypjig Ixrutwu 1D1S 

P«Tun1ih ipr mimjiii mrmJLh jilin >'*ng Ejemr kepsda Tuhiiutyi 1016 

PEVUTUr SURAT ANNABA 1 , ]fl]7 

SURAT AN NAAZfAAT 

muqadi>[MAH jurat ak ?taa7xa at loijj 

PRNFlGaSAN I1AR1 BLRBANUKET KEF ADA ORANC-OR ANCi 

MUSYRJK YAifGMENGJNEJKAREPinrA IfllJ 

KLESAIi MUS A A. S. D AN FEB ' A L JN SE-B AGA] TT\ KG E I EBL R B A C m r l M U E 1 AM 

HAD S.A.W. LDJiJ 

MfcMHAMtiKrtXAN MANNStA ADAlAH UUDaH BAlTrl ,M1.\H SFPERTI 

HENLIPTAXA?* ALAKSLML5TA r IQ1L 

DT HARI KlAMAT ITU TERINGATLAH MANUSlA AJtAN FtRUUATAN- 
NYA Dl DUN[A 1021 

fenutup surat animaaze'aat 1011 

surat -abasa 

mucjaj>djmah surat abasa 1q2j 

tecuran kepadarasulullaei s.a.w 102* 

PF.RENGATAN TUHAN KEPADA MANU51A VANG TU>AK TABU HaKT 

KAT DIRINVA , 1025 

PENLQUP SURAT ABASA r - r - - 1024 

SURAT ATTAKWIIR 

MUtJADlMMAU SURAI ATTAKWHR IQ21 

Dl KALA TEMAMNyA PfcRI5TH#A-FliR]STiWA BESAK. PAHA HARl 
KIAMAT, TAHULAH TIAP-T3AF JIWA APA YANG TElAH DEKERlA- 

KANXYA WAKTir DJ DUNTA , . 1018 

MUHAMMAD BLIKANLAEI SEORANG GILA. MF.LAENKAN RA3U1. 

KEPADANYA IHCURUNKLAN AL CJUR'AN LUZ9 

FENUTUP SURAT AT TAKWHR , 1D30 

SURAT AL INFITNAAR 

MUQADUIMAH SUELA.T AL JNFITHAAR . 1D31 

CELAAN TERHADAP MA>'USlA YANG DUKEiAXA KbFADA ALLAH . . . 1031 
5EMUA PERBUATAN MANUSEA DJCATaT n[.F/H MALAJKaT D*N 

AXAN HENDAPAI BALAbAX YAMG 5E1MBANG 1D32 

PEN-UTUPSURAT AL ENFITHAAR . . . 1053 138 S-URA TAl MhTHA FFIFUN MUaAUlMMAH JURAT ALMUTHAFF]Fi™ . 1034 

ANDAMAN TFRHADaP ORaNG YANG CURAMi l>ALAM MENAKAB 

DAN" WEN1MBANG ED3S 

KEADAAN ORANGE RANG YANC FJURHAKA PAD A TIARI KIAMAT ... I D3 5 
KEAUAAN ORANG-OHaNG YANG SERB ARTE KEF AD A ALLAH FAD A 

HARE KEAMAT , 303^ 

EJEKAN-EJEKAN TERHAUAF OKANC MITM1N I>[ DUNEA DAN BALAS- 

ANNYA 1>[ AKKtkAT 1DJT 

PENLTUP SURAT AI- MLTJEAJFEFEEN 1058 SURA TA L ISS YfQAA Q 

muqadpihah surat al ensyHjaaq , idm 

ORANC-QRANG MTJ'MIN MENEEUMA CATaTaN AMALNYADI 5E6E- 

t AH X AN AN D AN AK AX MF.NP.RIM A PF,ME RIKS AAN YANC. MIJDAH , . 104-0 

ORANG-ORANG DUR1EAKA MFNF.R1MA CAT AT AN AMAIN Y A DARE 

BELAKANG DAN AXAN DJMASUKKAN KE DALAM NERAXA 1040 

MANUilA HENCALAMI PKOS-ES KiHEUUPA?) TI.NGKAT DEH1 T1KG- 

KAT 1LW1 

PFJNUTUPAN SURAT AL INSYTQAAQ. IM2 SVRATAL&UkUVJ 

MUQADDTMAH SURAT AL RURDUJ . 1Q4J 

ORANG-ORANG VANG MENENTANG MUHAMMAD S.A.W, AK AM MEN&- 
ALAMI KEHANCURAN SEBAGA1MANA YANG U1ALAM1 UMAl-L'MAT 

DAHULt YANG HESESTaNC HaSUL-RASUL MEREKA „ . 10+4 

PF.JTEJOIP SURAT AL ftURUUI. . , 10** SVRAT A Tif TtJAARIQ 

MUQADPIMAKT SURAT ATM THAARIQ JJMT 

TUFTEaPMaNLSIA ETL' ADA YANG MENJAGANYA 1*** 

ALLAH YANG KUAiA MtNClnAJLAN MANILA, KUAS* PUL* MEM 

BANGKlTKANiSYA 1048 

AE. QETR'AN PEMISAEil ANTARA YANG HAK. CAN YANfi BATHTE. ... 1<H? 

PENIJTUF 5URAT ATH TKAARKJ . . . . 10*3 SORA TA L A LU 

MtqADIKKAFI &URAT AL A h LAA lD5fr 

nERTASBEH DAS" MF.NSUC]KAN DIRI *DAL*H PAMCKaL KFP.F.RUN- 

TUNGAN r .......... . I0f 1 

PENUTIJP SURAT AL A'LAA 10L1 SbRATAL UHAASriTAfi 

MXIQADIMMAH SURAT*Lf".HAA5VEYAH 1QS3 

KEaDaAN PENniEUNE-PENnHUNI NEBAKA LJAXFENGEnrNl.PFKG. 

HUNESYDRGA . ID34 

ANJLRANMEMFEKHATIK.AN ALAH SEHESEA IDSS 

FENLEL'FiUKAT ALGHAA&Y]YAH 10SS U9 

SURA JAL f-AJR 

muqamumaksurat aleajr , r 1036 

MERER A YANfi MENEWT ANC N A J*l MU HAMM AD S.. AW. PAST] B IN A-S A 
SEPERTI UMAT-UMaTDaHULU YANG MLNhNTANt; RASULNYA .... W7 
KtltAYAAN DAY KEKI3KINAN ADAlJkH UHAK TUHAN BAG] HAM- 

PjA HAHMKYA 10SI 

PE5TYIL5AIAN HANI.rS.rA YANC TE>GGELAM DALAM KEFIIDUPAN 

UUMAM Dl HARI JUAMAT 1QSB 

PENGHARGAAN ALLAH TfcRHADAF MANU5IA YANG SEMPURNA 

JMAYNYA , , , , , |0S9 

PENL-TLTSURATALFAJR IQ59 SURA TAL SALAD 

MUQADDrMATr SURAT At. EALAD ,...,,.,,,, IMfl 

lirDLTPMANUSLA PtNUH DhNGAN PtRjf A>CAN ■ ■ iPfil 

PLNUTUF SUKAJ" AL BALAD 1062 SURA TAST SYAMS 

MUQADtHMAH 5URA1 AfiY SYAMS 1063- 

MANDStAliJIIJTAM] ALLAH JALAN YANG BURUK DAN YaNG ItAtK- 1QM- 

PENUTUP SURAT A JY SYAMS IQfiS HURAT ALLAH 

MUQADD3MAH SURAT AT. [All. ]06« 

US AH A MANUSIA ADALAH BERMACAMMACAM YANG TERPENTTNfi 

IALAHME^~CAK1KLK.ED[4AA.Y ALLAH ]Q67 

PENXTUTSU'RAT AL LA[L , . . . 106S SURA TADtf DHUHAA 

KLiQAPmhAH surat adh dhl'haa . ios? 

BERERAPA NI'HAT YM.SC. TMANUORaHKAN KEPADA NASI MUHAM- 
MAD S.A.W , . r . . , . . 107* 

PEMJTUP SURAT ADH DHUHAA ID71 SV&A TAiJLM SA .T VRAM 

MU^ADDJMAIi SURAT ALAM NASYIt AH - ■ - - TD72 

PER INTAH A [.LAII KEFAD A N ABI MUHAMMAD 5. A.W . AGAR TERU5 

BERIUANG DENGAK UtHLAS DAN TAWAltAL 1&73 

FEXUTUP SURAT ALAMNASYRAK ■ - IDH SURAT AT TUN 

KUQaJDDTMAH SURAT AT THS" 1075 

MANUSJADICIFTAKaN Da] AM BENTUK YAYG SEBAEK-BaEKNYA ... L C 7^ 
YANG WENJA1H FOK.UK KEMULIAAN MAMUS3A [ALAH EMAN DAN 

AMALNYA TD7£ 

PEMJTUP SURAT AT TITN 107? L4A SURATAL "ALAQ MUQaDDIMaM SURaT AL ALAG , , , lQTfl 

TLIJS BACA ADA IaH KlTNCt [LMU FENGtTAHi; AS ]QW 

HANLSLXMENJAD] J A] [AT ICARF.NA MP.RA&A CUKLP 1019 

PE.NLTUP SURAT AL'ALAQ , , . . 1QBU MUQAltfUHAH JURAT ALUADR ..... , KJFJ1 

KEHUUAAN LAlLATLL QADR . 1D&2 

PENVTUP SURAT AL QADK ID-92 SURA TALBA YYINA U 

MUQAHl^MAH SURATHAlfYJNAH Ifflj 

AHLI K[7AR BEkPKAH btLAH >IEMJKADAFL MUHAMMAD i.i.w. 

sf.dant; ajaran yanc imbawanya aualahwajar ias* 

FF.NUTUP SURAT ALBA YYIV AH ... 1Q8S SVRAtAZ ZA LZALAH 

MUQADD1MAH SURAT AZ2ALZALAH . . r 10W 

D] KAdt BERBANGKIT MANUSLA MJlQHAT B ALAS AN FFRHTJaTaN- 

NYA BlARRUN VANG SEBESAK itAHRAH IDBT 

FEMJTUP SURAT AZ ZALZALAH |D5H SURAT AL'AAUIYAAT 

MUQADDWAH SITRAT AL h AAlMYAAt t DH 9 

MA>U£lAME:jJADLK[KIR KARF.NA TAMAXKYA KtPAClA HART A . . . LWO 

FEN UT UP SLR AT AL'AaDIYAaT , , , , , . , J»l 

SVRATAI.QAAJVAH 

MUyAOJDlMAH SURAT ALQAARF AH \Wl 

ORANG VANG JfthAt OKS YANG RENtiANPERBtATASNYA DJ ElARI 

HC]AMAT 14193 

PENLTUP SURAT AI. QAARTAH IDS* SURAT AT? ■AXA.ATSl'R 

KUQADDIMAH SURAT AT TAKAaTSL'R 1D?3 

AKLAMAN ALLAH TERHADAP QRANG-ClRANn VAST, LALAl HA 1 ** 

BERMEGAK-MEGAH )Q% 

PEN U TUP SLKAE AT LAKAATSLR . . r ICflT 

SURAT Al 'ASHR 

MUQADD3MAU SURAT A]. ASEifi . . , IOTI 

AMAE KUGELAH MANUIsLA TANG TEDAK MEMANFaATKaN 1VAKTU- 

KYAUNTUK BFRBAKTI lOW 

PENOIJP SURAT At/ASHB LL?S* 141 

SURATAL HVMAZAH 

MUQAJlOlMAHSURATALhUHAZAH llflO 

AMAT FFLaKALaH PFNTMBUN HaRFA YANC TIDaK MINaFKaK 

KANNYA D] J ALAN ALLAH , , . . , 1 LCI L 

p-ENluTUH SURAT AL HUMA1AK 1 L<!2 SUHATAL HJL 

ML.'QjniMMAH SUHAT AL FILL np5 

AZAB ALLAH KLPAEU TFSTaRA BTJK.AJaH YaNC. A KAN MP.NG- 

RAHCVRKA* Ka'BaH HO* 

pr.Nirnrp surat ai.fiil new SVRAT QVRAISr 

M^QAiiniMAH slrai quratsy nos 

KLMAKMURaN II AN tETtNTt RAMAN StHAXUSNYA MLXJADIKAN 

QRANG- SERB ARTE REPADA ALLAH llDi 

PENUTUP JURAT t?UKA]SY 1106 

SUHATAL MAAVVN 

MUQADD1MAH JURAT ALWAA'UTJN" 1107 

BEBERAPA 5th AT YANG DtFANDANG- SEBAtAt HLS DUST ARAN 

AliAMA HOS 

PENUTUP SUKAT AL MAA'UUN LIOS SVRAT A i KAVTSAR 

MUQAL>DIM AH SURAT AL KAUT5AR 1 LCfl 

SHALAI DAN BLKKORBAN TANDA BLHSYUKUH KtPADA NL'MAT 
A].!.AF1 1110 

pr.Nirrup sural al kaltsar. . . : . i no 

Sl-ftATAL KAAFIM>V>H. 

MUUjAUIHMAH 5UKAT AL RAAhlK UUN Ill] 

T[J>AK tfi a TOLERANS] IULAM HAL HEMANA* IUN PEKtBADAT- 

AN 1112 

PtNU[UF SURAT ALKAAKJRUUN . . 1112 5URA.TA.\.\ASHR 

MUyAUUlMAH SURAT AM NASHK 13 U 

PFBTOIONGAN DAN KF.MF.NANGAN TTU DATAlMGNYA DABt ALLAH. 

MAKA FLJILAK IMA 1 IN 

PF.NVTt.Jp SURAT AV N'ASHR H14 SVRAT AL LAHAB 

MUQADJJlMAH SURAf' AL LAHAB 1115 

TtJKANG F]TNAH PASTE ARAN CELAKA 1116 

PENLITUP5TJJ3.AT Al. LAHAB ..... . « 1 11* 142 SVKATAf.IKHLASti MUQADD1IKAH SURAT AT. 1KHI.ASH ........ 1117 

AR11 KEHSAAN TUIIAN 111! 

PtKUTUF SURAT AL [KHLA5FI ....,, 11U SURA TAL FALAQ 

HI][JADDIHAH SURAT AL FALAQ Ill* 

AMAHPKLINDUNn []ARJ 5F.GA.LA IEJ-JaKaTAN . Zl'It) 

PF.Tfl.ITUP SUftAT AL FALAQ Ill* SURAT AN tfAAS 

MUQAUDIMAH 5URAT AN NAAS 1 121 

ALLAH PELINDUNG MA^UaLA DAK] KEJAJIATAN B[3]KAK SVAnAv 

DAN HA^rSlA - . , 1111 

PENUTLT SURAT AN NAAS r . „ U2I 1« PAFTAR KEPII5TAKAAN 

Abdid Bai^i, MutujcunaJ Fuad. At M\t jam a> Mviahrai li Alfazhal Qur'a/i nf Knrim. Dar 

AsyKya'b. Cairo. IMS. 
Ahmad. Abdullah. Tafsir al Quran ai Jalii Hayaqv al Ta'wil. MatLahah. a] "Amaiviyali. 

beirul. 

Ati, Abdblhb YuHif, 7ht ,rVW> Quran Ducal 'Aztbiwh. B^nH 

Al Ainfu/iuni.. AliLQa.<;im llusain. Rarh.b, Al Mufraaalfi GLj'ih at Qur'ai MushLhj.fi al 

Bahi J Halulii. Cam*. 
AL AJinJ, iyibabuddin ii Sajyid, Ruby! \faam :i Tafiir al Q.m'af al Azh^r Wuaabial 

MaiTtiih Dai [hyi'.n Turnls ul Arabi, Beirut. 
Al Qatriuiadi. Ah Chn Muhammad :bn 3'arahi.m, Tapir a! JJuizin. MaiLabab Tijansyaii i.\ 

JtuVta.. Laird. 
Al Bsidhswi, A Mil I J ah ihn L"m»t. Anaafurr&uit n-ti JtMiftfiiit k'ji' 
AL Bufcliar:, Abi A be. i!, I ah. Muhammad :bn LuruM. Shah.'ft Suxha.'i. 5k u I jinn an MaTa'i 

AlJralhrUr Kflsi M Tafiit al K^r.Tiaj u\ Kuluh h' Ldarniyah. jVheian 

Al Fairuiiafcadi, Ahi Thahir Muhammad ihn Va'quh, Taim-vs ui' Miabas mzn Tafiir Ihn 

Abbas. Mbhihad aJ Kmaiiu, Cairu. 
Al Hakim, A&*ayyrl Mohair ir-jr]., i'Jaz aiQhi'an. T>ar a1 Ta'lif. Cnirp 
Al Flijjji, Muhammad Tvlahmud. Tafiir ai Wadkw. MakLabah a! Esuqlal a] Kahra, Cairo, 

im: 
Al Jucalu, AL ibn MuJiaimnM Sharif. i^r*p flJ Tfufai Mik^twJi Lur^HiM, Beirut. 
Al JajEhxhash, Abu Balr Ahmad, Ahka/n al Quran Dar J. I K' Lib z\ Aram , TJsiruL. 
AL Maragbi. Atunad Muj-llafa. Tqfirr al Maragni, Dai aL Fikn, Beirut. 
AL(jLrdu!)i.MNlliltinM(; ibn Ahlnau. A) -fumi'Si Akham td fju'ttn. Dai nljr Sjr-l'b, Cairo. 
Al Qfl^imi. \iiihunirririicl JarnjiliidHiTt, MakaAM ai Ta'wil. Dar rhy^ 1, jI Kv^haJ AraWyah, 

Beinil. 
Al (jartii.lu.il. Manna", Maitikiti Ii Vium a! Quran. Mu*st-i!ali ai RjSaLih, BtirtlL. 
\r. hvri5.il'-. Abdullah ibn A hi rr. lit ihn Mnhmud, Madarikai Tanziiua Tfaqaiqa a: Ta'ivil. 
Ac Ftadhi, aiy Syanf. Toft 4 ft d' Aiyan ft .W jjvizji' fli' Qur'an. Dar ]hyi' aJ ILutua al Arab- 
jy»kC*i[0, l*J3 

AJ itufiNHtarji, (dkl), JrSt^W Moiadfy Ifai (tfQbr'rtH. [>ij Ma'arit, Metah 

Ash ShwLd'isqy., T.!M ]3aibi Pror. Jo/jir A! Qiir'anui Mad/ied "An-A'ur" Sulan Huiruug. 

JikarLa ]97D. 

_ Ta/nr tttAawn- Al Maurjf, Binduna;. iSSfi 

A(h ^hahur.i MubaniiTLad AN, Rawa'x a! Sayan Tafiir Ayai a! Ahiram, Mallabih al 

ChiialL, Damajftu* 1US0. 

, J'AfiMif hj Tufriir. Dm a| Cur an a| Karim Beirui 

As Siyuri, Jrilahidrlln AhrlinTahman, ^J/iganj*"! L r runi nlQur'on, DuralFiur, Cairo. 

, dun al \laLilL, JalalLildLn. Tofsir <.••' Jalirium. Daral Fikr. CaiTM 
Ail Syautani, Fat-h. ai-Qa&r. 
Alii ThJiKirui, AdU AM t-'idhL ihn al Hj*an. Ma}rna' al Bayan f\ Tafia al Qur'sm, Dar 

Malcjlinh al I [ayah, BtLnil 
Alh Tiia.ba.ri. Abu lafar Mubamniad. Jom>' al Ai>Uh Ii Tafiir ai Quran. Mutfuhmfa fll 

B*hj a| HaUbl. Meiir, 1W 
A? Zarqj-ni, Muhammad Abdul "Aihim, Manahil ai 'Jrfan/i L'lum ai (7wr tin Dar ]]ijj.' al 

KaLub ai Ambiirau, (air j 
Ai Zan-uthEyaji, btnhmud ihn Umnr, Al Kasyxyvf Muihlihafa al Rabi al TJala'hi, Mscir, 

IWfi. 
b-jd-iwi. Ahmad. Mm ifaSagtvit al Quran. L>a: |VAhd.*iaJi al M:lbi, t'iira 
HaiJta.1, MuLumrtiBd Hutiin, ^jtrrw AfnArJWh^J u^t MVanf,. fa-iro, l? 1 "^, tKJjrmhan 

bihaxa ln^grn.. The Life af Muhammad . -Icb. [iTnail Hagi al Faruji. Itrjcmahan 

Ind-nnesia, Stjatah fhd\tp Muhammad, Ah Auiiah, Pui-'alia Java. JaJcaiLa, 1974. 
Ebnu Jiayyau. Tafiir ai Btxkrvi al .Vuhilk. Mai'aliaJi au Noihr a.1 Jandah. CbiHj 
Ihn ii a!' .\\ a rs , A "£ R JJf r \Juhammud i'rrn -\hd ihxh Aakam al Qur 'art, U\i al R.i ni a] Hala'hi. 

CauD. 
1 nnu Midi a mm ad. Nuhamudd in yl J-loun, tiJuir u.-h di Qur 'an mi Jiaghaia al Qw 'a" . MuJh- 

tliafa ai Babe al Ualani, Meitr, 3WI 
Ebnu Suurah. Sunat ai Turrmiazi, MiLjh.lliafa.il I Bam -il Malawi. Mem. 193!! 
Ibrahim. Muhflnimad JafnBil, Al r.>="V*fl v.;j { fnn^u »; sltni Out a F'itr a' A:ah i f. JuO DAFT Aft KEPLSTAKAAN 144 Jb;iu Hisj-anr., As ii'rah an Salmtvi^yafi Dar 11L Tiiifiqiydh Cairo. ic?jemu}in:i halinsa 
l^MtrisJtnjjar.ptllJiir.Lli uinao«$,A Uuklaum, Itx Lifrof MuitamTiaci, Karachi, 
Oicfnrd [.rn-.vcrs:1j Pt«$. 137(1 

J hnn Halsir. Abu at Fida ' Ismail Taftir al Qur 'an at Aihim Dar Ehya ' n' K uliih il Amti - 

vvab.Cajm 
Jauhiri.ThanHiiwi, Jf ^kyiA^/j Taff/ful Qpr'ntlttl Harm MubliLkjIa aJ Batn al HaLibi, 

Ca:rn. 
McklllU. Ha.iajiv.in Mui.iamir.aif, Hhnfatit it Ba-yan li Ma'arw a/ Qur'aa, Kcmerucr an 

Wjq^f din Unisan Ktisliman, Xu*iir, L9B7. ■ Jiahnwr a! Qut'ai? Tafair va Bavaf\. 

Marmadukc. PilLl1ij.1I. 'The Uivrvius Jiumn, tjcjrff Allsn A U"i*m. Lord-jr., 1976 
KaciabtuL. Abi a. hUSa'i Aji ibn Ahmad st\ Wahidi, .JjAafr on Nuzui, dengaji hamisy ' 
.in V|j.(|'ili fr ifiii 1 ManrutA, AW nl IJasirn. Math.'ha'ah F I ir>±iy>ah . J J If- H £i]iii Laru. Daj 

al Ku'ub al 'Airuruih, BcltuL. 
NauM, >\hdul Ruij<| , .Wl^jiuj <af Asaam wal Tara;n\. Dot al Kulub al Arabiyali. C-iim. 

1M1. 
NasJiu. Abd'jf f^Kirin , TiiiSir TaLrirvor Ftefvnun Muds-ias-i-ill MtkiL Mtfcnb. l59^H. 
Plderp.jdarmin.1a. W.J £ , Alarm.' dzh-jja jta'gnrjKi. alaJiaa trrmbaii Fu.'»L Pcnihon^sn (Lui 

Pfcr.gsrr.htf.ngir. D-j.hj.ij Indonesia. Bala: Pujtaku, Ja.k£rTn, ]P76. 
QuTlmb, Sayyjd, Ji 'i'ZA'jfir. l jji l t l P^'B*. Dai Fit Aratriynli. Beinil 

Ridlia , MuTiam-Jtlid. Ra&yid. Tts/riral Monsrr, Miklabih.il QailiT-al"., CailO. 

IsyatlLrl, Abd-JEllillMlitr, TWifcn csT g^ r 'on, Dir aJ Q>ilam, L'airC. L-JW 

lVjjdi, MiLhair.maii Farid, ifcrirafraf Ma'arifa! QH'tilt hynn 

Weosinck, AJ , Al Mu '.unr af ,tfn.ri)hrd5 {{ Aifirzti allfadifri an ,\'aba>,i en tfu'w/'ftf \-"..w 

"■■a 'ri* .4/piiii^Jdd Darirm we Mmvarhtha ' .WnM "\j .V r «1iW>TAmaJ jfin Ilaniial, T.J. 

Brill, Leiden, IMS. 
Yutils. Mih.mud. Flrf, Dr., I'tiliir A< Qu*\!H at Karim. PT. Efidakar>a Ajjun^. Jakarta,. ]« EJAAN YANG DIFAKAl 

F.jajji dui Ian da- liul da pcnubi&Ti diLaTi "Ttrjen"-ih ini-, himpir bernirjitn 
dcnjan yiils dkpaki] QLch T>uku bu|rj lain yniig ludah lama. Millar dl kilAnjtlTi 
iitfe!}Ulkl(. KuliniHtkilinal vinj njdaJh baua LcrpJ-d daiim buhlia Irudci- 
neslfl, (THt* (JituJii menjumt ^uij siidali fau&a Lru, Un'i;)aJflaJiyH mcr,uJuk*ji: 1*kwn. 
murnLn, iileh, kbih dm Mn-lollL Tip] All b*b*r*p* liJLm+t ditulij dflnjan ejup 
ymg menitrijukJUn. ktpltU IJAlrtyi. *CpCTti Al Tulihali, ummul ECitub, Spi- 
huLia.', iJ]iXaJj]uLll dtn tain-Lain, KiTRni k.^ijnatlcib'rnaL lcpciti itu hrLuni liiJa 
tttpaJcii iaJ&rp KlHiu liidanEiLi. DifUr anjur-lmcyf Ha Jl 1mda-t*nd» L*(ui ymit TT-.tngRwUikiEi humf-huTuI" Ai»b, 

iililah j«tagij TwrikiH' Kh £ 9**»i L.I 


_ 


j" 


I'dfcaad) 


Th 


r 


i 


(Ottl) 


Sti 


- 


u* 


'■=:.<.' :!■ 


ZK 


= 


J, 


(zhu'J 


Gli 


- 


t 


L&hiin) 


Bl 


— 


i 


Cfat) Sy (jyvn) Ti 


- ,i (ton') 


7 


- J (jUlti 

= 3 (quQ 


H 


= * ■ £ [h*i') 


- 


c f. .jltirniahl 


" 


= t fiW U , 4ip»lii lebifii tandi bataan a. jang panjailg, icpciti Al Mw-idah 
id , dipakai jEbigii iandi faaCaan J k-aJl:Ul£ SCJJCEti ihiili,hiin 
liii , dJpnkiL setujMi Gundy baCiSJl U pllljanfj, «[iMti irjuun 

&£S Mush Hf gV Al-Madinah An-Nabamyah 


Kompleck Percetakan Al Qgr'an 
A I Karim Kepunyaan Raja Fahd. 
JL'i I t. ALE-AATIHAHcPEMBLTKAANt 

'i'L'^l'rii ^-^J&^jfcj fefafiiXErjit -^^■■:V^:: I^JWt tvi -.JJj, .'jJlm s*ft : J-^f ■ , 'cAtV*iJ J j 1 'ttlW "^"V 
AL FAATIHAH 


"at" >li' 
( Pembu taan ) 


3P 


It' 


MUQAHDIMAH 


9E* 
£u:avL "AL Faaiikih " .|P«Tr-b-jfcia:i;i yjiig dicurunkui di McJL*n dan K-Jilli] dtit 7 ay at adaUii 
'ilfa' 


sunt vine pejtarna-tima ilLlurunkan ncr.^ir le rig. kip ilj anlajl lill^r-liiJ nr yan.5 id* diiarn AL 


^Vr 


vp 


Quj'an dan lEiniasuk gcjungm N-ur.iL Mikjuyyah. 


{w. 


1 


Sural [I'll djicbu" "AL J-'aatihaii" iFVTr.bukuji J, karena dentin sura: nU.ih linufci dan dlirida> 
nya Al Qt^r^ii. 
DinB.TiJia^ "Unnnul Qwr'-in'" (Lflduk AL Qui^n) a tin "UmniuL Kitufe" <indul Al KitMb) 


: ° _?m 


'■Ay W' 


ianna dia. mErupikin induk 'oatf wndMa hL AL Qui'an, k:Li mLnjad: Lnli Dri dari kindaiigan 


*W:- 


n. 


Al tlut'an. , dmkirEna itu dmajiblcan riEnTDnmmy H p4dB tlaji-tll? shalal. 


■mf- 


^E'' 


Olnlniafcan puJa "'Ai SialJ malsiiny" (nijub ying beTu]an£.ul»ng.} fcuer* lyithya ;ujuh dan 


Tt 
dibeu NjalBng-J^rii dUiin SbaJa.1 


jnf 


^v >' 


SuiaT ini ir.tnguidung bsberani jtijut pokok >'an(t iSientttznirikin irlucuh iii Al Qj:>[>, 


*^ 


Iffy 
"^ ° 
Etc:, man Vepjda Tuhan Yanj Maha h| (rrtfavu 1 : I'-alirn ay it 2, dixr.ana dinyMta 
■]T-. 


krm liCTiKin lciiaa I JiJ-a «£j.Ia piiji din ncipin iy-uk'jr arai jryjat j ni r hlal Uu bagi 


AlIJi, karena Allih adalaJ'. Pfllvbla dan suinbrr segala ni'mil ymg tErdnjwl dilarn 


^K^ 


Tut 


al in ini. 

r>i anlaiB niVniL Ku Hdan nJYiiit nisnciptakui, nL'rr.al mendidik dan jrienunHuh- 

kan. nbab kali "HiTib"' djU^m kalimal ■^^4tLu:- , aila^lii^ , ■ tidak hinvi tieriTti 
v3el* 


,r [ .i]i&rT dan "^FnpiIla ,, letipi juaa mengandi-ri id taibtyaii jaitu mrndidLk 


(lir. rnei'iilfllbiftkari. HaJ ml nmriunjukkan bihwa ugala ni'nijt yilXE lUllViC <Aih 


■b 
lEDcang dalarr. dirmya artdLl dm dal-iin H'.qaJa. aiarn im iernjmb^r dan ALlh., 


kiTKna TuhanUh Ybjij Maha Beikuaia d] alani mi. Ptudidikan penjjgnjTi dan 


rlL_ 
ptr.uar.bjhan ulEh Allah di aLair. ini hapisUh dlfMJllitLkjn iLui dipikickan Dish 


ninu.ua JtdJJarn-dalaninya, »Tiu>fga mcnjidi sjmbeT nclbigni iTiiCJ-'ii Uii'.u pcjiHt- 


tahuui ynng dipott iiif Jiarlitsli ktylkkinan manmia. ><pddi kED^ur^gan din tfrtjn- 


■L 


^\il 


lujdJL Alla.li, serin tiEra-jna bigi ™ l^ailtiL. Oleh kacena kEiir.in.ui l"ketauhi<Li.n) 


Tft/t' 
iftj (lXJUpiXiri maialoli ya.ng pdtDk. n-jii dJi!abjn *ra[ A] J-'aatJiaJi Lidak. L-jku.p 
HinyJtik^n d^n^Mi IS-ya:aL kjji, "« Lipi dilijiskin dan dLlenjjKipi ij;tU i>i: i. , yaiLu: 


"lyvnaka nr'hiLriii wi iy/aaka na.itB.-iiii" (hanyi F!^E,kaLi^.aii yjinj ^amj «JILUa2i, 


^4*"i 
dan hinya kepada FngkRiHih tint niobon. ptrlalt!3igaii} 


■h 
Yang ilLrtiiiVUd (JtnKirt "Vani; i^«nnliaiai liiri piribaliiin." ulah padi liari LLu 


AUah-ish Yflmg tje^uiiii,sEg.aU. sE^jaiu -unjult kepid* kEtwsjflia^-fiya surbll P(ng- 
.■»> 


hirap nl'mi: ±qn takct Ttrpidn ;ikuj.n-Nyn 


.JT 
LM uu mtn^andujuf art: janji untL.k mcir.h'iri pahaJa 'schadap pertrjatui Ving baik 


hL 
dan 3HJaHUJi (Cthadap pf/buitin. yuir, Lurjk. "Tbadal'" yang LeidipaL pidi i^i* 


k/1:- 
S »nuti-TT jti dJtiipika n kepidj Alla'1.KlUl l nirr , .»l Ldlir nul b. 


;«sV 
AJ^i 


^¥"Tv &¥^§J*,~MM'$j ^FTjfV-^V^ ■fy^^p^.-^T^ ^j 'Tr? - *^T^r^j^T^ r k^W^^^r?^^ k*^^"->^ -r-™ ^ 

Al F \ ATIHAH (PL MB UK AA N) JU1 
JUZ 1. ALFAATIHAHCPEMBL'KAAK) r -^- 

AL FAATIHAH {PEMBUKAAM ) 

SURAT KELT iyi1 
:V7 ] 1. fiengan mEiayebjl AaSTla AlMl Yinj 
Mahu PktiijiiIl law Main P ±nyi;ygiie; ), 

3. Serfs (JUJ 1 1 ) bad A]Li,\ Tnhau sftrr.n:j 
tlsm ) . 

J. Mnha PemjTih. Ij^i Mjh.a ptriyiyanij, 
■*- fipg iYn:ri|!(.aSaL )?iajl (renitaJiJin ! ). 


]> Btctrti my* ititmnW rtvcuihi:* Al MjlOiih in! JftftEW* rtimyrfiul *i*ph Amu Ti|.p-:Lip pckerja- 

1.11 y.frtj ^jik I1L. Ticndijnyii dJrlnlUI ilti^jirt niCl-iyehu: rtanm AIJiK. (C|i±ITl ilillln. irip'ilim, mt. 
niiMTlTitlll- blfiltjrip jlTjt dlrTiltyft din litUjuinYJ. Jli'uAr luldh ninu Kit >g«ng Mjhl Sun, yiP-g 
b^thjk. diKiribih den ran ■.tfitriir-'ritnirnyi. yarvit Lidak mcnhucuhkir: makhljk l\ ■■■*, 1e-.ip; makTi 
lul mtrrih jtuhfcar.Ti'j-i A> Faitmaw (Mini Pcmjrilii siiih sj1j ua:i n^iri Allah- vsnj 
n-jenib-Ki oin^^p.in. fcili** Allah iM]lrapJ\hlin kiiunia.N yi kipada jniknluk-Sya, judang At 
Rak\im (MaThi Pier.yayjiTx.^ •nuiir.'htrl jrf.ngtiUin Tuhvya Allah, ujunliau bt:sili1 jahmui yang me 
nythi.hk.ui Allih ulalL. rrirUnipjh-ki.il u^n-nthy* krpadii mik'.'iluk Sly a 

21 JUdin^u (itfJJ iiuji'i Htmuji ^rin^ idilah Iuieu. pcrbuicuip.ya yaiy bilk yang ilikerjakajt de 
ngui Een'j jaiinya yrmlJii. Waka in;muii Allah "mjj:1i: Tnenyinjuna N>a Jtirtni ptrhLitan INyi 
yanj ntik. L.J-"h liuliiyi dcngan (yukur ying Titrim mcngiki;! ktuljriun Etucranic krh.idpp 
ni'mai yi-ng d^Gritannr? Kl'i iiiinEhartapkin irjiU |iuji ktpad-i ALjL'i lalali L^rrfii A l|ah j JaJkh 
Nui:ih<r dtil icmJiUbailcin ysnu jhU 1 ! i%'jj 

11 RaM, (Xupan} tacliCJ. TuJiin yan? dUi'aij Y*ni ^knilik:.. KcndWU= d.|*, M'niflihin. Lifizh 
"inl.*" iJiik Jipat dipikiL wlam un'ui Tuhui kcvnijri kalau id a lambujiEannti. s^pcrTi jabbul- 
l:>.i' :i-lli : :.[;aVi 

'^fl/fl^iV" (nnriti tlan>: Kmji yan.i. dJLipljk ui Tuhan yuvit ttrdu: dai: brthaiiiJbisai j-tnu din 

mai.im i«pEili' alan maomu, alarr, ritu-in. ilam hjn-.tiLhlun-.bu.han.. brnJi.-b*r.Ja mi:i din ic 

btp:n>3 Allah rcndpla hf.jJ ilirr. iJim ilii. 
4) .WuvJiit -;Vinj miripjjiii.i, dentin [rjcninpuigkar. "mini"' n bectrti: pemiLJc Lying empjpyn) 

lljjiil pull djhjn d<D.|jr. .Vf i'.'k i :1tnj»n [r.emandtkkj't |, msm"J bet^t'i rj| l. 
j] Vt-Lmi.-fJ.'ji (Ku: p cnbiLiun j Kuj yang Ji u.jk:u i:u ini'Mif-iiMdr.,! minuet fii±p.{cuna p?m- 

bilaMn ainnlinr.yi yin E talk n-.unurt y^jij Yiu(L.k Yiurt-uddui dii t t»Ji 111^ ypinnulqiyumih. 

yiumuUiL^jh. yau.mu\\itu.- da^ E^^E^inr 1 1. AL ]"AAT]HAH (rtKEUKAAN] ml ■ S. Kinyi les-puda liitfaujiti Kami jnivyf F-t*Ji* ) 

din hanyi kcpidj Engjcaulik luuni rn<i- 
Klji pi rtolcngan ) 

S. TjiijjVJah * ikirni jaUr. yang Luiui. 7. i'ys:hi"i jj'.sr orang-aranf yang lelih. Ei\]f,- 
feiu anugdrjhkan ni'iruJ. Icpada iviCClU; 
hukui IjuUtj) mersta yanj dinuKt-u , Jan bukjji 
(puJa jilmj mere tiyuif xaiit 9j 


j^j-t^ •J—J*' uyi --^>e -tf PENUTUP 5-uiiL '"A] E jaLihah" ini inrleii^kapL 'jniui imiuj petal 5Vai]"n [ila.Cn. k« n'.ild iBP dijfcli^an 

(jtfhctiibiya oith syal-iyHC AlQur'aji ym*. Llj sum h*riic1nyi 

FcT5c5.u3jj.r1 oitj.1 ini (U:n.£in sur?1 "A I "BAquih.' ' dan fjTiL-UTit levudahnyi iiLth unit A I 
F'aaLihih nrrunikin. tilik-lirii: ji cm hah asm yang ikui diperind dalarn iuciL Al BoquaJi dun 
curat ciiral yin.5 gerjdahnyi 

Di LaJiapjiiL iklHJ mral "A] haa.Uh.aJr" diS^'D J [km pel mb ho Hail h.lfflba i-Ut'iyi dibctl pt- 

•uiLiufc LiJfh ] uHm tc .iiJsr ynrut lu:vs, sedana aitat "AL 6^quah" dLmulii dentin jiftnunjuk- 
d.n "\l Kltufe" (Al QiiT'in) ya-ifj Kir-FUinj jtOigii jiEdoman mepujy Jllall yanE drawwdkan 
in.. t'i .Vd'&udu diimtuLdin km .'bestial: kipiTuhin dm kCundukiTi jrinf 4iMHbuLkin cUtfi pt?ila4,ri 

Hniini kt'ntfcjan Allih, icbagii Tallin ymg dLwrnbah, kaceni bnhcyikinar bifida Allah- ni*n- 

punvu '■.AkkiiMl' y* n i nuituJt lechidipnya 
7). JWtita'if/i (tmtp.t pThrulfthjfjn; , diambil diri kits itnaanah: rn a ngn napkin 'ziuituin ur.tak dapa.1 

rnrnyriraikiii ivltu pcktrj&an ying lidik unja.u.p diieleiiikiEi dentin "maj(i ii-ndiii. 
fi.i. ftdiVw (fti njvkilL'i k uYiLV 1! ifim ml din kiu frjdaa yd r nn^nh*:] pEtunjuk kr iuiIu jilin vmir Ik nir. 

Vir.j dlmumd (J-tnein if*' In 1 hukM itt*dir member!, fuiliyih iiji, letipi juii irmbeci tiufik. 
t'<. Vinj djrrjksud dfnain rrrrrfJtq /ini i^'mi^rJtiii dir. mtrtka ytng icsaf iaJih kitiui frinn.i.i^ yinf 

'rttnyimpirij. diri ijann I slim. HJ2. I 2. AL BAQARA El [UFI BLT1NA) r -^- ALBACJARAH 

<Sapi betim) MLQADDIMAH 

Sijibi "A] EUijuih" jui|j Lcnliri Jici 286 tynl Lni ilurur. di yiaJiji&h jdr..g ubahagiaxi beizj ditumn 
km p«1l pttnluUari uh.un Knrah, He-Mill iyal 2*f] dirucunkul ill Mina pad* Hoaii Widii' (huii 
Na'nL Mutij.Tr.mad la w, yjng. Id TiV/iir) 'ieliimh iy.ir dyri -tjtic A| bkq4.rfch r,Er.rnjmk g...-i I r i n g.- 
ar. Hddajuyyab, met up akin, intal yui^ ttrpanjanc dL antnia niral jurat Al Qur.'«j". yuvg JL iLiIjtti- 
r.y-i -«dapai p<il« ayir. yirj vi pah; live. Cayai iHlj. 

?vurit ini diriirnai. '"A I ft a rural-"' fcjrsrii di diljTnnyj di^tnittin Jcisah ^fiycmbellhiTI *t|H 
bcCuia yine dipt; ir, tab kan Allah kepada Ban: Itcail (aval 47 umpii dengan 74), di jtijjij iije- 
Ijikui *ank iKaJlfl VaJmib phJi uinuinJlyn. Lllr.trnai "J-'uMjiih'.^uL-Qlt'id" (punLaJt A I l)lii- 
Bini kircnfi menust ^ebcrBjia htkiim yjtn£ tidbk iHkIM'*^ dfclim flira': yang Uin. I Hii-iitTili 
juga. suraT "allf IjarrrTniirr" Virtr.i AJTit mi diir.ulaL dErigin AlLf lajTrvm iim . 

PoVoic-p^uk whys 

r 1 i^cirmiii.n ■ 

Da'Wab [iluruyaJi yajuj diruidapz an kepadi L\na1 [iLun, jlili liir&h d*n pill jiiIj Jy- 

t. Hiikum-hitkuw: 

rlcjinrib rnerijerjjjcjTi ^haJaE^ iiucnjjiaJtui xakal; rrjkum jiL.au, hulcum hJji dan 
■.unrah; huk'jir. qiihaih; hal haJ >ajin liiLd dan yuij -luun; brmaikah di jilan 
Allah; Kujtu:n uruk din juda; caia rtikiijantunl anak i'ilLni, laranpaji rlb±; hu- 
tuij piii'jnt;; ru.fVj.ri dm yang berhak TrjeriErimjjiyfl ; wiiiyil tcTMda duo. DTknj ibu 
bapa daCI kaum kccabi;; KuV'jm nimpah; Kevyijibui mEnyimpidkan arnanal; .dhir; 
hukiim nidUSlk intslli!. bujtuni nitiubai kLrxb-kllilj Allah; jiukum ha*dji, 'iddaJi, 
UlilBk. th-M I" 1 , ills" aRfihutlJ-n 5u.iu.aj-.: hUkJITi mtlarYiaJ, fflihaJ, JaXatiKaTi JlLtriKlWu-u 
ivarJla muiyril din MhBlikn.yj.LJiLiku.nl pdjirua.. 

Kcjki pEnciptuji Kahi Adirn i.i ; Iciiih NnhL Ibrahim t.t: kiall N'*bi Muh i.t 
dEnpjan Gani IsraiJ 

4, Den inin -Ism ■ 

SLfaE liJal -n:ajig. yaruj b-tTlak*2; D.fat^ifa.1 oranpj m'jnafik; uTit-d:"a1 >\[li.h; pEr 
iiiiii^niainpcjuripaniaan; klljLiL. VtUiiriultiLsji iLiLidah irj.lL. 3. AL BAQAHAH ISAM UfcTLNA) JUZ L 

AL BAQARAH (SAPL BfcTJNA) 

SURAT Kt I : ISA. aya1, L'ei'.Kin i1ii-riyt;buC nania AUih. Yirtj; Ka?ia 
Pffliilllti Ujji Mi 111 Ptn j. iy .jiin 

I7G.4 GQIQNGAS MASUSfA OAIAM MUNiS 
HADAFJAL QURAN. .LD, ! V • i i'j wga rr Af u 'm u i 

1. Alif lum miinn L1, J. 

3. KiUh M ) lAl Qur'jn) mi Grille idi Ve- 
Ti^mn piriinyj.; pE'ucijuk 'naij: r-iK::kj 

V lyiilu'l irurckj. yar.g brrim-in ) liEpida 

VdJIg f<l"-i.lj ), >'« 

Ja:i in.tlLJXhJLkiii Fi.iMhlj;iaJ"i :rdU vajig ghbLt) ), yang mcmiLikui ^liaJaT 1 
yann Kami iini^ftrih.kin tcrjadi Aiterki, ■ J *5M*, O^ 1 - ,*■ ^ 


itfUft J & iff * < &^3f ©SJ*W ^Lt-j-*^L)jU*J L ■. 1 1 . lalih hij,rul'-hu rjr ihjjd yjrii; c^r.tUk pjili per ma La an ni'jl-iiKLin dari rjca: sural Al Quiir. 
Wptrti: Abl lum mum., ilh" lum iu, ik1 lu.ii mum ihud din serMgiin-/! 

Ho jfi:i!j ihLi-ilib li^mi yiiJ yar.f rziejiy Ma lutein pcr.fctEH.anny.a ktpuda Allah lcartna iL|ianJirif 
t*:"H*!>"k 'jy-i'Myil rKjiapyiabSLhur. Jin Jdi p-iLi sing fnenifsijai nryi. Llfrlanguii yar.i rir- 
naOiikiniiyi »(L» yjinn rn:i"iir".:1*ri K r. : ,ii Jebtppj us mi (Ural, dsh sdi pi_|#, j-^rtf utrrri'.dapa! bLhwi 
hurjchuc^f iferid Liu Bunanya u nlwlc rnniajik pcrhaiCuin puy prudent*: v.- pay a nsiipuzhitdJun 
Al (Jjc'iir. iiu, .'ar. unEuk rn^ritisjiriCU-an baK*^ AL Qur'in Mil dJEurunkiri dalam baluui 
Arab yann eee»utun dui >ijrwl'hijTuf *b;^ A, K-Oau. rnjtki lidil ptrciyi bnhvirj AiOnrton 
diluTunkan dar> Alluh Jnii lunyj TiJiiin Mu him mad i.i.w. srnijta-iiita. mik-i ^oh-ilir-. 
mtTitkn HiLbf itpjiiziim A] -Jui'ari ii\M. 

II). Tuhin nuiu.mak.iin Al Qur'in dentin Al Kiiah ying di iltil taersjl'. '>ing djculu'. itbi.KiL uya:iE 
Vtlrwi Al Qur i>ndi^;::n'ihkin unr.uk. diiulu.. 

12). frt^ 7Jj:u mtmeliluui din dui :iku.in AJlah dentin TucnLLku 1 :] i<g3ti TiEEinLbri-Njri; din 
mrmjiuhj ir[ila laruijrajiK'yB, cldik i.ukup diirlikan am [an 1*hjl ja;i. 

1 3). ImiH iolkh fct^tj-:iyjin yin.j ct^jLh ym£ diEulai dengui kcriinijkj- dui pEnjr'tnhjn nwi, 
I iiidj-Lir.ili iiliriyM LTiin liLaTi ^itn^criilrjn ipa yjrif. diftliendjJri .■ileh ur.ui -I'J 

14). fani $f\c\b iilih yanji. tik, dtpjl dkingka? cLsiri FJn.:air.dcri. FcrcLyi hndi ymg j'niib yiifti. 
Titn ;.■ j':ik idkir. idmyj itniim '\mg mjujud'* ying lidaJt djpiL dilinjikap cleK pinciindvri. 
kirtnx idi dalil ying mcn'jnjukJtBr. ktpida idinya. Kpt:U: uduiyi. Allah. MalaLkil maLaikiL 
Hj"LJthui1 ritn. Et'ai§amya. 

I '■■) Xtiota/ ndenuru: bi^riu 'A lib' do'*. Minuzut is-IlLiI-i lyari' LaLih ihidjl yuuj sudui dikciul, yj^ij 
JlrViii iii dtr.ijan cilbir das diiudiJhL dengan uJjlti, yuig djktrjakjr. llti'uJe rnembujccikjr. pir.f.ih-d! 
jr, din. iti t riLLih j-i din t:j'idd Alljh M.endinkj F i jMjIji iij'n HiEnunaikuinyii cirr.ir -u.. :■.. p"-: 
npjfi inh>n(1cy|7i .'.vuiit-ij'jfai:, rutu nriikuii din •■l.h-^dj'riii fi, h-if.li: >tn( lilur iu>-p4in yinrj l>i- 
Ufi, Snicrri klnj^yi. '. iiniriu-ilia^kiri apii ymi; ilitjn^ dan. Srt«S!nyi 

It). RtfMt. rfj*l* j"*njf 'Ja^tT Ul'dfllflfl Ihanyfl a-r/i>-fl. ilf^nq^j^illuiT irfn.'lT^JJM »|J3 l£l'. Iilih ^ir.hlbt:|- 

kin ittM^ajpifl iui ^in« yin t ic|*h ObclnLtin. ihnih'rin^riltiisdi DrtngdfjnEi yan( diayjnit- 
Van (j'l^ i E iin:H iiicjvibirifiyj, iEn±nl .in iigurifif; fakir. , aruig^rifi[ mLikin, k»u-n ktril-iic, 
jnnl-M-pjk :rfl-"i d"ii 1a.in-La.in ;uz l 2. ALBAQARAH |"5AP[ BF.TjNAJ 4. din merek* y«nft berimsn kcpid* KiUt; 
(Al Qur'tn) ^*ng ic(aii diturunkin, ke- 

padamu dan Kilab-kilal] V-uif. tslah di- 
Ljrunkan irbclijrnmkj 17) , icrta mcrslcii 
>h>1 1 11 i±j.n adaxiyi Ik^rudupiTTi iVhi 

:aL ' IIJ Mcccka MulaJi ^ajij tcLap m.'j:idaphi. p^tuniul 

iRrL Tutac iriMicka. d*ii meicKilah oratm- 
DTangyiDg tKruljng ,: ) 


Union gun K&fir 

i, Scrvqgt^lniya uranj(-OE(in^ bill, sum 
<ajjL hap mertki, kjmu btrJ Ji=[ |iU*tiL n 
i;au pdak xa.Tr.u beri perin^itaii, mereta. 
(L:Ui akin ccrLmin, »J»*-*JL f,*A>*>\+?Z - .Iff i 4 £.1 At' ■! V.ij - / - ' * r \ J 7. Allah telah TnEnguiyci-nuti hill rim p«t- 
il-cnjfillN Rlttcka. *° ) , diapcngliliatin mi- 
reka dilufjji 2L j . Din bJUii ^ntrtfel SLkii 
yailc; iirnl bora:. 

41. J>J aJiLui maniijia ida. yiiig. nitnjjiu- 
karv "Kiim bttLTrlajl VupHda. AllaLn dan 
][in xeimidiair ) , pads fcaJ aicjtkt il'j Kiii njjfjiin j. - a 

beiiman. ownjc-omr-B yifit ■4iJ ! . ■ Jj*^+Jj * iji^ftj^lj 


IT) JtucifajHi 1 yfl'i( .'ife.h aiJw.ijretri iiMlum \f\i\\smm&<i r.j w iilali kilib kilab yar.i. riiluninkin 
ichelL.ru. Al yur'an iept:1i ]auu1. Xj'au:. Ifijd dan HhurLiiT'tiiu^u? >^anj teriebut d^lam AL 
QuTlan /+i|( i1iM-rui'.k6ii ktptda part H* juT. ^JCth jtMHtiNirifcui? Ju.vm'i ttp-icpe Ha\u{ \f\fi ijc 
fj*n rt|trvit«[ui*ft *»K)fu ttindl Jib:j] k J. lilu JibrIL iricP-ysrHniUfinnj* ktpaii K*a.iI 

101 faJriir Mah kCpgr^vun yarjj An-ai Jcnem td*t dicair puri k^i:iiK u ^rV inrfifchpur 1 ^tfriVxr jw*i 
d-inn ffr.Hi'fJufii/i*i,Jjj'ff iaLah krhid'jpan it-rddiii d^nia trcikhii. fp^rl BA^n^ifair^p itthidvp- 
an stJu'rGf Lihji btriLr-facnac per<:i>i ikin aduiya krhiduT-iTi vrpj-JiTi Jutui buakhb. 

.'}\ [ilih oran^ niang yanj n-.«idapjt ipj aTa yirtg dJmcbccikirjiya k<?idi \1lah Hiudah timie- 
uubjkinnyi.. 

2l.:) Tikr.i Lijr,|-; it j - iiiii dapal rritnerun. pmunjiik. dan Kgila riicarr- niKhjIpjr. ndik ikin btr 

belUl padJi'.vii 
71) M 1 ■.■,!! Jiiji 1 iMtni.1. Tldlli dlp*r rni:nl|.:ftiTlt:iil.fi din MlCC-ilJiylll I j KiL-iyi: AL f^Tic'nr. v*ii( 

nnjifci d*rgp|[ din :li4lt frtp*: ri-.^p-nhil peNiJalin n*;i undi-umli keTitu^n AI]jJ\ fB i| 

irmli llhul di ■.■Jkdiwil*. dl P rjAiO.HA»n Tjurrn din piiji diyi m±htki s^ndld 
22). Ftiri Icrr, -idlvn Mlah m j|*i dirl **ki'j milcHuic dilnimjiuiaii di padar-t mahsyar sampii wifcru 

ruii tii add I4.rj1.1i]' a. 10 1, ALBA4jA.RAHlSAPEBIi.TLNA) J-JZ L 9. Mcrekl hijnJik m«iipM ALkUl HID <&ttl\f- 
htit\w yinjj herLmiri, pirti ha] rrict'Xi hl- 
uya rneiupu ill c in v a KiidirL icdang mcre- 
K-Jii "idai UUUt. 10, DiUiti Kill mEEfkp ida [w-.ny aki t * ) , LbIu 
diEamhali AlJaJi penyijutnys: dan big? 
mtrcha iiku j-ang ptdih. dbtfiatikin rnt- 11. l>lrt tnli dLkalaJcufl kCfiadt miireki: 
]BTi£HJiUli tj.mii mcintyjal kiruiaLin ilL 
■null humi \, niCJekd iMijfiji'a'lti "S*- 
i'jn^uhhyi kimi dr»n£-3rBiij. yuig mi 
PnadBkari pwligikj-n -1 

1 2. [ngatliK, lftiung^uhnyi mereka i tujih. 
uralLg-aranB, yang nufnilfuiL kEniukaii. 
rdapl nitarta d-dak. Jiikr. 

11 Apabila dLka.Liki.TL Vrpida cnrirki. "lirc- 
LEnanUh kajruu ttbajfiinia-na OEanfc-uripni 
liUI ECLatl beriman" , mfreki mEnjiwj.1i: 
''Atari hetirriiritih k±mi MbagftLmarbi 
ciTinf'ftEuiig. yang. tiGdoh i1u tdah bsr- 
iman?'" Ingallih, uxungguhnyi rnEreki- 
IzLti arirte/ar.aii£ ynrlj Vudub., teLipJ irKce- 
kauilii uhu. 

14. I>in. hLu rrttEcki bejjumps. deripaei L.n.n.5- 
oebde yinjt bftjiinan,. mcEtki nittipiU- 
kiri: "TCami ttlih hrtrLman '" Rap tall 
mEivka. kcrnbaLi ke-pirta iyjuniri.fyj.URn 
rncnta J .. rncrrki mcnBiilakui: "Se- 
Sun^uh.Tiya. kaini svpEniUiun d En fin ki- 
mu. kimi runyaJaJL beieluk-dnk". 

15. ALlph alan (nuernbj.lBiJ fflnk-olokin JHfEC- 
ka. cLan rncmbLirkin rnETeka rcerirntjaric- 
jjnbinp daJirti kcseiiCin mbreka. 

Lb. MEicka. llulaJi oring yang meinDfii ke- 
Staljri dtj^caiL ptEiuljuk, maka. UiiikJah 
turnrmny p*nLiaKaaji mtccka dan niJakjshi 
mcrst a rnEnd>pa.t pctunjul:. 
^ LF*WL 

2J). 'Vi'ni krukinjn imt^ka lerhicUp \t btrtmr Kili HvltHH^KLii n - Itnuh (tftkmihiF. key«. 

kln*n il.v. intfiiiriTmlkirt kedffltkijift, ul-^ti d*n dtnlifli bei^idap NLhi i.i.w., ii^mi din 

vrifiroai^E l*]irn. 
34). K^^iidkin ywit mtr±kt j-itrbiLii dL mukj humi buliTi bfcarri kfruukui bertdL, rnEULinkin 

niftrijhaiin i.vtaft(-irf»ni kirif un:uk rTicnrjsuTiL din mcnsnurif; D:anj. ririnn lilam. 
"2 5 '1 Uitiijilfiyy. ocfiiLTiifln pciT.impLTi mtrtka. i'J/ I 1 Al EUQaRaH (SAP3 BFTCMA1 N 17. Perump-imiin jtmteIci irlilah iepe*tL 
Drang yang mcn.valikj.ri lpi ] , miki i*te- 
lali ap: l[u munrinjl sckuLlLripvyy AllaJi 

Ju]rjr*kni cahiya (yifu hhjubiuLJ nific- 
ka. da.n mcmbLiTk m mcrdna d-Uam lt- 
pcb.pj.Ti. 1idik dapa~ m-tlih.qr I g Menkg tuli, bini dan Tmt^ 7 ) . niaXa. tldak- 

]ah ir-treki alan tcmlwLi (k* Jlkn jiU* 
Wnfl 
19. iLiu Macro {jktj.ti£ nrang yang r* 1 1 i rn fi a j 
njj;in Le-hiiL dari lajigiE dJiETtu ocLap juLi- 
U, j^J/Uli din. JCJkL"; rnei*"ka men yum bit 

1«Lnx«iy» dentin mile jailnya, ta:*na 
(mETid^ngii *iiiral petfj, jtbau nJkul £kAn 
in a Li ). Dan A L Lain melipu'i a r. a nulling 
yiriB kiJSi 1 * J. 

10. rUrm^iJ-himfiff KlLaL J1U mEnyinnbu 
pengjihipin irurckl. He-day ksli kLlil Jl-j 
mcnyiniri. rntitk*. mcffiu bcrjllan dl 
bavraJi Sinn ilu, din hi I a gekp Tninimfifl 
mcitkl, mtKka. bdhrriti. Jikaku Allan 
mEno>iEnili]ti u upctyt Rn meJeiiji.ptin 
pERiiengajiTi dui pen^Lhilsii rnerfia, 5* 
mnjUfulmya AlLih btrtHLaia. a.Laj sepia 

IMUUtj. 

KEF.SAA N if AN KtK UA&AA N TUIIAH 
Perintsk mtnytmbih Ttthan Yarqr Maim Em. 

II Hii mang*La. ItmbaJilih. Tunanmj Vailg 
tetmh. menciptikilirnU dan unnf-orinj 
yiiijl lebelumiTni , iguir kjn™ bef.ak.wa. 22. IJinlah Yanjj TncnjadikBTi tmnni s-shafii 
hirtipird:! bagun.ii dan lajijir icbagai- a tip, 
d*H r>i* JlltriUxUnlaii ait flhujan} daii 

li-npt, Lain Dia ntefrthBiilkan draiftia ftu- 
jalJI ltd Kgala. buih buihan Kha^ii it,ik\ 
U aCukinVJ : fcarcni tCu janganlan kiiriii \iiil}G jSJ-i^jj i j^*£j}£ j-i. ■■ -■ ■ ■ 
-.."■■"i'.. it;. Unbnfori n[. muntlik l:u - :idak ijipjl rtt up mh-J I'liiiTiJi dAn ptrjn jk peiuTiJu't: >iJTf diiruig 

dan Allah, kirerii jU'ai Hl'ii kemiimlikLn yin|. tMnemj djiun didj rr.«:ekj. rtrinajii rmrrki 

dlpmbackan Allah, strcrh dalan aya: :crtttul di J lit. 
2Ti Wilrupun piiniiPiLeri M'Trrkd schs: mceka dipanduiR Liili. bivj. din ta'i o]rh kaccna liJti Jj- 

pji mcncrlrni k±hehpjAP. 
2Sv htidain ccan^'^uirit mjnafik. ■ III. luuka n^Ddenair Lyir-iyai ■ r jni nurrjajidunj. periaii'ian. idi- 

lih Tcpcrli -annK yini dHirrpi h'jjin Ir'bat Jin n^'ir. Mrrrii n-rnjuinbil 'rjn?an>-d kurni "idak 

'mEB 1 -!* »ieiHlnfi|j4.i ptHT^'Jiii^irrlne^tiin Al Qur'rn iill, 
£9) Mjitudnvj iitnRtlJhuan Jun lekuiiaari KUiii mtLipuci {irjn^ufAng.lunr ■\1 2. AL«A0A.ftAHi.SApJBR7LNAl W.£ iri*n#iaiijn HVUlu-^pkulu na#. Allah 311 ) , 
Pddalia; kiittu n'.En£*tahui 

JitHriit-^TH Itfftatte kaum auiiynkin met\$enai 

At Qurbn 
23. Dan ilka Kunu (Utaph dilam Verapiin 
lfnlinj; Ai tJiiT'an yj.njj Kim wahyukan 
l(e^y(U humbj fcj.rrJ (.Muhammad;* hua[- 
laK 31 ) iahi iuca1 lia|ii ya.il* Scflii»L A I 
Uirr'an ito dan SjiklaJl n-tnciLnn; pe- 
imlwlppj SCillfl Al]*h, jiki kamu nrang- 
QJSPj; j id 5 Irennr. 

H. Maka juci kimu. Lidak dapa; rriKm- 
bim(n>t) din pasU X\K\\i Ctflak liar, da- 
[4i n-.emDu»Hn_va|. p+liTiiiaJah dUjiriU da- 
ri neiiiB _yan(, hihan ha,l(a,m.ya. fflajiusu 
din. batu, yang diMdukin naji drang 
"tang kaTit. 

i'-.-ii'is.n lerhadap r>fsng-orot\l; yVri/i biriman. 
2f. Din iimpiikanLih bcntl (tmbjia l(e. 
pada mErEka yamg heriman iin JwfIiuiI 
bulk, buhwa bagi. mdceka djiediakaji 
(^iKa-hJJ^a ir'irtg inrnja.Ur sunjad- 

s-jngo: Ji dalimnyl. S*5]ip hifc]f.ka. dibeii 
Mzkj b-jah-hLiihan ilia™ flj[jj-iurjj 
;[ii, nirjEka. inEngalakan: 1, ]ziilah. yang per- 
Pah, dlUejikan kepada lami dihulu". 
Met^Vi dibftri t ( ia h-buaJiaii ydJlK ^EPjpi 
din, unLulc mErski di dalimnya idi ijrrri- 
LltCti yaivj tud dm msreka kekal. di 
ilila-mTiyiSJ I 

Jui hxk'nah~k\krtaf\Tiya 
M- SEFU-njUuhjiyi AJla^i CUda tBi.an mEm- 
brjat pErumparnaj.Ti hern pa nyirri^k anil 
yajig kbLh rendah dari i1u ) Adapiin 
GdlR.jf n)ra:ig >a:ig brrirnan., znaVa meicka 
yilin hnjiwa pwuniisa.irti.in llu brnu iliri. e;- ^ -f-V e* - * -fjf iff , f - Ij if. v."t:'!j l.-\uji. \itit LLw:iitJi di sampLf mmy^Tibah Mlui SDpt-rLi bErnala-^tjfiiJi. dp** 

dei** din trrijH.dir.--i 

Ayai Ini n^rrupihirt ^azicaiijin bap rTitrrk* yina, mEnuokin kmentrifi ALQur'i^ttu (]. 

dak dipir dii^^ xLi^ptn dsnfp^ nun^rnhka-i strnua ah J uiLct din tnhjii kwrria u mcrupL 

kan mu'iiiai. Nibi ^i^hiin^iid t-.i ■» 

Kni'-i»t.n d> ^mii ■ |u iihNIi t* n l'n-.pi.j-n ytng ■.riki im^ip, silk jiirrjui, fuuErjr. raharj 

IM *akiM [uruinijB i tu 1 T^ ;um 11 M Hajj yuig di diJunnya 'rcim nuneru^kui bib-p-j ber 

hila b!j(uLj >-iTig mtitki it-nttik. iru udau. d^pii mtmbua: laJai, irkabpiin r'-at'xM Vrjjjian b?r- 

Mmi-wiTn. Jan [i^ruriiii-i k'i ic 4L iiirii At "Anfcibuut vanj di dilimjivi Luhin rrnr.n- 

[nmhjrkjn ktlcrriBtiin ttrh.ila-btrhila yaii. dij&dikan ol*^i unnij uriri[ mu<yrik ilu 5? 

riiifiii pcknduna jama dfTigiii lc-mt'hiVfP iar*ng tibi Ulii. JUZ 1 2 . AL BAQA RAH i 5AP[ BETLH A) 13 2? Tuhin mejclm, EElipi rptrekt ying KiD: 
mEnga.'tkkarr "Apakah makiud A lit A 
mEnjidikan In: unljuk ptTiirnpirniuiiV', 
Dentin petUrYipiniiaji :lu Tiuiyik wui( 
^iPH dKEmhgn AllaJl ) , din JEngui per 
'jTnparr.un itu |fu]|j hirLyi* or* rig yuig 
djb-rri Nya p-etiiTLjuk Din tidtk, ld-i yUlj 
iliiL'ial kan AJlali 1i.Ecu.ili firing-o^nx 
yard rail);, 

lyajlu) rHang-Brang ying mfysnuitr pw- 
juijlaJl ALlih stnjdah perjj.nju.rL itu It- 
fph, din Jllnrnu Cmkin apa ring di- 
penncAhk*n *,lUh {klpada niErekaJ unhik 
m*ngJiuljLinj^4nTiyB dill menlUual t*- 
rjuian di mufci burni Mttrfcl LCUllD 
n[uif-riij.n.£ yinj t'jjj. 


J ^ r .r x ^ 1^= ^ J^i »*£ UjJi 

JjJLjy J^jJ. J 1 < A^V w ^jA^_? «■ ■Or* >d ■^4J ■ffiiJrrj bukle kekuamcn Tufian. 

1H-. Hcnppn kamu kiflr Vepida AlUl). P4da- 
hjj lirnu tarhnyi iru.lL. lily Allari menjt 
h-id" pk*n Hiinu. Krmudun kuinj dimiti 
kin dan diJiidupkan-^l IfCnlUali. ketfiu- 
lilin kepaiU-N ya-Lili kunu dikemliali- 
kamt IS. Du-lih AlUh. yina. mcnjidikin lEgila. 
yarii idi dj Tiumi unluk kamu din Uu, 
brlktriundak: TnEnuju. lingM , klu dl- 
JadLkiH-Nyi nijuh Lani.it. Dan Dii Malia 
hicnjjelahiji icgala jerjitu. .r J - -i\ - rf ' ui£d & ^ jf^-4 Sit t ,1 ■■' 

' ^- J k^— i > J 


f¥m'\p\a4t\ maruii^r Jan ^Cin^uaTarnn ys 4AI 

tumi. 

IQ. In^tlUi kttlfcl Tnhinmu T>trr"Lrmin kc 
l^ldi pin Milaikil: ■"Scsungguhny 1 A leu 
hen-rjak me-nji.dikj.n wacitiE thidjfih dl 
rnaki fturrtl". Hejekl l&ea'kaw 'T^en^pj. 
EilijitlU bl«ldlk m«ijiiikin llrhaJi TjJi j di 
bUinJ i1W oi.rini yanj ikiti rnemnuit ke- 
[UMkari padinyi dmn mtnumpilikin di- 
nll. pidihil kaini jolinlii.'Sd bEclilbin 
JErtpn rnemuv EiieKiu dan DUlllUCJkin 
F.Ticp(a.Ti7" Tiahiri u-ctflimiji "Swunfr,- 
pihriyi Aku irtthrttfchui i|» yinfi tidik 
kiniu KrillMl" 


J4). &iMU1tin Allah Tseruli tmhwi cibrj ||u. i<ia1 berkuburai; kcpngkiciruhyi din UdAk <n*u *tip- 
marumi p«tjn^ik p-etunjut AUih. Dilim iyic Lei, kinni msftti Ma JiiokjT dui tdi!k miu rvit 
miruTni ipj lebtrjiivi Alliti rrwfiuidikiii nyimiLk ubigu p4nxrnpi.rruun, miki rnErcki Mix mtR 
udi Mia 1 :. 14 I. AL BAfJA RAH f 5 APE BETINA) JUi 1 3] 31. il, 34 35. 36. Dm riia m=n|i»j5rt«n fcepnvia Adam 

nama-nami. <hcndi-hEiida;i Kluntfinyi,. 
ktJiLudjBTj rnEngEmukaktnmya Icpldl 
pail MllILkit Lilvi iKEfurnui: "Satiur- 
lanUh Ttepida-ltg mmi brnJa-benda im 
jifca k*mu rntming onnjt-uiriflK yan$ 
rcmr!" 

Mcrdid nienjiwilj; "Hihi Suci Enjknj, 
fidsJc i da vui|j kami kctihui islam din 
api van; leLili Fngtau ijicLad t*pad» 
kaml; icujnepibJiyi. liilgltfilluul Var* 
Mabi MenptlaJiUL lagL MiKa B1[ak- J5\ Atilll btfflfltUB. "Hd Adam, beiiCaiiu- 

Danl*h Vepada rntrtfu. aarnariima t*ndi 
inj", Mil* ictfJah dlt-ClHaJlutltUl yi Xt- 
pada mectlta nirnj-iLirrij. tkenda Hd, AllaJi 
DeEJiiman: "B utmnlih ii^cbah Ku knUiun 
ItpBiJirnii, 'boh'*! jErunggjahnya Aku 
msntcc tUl>J3 taJlitla Llnpt din liumi dan 
mfnpp.hgi sjj» ytRf kinn'j lalurtirt dan 
tipa yafia. Xamu MmbunjikanT" 

Pan tjnjatlahj kECLka Kami TuiQiIllin k(- 
pida piii maJaLkaf "'Elljudk^ } k+rnu 
kepula Adam,'" iiltki jujudJnh mcTEk* 
kCCulll [tibs; ii Engjan Jail LaKtuUi dan 
1(1*1 ill u termaxuk fijl ■unpin i>3 Ul Jq- r3 r 1 n fc 
>ang kallr. 

Pin Kami twr(tnn»[i: "Kai Adim, diimi- 
lih nleh kimn dan. ijtcrpTvu sirga ini, dan 
mi>j.nJiJi maJxanan-njakuiaJiiiya yaJljt; 
banyak top l^Jk d] rmr* »ja yuig kimu 

miVmJ, dm jin^atiJih kumi dckid. ptibun 
inl } , yaiig manyebaftkan timu 1*1- 
mijulc orena-uranj; yuijt lalim. Lab keduqpy« di|t=lnwtl(Hri -nJeh lyutan 
dad I'Jifii i1u .1 daji iikcluuiin dari 'H&fcjfe j^4**>^ fc~ '- -t :jQ\' £iy* t'-^^LJ^ 1 J js js^^J' ■*< .-'■' £'-?.- ^ - ■- - ^ . V- it * i- i ■ 

M-- ^ ^SLt J 'Ti iL_ ^"Ll III - : ', - 


^f^i^^q^^'^ 35 1. 5ct-;rjirivj ■pn>maKui ,r JHiitjrr.' L d*P|jjr. ''Mltj Hijijui.ni'' njnnj. 1«fa1. kat±ru ltcj ''HiMjrr.' 1 
jjjjh yiFi% nunpu iiyn hitniih. Kiknuh ulifi ptr.iipliin dan prnjfuriuii itiuilu lEnjoi denaui 
ill it. pin j dir, fj^diJi nyi |]j lirii diizbkkn Jtn^ih 'Mihi Hijikurj ' kjur.i dungoap trli 1er- 
ntvul JiimpL: mtridekjn jiLi '"Hikim''' 

li). Su;ud dL xuil btcirci Titii||ii.:r-ifii:i din jnern.ilLkki.ri Adam.. bjkaaUIi DErub lujud rttmpErhaniba 
Vin diiL, kaieiu rjjud mcr^ipr thunliikan diri i:u h^nv*Lih ufiifc-^-ipala ttp^(Lt i\lUth 

37). P-ah.rfi yant dilirafi E Allph rtMiJrii'Jp^, in^t <J*|i*i d>p»nik»n. icnah Al <Juran fa* Hidln 
i.J.t mtneringjcinnji ^J* yanj i^cnikiiiilti^ py h yr» kluildi vc^jpLnftiiLi urwbM-i d*\*n: tun; 

1 hahi jyjl ]i:'l. Upl LEU ailllili himj vlllg illt:»;Ll,ih ±v^ll*n 
3l> AJirVi dlfi HiWi d±n^P. llpU di>l lyaiEiri rtitmitJh bulh Jii.^,i:-rt j-ar.^ dlLimiTj l|u, >i/l E mrrif 

Jkibi:kari jceduinyi ks luar dan vuiji . <Lm Allah nunyuruh merfi* n_ruii lee iijrti» Varifj dj- 
TitLksad dengiri lyuUn di Elnl ulin iMIs yi^u ihirtui Jiilim ^y^' 3* i-ittt M &&\*-.*h 41 i.r»> JU£ I 3. AT. BAQARAH fiAPt BET1NA) n fctidaaji icmula ) dan Kinu ItteJliinaji: 
"TunjiUali karr.u! srtihajun knsnij niwi- 
jadi m-jiuh hfiiji yajin Liun, dan tRfu Vair.u 
idj Icrnpa! 1c.cdunii.Ti rti :uini. din ke 
i.crj.iL[fin hLdup nmjjaj wiklu yuijj ililcn- 


37, K^Hmdian Adirn rnen«irni rietfiapa 
ViUmflt ) djji TuluTuiya.. maki AllaTi 
jntTKiima ijjlia-LnyB SKrjnpjiiKraj-a AlhJi 
MaJia. PCnecinu taiibal Lip Maiia Pb- 
flyiyang. 

34. Kutil bcrfirrnan: "TjiVIlllll kanly Kimia 
dan iiirga i.1ii! tcrnuiiijn jikp dalaJIR 
jiflunjuk Ku kEziadirnu. maka birang- 
iiapa yiTu; irirnpiiili pt^unjuk-Ku., nLi- 
caya tidal a da k.eklia.iVb lirin %[ai Jiitrrka,. 
dan Udak ipUHh JiltJCta bMWdlk hBta". 

39. Adlpvin or-ar-EQiimg. y.an£ Lif5r dan mKn- 
d.iiitm'kjii lyir-iyar. Kami., jnaiulca Jl'j 
penghu.ru ruTaki; inertia ktktl dL daLili'i- 
nya. 


<j£* +i=t--i ^ j iJ Lm^ffr L^ J^lt* I Lit 

- V t"* %K w* - ■: -"? -'-» PttLfHUATAS 
ISRAU. TVftA.Hi KffAlfA SAW Brhtrapa perintsk j'a.'i larsrustn J\s*;b* JLvfudf 
#£'■:'- tit oft 

4L 1 . Hal Baiu Lliail L j , Lngjitlah ikui ni'mat 
Ku yanj> rtlah Aku ar|Li^«sJikaJl ktpdda.- 
mu, dan penuhilah ianjimu kapadi En ) , 
illKiyi ALU puiu lu junjL-Ku tepidirriii ; 
d»n IIBiyR kftp*dl-KM-lah lafiiu harm 
lakul rtundul^ 

41. nan |>CTLTn J a.ri]ih J kamu ke^ada apa. >-aHE 
lclih Aku turunk-ui I'Aj (Jurim J y&njj 
mLinDcnajkin a pi >anf; adj pirUrriu 
(laUiaO- da.ii |arirfiiilah. lunu inanjad: 
oranij yun^ pcEbllha Kith kCpadiriya. dan Jt-'-" i--i p'^'^ - 1 T-"-i i-- i J i--' 
t J - y^f " b J -i ^1 i - ^' -J - 19v. M'lliLd kcidun senuji ulih it-n/iTiJlari, ktmewahar. did k«rriu]iaaii hidup rulam vjtej. 

4^|l T«ntui[j "brbinpj kiLmjl i.iurjn ajaranl daai Tuhdn yar.i. diitrlmi nleh Adnm itDihjgian trill 

Tafiii mjtnjca:Lkannya Jinfui iiti kill un:ux br-iLi^bil. 
4 LI. [nail adaLah TCDiila" 'mjd. Nabi Va'qub. Lini EiriLI adilih turuiun KiIjL Va'quij; Kkaiuia, 1et- 

kt^il dtiip-i ^mtirm Vi'hudi. 
471 Jjhj:- Hj.m! Is>il] krpaij^ 1 u'hin blah: bah*i mrrtVa ilan mEnjemniTi AUih dui (Ldik mrmprr- 

irkiiCii'i.jn-^Ki ilpijtaii tr^na'M apipuTi, wr'a brnman kapada rajuJ-rirul-Kvi di inluin>i I'Jibi 

Muhamriid n a w. tsba^aim^na y^r l*mnln»t di djj»™ TaynL. \b 2. *LRAQAJUH(SAF1HFTINA1 :\.I : jajiganlaJi Itimii menu-kirkm aya t-syai- 
Ku drngan hnijp vbh( rcndth, dan hin>* 
kGpudi Afcjiiih kaini] Jiarus bEjlafcwa. -}■■- j^Lj *>-^ U-j s>^ 41. L>ui lartpuiLih Vimu zampur idu.kV.Ln 
/ariK HaK denpart yui£ butM dan ian«.n- 
Ifeh kBITUj S-rnvbiiJiylkaii >ahf luk Ku ) , 
ledflmt Va.n™ mffludaJlui ,j5-^Tft« ^■i g^Ji&P 4} ftan diriLinLnhi *haja1. lunaLkanLah zakal 
dan ruku'iali beicTta Drang-acajig vang 44, Venppa. ksmu suruh aiana; lain |mc- 
ngcriikuij fcenaukan., ifding kamii melu- 
pakan iiii (krH : ajibir..)my sen dm. padahil 
kasnu niemtica .■VI Kiub CJiuiiO? Maka 
tjdnkv*h timu bfrpildiT 

4j. Din minLiLih pmnL'nngjn (kepada Allah.! den- 
gim labai dan ihalaL. Dan seiumgguhr.ya yang 
dcindudn ilu Mjn&yuh btcaL. L-rrjaJi bagi -uriinp - 
Liruig yamg IthiLsyu*. 

46. HyajtiO njan^ciring J'"i& mKyilunl, hafa- 

wfc iriBccka akan jttuumiu Tuhiwiya, ten 
Dahwa mcreta alaji ksmlyiii kepada Nyi. 17. Hi] Bin] Luail, Ln^tlah akaji ru'mjf-Kii 
ying telsli ^ku- anUFMahklrt ktprixmu 
dm. (ingiclflli pu|ni bHi»Mi*n>'i Aim 1dalv 
mrle-'takhkaii fcamu atjjt le^ili iirnal )T 4B. Dad jagalaJi din mil dari 'i'anbl hari 
I.Jjin'liil. y-tflj; pada HaiL iCu] KHai3Ji£ Id- 
jak dipIC mcnrtucda ataiig Lain, walaa 
sedildlpun; din (b^Tu pulaJ tidfct ll(«J- 
nia lyaTa'al ) dan lEhuun dari padnjiya, 
dan lJdViVlah jn-rraka a Ian dd'alang. 


^ j „ -rf«. a 


43> [M juiiTL ying n"_t:rLa iti'-itiLnritjn itu ialah. Tuhin akin. mmRului irnoruiB Nabi daiL kr- 

lurrina^ Itniail y-if^j *fcaji ryiembjjigun umit va^j beiar di 'brJiJ-injiniri. jiilu Kibi Mijhammid 

».!.■*». 
44 1 Tm j. iLniikjrjil Liljh Oitldi tytrjin'j iTi dan dapn pcla djulii.an: b.nduUah. irpada ptioilah- 

p>rEifi7*h A llih Titi-u iiii-Minii c-i jrt^ afynj vanj. t jndu fc. 
4J j Bartl r ■• r j. 1 1 yjjy; ttLsh ditcn zaiiinac olth AlkJi din dilabinkanjij'a. dari krlIi ummiL ialah Jirn<k 

ir,:i b»M[- iT.fl-rkj yiflp. hcrida di Tia=i NiniAI'JU l.L 
46 1 SvHi'i'ir; 'jiuhi friinrj i j*r. dilim mcmberiikui kiujIu rr.j^li it hap ccuvk lun iLiu mrn^rbJc- 

tin 1P5U11-J tiiiiijlmriil l:«.fl .jfJJig Lun Syili'ai yanR (idak di[crinna di jiu Aliih. adilah 

lyafi'it l.iaa.n Dnina-orinK Jtaftr. ]EJZ 1 2. *1. HAQARAH i-SAPl BET1NAV [? /vvflficurn" flfmif rtdkan JLffM* ftorti /jrflj^. 

fly. Dm fingnLalii ktLlki KuriL stlamnkan 
kamu ijftts r;]-i;"iur.i Jun ptnykul-psitj;- 
ikMnya; mtruk* mcninriatin kftpad) rnu 
rikwan f\r% WlttTH-htritnyi, menka nie- 
nycnib£]ih B.rui-iniUmu v^^fi Jaki laki dar. 
rrirmbLarkiTt KiiJu|i inik-ir Jc rr.u yaiiRpfrcm 
paui Din. p*d* yfing. dtirifciin LLu tKnJapit 
■:ohjmLLihHiri yairc fcetac diri Tuliiflnlu. 

J>tn (iriHtlih3. Icttihi Kami DeUti Ian! hh- 
tjkmu. LaIl Kami sflannlka'n kinm (1*11 
Xitrii rcrigEclj-mVjn iFir'iuTiJ din pertf;- 
JkuL-pef.gi!«.urnf i seila.n.£ ikimii i=addri tnc- 
nyakuian" \ 

Dau ('Lnjatlahk kttlkJ Kami bdjatlji \t- 
pada Musi (nmrnhfrikin. Taural. 11- 
MjurI-j cffliMl puJuh. maiun, ]alu Ju.mii. 
mrnjadikin aaiak lf.rr.h-u * \ '.itmbthliUtW') 
jjjpidninffaLnya da.ii lur.u adalab :^janjt- 
^•JBTJS j.ang iaJlJIL 
3 2. Kcmudiin xesudah ilu Kuw.i rna >rV.jn kf- 
SillhailJilJ, agu kinni Vtrsyukui. 50. Jfl, 5 3. Don (itpaTLaJiJ, kttika liunn nerikan tc- 
Ftda '"Jus* AL Kititi Itiuutj dan kc- 
trrangin yang lurnbtdikan ancaia yJTlfi 
benu din. yang xaJah, agar fcjmj riEr* 
dap al peruniub. 

54. Dan [inftBl]*h;i. Utika Mum twrtiti kc- 
p*(U. InumnyB' '"Hii kaumku, it- 
tungpinnya lirnu tdab mcn^iniaya diri 
mis icndiri kareni ktrnu tELah in.En.jidL- 
ka.ni inak Lejr.bu ^ lenibahaninuj. rr.uk a 
UcilautiaTLili keratin lulian ?■[)£ rtlfli- 

j*dika.n Ikarnu dan u-ganuhlsi^ dirim-j 4 *). 
Hal il'J BdaLsJi Lebdh baik ^lipmu poda. so 


-■>--■> mr^*'' 


i^urwji, 


^j^^Ij « j^So^J i 

JJ.^_V*-^ L- Ai I ii 

^4-^t,. 47K WaJiU Kabi M'jii a_i rrrfmb-n-a Bani Inad k^ Lwar iJ^j >»*jjefu Mti^ fiHrqUjii Paltttm &in da- 
kija: dIeJi Fh'i-jh rrcrck* Tiarui mtLaJui lam Hftfih ±£o£\Lti uii: t Mils liihin mEniE:intaJikaD 
kc^id* Mil ■i rYitrrtulruL liui Ltj dtripifi rnn^kj tn' r '». hiui'iJi Llj cLdiiurjkui obrJi Hua. hirinp 
IwlihJiJi Lui l1u (Iah Tirtit7i-j.iifliti jjjari IJVJ il :t ngih-ticiphnyi daji W'uh mclalui ia]an l'sj 
tampai sebmjlljh ia djji kBunuiya ke lrt^janf. SedUng fuaun din ptnf ikul -pEndiku tnyi mqla- 
luL jaLan iw pull. t:1api di waktu rrit::ka ^cudi dd [FDEah Icnzah. !a>jc, kemtaJiiafi LauL ifu so- 
bajaJniiia biua. Jilu te-jiEGTliinLi}i ricrtlti. 

4Bl Arak Ief'Liu ilu tbbu.il n".r:«ki dan nni» unlul dJKnilnK 

4?>. , TJ£r.'n»nuh u-LrLmu" I'Ja j^jie 'ri^Eii'Aii'- "|-infc-orp,Ti|{ ^aim (idik ■rirtrtfn'b*]! tn»l }#**-■ im 
rritmbunul- ^nnx >«nR ir.t-tiyw.-iiibthKt i. Aiji F ula yan E inR-uj^hk**: ijdlH y*"*- niejiytmn*li -p*- 
rnng a.-^k ltmLu iru ulifig L- j jr.jh.rr.*Bihunuti, djn ula ptila yarif mertj^riikin fritrtV* difjfuJi 
n'iMnbur.uh dan Titrt'ii mum ^ maiLn^ unruk tmbi^Lril \h 2 A I rU0AEUH|!iAJ>l BITING IUZ Tu.hj.Ti ring ir.rnjadi)u:i Lirnu, maka 
Aliih ikail niLnccLml UufcaErnu. S-t- 
iangpvl'.r'.yj [Jlilail Varl(; MiJu Peace LTM» 
li'jhai Lltf Mafia t^flypyapg."' 
5 V lJari I'.njtirlJin >. Jc^tikai Vimu hMkiti: 
'Hai Wusa. kamL tidak ika.n he-man kt- 
pidjmu seLrkm k-iiru nnrjihal .\1Uh de- 
ntin i*jir\| S |". t-ucfti itu kimw di- 

Hir.bir hilibmir, sedanR kamia me 
nyikiiJcannya 1 . 


St: 57. It. G«J. HEl«LaK ilu Kami hinftkilkan karma ie- 
JUdih tarr.iJ jrju *1 J, , lupayt kuflu b*r- 
lyukuT. •-- [Jan Kirii na/jngi. fciriii dcnflir, pwa.ii, 
din Kami ru.rL.nkin Vcp*dj.mu "manna" 
liir. ''saJwa.'"" } . Ma.k-i3iJ.aJ:. dari nakanin 
i4.h.a balX-CJlk yinu CtlaTi Kanu btllfchri 
kftpad.j.n-.u T>j.n. riclFikU-i rr.srcki ni-sng.- 
aniaya Kami, akan ^Etapi mErEkilaJi yanjj 
rrirnganiaya diri rneirka. itndjii. 
Dm |ingaCLih;i, kebka Kami ^4iKinrj.r.: 
"KailafcUJi kanlj 1c Ji«^:t1 im i.VnAu\ 

Maqdiij, din nifthanlait d*ri hajU buini- 
nya., y'in.£ baaiyak lag] trul di mini) yanj; 
kinnu. sukiL dan ma.^ukilati pmlj prbajig- 
llyti 1-4 it i h 1 1 tcrtujud S J , itui kaLakaaikJi. 
"p*Ua.*kiilja!l Vimi d,afj iJ«4 lr , rtL4Ga>i 
Kama' irnpyni kusjuh*nkts*laiianmu 
Dan kelak Kami akin menflm biJi (JiEni- 
tiEiian Kinu> fce-pidn 4xnn£-orang yin-E 
brrbual. baik". 

LaJU utf-i njj-uranE yaiig iailrll innjic^anU 
p+rifln a h den^n ^mtn^jjakpn) yalli, ti- 
rjsk iii fHVin tah l;j] n kEpid* rnftTfcka. SebaH 
ilu Kami timpolan atax «vranj orang ymj 
Tili-n-. j:u iLkjo. daii Ian git karena mcT!>u 
Tit: tniai faiik. 

Din (ijipfi lah) keula ku*s mc m.oTnan iLt 
up.tuK kuiirnnya, laJu Kami bEtfirmqn; 
■r>jkuLlih ha^u Ltii detgin unujntlm'J". 


^^Jti^j; 1 ^ i ^=$ g£^j >iU=^L3^ H i-.-^-V t hJn^ ■'i'-v--"<- -j: . -I — j r - .-■ ■-- i -^>^j^£= 


jnt«SjSa^\J iP^ ft!* J-'Q k-jji' 'Jiia- -^ajSJ ^y^JsJJ i ^ .^ U J Makiudr.ya: mtdLSiL ^llah ilcnjin rfjta kepala. 

M). Kaitni pcrmLnlaan >in[ seni k i n-. ini- rt»munjvi.li»rt keim^kirm ^*jt Iceiikahuran mereka 

if bob ie'j mrrfha di*»nthi.r Imliuinar sc'i.hjhl tzab dan TuKin. 
J'l; Vaoj dumkiud dimpui nui'l Jl i^ni m*nufuL scbagjan ir.u fisiiiiri ulih. mill ju^ irtttinif i. dJA 

mtnurul ubipan >uik bin laJah puiir'^ ikitui umhaiari hililinUi. 
Jl]. .'jLlin iatu ni'mLt Tuhar. VirpjJi- ircrcki iaJa.li mcEfka Klak duiaunp awui di kiV'u in^crk^ H'- 

liLui di pinir :rrik padinj; past: 

Msruii uli'i. iraikinan minis srbiE*i nri-du 

Silwiubh TiuriiE« ifhiJigii fjyjh. 
S+]. Wikijdnji menutuL w bap hi ahli «Rlr rmfiusiMiiitin duL H.V. I 1. ALMQARAJ-USA PI RETINA) ]? riKTiiitL-i.il j: Ltl'J ^icrr^PviiHh ^a:ipKianys d^a Ut- 

.15 rniia air. Sur^jfuli iLip :ia.p .(uiu t^lih 

[rmpb" rtiuunmya ur-iiijip- 

Aw mipumlah reiki 
-iyajig JibirUuiil AJlilh dan jangBTiLih 
kii'Mj iKiVtliaian il: muta buini dentin 
Vfirhui 1 : ke.-u£i.V*p. 

Prmfaiawn [rtbedep likap dan ptfJtuaH/1 San/ 
Smut. 

fil Din ruigRlim:-, kctLka. timii hitiliu: 
"][ii Huh, kair.i udiK bitt. tt.bjj (Labanj 
fliflgaii iiEu, irj.cirri makj.np,n J.iji Stblb 
J1U m OTiurikanlah unLulc kimi kejiada Tu- 
hanrnii. i£ir Djj ritnetluajkaii fcaj ki- 
rn: iLiri apa ysm^ di1, mi Lankan bumi, 
jILLu sjjntr-ma.yucnyj, Icclipo^nnira, bl- 
* jn z, pwlihnya- kiLang idainys flVUi 
hiwinn ■WMhtiyi". Muu berkud 
"MiukaJi hmu rnemnaiUbil lEiuifu ya-ng 
xcndWi sebajij pcn^pun ysn s :tblh baik? 
P'JjcllllI kai:iu kf iiiatu. kola. pJJ-M kftTiM 
mtrripiiruki'i qpa yiiij kamu. minla" ].alii 
dicim patina h kupada mnrka. ruila, dan 
iKhinaan, swti mtrtkl lilc-niUpaL kr- 
muikaaji dan Allib. Hal itu Ictrjidi) kilE- 
lii ricieka irlaiu rricripnigtiri i^iC-iyal 
Allah da:i mrmburiuh para. na.b-.yBng mernnng. 
ridn.- dihcUJU kftft. DtniilLiii itu fLcrjadi! lans 
ni mcrcki selnlii hftrtiijjudlir^rijla daTi mrlarii 
pBLi baraj,. 
J^A^ra &mmi> jnortj i^rTrntit. 

62. SfSujiKfijhny-i nnne-tiiijig irnTrnin, 

&»n|»-or*Pii TfaliUdl, aninB-^ajig Nil 
jinn din tmnfi-i.-t*ri£ ShahiLV \ s.lipi 
vv-a Ji inLica TTiETEka yana lmia:-b±naT 
titiWiin kcpadl AUali S ) iisji jtem-udiin. 
dan licTimil salch SB ), meprtj akin ncht- 
:unl pdiak iLui Tu.hi.ii ir.ercki, ladai ada 
ktkhawiiLrin Itlhadlp nfecka., dan t.uak 
(pula.) ncreica h«T(Efji(-i hari 


'«-;] wit* "^ hf -'' -" Ji 


^ t •■■ A •' >■ '1 ' .--: ^ ^ i - 1 _ r [-f ' .. j it ■( f. r^i^ u-^-^ 


^ ^^H^J-^N, J' 


J >i, - At '. -" r li- J i f\ ^ ■lt^i J *•>.*■ f ■.?! - I >.^ i. Uli-i s.:hiiii»L i jki. H»ni ]mil scliipinmi lrn*(rj1 dilun sunt A I A'rtif i>it IfQl 

jfi). .Hhj'iiu-. ilulIi uiA-HE-ccirijf jung r-.rppkul lyari'iL 'Nibi-iu'hi zirnui daJhulu iuu injiauruif yiry. 

rn±i' 1 M'liihlh !iln iHng y Ixu >rinp r-irriyTH" bail d?wn|F*4 

JT). (Jii^i t -i:ririj( nj'miii l^plJ p<j|* can; Yahju da, Nairani din Shi bun yini bscsnui itpjdj Ailali 
ier-viji.uk hcrirrjn kr|in1j Muha^rji^ii n.i., ptrviya k*7idi hjui ikiimL dan ratnge^akui 
aniHn tint (klrh. ifiqrtk* in»rtd»pa: ;«hi|j dan Alkh 

:-Nj Ulih |itrhui HJrL vtn[ bal k x "P! :l1 |HTLnlahkin ulih A Eajri lilarr, biik yuia. imi ftiuigiii dtnpui 
■nadali a r J j !!;!:■■ 10 3. A].RA(MJtJkJ4 i'SAPI BETIMA} JUI 1 frmbeln&>\ ifrhadap Bant ffrajt yfng. wifianggar 

63 Dan |Jngp-Lah'|, kenka Kami TrsngainbLI 
janji dan jcarrju din Kami uigkaikin gj- 
nunj (Thdrsunal di ilisanu •'.xia-ji Kiitil 
bcifijiHin}: "FtK*npli]i ti^.ih (ciuh apt 
>an£ Kami h-srucnn irpadan-ju din innil- 
I ah \i\i\u apa yang adi di. daJarnrrrn, -4.311 
ta.ir.j ntiLatwa". 


' -■: - ■» 


£4. KEmudian karnu hcTfiilin^ wleliJi (ada- 
11 yi perjarviinl iLa, maka kalau tidal ada 
kaiaim Allah ilir, jahmal-Nya aluinu, 
riicaya. kiiriLi T« nuking oranut-acarig yang 
mgi. 

6S. ftia ^tsLrjujutitiyH Iclili bums- kerahm 
ncaTifl.-firaa(; yanj melangt.r di a n ra rarnu 
pada hari ^abiu. j , laSu Kami herfirnun 
ktpada nicirka.: ' 'JadiLaJi karnu km J 
yarnj; him". y, J^rf \yj lib j a>, ^ ^Jg y y 

Jirs^"'' Wj^a^! '^{Jj jN^ frfi Maka Kiml jadLkin y-ang dermtian iru 
r ,l:rl IlK-J Lj n bagi cuang-prang di rr.aw i1'j_ 
din fiavj intcXa yang da Lin; kcrnudiaii. 
serin mftnjsdL pflajaran hap .ucanf-ujinr 
van; brrtalrwi 


*'■' llart (ijnpallihJ, KcCika Muh t-:iaU ku- 

paria kiumnya "Sesur^ulinyt Allah mc- 
rryuiuh kamu minyemlhslLh sntk-nr lafii 
b:1inl". Mrreka bcikaCa: "Apakah kaanu 
licndak jn«nji(tikin Kami baah rjtk- 
an ) 7" Mas. rneiiu.'wata H a,ku hri;inu.iin^ 
k«pnda AIUD asai Udak ncn|adi jkiali x 
c*rung.daji cua.n J »-rji'a,riK jsnpjahlj"\ - " l "1 '^ -r ^ f \ t<? i J I Hji: SahK lalah Jiin >anj. kbjiu* upruk beri'nidjl hap uiyr_.F.-:iiin[; Yihiidi 
Mj. SrbihiRian aJih Iifiic ft.-: mining hLriwi ini rthap: jj.ir. ptEbm^amiin, inir. r a :i>ri incirka 
mTnyrrjpu hjii km, kinm umi sarr: udik min: rima naw.hit dan m.ii^^n P-ciid^p^i 
Juinftiji -iiiiT^Mir lal»h inrrtVi Tw(iilbf"ul "brrnbih. nur.udi kca. huij-a hdik btrar.ik, nJ*k m. 

Lin dan -nir uir.. djr. h.iln|i lidu Irb4< J*JI MXI hi]], 

til). Suia: ifu dJiimaL sural Al UaqiiAh ILapi U<iLni] kyrtiu mtn.iindu.'iK kiiLh [■tJivir-^fctlL'iin iip-i 
(■j.l. Hi"kmnn Allah mcnyurah ncnv«f-DfUh iapi ulih supiyi hilar.: :asa pt n^hormaun rr.±i«kj a* 

|iad> tapi yi||( pnrt(> iKr-cka K[f,qi|i JUZ 1 2, ALBAQAKAHfSAFlBETlXAk 11 «fe fetifeLJJ*L ^teWjfri vW&lUfttL^k^iii^A 


UxtlJ** b*&At?jJ& jfcL-rtJjJ^ -'Hm-Hrf 1 .^-* *w 
&9. MErcki menii-Fab: "Wolinnkanlah Jtt- 
■IjV W ■ 


i2L' : 


puda Tuhurunu uiiLuk fcanu, igfii U:a nw- 


\3t 


*jfif 


nejB^j(tan tepafa kami,. sap] brum ipa- 
kih stu." Muu mtnjjwah.. ' TJtFUiygjruri- 


>^3iJ^^l^^ 
jft 


nya Alkh. fceirurnin bifvwa upi bstbia ttu 
adalih upi betbia. juig tulat Lui dan 


^^jSui^t^i^s'ist 


JBr 


■K. 


tLdak muda; peitcngirun an<ai4 LCu ; cm iki 
kejJRkanJah »p« yanfc dapermtslikari kc- 
«e£1 
padajwa" h . 
■^; 


TB. 


{i'9 Mcrsta herkula' '"Muhcinkanlgh kepada 
■* T 


ax 


Tuhanrnu untuk kunL agar Ddi ment 


'* vF* 


waJ 


rtngfcjji kepaJi turn apa wa.rr.in.yi" 
-wVi 1 .* 


IS 


btJfLrrnin iniliwa jap] btrjjia hu iiliLJi u- 


■ff 


ISff 


pi Ti(Ltini yipg linuBifc, y+njf, kri^nilif WR 


^^jiii'ij^ 


j?Sl, 
vrunBiiyi,. lajj mEnycnangkan ai*ntrOr*!\fl 
•5Tjf w^ 


yaiuj rncmindingnyi." 
SP 


^E: ; 


10, M*r.eka btjkata: "MotwcudnJah kepita 

Tuhaiwin ur»hiV Vamri agar Di» rp«it- 


i^' 1 ^l>>'^ Jt' jfitif 3y ii 


-■F: 
* 


Hk 


Tuigjcan ktruda kimi Tjagairrum hi- 
kUcat lapd belim itu,, kairm Hjun^jh- 


® iibuE^^ii 4^U^S *3 


.^jSp 


iftfiji: 


nya iapi itu [marih'l iamaj bigi kanj din 
*^ 


V-.Hr 


wju.n.rj;u]inyu fcartit Uliji Allah it ail rncli- 
If 


X f 


danal peLunjuk |uirtuli UtttfiJWrOkh BSpi icul " 
"V ° 


cfc 


T]. Muu berkata: '"SEiunggu.1vn.ya Allali, ber- 
HiihAjl bifLWa UpL bcuna :lu iJiaali Japi 


j$^M?s^&-A$ 
jO> 


Iritlni yaTit. belum pcrnih dipaiai until. t 

mernbijak laiiali dan lidak pula untulc 


y -isEij i^ A^ijii^ii 


i xj 


■X£- 


miciupLiiL Iinsnio, Citlak li*TL»ua(, liiiik 

adi btlafitfiya. 1 " Mrreka beikiu. "Sefct- 


lj^X^S^Ja^^c%^^ 


aBes 
Tinjj hncuUri IcRmii rnnrtcrnngjean hikLlar, 


A -" i^- ■"■-" 


■m 
xipi h^tina yanj lehEnirnyi". Keirvudiin 


©Ljyj(jL. 


"iv M^ 
mrrcta inenj- ErnbEbhiiya din hamper. hjb 
rlL_ 
jrrflcka tidlk iiirdukianakan pcriAUb 


3w 


to**) 
"«•» 


TwJ 


72. Din (iiijjHlaJi}, kenta kaiiiu niemunri'jr] 
iij 


rjK° 


(Coring jninnji* IrLu t*mu uJpjt tudllh 


k? 'i 
oMTr- 


menuduh renting, i'hi. Din Allih hendik 
rnienvinpkipljji ipi yaog. .teIhitii iaii lea 


® ^dSjidSs 


ia£ 


/ J3T< 


rrru icmlniiiyikaii. 
■m 

Km. 


^Sg-. 


fi3J- Karrnii npiyinE rnfrMrul sj-»r*i yxh| illitrjuitin iMj suiir diptrrjlfh, himpir msrtti lulit dijiii 


aC 


vt ■* 


mtinrtivkamija 


WUV^ ^""■^i 


IViTb^ ^"^^^^S^^H^^ j ™T^^^5T^E , «Kr "Hr^^lP^TB 

:: 2. ALBACJAAAlKSAPlBriTttfA) juz j 73. LeLu Kami bcclirmui : |,1 lhi'kuill»h fflivat 
irij dual fart i^'hainapin anjg^ti sipi ae 
UPa i1U!" DfcrtvLfcLaanjJi A11j.1i nmifhirijjp- 
Icon kembaLl amiymcaiif rang EELali mad. 
-dan mem peril tlSCkaJl padanu Di.rula-r.an- 
■da ikeltu isuiv N <f± jjBi kamu JinsrtjrEj.- 

Td. Kemudian tel«Uh ihl lumni'J fiieflUdl tt- 
m scptTEi balu hah kin Lebih ke^jji Lap. 
FldafLLl di dJiLur taid-bitu itu. iun7f\ih 
nd* Y* n x fliclljpdli: Jucigat-M.ngaL iSari- 
padanya din di mtuuiya lUriftgah. ada 
ymj CerbELaJi lain krliinrtih mala ail Jail- 
padanya daai di ajiruanyj iun£gu.h ada 
>a.iijt mdunCM: jal'Jh. KalLna Gukul i.r- 
pj.±L ALIah. Dan Allah ^kalj-laLi tidlk 
khfah daii apa. yin.fk.irnu IcE^akar. 

KfiftWtWt QH>nj> Yahurfi zukar cUfiorspko.i di 
mam Raiitluilah r.ff.H.'. 

?S ApakaJl lialTl'U mi511l rYiMl^ialapkazi mf- 
reica akin pa-caya kejiadainu, padaliaL «■ 
puL::npar, ddii laorEka znendengar firman 
Aildli. LaJUj ;"iicjck.a rlirnjutiahnyi Ktclnh 
rnenftk? meTnalisjujnya, Stfdanjj mttctl 
mEngEtLhui?") 

76. Dhii apatidj iinifka Tucjunipa denjaji 
Qnnfc-c-Hiyi yinjt bf/imaji. i-ifctfKa btr- 

"Kala: |V K a mi pun tclah Smin^n,' 1 rijtapL 
apaaila mEceb bErnda liiiTTia mErtka 
laja, Lalu nnKKka "leckala: "ApiijJi kamu 
□Lcnmritakan kepada merEka (^-rang-jtaTig. 
nlu'PiLfil a£a >nru* EcUlIl djtcranfkan Allah 
ktpidirnn, aijjiaj a dental dwrilklaji inEccka 
dkpit mrnfikhkin hujjihm^ d] Nd^T'ilf' 
Tjhanniu: "LdakkaJi 1jjt-jU nunpeibi' "' I 


i ^j^-; *j^rja' i_liii -■ v. ■■ . y ft ^ i 

^ ^ J """i-"" 1 1 "^ J L^^S -"" 1 1 ■■ - ■* j 1 1 y 1 - j -^ ^ ,'i ' l Vs's ■-■' *' '■- " ■ ■ '■', ■'■ 

^wj^ip;^|^ij ^^-^1 j^st^c 4JI nj k *^ | *4^yA_i. 


t<:. Mr:n'.-nH jum'iuT nufisiitin j>n mi aJu ln-liunfrirtny* itt\&*\ pjiis?i*a ynp Juakvkan alih »■ 
cttifll did Ufll iinll. 

H**mt*ft«ing mtrtk* [JiL.h m±nu.dun :cn:ih|j cu.pi ^ang meltkuk^n jH^rihiinul'ilti %\if Sc'clah 
nitrcki mtmtiiJ-j pcioi^m itu kepada Nabi Kuu J.i., Allah mtn.jiii', I'-.firtj niLii^r-ihrLili ■■'■- 
eknr iapo bttuii ipii nran^ ri-'S lerbunun icj dapa: ludup k^nhili. d*n m±rciLn[lin tiap^ 
yin E ir>-iibjhuhn >i [ftKJih di^ukjl dtnjjfi :thiJ-i»|tjri di-ii rjhUi -Ay, rn 

■6S^ Vint JunjtiJi.L ulah Htrt-i'i mfnihg nicifii ,j-,f i^rny: rn--jn lJ(_rjC, IliU IjUJAT I1U -ilfODlh 

inhth mtirVi: d_. »Q^nri nlji-yljl Nihi Muhimr'.id s l.w yan^ lersebul di diUm : aura: :Ij. 

th;. Sthj^iifi Bim Jjj-ji'. ^ijij mEnguu bcrimar. ktpada habi Mjhan-.mad n.w. itu ptcnah hrr^nla 

kepada orang-ann]. Iilim. bah»a Ualar- Tauul m^trinc di^cpiilkin i.-fii-j; kcdjianian ^i^i 

Mvllim"n>J l.l.w. W^k-a polo^K^n 'jpi mcni-pu- inrTtLi .Jnifdii niLMfir JilTi ■'Mtr_.jipa kiilT-j 
in 1 lakai- iikJ iTj kE]iad.a {irLn^i:FAna I J j in s±hL~i^a li>_jj=.h mere-icz. b<r:imbi-i k T . 11 ':' ' VJi 2. ALBA0ARAl[fS4P[P.FTISA^ ■- 1 77. Ti.dnJe.kah menka mEr.^iahui haW:i 
Allah, incn.^ctihui ZEEaLa yazig rnerrlca. 
ttir.tiUr.ylkin daji Malayan* mt^ka 

nymfcuT 

74. i>UI ib snEara mercki iili >'»i\|i I'lJta 
hunjf. tidal mcnmSrafiiiL AL Kiiik (Tiii- 
:ai), kccmli dflflfltfLRtn liuhur^ b;]aki 
liir. mezeka buiyj. nc:iriiLL;«-dti> \ 

7 1 ?. Maka ketekkiin ying bearish b4jfi 
iirai'.i|"j:a-ij yang ir.En.uiiE Al Ki'a'a de- 
ntin ia^^al) imtrtta WJldirL. Mj JlfcaTa- 
kirnivi: "[ni. diii Allah 1 ', itsr.jjsn mak- 
tsuiII' jjiluic niKm p-:: nkk Ve-jnVjiuza^ J-ir.j; 
)LiikJ[ litll^n. prcbuiCnn ilu. Miki kt- 
«Jata»n. hew-fljii bs£.L ir.r.tcta, akihit dafs 
u pa >ariB rlriilr; olch tampan mErelki iczi- 
diiL, Jail ktLviakaau beuuiah bag-, nc- 
rtk.*, akltttt rlait ip» yRng meitVa. kftr|dlui. 

Bfl Dun rnerefca teikltSJ- "Kami 4*klll-kJJl tt- 
dak ikan dis^nhih nlch a pi Ti£:aka. kc- 
LUiii inLiir.i ntibecapa tiari sxja " 
KLatiV'ar'ilali ""Sudajikah ka:nu m rn« rimi 
janjL rlsri A-UJl SC^il/i«a AUdi Udak iLin, 
mEmiin^ciri janji-\yi atiukah Vajnu III- 
nya iniinfra^ij.an -Erhadap Allah apa J.inr» 
bdak kainu IfLAhiii: '\ 

HI . (Sukaji rLe:nvikH an), yinr. btilaj, uaiiiVE.' 
31a.p1 bErbii.it dnia dan u ttlih Jibpiili 
nleh c«ir.yi, rne:cka. imlah penebinu 
n-sraki, menial IceJtaJ dl dAlanmya.. 82, Din (lran^^rin j, yang. bnrimin scTta ber- 
amjJ sajeh, mej.i'ka Leu. pcnjhurJ 111131; 
mrrekz. krkal di daiinriyi. 

ilcni iffsil jtmjiji rag fain' fa/itinya dengan Allah. 

8i. T-Nr. ( jnjtitlahj . keEiVa Kami rnengarnaiL 
Jirvji din Rani LiraJI (yaiJa)' JanuaalaJi 
kariiu mtnyn-ibih. sclain .4Jla.li. daJi bcr- 
lical ti4LlCa.li kcfaifl iiju itpri, kium 
ker.i'nat, iiuk inal yatirn dan Drang- 
•nrang mid.jrj, stria. LLapkinLah Vli.ij.jLi 
yajig b*jk IHriM-al lUAililtia, dalLKBTlLatl 
^llBlir dan ruTij.ikir.lih Mkit, KfiTnudLui 
Varna tidik mernHnuhL jinjL ilu, k0Lua.l1. Se- 
hahapui kcCLl liazlpadl KajilU. Jtr'. kaiPV 
ItLalW bcrpliiilj; -^y || -- J' r Vl .- -i'l-'T - 

r -- ^ IV - -' '' < '- Cf Ml "^1 tsL^^lidJft ^^ 


1^ r ^ *\ s 


■^1 -^*^ i<* 1 -s iT"r -? ----;> -1- \t* 'H -* ^jjlLxrt' nis 


®^ 


T). K.«tun h-iLxn lufij.-ij YnhtiJ: ij b-Jfi hu:u.r. ilar. lidik -irnrrLihui in Tauul huur. Jul (Junjpcgj- 
.UTifflPS r*"* di:eninkar iitndm-pcnilt'j. rwrj-k.4 24 1 ALBAQARAHtfAPIBF.TDMA) IUZ J H. Dm fLnfaUahJ, kttlka Kami iiitiudnlDLl 
juifL dan kunu {jaitu): lucuu nil*; akin 
fiiMudipahlun diithinut (membMnLiii 
utflfiti, i*n timu. l:i3il akin msnyjrir 
dijirnu {uudjUj.mii leliangia.} din kirn- 
pun g halarnajiimi , lirmudifln tmiu bw- 
ifciu '.iian ineniBJiubuiya] StdLuVg ktmu 
m*3rtpnIMklftaJUljl. 

S3 Kfunudian kainU (Bani liiall) ffltmburiyh 
dirlniu [uudmrnu. strfcwinsj,) din mrnr- 
mir tEfjrclfinjgan dmipadji Ilou dnii kuit 
punj lialainaotiyu, tuna baJilU m«Tl- 
MntU berhwUp rntrtkl denfan mernhml 
dDia iLui pEcmuinJiaii; LcLupL jika rnecekJ 
daUiir ktpiduffiJ itVanaJ CSWafiiil, kaTuH 
1*UUI TT»trffca P p*il*JiiJ piciifj^ii rnnreka 
itu ljujfil terlMtmng: bopiimi Apakah karjiu 
ticcimin fcEpaila srbahijLud Ai KilaJt) 
HiiicalJ Jan lnjjtu itrlisdsp !ebaKj.|^qii 
ynng U1n T TiadaLih hilaun nagi aranf 
yang berhuat d.ETnildin daupadamiL, mr- 
lainkui isniilaaji daUiii kthldup4ri du- 

rtla, Jujt pila. Jiiri Kumar. rtitteKa ds- 
ktrn^Bllkani kepada liku yang »nfQ! "be- 
nt. Allah tidak LeTijph dart api yang ki 
mu peirHinl \ 

66 Lu^LaJi oranu-iaiajifc yang fn«mbeh ke- 
hidnrun dunii dengan (keh:dru pan ;■ akhi 
ral. maka tidak ikin difin.ganka.ri takta 
mECfka. Ian mOTtki ddkk akaji UJluLuai^ 

Sikap owtjt Yahwtt itrfre&p pew mul <fr» 
tfttab-titib ?(Wt ditwnk"\ Allah. 

HT. Dan ttm rtEafulifl?* KiiTii 1cXUi nicn- 
iHrarij^iji A] KittU (T*UJ4l} k=p*(l* 
pfuijq, dan Kjj.mi 1ijjj.li menyuiulinya i. rjcr 
hi rut -turn [j Kiudah itu den pin niul 
tbiuL, din L«lnh Kami Tjsrikan biLkti-uukti 
kCbcTluiJi (Dlll'ilia.L> kCpdda 'Lia pulcja *uJi-i j^ 


^v *^ -r-Tjf-' , ■*■ iT^ ' -ill r " J" "^ " ■ - I ^ I ' _ _ Bk I ' I l ■' I X i ^c t****? r- "" <** ' -" Iff*?- " W 

^*% _-■ i - 1 " ■ _ I _i y^ j . i J * ■ I 


^Aj!1 F^^Ju!jChI^J'>^* 6NJ Aya'Tmbertenaindtrnin zrn^icrin,! Yihodi di Ma:1inili p-4-.\* r'rnnjar Hgrllt Yahjdi bani 
iju:jiihih bfcitkui'- (Ltii^i^i i'.tL Aui. Jin Vtliudi Am\ Birii NiJhli btrhfiu h: drnfui uzanij- 
crang khaarai. A^Ura sulcu Aj[ djn rjkj thjiru i±hclum MJarr. uldu rtrjaril p-rrsr-h^lcr-rjuir Han 
p^rrtrmpn yinq mtrih'Ebabkj^ Han: QujjiLirLi^ nitntban.ni Aui dae Bir.\ Nidhji is±m*i-n:u 
uruig-uian.1 KKiiraj. Sampai inrin biduj fliku Yaiiudi nupun :enidL ptp^rin^in djn rj*sn ruL- 
rtiH-an.. fcicfna mrm'^intij i<kutjnyi. Iapiiiki.jkEmudian.idi nrinfuunij: Vjhudi ltrnwiii. muki 
V*:liii iL.k>- V>hv.dL hw 'bt:Kpaka: unLuk -ndnehuj^ya VrnJalipun jn<rEka tidjnjj bErpdcinc- 
?t\ar>tfin JUZ 2. ALBAQARAK ISAPC BETJAAJ 33 Mttynni dan K-unJ nwiMpi-cknHnyi de- 
nim. Ftghul-Qudu* *) AFiks*' seliap 

tilting Ictpodimii ^EQrang tbiuL m-em 
Iwwi Kiuatu fpelajimnj yane; (i/Jak je- 
jEjuij dsrgjn kEunEiTL,Tijn;i )lhi kinnu 
angkuh, miki beberapa Drang (cJL in- 
tari nnErela) tamij diu'ikan din be- 
btfip-l atari* (ytrtg laJitj karrtii bujiUti 1 

88 [>an merdu *erka:a: '7UU Kami lu- 

Ijinp ' Teiith EEbEniTnya '. Il'.l" eeIbji :i-' 
npjLut ineiEki kicEni krui.rlta.rin rnsir- 

Kb, mUti udftk KkflU msrtki jiiirj &«- 
irnin, 

83. TA»n s«1dUi tUUnj; Xcpada mn-cifki A] 

fju:''iJl (Lari Allah yinc- rnEmTjEr.iirkan 
apa yang ada pi ill mErela ] , pir&hal n- 
beL'U riLnya. iTlEJEkl biaSa mrjnmliDn (ke- 
d"t"n(f)ii Nibi> u-ncuk ntndBpal "*.*- 

rnejiajigjji alax n-rin r> oring kafir, miki 
srEElah da.ia.7i2 kepnii mEreka ipa yani 
lelaJl mtrcki KcLijiul, inrtEka lulu hi dp. a. r 
kepBrJlrlyS. Mik* Ja'nar. AI]4U-lali 3L3S 
ci[infl>(MH.njt yanj jjigksi ilu 

30. Ahntfall bunrkiiya (prrriuiLBJt) jhete- 
ki yary; menjiii] diflJiya wndiii AtnitUI 
kekifuiTi kEfiiiia apa yang rtlah (LitiirjTi- 
kir. AUah, kurcni lienrkl bahwa Aliiri 
niviiur.unK.Ln kaiunLi-Nya ) krjpida siipa. 
Jr"a.Pi ilikiihrhdaii-Nyi di ajllajt hiRibt- 

lunriba-Vyi K«om jiu mercka mcn- 
rtipit murk a .mudih (me-ndapat) kE- 
murkajin \ Din imtuk or a rig cuarig ki- 
Clr Ukiall'. ying iheJladiirUkafi. 

91. Daii apublii uUkalakan kEpida. mccHJra 
"HEiqmunUJi ktspjda A] Qur'fljl yailjj dl- 
tu.run.kaji A llJ Ti "'. rnsreka btrkila: "KirnL 
fiajlys bttblH.n kcpaila apa. yarig ililucun- -■ "* r - "T ■ -■ fh 1 -r . f J"j-. - jl ■"'1 

^r^i^rV-T^iT'^lf- 


*■ _ L fit ^ 

K ^" '' vj-'i",?" 1 Si'' ^ *f i'l! Mjtv_Jr.yj Vcjr.dii.n In a ;. jdjjh fctjad: j.-. hiiii: Ijjr buu. ufipa bapak vaJ'iu diiEL-i riupin 
Rjtijl :.;nil j( ulth ,rih:.1 ktpadi din Mj: 7 iti In: rumjsjk r.u'|i:a: 'Isa j.i Mnui'jt :u-nh^r 
niuliidiijn ljitiwi Kutijl Qudui iru nJa.1 riabL'.il J:Srd. 

Tl>, Mik«.dnj;i iidaur.^p. Mln Mohammad iif. yar« IUHkHI diiam Twrt! dt *Hnn flkttfa*!- 
kan >il*i1 Jiljlnvi. 

"l: Makj'^dr-ya: All-jh nitnur. nkin wjhyn :j.rtiibianl kTpidi Mvhaminid ■■• i * 

V]> Maki-i±iya r-^Hka ni^dapal kniuriin r-tr-t V=lip*lF» _ '' J a >*$- k=>-Jfk*in kii'iu cidak dh 
ir^n "icpida M^hamiad ti.* dan '■nni,iL !W r ynn c dudnnk^n prrb-xur: mertki daJijlu. ■, jltu 
nKBnbvnuli nib- nt-iduTlakarnj-a iiii:uTi»MoOi>i \m rijrn am w,i,iin.yi. H 1. ALBAQARaH (SAP1 BFTWA1 JUZ 1 kail krpada hanu". Dan. iruTEbi. kafir kc- 
Padi Al Q-Jr'an yiflp dmirUrtttfl i«U- 
dJJinya ssdaTin Al Qui'an Lpi iiiUK fKl- 
LiLj yaivg tuk; yanf Tnern'nenarkan ip-i 
yaJip lit pads iTKicki.. KauKanUJi. "M£- 
njapn kamu dih'jjj nurr.hjnijh nibl-aa- 
h: Allah jiki bcnaj kj.rnu nranig-i>Tj.nf 
yanp beiinian"' 

& xa i. ' Plfnjfmriwrtwir /aajf dli'Jfft*i tun 6ofl(jtf Y«h\isii 
rrvnj:Arjr anak tap:, mtnjjxkuii fsTi^t bap 
kectrdrniiffii ntrtka Acjarut htrtds 

92. .Snjnpp-h.nyi Huu ^elah dating ke- 
pidllYiU ICirmbi^a bukri-DjkU kthcnuan 
< piu jiznl L Icernudun V-imu julikan anak 

M]ii ^bijjii Kcntj»linin| 5f&jd|h i ke- 
pt rjian fry j' j dan v?tKnainya kamu 
aJaLdi unutg ■jTanj y ing lilim. 

V3. Dan :jrapll>_h;i, ketika Kami rnEngamhil 
jartji dill kainu dan Kami ingkx 1 : bu'kit 
1 r h'^IJ-siJife L dj aUbniu [uczya Kami bur 
fiirrun): ""F-sianulah ltiAUri-ltjruh apa yine 
tarnj lieiikan irEpidintn diJi dtfiisSridJi- 
lmh!" Moreba rnentiwatr "K-ipii mfli- 
dcufpjjiaji tclipi liAii rncncs'iti' 1 Dar. (c- 
JUl dxTsilpkin k* dalam had menka Ltu 
llcerinlian mtnyeirtbahj ajttX lap] karma 
Itckafirnnny a. tilakifilih. "Ami! M- 
hai 7 *) perbuiU.n yanjt diperinUhijn 
LrninrtiN kcpadainu jLVi Iwlul kamu ber- 
Lmin tttptili T*Uta.[)"'- 

S4. KlUkuUtn "Jikl kamu (riitimajiggap 
Wi»!l kpmpvm akhint iiuigi} i 1 u khu- 

bji untuVimi di idsL A IIjJi.. hukan unluk 
OElttE laifi, IHaJia irtpUlilah 1 5 ') ktniailaii 
f nu?] , j iki Ijiitiu memaut b*njj. SI. Din rckabklil iTwiEka tidak. akavn mcni> 
inpni brmatun i(U selajni-knninyi, kare- 
na. leiaJilian-LiUilihari yaji^ rfLlJi dJpci- 
iHial L'leh Luipn mrrcla iiijidijifc Tjui 
AJlah M-ihi* MCn^ttilHii sapa oring-ocaflB 
y'BAg ajiiay*. ^ i *. JS, •i^-.i 'SL.tlJl'' 


I i* r j^^^i y „. I XI- L *■ 

_ Jr J l*A>^ 


'hi 


i'!j MJ:iuilri,j ttp-trtiih Muu i.-l kf bum th.jr jani, nrk:i>: di Sijuj. [nudih. didJiangkan Ice- 

pjdjjiyi rr.d'|]:a:riu']r.ji. 
I'*;- PsrbuLlan lahjl yani mcccka kenaJtan talah Frfnyrmtiti inak upi. rncmtyjnvh nato-nabi din 

mclaji.reu jann. 

Tjh Makminj-l -ninl*|ih jixu kanu d|rn(Ui»n ^fLar4hr^|j IUZ L J. ALBAQARA][<5AP[Br.TrN7D 2? Sfi. fUP lURHpih k»rriu. iVin mendapati me- 
rcka,. rtiaduiia Jruij! piling Inba kepada 

Klildup^Ji Cdi <Iunla> p bihlin {kbLH k>ba 
Lag]) diri ctrasiE-wini nnnyrft. MajinB-im- 
uni. muclu uiirtii a*u difcwn umur jerfbu 
lihuii, padaJiil ymui pinjang iftj irkili- 
kali 'bdil ukan mcti|iulikannjB lion likia. 
Allah Milia Me initial, ul Dpi y-uuk: lYICrtlu 
keijakan. J*Ab^\T^ ' J^'^+^^y -v-v ■*■ 


1 Ictfl pJ ^ *# «fa J i^jj^.. .tfrnnuniAf JihriJ bemrti mtrf\Uiul>i ARah yang 
mfngutvLnye. 

97. KjtikanLih: BuaiujjSaipl, yailg menjjdi 
muiuh JibrU. iriaJi* JlTjU lM teliJi me- 
nuTUiikaJtnyt {A] Qur'an) t= 4ialinn Ka"^- 
mu den^n 'CHir. Allah; rriEmbEnaikari 
Hpl Ckiti.b-ki.la.b'l yuig sebBliiiKinyi dan 
menjidi pcrunjuk BtU iKtita ijeetiIiLjh 


?- 


jfit -- » 4 in ^ ^ *■/-■* -r J* ******* 98. Biungsupa >'ing mrnjiiii mil in n A.ll±lL, 
irfllaA*r-fTulfliKat-N.va : nsal-Tajiil-Nyp, 

Jibrtf din MLV.ajL, jr., at a itiunj.ju hi- 
lly a Allah ididUi mjsuh u:a2ig-UTm.E. 
lcs.il W, Din Femu£EuJiii>'a Kami IxJah mftflunJIL- 
laji kcpadanlil a j. ll-ij'lt >'aHE jeki; din 
taJt ada y4Ulj( m|^a,T VspiJunyi. m«labi- 
Itsn arinjf-orma. yang fink. _.i ■-■ **■ j' i^ j ** <* i 


^S^&^U JJ- 


L(K>, Pimikih fmeieli. makar kfpada DVit- 
ayir .Ulail}, dan Wtiaf kiih mersti ixierii- 
IkaL ja^ji, Ifftol ijfngati TT-creki iT.clcmpaj- 
kllin.yi? Tlphlfini lebihigian Tiks-jj iLuL 
m'Kki 1irLil bETiirujL 


]Dl. Dui !t:cL4Ji ilaLnij ttpiik. rne^-k* *c- 
iJiaflit R»5UL dui m\ Allih >ang mem 
bcnarkin jpi CkLtibj ;, ir;. u-1n pii'-i nnr:- 
ceVi, Khahiifiin dari anng-Dnn| yuij! 
dlteii kilata <Tann.t) jr.cLrnipiulirl kLUb 
AJlaJi ).r bcbKaiiy ^ pllnjif arti) nya. KOdkti- 

ala.lL nitteki cidik mcjifceUiiJi lh*hw» Ltu 
adaUil tiliti Allah] -V.-- <£**.* ^ ,* t?J * 4 i Uj ^ V i'^J 1 ■S ^_P4\^'^=* (^-5*+^ u 1. ALB.\yARAH(!iAPIJJf[lNAl JUZ L Tmfuhgn prang Y&kudi lerhadap Va.1ir 3^Arj'i7Ufl 
ftl. 

102. L5in mcrefca menpkLiis ap*™) yaJit 4-i- 
Tiflca yLeh lyiitui syiltin ' ) pida. miu 
kcniain Suliimui (din. rneieka. ntnp- 
Ukaji hajiwi Suliunin Ltu in«ngt:[j>kan 
lihLr), ptildiaJ IsulaUftin. Cldak kifu- (Lidik 
iritiij^jjikari Sltlilj. Mnya FylLtUl-lyiSrin 
icuUJi y-*jns ksllr i.nneiiiM^aton siHin 
Merck* menfojirkin lihi: V=pidi minj- 
xia din ajta yinr diturunkin kcpadi dm 
onn; maLukit ) di htgfci ttubLI yu:CU 
H&jw dan Hum;, jedanp fc^dJinva tnJi* 
rnenjsajarkan l(d*jatj) kEriadn searing, 
nun sebelurn mrnjilaiui : '''Seiungfjh- 
nya kajtii huLya. CibUn Ibipuflu'l, ieblb 
itu Ju1.j5u1.Lah kamu farti'' 
Vikj meiekll mempelnjpri diri Vcdui 
maJajlit itu ajia vajig dcrigin lihii llu, 
Tnerelci da pat m en-re rails n mlaca se- 
ooajif (ruajni'l den pin iSIcidOy i " \ . t>in 
iriMtki itu UtlU slhu) tidii n-iEmneci 
nnuiUumt dcngiri ikhimyi tcpidi 
tegringpun Vkizubjj dengin iiin AllaJi. 
Din nnEreka. niemp-r lnj ici aHuiCij )fWi% 
irrtunbari ffludtiical fc-epiiUn yi din tidtk 
member] n*n,fi*<. r>Emj, lesungfljhiiyi 
ITiE[ckl f=Uh meyakiru bihwi narmng- 
xiipi yinjj nH'TiukurnyH fkLLib AifaJi) J*- 
n£in sihb km, luilrklmh bitdjiyi Kcuntunj- 
ui di thuiiil, din unit jihiikli ptrbuit 
Ul mef**l menjuiJ dirmya deru^n lihdr, 
k.ilii: mftrek* mengttijnji. 

It] 3. Stld-rmKiJllllj'l luliu merckl benmin din 
btJtlkwt. |nljca.-ya mercki ilm men., 
ijipit pihiliju din Miunggiihnyn pahali 
iiTi sua A IL1I1 idilih jenLh l«Jk, lidaju 
rncrekn jnEnr6lMiiu,L J ?&ii 

j-^-^l" *4« ll^J- C *-*^ ...If--,... 

1 < ■-" i ;■ 


TCj. Mikiadr.yi kilab-kilib sLh ir. 

1 Tl. ^yaL'^c-iyHiun iru Airr.yebdftuit benLi«ri:i hoh^n^, bakwa Nibi Sulaitriui mmjimp.in Innbora^ 

kinbLT^n libiT 1]li"u Khi^O 
lii.i Fjij nrjfitiuui beclimift pendipit knlinjr yans d:mikiud drnRin 1 ustnr, Milijk.il iLu. Ada 

yuig ijQ'pindapil nneka bctul-bclU ^I»liiki1 d4~i idi pwja jani; b?rpendip»i. vtini yir-i di- 

T'Lndapjr nJih wfrrli MiLNkf<i< din lii pvli ZM\f brrv*n4t\*i. i"» qnnciLnit jp-H( piin-puif 

ulvh uptih Milidul 
791 Btiiniiim-niawm iihir >inj; dik*ri*^r. l - ,f « n l Tihudt. nnnp»ilepad* i*ij Ji-.:dfc intncerJn-btri.i- 

kin rnKyinkiL. wppri i nrTinrjii-'brnTJ.in Hiui^i ilKtL JLIZ 1 2. ALBAQARAH [SAP] BET1NA) 24 tophi uWn Ffli'lflJlflT-MtetirPIJ^. 

104. Hai awif-ating >*ng bcrtman, Jajijoui- 
lih kJTJi^ kafckin Lkengd* Mu.lu.mmid>: 
"RaB'im", tetipi kitikankaJi: "lliuliur- 
na", dMD "idcngulih"". Dan hap acong- 
aring kldi ilk Jaart yirly pc J3.li X . H-U-j, l(Ji. Quimj. firing. kalir ian AhLi Kicalj dan 
ij:a:it'-ii]-in.i; inujycik riada in e man gink in 
diturunkirny* scsuaiu kttaikin t*i7i(U- 

mu dari Tutunmu. Dun Allah m merit u> 
k*n !]ip», jing ilJk6hcri.dbLh]-Nyi (uiiliak 
JiDeci) rahmil-Nya ncitnibun); din Allah 
mcTnpjTiyii Icariindi ynnfc besiT "■> . ■■>*. 


JjJrfMb J ^otli 


j^Jj. ,ijiUa to'iiis-Aniii-i 

Allah. ir imc tii ayat cdalah wr;i',a.i 1(15. 107. ll>H. Aya.1 mini latjn ) yui£ Kami naiakhkin., 
irm Kami ladftan (ininujia./ Jupi kr- 
pidaJiya, V*mi da1an*kan y-uii, lebLh biLk 
daripadjjiya »1au yanj, KftasidLlli; tfrt- 
luUflnyx. Tudakah kimu rriRn^lBhiii 
tahwa leiungguKnya. Allah Main Kuaia 
alas Kjsali kiuacu? 

Tiadakah kuhu rnr.ngcf.ahu.L bahwa le- 
rajiir. Unj3l din DUilU lualah Kr-purtyaan 
AllaJi? Din :Lida rja^jniiJ islam AJbdi h> 
orang pclindur.f maunun scoiing (if.- 

ApaKati kiniu nieJiplienJaJti unluk m 

minti kfpada Rasul Kimu ityttVi Ham Is- 
rael mtrrmli ksp-ada Musa jad* i-irnin 
dih.ulu'! Ban bixingiia pa vanj rr.cn ukar 
bnan dtnpm k-fkihrjji. maka lungguh 
arinp Jlu Uriah sesat dazi jaJin yuij liitui. "^ . fr" -■ "i-^t-** ! -.11- 

St *— 

i^jjiji^^ojl^i 


SC I Wii] V™ ' birara juCilah kinnia ki-nn nirrnpfrhnikar Xami. Di V.li pira vihibit mrnshid.iT'- 
i.jn t^i> itu kTj>idi K^iiLlvJih, ^rL~ic VihvO'-pun .utmikai puLa xiLi :ni dcnpir il^umar ^ikin- 

ikiii iiirlljrbnl 'fl.il "in*". jJilL'ill r i'i t Pfiti^L tjlbkjil IjLlIi "KL'uUnill" ^'Ulg btriTIi kt 
ki:-.1i+Jfi s'iln iir.yi:. Upifai ri^kl-n xEfllda Ftilulu'.bK lljkti ichnhiVl I Uhin H'r^jJUh 1U 
ptyii uJuHii.uh.iti3 1 nnr.uk j i ^tt i-jj.i "Ku ':ii«'" drngi.ii ""[Jnjh.mi" viru. jUjji siina tin- 
ny i d:r.i.jri '"Kit 'inj" 
VI i. Kin n-j'iccirm tMrlauuA fit-nilioji ::r.ruig j;i: "i^ic". idi vinj r*v« n» jrnt w lyit *.0ur'm. 
din ada >m^ m«n iirukan mujira-:. » 2. ALBAQARAH[5AP]BETINA> mi 1 IC19. S'toiTiagun beiai A.hli Kilnli mrngkipji- 
kAA agar neicka dap*L mrngcmbiULln 
timu ^epsd*. k=l«[U4a wcebJi fcimu tec- 
irnan, tarcru. denjrici yan£ itimhulj dari di- 
ri nereis sendm, Ktflah nyiLi hip me- 
jefca ktbtnajTJi. Maka rra'a l*:iJiitli din 

tjairl^inlah merelfi, iompji AlLiii men-da- 
tirigkaji pubitadi-Nj-Y J . ScvjiiEgijhr^ya 
AJ]all Mini K'jiti h"jS ItptLi SCiuaiU. I LD. Tiin rliiikjnlnh ftiaJal dm mniikJuLih ^nL'«c. 
Djji krluik.m apn xij-i yang karnu ij uhtkaTi 
b||l di:imu, IH11U karTiLi aLul illtndapil 
pihtlui>a pi-is iisi ALih. ScsuniauMya 
Ailih Mnha Melihit ipa-ijiji yir.£ kam-u 
krrj.il m. 

]]]. Dill ntrria iTfaliudi din NaJrani) bcr- 
XH*: '*Stkibk"li tudli *kin mRivk iu[- 

iJ Le-cuili L-TJ.^-ri[aiijL I yJTiji. htLTagnrnaj 
Vih,udi zrau Nan-am'' 1 DEmilJan i1u (lu- 
nya) angana-iig^ui mcrcti yj.n.g hiiion; 
behla,. Ka'jikanlali: 'Tuniukkanlari t/jk- 
ti K(ltna:aiim-j jiki k\4mu adaJah ana* 
ying b«iai". 

L12. ;TiuaX dtmikflri) blhufan baTafifJUpa 
yuit menysrahfcin diri t*pi(U ALUji. k- 
lang La bcjbu.ii lebiuk-aji, mala- fcsjinyi 

rahlU pad* liii Tuhj-nnyi din tidpl 1A1 
ItE^hawitiran CErhadin increica dan lidil 
ip'ijiij mtrEka heiirdih ?ibU. 

]]J. Din L/ranp-cirang Vihudi berk Bid: 
"'Drang a rang Na-srani itu tidal mtm- 
pu-fiyaJ Iwft'u pcsin.iaur'. dun orang 'nrajif 
^*Tini bttkila: "Oraitg-drarip Yahudi 
tidal mEnrpunyiL K^Jlty ptgwgM." 
pzrJihil rnEteki luuiu-uuna) TnerritiBCa 
Al KiCib. Drmiliin pull pmng oran^. 
yinjt [Ida* tncnrClahuL menpldkan 
KPErtj Lcanan rncj*ka- ilu. Mafca Allah 

ktui iDEncaditi di -intaci Tnerelt* pad* 
tUJi ki&riiaL, tEntang rjw-api ying mEi*- 
k» bmeliflf (laOuny I. 

114 Din xiipakih yans. Ithjh mayt duipadl 
Dritlj; ring mcngliiLuigrhaliJiiii rane- 
nyctllt Juum All*Ji dmLun mnjidrmeqld- it 

5 -" Tf J > \ -■ <^i\ - >■- r- T T-1 

_ '1 J J I -v 1 . --".3. i -^ "^ "■!-" ' - 1 - 

Jt ,v -; T -f. ' i. .-I 1 '^ r.-i'f -i ■ 


.<?* - > ^-.' ^ ^ ^ ^ . tf i \2\. Malj'jdjiya' keizuiui n-rtm^njua' din miDfuiu: vint Vihudi. JUZ 1 2. AL ftAQAJUH (SAP] EFTISf A> 2L Nya, dan beruialu uncut mtlolj-Dh- 
kanDyi? hCftceku t[u tidak Jtpjajtnyj. tni- 
iilk It dalainnya ^fliesjid AlLih*}, leniiU 
ifcTiiLHn Tilfi tlkut (kepada ALLah]. JJ*te- 
](■ di dunU mendjpii keJuiiaAn dart dl 
akhLrat mcr.dipit iikta ynn^ lJet-i-r. ^!t 1 "I. rfiV ■cii ; . 


jftW& ^J^Jfe 11 j, Ran kepunyMri AJLaJi-Lh dniUj dan Tu- 
rn, main ke mj.niFVn k*mui mtBchidip 
di iiijkh *ijah Allah } , Sti'iiJlfcjzjjbJLya 
Allah Maha l.-jai (raJimir.-N'yi.) lijj M.S- 
ha M'rJptlatiuL 

Lit. Uenlci vriTing-Dranf; ka.fi: ) nrrkala: 
"Allah merapun,yaj anak". MiJii SUCi 

Allah, bahtuiL aua yina ilU da luiajr dan 
di bumi adiUli tcpunyian AlLan; «™i 
ruriiijl; Jcepada-Nya, 

117. Allah rfnCLpfe JirLall din b-Jmi. dan hiLi 
Dii. Rfjkeliciidak lur-tuk Tne-n-HpCakanl m 
mitu, maki (cukuplah'l DLa Liuiya iric- 
nj.iLik.in ktpadanya: "JjJilali". Laid 
jadlkn. la. 

])c. Uill lj Utc-otani yaflg ddak mt.n5rrj1h.ui 
herk»1j: L, Mepgipu A'l?h ticUk (Lift*- 
mngT brrbiuaxa dcngin kami ilau dalang 
landa-tAIlua kekUittin-lNya kepada ka- 
nu 1 " DernikLin p"U Ctillfc-iirariJt vJJlf «- 
belurn mtreka 1«lah m«iga.tikui scperri 
UCipan. rtiwdia. Liu; Mat m-rraki :«iupj. 
5*!vnjj#iluiyi Kami ttlah menjfJaskan 
landirajida kckuuair, Karri kEnadi kium 
rang yak in. 
J ' -"-2 ,^| v j* ■* IfV UJe 

Ij^>rj(nii mtnrftun fthu di dot ftemnt. 

LLil StluDEjuhiiya Kami lclih mrn.puLuJmij 

prrrilriiwii Tjerua (jcrntiLn din pemhtji pe _ 
inptiii, dm kirnu lidii akin dinurUa 
(prLtanrfjiiHan ji^an) iEnlaiif p«n^hunL' 
pr lip] [Jul nncakn. 


hJ). Aln Thibari m*nysbvlkaTi b«h^i +y 4 | iri Hjt^ii Lurktu^in Itntanj iuieli Iullib yaDp 
mien jcEEiki [Ldak dip it mebtuc afih. kJblat yinf icpir. iBhlnaja. mnrvka rhilit k* irah 
yini hrrbreka-tirdB. 32 J. ALBAQAAAHtfAPLlETlN'At JUZ 1 Ocang-fnui; Yihudi dan NiST-inl UlUk 
ri.au lEDtng kcpaila kamu hip|tfu kan\U 
tr.-cngik.iid igima. rnereta. KBtakgnUjy 
'^■itiJHfEi..hr.v i pelunjuV Allah i 1 ■ j li h pg- 
luniuk ivnnp rjfniaj)". Uail Ki1Itl(|Mhriy» 
jOti karri u fnuiAflditl kcmsyaii irurEla 
srtcLih jrfnJjC'aMiin d*t*n£ kepidamu, 
iriaJia Allah, tid-M* Jrri menjidi jrelindunj 
dm peivolonj; banm-n. Ill fjTin^srurig y»n* iel*h Xiru bttikan Al 
Kitah kepadaTua. -ntrckj. Tnembacarivi 
dentin bu/un ^inj subcnajnyi ) , qier- 
ki itu bccun&rt kf padany-i. Dan Tjazarut- 
(iipa >'Rr,|i [riKk^r kripsd jr|,J. miki IfKIfc- 
ka iLulih a rang -on rig yang nijp, 

]22. Hal Ufin! Llliii. an-A*tlaii ikm nL*ma1-K.j 
yang le-lah Ku-ainiptraJnkiri kvpadaniid 
dan Aku 1*1 ik incLebilLfc&ni l.anlJ 4Ui 
(Citili anlil ' ) . 123. Din. lakullih. kamu kepidi. .tuitu turi di 
»aK[iJ jc«-a[3nc. CldaJt dapa.t nicnggarili- 
kin J JCK&ririg lain sedililTHin din ridak 
ikon dLterimi SUHU LrbjKin dardpjdanya 
dir. Mdak ikui ri'itmbCrL i^inJi'al scsualij 
Eyajfl'u lctpidjjiyp din ItdaJc fyuuO mi«r 
ka akan ditrjlfing Ftrjaniian drrrgrn Haiti Fhrahim a t. 124 Unri {in^itUM, kttik* llnliim 4iu.h * ) 
Tuhinnyj dtnjm btbtjapj. kaLimut Cpe- 
rirrlah dan Luingan.), Lal'j lh.Tih.im rnc- 
nunaLka^inya. AllaJh bcrfirmaji. "Se- 
ximgguhnya AVj aiaji rnErc,jadika.T£mj 
:mani hup £du.ruh nianL.su.". ['ncahun brr- 
*aU ":I:m: '»yn '■ -i'Kji: i^sia; liu: kf 
rujiiita-JiKo" - ^ AlLih. bcrllE!(riitJi: "JbuJj- 
Ku rini> lldak -TitHHtriJi arang-n ran£ yarn; 

'.■■'.\"-i ' ,5i •*■''•* rJ 'M•3' , MT it •" l"T *l£ "i' 

* ^ " , •" _ - <!'* .^- „*• 

'.-Ml- "I * ' *1 LI ' i' " 

j( -±U!#T ^' ^J»l ^ Jj*i .^J^ , _!^Ij 

■a -^Jr ■'/^ ■*>■ i -* j : J J . -7 ? .If-. A -" - 1 ■' .■" r ^ h|"" 
^ ' 1^ n"^ ^ ' - " "-I Jk"*f » I - Makmanva: tidii mrrL^ih din mrnlaMttin Al KiUb irkth" , i i nJ*k hacuivt 

Mikjudnya u.nulyui| sqnuu dmpn 9«ni Iciil 

Matiudnyi. dcu dan pihiJi iEHon.ni 1iHk dipat dap-indihkan ttpuli arinj kin. 

Ujuji ^crhidip Utbi IbiaJum n. d: ajUmiiya: rnFnirjulKUTi Kj'bah, mefTitMeiUnk»a Ki'luh dtrl 

ytm^iyiiltn.. nungarbankan. uiikayi limuL m-tr^hidipi nil KimiMl^ dm llifi-UtP, 

All*Ji lftUJi n-± npTiuLkiJi do'i Nibi Ibrihlm i.l, kunn Ijinyii. di jtiIu* TiilM-EilUj IW ^dlllh 

kfCuWntrl h"*Fjl ltn^um i.n m KIZ 1 J AL RAGMAH (5 API BETCNA) 33 


1 15. Dan I rr. g ei 1 |j. h ;■ , kedka Komi meTiJRiilkin 
rumah i-ij. {BaitulLih) tempat berkumpg] 
ba..p manuua. Jaji Lempa.1! ya.rig lrnjn. Din 

jadiXaJiLah «ba*iagHn nuqun [btahm ) 
:rmpt1 jhjlBt, Din telih Kami peTinlah- 
tan trpirii rb:iJiirn lLui Ismail; "Biriih- 
haiilah junlah-K-j linluk OtUlfjsjnnj 
yon* tha*ir, yank I'tikw* yan* rjKu' din 
yflneiujad'" - , ..*c-. J -X- '"* 


©. ji*u 126. Din i.in e iMnh|. ktula Ibrahim kErdD'a: 
"Vi Tuhanku, jadDajilih HEge:J iilL, riEgt- 
ri yine inian itncow, den berkKuiiih itz- 
ti rtjp tiu.ihbL.ahin Vrpiiii penrluduk' 
nya ying lurirnan di anion rrnrclcn kepi- 
da Allah dan TiarJ kimudlan. Allah batEb- 

man: "Uaii Jtepida utJtn^ yan* titUpuji 
Aiu ben k t!«niri|Jin JtmtniaJJ, keiTvudi- 
bii Akji pakta ii rnrnjalin: iiJcu nccaka 
dan itulah iEbu.nikbu.ruk tempi'. Vernhj.- 
h". 

ill Din (inga.tlah), tcliVa Ibrahim rncnLiigp.- 
Kin fJlienYLinu) fUlar-ddfaT BSJEUlkh. b=[- 
jama iMiiall (Stnyi Uc/io'y): "V* Tuhjn 
kinu tSJimilfth diripjda kami lamslan 
kirni/. ufiinjynjhiiyi F!n[;kiulah Yang 
hfahi Mer.dien^ir lagi Maha Mengdihui" 

128. Yi Tu.hj.n kami, iadikmliJi kinu Tjcid.ua 
-uca.ng yme. nind'A pt'uh kepada. hnakaj 
dfin ijaJjkanlaJM) *b atlLaTfa anak L-iiuu kaihL 

um*t ysn|j (undvK piflih. Kepada L\-&.4,\ 
dan hnifu kkanlih kEpidi kami caci-cira 
dan tEmpal tEnpal Lnadat hajl Itirni. dan 
Itj luiaDuh liUbu! limJ. Semnujguiinya. 
F.njfaf'Mlili Vuik Milu. FtritruniH uubal 
Ligi Maha P=ny\Ayj.Tig 

129, "Va Tuhin kimi. utuilati unTiik mE[c&a st- 
urang RibiL darl kjJangan mtriki.. yang 
ikllL mErfihafakaii kt-pada inerEka ayaL- 

iy*E EjiikBU. dan mtrigagarkaii kt^adi 
mcr^la. Al KHah fALC^tr aji'l dec. ALHikmah 
■;As-S.imiT;ih) ssrta mEHMickar. rtitrsiri S*- 
ju.nggu.hj]yi fngk.uula.h y^cvg Muhj. PctIjju 7-.-. '■ ■■■ 


% _-■ X — _. ■■ _- _- -- _- -■ F 

i_*l t^j ^"L_* l^-JS'l^J ( Ju r Vi_-'*J l a, r i ^ > -^l r . ..... , .. . ..,■■■ .. 


^^ t^3&JZ^&i&£sZ !*\ QiJkgtil - .< r 'v" ■'■■ . . ■ -r J - .■■■: ■ H9j lilah UmpiL DETdm Nibi [bEihun *_l do waklu immbuH Ka" hair. 54 1. ALfcAyAHAHcSAWBETlN*) JUZ 1 Agama Nabi Ibrahim a i. 

120. Da.li tirijj: id* yjng. bend Ltpi-rb ij^tti^ 
fbralinn, mELain/kan Drang >'»ng memner- 
bodoli iliiirtyi Ventlrl. dan j-jnggu h. Kanu 
icUh mtmilihnyB ) i\ dinua dan 5t- 

lungguHiiva. dia. l3l iihiril "Mjiar-brnijT 
liiiruunli. ijirang- j:ojij. yinj uL-:}i *4*^*^>*£&]l ^^W^J*J -'"J ^*f 


liL. Kctiia Tuh+nnys) tetllTffiiii kepailinya: 
TunJuk. pituhlah 1,1 ' IhriJiim merijiwa b 
"Akij Lunduk pitiih kepada Tynan ae- 
mutt b1*jb" ^ : 


132. Dan Ibrahim Lclah :niiViiLiOij.fl ui;*plii 
LtU XtptM lBLk4Clik.fl.ya, dtuiikjairi -pud 
Vi'qjli. flbeahim bwti«>. "Kit anajt- 
anakku! $tiui\gEukr,y3 4lLih Islah me- 
rriLlLn igirru ini bipmij, rnnki ijnruiiLih 
kuriu nu'j. kcLuaii ilalam mrmeLuk a jam a 
IsJim". 

133. Adakah fclrtlu tiadb kcllfca Tfl'qut) kt- 
dltangin: (narja-tindn) maul, Lrtik.a. ia. 
berkiU kepadj. ajiak-uufciiya: "A.pa. 

riA$ ktrciu «rnbiiL 5^tnuitaalk - J^" Mt- 
[flri menjawib "Kami akin menyenv 
kali Tutuiunu dan Tainan rwnrfi in-jyaziE- 
mii, [biahlm, Jtnw'il dan Lihtq, (yiilv.) 

TdJiflTi Yang Mitu En dan Icirrii h.ir.y.1 
luciduV pitun.1ufiadi.-Nyi." 

J 3 4. Etu idiJih umaL yang Lain, bagijiyi u.p± 
PIPE [cLati dlu»i2iakaruiya dar'i baKlfflil 
apt yuifr ""*-*ll karnu u*;h*kan. (Un ka- 
mu tlHjJc akin (Limtnti pertanggun^n 
jamah tcntang ipi ying [slab nrcdea 
kt rial: ail. 

US Din mcreka berkati: ''Elen-dakLali iimu 
nienjadj ptrtpanijl aparna YahudJ lUu 

Navink nucayi kinnu rnsruJiiMC pe- 
lunjuk". KflnakfHLih. "Tld-llt , Hahfcaf] (kanil 
nnnia>. a1ij again a lhTihin ysnf lutui 
DaJl bLkailUh dia rCbrahiar.) dari gnlnngan 
dtapg m'Usyrik'". 


^ .1 


,5j^Si^ ■ l,L -' » 9(lJ UH unarui>^ nienjidi: imim. j«-j|. tui^ak Kt:urj[unn>l >uii m¥?uidi rtrtL Jltal xcJar khili- 
liUlkh JUZ 1 1. ALBAQABAHC5APIBETINA) 31 l'it. Kalaianlili (hli OIana.-otiJlg mu'irun): 
,h Ktim btiLnian k*padi ALUIi dan apt 
yuia tLlfruunkui ttp»*p, k^mi. dan ipi 
>*nj( ditumnkan Isp-ada [bcahiin, luiu'U, 
Eibiaq, Yi'qub dnri anak cucunya, ijjn ip& 
Sruig diherlkari kepoda Hun din l.u rer- 
■j a pa yiTij dibrriitui JLtpada nabi-nabi 
da.IL Tuliaiuija. Kami DiUk intnibedi- 
hcrblgn KctijipjuLn lU *nUr» mc:*** 
din kami lianya luTiduk pacuh kcpadi- 
Nya". 

liT. Msjfa jiio mercka bEcirnirt tcpiik Ipft 
yang kimu telih Lxjlrnflii ktpi-d»nj.'J. 
rainB^uh m*i*m Kith mendapH pe- 
ftjIUuK; din JikM mertka brrpiJinj, I*- 
Fungguhnyi mercka bciaua dtlvni Lf;- 
muxuHxn I.Jcnj;iil kwnuj Maka Allah 
aKali PltnielLhnra kamu daji rnercka. Dan 
Dulah Yinj Maha McriiLciijaj 'Afi kin* 
Mrngctahui. 

L1H. SJiibjluJi AlLah* 1 }. Dill aftp*ki.li ying le- 
bah. baik jJllt?j;hJtinyB dirijuda ALLahT 
rJaJl h*iva kepada-Nyi-lih kanu nn«- 
nycmbih 

139 Katakanlah . "ApaK-ili KiilVJ memjWI- 
dsbalkan djcflRaJl limi ttntinj; AlLaJi.. 
pjtfahflJ Oil idjlih. Tnkin kann: dan Tj- 
han ViTTjU. bigi ka.mi amaLan kimi., bap 
tiiTHi amalan ia^iu dan hanja ktpUa- 
N^b tarn: riuiiitlfcHliiFkan hail. 

1*D. ataukali kuiniu (Ilia Orang- rtani; Vahndi 
din Mstaill) menggltilcan. bihwi Lh- 
rihirn. [una'Ll, Ishaq, Ya'qiib dan a ink 
cucunya. irlilah penpanui. igajna YahiiJj 
atau. Nairaju 1 .' Ki'-akinLali : "Avakah 
kamu yani; leMl iiitnptTihU 1 StSMkah 
Allah, Jill ila^akill yinx 3ctiih »Lim din- 
pads njiivuyBniimenycmhLinyilfan 
syihadlfri dap Allih } ymg ajU pada- 
ti ya.7" Dan -\ILah ?<kab kali ua/Ja lengah 
iLui j.pa rxns kamu k'.:jiKiM i-^O' - -' r i *iiU* '"-- j 'l-c 


Jz- 

J-fVi -V J -V rV^-ll" 1 ..a J^-L- 6. JK, "V 1-^ H-"^' "T ■■ , " I _ "1"!" T'll^ - ^ 1 - I --' 9Lf Skjtyjiak uhni-i lh|u|.i*Ii ift. : 6ita* Ai'JaJ' uLu pan Allah yang beikrcl imui VrpiiLi ^llili 

I'lKaintl v*n£ tidak iImiIii dtfta*n ktmujycitni. 
92> J^JhsTb^ dssiAfolr imlrnh pcnaktiin AlJab vine H:»duI dalam Tlvnc Jul inJIL ^ah*i Ibplilm 

ll din anak cucunyi bulan pnnranul acima VahudL aTiu NaicanLdan l<iliwa AlllTi *l*i^ m-cnj- it 1. A t. BaQA R AH f3 API BFT]XA> JUZ 7 14 ]. Jlii :i'JaJa]i umi: y 111.5 Ldah lal/ii; hinr.y.i 
ape yaaij diuHfiakannyl dAn l«a£ii"iii a.pa. 
ying kirn u uiahaian; dan. kumu hdak 
akan diniinLi perlojiggungin jawib 1en- 
"arig 3 pi yuif leLili mecekj leijiikan. 


§: 


jiz : TVNA.VLAJf AKHIRSYA YaNG Stkiisr prrru'ndatmn kihhf. 

'•Ml. Qyang (jriij; j-^fve hurtnjt ikilnyi, ) ill 

uiLzja ni-iziiiiLi aim bericjLta ''Ap-ika?! 
yali* ii-ui-'iiUriftiJi inurcka lum»1 Ida ml 
rtari ki^latjiya rTuitu] M-j^dM yang dih.u 
]u rnrreka lekh. biTkihlul k^pjdfttfyi**' 
Klkiak ar.lah 'Tiepunjian ALlah bJi CimjT 
dan boxat; DLa rn±mb«L pttUrtluk krpidi 
liapa vang. diicehir.djli Nyi ke jajan y-liii 
ljrus H ) 

1 4.J. Han demi/klin IpultJ Kaana 1elah meinidi 
kin fcimu rumal ItJum). unia.! ya:ig ailil 
din pi^hmn ) agar lamu rncnjadJ sikjj 
IUS f 2 u: turn Tan! rnanmh din jgaT Ruul 
(MuhimrpBa} nicfijulj siiii alas lp«T 
buitinj k B tn-u. T>ar, Kanli lictak iTiun*tnp 
kaji j.ibla1 yir.g menjadi lfi^iLfitiT' ■! -liL-ka- 
trh£) iTtlauilaji agu Kami msnfttahu | 
|jii[:-j..VS r-yll*) Ha pa yum menpkub Ra 
xu] din cbpa yinj tppnt?*JCH. lHr, kUnti- 
guh Ip-cminiiiluji kihUti i:u ^tiiJ *ma[ 
lmtaL, kefu.alj bagi Brang-ciraii^ ymj; :c 
Uh diD«i |.TlUiLjuk uLeli ALLaJi: dan Alkh 
fcdak iki-n mrnyii-jiyBiaii Irfminij. Sn> 
lun^uhnya fi'Jah Willi Ftngauh Jul 
Mlhi FCnyayinj krpidi manual. 

i ''.>' 


9SJ. M*y<yir_vii iilah LTinf otuir yui; kucing picscuiyj. Khinpjji Lidik diptE mcmihanu makrud 

ptniindili:in kibla*. 

1)| *tti'- Kt\>\ Muliim^ikJ i.iv btcada di MckaJi di LiripjKrtriiBiti kaurn mijiyritin belii'j bci 

tit4ii tt [ImcliI V|4i^l> Tffipi wtalah IS Hjv IT buLin Kibi brrudi di Midiniil di renRiJi-lsnjndi 

ii-iri YilnriJ Jjj 1 ! Siujini bcliau diiviuh ulrh Tuhin un(uc. rn«nj;inibd Ki'bih inrrvidj kibJil. 

Td'junu brkaJi L[tmk ^fttmlwri pn'-jxc'Iian Tji-h»i dilan- 'LtiJiE rfiilart ilu Tjuiinlah. a:ih BmlnL 

Hawaii dan Km»H .cu menjiaL rjjuui, le-^pi. minjj+dipkift JLil tt|^rt4 1 uh*n Unruk Frr'iiusn 

umit Islarr , Alji [r.tnjaAkin. Ki'bih Jtbjgai kitlit 

L'mji J*lan dijidikin umil ying idil dar. pililuit, kajtr.i meieka okan rrf-njidi uln jtai jir.rlwji- 

in ori^g yanj mcnyimpuii. dari kcht-ninn 'auk Jj Jur.iy miupjr. ill akhvii IU7. I 1, AL BAQARAH (SAP! BETKAJ 37 L44 Sungguh Kirni tfarinpl melihn mufcajriu 
mEneriewLih kc lajipH y B 'J , nufci HJnuJiuh 
Kuiii ijfin miriiulijii^kun larnu ke kiblit 
yiflf Kuiiu lUkal Fblin^kirJqh mukimu 
tof inh M*!|Ldjl Hbsjih. Iun di muLi 
jij.q "tirriii ljecada. naldp-gkinJin rrcukuriu 
kc uaJinya. Did leluriEEUlUlya. uCaJlt- 
DTing (Yuvudl d*Ji SlMiflJ) yMlg. dLber: 
AL Kitaft (Tuiri" din Injill numine 
mEngelnhuL bihwa beipdbip ki-MiJpLdl) 
Elniair. LC'i i.dali]l trtPir dill Tuharuiyi, 
ikJl AllAtl J*klll.-kili tidtk Lenft*Ji din Apt 
yilljt rntrtXi V^rjakaJi, 

14^. Din ■icijjigjrurinya jila kiJTlu fncn.- 
•JaUnKkili Vspidi gnuig-orinji lYihudL 
dan Na*rirul yand ditwii A] Kitan (Taunt 
din Inpl], EEmui ayil {Is tEnnginO, imeTr- 
ka Mdkk akan mmrlkuu lihLaf.mii, dam 
kainupun cUlak aksn inengikulj tibial 
in.fr ck.*, ilin icbajiapirj jnrj-ckapun liiLak' 

attain nitnptuti kLDlit wDanaisan yam 

Jiin. 

Dm jdPjrAjKiitViyi jika kamu nicnirikuti 

fee in gin an mcrtki selKkh da tang tlrnu tr 

pjJamu, usujifr jhnyi knniu VlLiij bijl- 

Lu EECiiuiiuV {OlOHjin urlngaraJlp yaJlf 

frdClfH iui\ r L j-i — l '<£ ■-" ip , i^-»'^ ^-¥" C .-_-■ I _-. v 

I -«- p --II >"--■ i«t r¥ - i J K . ji . j? »-"', --■.-- ■ -■ j ""T 


144. OJIPE-Liranu lYihudi dun NisrtiuJ J'ant 
Win. kimi heri AL KLLib iTiurtt <Up In- 
|:L;. mEtigenii Muhininiad ItflCEti rntrEka 
msngeTial ariakirfiaknyB wndiri ) ■ Raji 
jnyj^tpllini-! »cb*pijjftri di. anlim mn*- 
ka nitnycnvbunyiflcjii kehejiarju. tiaiUHil 
nltJtks menaetiXui. a -: a s • *■* x - 1 r t, ^ ; ^_.-T L4 7. KEtienu-in Mu idiJah dajJ tulunnm, 
sEbib iru juipii itkall-kiU kartiu t«i' 
niiiuk uiajig-unulf ylHa (JJ[U ®>l^Aiyii5*o^ rf, Sjo*j?S S6'l. MakruJuyi m'jH k^lii Mii'h^m^'i'iJ ■ iv. Krui[: mcbjiti ki Ltngjl mrnd'j'i dim nununjjij-nynfiiru 

njcunryi wihyu yiflit -AicnKimunlun btliiu Tnen.j?iidip kt iiLbiUih. 
'J-^'l. MrnfriiiL yuhu-imlil i j.* yaim mtngcuil olitiirirjijiMbiiii vin* tEiutsuE dalaui TuinLdin 

Irjil. 31 2. ALBAQAKAhKSAPlBiTWA} JO 2 [4% Din hfi tiBp-liip unit iiti Vibbtnya 
I'lcndiii) yang ii mtn.frta.drip kepadajlya. 
MJti beEtertiba-lointeilah Kimu (illJani 
berbiiBll tcluikui. D[ maim igji fcirni.i 
twrid* p*J(L ALJih akin nnen£UTnp4jIkaTi 
kamu lekaliin. ipaiU liari kJUDiiU. S«- 
suji^uhn>-H Allah Maha Kuut llai it- 

H9. Din dnji rrwr-fl u^a kinw lie luai . n>ti pj- 
li^iknnl/ih wajihimi ke anih NCixjid:! ]3ii< 
Tarn; jrsun.ggL.hnj-1 k^LDLuuji iLu bcuar- 
bcoai stsualu yarip, tlai dun '[\Jh«r.ltiU. D^n 
Allah wltili-lsJi tidnk len^ah riir: api yang 
Icjit.u kerjakin. 

150, r^pii diri rndiia ana tum-j iduar, 
mala pilin^tinlih WijalhmU lit utfjl 

Miijiilii kuim. Obp di JTitn* ujk kunn. 
(Kkldinnl brrada, malca. paliri^iidah wa- 
iihmu. be aiahnyi, ifai tidik ada bujjali 
bag? iruuiuiia alaa tarcili, t-oCLLkli ul&nf~ 
oiijif yiflg- salim dl inuii mtjEki. riaJu 
jin^nlih tut™ iikuc kepadi mwck* dan 
uJmtlih fc*T44i-K(3. r>juv P|tr KuKpipuE- 
nakan lu'mat-Ku ataimu.. dan mpxya 
kainu men da pi I peLimjui. 

151. 5«Hg*iniaiuL (Kami tdah menyErnpumakari 
ni'ma[ Kami kepidamw) Kami telah mraifvi- 
Cui fcepjiarmi Raw! di in tart tiflij i'*ni 
tnembiC*kan iytl-iyaL Kami kepaik 
Icamu dm men weUtm lumu dan menr- 
ajariui kEpuLunu AL KlUli dan AlHDinuUl* 9 
ecu niETiEBJurkin. kcjiidi kimv ipa y*njl 
trtCuiD katiiu kptahid, 

til. Kumi ilu, Ul^aHlart karnu kepnU-Ku n»- 
c«yi Aku intgal (pull} fctpulaniy^* ) , dan 
beiiyukurlali tcpadl-Xll^ dart rtnginlmrt 
lamu mcr.£irtc^u.ri (ni ! 'mgT}-KlJ. Jt A 1 "5 P ft ^ £ i | "^ _-^ I ? I 

jfc .-■ .-- +^| '?■*-' i ■. 1 t' ^■'U^'' *r ; - ■ ? ^f ,4* K t> - -. fit - ■ -■; ? k T {-- ; - >f "• ^ - K^ -It-?" Ccjusn: ^TBf dalam rrtcntgrkkan kettenaran. 

1JJ. Hln Oi«i|B-«iajrl yaxig lvtriitikA, niLnrilui per- 
Kjktng-m 0upi4i Allah) Jrnjtan s^burdan x>ihIh| 
scsungguhriji AlJah bcxcila Lcan^cH'an^ ybii^ 
Hbur. 


jg-J At Eiiknuli ialab At 5unrtih An NahawLvib. 

99). HiViudoyi: Aku jmpihkjn lahmil dui arnpunaD-Ku kcpjiinnu m* 2 i. ALBAQAKAH CSAF] BtTtNA) 39 1^4 Din janj;inlah ksmg meilKliakaii 1«- 
fiadap &ranrj-ar.ang yanfl pJpj[ di plifi 
AjUi\ 'ibih*! itniTfla Ltn) miti, TiaSkir. 
isehetiarnyijh Tr-cr^ki i1~U lulup 100 ) , [elap: 
kann lddik minyadirLnya 

]33. Dm lunEjwll akin Kami beiiki.ii uoboan 
kepadimu, daipj udUuE ktiakulMl, kc- 
LipxruL, ktku randan h.Lrla, j]*a din 
^uah-biiiiJiiiJi. LUn teTikirUh Ijejila rjEm- 
bbl kcpadl urBriK-nTjji/ yin; »bai, ■ J!": j- -ill j .- 


."UV ^ > 


jSG, I> LJlUj urlttg-aning yang lpabila iiiimpa 
rr.inhi*i»h, rntjcfci mfiUft-cipkilt. "Jrtflia 
OuahL wa innu jliLhi najiVjn" ) '- '^Ifeii 357. fJKulca LLulah yatip menillplC IcctKlfaat^n 
yanu Kin puma Uui rihrnfl diri Tubui 
nurrti, dar. mcTrti Ltulah nMng-ivjiry. > bjijj 
mcndifii 1 : petuivufc. ■ ■-"■-■» *"£ * ft ■*, -* * «i v "f i -^ J .Wfl-rnrji'Jt /fcjT. 

LSS. Srauiggubnya. ihilii dan Msuwah jdillK 
sebUlitfiA dlfi. jyf bj Aljih 101 ) . Maka ba,- 
nnftiapa yang. beribaiiah h.aji ku EUlVjL 
lah itin b*i' , jnuih, make 'idak ada duiu 
bagmyi ]CQ ) mrcgcrrjakan Sl'L aJTitUB kt- 
duanya. Dart baJirljtflajM ySHfj pvri|(f!rjfl- 
kail SUalu ktbijlian dtnjan ksiElia^ hi'.i, 
rr.ikj. ltqiin^JTijlinyi Allah Mahi Mtn- 
*yukuii la *) kcbdkir. bit Mahi M^lljVi;- 
[*h.uL :"*i T^ ±\'*ft j*J O^L«-i ^ Sjj^J 'J >X-^- ijj.^ •* -H_ 


LOG J LDL ID] I 
I03> 104 > Tii-m >iid--p AHum aian jint |*ip yn/^ljuiMl il*^ kit* Inl, di tfiiru mtrrti rT-j!iidjpj1 leni'mil 

in-Vrru n»"Aii di Fif AlWi. i*J!i har.yt Allih ujAlth j'kij menfrtjh.'jL bti^imim kcadaui hidi-p 

i Lu . 

Ar"i _ i:-a Sriur./j{ii||i*.ya ki mi iiiijh nnlilc Allth lifi kepjdj, h v* Ijh kam.ikErr.bali Kallrril mi 

duiajr:ik in k^lunai '"ijclrjit'' (M-'jtvacun kcmtuli kepdi lllah} [iisunttfcin mecyEbutnyi wik 

Tii d:i;nipf nijrihur js-j Isjia hc-ar rucpun ct:il. 

5t I 'h-j ?i >r Allah, icnspit itnipti Tiiuh-iiliti ktpidi Ajlah. 

hilii.ii vinifU nr.'i.j|:l<ii'i d:r jir. peric.rj.3Ti "n^uk adj don" tebib uliiJiapiiii lahibit m-ftisa ke- 

l-ctinn mt-vHr|4kjriri*i a': ± iLtj, kucna 1<r.pa1 ltl bEkas :empat bErhala. Dir. di rni:i jil'ii- 

I r i7it'jr. "rnijiii ml. di^uTiikui r /tji.rc\ r:mpi1 ia'L l.'rvriik nrnglulzjirjkar. raia irbcntui itu 

Allah iK(i , .u;t.nkin ayn vu, 

Allah nienwukuii hirr.hy \> i. mem'nEri fihjj -erludi^ imil jrnjJ hamha-.^lyi, riETna'ifkiD ke- 

■itliliin.'ii j mcnnbah ri'irn riya dan se birn^j-j. *0 1. ALBAQARAH.:SAP[HETINA> JUZ 2 Ld'h-ffi' Crrfadtbp drB-hj-UTrrT.j >ane; menyem 

159. S*IUrt^piJillj-a atuni-acajlg, yang me- 
nytm^unyit*n ipi _vinn LtLah Kauri: 
curun(f*n tempi ke:([an(iap-k(tWin£art 
IVeoij; jdu) din pctunJLil(. lelejah, fcuni 
irKDcnngkj.nn.yj. icepada mmusi rij|nm 
AL Kilab. nnwk* Ltu dila'nj.li Allah rfi.n 
:lLLa~jia.U i'f.njLa.1 aleli isjnua I' m ok. hi j It';- 
.van K dipit nnl*tu'.i.. 

160. Iff^iLl niCitka yZStf. Lrlab Uuba.1 daji 
mengadnkan pciliiikjin l5S ) dan me- 
ntcuigtan fkrh-nuiinj, rnika ttrhidjp 
meieftd tItj Aly mfin;rj:ij raubacnya 
(lir. AVuiah VariK Mih* Peine;!™ lipbll 
Lajp Milu. Pcnyj.yj.nj 

16 I. !ve:uriE£uhn.ya. DTing aiang kiflT din ttu- 
ceka riiiU J a Lain keatkuji kilTr, cncrdca itu 
mtndaptl la'nn ALI»h, pUa riiilili.iL dan 
minuui ulu.nihii.ya.. 


till 


t<i^;.^- 


^ *A 


]&2. Mcrcki fcuk.ll dJ uailin Ji'nal Ltil ; tidak 
akin dirin^a^kan *ikEi dari Tnercki dan 
Ifdak "IpiilJLj m«Tftki dihcn tinjjguih, 

J.'m.h YaTp ffiivt «ajir J-tt Fa/if fliriM'nTii'Jfcofl. 

]nl I>in Tuluiuim adilah Tubir. Ytna; Maha 
bin, lid^V id j. Tuhan. (yang berhak dneo- 
hih.1 mclainlin Dm, Tanji MHlU PCHlUfiK 
laEi Miha Ktrtyayinj;. 

]64, SE^onf fTjhnyj ilalyi'n prn.Lip J .ain langir 
din biimL, iillJi bErgBDtuiya jn.iLdjr. dan 
iwJU. btht«[a y«njc fciliyu- <Jj :»ut rifm- 
tiiwa ipj yJ3i?. Irerjjjiia mgj manuiia, 
din 3 pi >'*nj -\Lih Lurunkan dari Ian git 
bempa iLr, lalu dengan lir iLu Dia. hidup. 
kin bumL Mzudali nab rkcringj-jiya. daft 
DLa Icbaitan di b-jrlL LLu Ltpla. jfrtil 
hewaii, diii ptncinrin, tiVEUt din s»in 
i'UlK Oiycitlalikar. antjia lan r :t dan fc-u- 
mi , l-UTij^jpjh {rE:dapa1) tinda :aridi vice 
eiun dan kctieEttZJi Allah) bagl la.j-n 
j. ana ntcmlk Efk.tr. ■**-■ ^ -r^Tr i --" t i y - T - " r^ ^if 

-^-'-icT'ti L^^^' V 'L^-'*' J 

1 _>>_^ j _^_i ii^» j?. ^^ ^_y 105 1. Mrnptdakan p*rhaik.in hrrirn irxlakukaD pfkcrEai-Pfkiyi^rt ying tj:i unmlt mEstTil^e^ctn aki 
bit akLbal >l-ie jelfk <iu\ kcbalahan-kcnLahEJi >»"r dtltkulufl JUZ 2 2. AL BAqARAH (SAFl BfcTLKA) 43 Lb5. Don di anCaza. nanuila. ndi -niinj i-innr 
i'ii\$ mcfiyeaibail laridin£aD-1jji.diri.pji k- 
Ifiin Allah; ms:d(a mfflfinralriyn iKbisai- 
mirn rnepdg ir*nnLniaJ Allan. Adapun 
uaanjiurafi* fUil toerlflliil JAiLgiL dnla kc- 
pida ALlsb. f>an >ika waitdilrtV-i untng- 
■nung ynng berbu+l: ralim hvi fl J ni^^Ui^ 
1iJiui Lrliki nicreka melLtiat Jjl-ja l.pfcdi 
lli/j t.]iirtal>, TjarVfri trkiutan itu kepii- 
tl^aiH AllaD ientuaJiy* dun 'jali^a. A Mali 
air.iL bsrit siluar.-Nya (niKiya merek.i 
nnur.rcsiu 1 . 

16fi. (Yiil-j) ktfiJCH OClhf-utafiK yang diikuLi itii 
herlejiai Hh duL OcSjik-ljtzivs yina, 
nienplyrdnya, dan mercki ir.clih*( SLkia; 
ilui likLliiij srjiLa huljunjin bxiIim 
jneceka [ttpurus mjtib rcka.LL 

L67, Dan licit a. [a Lain L>Tanp- urjng yanjj me- 
npfldirj: "^SHnda.Ln^a. kanu dapciL kembili 
Ike d^niaj, patti Kimi ikan becLepai din 
:iari mtrejcs, scbJjflblLana mtrrki b»r- 
>pjj dirL dari. barm'" rjernjk i:jrila]i Allaji 
rn?TT.prrlihatkj.n kE[udi mEreka innal pii- 
bua'anr.yit ncnjadj ifsiJan riagj rnciftk..i, 
d*n SRfcilhkaLi inetcka udak aknn >« 1u.it 
dirL api TiiTikj 

JliH Hbi SCkAUan cnanuiu, makanLaLn /an£ 
KiM Up biik dsji *U1 yaJl^ Ucdi-pal di 
bjirU, dan jtnginLah kimu mnr.pi'ci.':: 
lanfiVaKkllRkah Syaitln; leiiena kmjh h - 
gujinya syaitan itu adilah Tiiijuh yinj 
flyita biKUHJ. 169. StiungEutnya. lyaLtui iU Kar.yi rn« 
r.j-uriLh kprru btrbuai jaJiaL dan fccii, dun 
mcnfa hik jti rerhadap AlUh api yanf; n, 
dii lu.mii i.tLiJiJL ]?{y. Dan BTtibLk I'.ikilnk an ktpada. nertlut: 
"[kubLaji ipi yanp tELah ditumnkin 
AJaJi," rit:«lui rnenjiwHu: "fTidak.} Lets- 
pi l*mi lijjiya PICfiptKull ipi yang TeLalL 
kJTni dapaii dan Cpeihualarij maiei 

Tr.i^vanj kimi". "(Apokak mejrita aka^i 
jr.nixikuLi iuj^. waiu pun ncn-rk. m-ayang. 
mcceka uli piJak nif !iE.i tUi jj njalu ipi- 
pun, dm. rlrlai: tricr.ijj.^r TjetLnijgk? 1 ' 


iijjjSii-iijJj j *5^ , i&*^ 5^ IH'i. Vanj; dirnuiud Uerifar. c:anj. yinu iaLrn di ilni LaLih ucinc-uriiiK yi^E ir-rrtyri-iljah wliin Mlih. 42 3 . A L BA<J ARAH i 5 API Bfl l> A > JLZ 2 IT]. Did pEtumpum+in. forme yiufc mr- 
ryEna} ■aiajn-aring kiftr fe^nlah &tp«tl 
pEfiggtcnDaLi yaji} rricmjjij^l bLnkt-Vng. 
yiCiK lldak m*n-d.cngaT selain panrrilan 

din leruan saj a ) . M erski bulL binj dan 
hu.L| r - nuka {r.ftk «blb JW) nimki Cidak 

.■kTcr'lir.nsTi wif kaial dan vc m;j Piirrarn 

172, Tlai anuitflia.Ti£ j,pn(i DwiFIIBIl, Ulifcinjlll 
ill trttin) [rill yang bail-baft, yan; K.ami 
hejikan bepiid*rjm dill bejyulyjlah kc- 
pada Allah, jika bcnaj-binar hanyi kc 

paJa-.vyi bmu men>«mbih. 

173, 54!uDgpjluiya Allah hartji inEnghJLtam- 
k.an higimj bingfcu, dj»h h diijJlE bibi, 
daji buiaLanj yang ifkElfta. diicrnhclik.i dti- 
Snbur. (ninia> ulain Allah 1 CH ) . Tttapi 1m. 
UrtiSlipa dallit) ktadaan lEtpaksa (mc- 
mik»im>H) vMwf, ii todal nitnjdn|dn- 
kannya dan tldak (pull} Tnelainpajji hjLnu.. 
maJt.i tldak ada. daia. haguvya. Sexungguh- 
nyi AlUJl Mahl PerJirfimpU.0 lip Maha 
Penyiyang. 

174, SEiuingphnyj, (jHrnt-uiar* yui^ n»- 

nycrnliunyikirj apj yang 4eL«Ji d'tunj njcaji 
AllAh. yaJlu Al KJLab dan rnrjijiuJnya dc- 
nftan llaJja ytfla; !edLkl[ (mucin), meceka 
Ltu stbenimyi tillik JPtniakiH (tldak flit- 
rjElaji) k-E dalam pepiniyi md*ulk|n 17j. apL LIU?-. dan Allah tidal: akan her- bicaM. 1 ™) Itptda mcuka pwLi had 
kiamal dan 1idbk iiall mtTubrikan mereki 
dan tad mErefca nK*i yan( inlal prdili. 

MEreha Itulih a ran faring yang nltlnbtU 
kcjcutui dnijin petunjuk ilaJI ilkfl de- 
ngxri ajnpilJiaju Makl kllUfkih twr^nj- 
riya jilirtka menttllallfl *pi "ciaka! r* 1 r"" 

J ■-" V ■*'-■- | J""" -" S Af 4 ■•'■**■ .". r ■■ f"! . '>.-^ 'I j ^ ill 1 i I -V' 


^^'i^^l^G^Sl Ages^b---* j^f^fi^^SaUuiijiS ■ -> ^fc^> LOT I Lijlim ayai inLunnf kafi: disunakin dincaii tiriiUri; yaiif Udu wapiti tii panjydUiri [H-iif 

pnrbalinya. 
L08i (lirim :.uia m*r.u^i« ayiL viL daicuij; >an£ Ik-i44ji| d<n 1*rf-.hibliin >afl E miriyttin unu Al|th 

iFtapi JLrbui p-vla nnn 1*lxirt ^ILah 
10^^ M»k»'LiJnfa Lrthi iBak*n4(i yiii| dliB P k|rt htralil diri liM^L nrnLjrtmhiHiyikin *yit*y*E 

y*fig JjCdruCilLiii AJIaTi, m*ri vit-iib. kin rntrtti Enu.uk ipi nftiki, 
UDl Wikiudnyv Al'd'h ridak TitrhL-iri. ktpidj mci#k.J der.^jn iiiiti uvjni, tapi bercocan. dEnprn 

kalakila j^nn (Ittak nKfi>iniii f kiji IUZ 2 3. AL BAQARAEJ (SAPI BETCNA) 43 I. If Ving dcmLVian iLu adaL&h. Vajcm Allah tr- 
lah m enu rujikan AL K.Unb drripari n.ri:i- 
ba.Wi lrtclin-4n; diif\ ScS.unj(irfjhP.yl 
■niri^-Dticip ana Tff'.ftUiih lcpUpj (kr- 
■bPiaj-ja^ M X:?Bb itv. baiB:-bftr.ir dil^m 
pcTivimpinflin yinj ;-iuh 

L 7 ? . tfuktrluh mjtflgha J a 7 Lin wijahmu tc 
irah nuT.ur dm baial ltd ha kL-bajikaji, 
fckjm tctapi sestnEBU Knjra KeLilikari itlL 
iLlah Lifjiman l.-tpiJa AJah, h.uL kamii.- 
jyn, rr.j|sLK3t-fnHLMlit. litib-S^tib, into- 
iiahl dan ncm'berikin: Jurcz yj.n£ diLintii 
. : 'ii Aepojcla krra'nalnya, anak-j.nak yaiiin, 
uclilg-DjJJU ii' lilm, rtnitillc fyUifc flit- 
meTlulor. pftitulor.|;inj <Un oiipir cuang 
yang rnernjiiti-minrj; dan {'TTjEmcTdc'cakanl 
liamha lahaya. rnEn.diri.Vazi jiiaj.", dan 
inr-nurtaiiaji jtaia.L; diji ur.ajip; j u,ranE yaji^ 

rncntpan i-iniLnjj npihils v- btganji,. dan 
Dracig-OJJn^ JfiTR ubir rjjlarn jcetEnjiil- 
an, pEJidEtitun dan. dilam pEperangan. 
Mci-ita. inulah a r. tin ij- raring yanp dEmr 
'iLinii'.n.ya j . Jan mcrhka ltj]ah DjajiRunap 
vvi b«r.1ak»s. t -j ^^s^j 1 . ^yi>J ^{jV^tj 

0?K SjJ '^4> ^^^^ o^iitf 

fjkypi XjVj ^j'ti^ 1 jj ijriA^j 

^h + "<■■ .-- ■*■ jiT v ti"i Jf i^ a, i''^ 
1 . * x /* ^ fAiKj'n l£ct fci'JfcmaJiJijAa. 

]TH. H*i Drqng-dTj.iig: yaii£ bcrLir-ao, dnvajih- 
Ican atai kiir.ii qiihiijh. berkmiui dc- 
nj^an orange. ara:iE yang dLnunuh, aiajip 
n'-t[iji.k.L duigan -jrinp irirrdcki, h»Tlbi 
deni&n ktinbt i±ti wuiila dsnain *a^LU 
M*)£S DiTiriBiiapa yanj. inEndipit iujCu 
pcma'afan djji MUdanr,ya, VnnU.ak.lah 
(yuig mEiria'i£l(inJ m^Tii^loutl dcdpMil 
C«:a ying hulk, iin hEndaklih (yiPji di- 
T#n flli'aO ir.Bmbl>n (dla.t) ktpida. rang 
memtKri mp"*f dennin Ca:a ylny baik 
fpuLnj. Vang demilfuin Ltu juklih JUatU K«- 
CLn^iian duL Tahnn kirnu dan sgatu [ati- 
mMl. BuLR.pLiipH yaaig TnEbun.pa.ui aalax 
itSuijilL l!u, naka batdnya JikJa yanf ii- 
njtHjcaih 111 ') A I j 1 1 IjnlujUi lakh i-.c|i K |.Ti:n| Tcntalann j-^r-E Tani Qiihuih hu bdak dilakukin. bill yaiig menj- 
bunuK .TitnJ S |iii k< ^ii'ifj n J*ri *h\i *hii iipr bc:tmnjh y-iitu drr*in mrmbiyu diic ijrar.tj 
rapJ yung wijir Ptmrn^iun :lui dJninDi itftjjp ^jA, umpirnanja d«njin lidik -mmdeuk 
yanR mrmbu-nuh. diri yanj. Titm^iinjh >tc7idjkkuLh ^itmTiiyLrnyi dtnjin "uik. jinp^inipyi, liiik 
niviiBnapih-niTitsuhkiniiyj Bib. jh_i wj.ni nk^trhin vsudaJi [Lhtn ^Ti±nj<laikaE. JiUiunvh-ukLirti 
im. :- 1 rinhjnuh ync tukin Mpsmbunuh. atau rnrmrjunub apEm^uuuh Mtrlih rrjtTiEzimj diiL 
niutii iti h jlLi [i n .f Jj il»nM dianbiJ qjshinJi din di ikhinl du mrndipil liku yiDj; pedih. 2. ALBaQAAaH i&AP] &TTCN.M J I / 2 j??. L3^-ii JaJaiii qitnaatfi hu *aa yiiYiinifi kt- 

bjigijnganl hidup bagiir.j, hai orang- 
arid; >A1I( bcj*lil, id ply* IfcajlLu o*i- 

TH'H. Di.yvHJihkj.Ti JliJ. kjmu spatula Wiiiifij ill 
uitaln ianiu kEiUtangan l r jndi landa! 
miii(, jilci ii iTisniig^ilkiri Jluta yang bi- 
n-yak, "Iwrtvisur ■jiit'jk i null.] pa flip kalil! 
kiMba tnya stij-ara ma'ru T | L yind a&. 
Jlh) kratylblK tea! urliig-ocang- yang >«■ 
tjiwi. 

I M. Mafca bann^ians j-iive mcupibaJi *-i- 
ilnL Liu, HLElnh n :ntrn rle-n^arrwa, rijkf) 
stgurigEulmyi d.L-'j.nya adalaii tj.fi orir.p: 
■3TJnj y+n.i; rriftlfU tjjuiya. SESunggu.il- 
nyi Allah Mflhi Mend*n*aj lip Hahi 
Men ft tihu i. 

]HZ. (.Alan 1*Lipi'| hajaniijina khiwatir ter- 
hsday LJill.g i-ang nerwajiiL i'u, ticrLiJcj 
h*T*( Wt*]|]i. hUj ltrjbua.1 daia. lalu is 
monUiiiiikin J la ) *nmi ffltifki, maka 
bdiklih ida ilijsi bjjfinyi. SciJ^ri^ijJi- 
nya AlLdi Maha Pcn^mpun Jaji kihS 
FCfijijung. 

I3i. ]Ui atuig. rtmng ymij[ h*rim*H. (tbMjrt^ 
fcan itas kunij hdcpuaid ichagiinuna di- 
"*"J0 L bk 4 ri £[19 ■ujin..5-ij[*nf lEbruim kimu 
agU kamii berHk»'i, IM. (yutuji da] am TiebEcipa ban yuix, rsi- 
[Eritii. Mak» baling (Wf'M dj jtUmi tsnui add. 
yajig; lakil a'au dilun perjaUndJi | Lalu in ber- 
btikij. iruJU {Wijibkh ba#nyl birpliaiaJ 
Kianyii hin yine. dlunttalkin iw |Mdi 

haj>h.ari ying lain. Dui wijib bap crnng- 
urang iuis bent mmjiLuikLiUiya. IjLka 
mmkt, tidik tx-ipuij*:i mtrntnyu ftd- 
yth, (yutuj- numheji mak^n Knrajig m:i- 
kin. Birangviapa yavng dengan kEcclun 
did iritii(ftijal(iji ktHjikin ) , milts ilu- 
|aki yang. lEbih hnil Irj^dnyi. Dan ber- 
puaia lebih huk bigiina jiki kunu 
niEiiitlaliUI. 


rt*^f. 


-1 ^^'.'l-Lltr: ru^i'n 

' J *lT ^^>y ^y-r^^^i 1 ,^ --" ' V, 3 C^yj:^i=^) .J^=y^ 1 1 Ii. Mi 'ju f idltli aiilL -dui halt. Wjiiar i:u cijuk mcltinhi ttfiir|ii.ii dxti itluruh. luru £nui|. 

rani; ikan mniinuil Jtu. Ayil InL [tlaiaaJthkan daniin vyui miwirii. 
1 1 31. Hrni^nikin iil«h mTr-yu r jh drm F jmttm^ariii bcil#k u ±Jj| ^Um rfiewatH.li.an itiuil d* 
■nptn t^rjy.h. v Lii yllir iJ.ILm[ub |.T| ly£;| . 

1 L41. Mik.iLdn>j mtrr.trt-ii Milan k^ih -dxii itrrr»rij mialun uniuk h.[u nan. i'Jl 1 I. ALBAqAilAH(JAr[BF.T1NA) ■15 ttfi. (flelrtrap* tun yuj\f diBJi rutin ktn Ulsli} 
thjLm Runulliaii, fcni Un yitig di dilim. 
nya dituJuiucan Ipermulinn) AE QuriJi 
H-biJjri pttUflidk In^j nunufa fan pen- 
jwluan-ptujelSMTi ffliiiEEnii pelunjut Hv 
did jwrnlmdii lariliia yn\f. hik din >in( 
bilTiU). Kueiu itu r fcujinrJilpa. Jl amtaja 
Itltnil hadlx £dJ iKjgeTL ttrnpll 5lll|mmIiLyi) 
dl bulan. iCn, wnwku. hen rial; Lib u bUpuUi 
pad* fcjiilun rtu, dm birir^iLirn ftlut 
iHu Jilicn ptrjalajiiD MaJj la L-::bj'»:a:., m 
kt i>«[bl*h. hagUiyi berpum), wbthyik 
lUTL }Wf didflppiililiUiji ily, J*la hail. 
Ju/L yang tain. Allah mcngbiiMUkj Ice- 
muoilun. fes.#mu, din tifak m<nt- 
hendaka tciufcirm hajprriii. Dan htndak- 
lah tamu rneiK-ulfupVaji bLUngumyi. din 
hsJliukLih ktitlu ni.«iaagujigfcixi AU1T1 
ill* pelwnjwk-Nya, ysni; iJlrftftan ice- 
pidamu., Eupayi lcavmu benvukur. 

[13 i. Din ipabiLa him'ha-h.arnbj.'K'ii hernr.v i 
Vc pulxsmi LBJitin^ Atu, mlkl (jawib- 
lih} r tnhwiMii,.ya Aku sd*lili dckii. Aku 
mengibuELui pqmolianip arang yinjt 
bcrubu :ipabi|:H. \± jYiernohntfi kf i&da-K u . 
iiitkt htfiiUXlifi mccita ita BntmtJUibi 
(iE(pl> |ift¥H*ii)KM dan henuiiJih tnwf- 

ka berijna.n tepj.dj.-Ku, njar rnEreVi ie- 
Lahl benda diliib kcbenatin. 

117 . Dihalalkui faaip Luru pidi rmJun turi bu- 
bdi ftjala. lurrfaidpnx JtaJtin Litiri-Litfrrt ki- 

mu; m«rti ]tp »Jiliii pafciiin bmunu , din 
luiru pirn. Atlalah pikaiin big) ttuceIu. 
Allah mnOiCUhuL WhWaiaJrys kaniu tiiliX 
daptf riwniJitn mJivinu, Kuetu I'M AlbJi 

-nKngunpiind kamu d"p rnemberi mVaJ 
lcepadunu. Maka i eta. rang cirr.p"jriii)i 
mcccta din larilali apa jfa.ni; hlaJi ditElap- 
fcafl Allah Uitimkiluu. dan inifcin minum- 
lih hUiiix 3 - rcraiiK bu^mu. lining punk 

dari bEiianj hLtam, yaitu. fyu KEmudHn 
ffmpurflgftxHl^h. pi'ftV iw (iiw.pj|idar»iiij 
mflJim, 0*capi) JHnajiiiLihiimii catinpuri me- 
rela. ilu. SEdang Ilittiu bdiTLiknr" ' j liildrn 
nii.iiU. [liilati !a[:in.i;oii Alkk. rruk-u juDi^n- 
!ih Iramij menri«1cn1:ny2.. n^inikiariljh Alla^i 
mcriErajifkAn. ija.L-a.ya.l-N j'H kepada cnajij- /i t . .* t "1* ta* ^ 

J^jji ^t*4*^\^jt JX li ! i*lj 9 I ^ I wJ ,.■■-!..-. , .-■,,■ : i \*. 


,j^f»^- ' JJ- > >J^t- O'l '£$ [IZdrji*'^* 


IL« "t'lli.li'" IblAh trflJi ijillnl innjid ijTnfjn n»" mtlidiltl lltLJi dni luwli Allih. 4E 1. AL BAyARAH-SAFI tftl ISAI JU2 7 ^^ -^ lit. Dan rtfipirJah jetohatfan ktnva m=- 

I'lftkir ti.rrs (E^ihj.gJAt j ar.g lain £i an r i- 
ti kinL dtr.fir, jaLin yang bjfcil din 
Ijinifj-nlilil i.ioi'j mem'Sia^a luiuiarij hj.r- 
Lt nu Kt^ida liakur., supij-i tui'u dapai 
[tterolkBn Atfcahasjan dajini£i hacri Iwn- 
dj arnng lain Ltu den fan Ijalan ocrTiua'. I 
d;:-a , padaJ.al kimu rrttllfflttahUi. 

flcr^acf a'CTjpjrn ^i'-hut Jan liaris J: .'Ci'l.'; i i':": LH J . M^mka Tjuctjjiya ktpa ddirTj [fnran* Ui> 
lan u'nir K.a1 .liiTilih : "RuLin ta'nit ilu 
tdaJah "jnda Landu irak'u biipi rianusa 
din ftajy ib*dil> haji. Pin bult-^UH keija^k- 
\n\ memisuki rjmihrntri^}i dim 'nela.kar.p- 
r.yd'-'*) , ukan le*a.pi tet-ijiikjn i:u ia!ih jce 
bijilu.li orajijt yaijp b-l-ri^u Uili miSLikh. 
kf pjrTinJi-rumah im tar - ninnL-pinrunjn; din 
herl-ikwalaJi kepada AlbJi agar karat. 
btmnCiuix. tii-^ ' i *i i ii i -■" 1 1 ■■ -i ■■ ^ - y ■- ."[ -. ^ j J - Y L9Q I>ir. pc:j.njilj!-i di jj.lan ALlih aranc. 
'jiajijj. j-ir.e intnir: jjisi '<=±iiiu , itcbpil 
MnjE^nJal'. fcaJilU ilcLlinptUI bitaS. kalCJti 
■jf^iinjt^j'fiTtya Allah ::dak menvLkii 
ncanji cnr.p, yang Tnelarnpaui. bafai. 191. Pm rjunuJiUh mejfkJ di rnana tija ki- 
tij jumpai rncreta din Liirlih ncre'ti 
dac: tirripar mciMj lelih msnpiiir tarnu 
iMrkik?. dm LiLnth 317 ) i1u IcbQi bcSir 
'batiayai^i daii yniiLji'iUhui, ilkjl jaJIpUl- 
:ik kunnj nemmiip mecfVi sn Mujidii 
lajam. kEciu.IL jika mercki riErntTiiigi 
karnu di 1em.pj.t- ifj. JLku merEka nw- 
mrrEngJ kanm (di trrr.pa.[ iVj'I, nnaXa 
liunillilttl 1 . lYlt/tki. U CiniiiM^al'. Ui]*san 

19 a. j^tnmjiaii jUa nieatki bcHitinti (aan n^s- 
nvjxuh) ki.-n'jf, maki xEsunfjnjhnva Allaln 
Malia. P'li.gjiripuii ligj. Hahi PCnyayaxtg. J^Ji^( ,i.fi 


©ijdiliij'i 

■^;.v .-^.f t.^- 


If. i ?i:1i iiij-,h ihiliil'i, ■fijfipori.nf vajvj. 'TiKUtrim di ^linu ha.ii numka r-;mi:-jki mmih dui tela- 
iing hLkin iir: dtpan. Hi. in d:ljjivz.kui pu'.i cl*h pari. uSibar krp-adi H-^iulullLh 1,3 *■.. rnika 
diiu 1 jr'ii-Jih jy] 1 uii 

JL"i r urah :mrmmbijlkni kiki^aijir.v. irprrli nn-n/u-s-u mhabo*': d*ri k^nipjii^ liaUiiiinii;, j me 

:anpai hi:UL TKkl Jan n|npj-*kill a Liu ini'rj|t»iippi fcc'Srlji-mr. ini-rla 'hr;r*f-l.iiii rt'7. 2 2, ALBAQARAH(SAPG BETIJIA] 47 LP 3. Dill piEaJlgilMh [H«*ki Itii, i-chinggi ti- 
dsaada I' in*h laei can Lschmajthj itetauian 

]tu lii-nya jrrnaU-mall UREUk. AlUh. Jika 
mcrnk.1 bEiliErli (daxl mtrniuufoi liJUu;-, 
TiliKa I Id at Ida. ptTrnuiukui [Ugi], iecutli 
mtudtp- otaflt-atans fin* iLlim, 
1?4. Tuilan 1i4J»m den*>n Dulan tiarim ) . 
dan p*di itniitu ymg patm dihw- 
mail 119 ) , beclilu hutum qaKuih, OJch 
*ttiatl L[U LaiUigJJapi yjJl£ rnEn>Erang 
kimui. milcR Mjinj^ih ii, StinibaJ^ H- 
ngar lErangannya terha.da.pniu. Bec- 
laJcwiinh ttpid* Allah din ktcahuHdi. 
"tahvti AllaJi te^rti ffif*njt-uran(i yun 
betlakm. 

Lui Allah, dan janginlah. kamu mEnjatuh- 
kui dbLmu itnOiu he dUarn keblnajaan. 
Air. berbmt hniltUd. 
nyi Allah Tricay-jlni 
babuit Laik. 

IM. Dan iempiimik.ir.lah 

'uhinli kutm AlbJi. 
kCplifip fit] haling -ul«h nnuiuh alau Iue- 
i» HklO- HUlf {ifimbtuhlab) kuibajL ) 
yuif rriiiiLih didapit, Jjn jang^n kimu 
incnLu'L.jT J.rpaiirnu Ji , Kfyel'jin Icc-rhjn 
IftmpftJ dl 1*intHE praiyemlnlihnrmyi Tika 

aria di intiEsnnn yanu saUt acau, Ada 
.jjuityjBii di liEpHanyi jlaki Li bnrulutj, 
thakl WljL'bLiJL ilalJijH bofld-yaJi, yaitu: 
herpuain ieuu lWEWujeXih alay b«- 
ItL'c'ban. A p alula ijir.u Ee-lih |'rnc[jvj.j 
flman. Mflaka lisp Jiipa. yang inpn 
mcnpriikin "umrah lebclum hm (di- 
dalam tin I an Ti=LJi >, IwiijitiLah in riefiyem- 
trtLlh.l kijiban yaji£ rnjdnh didipiL Tc:n 
f,i /ilea is tidit nCEieriMkali (blnalanp kur- 
bar. hUj tidji mimpul, makj wapiti t>er- 
piiaU tiga hail daJam masi hijl dan njjuh V.-.--C, 


M5u ntjeuh- 


[Manf-aruif; 


J 1 * 11 * 


iSiriih 


*iji 


<LU1 


liki 


V.iti: 


«,r- 

ft £*' * " J T- 1 'T.- i * ^ . '• * V 1 LSi Xilau u-iil Isbm iii!:ar..a <a buJui haiim. yin; r.ibrnirn/i ii tulin i'n IkJjA i.iij|t|- terpen pij. 

r i m. dipt: htlthtin Tnrir bila> 'rcarnn ifii di tulan itu : jp 
111:- 'J pkhn^nja jn-jia Itir. ulj! . ^.jIjii hjiirr. Mjljn Z^lkiidah. ZuLhiJ:dh. Mvli;i:nm din R«;ih'i. 

luiah lurani i.M'ini. ian Ihjam. 
S20? YinR di-Tiaksvd Jtp^3.n tyrt^r. Ji uni bhh -i.nnyci-.licli:-. iniuui^ kortun m^jjii fH-.gimi pt 

■nTi+1.11 *aji^ niji Yjr.j. diunj^jkin; jijU ulu^i. atnii kjjena mtli^Eja.r hal-hil yirij «::.i:in£ 

I- .."irtvjt jr.n'i'ii ii iliJjn-i il-jilah ; r j|i 
1 li). Fikr.fjk'ir kc^iU adalah. u-ih. iiu c-:tr:iur. -n-nih dilim fiiii. Ktao: uriiia it It hi Lhi^F-. 4R J. AL UaQ*EUH lS-A.Pt mtina:. Hit 2 Vi^:i iligij Bpj*iili kimii iflJh puLp^ Jteni- 
hali. ItulaK scpuluh Ihiri; yjng. n-ir.pjma 
D rrnij.nin Jl'J (krwajibir. nre ir.bayaj -fid- 
yaJ'.) tap cranK-^idnii yanj; 'Kcluacjeajiyi 
udnk Ijejiis (di «kU«J Masjidil-Jiaiarn 
>.7.Tmj.-mir.f 1 yang h J -kar. pendud'jk k-ta 
Meica/i; flan brjtakwaLih. ktpada. Allah 
din XiLiluJaJ-. biJi^i Alkh iinjit /«il 
■■ k -. • ■ l *, ;. ■ 

]$?. IMuMni! ha|J adalih bclviapi '['■jUUi yir.f 
diuiildu rni ' * 3 ) . iwjinj;supa ysri|i ms- 
r.t:npki.r. ri.imj. a dalirai bu.ir. ihi nkan 
nengerikin hiji, malti tidik bm]eK IB- 
fa1i ]li ) . b*:li-jj.l fasik dan herbanLLn- 
hjjitihm di dalirr. ir.aia monger akir. 
tvaji l>-in »pi /ant; kaniu irriakan nr- 
Mpi fcebilfcal, niiiiya AJlah rncnirt- 
(ah^iny>- BetfKlaNBh, dii* wiungiftirw* 
se'naiVbjik bekal iHilih lajcwi 11 J dan. 
tir'akwalih Acpa.da-K.L bil -j:a:ijr-Lrir.q 
y*nK t?trik aJ 

]9fr. Tidlk idl Jqib tupnni UDfuk mencaEi 
kirunla I reiki kisij prj:nu.gz.zji j daii 
[ uliarr'iiu. M iki apabiii kam'j I1I1J1 Ire: 
lulii dtri 'A relic, berzUurlah kcpurij. 
Ailaii dl Was>'JJi3hi;iir|li4j Dir. "nu:- 
iliulah (dcl'.gn- Ticnysbul'i AllaJi ir- 
b^jaiTnjnJ >ir-K diLiiniu'klaji-hr^ kc- 
padur.u n dan Krjngguhr.vj. kj.mii isIie- 
L'j:ii Liu bcim-buni: 'cniuunk ocang- 
orir,p yann veil!. i^S-J- 


- -f -: Sr - -^ .- w ^ t"T ■' J i A 1 ©^4^ ' jib ^SfeSS^^t 


^Jtili'.^aUp-i'iJ, 


]?&. K-tTiidiar. ^crlsjklah kBm-J rim lempa: 
brrl'nlij.nya orir-g arang bin yak (,'Aci- 
fah'l dan ->n;'N«.irila'ii arnv^n k^yadfc AILa'li, 
stianiaiyhrs-i AJa^i Mirj Pfcn K im-ni:n 
I.h;j.i \].ihj psn;,-jy.i.nid. 

iUL' ApJaLla KU1'» »La^i nc^ytKlilian It^adlh 
hp.jLmn. rnain htr^Lirfljh idtiK^t Hf- 
nyebjlj ALIih, K^ipirnina kimii mt- ^■tf -5 1 ^ ' **■ 

'yj-5-= — 1j ■ ■ a >_- IBl, l*l»h 4u|b> Symnil, CuUuidih din iuLhijjh 

] J 3 1. ' Rijan" jrTirwi w.^r.ffK iSa.'Ei pick itun yuiR rcum bu Ikin b? raJii yang 1 iJik ymiP.iA acr. btr- 

lrlubuh. 
JJ4J Hi^hmJ Mil 1A»J di Unl i*l*h bfhil yi*<f ■."uitup i^ar dapai m«i-irUh#p» dLi. d.n r^rb-Jitii^ 

hint ^tiki ffilnij-rniiirj i.irli^ii diUm pdrjilamn 11111. 
1 1 j j. liLah v juk n Qui ah Ji Mujdiiil Ui. JL.V. 2 1. AL BAQAAAH l"5AP[ Br.TJNA) 49 Tiye-hul.-Tiyt'bul i rnemtun ^ fH i-h.:m.y-jk3-fi t 

lunik m.^angniu 33 *') , itm llighkan} Lej- 
aikirlan l#liih hinyii -djjL i[ U . Haka di an1i- 
n manmLi. ada nrang >an£ b*rdi;'a : "Ys 
Tuhui kami, berllah Juuni Ikebaikan) 
dt dunia". dan riadaUli bagknya hahiafifjit 
lyin.,; liicrtj-TnuigkajiJ di iVhiril 

20 L. Dan di an tin rntraki adi uEin^ yanii 
b4[do'a "Yi Tiitiin. kimi, hbrilah kami 
kfcbalkacl lU dunk dan keliaikan di aihi- 
rat dan p-rWiaealih. kaniu daiJ ikku. nea.- ?l)i. Merck* i-mlah Di*njj-^r»ri6 yuif Jn*u- 

dapat bahapan dari ipi yj-iig Tn*reka 
uiahakan. dari Allah idJi£±L Cepit jret- 
hittniKin-Kyi. 

20i. llui hiTTiLirTaTi {den^an nrnnycbuLI Allah 

□sliir, htlierip) han y-wit tertilaiift 1 * 8 ) . 
Harangiia.pl yaais; ingui c<pa.L brrangki; 
CdajJ Mliiaj suudali dun hajJ. mlka. bada 
dnis tiaginyi Dan. TwiiTifcLiiiM, yang 
bigin rnenanggvihkari ikeienngkalajinya 
dari Jua liul iLu'l, in&ki bdak ada. dDia 
pula. tjafcinyi" 1 ') Dafl OtaliR yajii Ik:- 
lakwi. Dj.ii h-^Ttakwalih k^pgda Allih. 
dan kcLahuiiaJi, hih-wa karnu akan iIl- 
kuinpulkan kc^aiaiM y i. 


>-s--t ftrfiuaian OTvnri/-£m<!g , .iBiJun 4 I'fc. 

204. Ban di antara nurauiia adu aranf yaa'ig 
ucapannya Initin; fctJliflUpln. dUFUl me- 
jihjUc lucLmu, Jin diF*:?iksiksjiri>i ks 
[iJJa Allah (iraA ketiaiaran) iii hirinya. 
padahal Li idab.li penintinE yanu. pdbi£ 
Icciaa. U 


^^UScSi^ 


i?&; L27i. 
JJSI. 129j, ■\diih menisdi krt'jijin cfanfi-ora.'ni; \rtb JiliiLyih irklah -nmuniikor ^nii lain b»rn- rjjjih- 
iHCEt^-fn ImUnj i.-'toi>.ii nnif k-in^V^nfri ii Vlfl.lh Jiyat mi JiTnurtliM malca mtil^gih 
me-pjltiii iiHiLt-iULvvin^Mfi hu Jigj.ii |i Jtnjin jlkn kej-jjj A Mali. 
Iftilah du'L yjr^.-wlMikbii'Lnfi hap itfirang rriUilim 

Mikiud iikir a lini taJah m«ir.bafi ukhi: uitih. :ajiinid. rijbiah. dan n'jj/iinyi 
lc bnipj !ur yin) twrbLli ng iaiih dtp hin inudah. hari zaya Jiiji yuLu Ian ^i I 1 1 . L 2 dm 1 3 bu- 
ll^ Znlhijjjh. Ha:i-hari ilv dinarrakin hj -, -hari Ujj-riq 

."■fliaikhj-i rvin E h^;i nivn [ny;i> f n Hirj -pidl ^rr hi ri Irzakliii d*Jl li*fi t**>fjq.- Irtftfik* 'Siilih 
jjgj m±ll.ift££aJj.lii Mi:ii |ili1i Inrf hio i yi ig ttildj ;o 2 Al BaQ.\A\E3 i.£AP] BPTlNAj fiJZ 2 iDj. Dali BPiHilj i» berpilinj (dap lamgj, 
'S tensll'i (J- bYrll] an [ilk irnujadaJuii #.r- 
mijksri piiinv*. daa mtJUUk ".kniini- 
la^arnaTi djji hin>1.an K c«pik. rim *|]lft 
lidak rriEnyjlcai bEhinaiaan' sn ) Dan apahJi dikacikin kcpidaTiya: "Bcr 
liiwaLiti kcpjda Allah". ban£kJLlab kr- 
sumbDujannya vuij. menvf'ty&hk.j.nnya 
l-«]l:ijai d^li. Miki iijlciiplih (haluar. 
Tiy*h octal; i JaliSiliiani. Uu lungjuh 
nEiafca Jubuinim itu 1«JjipM[ Uncial yarlu 
M-tiyijk-l»jrjkn>i. I ■-" ■ " " i ' ■ ■ V 1 1 V i ■' -"■ \V ' ' ■ I -" 

_- t^- r _ . ©'A IljT, tun dj intiri nurrjsii ids QEanJ y«lp 
m«ngv-li3nkan dinnya kireni rnencari Is 
TldlUAJl ALlflh; Am AJbli Maha Pe- 
nynal^iPi kEpadi himbi-JumDi-N.i'a. 

241 d. Hai uilrVr-utirtg rUli becuiiin, rnas-ak- 
3ih kinru l« dalann I slain icciru kexelunihi- 
onnyi. dan janpandili kanrj lurut larutkah- 
lantkih syjimn. itS'JcuiuUhiHya syuUn 
Ltu miijuh yang ryiti bigjrnu lJ9 TE(ipL jika tuTiii rncnsTnipinr (iltii |jdlH 
Allah) JrirMJiTi dating k-cpidamii hiikd- 
(hlltti ke^enaiaii. maki kGUiiuLlah, b*h- 
wiunfi Allah Hill* ftjfcu* lagl Maha 
BJjakUhJ. - 7 <" .. -'. J -" "- ■ 1"" ** l *H v ■' 110. Tiada yang msraka nan^-nintikuji irulain- 
iaJi JiUftftnya AJlali Jan miliLlit {p&da. 
ban kiamatj dal^ni naung.aji aurjio lii j l . dzr. 
d pulUsJLBilkh purkanJiy*. rijin hmya kt- 
pada Allah diiLmb-ilii.au icgala 'jraiaji lT'1 rff'\" ..',-K\ ^^^^fefei* 


-■ V ■■>■ 04 


LJD> L->gJ.ipan ini id»Jih itarir dui vrinKo:ur.j j-mj. "ttiiMlrf mTn|j(qn t »njj£**i Iitii* i-ir*n B oiirif, 

rmi'rmn d&n ktlalv rrcr-ipilakLTi pcnfiLi-jiii, 
L J. I :. Kft-npn awjn I.H-rhjru n-^ji^i* nii-ijjnyi rtirfiuji Un^k JT hujin Virijl JJli-'iVl nhinic. bcTapi 

illnnjl bjTip; diTi»U|Hf:arl|:b jr 1 ! ML liiijilyli :lj r J r,r ruclijnKin AlLh Allihllh yuiR da'ini JUZ 2 2. A]. BAQARAH (SAP] BEJ*]?JA1 !•] Mi'tomJi diuiumya pare raiu! dan prihcjpr £&■ 
bean hep pars prngikuinys . 

211. Tajiyaksnlth ktpada turn Ke&jI "'Henpi 
hanyaknn unda-lapfl* |fcth{:ruTm]]32 J 
yuij ny»1a. yan^ 1eLa.li Kami lierikan Its- 
pida. nureka.". Dan baiangiiapi yang :n«- 
rvuVu ni'maL Allah ) seklih di*ian|j 
ai'jriit Liu k-Fptdjjiya. naka icsu rs.gE.Lj h- 
I'.y-i Allah cangiL ictcas alia-Nyi. 

2LI. KijJijJ j}iaji JynLi JijadikaTi indih daLim 

pHJid&rifiin tnsnjfLinnn ksflr, itin iiiflie- 
ka m<ria7idang him riranjj-jriTi^ yang 
'n ecu nan. PaJahaL Drang acang van; tn- 
tak^j mi ituji m'Jlii diri^ua unejeki <H 

hurl kiiTTial Dan Allah membsri *^?ki ltt- 
paia aranp-ixajig yanf dJttrfieiidaki-Nya 
19J1JJB T!fl1«. 

2LJ. H:iri'j:-ii llu aJ^lali ifrrtal yalip i-iLu. (Seic 
Lih limbul p^ntMsLhiHii^ mikj AlUti 
mtnjrjlui paia riabi, «ta.jaj p<mb;ri 
Ifltia; jfT>u:H dali pcilVfccJl irttinfiilan. 
dan Allih. mcnumnikin bf-Tifl.im ncHa 
XJta.lj Jcn*ui buriir, 'irtuk. Tnnr.bEri ke- 
pulutjn d: inraia inaniilla. Iinlang prr 
Vara yang ir.crtka p*T(di*Uli(iri. ] LdflkLaJl 
hecieliiLh lenlang Kka'n itii rr.cljirika II 
OciilF yarif! tclah d Ida Lin pic an lc:p.id.i 
mfcrekl Kltub, yutu Ktelah dating 
kepoda OTtHckl ketftTtnEajt-kelEimpji 
yang tiyala, Ijtetu. dMigki. jnuii itttttta 
MiiduL Mill ALLah rnemberi jic1utt|u]c. 
ijcar'ip-LTin.i; yanp beriman kejiada >■?■ 
trtrtVafi '.enrarjf liaJ vang nuiika per 

se]njhk*.ii llu Jt-npaji krlisndakSya. l?an 
Allah ulalu rntmhftfi jkHjpjm* aiani) yan^ 
dilcEhEr.diki-Vi'ya kepada ]i)L*n yaHij: I'lrU* 

2H. Ajukah katr.u irii-n|[i;a ba^a kamu akan 
rriavjl vjipi, pidih»,l beipni (UMi'ii; "Ht- 
padur.u. (■rabaanl .CEhigaiinapj hi In y a 
uranE/acang [Ecdahulu icnrlum kimii" >+^* 4>"L> "Jfe^y i4r^ il^ ' ~^"h"\ ii.- 1 ' & 
^v^ - 


1JI1. Yiitu Landi-:i-ndy t-rV- i't t. ying dibiwj n-hi nibi ncitii. yang -nrnun|i-l-k-Mn L--,ij3i. ketUMii 

Al.ih. dan krbtr-iiyn riahtuntj hl (tii'.u .nrrsxi ccilak. 
1 3 J > YanK. iirr j>.!.iid drn pn m' Tiit Allah dj tira ulih 7!:s"l*h-Tf>Tin ■»■*• 'l»-n jjurin ijy:»n *llih. %1 2, AL BA[]ARAH [SAP] Bb f LNAi \vi ; iltrck.1 drJrr.p* tiUn nriajlprik a ddii kc- 
(rnpiiman, an ili^ririLir.^kar |ij;n,£jn 
heTiriiuam ma Lam ir'naani .wliini;^ buir 
kalaJah Kaaul dan n:a.iL£orjniE yaiif ber- 
jnafi kttMrnaJiya "Bilakah dacariplya 
perrnlcinfin Ally!T? v lnrjclah. s£suiig£jh~ 
nya percDlangzn AjLaih i'Si amj.t dtki:. 

SF.BKRA PA IfVKVM SYA RS 'A T. 

O'anf ■DraT.g vnna dibwi nafJtah. 

215. Mtitka tin [any & kupada.i['iil tOLiii.r, apa 
yinR mercki nalkjhkan. Jawihkh-' ".Ipa 
ia|i haiU yaiie jdinu Tid.fj.i]i!r.a:i h.tniiii.- 
liil dLtWJllCii'i Ktvada jb.i-ba.piX, k-iu II < 
k:rjha1 anak anafc yuMm. .ujnj;-o[ang 
mliku'i da:i :iriiL£-Lira:iE jang icdanjz da- 
lam perJUiiur. " Dan ipa <taji kfchallk- 
an yang Vjir.j Vina".. -niki smii njjfj nny j 
Allaji Mth.1 Menpla-humya.. ffu> !'Tl ptfuir liki,™ /jArm. 

216. Lijv/aj i'skir. itas Xa.Tr.u bErpEring. r i .:.■ till bucpucaiig Liu aJaliJi srluaVj yar.E Xa- 
r-m bene 1. itoLth JaJi Xajiu mciMbcuc-i ic- 
mbHj, ^iaij^h il la hH'ial baJK Dajjinik. din 
bolch jidij (pylij fcimu PiennikU Sti.iaL". 
pitahji k a-nwi: bmuk biEjimii; Allah 
ncnjicrjhuL. ^dan^ karnu tidak ratuf.f 
-uhuL in. ^^ij-s^yj is±— i?*j^ti j 1 &-*J 


*"J MEtcki Irti tarty 1 ktptda.mii. KTitanjj btr- 

peiaiLj plda li'.Qr, HSiim. K BlJ^cnnlajl : 

'"Ut3Ltl*n£ ilftlim tin Inn ilu iiiilaii dcsi 

bu»[; 1ctj.pi TTiinf.hjJir.p.i Inanmu.i daii 

Ulan ALLih, kifir IrpiJu Allah, ■nitnift- 

kuJangi mai-uir Ha.T]idilha[arii ijin HI dig- V < — - 1 & : .M,ty A 1 ^ - 'j j -J"^J > 

iilLr pmil.idNkr.vi diet ICkJliillyi, Lebih 

b*sa^ (ICjUTiyiJ Ji ii« Allan 1 " ) Dan 

hus.T fLtnih 3,JS ) Icliih hnrnr Idiwinya J dan- 

pails mnritii.LH.UlL MCukS TldJt Kenli 

hhr.'piiyB iriEmEjjjifi karnu sampai. rntrr 

ka CdipiEj mEnj^mbalika^ kiirii- dam lEa.- -> ^ ^^j^^^Jk^j^U $^r^ uP^*>^L>-j ] 14 1. Tiki iciu 1 kulL pendipi: Ar R iny, -nika lunrmih jyil di 1 lai KbaRH : I.H-rik'J" 

K j-jtinl Jh : 'Brrptruij. daliir 1iuLa~i .U idil?.-i do^a tr»jr. ilm 11J1I1I1 hciiiiij iii:n(:liiLdii^i 
r.inujii; dj:L |dar A.ta'"i. ^.afir k^paili Allih d^-i inrnjlijlji/.i rivjji'jdii ±an| M jj|idiihirjm. 

TEtir: Tirn^nm prnd-id-ifc^y* ilvLHuiidJlhaiam i«tkJi! Irtih. besu I14 idounyai dd sin ^Uih. 

IVridapal JSi H^j-y ini mun^tui herd jiirk jn ^:ni hb^r./in, biJiwi "impisii >Jabc. dan uhal^al- 

iiliab-j:-,ya 1.L110 ^^s|i Jil- jiji -. j.nii dfjif-in .Tiinumpai afima Tibir. 
115 1 l-.rnali 1I1 Mrti i-TiTiya fitnpjn j',j-n din m^iji p«:bjirjii yanR di-iak»»JkMr uhiuk m±iiin&id 

l-:jr, dar. MjsLunm. ;u£ 2 l. AL BAQARAH f SAP[ BFrih'A) S3 minril 'krpada kekafirir.ii. icsndlLnya 
intTtkl MflEEUp. Ifajangxiapa yang mui- 
1ad. dti inlin ticnj daji agamajiya, IblU 
did. Mull dalun kekafiran, maka martha 
itulah yinjj iu-IU inuHttnyi di dunda 
drr. di akhLrat, die Tntitfcl t'UldJl pcqg- 
hiirtJ mriii, mcrckj. kefcaL di dlLimnya. 2 1 ft. 5cjJ.ingfiih.iLya 'jiiing-nuLj yajij c«- 
invm. cijwm[*n(i y*njt l«]Jiii:jti dan 
beujihid -di jaia.ii AlLdi, rnrrrki iLu mcna; 
hifaflkflJI [alrniit AlUJl, dill Alla]i Matia 
FEngarnpun lap MLhi Penymy/uij. 

prWrfifairBan anak yatim, 

2L9 McuVa btrlanyi kcpadjimu lEnlnng, kha 
ihU lJi j dirt j u di KaEakarilah: n 'Pidi ke- 
(tuanyi iw :erdap!i tola bnu dan Ln> 
hcrapi minfi'at tjoes TnilVHSla. LtUpi do- 
ll kcduanya Itbih briar ijari ■manta'at- 
Ilj-i". [Ijji iri.rrr.Li herLanya kEpadajffu 
apt yui^ filtcCka itdfkahkj-ii. Kitakui- 
LaJv "Vaiig IfhjJi OttL k((iCc[Ua.n." Dunib- 
kianbli Allah m~n«Tan£kan lyir-lyac- 
Nyalupadanij mpiya kamu lieTtikir. 


*^ j*j jiLkLVg; 


HO. i-cnunK dunii dan iilutai. Uin :ncjrki 
bejtanyi. kEpid F mu. t*Trt#He mak VBLIHI. 
ri.ni.ki.nliK- ''Msiiipjiiji uru*an meitka 
keziji pit u( ldaJih iMiik, dan jika kiir.u 
mcnpfiiili nuiaka., mika incctka iilllah 
laudaj-aou dan Allah niciigelalrji siipi 
yaflf nicTH t till hf jilialLli daji yamg nicfip- 
adakan pfcuaftiJi. ljbii jikulau Allih mcnj- 
hendaki,. niscjyfl Dl» dap+t rntnditari^au 
tEsulitan. kEpadimu. SHimt^illlIiya Allah 
Maha ?c(V3H. \ip Mlhl Bl?iJ(iajU. 

l^A &i -poi itJi fiuium prritVriKun. percereian 
dan p*nyitiue<t. 

221 Dan iajiguiHA kahflu rtlltalJ wanJU- 
winlLi nlUJyjlk, itbduin mtreki DCT- 
liiian. Scmnigwnnyi w*nLli bvrl*k yini 
n'-u'mm lebdk TjaLV dui waniti muayTia, 
waLi'jpjn dla mcnaiik kaCuriU. Utn 

jinmnilah kam-j mrnikthkini onn^vaiq 
inuiyrft litngan wanlla-waiiila ■nu'miiij * -^ * j. .j 

i^^JiU"^'* -i" 1 ^ - J ii :^.-i 

^Ir^.^^r^ 1 ] 3&'< iifiii [r.inu man yaivt TnEmabukkan. iJ 2. ALBAQARAjlCfiAPfBFTtNA) JL'Z 1 kdcLiud tticccli bctlnun. Stsu-Pjutnlinyii 
builLk yam iw'n-.in kljih TmL* dari oTing 
nuiyrik wn Impim dii mEiiacik ha'inmi. 
MtTEka. rnKnfajii V.t riFcaka. sedans 
AJLih mKDpdjdl kc "Jr>;.i din. arc pj nap 
denpan Lziil-N/a Dan AlLali meriCTang 
karl jyit-ij-it-Nj-'i "ip^rinLih pcnntah.- 
\yai kip.idj mantilla. !tuua>a mfrcka 
Tn-jn^iir.biL pulajirbn. 

J J I. MttekS bfcrtinj/a lipadamu LKnLuig 
luidh Kalakinlih: "HaLdh itj adalaJi 
k rcl ptu;" . Qkri Sfbat? l1u hEndillah ka 
mil mcnjiuhlaM 4in ) dari *ojiita di 
"Vak'ki 1 1 ^ I i*L h . dan jin^inbh kair.u mtn- 
d^-kali mene-ka.. lcbclum m-sreka hiCL ) 
ApabLli mEruica ■tLtli ^n-'i. ffllU cimriuri- 
lah rriLrc'ka Lm dJ KJlint >in(, iliprrinljli- 
ka.n AlUli kcpsdaiTiu Sesung^uhn^i 
Allah ni^n-y -iltia] ixarif-.iji.n^ ymf tiubjL 
dlft maiywkli tiring.- oring yaji£ mm- 
ujciian -dirt 

223. EileririiLcjiaiLJ udllall fKfatit lBHB.ll jfHl- 
piC ^.ii- , '.:n ,.. nk -..-i.i-ii. mika .U 
rfti'niijjbt - . rjnih lempir. herLncaJL Iinani 
rriu itu nagainuira. sijn Lrunu lplirniljkj J ' ■• ^ I- 
Dan krrjai.aiiLilL (una I y-ing ualk J unlulr 
diiiniu. dan bcr'akuftjak t.^pjiti Allah 
din kolshi.ij^h hahwa kimu keLak akan 
tiencrnui Nya. Din 'hcnlah kaUa.1 peril- 
hna. orajiq-urajip >a.n{ bciinun. 

224. Jan^ar.lah kirnu. jadlkaji ;na:nyi Allah da. 
Ijiii MJiiLpLhin j stliaiku MUisJ'iaLaiijc. unluk 
torbUat ktlialikin., burrikwa dan fmtnf- 
iiiikin i:. r il.ih Hi ir.tara manjiii ) ■ Dan 
Allah Malia. Mrriilnisaj Jap. Mahx H(- 
npfahi.iL ■f 9 "■ 
ti'yj>^] yu^p*! o>^^=j i-wi. 

* l«( /i,l ,? , '■^A t-?s 
^ ^ ... f --ji:f^ 225. Allnh Tiriu mEngh'jkuni >.j.ir.u JjHl>ab- 
tin MJinjiihniu yanp l>J-i>. djrnald-ii'.l 4^in 
ilk neiruinpih). leiipi AU-ih mEnftlnituni 
kainu JKiTiatikflr. (jvjmpaJimj^ yarig di 
KrirBJ4 (Ltnnik herrjinpaJi } olch hatimu 
rj^Ti A.I!uK Main Penframpiin |j.cl Miha 
PtnyiuLjii M 'l 


L J'. 1 1- Mat jUjilDVi jintjii nrrii-frut'jh i v-i rir.i di wiklu luidh. 

LIB I Laiih SM'idah mandi. Ada -pnlai >in.i mrniffiilin mudili tirnSr.-nii i^iili ktluir. 

L !i ti |. VLiiu mplL-ai r^ii 

Hfl ^j.'k.Huihji inttMan^ bEfiu^ipih dnrt^Jr 'ncmrinRUiukin njrai ALliK. utihik udik men* eg lie iii 

yunp Y>uk lepcrd' demi WUh uij ndalc akan. mtrribuilu uul >j1uti. T « la p: ipj' ill mnipah itu 

IeIjJi fcruiipliir, haniiiih diluiEfir dentin Tipmbiyu VlI'st_ 
HOj. ]JiliTi btruii pfnvpnrn-n. iiJjK nrpjri mrnyikj* ora-nx: ypn*, ti=ihui.i. duu JUZ 2 2. AL BAtJARAK [SAPLBE.TlVAli SS 236. kcpadi *x3i\f.-r-ri.n£ yinf fi'friL'Llaa' ll"t- 
finya ) dibcri taiijjgdli emppt f'JlJP. 
l.lai'il-J ii ya J. Xtinuiiiar. jiks meicki ktm 
tall Ikepadt L> r r r l 1 1 1,- a. I- , mika. mune^ulv 
n>a ,J,ll)h MBKa Ftniunrjun lap MaJia 
Pcnyiyinj; 

227. l>in jilu. niEcekj. txT'ium vrtertttifi Tiali 
untuk) lalik, mala. SKJunepihri ya -VLIah 
Wihl M^lJtlLftai Ihkl MaJia McnpeljlniiL 

21H. WinLli waiuln yarif; dJIaLak hcndiklfth mc- 
nihui dill Hmcnunjrji Lija kali qurj L43 J 
[LLLAfc bulch intftdka menyEmbunvikan. 
BLU. >»nr dltipiaJcm Alkh diliun :aJLun- 
Tiyi. jdtj. mfjtlti twrimiP, krpadi A lil.li 
dan had Jchinl Dan diirrinuii-nLr.yj 
beiliaL inEcujuhLnya da I am man me- 
nanti Lfu, jika irtn.ka I par* mami) itj 
mm riiendnki uhlan. l"Jjn pica 'A-iiUla 
riLcmpunyaJ hai vanj xeirnhjng, drnpan 
Icevijitanin^B HUftUTuL uam yantj mi'iaf. 

aIcjji leiipi jiarj. iuj.n - .i. m-ftrnpunyaj fbti^ 
lingkalui kt leliiihaji daririidj. i (tcrinya J . 
flail AlLi.li MaJia. rcctnn kci hCaha Bijik- 
una 
119. TlLak Cyajifr dapa: duuiukil dm kili. .^etn- 
ijh LtiL Kvlcll nJiuk Lap itenEjarj Lira yang 
rniTiif atau flUEncftrilAaji deiVfiir. L-ira 
yuvs l»ik. Tidal Ki|ai flap kaCTlU maig- 
BlSlbLl kcmbaJL dari st«ia:u ying tc^li ks- 
im.i hfflkan kfpuda. mrrrka., kTL.-ua.li kdiu 
kiduanya khiw^Hr tidak ikaci dupat nicn- 
jaJankan hukum-hakum A|Uh, Jilt) kitfilu 
Uia.wi.LLj bihwa keduanyi. iruimi iittri} 
Cldak dapaC menjiJankin tiukurn-hj turn 
4lilh., JlliHl Udik aui daia itai kedLi 
nya Un-jnj bayajlli yang dibcrika:i oleli 
iVeri uniut m^neliUE (Jiripyi- 1 '**^ Itulari 
hukum hukum AlLah. rnaka j^in^anLah 
tirtMj n'.cLanfjjjmya Harangmpj. yant! 
rYirlBr-juU lluJiUni-Kult-jiTL Alkh mereka 
itulkk -.JiH/iii-L-ya nf yLruj ralirn. 


■ '".?,'■■ J^h^V jti^L^y. J^tj+iJ ^^-^L 

A, C , ^ f ' f 'l' **'■-'•*% ?\^ Ll'*'^L'' 

" ; : . "!■■ ■ 

- i ^ ^i/ * 'kj \\ wtz . •; if - , ^ / j 
*Uil JJ JL*- 1 !*^^. !_^£A3rUji rij' ^ J-kJ- HLJ ''WiTij-iI*!' ibi.cn in^kiuuxiyii ti^iv^inpiii tidak afcan mrn'.iinp'Jn \i kri. btn^in sumpiJi mi i±- 
danpj wjiuLj rrundenri., kiierij -jd^k Uiviuhuln din lidak evIi dii-niLXvi. Ilfncin tur.nr.yi 
iyit mi. mfekj iiumi *[tlah. 4 huiin IihmI mcmilih uitiia krrr.lnJi irjcnyccutyyhi uttiuiya Lap 
denfiji rricjnbayir kjfarn Eumpih f.tu mtiiLrtiitin 

L^lI Quru 1 da.pir Lbulikxri luci Jtau hjjdh. 

L-*3L K*l in! iJirfbiW-in kirem cuaim bidirujping jawLb Hthadi.|t kEarJmiiUii dan k-rjrjaJilirTiiP 
rurmh ^jp ilihii iya.i ]* yjmL 4n Niiu"j. 

L44|. Avll jnilih jrui[ mrnjiji Jim; h'tikM-m khulu' din peiurin-jan. 't^'idJi. Khulu' yiJcu 1 i±imifiU*H 
^«rij Lcpml* buitm lUr.pH iicmhij-p^n. T in K iln^ul 'i»adh. 56 3. ALRAQAPUH<SAP1BET1NA> JUZ 1 23(1. K-iinudiin jikj sLiunr.i rnenlai.akjiYa i.se- 
miL&h. ■'.alii. yaiiji. ''.^Jua';. mala purm 
puajL Hu udaV Mai Lagi b»$liij*». fiinciji 
£ia kiwin Htnpiri iu»rni yin* Inn Kctil 
daar. ; ik.2i NunrJ ving. lair, ltu menceni- 
kailrlya. :iidin Udik J da d-avi 'bag; k-rdja- 
nyi i.bck*^ IL-aTI! prisma dan I ;- r ■.- 1 1 ; ji\- 
cuk kavtin kjrr.hik jikj krdi:ir.ya hfpdn- 
ilapa.1 alaii dapal irrr.jalinkjn h'jJLLn 
JltlfciHH AlLjh. Lqitldll hi.kuir-L'iiAuin AlLdl. 
dinera7i£kin \y» kfjudi kj u ir. yinc 
m.ul men^f1j."iuj. 

2JL. ApabLLi kafllVi -flnc^ iJ-lak istsrL-i-^ri mu . la 
l-j mercta rptn d rKau ncnir Ldd.ahr.5-1. ma- 
k; ri.|-.i|(iliK meTtkj d;n£in nra >ir.g 
rna'ruf atan Lfiaik.ar.Lah nrrtki -Jcnitf-i". 
Laij >arii! Tn*'[jJ (vw'j'' Jafi|jinlah kirnu. 
tujiiil iflfTfki iinl'ji mEinhriri teir.j- 
dharaljn, katfna ileiigaii drmikiaji kirn, 
menganuvd mereka ) SicahtfLipj (Xl 
b'.iaL -dcmikUn, malts rjn££i:h |:j ivlah btr 
buat liliiri LrrliaiLip dirinyi WilJm. 
Jangjn|a.h kauhu jadikar. huJCL1mJ1ukL.n1 
AJlih irtajiia permalnaJi. Uan irtjsidaTi 
ni'mgl A |Lih padarnLi. dan ipi yaji£ rdah 
:1 ini 1 11 nl.i n All.ih kiipadamu yaiLu Al K:Lib 
(ALQur'ui'i dan Al Hilmali (A^-SueiiUlIl: 
AJaKi jntniter. prniUJaz-ari jt*pad in-HJ dtn&r, 
RPR V^TJ diciirunian-Mya i In. Ban h-jiLakni 
lull kqiadi Allah serra k^lj.h.uLlaTi buhwasi- 
Lya AILth HaJia MrnjrtaJlUi $c*ala. KSUfiru 

212. ApibiLn Jtimu mrntilak Lcirci-iKclLlliri!- 
Lilu habts wldaiinyi., inafca janpflrMsh kj. 
niu i-pizi *alil mfPtJiaUngl mf^ki iawin 
iicj ilen^n hikil s.uaTnnv, i' 1 **^, ipac-iLa 
[Hah if-riiipir ktrelaan di ir.Lin iriEicka 
dcnpn ran vans; Eiui'cuf. LluLah jIMp di- 
nai:hatiuji krpada ■j[ajif-LTir , j; ysnjj btJ- 
Sifclan Ji anlaia kBrm kfuad* Allah dan 
lia:i kf-rr.iiiiian. Ini Lhbih tiaik biaLnvj [Ian 
Ithih luri. AJLah inmgri.ahui- !i-Jjm^ 
IcaiiTHj mlak menptlahUL .-.■^.■■:. .rl t — 


^^JJif 1 ,^,*^ i-ClJJ>ijtU? G ^ IJ" Jl ?■? 4 ' •'■— ; ■■■■■ •- ' t" ^-vl'- C "■- fej luj 


:* >T^ V 'u^ -T ^S^r'S^^^^^ [.-■• 

L<S). llir.puninji-1- iTHfnuku r-. c ^k^ minii rrm ilrn B in jilmi khuJu' tu.j immburkip. mtitkiludup 

Icrkitupjt-kiiunjL 
L*6). H.i*in lip Jrn«*jn l«k*i i«-»ifti ai»" itr.fip. I Hi liki T t?.j lun JUZ 2 3. AL BACJARAEJ [SAP] HETINA) 57 233. Fait Jbu kfndaiJah rncnymukin iriik- 
injknys Klsnili dl-a Uh.ui priiuli, yad'u 
bap yanj oigin nteniycmipij matin p*- 
ftyukjari. Dbti kevt'ijlhan ay.ih mention 
firkin dan iMJkinan k^pada pica i'hn d*- 
T\fflt\ ziT? _vai)£ mi'juJ. StKDririf tidak 
rtibcbmi meLii^kin menur.^ kada: kt 
un^upinnya .[in.7j.nlih. ^oisyIk ibu. 
.iiitrtJiiiila. kEH7ig.ian.an kirenu anaknyi 
djji jujy: lecicajig iyih JciTEru oniknyj., dan 
»'iri]f*un t*rkrhvi;.Ll'a3i dEmUtiui. Apa- 
Tjiln kediianyi lj? s ui iTiCflyapll'i (jtbrL-dcu 
dua lahun.) denjjin ktrchjn kciji.jftriji dirt 
f.iH[iiijii-iu.ardtin, nnaka tidak adn fjtfu 
alai kfduani-H. Din ilia kajnu inptn anak 
nib dilUWkail ultTi n:Jiix kin, inika lidak 
odi do^ Iwflrnu- ipsUlfl kiiriii inmilwrj- 
kin [Kinbiyuin rntnuru: yin£ pa.[uT. 
Bc[L»kwaLik kepada AlL*Ti dirt kttahui- 
UJi hahwi ALi3i Maha MEiiha: apa yuu; 
karrj kcrjakan. 

13-4. Onr.j oranp yi^S rncfflin££al diinn dl 
kr.Cuiajrvj dfnp/n mcnbijij'jlkj.n ia1«[1 
Litfn i.'hHTidjitlah pita Liter.: il-_il ire- 
JUUl£flu]i>an Jbinvi iheciJilih. i crapit bu- 
Inn scpuJuh JiaJJ. Kflnilaiari kpabtli tciah 
haha; 'idda^inya. r-ijiffi tiarti <dn$£ tStinii; 
(pira "AiiliJ TT.fmbiiTJtaji rrititka bsrbiij.1 
rnl'idillp J 1:1 rr-Enska L ^ 7 "J nicn.jrjL vine, 
p^rut. a I iih. rn«nxcuJiui ipi yam; jtiirm 
pcrbuat. 

2Ji. Din tidak iiii diisi tn^i fcjrr.u nricniLnjjij; 
*inJla-wanlLi j1u Lqu 'J dEn.ein SuidUin ]1 *'J 
a'aj nm'j jnEnynr.buTiyikaTi CkEinflnjiu 
m«?iKa»ini m«icKa) daJa.ni jiaUmu. AILaTi 

Tien^erJr.j] tail*a kamu akan mEnyebLir.- 
nytfruc m.treki. dalam pidd itu langnnlih 
kimu. rnMlHSdakan janjJ K-wLn d«Tiia.Ti 
mEieki stcarp LahaiM, kecrtab Stkidsc 
nnKJigiicapka.n fkrpidj Tr.rrckiJ pok.jri- 
ir yd me jl-ii'iuJ 1 -®\ . Dan |in£inlah kirnu 

kwr'HST- iiifntcjp n.aii;i uatuk bciaqad >.•: ^ -u-^ A 2&>\ ^j +&**} 'j4i0l ^Lri 

uTtf* -*^'x^ *£.•*<** jir^ 

■J -- (T 'C 


VH5 tao). UtihuLE, i'jl bipupiui iuj rricjifnmj puuEfpn. 

V«?K niiminyi telah. m<n.inR£aLdui mi;ih dilini lidah. 

Wrniia « , mie t-alnli dljlntng iifci.ii undirin iLdJ) waniti yanj daJa>n iCJa'> l-irtna flitrujvEj|iJ 

^.^hi^v*. jiju k^r±ni LiUk bjm, Jtiijif winila yin| dalim 'td4aJi lil>k njl'i ndrt bolEh ii 

pimn<. *-iJjUfiur. dfnjui iiriduan. 

Pnltitun fincbiart yar..t. 'uiifc. 51 I. AL BAqAHAH <SAF1 BfcTLVAJ JUfc 3 nikiih, lebeLyffl. tubLi 'iddahnva. Dan kt- 
1ahuLLa.li Imhwafiirri'i AllaJi mCTifetaluri 
ip* yanj iJn dilficii hiiimu-; mala akut- 
lnh IfspurU-Sy*. dan ktHhuJkh. bahwi 
ALLah Mulin Pengamjiun Lijji MjtlU ]•*■- 
nyintuiL 

23t. Tidik ad* k**a>Lbai"i fntmba^al (IHahii} 
ins Xijfiu, jii fcimu menceriifcun. ineri- 
Intnmu KbeLum kaimi bcrc*Tnpuj de-ngui 
mcrcki lian itbeluin knniu mAnEnEukin 
imhjjnva. Dan hcudnklah bd.mil tiftikin. 
iuicu myi'iti (pcmbtuiin) Kt-pada merc- 
ka. Oisjia yinp mHmpP mengcul ke- 
mirrifiUinnyi <]j,n ucan x yinj. miilcin nit- 
jiurul kimimpuunnyi (puLij, yiilu pern. 
liETian rncrvuruL >ang patui Yung dtiiu- 
kian ilu nn;rjpnkjn kELEntuan baj;l (jEaiig- 
LTin^ jr mg bcirtiual ketaj Lkan. 

2.J7, ]Lk» k»mg mencenilun w:«i-3j;enmu. se- 
lielum VirriiL ij<jic.impiJT de:i£in rn«re|u. 
pidihsj itfunrfulinyi kimu surtih mc 
nEntukan mahamyji, ir.iki bij-urLiJi ie- 
-jEcdim did rnahii >utg trlah Liitiu lEh- 

fukin mu. ktcutli jilu i5l«ji-i5t«jrnu i lm 
rneir-i'aikan itin dimiafkan elrh p[anj 
yang mEme-gang ikalan n:'kaJi L 5 ' I, dan pe- 
ma'' a fail kaniu Liu leTiili -dekaL kcpajda 
liKwi. fiir. jHn^nLili kimu m«lupi](aii 
i;cii J jinujTi di uitira kirrrj iciuTiEpuh 
nyi Allah. M1J1.1 MeLLlial befall ipi yang 
kartiu kejiafcan. 

A-F9b'jv7T iaku f. 

2J6. FELiharala.li «p.la ihalat(mu}, din (pc- 
lihi:aL±liJ Juilai ttuJlliaa 1 - 1 } . B ttill::LdJi 
kireiu. AlLdl [laJafll illHilinU) dfcnfcLfl 
khu.ijfu' 1 , ^ -■ - = ^ **- 

<<: 1'i^LL J! Tin''' ■!"< 

O^jUJ^Uj 4J4' i^Hu J-^ ' ©c*£i &w J^i ' IS l) laliJi tuutu iLau wdi k±|^n ujU yr.ni! -ncnu'afkpn. r-yia VMn-ii iJilitliiTiin Jui mnnhiyu 
rmhir yv^i frjm^ui, kJinK tiliu luimi yuig fntnu'iilkin, niakj ilu riitni>ni.i uluruh niihji. 

|SI1. ■Khilii M.j!".hai'" jiijji iiiilil var^. dj unfbli benjali din vang pilmj, iiLi.Tii Ada ying terpen- 
Aipit, bihwi yuij diraikiud dtngm "Shalat mvsthai"' ialih <l>alir Artiir. Menunil ktljiiiyikin 
ahb hadili.iyit ira minekuikan ifu nniua lhilal ■!- lUk^ijikin dtnjj.T Kbiik-biiknyi 1 1.7. 1 2. ALJtA^ARAH lb' API Bit ISA) JH J3 n . likri kariu ilal.im Vi:.jd.qjn Xtktf |bl- 
rj.ya.,1, maka shiljLlah r Jirhjl berjilan 
i'.au lir:'c.i.Ti-Ju:aa:i. K^ir.jdun upabiia 
kj.mil U-lkll jlli, i, inaka subulla?! Allah 
fsMLitlBriJ. Kbljqilniansi AJIa.li Lflihs 
mtnKijjrltsn kfpjdJ k*r-iL »p& yinc Dc- 
lum i.irr.j kzlahiii 


tHrcpr uhruit isjfrj (fen mui'aJt 

2*U J>in uJifUg-uCSTlu y#r%u ikjn n-tTiir-ggal 
■Junu di arrajavir u dan mrriLn jralk ir. 
isldi, htrdakLih heTvtaJtial untuk iinri- 
hl<riir r M, lyailuj riih±ri nafkah hirigga s* 
tihun Lj.ir.kr.ya. J en pan 'Ldak duuruJi yw- 
daJi idari /urnihnya). Akin leupi |lki 
mcreka pindah ntnO;ij. rnaVa Udifc u(l» 
ijj-,i bagLmu '-i-ilj alaj ■wH'iii diri yang 
ir'ii.nliTj^ral.l riicjiibiackan rn-imki berbiu.1 
yjnj; ina'nit' l«hida.|i dici nitrrka. Dan 
Allah Mahi Perkua Ujji Mjha Hi-iit- 

J4J Kcpada wai-iiti-wani-.! 'ft 11 ?. dLinnikan 
I' nt milk I ah dHie-Jkir. aich ijj.ir,Lnyi| 
muL'ilt 3 JJ j flicrurtic yM£ nia':uf. sebigii 
sjatu fcewij:hin (hjji r^rinf-Lji»n£ .van; 

avkwt. 


HZ. Duniikianlaji A Jan niultiin.ijiln ktpbdi- 
thw iyii-*y-it-*Sy-i (inLkum-fiMiiuin-'Kyi) 
SLTidr'L kamu merna'narnir.ya, >AU> 


Ktmrjilxsn brrjiha-J Js* Mf7jrflkJr+jfj hn'ta di 

2'1. J . Apikall k&mu "Ldak m^rprrharJuui 
uranK-iJan.i; J-anc k« lUU dax! ka ir pun j 
S^limir. msTttj. j^d^a rrc-tc/a britou- 

:ibu IjumLihnya) VaTeru tikal mill, mafcl 
AJU.li t-irflrrnan kepidi miitka: 'fdaii. 
Ildl klrrni" ]sl J , kcrniidian Allah rr.enE 
hid-jplfar. nnftjeka. bes-j^j;puh.nya. Allah 
TT.Enpur.yii kJTjmi rsrhii'-ip nn'/n 
:rlapi kcbir.;, ikan munjiia :iria.y be:- 
•■; j k . : r . t ■*■'? -^ ' ft * j 1 1 1 --■■ , —'tr^ -** * J i ' - * - I J3h Mi-T'Lh UwHMttB) lillTi H!*Hm yari« 4>Tn;nk4l1 alth "umi tepMH |j.i*ri yiPft flltf4*lMMij.i se- 

hjfji |ie-ri t liitjr, ituLin njrkth iciu^i de-n^i.t kcrr.impjuinyi 
LJ4I. Stbihapjn j^iU rifLi.r'liqH^-i Ai-Thihari din Ibaiu. Kiiiir; ir.:.-ii>rnitjri man di sin., asipi mad 

vinB st-htnjiiiTa.n-'iirjkm Tkihi;:d- ihj :«nir >anj [Jin mnjirrikarnja Jengari mil 

jrminiit. 6D :. AjLftAQARAHfSAPCBrrrNA) ill 2 2*4. Did licTprianrlah kainu Hiiban. di jaJan 
Alkali, dill Hflili'jllflh ttS'dncfur.nyl ALUh 2.45. Sihpikah yan£ rpau mentieji pjmjirnan 
lepida Allah,, pinjunin. yang liaik (ms- 
n_i£kirika.ii kictuiya di jilaji ALIah'l, tt.i- 
kl Allah atari nrtmpttlipar. jpjidalan 
pemtu.yarin lepadanyrj dfl1£U1 LipaC gan- 
dL yaUj luuiyab. Dan Allah m en. ye m pit- 
kin dan rntlip4tVrf(iiL frrzkl) dan k« 
piiliNyj-lah la.ir.ii di^EcnbaJiVaTI. 

244. Appall hmu -tidal iricmprcihLilikan pr- 
m uVaprinu ka Baaij lUflJl ttiudal: NaM 
Mutt, yjim Ice*** matin bcrtirja ke- 
p-idi KDTing Naba rnejcka: ''Angjta Hah 
"Uiirul klriil 4c Lie art p raja, jupayi Lirni Is: 
F*J>n£ Ids, feiwitl pL'iiiiinjJUiyaj dk Jilan 
Allah". Vibi mereka rriEnjawab: M LhFij^k iri 
St kali jika kunu ninli diwijibkin ber 
peranii, k*iTn; tidak tkan berpertog." 
Wc^cKi irienjanah ■"Mtciiapfc kinU Cidab 
miu berpccajif di jilun Allah, jiadflhil vr- 
Uinggu knya iirrd 1fIj.1i diunr rjaji kini- 
pting liilarliaji Kami dm dici anakunak 
t*TU?" ]3i } . Hiia la[kala «:ajij itu di- 
wajiljkan Bin matkl, mfi:ck« p4ii liei- 
pUiilf. kKoili bchcjipn oranjj HJi di 
UUICa nitceka. Dui Allah Maka Msrpf- 
Hhai fjir^-uEan^ sfsrip jalun. 

2-* 7, Nnbl mfttckB m'-n-jftMltip ktpid-i m««- 

ka.' '^enj-njjnjhriyi Allah lelah rp«ig. 
infckai; j Thilu1 rr.tn.jadi rnjirriu'' M^reka 
rnEdjawab: ''Itagpirnani Thalut menu. 
rLntLh kaniL, padalial kimi lebQi he^ink 
intngfrldibkaji pijiw-iirtlaliaji daidpaila- 
ny*, scdanK diapu-p ddak dutec) ke"ka.vaaii 
y*r*B twiyak?" (Nabl entitles,) btifci- 
|g "jcsmigguhnya Allah celaJi rnemilih- 
nya menjadj tijijtvu dan mtnfanufejilu. 
nya iUtiu l-ar»g luai dan tuliuh yang p*r- 
ta.ii." AllaJi inAnberikan pemrrinlaJiaji 
kt^ada naps yaii£ dlkrhrndikiN^a. Dan 
Allah MaJia L4J41 pembftian-Ji »4 laJu Maiia 
MrfniE(ahiJL. ^x^.f r ^ ^ .. ■■ ' 


J. "1 *J jT ":" .-"-^ >* j 1 j y,^^ 4^1^ '^^y ^ 

- "f "Vlii*^lL--i'i' if J ** 'l^^ 1 

->Tfn ^J>*> JJ Kit '^ij'^-^J Mf J <S_J .. -■ 


s\ -t-r * '■ L4»b^4y _. yf '.^r'.:-^'? ITS I Makfjonyi: FKifki Jiuiii (Un xn«k-«niii ncrekj dill* JUI 2 2. AL BAQARAH. <SAPI BET1NAJ fil HB. Din NAbri rriEreli m«ijaLitj.p. krpada 
nfiecf'ka: "SUtingEutiEjyi. tariak la ikin 
mfrijad] ca/4, Ulah kcnYbalLnya latuc tc- 

ln lS4j| jjn TutLuiin.il dan viia dari pE- 
ftlflpgalln. ktLuaigi Mn hi ilan k'-lutEga 
Hw»n; Lab^1 i1u dabawa oJeh MalaikaL. 

ScmnEpiKnyj pad* yanjf JcirtliUn Jlu 
Ijeidapai landa hajjmu, jik* karou ijtflriit 
j'ULj hrmmrj. 

249. Maka >HpU Thaltlt kdaai mfinrtaWa 
terilfmnyh, u nWkaia: '^»ung^han 
Allah akqn m?ri K i.i JL kaHIU ifcjl^fl JUaru 

mngmi. Maki iu.pi 4i anTir* kanu rn*- 
inuLuni ucnyu. bukanLih ia p+jijjlcu dcu . 
Dail la:ajig>iapi tiada iriErninun-.nya, 
ke^ujUi mcnctduk Krcd.uk ta.nja.ri, maka 
ia iriilah pfcnjdkljcka." Kcuiudlan m*reka 
Tr.Emm-jiniiya keewalL btbtrtpi uJirtg di 
autarra msTEka, Malta [alkali Thllul did 
■u:-lnj;-aranp i-xng berimm. hcjiama dj| 
rrlali irien>"ttTJHi1p. rangai itJ. ■nrang- 
raring jfiiis Telah miaum beikabi: 'Tak 
dda kcHngfiipir. knmi pad? h.Bcl L i Li tin- 

nifc melaWBd Jalu" dan ceniai?n.ya." 
Oraii[j-(iTJliij! HAi meyakini liahwa 
mricla akaji m«n«Tnii ALIah bcrkala: 
'TUtipa buiyak lerjadL -p-al r n jo p ^BDk 1e- 
dikic d&[iBI nitriifilLLhLari gtiLryngan yan^ 
banjak detijjn Ljitl Allail. Dan Atlali 
bei&rtl ucajig-orajij yang ubor. 1,1 ' 

- 1 C'. T*ckil« QlCrtLi nair.pal dIeL Jala I iLaa ItnLa- 
rcrnya, mcrakupyn lTh*|-Jt daii ItOCaianva.) 
bcida'a: " Ya Tutit lair.i, 'uangkanlah ke- 
SSbfJfars a[g& di:i kaioi, dan krlobJcin-at. 
pendinir. karni dnn tCilon jjJiS Ji itaaii Ctii.adap 
Liar-gc-ranptafir". 

251. Mtrckl (lemaii ThaJutJ nnEHfjilallkaji Inn- 
tan Jahir dHlraJl Inn Alkh dan fijilani 
pcprcaiigBn iroLj fraud nieiiLbunuh Jflliir, 
kftrtiudian Alkh mtifilifr.jkiil kepadanyu 
4]>aud} r emeriti liiuh £an hjfcniah L 3 7 ] , <*r- 
ludah [rierkll(^ain.^a T}iihi(j dill littnj- 
ijailcan kepadiraya api yan s dikr- 
h*ndflkL-Nya. SsaiKlainya Allah ti(U)( mo -1 ^ T'- ^'.\' fI - <'- i '\\\^ J! 'dwjii^'jj' ^jWj'lj 


■^ ? ^ ■; av __. ■; "if -"■-" j'l*-' ^ f Ti 


&• J /l^- * ^-= - - i J .i >/--"-- 

'+ JlM\ '\ 1 ^i'"^ <; Vi ^ 

^ij^li^a^fefci-lajij ia-bu 1 : ulah. peb 'Enrpit m<Dvuripui laural yuig mtnibtva kEtinjnpa bap nunka. 
Yuiff dlnuluud di mi ulah kcnabiaii dan K itab Zabu r. 61 1. AL BAClAtAH \itfl BETTNA) JUi 3 nalik (krgajiaHii ) xebtfiagJJJL mSTiyu* 
dengm xatiLha..Eurt yiH|j lain, paiti pi*ilnli 
feiuni imi. Tetepl Alllh. mcmpiLnyji ItBJu- 
rala. (yarte dluUEahkui} atu lemesti ilim. 


252. llU BdiLllL jyn-ayyt Allah, Kami hajL-a,- 
kill fctp-jdarnu den fan hit (hrnu) dan it- 
xu.n££uhjiya kamu lKiur-tnaai sllah «■■ 
OTing ii anlai* Aibl-nib-j yang Jiutus XfilijlE^UiE^ ^^J*13^ TESTANG RASULRASUL DAN KEKVASAAN 
ALLAN rami (fen pcrhcdaan drrjial rami J5J. RuuL-rasj] :tu Kicni ]rbuikan Klw5H.11 
mtTcki atai *ba£iaii yaJifc laid- Ui an- 
Uti ntartfca *Ji yuuj Allah tjertiti-ti. 
Ci ningiung dentin dria.) dan lebagkui- 
riya Allah mMLUiiylkaflJlja. 1 - 5 ) btbCJipl 
d*ndat. Din K«ni twiik*n kxpwU "If* 
pjtcra Miryim heberapi rnu'jb'j.t itit* 
Kami perku.il ilia Jengan Ruhul Qu- 
nui^^j . pu! ktUu Alltii menghfaldaki, 
(IBK-iya hdikliTi htj-bunuh-BunLihan uranj- 
onnjs lyinj; dsUny wsmtan ra"j)-T4- 

iiil btu, iesa.dBh. dalaiig keppda merits fc*- 
beripi cniLim ktlccainpn, akui IcUpi 
mereka. bEEielixih, mala ids. di wliin m«- 
:aka yan.5 berkitlaa dan ada (pulal dj in- 
ula, macka yea* fcifli. SeanaMlnya AUah 
m?nthtn*iK], tidaWah mereta tKtUiiniiti- 
huiujhqji. Aka.ii 1et#pi Alkh bcihuil ipi 
yui£ dikEtiEtidaki-Nyi. 

AnfUtttT mirt\b*lji<T.w>t:f?. har\a. 

2SJ timi orang-tn:ajig yang. heiiniui, bcbjijj.- 
kildlb (dl |4utri Allah) i^bapin iLlTl Intkl 
ViPjS ttlah Ksmi bwikan tspadamu scbt- 
lum dHta.ni ''■TJ P iT, I p«da hi[L iEu (idik 
tili lip juaJ bdi duel Hilak ada lag} pei- 

iihibrljji J'ing aliab din tidkk ada. Ligi 
iyaJa'al lfil*j . ]_)!□ a ran goring kiflr :1ulaji 
iicanp-OiiJli rkllE Ifllirii. A' /■--'."--.^'ri^-^-^iV- 


WJj >y*LljJ&J^ *-tiwlU JJBk Lihil ktmb»li not h'9. 
]*fl I LihJl nn1 <6. JUI 1 2. AL BA^AJAAH <SAW B£T1NAJ 43 Aysf Kuw. 
2SJ, Allah id. it ada Tuhiin i y.i-ng. Hfirbak 
duieir.fca.lri mflankan D-ij Yzng Endup ic-tal 
lajji kTUimrTurusmer-jgums lir.akhJul N>j.j. 
Lid fit iticnsar.fu* £al nd nk, ciflitr. Kep(.nv4&ti- 

N'yj. zpa ya.r.g ii lj.r.t;il dnn di Tiumi Tiad.L 
yang dapaL mcrnb-rn syafa'sL di iidi Allih. 

Mnpa c.Ln.Nyi. Allnh H)cne£(uJi'ji apa-apa 
yan/t A\ hadapin mcrcLi Han dl lielikajig 
rnrreka, jm rnemka. Li dak TncngElihui 
ipi-kpk dirL iLmu Ai-lah nielainVaii apa. 
>8H£ JiJLtbcr-.daliNyi. KgjsiLS-Lj AJlaJi 
mekpuri ImidL daai niinu. Din Allah [I dale 
mtiua herat niinldLhan fcEdumya. din 
A^laJi Mah.i Tuiftfj lajj JJihi Bt»[ jl.j ^3*— 1 1 J. u^ ^ ji^j 4^ 

" *p» >J o*j s y^>-J ' -s^^j 
©^iJji'JJ? jij life- 7friffi arts pctiacre mrmatuki jjprma AiJjTr. 

2Sfi Tidal idi piksun ■jntyk i lu.ciTUIbkJ} 
l^iina ! Islam)., jrsurigpj hnya r:lah j r:Lbf. 
jaJan yang trim daripeiLa jadon yini; u - 
Hl. KirEna itu hanmgxiapi yang in^kar 
kr|.:a.1a [ liajjliu/ L " 2 1 da:i ticrimir. kepnda 
Allah. nUka scsWlufiiMtilya Ja lelaJi t*T 
p-ejjajifr kcpaiLi h/jhul tali yan^ irvial Icijji 
yann Udak: Ikirt. pulus. llan AliaJi Maha 
.Mfr.ds-nijflT la# Mini Mcri K c1a^uL 


2i~. Allih PeLindung nrjnj firing yanjj hei- 
mun; 'Hi mcAjgcJiiitkan rncrck* di:i jtt- 

f^kpin (JickirLrar.j kepada caSaya, i'i- 
rnan; Dui nrarij- urang >a.ng kafLr. [i< 
LladiUrvg-pEJu'idiingjTyi iaiili syiiLin, yang 
nif'nfCli.iiJk.in niKicla. ds/j ■. uhjyri x^-Diia 
kuri'UpUl (krkiilrin). M(:tka Ku adalaJi 
p:njJijni nrraki; r'lltJtkl kckil J i dalarnnya. i- ^- .-'iiil - j-, 
if-^fUj'i^jj Ol / \ * A 


161 1. Jji'ii daJ&jTii%ai inicieh. leb^an muruiioaduilikan dcrjrj^ilmu Allibdin idip-uj Ljng[iKn):hitith- 
d± ii K Lui LitiiA.i.uii-'Nj-a prndnpfJ y*ng Utah urhAdjp nu'ru Ttuni" Lilah i±rvijui ^lik uli^kk 
knkiMyi. 

LtiJ. TiidjtA ji ui*h ^iiiin dar. ipi uja ymg diKmbLh uclajr. din Allah s w t. M 2. ALBAOAMH (SAPI BET]NAJ ruz 3 At-fr.biitigi.tlkan kcnbad orvng-vrang ?<mf iu- 
iiah mali. 

35S. \pakih karnu bilhk idtifipclhalikan 
iyin.5 363 j, yan[ mcndelial IKnhini tm Li.n£ 
Tuiiannyi I A Lb hi iaiena AJkh. Tulali rriEm- 
berikan kipidi urai g Hu ptirn:: Jr [iKir. 
iVrkuiiur.:. PtCUka Iblir.Lrii niriifiLLkan: 
"J'uhink.i ialdJ 1 Vipk mer-^hidiipfcaji d*n 
nvcmsliltir.," ui*^j{ it-j bcikati "S*ya 
djpj[ mbn(jhi<li-?fcin dip mEir-itLkan" 1 M J. 
Ihrahirn herkaU: "^Eb'jngjiuhn.y4 Aliih 
mEncrbilknn ina'aha:: datt Lunur. 11:4X4 
tcrbilJ:jn'.ih. dia rliri 'sanit,'" laiu h.cran 
1frdij.[Tilah graTi^ kifzr ilu. dir. Allah 
lid-J: rr.:rrihcrL p.: turv.uk kepada Lnr-g- 
u-ran^ ya:ig Lillin. 

259- 41au njiftkih itirnii tidik mernpfhiili- 
kan| niing yang mslakj] iLa:u r.E|iEri yuijj 

Itriribokuval Utah joliuh rr.unu i.npi iCap- 
nys. U« tiV-lfcaLi: "WBukiflUai AlLa* 
me n^rnivj pkin kemh.^i ne^ri in: i±Tbh 

iTulL-jr'" Mski Allah nitiHiCiiail u:ailfc J" 1 
BfeHtcus laiilin, 1^'ildlln ningMdUpkit'.- 
nyi kjn.hal] Allaii hrr'anya '"Bciapa 
lur.a kin-.t tiziggai J] biijT'" la rilftiuiiwab: 
"Saya Lcli'i 1tfRC4J dl sliM i^tla:! LCBM St 
rcnpjS ha.ri'\ A.|Jih bfrrnrnan ""Sfhinamya, 
kimij :«Zah tinggaJ di sir.i .ttTatur- 'lhjn ii 
mijiyj LLhalLali kipada riakanan d-Jii m]- 
nurlartNlu /ant. Uftlum JaRi S«.icn*ti, dan h- 

Mall ah kEpidi krledji kamu fyanij tizLili 
m^njidi tulaji^ 'jflulanLii; Kami akar. \~\zh- 
jidikaii Kajiiu LI11CU Wx d '4n?> K.jrri h rt pi 
mifiU^-i*; d^n hhiHah ksparii tulanB h-Elu- 
linj krlLLni. i1u. k<?nudian K.am: riuciiyusijn 
n>a keen hali . V<l mudian Kini, iriCrlibaljLii^i 
dintiati diflunii". Miia la.LVa.1a «iih nyau 

kEpad.Lr.vi 'nagjui-izni .\Llah rr.unj;- 

>udu?kan varuj 1ekh mab'J diipjn bu 

kn:a. "Sa>a yuKln bahwa Allah Maha 

Kjisj r1js «j^:i itsijitu" 


->~ . ■* j_ 5 H T^ 'T^"' r i-^ 'i^" V- ■ J.""U *" -^ F 


'.- i_ . . j. c*. -- --■ 

, K . I .- r x ^^X I Jl |^ L -" 'I IX |X ^1 I v _-■ 


LS*J. MtfcsL.d ri;j M»ir^-*dj iltn^n '"-nrnR.lLidupkin" iikh- rrjembaikirt hldup, rbr yanj ^lu^»l.^J•d^ »i 
dtnpjTi ''mtmavfcjH." i*L*h iiicrn^ufuli 
>'::kaLj»nnh* i-u jniuk ni£n(n^c>. rV'hi I'hr^Mrr ■ 1 JU1 3 2, AL BAQAlUH < SAP! RETINA} if 2fiO, Dm fLngaliihy kettle; Ibrabjrn fa«iVHI: 
"Ya Tjhanku. pr:]iLna:kanlili padaku bagai- 
r'naaia hnujcaj m-mjJiidujikan rcran£ ma1i'\ 
Allah liCTCbfii aii: "Bclum yakmlah kamii?", 
IbEvtam jn.tnjaw.iTi: "Aku lelati mtyakLni- 
nyi. akin te:jp 3 i£tr hiCifcj Iftap PlaMCap 
(dtnean irnanki^j" A||i.h 'heifu rr.gn: J, |Kl- 
Lau dtniikLin) arnbiUaJi erapal tVca buiunj, 
btfu tfJLtlnjtlah ) scmu.in.ya aLchir.u 
CALUJi bercbman) "Ulu ICLakJiiii diaUJ 
cLiji-tUji iihu tiuku i*rn UajjiP On I bmn- 
mb apian itu, kemudLan pang£iijal- mt:eka, 
niu:jyi rnrreaa ditang Icepadiiruj dcr.p^r 
sfcjKCia.'". San kul Lhuiah hahwi Allah 
Mihi Ptckati L«i Slalia. B ijaksuia. ■■"•- - - ■; .- } ■■■: < ' -fr if*/ * jx * CARACA&A pewggusaan 

mSKUM-titiKUMSYA. HAR TA DAN .f: , '.,',.''.v',-;'i '.y;.' {fcjvbn ,l:ir-i 

261. Ptrumpamain im'kah ysnjj illkrhla/kih. 
ukh.h Lij.n.jijnnE yaai; rnenafrahkan har- 
CAIlyi dj jala.ll Allah 1 * 6 J idalah leruai de- 
ng.an ifbutii ticmh yjjiji inenwribulLkuii 
tujuh HilIlt, paHa tia^Lip bulu: stjaluJ 
"nrji. A LI ah melipal jjandakan Iganitranj 
liagj iLapa yanj; Dia IteiiEndaki. Dan AlluJ-i 
Mill* Hjai Ik'jirui-Nvij lagi Mahi 
M«n(EttiJiMj. ^t^^#4M^^ ^ 


"i j a;^J^ >Jt f--J Ai'i *■ *^ r ' ]SF). J^endaracdi ilai idalih nwiunit ^-Ttaidn din JBiu itflfn'. sedans n-jenura I Aim Muslim Al A&fa ■ 
hui peuBCCtiui ayil d: atis iilah b»h»i AlyJi member pfTvelisiH trptja Nabi Ibaa^mn i.i. teDus^ 
cm Oil nuDghMlupkan arkngoung ydna mil: Diramh Nab: iLxabun :.t nuneanrbiL cmpil ekor 
hururtg lilu rr.^mcLhiriJivi dm menjicakkuuiya hiTij^ij bunm.i. nudqiil diiuia kJcmiLj, bdizmxii 
diping|N KsmijjiiUi, buniQf-bcrung varj.iudatipz.ndai itu.dildiklfjQdi jrisliap-lupoiilici—Loi. 
Iklu hui'UEij.-burung iill dipia|i£j den|in ai:u lipuiui, icr oui, nisu.ya hu:T.n fburunj iUj J: an d acing 
dcsfiBiqefi,'>ALup'jriicxnpamyaurptufc.-piuh d«n be-riiuhin. Maiadjim^iiUipuli Allabuxridbi. 
dupttji :iririj-inina yaoj ma:i yasg utabm di inuii-nuna. dtfioin liiu baUniil Lipu "hiducCalt 
tuiiu i^fnuy" pjjciLih mef£ka icu hid'up kcanbali. 

J^J-i rocnurul AI:l. Muslim ligJiit ami Ibenlut kica pennlahl dauun ayil jiu.. p^fujtrbuiknya kht- 
btr i"brn1ui brriti^ ichfjcij ait prnivLiBiL Prndapil btbau iid dnaml pull nlcfa Ae K.uy djifi 
Rait fa) Ridhi 

lhftl Pen^ernin cnEnihiahkaEi he- r ta all' .if urn yjith mtiiputi brJuiji. unluik fcrprnlLnrari jihad. p*m- 
banfuiuH pcr^uiuin. njnuh nklt. uiahi T^n-ynli.likan iLmiyih din Lain-liin ti 2. AL BAtJAftAH (SAP! B£T1NA) JUZ 3 Mi. 0[arig-(jjir>5 yung nv=nj.rkihVin hirla- 
nvj Hj .jJan Allah, krciiidiaji mcrcki lidak 
•msTipnntf J|i:j yan; dlna HaJikiirjiivj. LLu 
dEngan TT-.tnysboL-riysbat vKniuriiuir.ya 
dan deng.ni tirLil menyjkjii fpctaJaan. SJ- 
yeriEcnna], nn-rcki msrripertjleh I'Rll&la dl 
inl J'uhin mrrrki. Tidak ida kckhj.- 
*lti(fi*l It: Tilda p niT-cta dan litUTt {puU) 
ncrtka heTU^dLh hjfl 

ifil Pcrkitaan yan£ bilk dnr. ;jemuEiian 
i n i ' a r ] ^ 7 | jchih 'naLk dan Kd^k^ri >* n K 0\- 
UJILjp dfnijan S-^suitu yang m En yaJciCkan 
fptriiian lij^rafcrinuj. Allah Malia Ktyi 
IieI Maha Pcnyanri-n. 

'64. Hai nra7ijj-<ir»r.[; fieri mm. jLfijSUdth ki- 
niu rVi(lt^lu.bin^kz.n I'piJijJii xtdfldhmg 
dEngin menj-etiuVJlj/eauEnyi dan me- 
nyiidld ipcra*aji.n mwntrirn*}, Scp*:ll 
urung yang in em Heinle an hJCAnya kaj-c- 
ru Hja ki.-iaiin nianuiii din -dii tidiJc hei- 
imin iepsda A.Ubh din ban krrnudirn 
Maki pejumn*nuan itfirvE ktu. taptrti 
balu Ikin yuig di ihnriyi idt lanuJi, 
kf-rtludian. bntu itu dilLinpi hujan le'Dil. 
UJ'J mtJi^uilaJi dia bersLh jtidak rur- 
taniji) Mirefcl tldak [UeiLjuasai lEHjalu- 
pun dari ipa yijij rntTtki UiilLalaji; dan 
A]laJi tidbJc member j peril Ili'Mt fcrpadu 
■j ting -Liang V'uig kafw ' * B J , 

26 S. Daii pcrumpimaan r-T»nj; oruriit yinp 
iritnlueknijukaa birtuiya karenb rnencari 
ktridhun Allaii dun untuk ketEpihui jiwi 
n-irrcka, scflefli itbjali **nun yang 1ei- 
lelak di rtirars'i rjjiu# yarig dbiram dIeTi 
hujui Lshal, mil* kebilJl inJ mtil^aiLl- 
lcan bu.ih.nya dm luli Mpit. jtka hj^h ]e- 
l=at Ijilak m<3iy:ririLnyi mj.ka nUjaJl 
ECrirni! (pun. niEniaaajl. Dap. AJLjJi hfalna 
MtflLhat iff, yurm kamu pwbuit. --! *t <,h^V.V *h "i ■*■ * p y k ■ I ■*" ■■■ ir"i ."H U_e ^; jJa> ±$ "Lfe-y ]fiT| fT.'Ajfflpii >flrj ,*mi'A Fikiudirya nvenolak dfEupui ciri. smj Mik. din mkliud ptmixrm ma'af 

tW MKiiitVilii.ii kiirXiLh |.ik-i yjn.t, i.u^n# sopin dui npcminla. 
IfKk Hertlu ini tidAk rr.endip*' minTi'i- Jj dunli dari MHthikinhii menrka dan lidak pub miTiJapil 

pahali di ikhnal. JUZ 1 2. AL BAUARAH (SAF1 Bf[ LNA) fi? 2£fc. ApakdJi ada. lalaJi SEDriny di uitLum'j 
yana i=irl=i inrnipunyiL krbuu kutmi dan 
uigguc ysiin mcrijalb d] lJHwalinyi. 
Sunaai-iLingaL;. dip rnimpuiiyij daltm 
iebuni ku Hgala. ir.nini tmah-liuahvl, 
ktaiudlaji da r .anglilt nidil rul pada QCang. 
am Kiari|{ iia nKTnpunyHt V*piruniTi yang 
mjjtih teed! VcciL Mil: a kehur, Ltij dtELiiii 
ajipm X«iu yaji^ nicii^jYii'dunp b-pl. LbJu 
IwhiiailBh. ficmikunJfth- ^H»h me- 
rirr.iTif.kir, ivJ.I'-a'val-Nya lepiLia kimu 
rjpaya kam'j mtmjk.ijt.anrj> a ' 'J'j. 2*7. Hai ufmnotatlR y&rir. Vtinnirj, mirkaJi- 
j.j.nlih fdi jalan AUah) (E'DS^ri flsn MtU 
u^Lhjunu yajig buiic-'hxiV din sclrap.iui Ja- 
rl iuLL yacip KunL teLuutui dari hurni jh- 
nik kimu.. 1] in lallganllh kimu rnemilLh 
ysjig, bumk-HjrHk LelLu fcartlU fiifkiJikaji 
daii po.-H.uiya. padatol karng se iLdLTI Udak 
mail rnenpa-mliilnya m rlsintRIi Jf-ntfri 
jutir'il^iii e^.ilti mala. :dr'hidann> i Dan kt 
[JhujJih, bailed ALlah Hdlia Kaya Lip 
Mjjia T«-r|Tjjj. 

1-Gfl Syadtan Tnenjanjitin :njeTLLkyt mkutih Kj- 
mu dengan kdrmskinan dan mcnyujuh 
kjur.u bribuaL kcjaiiaLui Iklklr); <ril.'i:i- 
Allah nitin iitjUaji untUajfllU tmpUiBdUt 
dajifladi-iNyi d»n karuJUi ]1s 'J . Dan AllUh 
Mihi Lui* {kRr-iTii-i-Ny?} Ijji Ma ha 
Mcnge'.ah.iii. 

"169. Allafi ji]cn.^ir.u^rz.h.Vjn al liikmah (JCtli- 
MoT'ian yaiix daJim lenlaiijZ. A. I Qiif'iJi dan 
A* SupnaA) kcphji liapa yanj Dia tip.^n 
iljii iJin h-aJanii&ufi, yjjip dbjina/oSi a] 
hikmah Ltu, la htnu-bcnic Itlah diinuEiiJii 
kanlrua yaii(! binyak, I] in hBnyi cj:ajip- 
Sling i'iilH; I'lJiIaIUJi ying da.pa,t m(- 
ngirr.hil pcLuja:4ji i/dari firman A]luh) 

27(1 Apo .Fiji yung kanui naftahkar. a tin Aps 
»ja yinf; ka,mij uztrkjiD 1 T1 \ , maka u 
iungyjnnyi AlLih neJlKLlajiuLiiya. Qranj- 
iitsna; j-a.iLj bErbua: ZA|in-i n.d-3! adz. sc- 
fining ptn aLcnjjiUN biE^nya.. ^.a*^j AJJi J /<J_,^%i=tJ ' A>L^lj) O^SiyiS'Lj4-55^j *•< <r 3i?<! j^^JJ J^i J ■ AJ_>» ;>*,■,.'■■ a l' Lj-J 1 ft"*! Inilah paumpimaiin onni >npj[ rncniUiJi^Bn hirtuiyi Vjiti r<ri. ^1*I^llanK^■^ l ^fi !,JC * ,, • MEh 

ujih ( :tniTitiiir^>* |.iji. ij l- * ■-■ E liir. d*n tntny^KHi h*U ati'it 
]7(r). tiliun ykii£ Ifbali >jjjjl liati jj] vnif ditajikjn ic*jknj di dunu 
]TJk A'csar i'ii:u janii anti.k mtlikukjui ECduilu ktbiiklun terhadjp ALlihi t.vf :. untuk mgndekLlkm 

dui krpada Nja buk d<npn iyuj.1 aiaupjn tidak. i» 2 AL BAQAELAH (SAP1 BETtNM JUZ 3 Z^L. }\\8 K'T'i mc-Tiimpikkan Atdekah 
'.nrj'l 1 '* ) , niiii ilu idiJaJi baak ickali. Dan 
jiki karnu incrtjr intunyikutnya 1 ^ \ dan 

kthiu litiik&r. ktpeuli oiaufc-a-rsnjt fakir, 
maVa Jrtti^ejflfruAj-ikaji Liu l?ni.h Vinfc 
'jijirrii Dan Allah it an rr.cr.Rh ipdikiTi 
diri fca.mii it'hafLm fc Etalajian-lcesilaharj- 
mu; dan ALLali meng: Lshui ipa }4iijc; 
kaniu itnakan. 

272. Ilukuilih kKwaiLbajimu ncu;,idikar. mcrc- 
ka midndapa' pe^unjuk. ikan "fiavJ Allih- 
HH yatig m«mttjl peittnjvil (rjitmbtrL 

lanfniJ ti«i)S yin£ d.ii<chendak-i-Nja. Din 
hpR sjiji hirli yang frail yang lanvj 
na-lcahkir IrLi jalin Alla.li J. mika pihaJa- 
nya iVj urihjk kamu KudiiL Din janinn- 
Li]i kamu m-sinbrlanjilan Msui!u inr- 
Liinkan k. arena intniMu ttcidJiaaiL Allah. 
Din a pa ia;l llicta nn* (Mlk ylTijt kpimj 
nafka/ikan, rvitcay* kamu akar. ditieri 
jiaMlapya jcnjjin mkup lEdang kimn je- 
jUntpur. iLduk Lkar. dcniiyi i liirj^kan ! 

273- . |Tle;Tr.fakli>i} kcpadi ■aTin^-unng Kakir 
y«r* ltikft! l'Jth jihad) dLjalin Allah; jnt- 
reka. HrliJ: dipat Cberutaha) dJ nl-aka tsumi; 
■jEaflit H n J ngajc tiJij rnenyingka mcrE- 
L;i c-ring kay-a f^ieni mi-ratlihiR dirl di- 
[] nunla-ii-Jnl*. Kami! k«laL mmka de- 
ngan TnHLhat ufiliUitayl, metrics udik 
pieniirr.a kepida. orang iscaca mErldciak. 
Tjin spa laji liana yang biik vuij; kairvj 
tiafluhkin I'di jalan Allah). nLa.k.1 it- 
iiiTigguhr.vi Allih Maha McngEtahm. ^^'^A^^JI^lJ 1 Ij^ji ■■?r, ■"■ * T -- I T ' 

* . 'i«U ^a-a^j. ^ 


^^i^^^ii^ 

274. fJTiniorariE vuig menarlcahkan harti- 

nya. di maUin dan Uu uanc IiltL seLim Ijci- 

wrntunyL dan lei&jlg-'XcaftE^rL, mikfl 

nectXa imrnlipir pahila. dJ &\a Tuliih- 

nyi Tj(Uk i<u kfkhawi;uin r^ihudsji 

me:efaa dan tidak Cpulaj nidTtka l>e-(Edih 
had. j^j u >45*'! oy.^^:^ 1.' <*■£ 


§ ^^iJ^VJ^-f4t ] n Jj. Mmirrpjkfcan witka^- 4*np,ri mjujri hup»^j dlci ; ntoh unrif lain 

IT J.I H^yrrr.liuiiYJkin icdEki.li uu liliiti 1.1*1* din menjrr.palkjRjii-a. kLKiu mEnampttkin inj dipit 
^iimn-iliulkaii h;f« 1'iiJi dui upembcn dan dipac ?ula ncnvakickan bab •-jtioji yan| Jit-tci I'.:7. 1 1. AL EAUAHAH ^.SAFL 6ET3NA1 *» ffu fca.T nYxr 116. 277. OcarfrMjpj! y»nj5 mjian (mcngarntijlj 
Tibt L?4 i :Ldak dajial berdiri mtLunkan 
Kpsrii berdirir./i sraji; yang keirusiikaji 
sviilan lantuui 'Ir/kajifljO pcnyakll 
^Ua 1 " 15 1 . XtidMn jiKJtki yum ilepuiciaji 
am, ao*U)i discbibic*n mrrck* Tjerkaij 
IberpHi^jpal}. 5Eyjngffulni ya j-jjj h<li i l-j 
furia u>npn riTia. padihal AllaJi ceLih 
meiigTialiJkaCT jui] bcli dan m-fjifjiaza.Tr 1 ..- 
Xiil ilba. Uranc-utajiE ya.11,5 Lc]u1l :unpii 
fcf ^srlar.j. i JsjAJljUfl ilLTl LMhlnJly*., LiJM 
tETUi fuThenri irtin mengainbiL liba). 
nulj. bifuiyj ipi yang 'Elaji diamtjinya 
difiO lu L 7 6 "i I.WhClUril dara:^ Laj«iij»jL); 
dm unisannyi (t5r«rihl kep^da Allah. 

Qrar^ yang menguLiJigj [men gam 'hi I nbi), 
nialj ocang il-j adahdi pcrighun.i-T;c:iE^iv.n.L 

n«ska ; m« rt J ktkjJ di dafcunr.ys 

AlUh mtmuaiiaJikan rib* daui m«irubut- 

kan iEiteVnJil TT ) Dan Allah tifrk the 
nyukii iKbip aruii; yaxig. 1c tip dalarr. Itt- 
kafirin, iLui ssJaJii IiuuuhI dihia ]7a y 

S'liun^jTjihnv'a DTii^-(inui| > ar, B ' M[ ~ 
inifln, inth^rJiKin aitiai ialrii. rtit:idLrl- 
ijn (CThihh'jrij dan me nun ui kin zakac, 
rr.Ercka menda-pai pi till a di liti T'jTian- 
nyi Tniik ada kElhawaLiraji tErhiadip 
inter eta daji 1iiLil Hpuk) iriEiekii ticcKikli 
ratal * j% *€k - MV .- L. 


A&J tjj J^ ^J>^ . *ll' Jb-i Mail wacuruiajip yajig bCTlITuUl, twr- 
IMkWalaJi kS[ia.ia AllaJi (Jan Uli^alkan 


]T*k Hifci ivj Ai± ilJi [Dicain: nixlaJi dan Jiitil Kif"a Jiiiiati aalati prmhivinn Ifbth ian.i di- 
synraikan i>lrh ■ari.Tii yani -Tipmi-npnnki™. Piba r*dlil ialah |^cniLkj/»n luiiu liarind At- 
nfp.il l:nbiif >»rt[ Mjtn.ii, tcijpJ IthLh. hiri>*k luiTilitinyi kuena /irinj yini mtnukarJcan 
m<n!yaii1kaji drmikjan. Jtp«ti pcuLkum rmn dtnRBFi rmac, prnii d»n|pn pm.h Amfi 
iGbaiBbiya. RItji vani dirtia\i.yJ J-alain *-yi1 in-' c 'b* ft*«iiTi yang herLlpac j^nda dan 
uniiim ltrjiJi daljin in jav ir*k.»[ Arab urriin JaiiUiyan. 

I ?i> MiVu_i1c,vii i.niri[ vtrif n'.-r pri:Tii! iitta iidik itrircrjm \:itanyi mtju'jn nnnj kerriii-kin j->nLir. 

L TA I Kibe yjiie ^iLiJi dum'Dil ^dipunpiii yibdlLni ijrurt ii.»r im. b-jlth iKlik ilik.em'DiIitjn 

]T?J Ta^j ilirritii jd denaa.n mtmiiuuhiiui nha iiiib ni±m>j.]uhki.h ham itj iuu menudikin ner 
tihr.hi IJan. t-izig djrnakiu.d d:njin nun^uburkjfi Kdekah. LalaJi mfmperJtcmbuij hula yanjj 
tslih dif.t-ldajkan Kdckjhjriva J'J-Ij mtlipj; auidikjn h>rfcihr.vi 

L7Bji Makiudnyi laJiJi orary jrinj yang muighi.Liilun nbi dan bclap jnelalujunnya. TU 2. M. GaQARaH (SAFE BET]XA> ILZ 3 2Tf. Miii |Uu haniu uul rn^sdiBkin imt 
nuitjilkin qju TilJfil mala inU.h.uiljJi, 
tyqhwj. Alfcrii iin RuuL-Nya. ikon minrio- 
rxapmu. Dan jiti kunu ticrlmubil (dirt 
peiigmni'hiLnn cibij, rntki biEjifiu pn<& 
harCutm; fcaniu Udak mcmjMliays dan ri- 
dak i.U'Jlij diiniayi. 

2SQ. Din jLki J.QitOj tMfllUtf njc ]CU> dalflin kc 
lUlUin, nuki herilih cmEjju'h uuripii du 
beikelipuifuv. Dirt nlciljtdtlCihklP (if 
bosun llU.u (*ril'Ui UtuiL} |tu, Iftbih 'haik 
Tje-EjIllUi jlk* kiir.li menjetihui. 
-^ -"-- ,Vi -*l'v-"* ' •- -U -\" 
/** -- J \ ' - 2tJL. Din pelihflnJah duimu d*Tl (uib yuij 
tejjidi pj.da.} liari ymg pidi waktu icu ki- 
mu s tin hi liJcrniTjailkin IcpulA Allah. 

KemadJan misdJi|-rnaiift(! diii dibtri 
'bfllunn yang icmpumi tEihidin apa 
ying EeIjJi dikrrjikuiuya, xcilaiig mtrelu 
icd-ikitpgii tidal; duaiiyi idmifciltin) 

ArmJuun da-fam mrj'j.rncto.h. 

26 J H*i <VTJ^r-o[iii£ }'»i| berimin, apilillj 
lcirnu becniLfvniUli ' T ' ] lidtk. if can. 'unil 
untuk »ik.ru yuiE diicn hikiJi, Lcndaklah 
Ksnuj memjltfViiiiiyB Oin hendUilih se- 
aling, penulis di anbkri Vimu rnenuliikan- 
nji ncoigaji bcntr Dm jui.Ea.nLih prmiLix 
mgjsji inicjiuliituuiva JebagaiiiLuu. Alhh. 
lt!*h rnEngajaxkuuiyi, jtuJu. ncnduklali 
a. me nil hi, dan licndaklah annj yajii; 
lun-hu'lang :1u mCTlaimlmkkiii l.4(?l yiHi- 

akin dJIum itu), dm tiendakjpji ii ttei- 
tikwi kcpidi AlJiK TiuliiJinyi, din 
jinganlah u ntEnfUTingj xcdilcitpuii dui- 
podi huUn^nya.. Jiki yJJif beiHuiuig lEu 
OSinn JPiiR lernuh ikibiyi atiu IciiuJl 
ikcnrturinyil auui dil ■enddfi tidlt mumiiLi 
iriergimJaklcBri, imii ticndafcLah waiinyi 
mciigiJiJik.kici den fin jujuc. Did peiiik- 
liiaJjAh d«nzaiL dill <UUI; ukit diJi lHJij- 
aitnjt Ltlnkj. dunu[«Jim>. J'ti cat idi 
dm i wtii* ictekk, mika (Mktv> KoriiK It- 
iiki dui dui cranj pncinputn din tatsU 
lakn yjjit Vimu itlliiu, lUpiyi |iKa ^r-rr.r.f 
lupg rnaka kotiDe list fflCH|?neHk«rinya . 


J^iJJ. 


^i—e^-u u-xvJsJj bj^= (J^^^^t^i o^^.y^i> pi .j* ^- [ ■ ^i. 


]TJj fl^ntiu rmatn iiLih. teptiH tuipjil brli. brrhylim piu'jn t lEju trt-*-mtnyew» dui leb^Euoiyi. JCJ7 1 1. AL bAQAKAH fSAFI BETINA) 7] 3S3-. JajigarLaJi siiii-oaksL lEu enrgSrt (rmcffl- 
IkjJ ktlfisJlj^Il i ipahjul mcrcliB Hi- 
jiliijjM.1, dan jinjjinlih kamu iediu in*- 
nuLu h-ulang i1u.. baik kccil niaupun btUE 
i»rnpai bdlij Wainj mErnbayirnya., Yiiig, 
dtrndkLaai itu r Ichrih adLl di [in AlLili dm ]e 
bih dajiul menEualkaii p "likSLaJl Gift k- 
blh dtki.[ kepada Hdfit Cm?nirnbu.lkunJ te- 
rafijanmu., {Tu.luLa.n mu'irnibliTTiu ilul 
kecuili iifca imi'ajnaJDb LEu pErdigLnEan 
Uifiai yart* karliu | Junkan di incaia kaITUJ r 
rnalu tsk ada (l^sa liftfci ka.mii., |jijj 
kimu :Ldak rneTiuLitniyi. Din peisikii- 
kanLab apabLli Virnu brrjuai b«Ji; dan 
jifiKiiilili u-pnulLs dan wkn iaLinE (ulil- 
TenyiLktkin. Jila Icjmj lnku.kui CyiriK 
demikiam, zruJca. i-isunrrjnnyi Kil itu. 
adaUJi sualu tcTaiilLan pidi JLrimj. Dan 
DCtlalwilatl k^pada Allah; ALLah lnnij- 
»j.irmii; (Un AH*]i Mahi Mtrigs Lah-ji 
le^ala stsuiru 

JUa kamj dnlara rnJEJiUnBn (din licii 
mu"iTniJaJi tidak wears tujisi) Kflaf-j; 
kaniu bdak mErnpEroleh learana, prnulK, 
mala huidaklaih ida baaing 1ang£Li:igari 
>in|j dip^-ffinr; 1 * 6 ) {okh yang bErpi- 
ulang). Ai;an ce-jijii ]Lfea (eblidafl klinu 
nicii-uoiuiyii itfMgjxn yami. bin, nuk* 
hcndakHH yuLE. dLptEtayai Ltu nenunii- 
ka.n ama-na Ln^p (hUBDKrijaJ dan h.cnilak- 
lal'i La bErTakwa kcjiadi 4lli|i I uh-UUIya; 
dan jartKlrJah kiiriii (para sakiij mE- 
nyernnLin^ikan persiksiin. Dili, licana.- 
Slapa >ang ir.cr.yLinbunyiic.inTiys, jnajca. 
jEi-jnggiiknya ia auMJah atajie, yarifl her 
iusi hitinyi; dan Allah Miha. MEneE- 
"ahiil Spa s--in.s kamu kKijikin *-p-\T-i £V i'i>r"- j i _ f jr " >r 

2R4 K«pLTi_yaa^ Allih-'ih -.c!f|iil,i .4[u >3tlft RCH di 
JinipLdan a.pa yuija-du. di buoii. Dan jilrji kamu 
melHhifk^^ *J>fi V^rij add di daLain. bitiru .-= 
a1aj kamu mE^.Ltm^mn^Lkihr.yi. nuLaya ijji^^ 
ALIah si: in meir.nTial: pe:Jl|i;ij.n^lll drrlplr. - ' 1 

klriu Lcn'anc pErbuiEannu inj Vlitj 


^i*i J*^ ;■_:.: i j 0+irt+? tU :i | Hjii*n? to iiKp.nr».n i.ti?rEl dij -Ui-luan mU sir- urn* Lam riJiL prri *yi -ncm?t:ciyii VI Z. AL BAQARAEJ (SAP] BT.TCNA) JL Z 3 AUih niizi^arnpun: suipa yang dikr 
ll-ci'idakL-Nja liir. jii-rjiylXu *iapi ring ib- 
fcthKidaki-Nya; dan AlUtl Milia Kuaia 
j.ui jcgili iEiua1-j 

I Hi. KsjuL telaJi berima*i kcpuria ^1 tjirt'ir. 
yaTip dlCin nka.n Lepidjnya dap Tu.hi.K- 
iiyn. ■.l^mjkJlr'i pu]a ^rang-cicana; ya.ng Imt- 
imin. 5eTHJ*nya bCTinian kepada ALlih, 
rna.laika l-miLiikal-h'ya, kl Ub-klUlj-Nya 

Ja-i TuiiLrud Nya. rMcreki nicrij^u- 
ka.-'M: "KaniL "ijuj. m<m:]Edji-l!*.Hakan 
Jiilari (Wirattgpui!, (dencan yang lair.} 
dazi riiLil-risJL-Nya", Jan. merEki 
rticiiaaUlaji: "Kami din^*; dajl i.ah15 
la'Bl". (Miidta. benSc'i}. "Am ptmillh 
kimL ys Julian kind daui JEtpada r.njkaj- 
liJh tcnpul kiiTihili'^ 

2H-&, ALlaJi ddak mernbebini ISturajig nieliiji- 
kir. iftS'-ai di-ngar. Jtiiin^r.-jpjTir.yj. J$ 
mEndipil: pihali fdtn fcelafiikir.J yir^ di- 
iiM.|-.ikiiL-iyj dim ia mi: iidiffl' bik^L 1'ilj.rL 
kcjalvicBn) yuan dikerJLkuinya ihtot-cjli 
beTda'O: "Ya [jJian kimu jinganlflh 
hnpkau nu.kurr. 'Icarni jiki k4 H'J I'Jjja alau 
lumi ^Emlih. Yi TuLnan la.mi. jsnpinlAh 
linciiii DeUankin ktpada kini beiiin 
yang beral sehi^iimaiia Inuklu bEtaui- 
kan kepada fTajL^-Grajig Y^V. ftfitluir 
kamL Vu T'JliBft k*urJ r jinjjjiLak F.ngkiu 
pikulkan ktpida ka^nj tpi yanp tak ung 
(Up kanu Tr.EmikuLnva Hr ;[ ] ma.'afiili 
kirni, )r'"i-iur.dih karni; dan paVnnrilnh 
kirni. Fnjdfai...|a]i Pcnulang kinni. m-ika 
rnbngla^i kami [erhiiliu kaurn yang ii 
iV. &3i£*$S&*iJpwj 3 _A^^' ^ti"^ ^^Ju *****$. f ~ffi\i< 

■^ fa w "r ■■ — * PEMJTLP I. Mrnjc-lukan HchErapa ihukum .-hi am a^ir_i Ulirp. 

1. WfnpEniLkikin btbEnpa piruTTipaiiJin 

3. MtnprrniiLikiJV hujjajh-hjijah JUE 3 t. AL BA.QARAH ISA.PE EET3XAJ 'i 1. rsaL^ni sural Al Haqacili dts^b-utlmi Nabl Adim in. yang LaJifcijrm dn.Lpt ikan TuliaJi, *.- 
dajig daliiTi sura: Ali '[mca-i disekuttin. ^ernani: kuLaliirin NilH 'lii l.i . valli Iced^S-jLii. 
nva ddjadjkui Allah rr.fTivimp»n.E diri keliiisun 

2. Daiiin njia.1 AL BaqnrjJi dfal daji perhua1.iji .iTuiji-Qranp YiliTjdL dibcntnri^tin icc+ij. lugi, 
d]S>.:!ii drnKUL Jiujiah unluk irvemiljiiL.an hujali-lnijali m«relci yanE. mem he la V^ictalin. 
Sfd-kTiJt daJajn -surit .Al 'LMitjji dibfn.Lan.Elt an hil-Lia! y-ir.E itrjpj yaup brihuhung an dm. ran 
■Mini HiUWA. 

3 Kuril Al Kiqalxh JiniuLjJ ileii^ut inruycbulJEaJ Ufa julurVEin minima, blah. uraqf-UEajiE 

n'.u'nim. (usiu-c nna; kite iUji oiini<:irife raumfik. *edaA« auii AH "Inirtr. ilimulil dtfliui 
rr.ftn yttiuiknii orariEnOCiiift ywig suVj rrentiViltan j^ii ymg. mutisyabLriadt dengaji ra^il 
y-ung salih UTitut rr.tmfLtrj.h c-j^nj mn'Tnir. din mEnyeh'iirkin ming ying rriernjiun yjj Vs- 
aJilian lalirn rncnLi VLLk annyi, 

4, Sural A. I Uii{araJ"i divudahi -deTigaji pet mfrncinan kcpada ALLuh agaT dumpur.i kruUhinkf. 
julahan din kEaJpa.ui daiim mtLiisajiiim ta'al, sedan* jural Ab v lir.ran dix-jdiru deneaji 
pennDh.i»iiD fcepada Allah djaj Du intmberi pahali atai imaL fcrbilkan hajUM-Nji. 

5. Sural Al Ikiqajih iLknuki denEin meriy eta linn afalnlaT aranE yui; bcrlakwa, .wdajig airar 
Ab 'tmraji dimuLaj dengan p-erinLah LriLik-wa . 14 J. ALflMRANlRELL'AHCA'lMHAN} *■■:. t. ^ ALI 'IMRAN ML Q AD DIM AH 

EurU "All "tmiaii" yant UCdiii da: I iDJ lyit ifl] adlllh |ueb1 ,, M■»4*^^y■y J, " DinJirjJtui 
All 'Lrtifan kejenj RltmPBl kkMth keliiirjja 'Imra'n yang di dnLam kisih i"u ducbutViTi tflahizjji 
\l\y\ "I ji a j., pETurnsari kEjidLinTi ya dengan N'abi Adam i.i , kEnabian dan btbcca'pa mu j^iit- 
jiyi. ier1a liiietiul puis kcb.li: run Miry am pjLeu 'hurir,. Jbu da:: Mibi '[q.u.1. 

Sunt Al BajqaiiJL dart All n lih:iH HI] dlnanilkall "Az £ah(B»»ni" idua yin£ ctnujlinR). 
kaicrta keduB TMiaL Ifl] ni«iym*kBpl£»n kil-lliJ y»n£ dlStmhunyikin rich pjra AhU KLlib. leperti 
ktjadun dan. k^U-'hirnn Vibi 'Igi a 1.. koriihingin Nihi Mutism mad i ,i.w. dui sebagamya 

Pokok-pniak injiyi, blih: .', Kcimancn. 

UaiiL4aJH dan 3]JSflfi-4i«iiri yant mtinbiii tah omrm Nascana >ir^E ^i-pmptriubni.kaTi 
NaTrL Un j ,5..; kcisvhLdan tdaJah da-nr yan* dshiwi nlth. i* iy.ru K nabk 

Mns>'i»Mj*li.TwTrhiit4liilah, laraiiBJTi mcUkukan ribi. 

ji. Kix/H kisah 

Kiffll; k*lui[jti "ICfliafl; pePinn BltUT Aan Ubud din pelajmn yan.£ rtapit diirnbil 
fliri pidxnva. 

*. Wf * frffl iWi. 

0<uLC3|Un-g3long*n ri'iaruifil daUm mEmahami ayalayat mulaxyaB'hiluj.t, ufat 
sifit Allah; lifaL nrang-ncinjj. yuig h-crtakwa: Islam utu-slu nya i£ima yang din- 
diiaJ 4 llih F kcmydliii4an fiitrmmbll ntajUi-o.T uij kifu iLbagiL ie m an ktpeKayaan , 
pcngainbiUll ytriin JUJl pBia Sibi (i|e!h A|lih. pEriLrnjiarnaan-periiiripamiuin; peri 
ngitin-jiEnrLjitan lerhadip A.K.1L XLlih; K.i'bLh idaLaJi rurnih pe rib a ill tan yaiig 
tcrtua tlan Tiutti-bukLuiya; faeJah nnji^in&iLi Allah laaul niiji-nrj-fipkan [ipc-ianNyB. JLIZ 3 3. ALI IHKAM (KELUARkA '1MRAN) TS 

ALI 'IMRAN (KEL1MRGA IMRANJ 

SUKATKt I I lOOiyit LltJi^aii mrnyebut rumi Allah Yuig Mahi 
PErnucsh lagh b(|hB fejiyayaiijj. 

K£±tf^yJ .V £M jV KflT UaSAA N ALU ft 

jit Quran dan Kireb-kijan >flif lrbtlurr\ny4. 

1. JilifU-in traim 

2. Allnh, lidak aifa Tu.hj.ii i!y±be brrhait Jucm 
bah} mtlainkan Did Yflfiit hhdup iftn. lagi 
wni-5 mtnffiii rnpnf^[\ii ip^kttijjfc-iMy* 1 * 1 ]. 

3 1>]S i"li-tn.uj-unl(B3i A J Kitin (Al Qur'ui ) 
tcpadjmii driifin scbEnimyi. mizil- 
liEDirkan trtab yajig Irllh iLMurucilCJ.IL frE> 
hElinruiya iLui flltfiuttinkin 1'nmi d*m 
]fljl]. 

4. sebriurn ^Al QUi'ini, menndi jifTunju* 
bogi lYinPUiH, (Jsn Tina mcrrunjnkjn Al 
Piijqmril B'S -| . iEsungguhjiyu oixag-Gcajip 
vsny. lufu hrrkidap lyal-ayaL Allah alaji 
Tr.-mp«cal4}i iLku yuig be:a.[; dirt AJlali 
Mini FcrkasL lap intinpMr.yii talaSaP 
liila). 

j. SESUTLEguhnpa hap AJUi tidal aJi «'Li- 
pun jfart* cecKfllUJJlyL dL tiupiJ d-in mill 
(puis) il Hr.j;i1 ni*l»h yanp icicmhcnl/jk larnu dsLim fB- 
him lEhaBBLinini dilcth«ldakL-Wya. Tal 
aJa TlIu.il (yj.ng bdrhak d 1 wrribih ; rnLl.iir.k.i n 
Dl*. VaUK MaJia Fcrkaia Uri HaJia 
Hijj.ksjr.a 0^1 

a," -sir ' "^'W — 
i IHLf MilfEUdnyA A.II:H;-i/iir:rn;llJT Uii(i r (1*11 hUrtli 5«-j isinvi. 

LtJj. At FMrJ*i(T tfbb kitab yjng mcmbrdakir- m'iri >iri|; twrur din yinn uJLh. a, 3 AL] ']M RAX (X £ LU ARtiA "JMR A N) JL'i 3 7. Ujfe-2lh. J>S n fi r-ienu.ninkj.r- A; K i 1 j "h lAl 
■Qur'jn J fcepjJi jcj.ir.ii. DL anlari i'ii i'lnj u 
adi ayatayaT yjjig inu.lr.kajr.'lil'-''* J ifJ ■ 
laii pOfe-sH-rJUikrik i« Al Quran dan" yang 
Isjn (ayjl-ayir.) nvjtiiyurbihai1 lafl ) 
Adajiun nn rang- unrig yanp 'lalun haLliiyl 
:nndnng Icepada k:siu1in, rr.ila. irjirtk: 
mur^ikutL vrbzJLa^ian ayal j.yiL >an£ niula- 
lyiblhat jiiljk. i "itnJrilliLila n JeliuIi tar 
ujiuk Tntiu*ri-t*[i Utility a. pariah lI lirlaJc 
irla. yang mdngetnliuL tiVilnya mdilz.inkj.ri 
AUah Dan -jriTiu UTj.n,i j-ajiu. rnunilaJa.1l' 
ibr.uuyj. btrkiCa- ""KanlL hcrlil'.in t^pida, 

iyaL-sya1 yjing. inut^y.j.biha.:, semuonyi itu 
d3li si-q Tiihan kami." Dan tidak Jipj.1 
mengarnhLI ptlaj.irin lilaripadanya) iiicJaiii- 
*jn L-rani; acajiu yuij bcrakal. 

8. iM-errk* RenUi'i): '"Yi fun in kanu, 
jinjjjilah l.ri^kau jiJikin hati kami uem- 
donp, kepuda V'stuljji icsiiiiih ElnjJtau 
her.: pdtjnj ji krrpida. kanu, din kaunia- 
kanlaLl Icp-ida kanu lafanal Jan Slsl 
Ejujfca.ii; k\a:Cla ]GMiriKjtfu.lln.ya tl'ikd.i-lah 
Halia Pin'ibt/i (kiriiniij" 

9. ''Ya. Tuhan kanu, sdiunu^uluLsa bniiKav 
nirupj^iivi.jLKafi n.iil- ■■ Sid UPtuk Jmtni- 
nirii ptpiblli^n [lajaj hpri yan£ ilk adi 
krraguan padar.yj.'" SEiuHgguh.nyj. AUah 
f.JJc nenyaJahL janji. 

flJi^iTaffK Ji'Eafc idpaJ-a onanf cvtfK'jf ttf/fr dan 

penfpruk rharrtr .'j^tfJa 1 cfurMrjwj. 
10. Stsimspjiihyi urann^*njs yanj; kafir. 
TlAna 'gtr.rii rlar. suiakanak mrrrka. H- 
ililrilpun Lidak dipat niciinUk hi Via J 
Allah (la:i mrjcki. Pui i"iC(},a itU ad* 
lah TjaTiaP JjaK a! Ipl rifc-'-SkJ., LL. (fciidiij, ndLCtk^ idalah laperlj keada- 
an Kaun J-Lr'Bun Can oiaiiK-L-ruic Vang 
sebeiurnnya; rrcccla rnH)dUil3Kin ayat- 
lya: Kj.mi, kirtr.a ini A.l|ah maiyiK.ni 
rr.ii cki Hiwbabkin dau-rlr^a meid.ka. Uaj> 
Allah nn.cii. kviai i ikia N vi. j(i ■- . -■ J •■ J^'^^'J* SjA^^^ i yi4^. | . | ii* * 

1 ja J " p "C '*' J ^ J ll l"^ T l^rr *^^ ^'. ^ ■ -""T J - - - ' **firi y^" ' a ^ *jt»I ■* "*!' ™ ^ t "l ir> - 

U^JhjliiAlra^'^jlo^ 1 ifJj 

A.yal y*r\t ™Mar*aBi iilLl Pjil-avji vanj ■d*n l i, d*n m^ii nuki-jdn.r/1, rUpic dipihjr.i drr 
^KlKi iMvd^h 

'ldj^rui'jk dilim pcjiff-jDLn avLMyic .VuniyaaDitiatt. aviliyj: yuiK rr*rjapdu-if brl^npa 
ptiirjctijE. dui rjiik dipic dhuiluitin ub man yinR dJ"ukjud ki^uaJj ^iuJiTi d.|A£Jidic| ifctti 
mmdaJar--: Jlau i^il-ayiL yirji FenR^rLiiiinyi K*pjf» AQitr viri( -inengtuhLii itpea-b lyaf-ayac 
Fuil Irerliv'bu^iirju- dtngin r i-h K i}iilh-jfuiti riii-ulavi avarivic yap.! men^crud -jji kiunLL 
rvrua, ntiakh rfan Iain-Iain. JUi 1 J. Al.l 'IMRANfKELLAJtGA "IMHA.Nl 71 i'l. tLntXtnin: ktyaPL -Liiatig-uiAitg ys^i! in- 
in ^Kjmd ji?*[i itur- dlkllMhkir. i(".i rf.u 
nia mi) din. aJnui d Lg.i r ui ^ Ice dila.Ti hetj.- 
ki Jih.LH.rujn. Din Llulah tcmpal yang; sr 
burul: -bu riikjiya". 

LJ. SsiMn^nhnyj 1ejih adn 1anda hapi karau 
Jia^s dua [Tjl.iifan yanu Ifcloh bcrrcriL 
' tErtimpurr ' HS I . iEgol^gan 'agcpeiaTi^ di 
jalan Allah dan ' se£c lanear. J jang lain la.- 
fir yang. drr.gir. imLa kcpila nieJtial ilJ^r- 
akir.-akan) oriMC-jran^. nn, i'unun tfijl Xa- 
L | u ii'Jdh -nrltka. A]U v i ncPuMalkaTi d*- 
r-nj.r. bantu in-N*3 siaju yang dike 
hendajti N ya , 1< mj n pgj/inyL pidu. yang 
diinilcin ilu Ik: da pal pcJajaji.r. bud ■ j : i 1 1 jl 
■Ortl-.c yaiiK -aitlhuU n ySJ JlUti hati. 

Li DLJadikan jndah yadi .; pfinditltin J Tiinu 
ila iMinain kepada ipiipi yanj dL- 
inginL, y j i 1j : ULniLiwaiiita. uiai.-iiLi'.<. , 
|iir"-" >'ir.f hjnyak diri. jsnn ttiiai, Mttij'. 
kuda piLihafi, blna1sTl|j.-h-iru.-.Bng :cc- 
■rtai 1 * 6 ] dan twin, ladariy.. Ixlaii ke 
SCnfiJ'iKrir. hidup- rii durua: Ian dl sLsi, AllaJi- 
Inh icrnpir kemnali yin.j Viiii ( mrga). ]3. Kiukkafllah "[ndcikih. aku. kataakan kf 
yaiaarmi ipa yajlg IdlilJi bilk dan yang 
dtinlkJaTi «u?" L'niUk iiziflg-Drafl^ jriiij 
taiUK*? i.kep&fo ALat.), jpis ysi [uher 

nlfJCkl sda *ll[£B yiri K jpcr.£i|:.r dl 
fcawalUiYa "in£ji-yJlujnj\ mcifJcj kcka.1 di 
jULunnyi, Dan ('mtrfika dikaiunlaj) LntcL- 
iitcri, jan* duu Lilian rf:U ktcKljljan Allah; 
UajL Allih Maha Medial Utaji HaJTlb*- 
hilJIba-Ny a. 

16. fYa.h'j.l SilnjB-OtanK j-liijj btii^a "Vl 
Tuhan kami. scffjngjnjhnyi k^mi rrlih 
SerLiTjiri, mtka inpur.iljJi M^aila drata. ka 
mi dir. pdihjrdan kami dad siku n«- 
raka. vl 

j7. lyaj'ii.i <:Tin$-urany yuif Sa'Ua:. :' : i"'ik l»- 
ria:. yarij; «1sli tl'it, yinj? rfltnaHcankan 
haitaJlya fdi jaJn AILj!i\ dan ytr,£ m±- 
■■■!-■■■: . u*nnLw di mkhi uhiir 1 ;<1 | 


* *5- ^■ J ■: J ■ ^jj. '. - : -il -^ -'I' 


,-t *r .■; -- . *»*•* 


185) Per:tmuj^! dua gfil.-in^ in nu ■ ar.uia kau.Ti rr.'islu-iin JsTi|iiD kmrr. maiynkan. kqadi iiii"n pe- 
ring Didn IJiiu jiinia uitj le-moil yinf icrlrtik a^tazt Mekih drngin Miduiih di rrvn. itr- 
dajpil tiiIj ail. 

y*"K Jir^tnijJ lirnpir, huiilanE 'nnn di iini ilih Vwx'j nrtLnit>^[ ytrig ltfniiiuV jtrui iinia, 
Irmhu. h|iiiK|ii|j. dirt b-n-h-ij'. 
jh'.'l' .^dJiur uabrj d±h±lum fijar i- :-iviriiriinp nie»d±kirl mbuh. 1861 73 J, AE.l'lMRAN (ItELL'ARkA'tMRAN) JL'Z 3 ftrftysmn Afk1\ rd farr; kenaan dan if- 
Otiflg h iVyfl Tfrfd sgpma yeng di ridhai .Y>a 
Lb Allah m-ftn^(iUfc*n h^hwauTiva ftd-ik nd* 
TuLar. (fang bcTkak din-ailia}]) flrfliinlwr 
Dia. Va.n^ nnrflC|ia.klaii IfHCiiUn Pifn Mali.i- 
laldaD L'ran^-eisnt .Virng, herd mil '"J Ijufi 
rrir?r YJ.Uk in >'J.nj dcrriik iu=i itu>. Tal aiij Tu- 
hiin (j-dDE t^TKak diKltitah) n.cUmkan Htia. 
Y-ins M.ili.i PiTkasj lap; MaJia ckjaisina.. 
L9. Sfiiincjulinva agama. (y ujii; diridtuii^ ili 
Fin Allah tiaiiyalili Lilrn. Uadi bcri*- 
htih orann ciTiTijr yana. htlah diVien A) 
KLt«b ]BS J krLiiili lEJSudali ilicang penar- 
lahmn kcpadi nicnka., Vi-ref.* IcdEflgki- 
Jn (yUif iJij dl 111 tola IliCHki. UaJin*- 
s«i'S l-'»r.(! Kifir leitiadaj) lyU-iyji; Allih 
maki ]«fij ngjjjhnyi. liJljTi uti^dI cepic 
hiiat-TYyi. -' -,-■■' ^ > - ■---* r-— ,*-♦-■ ,T it 2ft, Kemudiin jLka me:eka iinciLdelMl iamu 
(irinliJin ktl^rtilafl lalortO, niika kati- 
tuilah. "Aku men*«atik»n duiJni lc- 

pldj, AllHll din (ipnilcLin pull) ma.Ti£- 
ntinft ya^i mEnpkuliku" Din kill, 
kanbth ke-pidi Dnngnrang rang "ElaJi di- 
Iters A. I K.Ltab dan Lcpsula LnUij-rjcani! 
vine urami 150 ^ "Apakflh kilTIM imtU-) 
masulc [slam". Jlki mctks mMnk Mam, 
«tunt»jlirtji mtftLl Ctlih mEndipit r*- 
lMiij'dK. dm .iLfeH rntreVa b-ECjiaLinij, rnaka 
k/cwa'ahfn kirnu rinnyaUii men vim pad 
Jan Uyjt ayif Allah). Dan Allah Maha 
Mclilia.1 ikin. hirnba lia.ir.Di.-Ny a. 

fllirtufr tiSjilJIJCf 
21. Suunrfll h-HVB Cff*n£-ij[Bci|j yinjt kify ke- 
padi iyatays 1 : ALLah dan rnemB'jnuh pa 
m, oflbi yjinft mrmanR iKiak dvhenarkan dar. 
nicmNjiuh utatip-tjans yaru m*Ryur.ili 
iriBTrj*ia hcrbual idLl, raua gerntikTi 
kanlaJh nurEka tahp--a. inEceka akin rncnr- 
lirlia !litl yiru; prdili. 

22 Mereka LCii ailalaH OUPA-OtBnfc yajifc ]e- 
Cyap 'iiiBhslsJ irriil-irriilTiya di dunia dan 
ikhlrit, dan Tncrtta irkdi-kili Lidak 
mcniiKTulLk pEnalu4|j. ^l "m.- " ■' 4 -L V-i "Tl *' f-* tl£ H- i ^E ^- £ 


:_^ ^ jv^ 'rf^ c£>jJU*j -I' 1 ^i'i> uj US^ .^l^ 1 ' o' W-^^r>^ .jf-^-V ^ J i>^B J ] M)'| Ay j: lTiI anlul m*-iijrliitiji mutabal otitic- an nR berilwu 

1 (l9j M ikiuilny 1 u!ah. Kjfj.'bbLit' yuif di(u:v ikir- irtt|urti A I Qui tn 

19P). Lmim ulmyj ialah unnR yirj lidtk. lahn ^Jli e*lj 

MiTiurjt Htajciin Lhli LaCllr y*n* dLnutaiirt dentin mnni lalih ocioj; muiyrj. Arjt yani Cklik 
1ahv 'ulis tji-i 'M±n,rii| itt^iiin >jn|. lun ulah. c:ing l;uij i-uy; Lidih dibtn 41 K iT*>" IUZ 3 J ALE IMRAX (KELUARCJ-A '3MRAN) ■■v Ckerig-oranf Yahkdi btrpa-'inx ufan Aufcum 
4 Art. 

2i. Tidalkah kirnu m<mpE[hiilikj.n nrajif- 
OflRj yailg Ulitl d:bcrl ^ahltiin yajlu. AL 
Kitah {Taunt)- niefEK* iLiBr'j kcpid-i 
kiliti ALIih mpa.ya. kit»b itu m*ne1qj'klP 
hukum di mljTi merrka., kcTnu Him se- 
blliljtlan dam mEreki hernaling. dan 
ITititkl iCUJu nnrrnbijLitani.'i frtrKfiir- 
HP) 

24. Ha] iCU adaLiJi kucitft ir.rrrkn rntngiku 
"Kerni ci-dak akari dlScniuh fr]eh apl ne:a.- 
ka kcujuli hebEEapa. ha[) yapjj fUplL dt- 
hltilfiz;". MCirki dLperdayakan dalarr- ay. 
mi rnE^lsj o|f.Ji a pa yaaic jkLiIl. msrEka 
■da-aJikan. 

;5. BH(jaLn'a.n-ala.h naPU h |ibti|]a. mncela 
K.arm kunipuftaji di liiiri ■iki.imai;- yana, 1i 
dak ids k^riguui reoiauu; adjaiya. Dm 

-dJEEmpumakan kepadg 1]>|>1]ip dan 
baJaii^i a pa. yang; diiiiihj.kin.Tivj cedajig 

rnrreJci ddak dianliynd-Tujiiksm 
jSt^^.T-^h *"« krktiajaan dsr. kchmaran AHoh 

26. KaiaJcajiliJi. ">'ahii Tur.ui Vina, mim- 
punyal ke-Ta.]aan_ tn^KU StfiLkaa Ictaji 
in ksjudi ruing yana. tUpkaO kElmidakL 
ilii'i Engkiu L»but k.ErRJij.n. d,iJL l-Mjle; 
yaji^ EiiEkau kcbEndjli. Ena.kid. malia- 
Ican r>ian£ yan-jj Enpf.au keiiEiidaki da.n 
hzipknu hinikan Ma.ni jlne ZmTtau 
Kdivi'iJkki. DL tiD£a.n FngkauUH wjala. 
fcctaj ikar.. b'ciiinjsuhnya F.njjju Ma]ia 

It'll HI a til S-EEdJl iTSUltU. 

i7. lll.i^iiu niasuVkan rrj.lj.Ti kf dalajn slang 
■dan En^Kau nm.'sii.'kkan vianf; kc daliiri 
malan. Fngkin JtcJuarkir. ya.ng, hlduj 
dari yui; mils, dan Ir.pkiu Icluartin 
jartg mill diri yniifj hidupl^U . Uan Fnj- 
ktll bcji :*iki lian-a. ya.n^ bii^iaj ke- 
r^ndJJiL tajisa tuia* (hiiaik" 

..d 


il>'- 

'"d •.''] > ji<- ■>* i(£''*T'^ «* 
— ; jT^* "" ** " ""■' if" * "-'if I-' L4L.I. FrfTi*jnnmulKLLnri rrjcmhcrt jnih.nl jti(jK 1,-ir jiu dentin rritn^rljirtin uuk lyan dun 
1«lu.r, dui 1eIui dun ayan Dui ilijiai ufj duEiikir. hihwi ptrgituin ktlcuajuri dnnu.ii buiia- 
buipj dui ~.unbu.l ^tn^Uiuivi ittuiru -mai idadih mtnurjr h'jkum ALia^i. BO 3. AL[-[MJ*AN(KFUrA&rrA']KRAJU) 1U7. 3 Ijuwrgprt hcrpifurk i.rpaa'a nmnf kafir 

3.R. JangiiiLa.1i nunj fining miTmin rricng- 
amhil arang n^LTig kafir inErvjadi ^.iJjl'-ll 
dcri^art iriCHifiggaLkin Oiaii^-utfinE. miT- 
min. BHiJupflR^R l*rbuat dcmUmn.. ms- 
caya lEpaxlali :a can perln\ingjn A' Lin 
t*cuili kucm [siiSit) mcmKLihara din 
dip. setualu ydJl£ ditakull dan irterr- 
ka H.in AlL>i rt'i'iijtenTijlJ 1 1 a n kami: 
LcXmkdap dLri (hksa) Jfjn. Dan hinyi jce- 
pids Allah kcnltali (rum). 

29, Kalakanlah: "Jikj kamli msiiyEninujiyi 
kin apa yanii idi dUim Mtim'J atau kamu 
iTicLaJiirtunny*, r Bin Allah mErgEtahuL" 
Al|nh mejige-tihji apa-apa yajig adi dL 
kin jit din apa-api ya.n.g ada dd humL Dan 
Allah Mana K.uaia ali> iqplla teJliHU. »W' > lij^.j^'j^k^ 
30 Pad* bari. kcLik-i tiap-tiap dirt cnnidapati 
CEEala kebijikajL dUuudiphdll (uLrriiik.jTiys;,, 
b«gnru ijugaji ItiahaCail yafii: "ciiJh dlksrja- 
kannya; ia ir^ein kabu kiranya an^'a A 
licn.^in Lnari i1u ada nui vans jiak, djr. 
A]luh cnEnpirinEa'kan kimn kckiadar dm 
IsiiiaVNya. Dan Allah. sj.11.5jC 1'cn^avanE kc- 
pjuk haniha-hamba-Nya. 


31. HaTakanLali. "iLKa kamu fl>enar-lMiiBTj 
mcnr.tnl4i A-\a\ Lkutilah aku. luicaya 
Allah mengiiitiL dan lnLiicanipiniL duil- 

Mato t^-flyayaiit. 

J?. MUklolsh: "IVitLUh ALIah dan Rawl- 
Sya^ jiia kamu hErpilinj, mika se- 
rjngETjhr,yi AllaJi tidik riivnyukai niang- 
1. ■ c lL-i 1 n: ka[b r '. 


KtLOAKGA MfiA.V 

KtU It) ttw*'n ktrlfaFjxr 'imrtn. 

J J SETJTij^jhnyi Aliin tELah invnnlih Adcnu 
Nuh, ki-luirFja HiTanim din kcljaTga 
'lrniirj melehaki njali iimat lii mail 
mtreka muing-maiinjl, 


OF J *_- d2sjdU^^$<3^ J?l> Will jftiKiilh y* flL'JijMfl, l*nig wmin K*nt ik!it.. jajs ^eram ptn; impifi jKlindun E iiju. pfnu- 
laHjt TVt I 3. ALI 1MRAN iKELUARGA 'IMRAN) H] J4. (i*h#gai> ui;ij kthj pi nan vjnj. isthijiannya 
(krLurunarO d-ssn yunv L-iin. Dan Allrih H--"- 
ha MeHdengai lap Maki Wttij=tahui. 

35. ttrgntlihj, Lteljka i^tcri '|mj»n b«ka1i: 
"Ya Tuhanku, Jtfvjngeuhnya. iku me 
naiirtill ktpSdl t11.5kj.-u inak rang di- 
lam kgncHinjpulQj mtnjBdi HailLta. ying 
aJsJi din berk, hid mat fdi EuiluL M^qdiFj 
Xai«3ia bti.i wtinfialall intiic) lEu diri- 
pailjlu. Seiunggjiiuyi FngkauliOi Vlflf 
Hahfl HCi'1'Jtnpni Lagi Maha Menge- 
tabui". 

36. Maka (allciEi ixtferi 'Imiart nuLihiikan 
anat ilvi. dupuii ln-iViri "Ya TlPhtntu, 
«iuTi|p^hir.yl aku melahiricajinya se- 
nary; anak petrnpuiii; dan Allxh. lebih 
mEUgKlahuL ipi yinjt dLlaJlJikannva lI-ul 
dan 4ILaJ( hiii-Liki ndillah sepej'i ""fc 
pcTEmjnian iilunfjrjhriv's aku teLaTi nfif.- 
Hamti ilia Majyun dirt ilii malign pcilin- 
dungan untulnya sfcrLa anakuiak keiumd- 
ajiriyi kcpida •jKmELth.u'llJL) bnjtkaju dari- 
pidl tyutan yang Lrrkunik " 

i'T. Maka I d luuuiya rncncrirriinyi (vKlpll 
nazac) deftjjaJTi ptaieriniaa.il pang tu.il, dan 
mciididiKnvs dCfiizLn pmdidikan janfc 
hzik rtflu AlJaJ-i irlrrliadilan Zalariya 
perneLihiirariyi. Seriap Zakaxlja muulc 
ilntuk mrrurniii Miryam dl rViLlil-ib, ia 
d4p4[l nliluun di lirinyi, Zfikftfiv J l*[- 
kata "Hil Mu>un dan mint klfflu 
memperotth rmBkanuil ini?" Maryam 
m*nga*a.b: '^Jalaiiaji Ltd dajd lid Allah". 
SciUriajtuhnyAi AllaJi TTHsmbeiL ztxki ke- 
pndR Nipiyini. dikeliEndaki-Nya lajipa 
hiub 

3B. H. KoaUh Zakinya ittCridD'a kepada. Tu- 
TlaJlnya lecaya berkala: '*Va Tuhiiik^. 
Lxdlflh Bku- daxl lisl tivgti-j jstwiTij? JJUfc 
yang baik. 5*ni.ruu}ii hjlja. b'ngfcau. Maha 
Pertdtllj*! daV. 

35. K«imidij.n Malalkal (libri]} mminngj] 
Zakltiita. Kdfini ifi :<:n£a?i ucrdm Hktal 
Vuk*n sbajni d> mibrnli (lutuD^a} h Sc- 


j *« 


IT -■ ^ 

-- -1- B2 3. ATI IMftAK fKELlTARr.A "[Mil AN] JUZ 3 40. lun^guhnya AJlaJi mEngg.embirik.ari kumu 
d En pin krLduran {nranng putEramu} 
Vadya, yui* imtnibtjiaikan kullniiL 1 ^) 
Cysnt iJn-iFigj dwi Alkh, nenjadi ikiuari, 
menahan dlri Jilin hawa lufiiL] din k.- 
pnoe. Na'ai LtimiiuV kelunnuii a;uif.- 
oraru sdth.' 1 

2jLki.ri.ya lie dm Ik: "¥i TuharikU. tiBgnj- 
marui aku bisa Jl!*ndips1 inak seibng. aku 
lrJaJ*i (irifi*- 1ui dan irleriku pun icucdrli; 
yang mand!!]!". Bcrfb/inan Auah: *T>Emi 
kiajiUh. AlLtfl bdbu-it ipi yang d.ikE- 
heniULt-Nyi". J Jylj> LSff*J .4jUfH. ^'' j' 1 ^ !/=**! ' 'Ci/ d> ^ ^ I ■"'« --■ ■-' *f-- ' V- 


41. rsc:kala Zakariya: "Ik-cLkn ilu !ua.ni UII- 
da fbiJiwi LuciiJtu kUIl mfjiisaiidu.nii)''', 

AJUiI bejtiTrnjin ''Tiiidfliiyi tiugirnu. 
Ifimu filial: dip it herkaia lala. ilengaji 
manjjEia selama tigi harL, kEuuald dentin 
Lvr'arat. Dun ifL'jQaJi fnaniaji Tjlianmu 
.ibuiyak-liLiiljakDva iuHl ln:[L*Sblhlah *L 
*iktM ;H:1SLfi(i dan fug Tiaui 1 ". 

42. L\in. lijiEallah) kLCfta. Jlalaikal I.JittHj b*J- 
kal4 : "Hai Maryim, <ciungguh.ii y a Allah 
1«-lnh rciEmilih, kamu, m En su.l ikan kirnu 
don m.Ele'bihkaji kirna. a.taj SKfali Vraiu'a 
di djunia. (ranj Hni'iaia drfigail JinV'i) 

41. ]Tii Micyam, ta^tififi ktpada Tueudidii, 
sjjud ujji rukiTlah L-iwi'ia uJiPK-u:ail|£ 
yang ruku' ]g 4y ii "V i ■<-"■■■.■■, , i i '•■' i , ■-" M" 


^t^-^JSi ; '. .f--ri? iJc-kjiM 1 ^'' jL^^XJ'^G^ ©J^i '' ^^J-^v^-L* £*& >E ^ ^^^tj^'Py^'.j^^-i 44. Yang drmikaa iLu adnla/li Icbl^ail 'lid 
hEtiLa-lwSJla $Mib ytPn Karfll w*hy-u kan 
kfpai* kumu iyj. S1 iLhirnmad;.; padihal 
timij tuiak Kirbr bewcti nni:ki, IriLika 
m<TEka. mslEmpajkaji anak-ifiak pajiaJi 
nieTcka i^ujiLjI mejiKundi) S-Japa di tlHira 
mtitka >'4He akin m<4iicliJi4J4, Hiiy+m 
iJap karri j tidji hwdu di lui rnErcba ksld 
ka m-tTtki VjiMULdctLi. 


] y *!■> Mik-pjdii/a in crr.tr nark in krdiiarvii 1 w=n:anjt nahi yiru. JL'.jpi iJ.in J^niiin VaLunji. "kuri" Ijidj 

Kh j liopi tipik. j-iii.ii hihi Ihii 
194). BtritmTiili^iJifliJi dincui brpajna'Li JL'Z 3 3. Ail 1MKAN lICELL'AiitiA LMKA3) II Kimh At Maiik 'la futtm ,Wtfi-jWh*L 
45. LlnyitlaJO, ketiki nCalaJkaC bcrluta. "HeS 

MiEviini, jeiUiUjiKii luiya. Alls* m«ip 
JternbLraJtiil l£*mru i.dcnirari kElahlrin ifr 
rwuij puLcji ymg dLdplafcaa) dm. part 
kalLrrtx! 1 ' 5 ) [janji diiaJljj) <J*Jjpiii*-NyB, 
jliirdtlyl Ai Haiih 'lil puten Wiryim. 
IcncRng [etlccrnijfcn di dunria dan di iVhl- 
te1 <k|rt Itrmjijul,- r'rinjr-n.'yjif ping did*, 
kitkan itrpida AILah). 

46 tUn dia berhLcm denpn mantilla. iLilun 
buiin dan i-ttikj iiiiUIi dcV^lH dui di* 
ttrmaiulc dj ifiitri anuig^TJUij y-BEig u- 
1:;: " 

4 7. Miryim battfi: 1F V* Tuhmlcu, Tietapa. 
OTunj^m ^Icu rnemp'jjiyai mil, padifiti 
afcu btlum pcrnuh dlJenluh Okh KtfTUli 
likl-lakLpun." AlMJi bfJEiflliin fiJtnpn 
ppj-irvLmiuaLl JLlirili. "TJeinikianLaii Allih. 
jntntliutakftn IIH yinj dikf-nendaki-Nya. 
ApiblU Allan hectEhendil moicEipkail 
leiuntu, maka AJLaJh hajiya L'jkup b£[- 
kata tEpadjuiya. "JidUah", lain jUlLUh 
ilia. 

4 8, Dan Allah, akan misflJEyailGiri fcefBdany* 
Al KLUt" 9 *) , HlkmaTi, Tawit dim MiL 49, Dan (itIm^u} Riijl JCepKla Usui l^ifl- 
[r*ii£ b*ckBla 'kcp^s mErcka) "Se- 
iiinjjfjjinys aim 1-tlah ilalajig tcpi-diunil 
{Icn^m nuim'biwi HiUitU lajldi <mv'- 
jiu[) dul [utlilirnu. yittu aaxi mEnibual 
miLuk klJlIU dari tmah bEitirailuk nu- 
Turi£; kemudjan aku fflEnJjUpn'/a, nitil ia. 
madjajdi trft.'.'t hujinir* dErnjan xe'ain. 
Allah; din iku miMiyemhuhkan -CJiflf 
yirif buia kjbJc dui LaJiirliyi dui OTiiE 
yuif bEtpenillH innpni, dgjl aku m«if- 
rkUu-pkui 0EU1E mali -denpn iei*in Allah; 
ilin iku fcibir'kj.n k-ipidam-j Api >U1; 
Itprnu. mikm dan apa yajlg fcanlU djnJJan 
<Ji ninuliiiij. SciUiiytplllliys Jjarta yang 
dEirukilD J1'J ft'llUr"' puppj tinda (1e 
hnUBFl kerjsu.lant.uj hjgkjnu^ jika. kajnil 
iJjrgg^b-miiigguh bKrinian". r.:^ -r^* 

JTi, -H ■• ■■ - Aj^^'i ' ^j^'j }»'• Ji'^l.yiuti J W i A ■■■ I * J t^ i ' i ^ - ><l ^ i'v ]«S) lihii tui 143. 

]$(i) J I iTjm^ di ibu ada yang mtnafBrkan. dtn&n. ptlajaiaji mrruuiij, 'dan lii pub ytnc mpnaJlir- 
tannyj inutaD Jilah-fcJEa'b nmdLlM.njnlri.ji Alhh itbt^mnj.* icLain Tiuril dan Ira U. H4 3. ALU 1MRAN IJiELUAR^A 'IKHANJ I I I 1 JO. Rjn Uku dating k«pidacnu;i mernrjena:- 
Iran TinnE van; dating IrbrLumku, did 
ur.luk mtnghililiin Tijj^rli^ Irbapan 
ruir tclah dLha:sfnli*n mnnifcnt, dan tktf- 

Suiru Land i Irtiu'jizaO daii pjnanmu 
Ka3«na Liu bftr.lai|WaLili krptdi A.LUK 
din la'itlari "ktpidaku 

3-1. £c*iinnfvhnvi AUa)i, Tuhuiku ilaii 
T^hanmu, Kutu* j*i* Jtm'baMaH Pla. Jrti- 
ih jiii-. y.v:-. K l.iii.i, ■ 

SI. Mika UlkaJa lU nen^lihui krir./kaun 
itirrnka l"ini 1*riLll ^ijkiWah dii ""Sil- 

pakih. yinj; akin n-.irr.iadL penrdrr-ng.-cit- 
tiol-Tingku untuk (nirrntfik'izri i^irrui 
A.lhK' 1 " 1**1 J Tnwanyyir. i saria nil j-i 
IiatMl setia'l rncnjiwatr "KarnilaJh pr- 
nDLcjif-pm jknj I'lRirna!' AlUli. Kimi 
l)*JMYmii ktfiida ALl^h , rtjn jikiLVjnLih 
hjliwi s<iu n jjjlnnyi karri: adalih ai'Tili- 
Diinr yarn Ti cut: »h 3m 

53 Yi Tuhan land, kam: Leu ah btJLnun Icc- 
|? i d-d #pi y^Ti^ [ftUh F.r.ftkiu turunkin 
(Un L±lah kimi ik'jli elsuI. Virrr.a Ltu 
rriiijkkir.lah kimi kc diltm luJulljin 
Diane- jEaciE ytflK iti"=*|id:- mIe^ iicnluif 
krrjsin AlUhJ'" 

54 IJijn^-ci|#nK k*lu >tu. rr.±mbiiar 1ipu diva 
ilin A.Jah nemniLn 1ip*j daya nnstki lLu 
Dji Allah iibjik'^jiJ. pEnhiLij nijiu 
dijn. 

55. ItnjitMLhl, k f 1]ki All ill bcrfLrman "Hn 
'i», scjungguhr-y i Aku Lkin jr-Enynn- 
piikui lamu 'k-tpidj Lklyi ajalnij dan 
Tin nfjjijJ.dL karau ktpidiK-j E±rl4 rhn'n- 
b i- 1* i d ■ k j. 1 1 kauri dan orang o:j.'ij; yang 
Vilir. nan ircnjadikan kuij aranf vsng 
miripKJli Ifarnu di aCaJ naaji £ rcran( 
ring kifu liinuei lun itjamal K«imi- 
dian hanyi kepidi A,kuUh ktnitaLlmu. 
l*Ju Aku ir.ErnuftiiitiFi di aoijupiij Ltii- 
lai'-r hlL-hil yui£ leliln kanuu btr«livih. 
pidiiiya" 

Sti AriipiJii ^icaiij -uiir.j yang. ki]ir r m^lca 
ikin K.H fi|e^ ihrcika dfji^in viku y-ajij 
unfit k«TU dj d'diut cUrt fl, akhuat, dan 
rnrifki bdii rnEFnp*]&]eh pqnfl-ifii. ^^^JJ 'ui*H J^ 3 ^ J^Xf .i If" *J*jv» >^'-' J 


^i '-'I 


^ .*- ^- ^ 


TUX 1 1. ALI |MHA?f (KELUAHGA IMRaN) RS J7. 5B. S9, *U. *i. Adaplln niiD^nnnj yang btlHTUn ilia 
dicn|fCTJ ak tn Bnill-uiul yang xalEh.. inilu 
Allah ikan mernbisiliu'i kipada Tnercfci 
dciiftUL jsmpuiru pilula amaJan-Hmilar: 
mdtti; dan Allah tidifc mtnyukai nruig- 
Mtnft yallJt ialim , 

DcmilianJah ('kiiiii "Lsil. Kami rntm- 
balakanli^a kcpida Vair.u Khngian dari 

Uu-kd-buitl (.KtnsubuiJira] itm (muii- 
bscakaul Al Our"*!! y*na jienuli hikmah. 

SEiungfuhnya mis*J Ipcnciptaan) lia 11 
rii Allah, adalih icperti IpfmiptJUnJ 
Adajn. Allah rrienuLp-lakuFi Adam daji 
"an ah, tecnudiaji Allah btTftrman le- 
pj ill ally A: "Jadilah" inuring irunuiiaj, 
niikl JldlUh Ola. 

(Api yiiiE IeUi KirnL "Jtrilakan iluj, Hu- 
lah y*IV6 btrtal. yanE diCanE dari Tuhxn- 
ram. kajefii itu jinpifllih. kartiu lennaiut 
oran(i(jrmi|i ying ngw-HKU. Slapi yang numhantahiJiw tftjltahE kbah 
n [ja »Eiudill dalajig ilmii lying mrj.-iiin- 
kan LimiiJ, mala kalaiajiUh (ttpala- 
ByaJ: "Marilah Vital lUemanggil anak-diiak 
kami dan HTiit-iiLnak. Icamu, iJlEiJ-Jileri 
kami dan irtc^BimJ kamu, dllL kami 
dm dUl kajiKU, kcmudfcuL inarilah kjtl 
bermubahaJih k«puLi AlLtfi dan tlla. rnin- 
U hipaya U'nat Allali ditimpakan ktpida 
ciTinjj-utane yang duital9" r 'i. 

52, ScauiiKjiuhriya Ln: idsLlii kiiah ynnf t#- 
r»r. dan :d\ ndn Tuhjn (>»ng bj[h.ik di-^m- 
brihi seisin AHah, d^ K^ur.jjft'jhn y** AlJ^b. 

Dij lah Vj.n; hfalia Peilcua i-Lgi Mabni 
BijLikjiar.a 

63. KtmudjiP ]iki nri«tka betpaiiiiR (dan 
kebeniran], rnaka nsungpij\t\yii AUlh. MaJli 
Mtngt-LiJnii jruigoranE y-ajig. berbimt k*- 
rjsakaji. 


z+ ^ T if' t \.^\* ■■-■■ - l<l' J -■-» 

^^^'■jt^'i.^j^jj^^ 


1B?> .WuiithiiL#.ti uljh ininni-fluiuut pihak di anuu uru^.-iirtiif v ( n E hcrlirJi perdipal rnendn'a be- 
pada AUUti il£^.»n lurtMjiih-junonjJi, appj ,Mlih mtniiruTitin la'riiE ktpid.i, pihik yana bcr- 
duda. Nibi nnng*|Lk utuhh Nasnni hajnn (M:Emibih.iLah Ittipl miftli iidrt l:r:ini dm ini 
nwnjadi hukli kebenaun Nill Huhi niniJ i.a.w. flh 3. ALI 1HRAN (KELrJARGA 'UfR AN) n:?. 3 Afafan ktpafo egg nw T$vh\d. 

64. KiLitiiLLih: "Hai AMJ Kitsb. mir.Llih <Ti«z ■ 
PCitnZj JCfrpada sualu kaldmat CkEletapanj 
j-iaj tidak aJa peTBlllLhiH mlara taint dm 
Kimu, bihwu Hdak kiu Kmbih trcuth. 

Allah dai fldai W(H PCCWkMtdfcfln riii Je- 
ng.an Eeuu'hjpun dan riidalc ipub) H-KjLfl- 
an klti menjidiluci HlupLui yiag lain se- 
CSfcAl Cohan JClaiJI ALlah. Jtf-i nlcrCka tit:- 
paJinp maka. kalakanlaii ttpadi murtla: 
'"Sakiikajilaui,. taJiwa kami adalah firarg- 
tiring fciryr, btr.«-riJi did ( Irpada AHjb)\ 

£j, Hoi AhJi KLLah, Tnenjp.ru. fca.mii banish 
nieinban Lakh ] * a 1 ttnLanf hal Ibrahim., 
paduhaJ Tailr-ir dm Lnjd tidak diLurujikm 
nieltJUkan !*IUdlh IbtahlflL. Avakah 
karrni tidat hsrpifcir? 

6fc. DcpnilaLh fcj.mil, kamu dnJ ■Isrv^afbinji'l 
btmah nucinbiiitah ttutinj; h a L yenn 
kimu kerajiml *^ ; , maka kenapa kimu 
hantah mcrnbajitih lecilajig hiJ yuig Li- 
dak kiihu ktiahu.L aG( ''j?: Aikh nwnjcccahiii 

Stdanj irnnu tidak rricrij>£-ahiiL 

h7. ITicanim faukui Kocadg. Yahlfcdl dajl bu- 
fein (puLa) storing. NHiia.nl,. a,kaji tErapi 
dia. adilah stOtaH^. yafi* Lu:iiS ) lap h*r- 
lETih rtiri (kepada. Allah} dltl KlaLI-Kall 
bu.kan.Lah dia tErmanik .gcilnngan ariPg- 
ulaflK irluijril.'" 

Li H. B^SiinjujuliTlva ocaUK .''anil P*LirV: Ackar 
knpada Ibrahim inLih ^:aiij.-fiTinj; yan£ 
niEngikutinya dan NabL LnL iMLhirr.rnjdl. 
(Erta. nrani-oian^ yaaig bemuan i.lccpadi 
Wuhunniadf, dan Atlah adalaJi Pc- 
bndiiii^ SCnUiB <JJJ.njk-ti[|n(t yianj; ncr- 
in'in. 

J J ' t' 1" \r-r\f- tAi" I %fl«\" 
J J All j ^*' ^ j|Ulij ^5^ 1 ' AlftJ ■^: >ok4*" Lflft>. f>r.B|; Yitiudi i.L*.i NiiT»nl miJj-iM. it.Miiii E ft-itn^uBBHji TbriHim »j., jta dari fnki=i(jnnji. 

LaLu Allah. mcmTijnliJi mrrEka dtfidjir aJuari ruJiwi ]hta.him xj. Lta da[ie<| lehelum mt- 

rcka. 
1*9). ftkiu ■Jcn-j.n^ Nill fcluu a.i. 'l*± n d*H HaninirtiiJ i.i.w. 
JDfl.1. iiicJ lEniuiij haL Inraltinn a.i. 
ICU J. lurjis btjirti 1 iu h dut lyuit i.rrjecnperHlnriiJu.n AUahh dui ; uih ilin lEnuun. JUZ 3 J, AtriMRANiKEUrARr^lMRATJ) H7 Sfkap AMi Aims trrheiizp vmng I:la/n 

69. S^galangan dirL Ahli KLtib ingbi me-- 
npdalkw Vamn, piila3ia] innib (st- 
benarrlpi) tiilaJc m en y*ji Ik an m* la in kin 
dulnyi sen din, din rncifki bdak me- 

nyiHubin. 

70. Hal AJill JiLla.b r inprippt kiniu m-raig- 
m^ori ayat-nyH AUllh a 0'*) h pidifial kj 
mu mciVGerahu.1 {Ve-beiiajiiJiJiyi'h 71. Hal Ahli Kirib. mengapn kuinii mfcfl- 
CampM: iilrtUmn yang; lnq dtngjn yang 
halhi]i*3j , dm m HI j * m fruity ft all \t- 
beriKTiri^^l , padaKil karnu meng.E'Uhtii! 

11. SefcoloriEun flalll} dad AMI Kirab brjkiEa 
.^Epada iEtimanyi). ''Tiedilta ckuilnh (M- 
OlaJl-aLlM knniu bcrumin. kefidj ipa 
yang: dijurunlian fctpada. nranE-nmif ber- 
Jnian [lihihit-uhiMt RaM) piih pet- 
mulaaji iimj dan ln£karil»h ii padi 
■klilinyi. mpiyt EfiErcka (aren^-utfaJie 
mil'dfiin) ■.emboli, [lcepuli kikifba.ri'), 

71. Utn juiEMfLuUi kamu ptjc.*>i mdabikin 
ketuda wtnjt yin* mrnjokiHi B#m*- 

mu'SQ^ i KataVuilah "^lun^nJinyi pe- 
tunjiik -Ivajif baiui drikuti'i ialali pt-tunjuk 
Allah, dan fjutjlrtllh lairL'j pneiya) 
bjJiw± akin djh*Tik*n kEpidl UleUIUljt 
■epEtii apo yanj diherikin kep*daJIl'M. din 
IJitl.iSJl puln kajiiu p«Ti»ya.) hj.Jv.vi rriert- 
Vi j,V*ji mcn.iiJihk.tii hujjihm.ii 4i siu 
1 UhUuTm". KalsJcinJsIl: "^ENJnegubnyi 
kajunin itu di urifun Alia]!, Alah. mem- 
b-tllkin fcaiunii Nya kcpkdi up* yajig 
dikehtn<j4kL-Nl , aj dm Allah Mihl Lua* 
Ck*n*Hll-!N)«) Ja E l Maha MtilyMiihui"'; 


_' ■ t b. . j -. j . 1^ - i 1 ■ .i'IttI^IIV N^t 


♦LIS ji ^j._>^'' aI jiiAi' 1 ;u2 :. Yakni- ayat«yac Allah, ditu junkaji krpada Tlabii Muhimnivl * a>. 

101) Yailu: mmu-tupi rmnan-Iirmin AUaK m icrmkLub ifilim T«uc*i dm InJJJ dctbjm pqkiUtn- 

pnrliluji riit[ dfruif-hwil mfc^Vi I'khli kitil?) imiiifl 
204) U»liudri f i. k±h*Hi|-Lh i±Ai*nt kcrtilii^n Huluniivuud n* yinfl leru'biil dilan I jurat dim 

InJLL 
iOl'l Kcrtedc ii '. >:t :.'i'. i^ ;.^'i^ ."lMnJhvri jri-imiimj miknidnyi: kEpadi mana yaog KijEuna dEnzin 

tinm (Vthuidi/NuraEa) aaii nKceka tat |idi mank lilorn Llau k-rpii* ^juuesjcbiii I plain yanc 

bfjuiJ dinjfunani'j ajtar edkibji inun im>nk«. dm kfmbali hrpriikckiniin. SB 3. All 1MRAS (KbLUAKGA WRAN> IIJZ 3 74 Allah mEnnn[ulun nihiTiil-Npi (kcnnbb- 
inl tcpiiii mpg yang dikrh.-Gilikkj.-Ny 4. 
dm AilaH iiLSPip"-nyii kamrui yin* 
tew. 

~j, Ud inim AhJi Kita.li »d* cuan* ymgjiki 
lamu mem p-crciyijmi kejiadinyi JiarEa 
yang bttiiyaX, lUkEmbalikuuiya krpnda- 
™, Jim dj »n,ti[» mertkj ii* oitnji yina 
jLli. tirtili me in pec cay slum tejudanyi 
ifltu limai, ttdik dikSfflUajlkannpi li 
PIJUVIU, keiuali jiki kimu kjjJju ]n .c- 
niphnya. Y-ui^ djcmlklan, Ltu JaMaran 
rtttlfiki mEngHafcan: "tilUk ada dan. 
hup karri] tarhadip DTHriK-OtijiF um- 
iiii 2nifi 1 . Mtrelci ttclau duiti ttrhaJap 
Alllh, jiadahal mej-fia rnr-ngnrabuL 

?S iBukan demikijiTO, 5Ebenj.rn.yi xiapa yajif 
rnrntpitL juijj iyui& di'buaijn.ya' 10 ' 7 '] din 
'■■■liaJtWd. rnaJta Hjungnjhny l Allili m(- 

77, SEiuitBguhnyi ■ara.ng.'UTang ytoij inC- 
[MKjlt JUIjI. (riyi dfnaan) Allfth dan lumpah- 
MmpaJi niftr*ka dmgaji haj^i ving. ledikLi, 
m-srEVi jtu iHcLpk rnEndupat hnhip-ui (pih-i- 
lij di jdchira?, rlui Allah lidak akin brikala- 
Viti d<ngan iTjECEki ilaii udik atari ide- 
Jihal ktpada nuirka p*da. hail kiamil lUii 
udak touLa) aian mtnfudkin tnettka. 
Eagi Tr.ErElca azah- yuig pecLih. 

7H, SriungETilii'iya dl Bht-afi mtcefca klU 
!■:);■. i L Ml ItaH yinji mEmjtii-mutar lLdaJi 
nyi TTiEnnbica Al Kitab, lupjya lumu nu- 
oyar.gJLi yang dibaCaflya LLj kliagiMlL dail 
Al KilBtif padahil u, Iwkan d*ri Al Kiitjij 
dan mErcka nn nga takaji : "Ii (yajig di- 
ba=» Ifii datUli? dui SLIL A1U2T, p&dahal 
ia. bukaji diri a-isi Allah. Mejtlu TJ^Vali 
iiiiJ r * t-ejt.ldip AJlaJi. sedanf niETEki 
mEDgelabuL J-^^iijl^ilS,^" 


^, jjkjuj 

3M). V»ag mn<ka imi.uji dentin wu&^euv umnu dalam ayH uiLadalah. nrim Arib. 

20?). Valuii ja-njL yani Iciif. dibu^t leicoruu; litik IrrJiidap jtmjtii manvii* inaupun i±rhadi|: AUih JU2 3- 3. ALI 'IMRAN (KFUJARGA 'IWRAVj OS StO<tff rteiu iidafr akan mr.)\yu>vit imnwtfa m& 
M^/tt bah i&irtyq. 

74. TLdil wilu blKl iMtucuig ininniii y»n.£ 
Allah bcnlaii kcpadunya Al K.i!uli, hik- 
mik. din kciia'jiiui . Lilu fl]| ttildta. ke 
fiJa TTJiruj^ia "fltivdaikh Vimu nun 
jUll uenyem^iih.ptnjcniljahkLi hnknn ye- 
nyemUsh Allth." Akan IrlapL (du h v r- 
kabiV ^"HcnddVLtli kami: flienjadi. Drnng- 
Qiaflfl TibbanjJO*-} . kirem kssaj Stujl'j 
mCJifcaJiikin. Al KiUk dan aift-fclbkan 
1:j.ttiII Ittip rneinpelBJarinya. 
*Q. Din fddik wfljai puLa. bapnya.;i Ttt- 
nyunihinu nEnjjijifcui malajkil fUn pi- 
ta Tiit[ lEbigaL cuh*n ApaiaJi fpapn} 
dia msnyuMhrtiu nerinial kftlafiran dl 
w«tt1l i.amu sudlh <m«i£urdt a^iim) 
Islam?" 

J&Kft ftf^d 4flW tf^iiAi A.'fuJq rrrcfer^f *enE*i'- 

jjrr iMiiAammffd ja.w. 

St, JJan rinjjptjah |, k*(j](s AlJlll mcil^illbji 
}n:[|in.jij.n liar* para, nabi "SoingpiTi. apa 
Ui» yin* Aku bfctaVail krpa dajcu nrnipn. 
■a [lb din hLknu.1i. kEmiidifln dalln.q tr- 
pedunu StOJAJVi; nuuL vajij mtmbtriaj-- 
kan a pa. vans, ada padair.u, ribxaya kamu 
akan sungpih-junEgu h. btrimflU ktpadi- 
Jlyft dan miriuJQngnya.''^ *"l . ALIaii btr- 
-".rmriTi "ApikaJi tBcnu menpkui dan 
nunrrinia prrjuijij-n-kiL terfiBdlp yo.ua: 
demikian i"ju?" Mania mcnjawjt- '"KirnL 
nwiipkui", AJUIl bttiiinan: "Kaku he- 
liiCu. 5al.ukir.LHh ihil paia nabij Jan Aku 
rricrij-kdi hAsI fpuk'i nercama kui-.u." 

Ill, fcar»naSLa.pa. yiuig barpajwip icsyilah LLu. 
riiki m-MCka i"ulaji OJ"il"u;-<i:dJi^ yar^ fa- 

i. Al i!ji*P ■ 


V JJ^j'ji ^*4^ Jw^ Cij &> HJ. Miki PfakRh. rllireka. mcncxri a^ana 
yang hin d.j.n aiiariH ALLaJn, paiiahil tt- 
padaVyi-Lih bcrserth diH ie£*Jb 

Biia ylir^E -jj linpt dgn ij| ^UmL, biik de 
ngjn 4"ji.a niaupun 1«rpak^ din Lnanya 
tcptdi ^llalilflh. mareka AikftmhaLikin. 


Jti) *d ^Deiir Utbkh (Mirj yuix Hmpjcni ibnu din -j.kwin>j ktpidi Allih ivl. 

20-?:', Fan Jiiii betj^hji ^4pi«li AJLahi i.w.r. tahwa bUamica dLlarj; KDcaog Ktsu'j bernimj 4i una. run id 

ITJEEkk Lklil lmin ktjitdl.n^l Jul rrrr.:i|-,nfiij- i. 

PrrJLniian nibi iilm mi mtngilj: pulA pail ufviriu^ayL, 
£lCi FairA nbih urini yiruj Iwlik rr.cnjpriUihkLri pcmLih Allih cv.t. )0 J. AL[TMRAN(KELUARCiA'IHHA>r> Wl 3 54. JUUUnllh "KB'iU bi-tlJ1l-a.il kepada 
AlLih ilin X-rpida J. pa. yan.fi dim pi n kill 
kfpada kanll Jan yajlp djtjruiikin kc 
pada lliahim, Ismi'Tl, Ishid, Ya^uls. iLin 
a.na.'k-anjJuiya. dan apa yan£ djTicrikail 
kfpada Musi, 'ha dan paca na[u din 
Tuhan mercka. Kami, tldat memlrcda 
bcilii.LiJi leijcangpun ili ini;j;j in-frrki 
OW hanyi kepiJa-Nya-lali tirr.i m(- 
r.yn-akkin diri.' 1 R-n. SiranKlLipi inftTiL-iri agami scliir, aj;*- 
hi j I (Urn, mika tckaJL-kali Ludaklih akail 
d]je[:rna (apaLiia lIll) ddiLpadanyu. durl dla 
ili ailiiril IctflUlU-k iiJ9IHS-C*r»n£ yitiv 
i„ u i 

HA Hj^iinana AlLih akjn menu njuki iuiLu 
kauTi'. yanj kufii irsu-ilah umeka dc:- 
iniin, >c:Li uicjcka, LCUH niittl^VW (Wllwi 
Raiul UU tM.iihAiNITi.ad h fcfnai-t*nar n- 
SUl. dirt k««*nna»ilifftmnjbi.npun ttlah 
ilaljnfe Ifftfisda metfl*? Allah tidak m*- 
riLin.ju.lfi OTinjjriEBng yang, uJirn. 

8,7. Merck i itu. biUwtw* \aitk. halnwaw- 
nya la'nir Allah rii'iiTr.pdkjji kepada mei; 
i:b. (dEmikiici pula) ta'nal para malajkal 
dan liu.n.'uiia sducubnyi, 

HH. in«(ka kskU dj ililajlinyfl. rjdalr dj- 
ruijpjikar likia dan rncTeka.. dan tidak 
(puM mc;«ka tkiben langguh, 

SS\ lecuili o[hih>0»ii£ vnrip Uu-rnc. MJudah 
fla.fii) i Lu dan cnengadakan vnliaik- 
ail IlL ) . KaftJli l«UH^nhnya Allah M*- 
hi PfTipiiripini lagL Haha Penyayang. 

W. Stiunj^uhrtya urtng-uiaflt 1 kaflj M4uda?i 
berimaji. ktrnudian r-tnarnkiBh kekajiran- 
nya., ickuli lcali tidak akan diUrimi 
■iHtiilnyi; (Uii n'.#r«kl llULUl utajl^utjJVi 
yin£ wsit. 

?L. S^inn^EiiJmya OiaiiK-vJlPi; yajij lifu 
din miri ledang mercka 1c Up daJam ke- 
kaftrinjiVLL, mail 1tdaJ:LaJi akan dJEfctmi 
da:i J-rS^tfianu 43 4J1HJ* rriSKk* f-rnnf se- 
prnuh humi, Tvibujiiin dii tilths b^ diri 
dengin Emu (yanu unuiyak) itu. Bap 
ineTEti Imllh iikia yafl^ [»ditl dan »«> 
ijdJ-haJj [Titrtki ridok mcnnperiiLeh periD- /_ ^1^'^i ^ -rJi/[ » -* ^. * -i\?s 
■^S'' t 'J, rJ 11 ■ J ^- - *'- *-A t*~ Vj%*A '■^ <*•£ j^-i '^isss^'^y^'tj j^j^l. 


^^^jfwlJi'i.^jJu 1 *UJi. 


■O^Ji^J^j 


JU i V 4»Uj3 'jtiii j^^i 'JiJ. ^mJj- 


fill Menfidikui ptrl]*Lt*n li±rii1j htrbuil [>dffF|iMvpdctiiuii yuig bill uotjl: nucd^iilanffcan. 
ikibaC-akibLt yins ielet dui kcitlLtiinkfialahin. yinc dLlikykan IUZ * 3. All TMAAN (KELUARGA 1MILA.N> y: ICI/.4 

92. Kamu te|tj.]ikilli tidak urnjiai kepada let 
tujiimi >:yir.£ urnpurnii, -w-hdlum Jcirmi 
:i :nul>. Jiiitan j-Ebahapon h.ar.Li y-uif Jli- 
mu i-Uilai Din Hpa laja yinr Klitm HSL- 
kahkan, cTiaKa. ttjiMwhnyi Allan mc- 
npUliwinya. 

BANTA51AN A [.LA] I TEH HA DA F FE.Y- 
liAPAT-PF\DAr*AT AHLI KETA& YANfi 
KILIRU. 

ArTfj^rT Ic.'ksclsp iantn/pin t/fST^ Yahuai /enfaKf 

91. Scmnui n:-a^4iuiL idilah halJ lagi Bam 
Itratf mdain'kjzi ii'ak»r.an yin£ (tiharanv 
kin gLrli lurij (Ya'qbb) LrHuk diiinya ien 
JirL xrbelurn Tau.ra1 dicurunk hH 21 -^ L . Kara 
kaiilah: "(Jiki kamii mrT-gaiakar. j<U ihB- 
Jansn yafig ilihacajiikan .isbclurn lurjn 
TaL,rui;., mat^ T: 3 w 1 a Ld 1 1 [a.uia.[ itu, lalu 
ta.talaJi dia jika kirnui oi^n^-yraj^ yailj 

44 Malta liara.n pa'ap a nrriti.idH-j:1.ii.iTi iIik- 
ba tcrliid^p Allali 333 ] srwdali. i^ii. mill 
ir-trukalah ininf -iirung yan^ jaLin. !>5. Ka.la>ajilalir "Bdiarlah tapa ring diHi- 
nmlcin) ALlsh". Maka iVuljIah ty&rnn n- 
nhim ying lurus, dan huk^nlah dig 1er- 
nnas-jk ijl3hj Dung yang musyrik 

Bttrteten terhatkp fJencu^ujir Ahb Kitah ran- 
[Uflj rumah ifxaiah ytrhg pt'iaira . 

96 Sesunggvihny-a tumajn yBiR mala-mula di- 
ba-ngun aiiLuk Ictrnjut fccritadaO niaaiu- 
SL2, SllaJl HiiluLlih vans di Baikal (M«- 
k»tv) yang dibtrkihi iLin riift'nluli p^-cim 
;.lc tugi xrmua nian'.Jiia 3 l *'J. ' I t H, 


■-lid -'i-' I^L-rfl^ ,Xj j-__ _-■■"* 


2121. Sr.ivdah Tiu:il liiUicuni-ir. iijj l.nbrnpL miXiuiaji yanr ^i>«]aml»n liayi mcrdei i^liifii hu- 

kiir-.«n N i:';if-ii4.inn iniituil jr. L1L <lj<rliul d] (li'liriiii v^ |.ilnl ItlirlJ Jin r I iU\i'. An Pi'lIUL' 3JJ1 

]*iDdin u.n1 Al An'um iyj: L+ft 
213). Duila ttjhiiip ALlLh iaiiri ■jtjii.jri oitiurjlikin httiwi stbrlum Taucit dllurunkui, Allah 1c lah 

~ncni^iu'«~rikin Inrtrnpi makanar. t.rpada Bani ImiiJ 
i 14). Afcli Kil^rs mpnf^kir. h,K»i rurnli P ■ ■. i1 «J • yin E p* r t»Tnii dit^Tjdf. ntrpd* di fliiMl M^dk. 

olth fciifciu nu. Allah jTitmbiFiuIiny i S2 3 ALI IMRA.N (KELUARkA 'IMRANj ILV 4 17. Padanya I'd i ill pa. L bin da- [mill juip n>a- 
u, 'Idi anlaMJiya J in»o>iYi Jhralium 3 15 ] ; Tij. 

:intfiafla memawXuiys (HiilvUih ilu) 
rritnjidL jmirJih dis.. rnEngeqika.n liijl 
i±LJl koujlban manuiu ttrKxiLip 
Al]iK, yiitU (foagO C' calif yaflg latigpup 
rnEtigidsiin perjalaium IfE PUiT^lLih* ^"j r 
Baji.n..rtJa]ja menpn^kari {"kEwijkbui ha- 
ji), maty (cjjnft*uKp.ya. Albh .SMid k-t>i 
(lidii rricmiiliiLir: imjj.nO fori ^[TiMhi 

dm 

9&. JiHaJdnlih "Hii Ahll KLlat. mengapa 
kuinu mjkjri ujiL .ija.! AIU.h.. pnd-r.hril Al -ib 
Maila menyaksik.J-'n apa yan& kzmu 
ktrjikzn.' 1 " 

M. K.aakailhK "Has Ahld KiEab v mEngipji 
lifliiiu mtnihskflfrhnlHngj din jahm A'.lah 
r-ar.f-r'rjrij, yang 1cla.li bcriman. ka . 
mi> mrri£h-sr4ikiny.i mtniiiLi bengkDk. 
pirhJiaJ lumu mEnyikilla]!?", Allah 
ickab-kub: cidiJc lalil dlti apa >' ln (! kirnu 
t-crjikm 

A"f,Kj,TJKr.n mer^ij^n fJr'Hirnwn. 

JfiQ. Hii ajinforani yir^ bCrlTTIall. jikl k*mu 
mjmgifJU btbklUEUn dan nTJ.n£-nrnrnj 
y*nj ditic[l Al KLlib, riLtziY.1 mere La 
tkan rnengErn'riilikj.n kajnu mmjndi acaciid 
kifir itiildlh timii 'he rim ail. 

101 ItagiiiniTiiJuLh kiinu IWiyaLl flWPJadd 
lafir. pnda.liaJ iyat*>fl1 AUlh dtb*^i^n 
tepid* kainu. den Jtisul-Nyg pjj\ ten- 
ia dl Tengah-ttngjli Vjttvj? Bajuigsiapa 
yjng herpeji^iif lEguh kcjiada [j.tjmai 

AILz.h. mala. Kijn^Jhuya la Lrlab diTHjn pr- 

lUtiiuk Jfepa&J j^lun yanj lurui 

IG2 I [aL iMing^cafiF j-aiip fctJimari t'tr- 
tikWaMi kepldi Alllh fthenij beriir. lak 
wj k f^ihJa- S fya , rUn janpnbui Hki]:-ka 
1l kimu moid mrliidn km rtilam kpiduji 
fKTigirna libir.. f - * -: ..if* . r 


^feii^lji^d^^^^ 0^ A^^^i^^ 


4iHj ^i^^.J j *Jj^ ,>£=UJ *ai 

H i'f- ;;m'" .'-,-- --if--"-";-. ■ 115}. [ilih Irmjiil "Nab* [hiahun a s ^rrJLiL iTumtjjijrjn Hjtnh 

2L6j. Vilcu rtrinj: yinj iingpi? mendipilku p^vkauLi iUn ibr.jli: pdnjinRiuUr, 3*1:1 nfcil Ji»- JLZ 4 3. ALE 'IMRAN CKELUAll&A '1MRAM <;• 10). l>m berpcgajifiLh Vimu serniLin^j. kejii- 
da tali (mania) AJlih. don jinpmLih 

Itnrnii tEjcenti Vi?t*J. din LfijurJa], iian 
nl'mtl ALlih ke-pidgrnu kEliltt k&filVI 
dlllulu miSti JiJiJli/fchi bErmjjnih mu- 
svhaiL, ma>.i Allah mdmpsjucijtir. hau- 
inu^ LaJu ]ili! n-.aiiilih tunu karEfia r.i'rnfir 
ALLAT. <jiii\i SiinjL j anf brnrjia-i; dan 
t.jrr.u lelah TKJltU di [fpl lunri^ neiika. 
Mu AJ|jh rneny-eLiinaikan tiilu iIbjl 
padanyu, I>ernEkimLah. ALUll merHScarlrJun 
iyai-a>a1-Nya k-rpiduriu, ggi[ kamu mctl- 
d&pai pecimjuk 

1D4. Din hendaklih ad a rli antui kalYiU Kpa- 
Icn.irifi UifilL yirif rnErd^sru k«pad( kcftl- 
rikkn, menyunih ktpadi yang rrii'iul" (Lin 
menaejjh dan yinj mutJkil 317 ) ; toteIci- 
Lih nr»qi-ariii6 yxTij; hEruncUFyt. 

JOS. Dm |irtgirtLih kaillu JT.eriy trupu w*nj- 
'O-rinjt yili bE[c-EfaJ-beni dan bEziELuih 
Kiudjh iLitang tc t*-rini;ir. yang jejj kt- 
pi-da rriE^ekj. MirEka LCulah LffJJlg-et&fip 
jir^s m*ndMpri siJJi ytllf b«[flt, 

106. P*^* h nri. yMi£ rt.i w^tu Liu adi muka ying 
piibJi IktIec], din idi puLi rnulci yaJif 
hiiljjn muxani. Adapun acuif otire yang 
hHuti illUruh ntukanyi flttp*da incrtka. 
Jikitatin): "K-tnapa kimu tirb Kjudih 
kimu bcturian'^ Karena itu riwkanUn 

Upb duebabkan fctHafLTarirn^ if|i ,L . 


^:> i<-r .■S", — r l ' ",■" '- 1 * - v ^ " -^ •: ^vf- 
f^v 4"*^ ^^^ "t' J * f f i tf -"f 1Q7. Adapuri h>jjji^-(i[uig yuip pulih bcriEii 
iijiikijivi, rtiatn fiicrcki lieriili iliJaim ifcll- 
mat ALUJi {!UJga). mrccka ktfciL di rlitun- 

LOS ItiiLah iya.t-a^at AlLrh, Itiml biCakul 
nyiL^yil LCu kipfcliniu Jcnpilfl bCRU; 
dm bldkllti AlLflll tE^diendRk un(uk 
rricriEiniByi nambL-nimhi-Nyi. 


' -- 


Ji^: u .v^L ' jj^ii .u/ ^.': jjiVj IG9 Kcpun.yoaji A.Llkh.]ih JCKiii yinjt ad* di 
Iknril did di bumJ; dan ICepada. AlLaWah 


217), "Mfhi/". «^*1» [HtrTiJlTin j.jrg Tiif-rijrtjltih "Llli l:±pldi All*h. tt3»Hf : Iin .i+lu.tt-i-f ml±ti Kflll 
pertjiljri y*n| mtfijiuhJun kick. l*ri fiii-Ny* 94 I. ALl'JMRAN fKr.] r i;ABGA -[MRAW1 JTJZ * Kclchi/ien umtrf litem dn.'i umai ygt\g ioftt. JMh. 111. 1L3. LI 3. ]H. Kjjtiu idalah urnat yanji, ttrblik yariy 
dlWliikao unitijk minmii, Tntnyur-ih 
kepiila yinjj flta'tuf, dan ir.EnLtpah dari 
yin^ munlcai. dan TwciiTiin Jifpida ALUi. 
S*kirany» Ahli fc"Lt».h btttmtn, KtfltUjHh 
ilu Lebih biik bifi mcrcko; dd intaja, hkcc- 
fci IlU yitlg beciimn, din kehmvikan 
rritrfka UliJaJi ariJig-uraAg yuij fuii. Mcre&t *kali-lt»Ji tidtk itin da?st :n«n- 

tnim mil dJi'Tic kepodn tcRrnn, leLiin rUrj 
gangjjuir.pnjpuan cellar, uji, dan lijcn 
meieka bcrpccanj. dentin kirnu, pas Li [ah 
jitrrkd berbxlik meLicJum din \6 liela- 
biDr tkAJah). Kean-jdmi iftuekJ "J.dak 
■niwidapai prjIuL-nnK^n. 

Mcjftlu illiputl kthmaiii da niana nja 
nueicfe* tictsda, kccuali jilci juicrtlm bci- 
jiEgsnf! Vtp*di t*Jj u^mn) AUpIi din nii 
(pe^anjLuil rl^-njan minurau 3 '■"'} , dan 
mejrka. kmiliab jnendTpaL keniuTVaaTi 
dan ALLUl dan irltrui.a dJbpuCL keccndfcJL- 
an. \*rv£ dcTnikun inii]*j K*renjL nereia. 
kifir kcpida aya1 -iyiS Allah din ir.Ern^Li- 
nuK para tuba Lirvpa ilaxin yang bour. 
Tiilf dtrtiikJin ilU 33 *) dllibibkui m«t- 
ka durtiaka dan rriElampiji hitas McrcJca itu ridik uma. di sritj-j Ahli K.L- 
tib Ltu ida gaLbngan yang, beilaku Lu- 
ru£- 1!l ], rpejeka rn:;rnhaci aya( ayaL 
Allan pada bibcraf a, ■■vat'jj di nial;irii hml 
le-dinj! nritka. jupa bwil'nd (Mmhahynnj'l Mtcrka Li.::inia:i kcpadu ALa.li Jar, han. 
jMiighitiKsn niMOlti iticnyucuh kCpadia yajix 
Tni~Tur, dm cn-mcdgih dari. yan^ iniir.'tar 
din berUKCra. ktpadi frr-fciijierjakaiil pcL- 
t*i*i kc'hajikip; >n*r=l(+ itf lErrnaiuk 
■>rirj(0[BiiB.yiiij lalfih, 


*Ss ^ b I . &^j^jZ3C'^'J^Jl :^" - .? *^,i 


l]Bl Mifcivdnifi. P ciUniJui^*n r^m iiii!riijilni AM»h d*l»:m Al Qyr'iiiidiui ptrunauitfin ^ins ±,^m- 

k±n ulth jitrTitrlnuh iiiLu tru rutrc'i.. 
il 4 1 V ikm. Jrirvip* kth.irui.n, t[::r.'lih*n -dui k :rriu:tur. din AlLih 
210^- Vikru: ketiJirin dan pembucutio itu pm nabi nati. 
II L !■. V ikm: lolnccun AJili XiLab yan* 1rl»h mcmrlu '•. acar^3 I ilim. Jtrz + 3. AU 1MRA* (KELUARGA 1MRAN) Hi L15. Din ipi xiji trb*jikin yn\g mirtH 
taijikui, irttki Kkmld-kmU mereki Udafc 
dihaJaripi {mjcnrrimj. pjhaJj'lr.yj H.in 
Allah Maha Vl mj^Uhu i Gianji-Ciafi* yacm 
bmikuriL 

Frnmpa/niti* harta pang ditaftetAaw jsranj- 
dnflflf *ff.fl>. 

ILEi. SLiunpfiuhjiyi ariiij*Tprij ykDfj kill! 
biifc hitiE merelti. maupfjn iniilr-ifi&k 
mcttli. -SElttll-ktk rldnk Jipit mrnrilik 
tub AlUJi d*n mfr^ki KdikupuiL Dm 
meceli idaJth pengtiuni n«iki; iiicJnkj 
ke-ki] di dalajmiyi. 

] t T, Pcrumjiiniiui hj.rla yuig intrclci niftih- 
ttri d: dalun kcbLdupui dunn nil, liidih 
tepee LI pfTuinptriuiBn u\pn yinf mfcnjui- 
ilun.5 hi*i nog Unfit dlngln. yang; mt- 
nmnpn unnrnan ksi>m ytng menjjui iaya 
dir. u-ndiri, IjlIil in^in itu mcrjuknya.. 
Alldh Lidak mLn^ujiuiyu rncrrki, akar. :tlipi 
liirnjkdaJi jrbpg nica.jania va di:i mcrckii 

Lanntan mtTwnbil ont\e Ythudi lebtnK it- 
nkztr ktpirasyaan. 

lah kioiu amlill nwnjidl I: cm an kepet- 
-tlyUJlfnd utin^atiltg ^iiig ill Lull 
tilinginmu (k»rau) metcki lidjfc heau- 

Ticntinyi ^menimliulkajil lumud'hj-ra.ia.r. 
birknu. HekJca menyiikij jpa. /"V5 

jnenyuulifca.n kitnii. Telih nrtu keLt*- 
■cian dm iTualut n-iE[ekn. dan bjib ytrig djj- 
tHnbiin-yikm nKJi ]uu meicki ]chLb bt- 
ar U.^,1. iHjnpjjLih ttleh Kartii lErinaJsin 
kepidtmu ayit-*yil CK-prei), j^u koniu 
mcirutuunmyij. 

119. Bctinifajl fcumu., tunu nn-nyukii intceJcs 
pidaJinJ mcctka tidJc mcny-uLni kinuj, 
dui kaniu lrcriinin kcpadi lutib-fcibib 
semjlDji. ApnbLli :nernkt Tnenjumpii 
laJnU, JDftcC-ka. bstkiti: "'KaJftU bcrinlail": 
dm 4pit>ila meieka mDnjcndin r merekt 
menBMit vpu\t jaii IbiHush majiji b*r- 

^irnpur bend CErhadjtp timii. Kilakui- 
lab i\Kpnil* mere-til: "Kt»1ilmh kunu kkre- 
z\n \cniuithimrw\v \i\f". SiKiiiifj^iLnr.ya 
Ai:*h mrnjK-:dTiui xf±\-d in ha.li. 


,, j j. ■- - -■ T. . ■ ■; •' ■ ,-■ ■ :' - . Jp-' ■'■- ■ 6, ■* S ^' ' ' 'v i '0"' ; 'ii( :l '""tt 

.-. •: J) 


^^i ,i_ 


9* 3 AL[ '[MRASI (KtLUARfrA jITRAM Jilt 4 120. ]iti krunru iDtHI|f4Iu]th ItTHlfcin, iriicayn 
huteIU. bfEHJlh. b*H. 1?ta.pi jit" kamj 
JiLtTui* pat bcnum, rt1e:tki fcetirsmbira 
iMiwiaily*. Pika Jcnrm benibaj Jifi btr- 
Ulna. nUnya tipa ilaji IdGtEkfl, JCdLklt- 
pup ddak mendaluistfljl kernyyh»:*tnji 
Icpadmnnj. JjE^HBijiikny* ALlbll mcngc- 
bJiui O&iA IjpB yine mErela k-srjaian. 

kisan peranc, badar dam uhud. 

Saber dtff fflHWtfcffJ kcpfnia ^i'kfr pangksi iv- 

BHMnp*. 

111. Din Cmptliki), ketilca kamii buuijfrir. 
pida pigj hari duL (cutiutfi) ktluai^tmi). 
akin mnmr.piCkait flUi mil 'ruin p*dJ be 
htlifA (trtipal ynluk kjerpErang.' 112 ) . Din 
Allah MaJia Mendengtu lard. Miki Hr- 
TVgeLihui. 

L2.1 kecika dua ful.nr.giri Jiri padaiiiU 2 2 - 1 '| 
inain fmimdurj lan.-h* (akUMnAd-iM All.ih 
jdaJali pcna^'Op D*ji teciii jalonpoi 
Ltu h^rciLi Lhi hcndillir. kareru Allah 
IHjj. arana -:itui; mii'min VsrLawakkaL 

123. S.un£j(iih Al|jii ".ELih rnEiialuiiE, karnu ili- 
|am peperui.p.n. Gadar 1 ** \ .. rjodaJial kartiu 
adalaji (kctika iL'j'J aranf-uiuij; j-aJiji It- 
mah 12S -| . Ku-eiil Liu TKiLSfcwalaH Kepidfi 
Allali. iJpara kaillU mcnsyukiiri-Nyfl 

124. (IngitlatO.keliki. kanuj mtilidlAlKa!) kepi- 
da uzaili; Blu ittlli "Apakah fldjk cukup 
h||di ismil Allah rneiTihjTitj kunu J.r 
ri^sri t>(js riliu mabdki' y-ing ditujunJun 
(dairi L«^ £ it.P ,, 

133. ? a (eukup), jiki kimw bf£^*r -iin 

btxtulcwa. djji m-iraki ijj.l»tir Tnenyt- 
:aji; kiiYiu, acn^in, MtotUfca Ltu, jup, 
niif-iyj. Allah mtTiaLrmg kj.mn dtnjan h- 
ma tLIhj Malaikit yang mrrmkaL Ufida. ^^OLjLi^J «,-.-,- M ! >-^-: j^rp J v r"5^ 3 i"?^ j?^*-*- *■ I'll i..^" 'ii*1 ' ''"TV eili*l 
i^ .;■ ..- t .- /: T-'- ■■ .;■ ' ,;■ ^.^^=^^'^1^3 J LJ Ava> ^; J^ 

o^^^sj^' 3^ 1; 22!;. hriidwi ini trnidi pidi perLna Uhjod yinu mtn^rur dill Hiuih (pnuJi pada lihun kt 3 EE. 
221). YLkni: Binu Salanub dud iuk:j Ithizni dui Binu. btuilnh. dan wku Aui, ktdauiya dm liariian 

tiuin muiLunm. 
32+k LihUnm llf. 
22S| KatUtn tiiiTfi iiiuiliitilH Jtitiili liirpft* iurnUTi nvr;cLn l-.VifciL dm ptiLtngJcipiE, ititreki tuitnj 

FTUHIlJlU.pL 1UZ 4 3. ALI IMJIAS (KELUARkA 1M.RAN) 97 r -^- LIS. Dan A]bli ridak menjailLkan pcmfcciian 
bali-^anluan i'.u rn^liLnlcan «hijj.i klia- 
tW-T ^enlriii bifi (krnienanpniniL] din 
i.p.1 tEn J .enjin ih&tlniu kamrianya. Dan 
kCjiLcnuiguijnu \^xi inanyiLfiJi daji AlkJi 
V»n£ Malm Peilim Lap Maha Rijik- 
unu 

127. (aJiili moiOifflli; fciffly ilaJam parang Hi- 
di; dan rntrnticH (Mia biridinr". ltd) unLdJL 
niEmbLniiakan iEj^|nr.gaa ijTii'.p-ocailg 
yiAj fcaJir 216 '} . atiu umtiik rr.rr,j^diJ(iiyi 
n'litfcka hma, labu rrnieki ±«Tr,b»li riengan 
(iadi rnenipc3u]i;h apa-ipa. 

|3. B , Tsk i-da SOdliiTpijn i.ani-put Lan£ajrmu -da 
lam uniiiTi mereifl atu 337 1 atij Allah, 
men cram 1xjba1 mejcka, i.iwi W.t\\fLi.t.b 
rntteka, kuana ifiungEiiliJiyj mei/cka itu 
Olidls-ating vflng lalim. 

123. Kapiuiyian Allah j.pj ysriB Mil di Lan^t 
dan yajig ada di huni Du m^im'bctj lirV 
piin lc.fpa.dj. iLapa yuij; Di» keh.tTidi.fci; 
Ola jrvcnyikui liapa yang Dia kchmrUli, 
Jan. Allah Mali j Ptaitsiinpun lap hfiha 
Pcnyay-jjij, 

Larairgpn ticlakzikm riba dan peritrjsn: unitik 
'.k- !i!-l ■'•*■. 

130. Hal LHLUij-t'iiJLp j'uij b?riina.ri, juigan- 
lih tifiTJ memilcaj-i ciba dtnEaa bribpii 
Eandji 2la j dan lwnakvf.iliih kfn^. k-ftpida. 
Allah xupaya kamn mtfndipit tahE"'jTiTjii£- 
ir. - fc/Tl H ^'lV 1---^ *■ * } \- ljy^=j ^yjj 1 ji. 'j^L *J**^. Jt IP * J| •? <■ rffcr 


111. lJ3.fl pelltiJ/a]ah dirinvu dad apL n=raka. 
yajij ri.iiediaj.aji dntjlc Drang-anaif yarn; 
katlr. 


Pcnntik xa'af irpadtr Allah dan RciMi r .fJ:o 
jj/u r-aiV-rr 5rt-Jlj;-ilftJR.r; yanjr hVrtik-va. 

132. Llih ^'aClllll AUiK daJi KtSUL SUpayi Jta- 
rna diberi ntlnrut. j^lil l}j^'_' 'j %i'< 'j*^' 


JZGl. Vakni dentin t;jbunuh.iiyi I ujuh puluh ^nnLrnpin m«rrki dan "Tria^an'nyi tujuh pj|u.li cr»rt(; 
labiaya. 

JITV M?rtjrHl ri*4fH B^VKuL rsnin'-*; Tuj^nfty^ 4 y* m - lm. i^*rj NiUI MLhammad i.i.w b:nLii"i 
\tp-idi Allah. j£*j mirih tfci iniikin ifbagian f'i viuk j-ptmi_ti nijiy^ikin dan mtm^iiuukui 
ttbinjur. limnyi. 

32B}. Yuig diiruikdud :Jbi di iLu aLah riba lud'ah Mfiiiuul icbiajcmi brpir ulani bah»ji iRi* na- 
si ih 1 1 u it-larniTiyj tiiram, wali-j^uiL Ndnk hnrHpat [audi. Lihat sijinjur nya not. LT4. 9f 3. AL] ■J.MRANtttELUARClA "IMRANj JL'Z 4 133. Dui beriegEcalsh Licnu Xrpidj impjuan 
dvi TuJiajimu dan kcpada. iii^a ^aiif 

luianya. jelijii lajifil den bjmi yang dije- 
diaijai untnk tftailfc-ojihe >ui.e bertai- L34. (yailu} artng-umiVg yarn menaJkahfcln 
(haTipnya >, bajk i" wnktu lipSiTiC nujpun 
■rmpiE, don tinui^-ivriaif yinji rrniahin 
uniaialmya dad mciiii'aJkui (keiilahaci) 
uraTin. Atlah futnYulai umig-uiuiE. yanj 
tjerbiiil icbajikan. 

]35. Dju ijugi? Jiajlforirtg yajfl^ *PlbLla Ji*- 
Rgtd-liin pcrhuiifln keji irsu meng 
niiiiyi diri lendirT- 2-*'j .. rnereka ideal alon 
Allah, iaJU ittbfflehaQ airipuu EcihiiUp nlrv 
JB-dau mstfta din SJip* Ltel yadr. 
dipit Tr-CTifunpuni dflS MJflLfl din puda 
ALIati? - Dan rnri-ilci -Liak nicn^ri-Ekun 
ptrhiii'in ktjlnya ilu,. jed-Lnt; TntrEfca. 
m cng.c 1nli oj. 

]jjlj. Mcitti Ltu hsjiiannyi. iaLili acnpuiun di< 
ri Tuhir. mcrcti daji lurou yang di ULl- 
Larnnya JHtneUlJ JVJlgaj-iUrtfaL, ftillJlj. 
rriErcka kckal ris dilamnya: rijri itulfth 
Kbalk-baJk pafaala. orang-ncajig yanf her- 
amaL. 

1)7. SciunEguhnyi '.clih berlalj ubelum ki 
zliU S.iiinfll'i-luilnata ALMl 2JC1 ^ ; Kuir.i ltd 
he^ilanlih Vrnnu dj Tnuki tuinrj dju 
ve: ka Likanlah bagumana ikiha: nrang- 
OT'Tij yinji m^lld^Slildil l.caiuL-™?j]j. 

t)8 (AL Quj'nfi) Ln: adalj.li pcneringir, liagj 
ieLj:j]i niaiiuiii, dun t^i.uiiiuX SgHh, ptla- •A 

T**fcf* tfi* L.KK "tt'^ft J ? < • fW-1 


j i ■^*J ife^li^ Sa^vS ' \i&cflsj&&2 -^i^-'i^j^j 


^i^-O^ 

L3? JinjctnJir. k«mu buiJt^f leinalL daji ja- 
njirilih (pu.1i] karnn heTiedin ha:i, pj.rti- 
hiJ k*'|-"i'.i la'.l ufir]j{sj:ajig ymjj -paling, 
tin^i fdcTajjtnyiJ, JUca kamu a:a]i|; 
HziM vanf bsriJT.Bii. ^^jM£& 9: ?2S> Vim iimktHd pnbuUtt V 5 JI i'f»i3iiJyih> nbh iin* Itttu yiflf miw mudh*rilii^i lidik h«iyi 
meumpi. illn ttridjil t«1*pj |jfj qijj^j lun, m-dctIi rmi, ribi. MtnciTiiiyi dui itndin ia.LaJi cnili- 
kukin dau yuw maua. madiiuatnyi. kioyi Tncaiinipa dill tr-Ti d rr i biik yarui Tj^m: ilau kwlL 

IJ0>. Yiiut dimakwid a?runm iKmwfr Adah di iln I ulLh huku^»h-hutaiHirt ALIift y*r^ ttruju emIi- 
|i«rjlf (.. tienckU YinjllLlrripiiiiii jftpidt LUinf-orjiii yuig [TuriduilfekaaruuJ. JUZ 4 1. ALJ ^MRAN-jKrLUAJlCiA IMRANj !ili HO Jit* lcirriu lp+di pcr.inj. Oiid> ^liTidjpat 
luta., maka BurvgguhjiyB taurn l~ki.ru > 
i In pun (pida. psrlllg BnJm> :r.crjdipo.t 

iMka yang kjut"*. Uari nut* (fc-Jayaan dan 
keKin.ru rjnj ]tu r Karri pcipjlrkpn <Ji in- 
lira, rnuiujdn {agar rriEEeka nicniiapit pt. 
LanaiLui'l; dan njpjy i Allah- jnt-mbrili- 
km or*n(i^iiji s yiti^i Trecdmin fdEJiBan 
y:ing-*im£ "raffjl dan. fljpaja. jebapan 
kartiu djjidutan-Nj'p LEUJ[UI IfbaEaJ) iyu- 
hiiJii^'J . l>an ASah tidal irif atyli k±L 
oring-ivrnij yui j zaLim, 
141. dan ijair Allah mrrnberiihjtui urang- 
•alUl; yajij betiirtui -Idaji duaa. mccsli} 
djTi rnem^iirjiakin urari^aiajLj rant ka- 
ru. 

142. ApiXlh kaniu niengjjh blli«H "UjrlU ifcai'i 
iraipk; 5u.[gi . p*d*)is] be'urn nyat* fcay 

Allah a rang- arm g y.uig: berjihajd""-"' ^ 1 di 
mcataiiiu, dan fceLum riyira oraiiK-DiaAc. 
yang nbai. 
L4J Ssjnnrifj'nnya kami? TntniUjnp'kan jiliu 
(jynhiLd'l Hbelurn karnu menfhadapinyB ; 
(iCltaiailK) SUrjWh lUfriu "elaJi melihal 
nyi diD kamu mEnyaliikanr.yii-i^'jj, 

144. lIuliamtnHd Ltd "L-dak Llln h»-lylLa]l M- 
ivriny rami, sunjguh trlati berLalu lebe- 
luffinya lieleiipa uEanp Jim' 1 -**) . Apa- 
VahjiVn dii wufat hIhlj dihjniih kajnu. btl- 
halik ke 'heLaluij imurUHl" UarR!igsip,pA 
yaJlf berbalil ke Waking, maka La. Lidji 
(Jipit mcr-dacaAElm mudhacai kepadi 
Allah sedikiqpuri, iiji Allah akin meaiUs- 
d halajui kepidi ncanj-raiiiij; yins hc- 

"vukut. 

A£^— ' yjj o j j Ji-'^ij ij *^:- 'j JL4? ijiib 


111 ( Syukida" dl ibu LUiji ntanaoTiBfl lilam yint [ujiij Ji JaUm ^.j>4*Ed«ii uimik mtne|jkkin bjji- 
rni Allah. Scbiiiin LhLi "arrir idi y»ny rtMnj±r:Lkin.nyi dEngui "mtinnii latiL il.u- rm.nu in'' 
pHiiaai l^rfclyui diJini *v*~ L41 LuriL A. I Baquah. 

■JL32'l Jih«d lUji-i b«*rEl I. titrpeung. untuk nwiKEikkui I dun dio mcLmdunii o»iif-:i[Kin lilajn, ~j 
numtniiRi luwi tiiFeu. ' nundcTmakar. Snuia brndi vnlv.1 k»t-ia>in Itlan iut udu.1 lijrri. a 
num'btciiitu yina bilii daninrnriik'kan yini ha>. 

133 J MakNdnya- wTjclum cfrrna UJiud "nan>*k ptfi uluil^ic ct|jtniu yina ciddk tumt ptruw ttidir 
p^fPVari'i'Ekin iebi "Mih; yulinp-n»J i.i.w. Ice luar dJELkala Hrfirjlr, rrjirritiirw] DEing-macc ti- 
tlf, 

1)41. Mikiudnyi: Njbi .MiLhammid ijl.w. iilLh Ttr>m\& rraninii yinf ll i»n|Jai Allah mcfijadl :iiu; 
RarjI-iiiuJ ict«L-jnuiyi ttlin wifat Ada yii« »»Hil k«oti fcrliuiiuh jiif.uU yind kuflu ukjl 
bina. Hircna fl-j Nibi "Juhimnrf >■* »' jn B "- *1*" *"■'*" »l*e1i hilnyj ruulnniL yjnj tn- 
d^Ku|u i"u [)■. wmklu T^i'ttiirnulLriyi |)±uf^. l.'hud bsnuclah b<ci'i ^ahwa MahL Wu^iimmi.i 
i.a.w. nruib IfEbuNuh. U<n1i ibi nienpauulan kaum mjibmui, Hhnai *di j-anj 'bcrmahiud mi?- 1 1?::- 3. ALC'.MBAN (KELUARCiA 'IMrlAN) JUI * L4j- 'ieiuj.tii ying hecnyawi tiiiV ak.au mali 
rrndlajritari den can iiin Allah. Kbarii tc- 
rcrjjiHn y nnjr t«lali ditcnrLkan wakl'u.n.yi. 
BiTir-giij^a TrjLTijihiTidatL palula dunLa, nix 
zsii Kami btcikin kcpidanya puihaLa liunJa 
Hm . dan tMU*nj^ijj)i ncnKhcndLii p^iuj* 

ikKiiat, K+mi herLlcflP LF™1i) fcftpjdanya 
pjj-i:q|» akhiral. Ran Kami aJ.ui iritiii- 
Ireci naLuan Is.* -pud a cirari|i run;; van; 
TjfcJvUIije. 

L46. Daji laSipl Danjiknyi nsbi yar.j> lje:Tii! 
ta^iii IcIiiPia-M-mi m±reki ^urr.laji bo- 
ut dn.Ej penjLfeu' fnyij yar^; brrlalw*. Me- 
jek.3 ti(jBt me^JIdJ leninli kLrfna bun- 
crbr >ajijf tnsnimpj inrrrlu. di j^Ihji 
All J h. d.in iidik Lesu dan tidak 1'pnla.J jrjcnjK- 
raJi ^Lpaila muiuhj AUnb menyukii « : ji|!^- 
crar.g j'4nj iabaj. 

147. Ttdflk ads do'i m«ekl jftLair. utipxn: 
11 Ya TuJiaji kairu. a.mpun:Lah dauiikiic 
ka.ni! da-1 UiUlaKiii-rLiidaksn kanni yar. K 
bsrlcnih-letii.lia.Ti dalan u-ijiazi xavmi l3 s ■) 
dir. Lclipluuikh. cjcnilliian fc'ajii], dart IC- 
l4UfcUll kiinL If [lladay iaMtli y aJU katu '" Li 3. Kajma Ltu AllaJi ictinfrcilkBIl kCpAfa 
CKteia p-ilula di dunLa 1 - 3 ^ iljn pjlnaU 
iuni; baik di ikhllaL Pan ALUK irxfiyu- 
fcii g;ui£-pri.n.g ying hErnual krhaikan 

pftinpiMH iupgya wipada \ffhgdap fljfl^H rw*njt- 

149'. Had r-njig-arang yin£ hedman, jika kimu 
mo.'nii'al: ^ciMft-ijcan.t; j-»n.£ kafir Ltu, nifc 
cava meri-ka rne:i|j£-Tihalilr.an kjrrru ct he- 
laJkajIg (krpadi. Xcka.fu:airi, ]alj ikdJLaJi Va. 
mu Mjnj?-(frani K yantruj3. 


r^r t --y 


fet^taf- j rrilefld p«rlifhdu.nf:Jji Sttptdt Alhj Nuryir. (ptmucipupj Jciun {JurihyJ. 3rm?n1in il u o-iini-qniy; 
inujufuc menRitikui ^iltwi kilau. MuJiimmid itu w-PLirn Niti Irnlvlih ^^ riflnl ilxit i:-.»ii 
terbunah. Miki AJLih rmri-jniiuriji iyi" ini unlvV TnrncnlCTiniktT hpjti ti,jir. ir!t_<lirthliidin mtm 
ImitLh H.iU.-1t»li uiins-oriiui muiuja itu (Sihih RuXhiri. SjS Jih-ij *^>u Biktr n mtnijr.- 
mukiAin ijil Lni - <U mira n?nrf ! pjli Tctp-Jujlu-n dHiUr\(iii pari ulubi: di htri wifunji 
'HahL rVTuhiminjiil i.».w uriTi-l: ni±[Uiii<Eamkin li m*j IbsuL Khtih.lha'P j.i. din si^iibiL-sjJii- 
Tni yjTfj [iilik ptf'^y* Untitq. tf/ttlttir. MabL il'j. I.SaJuJi Iluktitrj W\> Kirlik»un Swiital!- 
¥aliu rrcljmpiuj baLai til jj ?iukuri ^an# IcLih. aj1«tipkan Allah i.w.i . 

Fill ill iljriii dxpat brrup-i kcoiniiiEi^-krnr'nanELTi, ftiniuptroJtti !■*■! r« :*m|i*\iA dujuui^pujuii 
iin Laiu'LiLn. JUZ 4 3. All 'IMRA?i (KELUAAkA '1MKAV1 V\ L SCI Tetapi i.Llrij1ilah Allalil, AllaMJi Pdin- 

I.-,;-.,. 

151 Akin Kami r-inr.ulrkin. it dnlirri hid 
uimrating. taiii nsa tikuL, disebabkin 
rmcctiu rn*]r.p*jn:tutakl.rl Allah litnjaii 
tcSuiHi ymf AlLih. sun din rUak nuenu- 
runkan kt!li;iin?j.n [EP.Innjj itu TEmjiat 
lf.Em.bili merelra inlah nenkn dan ilulah 
SCbujIlk-bilfuk tT-jnpi: -JJIjgaL orang- 
(M»n.j; > injj zalinn. 

Kebab irfrab S.eyjn'aban htxtI fxlari •Jatv'fi pr 

Ml. Dm Msun^jjinji AUih telah in.nricnu.hj 
:*ji]i-Nya kepada. kimj., ktuka karnu 
Tnf-ir.himiih ttieeeju dentin Lr.in ^ly.i sam- 
pai paila u'j.t kajnu Ldriah dan hEc.iElixih 
daiafi! UrtiSan j'i.i IJ7 ) dui iruiltduj-hLkaj 
pcnnrah lAd-ciilJ scsudah Alkll n-ierfl pc"- 
Lihiikan. kcpidarr.u ipj virv; lcsnu 
OikAJ 1 **) EH dlilUimU a da aiaag rail? 
mdngjiuriiiiki dunia. din ili in-jri 'kirriii 
k&i- will* yanu ncnehcr.ilajij ikhiral 
KeimrLsn Allah me-n.iJunfk.an karrn dazl 
mt:cki*-' ] (xtifuk m-siLfjji kirnL.; dan ie- 
ti:r. Ki -ii|i.Tiyri Allih UUII nicnia'afkart ka 
mn. Din -VlLih mErrif'Uiiyai kjTunii ■ y iirLJK 
iLlljmpihkvd.rO 'W ••.zuiijrun.r.v. >'ir.g brr 
inun 

itf^VAf fi^fr $ ■ ,* ^ p / /if $ JJ, 
"i :> J^jt j 4jJ ' . 


■^JiiJ* - l w kjP-A w i! j ^J &ffi$^dm 353. ilnprilzJij ktd>a kamu U-fi din [i<J*k 
runokh Ifirtd* HijEi-iritigjuin., wiinf; 
K.svul yin.fi bccida dL uilara lunar. 'ka 
wannrj yule; Lilii iruniariiipU klPliI, lure- 
r.i ilu AUah mcnijr.mlafl Has kamu fcCK- 
£ih*n nlas kisedihanl^Q'J , mpaya iamu ja 
r.pin. liEciEDjh jiali rrcliadap ipa. yarlf I'J 
put Jar: piila. klinu daTi LtJltldJp l\& 
jrtrtf uitnii'iua kamu.. AHaii .Vlnhp MengE- 
1ahui ifii yanp, kamj >< rjakar.. "i- i ■ " "i i ^iT-" 


© '.'^jj^&'j'i ^i-^^^^^j i]Ti Vikni uiv.Mii ptliXianun r-"i»i'i^ ri'^' Mj ham mad n.» jcircni. bfUij ttlih ir.-;mtrui:ajiki^ 
jfpj i-r^n iiniHamifc. it\if Ltri iliLh fjii umpi: ' r iaf. i^Lih di1tin|UJ:kiTi njcli bebau dibnr ^cid-iii 
lii^ tuna ni pun. 

2JSj. ilk™, kfrninanpin d-ui hj['i nmpnan. 

2391. MlkniJnrp- Vju-ii rmi(|jniirt lliiljjk htrhaill nitniiillhk jH n':rtt*. 

34^1. K.riL-dL' r iu-i iiuir. mutlirriui d.iic'b.bkjji m«re-ki lidii: .ntnti'it] prirljh Runl yajif in^neilibp,!- 
■jti k-itLuhm bigi menkL ICO 3. ALriMRAN IK.tLUAK.CA n LHHAN> JLV 4 - * lS4. lUniUdiaji Sfltlall kanu bcriIuia-Li:a 
Allah rntn-jrjnLin VeparJ.1 knUKlU kcsiTI-J.na.n 
rbccjpal kinLuk yin[ rneJijiuti mj,c-IqjijJ- 
an -did pad* kuriu 3 '* 1 ^ . seding sr^nliai^- 
an lagl^ 1 ') Kith dk^niaikaii uJfh dill 
mej*fcj. MficjLri; metel(a menymjjki jfrjnE 
lidol ber.ir Let hi dip Allah icpcrli onj 
kiart jaliUL>ah 1+J ') . Mticti berkila: "Apa 
Klh a0» Vz& kiu tur*nj. jrauiLU Ihlk 
Lirnpuc tin.p.n'1 dalim. iiruun ini 1 " 
Kd.LLka.nJah- ".^.sujijguhnra uriisin Hn 

srlMruhnrn ill w^in Allah". Mcick* 
meryrrn'hiiny ilcin d alarm hati mere-La apa 
yaltg lldak. mflcka rcian^an kr.pai]ain'j. 
mci-ka herkuU: "^ekLranya. adi bapi bit a 
hirurif irjyil'.j I'hak Limpur tanEanj da 
lam urusan inii. riwcjyj Ichg Lldak akin 
dibnnuh (diltaLaJikanI dU tinP' k-aia- 
LiiLLah "SKkoanyn Jca.rn.Li beradi dt ru- 
li'iBFiiViij, rtin-iyi ataiig-DrirLg yan; 1c- 
Ijii ditik-rji.rk.in afein rna.iL trrtmnuh ji;il kr 
luar fju^ij tc lempal mcrcki :crbunuh'\ 
[Jail Allah IbcjbuaL drnnikianl u nr.uk 
mErguji 4714 >snu adj. ijjjlim liiijimii (Up 
untuk ir.em'ncriihk in a.pi vine; am da- 
la-i' hiCiinu Allah Maria Mcriex LaliLi iii- 
h.iri 'f M- "^I 1 "^ r . 


■ 1 ■•;-■ 


IS' SesuTi^uhriyi <iran^ rijinj; yirtjj hexpal iri|? 
di anlammu padi Jiiiri hErtemu dua pa. 
nikin l1u^**j , Jiajiya. u|a nicrrki di^rlincLr- 

kjn cikh qyai^an , -.1 isebahk »n scbiigiafi ki:ij- 
Ilij:i yanj; Irlah mei?ka p^rlual |di mui 
li'Tip.iii'l dan nf-Suji|j^jhn> a Allah Iclah 
rriEmberi mj'if kt^ada mEf±k*. S*«u Mjcfrj>i- 
nyj Allah Maha rrtenijampuin k;i M;hi 
Pciiya^iuri. Jftg r . <<--r S$}J$\ \\i$jS\K^J£& l^S- ^u ' »it J^fl J ' t^-^ U .^jil^; ,. , - / -f < ^ \ i I Vitiu- i^idiH(Hnaii4 It-Iitii >uii »uir k-i:-|iikuiiran>i 

i'jl:ll. Qrinf-oij^ii Uljjri ykng. rruiuh riju-rifu 

Laddih.- unckum Dihm kiliu 'JahimrTiKl e h.w. i'u ttjiir btmr nibi din nnjl AILih, ttciLu dii 

MO. akin dipat dikaJahkui dalam p?r;EruiKUi. 

|]ui pihufcjjr', [m 1^1 1J1 ptiulin Ita^m nm-s4ij"in Jin piv^Vir ktarn meiyiikLn 24i|. JUZ 4 j All 'IMRAVCKEXUaRGA ']MRAKj LL'3 -_ ^^ r * 


^ ^ - lJ6 H«L ^: J njs-OrP.n(i >*n K bt-liman. JJ^jan- 
lah kamu -stjierci riranf. OTirig Vjfi: 
luranp acing Tn.ujia.FLkl itu, yajij ntngi 
UfciJi Jitpiila bit-iiJii-limliii nie^ka 
jpjLUn mereka m<ni{ad»kir. [^rjilinjui di 
rr.uka nuni j1u tuteIti h<rp<TU!7* "Ki 
Jau rnntki [rtap lC:i4mB-Jllria Kila Vri- 
lulih rr.trski :idak mati dan ■Lda!c di'nu. 
nuh." 1 Aki'taL i'-±i:j nnrtaLiin iLiji krjt- 
linau DifrtM jar^ dErr.ik.ar: i;t, Allnh 
me-nirnnulkan rasa. penyiualan ying 
lanfil dj dajii"i r.ali ir.ttekl AlLih Tr_Er.£ 
?HdUpkar dan rrieTijriknr.. Dm Allah 
mflLhjr ipa yang Vair, j kcrjatuzi. 

137, []3J1 SUnjuJUtl tllBU limn ^jjji di jalin 
ALlah itau rnEnineijil 1 " | , :cnKla^ am- 
puimi ALlah. dan faJim*l-Nfl If bin fc-Jik 
ibipLmu:' dan rujra rampaian yv.g mere 
ki ku.npu.lkan 

Li8 Dan 1'JDK^.h vika. ka^riM ncnmi*al ma 
rjrji, tf-nruJah. kepada AlbJi jj.ja kimu 
ditampjlkin. /I khlak dew 

SAW, ^Sir'MJW j./jr pdAf *ta.fa>tflHVff 139. MdKa diicbatikaji laJnnal da:i ALLili-laii 
karaj berLitj IfrnsK Ic^ilm Itrhidap il-f- 
rt-kj S.. 1 tjrinvi karnu bf-rukap k*r^ IjlkJ 
'tej'hali kaiar, crnmlah TTfreti Tn'rijanh 
Jean die: din LEkrlLlLTispij. K.ar:ni iiu 
nia'ifkanJah meirka.. moh.Dn'kanLa.h. iim- 
pur. bapL ne:rta don bt: ircat* i^aialJah 
dcnppin. rnecefca didim urusix- irj 1 **). JO- 
rniidian apahiLi karnu ;rlxh Tnerr.haLaiYir 
rckad, Eiuka berrawikkilLih ke^ida Allih.. 
Sctun^guhmya Allan mcr.yuLii cnuif tirar.g 
>a.ng tKTla.wuLka.1 krpa.da.-Mya. AJ •"?%" "I-' J^f* 

■: t T- i '-- ■! .-- - ' i --XT' '■$( i- .- 6^' ©5^ K W3> Mikwdij-j nmLnMil d- jali n AH»h buLii-. k^rTiiH F *p<i-:i.n.f lit. 

ltt| Mjksjilrty^ uruur. prp^ir^iji d.i."r hil h L. duiuiuuh liinnvi. uptrti uj.un pclrik. ti.miu.-nL 
kem^ivuakiun Jjr, Uvi-liir. 04 J. AL] '1MRAK (KfLUARCA ^MJlfcNl JTJZ * L6D. Ji>.i Allah me no Lung kirriL,, maka rak iri»- 
flrini' yink dlpal iu.rjip.a.lbhtan Icimu; 
ika ALIah mem hjirkir. kamj ■, lidak num. 
trftj fit [QJonjflJl ). mikj ila^iKah Etiiilp- 
an yang dapai rriEr.rilong karnu iseliiri 
da:: AJIaJi xujJah i'.uT Kirena ilj kin- 
diklJll kcptfb AJiall 43 H OlUi^-Lninp 
fnu'miji bMTJWikfcjl 

IE I lidil rnLnckin kl':iiij nib: bir[i.hiuial 
ijdalani uiirsan htrln rnoipixan ptcanf'l 
B±r!iP.g^»pii y^a, titfthlinil (dlLlDn HIUiM 
rampnian pEriTif LLu) mika pada hari ti,n- 
mal ia akin Jalaj'i^ int^i'Do^-a a pa yuij; 
dJi.hM^dl'<pnnyi itu; h emu dun. iiip-::jp 
din akan rlibtxi pMrbiJaian :ur.*arig apa 
yuig la krrjakan drnjin Iprirbiiaaajl'i 
SEljmpai, «-iJj ng. mrnkj ::djk d:inia>a. 

Ifi2 Apakah cirang yanp nirnpkuD krrirtiiian 
Allah sur.i den Fin orang y^a* i«rrcb4li 
mC^llta*'* k*n-iiLrkiar. i.yang besail dan 
A'.|ah dan hnr.pitnyi adalah Jihajinazn? 
Dan i in I ah Knuruk-bucujc kjnpiC krm- 
LJ.. 

lfi.l. i.Krd'jdL.kin i nicTEka ifu Dnruigkal '.&f- 
ki: iLi liii AllaJi, dan AJlali Vaha. MfbJiaL 
apt yaflu flUJrkl IfEtiikiTi. 164 5ur\[v*iiP. AUih uJah mernSwji V4ruruB k*- 
Padi ormg-qrflng yinf hrri.ir.ir. kfiika 
A|Lih fn«Tijp.1ii-j a\ jjiliri mcirka iED;ang 
rasul dan ir-lungin nurcki end:rL, yuig. 
me mbi: ik in krpidi ir.rrrki ayilaya'. 
A till. -nrmbrrS:kka-i (ji*a> mCrtfca, dali 
rilt-nfci;aikan KfpiJi fflCiUfJ *l KnU dafl 
41 Xikrnjl'i L]an *(un.;.juhnyj wlwlum 
|kfd tl ir.^ar "N abi | itu., m^rki id.ilah Ik. 
na.1 brnar dakun ktirialin yin/, pyali. 


JtJ 


: ". 


^U3***i L #'j j*J*4l J}yMj_ pi^— >l ( ji3 l 

3 jv L6i. LJan ir.rn.gipi kulik-i ka-iu dlLimpa nTJii- 
bjll ipaii pcprr»r. K in L'Kud). ?a.Jiuh^l ki- 
mii telah mfnin-.pi.kjii kcWili-.j.-i an. y.il 
ILpaL kfpidi rniiiuti ^ljuihrnu (.pad* -?c 
tviMi.taji bada:h Vanu beckala: "Dart 
muni dalinnlys li^hClnh-inJ -ni"' M'a- 
kanlaK. "'Itu dan ikE^aln'hjnl dinniL. ki- 
diiL". ^Eiun^guJiiiya AJLili ilihi Kuau 
ifii jvyila wiualu. 


]UZ * i. ALL '[MRAN fXLLUARUA lMKAV Lu5 166. Din a.pa yir.g ir.En.impa kirnu pada 'ha.ri 
be: rrrn;riyi d'ja taiuVan. makz. I'keka- 
Utunji ilu adaLih. dentin xrin (Caldir; 

Allah, c.i. -y.i- a:,". menjteiAli'Ji sinpH 
cirj.n£ inrar..g )ang bemr-in. 

]ri? dar'. ljjiayj Allah menK<.-"aJn.i 5li£» a : j,nE- 
nrnrir yjTi|J rnLP.s.rik K±pudi mejEk.i d:- 
kicakin: 'MiTiLih be: p« \zn%. d: jalir. Allah 
a:a.j pcTLahanlanlaJL fdlrinrjl' 1 Vk:cca t-:r 
kiTa. " liiri.irar.i- a kahU iMrn.iVLiJi ji ikaii 
■d.iaii prp£i»n£ B A, wnriiiaii kimi n\et\gi- 
kuci k&mu'" 1 * 1 ' ) Mcv«i:j piHi haji iiu 
Lenih drkit kupadi j.tkjfirjr, da:i pada 
kr/jr.uiui. NLicka n-.tn.qiLak.ir_ dr.np.iji inn- 
iaLnya apa y-ui* l.di). :fj#;iniJi,,rif, Jtlani 
hiiinyji. Dan \\h\i tefejh meiiieial.ui *$$ 
VV\£ mefFH w rr.hu nyiian 


^J-. ^^4-1- vft""- n*^? ill- I-'- *T 1 *'l -" 1 lift, '"jranu Liiii.i; y 111.5 mciiga latai. ki.pjJa 

mi peTgj twiperang: "SEkJwnyi mrretu 
in rngiku Tl kill, k.il'jljJ. ir.rn.Li 1:dak trr 
Uupuli'". KjrA(c*HlAh ' r [ !_.aJ( lah feiriaU- 
jji Lr.il dari dirirnn jika kirnu nnnjj.o:^ 
yang-tinai." 

PaHdt/ Wig LV^rTjT >[»?_■■ nv,y,'l iytf*ij. 

l-ai*. JirtganLaJi kamu liitilprn fcaliwa ■afiilj- 
■j-anfi y*nK jugus di >a<Bn Allah Ltv miri. 
hir.k_in nuiftj _ru h-.riL.Tri ' a ^ \ Hi .Lii 7j 
hinnya d-fnjyn mendipi' r«ki. ?4^ A^*-i Jrd I TCI rr.trckl dalirr. keidain ^emrjira di» tiab. 
kin kisunia Allih yan^ dj'i«:.k 2 n K ya 
k^puiia nc:e-ka. dui m^irLi Li::guan^ Ka- 
n :cnjdir iKinj-orar.^i farif rn^.h Un|j- 
£il di DEbJta.ilf yajlf leLjm rnermniil 
infrika 3 * ? 1 . MH*a Hi.1ak *fla krkTuwaij.r 
*n i!Th.id.ip mer*kn dan lirJafc ipulii 
riErc-Jca herifdih h.in 


lirt-4 


J.4 7 1 Liapir. if I dilu| J k.ir J Lrp.idi Sjbi dm u v ,j>j I IjK jYul hfLu-_ Whjfii rjrt^- 1 !. i.ir:',i -iric'k ■ 

rr«~iindirf Sibi rid.]'*, tz.hu uklu It«:d(:j if Hilt t*:u-i rr^Likjki.-. ptpcrinRin knJti iutiIjJi 

la"Tn muilinTin *rdiki'. 

LJiipirt iiii ilupjr d 4 i_n*lar -.n^L.!. rrw^ilikkiniirTtiir. n-if Ji^uiikjn irp^da >1 -- 1 i :Tan E ^jjjm 

m'.niruv KrirJui 
I4fll. Yaila hidup aaliir a lam yin|j liLn paruj but an. alien kin mi. di maru mrrriLi mrndipii kfni'mar 

mkTri'rr-jlan di ijii Allih. dan. tiuiya Allah tajalah yim mrnETliHui bifairnini kradun hidup 

iiu 
349 1. Makwdnya iaLah lETnanltmaTuiyi yini "lasih h4up "J-i" 1r'ip tifijih-aJ 4i .iilin A'llih >*l I Of 3 AM 'tMRAN (KtiLUARGA '[MRAV| JUZ * 171. HtJ«kl bCEg Irani Jiali tlengan ni'mul dan 
|fS[Driis jfing ht?a: rlari Allah dan bih 
*i Allih tiiiak rnenyia-nviikani pihula 

I^l. lYailiil 4rinx-um:i|( yang nE^a'ati perin- 
tah AllaJl din KiSU-Nja :c»jdah rncnia 
mtndapal hi^F HdaJan pcprJiflEir. L'budJ. 
BigL anng-Drnnr yang tab Ml [ kfbaLkaii 
•1j iHUia inatka dan yirj 'near.akva aiia 
piliabi yang briar. 

173. fVaiti,!) prang-Drang -lyjiig menia'ati Allah 
dim fLLUulj yang kerudu mdTika ada 
(Hang i:nn; yang TTiEnjjarakin: v, Sesur£- 
P'jhnj-b jnanusia 35 " | [rlaJi rnengumpuL'ka'n 
parkin -inluk jncr.ysusry, k<mn, kitcna 
itu. tajcullah tepid a irtrEka"", mika ptT- 
ka1aj.ii :lu rn4na.ir.bih Vrimanan rnEreka 
dan iil-ftffkl ^ilrrlraVrili. "Xluiuplili Allah 
nupijadi ptngifir^ kanii dan AHi^i B&*\%h 
s-itiikbiii Mind ling' 1 

I T 4 Mala meTtka k.cm'h;ih dwngan ni'mat dan 
kaiunia. Cyang hear? dari Allah., mcreka 
Udik iilcllia-pul bEritim ivpa-*pi. itiG:eka 
snentikniti iweiidtiaiv A LI ah Dm Allah 
mempuuyai karunio yan|. bitar 1 '? 1 ] 

]7S, SEsangpihnya mertKfl ifu tldnk lain ha- 
nyabh syaitin ying irunajcul-naku H l"ka- 
iri'j'i 4lcjnm.11 luwan-kanviruiya iLTaruj- 
OtajiiJ fllUiyjlk yuiabyj. kaztila. Ilu |»- 
riHH:ilih kanm iakia: kepadi mtJtti. tcti- 
pj rskumlah kcpiJiKu., lil 3 kirou twill - 
benit DTanj yang bErirnan. 


J ^ T £Jft 


-"Li-- '- **,W* *' 


^M" * .1 


Jill, ^jyil LTJ, 17^ Jin ]74, Jl iitL ni±iH^Lu.raka.n tentant periitiwi p(rir«! UjUl' Shuihj'd '.Pailar 
bbfjli p-Lup Itfjjdj Mnthun iciuoali peranjc L:hud. Sewaklu mrnmjjsaliiiri prnnt I J *n 1 ■ il iiu ^'iiu 
jSuTyin pensumpiB. qeuuj -j-urnr,- ^itunluuj; Miti din Takibi'-uhibil bcliiJ l-pin*j dl> he^icdu 
tart'rid kcmbiU d<ojin kaarn mutJlrn^n cxula lahun tc:i.iilr.vi di B|d^; It-.ty.: kutfj uh-.n 
itu fa IL| m-anm panklik dan \bu SuTyin wnd-iri trlik* |m n«r"*» i^ui, milt du limn ctnu- 
Tanyi lidik j#d-i mBFKiuskan pn;ilinin k= Hid->j. lalu dift mbn^uruJh Nd'auii Jbnu MatVid dan ka 
vin-hwpn p?rr 1= MeJ.|i*h -jniui mtfiikul-iULkutj taum m'j:IUTiir- dencan mrnifcbirkui k-ibir 
IniTiuflji. upeFti yarbj -difcsbjr dilim lyat ]7J. Nunun drrrakun. N Lbi. bcwrr» nhjIi^i-^hM^in 
tclap rriiiu kr jBulu OLih kknaL IJ1J. Trnivdi prrar*. din pidi wi'.^u ( i j 1I1 Kadi: UtbttAii] 
mijom piar, mata ltivin n-'jillinin TTir|i> iii».in p?rdi§» , ftjjjjrt dtrt ni±mp±rul<h lati >iriz >u:. 
Ki^nlinuj>**i 'n rracTJot hi+* jiulir^ k± Mcilniti HjttJiL yang re-rKbu* pidk lyal L 1 *. J[JZ J 3 *].[ '[HRAN (KELUARkA 'IMRAKi JiV 


mtfMiewmkati fati Nate 176 J ansa n La h kbnu dLsrdihkar. oLeh cj:jji)i 
Wadw yir-.t; StiJtci irttiljailL kaJj:' 32 | : 
styjiiKgvhr.yi mtrtka Od-ik wkali-kili da- 

|ut mtmbcri ni-dhira: kin »Hj AlLih Sj> 
JikiLpun. Allah berkvJiKndik tidjJn ikin 
ricr'nbet i itjuilu hi,h.i^iari -Jaji -jxholaj 
k*p*ds nneGfei '3l huri a*ruiic. din ^mn 
TticcckB u.i>! >ir.£ brsat 

(.77. t: iL.nr.rJli nya ftrar^-orang yir.; mer.j- 
kxr Lmaji Jnnijan trkilljui. w kali kali rat- 
nil lidaic ikar. ilapaT rnrrnbt:] riluJha 
Tit kc-rada ALali srdJknrjjir, dan bari ffiC- 
itka. aiab yazifi fCJllL. 

L 7 H . Dan nanj;anJaJi sekili tab a:ajig-i>riDjj ill 
fif mcci>hrttK3 bthwa tkhiIktjiti iaiu;- 
jjuh hi.vi lcepj.Ha me [fXa ' - ^ 1 ficjslah le- 
tih baik liaizi meniiJa. 5* iur>g£LihTi Ya Ka 
ml nitmLni Lir^uli kcpaili mm-eki ha.- 
nytJiih supiya bcMamtUKamUa^ d,u4a 
mereis; dan b»jti nei^a «a'n >i.n£ 
rncnijhirukan. 

L7f. Allah WkaiJ-iall Eidak aiin mEEnliLukjJi 
«*m-t.tant{ yaruj betJiYiaii daLim kceada- 
*n kimu. Kkuiruj [/n i1 + > r whinat* DLi 
mcnyuihkarl yuig lnjrak imLrtitii. I Jan 
>-in.j riaik [rriii'mir.l. L'uv Allah irkali kali 
tidal akin mrmpcrLLhafkin JM^ada karflU 
tul-kU yu'iji JJidJb aksn rcraf.L Aflih me- 
milltl tlapa fury! dUJtEhciidaki-Nya d: arnari 
la^jl-niulNya ). Knnna Ltu bHnnianb.li 
kcpida Allah dan TuuJ-j>iJjL>"xa; dart jika 
kainu btnltiaji iluci bttiak*!, n\lka t-aRLimi 
pafiiUjirj btiai. 


iSl). Tilr.l, .ifinj-iijir^ Icifu .Wet ill iuu c-iir^ -oriif mu.nk.ILk r p.ry. u^Il. intju^ii-hT^ jpiinp ]:>Lvfi 
ii]). Ylkm: dtncin rmnperpar: uijr ■jir.jt rrrfifka dan. TnFir.biirkan mrnki biibuat dssa urjka hilr 

£54). Yiitu k.:jdjjr. lcaurri r-,u5limui t^rLimpur bjiir din jin knur', in ii njfiv.lTi. 

I5j). Di antin rurjl-iuuJ, Njbi Muhimrriid s.i.w. dipilifi jlth Allah dtnfin i^mhtri ki:iiinn.-wj,jT, 
yt-pvt-t licLiai.i hrrupL p<njtvtLhuiEi uni.uk ^ncnanuipi Lsi hiLi mir.jiii, Kliui^gi. bc.uu difitt 
mincjicukui iii.pi di jr.iari rntrAa yanj IitInT-KtImI TntrLnnn dan liapa pjla yanit n-.unafJt iLit 
kaJTff. 1UB 3. AU ']MRAN <K Fill ABC* '1MRAN1 117. 4 tLtb&khtfan 4sp dmto tern battumyt. 

1HU Sfi.aJ-kall jinpanlali urfinj^iaJiK yaaip 
bakhU ^erean hurt* ymg AlliK tttikan 
kepada markka Jui Virunia-Mys tt.e 
riyan^kl. biJlwa kcliakliilin lLu bilk 
lisgj mcrafca SEhcn*rns-i kcbikhilaii iV-i 

ddnliK VjttjI liap nn7il(i. llirtj y-'if 
ir.cJtki baknllian i(u akan duLaluiwian 
lcelil di leksmya Hi hsn kisnin. Pan 
kKpunyaar. A ILaJi lah sejbLl vraii.mii fyang 
aJal dL lattjfcLl din dL buirJ. Ujji Allai 
jringttahui ipi yanfc kafiiU kcciki.i. 

LB1 Se-yirnggMVinya. ■\llph [tlah n«nJ^njtu t^c- 

kalun araEij-ocaiig y-ing neTigslJilnn: 
"SftjnmUtin^a. Allah rniskin dan kiml 
tsya" Kami 4kin litcnatHt peckauaji 
mtreks itn. dun [xjhuitan mtrski mem- 
hunuK Tia.ni nabi 1a.npd alau.n ynng t^W 1 , 
dan Kami akui rr.tTi.jaLskir. fkepaJa 
fKEitkYl 'H.a:i>.ajLaJi nlrJirnj azab yui^ 
nvembntir,'" 

]62. (A»lW ¥* n 6 d=mjkian ll'j adalali diset*l3- 
kin p«rkj.iian. tinjinmu (tndin. din. ball 
vra.ia.ny a. AILaJi iKJcaLiiali tidai meng 
ariLiya ha.rr:ba.-hBmba>i"> - a. 

]R,3 (.ViiVj) i>rm.j urariE (Yahudi'l ysn.5 
nic:u>alakaji : "S&iunftfukriya. Allah lelik 

nifjriffiirla^ikati kesada ksnu, tupa>i ka- 
rni jinjan btTiin.ni Ltpirfj tcimrin? ra- 
iuL, iif'neL'jrn dia mEnda^angkan kcpadj. 
kini k-jrb-an vjjiji dimakan a.pi'' Ka"a- 
kardah "Strnq^gulirLya TlilIl dj.Lir-£ 

ktptdi karr.n bsttripi aran* raw] 
(Ebelumku. rncmna*! kj-teranpan ke 
fKiaji^aji va.n^ nydLi dan HbcinbtWa ipx 
vim; k*niM scbarkHn, inaki memi-pa ka- 

JBli Jr. Cihbu njh ratiCka |ikl kflil'j u:an|j- 

LH4 JOti nici-cka. mcndjiLikir. kaimi, mixa 
stsjjnjw-linya mul-Jisal wCelum kaniu- 
pjn ttlih didmlakan ipula'l. mcTita m-arn- 
liawa. mvllUJt-nHi'JBit yanj ayi^. Za- 
bvi* 1 *) dan ki^ah yenii munbcii per.jeU!- 
in yuig MlIlp , J^la- ,, ' , 1 &jj&3fyz^$f&cb 'J>\*-i: t' ^ V-' "i a -"i !■'' :^ +■*; ki ^ '.Vf; ^ '\ '-' ^i- vJ'iK Ji-V ^"*S ^ LL»U< " ■ 
M I L41 ^,V^ Mjl' -^J|_iy u a.j &d4 

2- 5-6 1 Eilinj vlah U'mtrarin-'.rmliari.n y^ng b*-jt wp^ivu vang ditrsrik*ri kcpidi ni"ji mbi KtKtjm hibi 

M'jhan mid 1 1 » vanf itnyj riirriijind.nft hUcrr.ih kikrrvLh. 
Ji7| Vikni. kin'n.kiti':. yan^ dit'jrunkan kepadi. ni'bi ni'i >jtu hfiin hukuin lyari'a' k prri i TiMiii . 

I nji] dan Zibur JUi * 3 ALL MMHAN :KLLUARGA. 'SMRAX) :l:< LBS Tap clip y+ng. heQiwa >kan mesisjlun 

itu'i. Din Mrutif fuhny i pida biri kia- 
mtr uibIzJl Ji.wmpurr.ikin paJulaniu. 
WHfUgiinyd ti\iu\\kafi daii i-fraki din 
riina^kkan ke dalim s>u[£» -ri^kj ijn£- 
Ifdh la l^lik Lidrjnljn;. KeLnLdupan Hjtilj 
i^.- lliJah '.il*i bir.yaJih j.cii njnyjn vinj; 

n^impdilflyikan. 

L8<j, kanvu curgguh iiLnppru h ikin ijiuij-. "arlia- 
dip hmljmu dun dirirnu Dan ij~jg.a"l kJ- 
nu. Uinpguh-iuniruh ikin iriBr-dcjigar Jul- 
OJlRlt-OiaiiK >anc djbm /rati selicluir. 
ksmn tan aaii fcrini-orafle yjnj; nifm-pc:- 

wku[iikj.n A)l*;i. pnp^iian y^nj tiBTiyak 
•f ing TunvakilVin hall JiVa karnu br-rjj- 
bjj dan baclakipa. mjka srcungjijhjiva 
y±ii£ dmnkjan i'u trrnidiuk umun >ar.c. 
pitu [ dulnnikan. 

LH7 Dan lir^alJi:-. kCUt-i AiLaJi inrrLctnibU 
janji diri. ciimg-nmng yxnj Klah dibcii b- 
rab |yu:Lil: "IHcndgk'j.h kamii nticnc]nn£- 
kin iil kiLib iru krpidi nia.njsiLa. dan ja< 
n|tan kumu m m y e ml u n yij.arin ji." Lilu 
msTeka me-ihmria;kiji jflPji ^tuS**} Ic* heli- 
la:i|! puri^'.jnp inureka dan ir.E:«'ica me- 
nwtUrnyi jjciigiii liajgi yin*. jcdikdi. 
*piaiJah bumk tyVaian yanu rnrrcka [t 
ring. 

fc88. ]u\»in]th *ftkiLi-kab '<imu fhenyiKjfri 
tnh-"wa aunj.-orniuj vine. gtnbLj* dengan 
api yxiiR Lulah nmeka krcjildn. Jan 
rnerrJca suki qupiya. dipuji ctrhadap p«T 
buiLin yarn; bchirn mercki. kcrikir ja. 
n^anlah kanrj mmyancka hih-o/i ir.Eceka 
Tsrlcpai da: i 'iksa, din b«L mer-rka uk- 
sa v liik. prdih. 

IK-M Rt-pjnyaan .VlLiJi-Lal'i kejiia-in lanpU da:i 

"suini: da.n Allih. M-jha Ku*'j am* tegnla 


F .± j -i .-'^ J r ttfoJ^ i'u ^.."-"l 1 -^J'jj\jil.^ kj? -^J if" -^^^-■■'■'li- i.Jt'i tan cipwan-Ssa 

L5H 5c nrngg'j "hnya da Urn (Jrticipraazi laneil 

dan liumi din SLlLh lwrj>*nriHya inLlair. 

dan iianu Itrilipit Linda I'ariiLj tiai-i 


2JBI. D j aniiri. ktirrnifin yan^i du<mbu.n>ikaii .n_ Ukh rencirif; Itductn^in N'ibi MuM^niad uw na 3. An'tMRANtKELLlARCfc'WRAJ.") JUZ 4 L91. I>iilu> Luaiig-tiiarta; yaiuj riiertebitar. Allah 
iambi] btrdiri biij dudikk jtau diltni 

keadun lMrhircr.g din mr.t'ku mernilui' 
lun CehEbjuj penciptun h.nfi( dan burn: 
(xEiiya bEiE.ili.): "¥* Tuhin kirni, tiadi- 
lah Enjjtiu mtn.irlpLkk.bn ini dEnaan 1L1 
sit Muhl SUCi £ngt*u, maia. pclLhanlab 
kiJtiL d-ui iLk:A netuki. 

L42. ¥i TiiIliji timi, lemniEutinya tawis- 
'lapa yiUfi. Supkiii mnuttiri le liilim 
neTiik.1., rnai.1 luijgguh EeUJi tnjqtau hllia- 
tin la. dan iWlk ada barf OI«i&-Pnn£ 
PUH IHldrn fEorilll peng|«iujpun. 

193 Yl Tu-h^n kamk, |EFUnggylin>B kamd mtn- 
dcnjir fieniiu} yajig niEaiyttU kepaila 
Lilian, I'lriHul; "Bflttminlah fcimu kEpldl 
Tuh*nmu° mat* karnipuu berimm. V* 
'T'uhfn iimi.. ampunilah bap tami don.- 
doia taunt dan hapuifcuilah diiJ kafirf i«- 
lalahan-katfUMA IcunL, fort Wlfttkinlah 
kuni beierU ntang-OHHj yang bErbakn. 

194 Tt T'uh*n kuni, twrlkli kaind ipa yane 
tdah Fngfciij janjlaji kspada. inni dcrnjaji 
pEranlUaan lajuL-raijL tmCkill Dm 
l-irtjcinlah Er\gk»u hlnakan kami di haj| 
Hirnit. SeiLi|\£jiLhniya FUeJcbu tidak me. 
nyulslii j*njl '* 

19 i. ^il* Tuh^n mcrtki iTH-rripcrk.cna.riJ: an 
[wrnifl hon*nnyi 'i-diTifm berfirmaii'l : "'5e- 
i-unggulin^B Aku lidak. Mftn.ria-riyHkJJl 
imaL lirana-OtBiia yaitr bMa.iltf.L di intUl 
JtaJtiU, iMlk laJd-lfikL »1BU ptrcrnpuaji 
<k:jrtn.lj acbagitn. iinru adalah turn, run 
4flji whigioTi jana lain ). Malta urajig 
njing vuig brihi|ia.n. >an; diuiii daii 
Vajnpung h.alaina.nnya, yana diSdklti puia 
jalan-KLu. yajtft tnjivtitni dan y*nj H|- 
fcUflHh. paffLllJl akin Kuna.pmkan t E 
jBlntun-kesiLil-ian nn-rcki dan puLilih. 
Atu marjltkan m^rcti Ice dilarn iujbb. 
yajia nicrtjLalli HJ njca I- J "•□**! '31 ba^allliyB 
jefeiSLL paJiaii di «i*l Allah Dnn ALkh. 
juda ■L-d-Ti'yi pahaU ying baik " 

;j 


^MS -- J t ^- r,/il /r 1 :! 3 frJk^ *JiiJ jUl' A^ jfi^Jj^ J ' Ji9;.. Mikcjdnya SEb^ralmuia lij.i-hki Vranj du-i Itkl-Ukl dan ptumpiiiTi. aaak> dtTTiDtian pj|a li*l- 
nri T^nrrnpi: iTi linrisil dui l#lii-Liki d«n ^fmpiuin K. [JuiJijUiyi jar-j-juni inir.uHi?, ^ ids 
kelebLlian fUii iiiu (L$f l yk.n{ Lain KnlJii.i. pensliiiii unui daii imslr vn. JUZ 4 i. ALJ "iMRAN tKELIMKtiA '[MHAINI Ml At'scT-rr^flrr if Tie it; am frsjci wirrjr urunjr Afl.T.' 

nu 'in in, 

196. Ja.TiE.aid.ari ickaliluli Icamu. lffpedaya 
i)Ltli ttttiliaiui -u ru^-ucojig kafir lierge- 197, hu hajiyaLali kej«ia.Tigaji IGrrKPtiri, tr- 
m lid an LrrnpiE Linyjat rnccdti Lolih Ja- 
kinjmn: daji J ahum am lLu tdalali [cm- 

ptt yaiig Jib'MN'k-Njuldiyj, 


I9R, Akin 1dipi q:?jie nisng ying t: rtakvrn 
kcpida. 7u.fu.nnyu. nn£J rnccrka ftirEa 
y-AiiK riitiuiaJli i'.ujtaj-i'jima] di dalaiil- 
nyi, ifdang, mftTcka krkal da djliirinyi 
EbiEaL 1cmpj.L tingguL {a.rujEi!ijJi} 2 6 1 \ da- 
jL lid AlLili. Um ipi. |r»Jl£ di au AUjJi 
adajmh Ltblh bale tufi OTiUfrPrmg ynuj 


^- lif.. **j. ^fJJH- ^*^ ' '££^- ^ 


■^ij^fcUij^'.^fj* ■^W &j&$3i 199 l>an KiLniEjiLLhrkya. dJ ajilaj*. ahli ti1a.li 

:ido oianj yuiR Detiman kepadi AllaJi 
dan Itp-jda apa y*ruj dhgronkin kepadn 
kumu din >'3iig dhurjiikan Eejuda m-sri 
3xa ladaru; mn-cla. brccndik hall fc.rpj.dn 
Ailih. diui innifcka bitti. inrrtulajka.ii a.yal- 
1>'B1 Allah ddieui htiRM yaJuj lodLtLl. 
Mejtti mtmpRcnLell palialu 1L sin TLlhin- 
nya. SejLj.nutfuh.Tiya AIIjJi amal cfptf pel- 
hlLuinraji-Kji. HHI. Ha: Ucins-OrtlH yinZ twiimUl, ktTjpbir- 
loh k it mu dan kuitkanlah >.csiaaji.r.ir.ii 
dj.li tetiplah baruip ruga [di pEiuau.'Ma 
dcectiuiuj dan brrLak'w.alu.h kepada Allah 

cupay* kuuu berjnhJtiH, i.~' i*^ ''.I* 1 ! ifftS tV."** iill| yjUUH ktliiiLurlil d|n k [m.jM^r. di||p- pf rJafl71J.tr, -flajl PCT4HJ1UH T'trifcj. 

2* LI. Viltni: hmp-jc iLngjjl ttitni r.±rltj|(j£*p,pi-fn;i1tfojjc >r pni'.yi wp*rii Tn»Xa>MP, fninurnui dui 

Jiin-lam. 
7(2,1. Mifcvidrs'a lalih penRhacRian diiL Allah, di jjjTipmi. 1<nLpil -atiJjIj\ btitiiA ecrl±nUjk*^A-p±r- 

ItmiA^pannya ilii. idkULli Irljih tiik dan pjdi kcHoiinfin duniiwi yuuj dir.i'nu:L oruu^ortn^ 

IifV hu Ml 3 ALE 'IMKAS (XELUARGA HMRAN1 il.Z 4 
JUZ 4 4. AN NI3AA 1 (WANITA) 113 "■ ^- AN NISAA* 
(Manila) ML'QADDIMAH 

S-UTit An \iua' yane 1e-diri dari -7fi iyjr Hj. iiilnh sunt Maaaniyyih yang. ttT pin Jang 
itb'j'dih ima.t Al Baiqaiah. 

"immafc a n Ar Nisaa' fcazejia daJani ™iat in) bmya* dibieaaaJan HaLhaL yumUtrliuD'JfUjaji 
rrn^jn war.ha !er:n miriipj.fc.m oiTir yan; piling nnnyak raeTn'rncarak an hj.1 icu dLhanding de 
r.t*ji sura'-su rat >anc. lam. Sura' yaaig lain yaiig. banyak juga. nErn Duaiakin. CenTanu thai wamLa 
lalah Bint AiTi Jtulaq. u-ilani hubuivgaii mi bLaa diitbuc sum; An >Liaa' Jcn^n wburin. 
"S-j^.L ,\n Niuj.' A I KuHimj." i sural An Nun' yan| 'nEiarl, jstdaTig njrit Arh Thal.iq ditebut 
ildiiiu.ii sebuLan: "Siical An Niiii" AjJi S-Lnuchr. aa " IsuraL An NLii.a' yajiu keril:. 

fci'ink-pnkri isirji iilaJi. 

J. IfrnHhtfUrJ, 

Symk \io-i3 yan^ cialuvt bcsai), akibu ircJcaliran di han kfcnn;<3iaJi 

2. Unburn Jtuku»t 

Kewajihin pirg wuhi Jan pari wait: Imlairu p^]isinii; (MatVawin; mcmikan ha:t» 
anak yitim dan <nr.nn£-rwin£ yang tifok tapir, menejurui harUnya; poidk-rsokot 
in ii ku in wariian; pEr'niialan rxTfruaLin keji din hu'kujnannya iv&r.ila. wanita v»ng 
Sitam dikawnu, hukum merLja.wLn: budak warula.; Luanjui mtnuljji haxli iecuj. 
)a"hU; lijku.ni Syiujiij Jul nujvu^, k~Csu liui. lahn barm dainni SHSintuJiYuiK, rLuKuin 
suaka; Nkvm meiYiliimuli wotane ihlani, jfi&Ur, kliaul . latani^n AwLocnaikan u;ii> 

an-ucapan 'hurjh; maqLah. pL.&kn kalajjh 

J. ^Bi^Jrtf*n 

Kiiah-|yuh lenting Nalii \Juw a j. don ptnfcikii rpEnpfcutnya Dart km-tatn. 

Aid] mfij'.usia idaliTi H[ii k stiifii s*n. nv-njanhi nda1-id.ii: xaman jj.hiliy.zn da Urn 
ccrlakiiar. tftrrnrij.p vtanirj; n<3rrrj.-nrirma bcrpsijl tkr.jiji csteci, hak miacang 
tEiuai dengan kcwAiLhajinya, peTlakuui aJdi kitab [rchaJbip kila'b-kl'al.i yank diru- 
jujiian kcpanknya, dliac-daui pClhttm.ttlLaJ1| f4IB Tntngcjdik p'rlcaja. tchimtm 
s\Ay-il&& IvsJiadaj) mPSUh; iuO-P-*lk*p ™ing. m^inajik dalarn rnengtudapi pepc 
JMLJiin, htf:r['iL:[ariE di jaJan AllaLn idaLih irftsjihin tiap Liap m'jkala.F, nacnvi dan 
ida.1i dalam p«pe;angan; cart rnEnj^ia.da.pi araaj; aiajif. rnu.ru.rik, il?raja.l uraa^ yank 
be TJ in ad, 114 4. AN NJSAA 1 CWANTTA.} J Lit 4 AN NTSAA'(WAMTA) 

5URATKE 4 : 176 ajriL Dtr^an m<;[\>.-etnit nanna Al]&h Yir* MaM 
PcmuTih lagi Malia Fenyavnu: 

1. Ha: jeifcujuin Tnarmaia, bedakvilah kepa 
di. Tnharj-mu i-Hiaf LeLOi nieiiuplaJtaji ka.- 
nm Jin did J-Jng u:u, dan (Sac:, jrnria.- 
n_^3 } Alla}i menciptitir. Literir.yj. dan 
■dari pada kEdiLinyj. ALIiJi memperkKm- 
rsnip nuikkaii Liki-Lili din. poKinpuar. 
yajiu. Uanyak.. LJ*n bcnak^alaFi kxpida 

AU»h yiti£ dentin Imempftrpiruiinl nu 
mi-Nyi ksrrnj ulmg meminla salj sama. 
Tjj-,2 6-4 \ i <) arl (peLihar.ala.'h) hujunuan sila- 

LUjiiKbn. Sf juixtjfultfiya AJlaJi wnin i-icn- 

)Hgi dan mtngjwwi knmj. 

2. rjjn h*.rikqnlaJi l^piJa arwk-anlk >alliM 
(yanj raidaJi ba.%) ha:1a. merski, jangaii 
kiinu mmukai yjuif Imik licnfin yuaig 
tuiruV dan jangari ka:n,i n-.uVui huta 
newiij herumn !-ijj-f;n-ii;. ^fsiiiijs/iJjini'g 
rLndakan IdniiiVir. fn*nukir dan mema- 
kin.) jtu. ldaJah dau yirui bciai. ■*- 

ISJ). blikwd di",- pKJa">o rr«nnrwi jvmPM: niufriwlitii lilil. dan bdgUn :uDuln ^tul»r« rujuk.1 Adam 
b.j. bcnlaurkan hidu xtm>-ii Bukh*j-i rtur Muilifn Ui skmpuig itu Hlapu.lLyi.ni; rptnifiirk m 
u5sn' ptdinya liltfi djn unsu: yjujL jeru pi vi'n: 1jtjK |,anj( din paduiya Adam 3.1 Jiiipijkan 

lh4j Mraumt ksHiuur. oraiy Arab, ipatUi nmka mtrjuyaW- ™*u?r.u tiiL. mtinim jdy'i ttfuda 
ocipf l»m mfrcki mtngu jfVui iitint A ll-ti ii ptrli: "A: iljfcj buhn' ajtinpi jay* Tt^ttiny" 
Kiiu iMmlnU tt|i*rJuiiu ilsr^ir. nam j Allili III*. =5 i AN NlSAA'iWANLTA) ILS Dan ilk j. fcunu lakul tidak akan dapiL 
berlaku ailii 1«rhadip (nakhik) prrempj- 
aji yi[Lm f'huj.inana Icunu jnangiwini- 
myal, inaki km-stiiilab. *ui:La-'aarji1a •i'lab.ij 
yaiiK kajrtU trriai'igL dua, Liiea alau -Ainpit. 
Kmiuillaii ilka fcaniu LAkdt niUl tkUL 
d»pal terlijtli idU - 1 mail. [KiwimUnk 
SKiTing silJ X utau R-udBk-R'udak yuif 
kirnu milikL. Yang, dcmiiarj itu. adalali 
LcLih dukal let pa la Lidak b-trbuil ajiLa>'a 

UtrJoidiH mistjwin imiluj-I kcpida. *i- 
niti iywf, kamj nikslu) whajgai, pmh«i- 
an denpan pnnuh ker-sliani''' j . Khrnijdia.n 
jika rriieka incnycrankan kapadi kamu 
jvbauian dui. miskawin ilii .denp/aji *e- 
nBF|K lull. ni*ia rtiakajiUJi (a.inbl!Jah) 
pcmbc;j»n itg ly&afcai irnkiranj yin* w- 
dip lifi naik aki'n.i'Ti y.i 
Dan j an pa nil h, kunu KTihlan fccpnda 
■Jjartf-OcaJlJi yaliii bdun seinpurna. akal- 
rtvi 16*j | h|, ri3 (qiftcekR jitl* Ida daLnr. 
kckuasi jjun.u J ynvg dijidikan Allah se- 
bijui puk^k VtlUdu pan. BrrLlah rnsTEki 
belanja dan pak&Ljn (diri KtsLl lu.ru I1J) 
dan ULapVanlak kapada msreka kiu-l^t? 
• ■■"- I. - ■ 1 1- . 

Dib ujUili 2 *' 9 ) inpk ysiipn itu ^mps] mt- 
relcn L'jkiip uir.ur nr.luV kawin. KcmudLui 
jika ni-Mi/jruL pcn.dapj.Ln-.Lj meirta tclaJi 
ftadas fpiuiiaJ mtfrtujjjjlaia lMjtij, i'iaka 
surahkir.lah kc^adi rinftrta. HJjCa-niiLfinyi. 
Dsu jjzi|januJi liir.ii niakan narta uuk 
yaiijrl U'tnGi darl baEai kepaldttJi dim 
£jin.£inlib fcimii) tergEra-p.c5a (rrnfllUflajl- 
jafcannya) nche-lurai mt-fck:i dewflta. B-i- 
ranpuapa Idi amaTi pam ; li'i it.i itu) rnim- 
pu, nuka hfndikj'ah ia raenahan dLri Ida 
:J riif.i'il llaji llii/a mu yalur. jLu.i daii ^SJU'j-Ji'i °X£<p '/■i^H '.>i5- OU 


- i^ -I'l //-■.ire "iV-li'" ^-^v. 26$ | fcHrliku adil iaJdi ptrlikMin rini *JC J«l»ni m rUdi^n n.i.i-1. i*p^r;| e^kaltfi, cmvif" r ,l1i,J " A * n 

lalli-lpiii yjTifliiirllfi,! I»li:r:>. ■, 

ifh;- hlbin rrttm^biilthkLn poLgimL dmniii ivajil svujI lErtEn!u. Scbrlum 'ur>r. ayat ir.i paligani: 

iulLLti idi, dan pt:nih pull dijaJankui gl<K pari TJibi nbcL.in - h'lki M<-han-.mail n» ^iii w; 

mcnbiUTi p-nLJRxmi MnipaLfmpit i-iirj uj^ 
26 T| Pcmlirrvn ilu n'j|K r-.|<i ■h-ji'i plu; btiir tt-Jn^i 'jL14[J|it±r, dUl peiiecujjui tcd-.i pltuk, 

tiftni peinttrutn ilu hxiuLdLlakukjr. denain. ikhULE 
ItHJ Onuj yang brlum sempuciu aJcilnvi utlih ini* j-i:tm yard bclur balls a'm oriiut dewiviyinf 

tidik dipat rrimj;i1ur huti brndmyi. 
369 i Vikni: mrrfiJakan. penj-fLtdikin 1?rhwJvp p--r:fksi irniJ'nj: Liijaniur.. uii>ii-u<iln nitmbj 

\?lakv.ui iitn laln-liin utT-iiai iIlKcElIiui hah** ^rit icu dipac dsptrcavii iL« 4, AJf JJESAAVWANITAl JUI 4 n i | an g:Lapji niiskun. miia bc'lchiih ia 
rriakan haria iEu raefiuraC yuig patul. 
KffMHdkn apabiia kamu menycsaJikan 
Kir'a ktfiidi meju.lca. rrvalea h±n<Uk lih 
lamu adakan takxi-ukd M«n1ing punye 
rahan Liu'} biji m«rEka. Dan cukuplah 
Allan :-rbajia.i I 1 t , nga*a.j Calu pcrsiisun 

hu>. 

AjA.u* ptiAcMt ftH*W**t Wtthftt. 

T. ±LhrI laVk-liki aiia hak tafcmn dan 
IiijU p^hi/uuiaiiii Ib^-tapa dan ktraba?- 
Tiya, Jin bail w&nili adi Tijl bajjL- 
iii fpL.Li'1 dari KuLa pEnin^akia ilnj-bipa. 
dajn K«rtbicnyi. baft Kdifcr aiau tanyik 
menurut aahagUn yang ttlah dicElapkan. 

ft. Dan ayaliLLa ttttaJctil VCrtlTiafLlan l(u hiddr 
keE4"Dat"*" T -| _ innk yatim din ocaiuj mil 
kin. mile a bsrila.'h meirki Jul kai'a 
itu 373 ) fuckcdainya) dan utajklnlah k((Ja- 
da inCKka pflK^Uin yin£ lUlk 

9. lUrl ihendiklah CaJcur kCpldi Allah DJioR- 
0[an£ yazuj isirudamy*. mentfiggalkin, d.L 
belakaiuj m-reki jnak inak yang lemih, 
>ahU nicjcki. kha'^-iU] TcihiiLip (kEiejah. 
xmJl) mtreki CHOi stbab L1j hcndakLafi 
mE-rka bcrtak*-* kepada Allah da.Il hen- 
iliklnh mEie-ka nuinpicspkan pftfkglswn 
yaruj bem: 

10, SEiLiFvpjuhnyj ■-innr£-er*n£ yajig rncma- 
kan harLz. jjuk yatun secara xaLim. .M-bt- 
r.ainya ni-fjrki lLu menelan a.pi Kptnuti 
ptracnyi ■dMfi ifif:ila aka*i naiuk kt da- 
Un-. api yang ntnyaii-nyftla (n*:lka}. r , & ^t^^^U^j^lc-'LJJi+i'ia ^ LjsiJP^i* l^t^ j\^=^ j'i jj> J* "^ i v^-; , ,---ir- .-/•*' 


T-f ■; v A t 


U. AUjIi meniyajl^tkin bipmu (ftlUanE 
(pemlia(dBn pUSakfc unlukj a.njK-»nik rnu . 
Vai'u bal'iAfipm saoiiTip anak kUki .«araa 
deniiah l)jiij|iin cua uiaJlj anak p«Tnrs- 
puaH J11; ) ; dan |ika ana* jtu semuinsfai 
pHtmpuar. lebili da:'i dui* 11 ) , maka tarl 
rnnceka dua pcj-JM* daTi harla -/um dUlTUl- 
{ilkan; jikl 4-nsk pRreinpuan jru stfirang 
saji. irJJCJ, ii rnempewhltN Itpjjn kaila.. i^- .7^. 1!t i- 1 -^ iff «- 17^ KiiabiC di ani nui-iudhji kditan "fin% lidil mtrnpunyu hak ^aiLiar Jwi haj-cilicrid.i pnuka. 

Pnr'nei nil ictudjmsi itu 1 idil bnLih. Jfcbih dajLKpccCici. hajii ^arLlan 

Rnjiii. Lkkilaki dui kab biciaji |M:?mpuan idalah la/rmi kiwajlhut likJ-laki Hbjh bsnU dul 

perempiian, Kptrti kuwajibin rTurrfciyaj m*4k**lrt dm m*mttn niucah. (LleulI am j+ null in 

MiiuK 

Leblh iiri dui -naXjudinyj dm atm IeeiM miuiI Jhijiji ym*. diunalkio N ibi. JTJZ 4 4, AXNL&AA'ilWANiTA) m Dan ur.lnk dm ujajig ibu bapi, hip rna- 
smE/naajingnya. MperEnair. dam iiajta 
yu\y, diLln^ii'VuiL, jila. yulu :njciurvc£aJ Hu, 

nwmpGnyiJ anak; jikA ornr* yar^ m&- 
ningijil rirlak menipuiiyji' uiik don in d. i- 
w&iisi aLcji ibu-liapajiya hjji.i, maka LTiu- 
llyd :imldap>4L ShTMjtLljja; jlki y tn^ rnc- 
lUnZZFl icu nifrnpunyad bstttapa iiAiia- 
ri, rnak.i ibunyi Tnin.dj.pji lEpcrEnam. 
ireiribajdaji-pifiribigiari (Ei^bjl di atiij 
lEiudah dijuriLibi wiuaC yidm la at-al 
aiau vJiti'I jLUjiliJl dibiyir humnenyi. 
Oi;n"JiriE> a:nflj{ B'4m" (Un. inak-anak- 
rn-j, ko'j Udik m«?ie£ta.huj *iipi di an- 
laji nietrka yj-nic leljili rUkit fhaaiyik] 
min.U'a-iiya baxlnu. Ini acMlali ktusup- 
■ii\ din AlU.ti, SEiJUEguhnys A llili Hiha 
Mtfuge Uh u i Lap M aha ftij ak tana 

I-Un baeunM (warn kvujii Ij rfputdua daii 
harta yaiig djUnggaJJciri oleh i*t*ti-Lstcri 
mil, jika iriEreka tidak mempuiiyai anak 
Jiia iilcrL-MtTLTn'j Liu nsnip'jnyaL anak, 
maka kaniu riujiddpaL icpEnmyal daiL 
haira j>un£ ditunpfjjalfciJLnya h-judah 
diiJrnulLi wuiil >atu mcttka Dtal arau 
i.danj lEfjdaJi dLhayar liulajiKiiyi FJjI 
iMeri meTr.ptrukh tKpcrcmpal harti y'Rmj 
ka.mu tinp^alkjLn jika kamu tidak numpu 
riyaJ aauk. JiKsi J. jinn ir.t:rnpunya.i irji, 
maka paia. isleji Trumpet aLdi n-pEidcLa.- 
Pin ttu: ham yang kiinu tinfenaLlaji rf- 
jurijji [HriEnuhi wniaf >Bn£ kBrflu biUC 
Li.: a. j ;"iLuih jwiudih. dihajiii hi.:s(Tc-!r,iin-. A - 
riu Jika tticarajiij rnati, buik laki-liii tiiiii- 
pun ptTEmpuan yuig tidak meTiinf.rjJ- 
kan ivj.1i dan 'id lie nii.-nmgjjalkan aaiik, 
1'jLapi jr.cnpun.yaj :a:aTuix laudura ]aki- 
laKi, («j1ju *iii) icua sfurajifc H-jda- 
ra. ptranpmn {XEibu iajal. maka tijjy Itta- 
jdltjJ nu2ibi|j tlajL kedjj. jkius Mjdazj. Liu 
it-pcIEjURYi JlUCa. Talajph JJka laudua 
iB-adari sedhoi itu Khin djji woiajia., ma- 
ka mrrska bcTSEkutu dabun yanf stptr- 
Lea Liu, ffiaiiati d:p:nuh: t'uut yir/ di 
buat ■]rh.nyj. alau wiurlih rtibayar hu- 
taiiEn^a denpni Tidak rntfnlwri rfiiirf h J-Jil 
(kcpaila LhJi u-a[uj27^ j . (ALLa.1i m EneLip- 
kini }ar*x ilcnilkJati jt'u ititiuM) i-(ii:'t- 
yaiiK b*-uaj bCnar darl AUah. dir. ALLaJi 
Ma*ii VTtnjrtihui Lapi Viha pEnyantun 


33 J^_5 u J^.l^tl} >i 


\^t 


^ ^ ■ A -^ Ji^ ^*5 JO ii^J jj? 3J I74J. Mtnibtii ™udhiTil Kcpida wjrii L 3 lah nnaihjsunilikjn it^m ■ 
i mtWLEiiiHj.ii l^feili Jv> »r pcrhn h nil r.'Jaia 

b IttnAjiLj: drn^jri rnA'uil nn-rfu rinj.! Jurli *iri*in. Sfkiiipun kuruijt Jul HpErlixi t'lU ida 
nui mefifjriiufi kkk u'lita. ju/^ rid^ Ua|i?rln3lr1ik. lr , 118 +. AHJflSAA' IWANTTA1 iVl * I V ihfultur.ihLibum 1 trie 'hurl i1u adalali \e 
ttTi turn kerenluaji daji ,aj]ah Rajing- 
da-pa ti'aL krpada Altih dan RasuJ-Nya., 
nisi'aya Allah. mcmj.iukJu.iuiv a. k* dalun 
iui^j. yaiiK lYicilualU dL daJaninya lunj^h 
sui'pli. wdinu mtfcKa ktkil dL d-ilam- 
nya; dan Hulan l£ftrncn a n|;an yanjl benT tJ "^I'^ii.^ 


1^1>J^U L J - Dail [=* i rin^-pa y iR I mendurliajtai A I Lib, 
dnn rjKiil-Kva £ar. Trj(]aiip[fj.T k-r^crt.- 
1uan V*l>mlLjan.-Nya., iiiacaya Allah inf- 
rnanjkhannya kr dalani apl fltiili «- 
damj la kclaJ Ji daiimnyi: din haginyi 
sdkia yatifl mtn£Kin»kin. 

Dosi' (Aitaf iiflih* nuvurffjrJtflfl iif rim flan -jhv- 

£uv?pf r? Av/j dan fiuSrumnya. 

1J. IUn ItErhadnpl jiaca win if j yang mEnmr:- 
jalirt pern-jdliii k.e:l 2TS ) , hCr-dlilflh -rti 
titipil uialiti JaJtSi dynlaTi kn-nu (yanc 
H-rr.yik?lkarinyJ.'i KtniudLin apabiJi mt- 
rcka 1flih nvemhEM p-tjsakni.il. inati kj 
hin^lnh mfTska I wan ila -Manila, itui di 
Jam runiaJi unipiJ mCcCka mcciEmui ajal- 
nya.. a"ju hiinpaL Alilh mernbuii iala^i 
yjjilt lain krpadanyi p.. 

1 6 Dan [Eiliadav dila fifing ying meJaJcakan 
prrbuftrar'i kfcji di antaca kairrj, rnaka 1tc:j- 
laJi li'dltutnan k*pidj kritu ir.ya., kvinddl- 
an )ika ktduuiya lK":la.ubdL dan rutin ptr- 
haiki dJri, inalta buSkinlah m-rrel" 
ieiungpuKnya. Allah Wlh» PEnEjima !au- 
bat lajO Mahfi PEnysyang 

17. Seiunpulir.yu. luiubaC dl ELSJ A)|jH hinyi 
lih laaSal bagl 'IjIPjI-OIHIIE y*ri£ manger 
jikUl kejahar.SH InnEHjan tejahilan 2 ' 7 " J . 
yanjj kemudian mereka berEauba! ilrn.wn 
jeger*, mila mereka ilulah yuiii diltruni 
Allih taubatnya; dan ALlah Malia Hf]'iyC- 
Uh'ji Ligi hiiha ttLUkiaai. , - ■ -", ,-' i'|T'i ■ v i- > ,> 


- - - ^1 ^Th V r i {**" ^ L ^ < 

■"i ■'.V'Xt -"■>*■* j '-if' > i V-- i.y^-lji^^jj|j 'f _■ "*, s J ■** * ^..r *: 

17J> perhuiijifl ktjl nicnurui juiiyhuj muf±iiiinn y*nj dunttjad ptcbuitiEi Itji liUkti pabiutui ?.uia, 
itilun^ fnenurul ptllilj.|:xl ygrt| tain ialjli <E|^k|. ]itrl.iua.| ill ilitLUm Hflirll IITiJ , hinniiiSi k 

ilLii yiiiK Kjtiianyi Mtnurii: p±n:li.|iii hluAbm dtn Hn.iLh.iii yarn dlcnikiud dcngan 
pc-rbuacan k<]i nUti muniiiqih |h.n>nuutk ajilara '.^injij itnjin vvinital. 
J Ta'ii HEEurul lumhur nnrjtiuiiin jalan tua, lam ila iiliJi dntatn |jruiui>j. ayil 1 unl An Nuar 
ITT | Makiudnyi lalah : 

I. Ojuv yann 'ptj'bmf ina'uaC ^nnjiTi rh]»t irtcfij/r.hul tkhwi. jwfbuitin Tin idilaJi Tna'jut 

lir-nJijAi d+pUdrtaii leftlUdthwlu. 
1 <lwli ft-tii i1ijrh±lt kc^idi. AjuUi bilk dcrij.iri htikijj aciu Itdak. 

1, Uiana yirai nuLikukiii lujihilan. kiicna kuraEfi kni-Jurn Ij-n'uan *»nj;ii mijih tii'j it- 
i:m dLrorjui hawi nifiu. IIV. 4 4. AS NL5AV (WAJflTA) IIS 1$ I lan ;jd4lUh '.aubal iLu liiTeiima Allih dji 
ri artnfr^unt yanfi mrH^crjakan kejalial- 
an (vine) hingji spaf-da (teUm Ual ktpa- 
da m: « j nng dL anlaii cneTcki, rbttuUJl} 
It 3'iltricitiJ.in: "Seiunjcguhnya iiva bcr- 
tijnal tekacant" Dan Udak Ipula dilr li- 
en a tjubit) ci[UTiE^jsir* yuift jnliu le- 
dang nuinlii di dilant lc=ka.fij*IL Hk£\ 
oCR^R*JiriiJ Liu lElah Kami sediikan rik- 
u yjmg prdih. ■ J l r i '■" ^■■■"'ll ■""■!-" ti^^-'" J ' ^ '■' - ■: I".. -ll t^St^i- ir* ^ -I <i -"T«* /if ^ «■* '*■■?■ 4 ^--" $l£jl33£>i £7j7s hrrgGvi df?/pn iiferi. 

]f. Hii wing-Mans ysjis btrunin, tud^k 
haLil ^iag,i kamu menn'nu&ikaj vtMruta 
aenfiin jalan paksi 37fl ) d*n jm fin I ah kj- 
mu inanyuuhVuL rticifli kaicna. heudak 
rtit J1 jd rnlf il kembaL l*L l jy;ia:i daiL a.pa 

yams cclah kunu tw/ucnn ItpadaJiyu., »c- 
kcniab "nils mci«*a melikulaji ptkttiaaii 
keji yj,nj nyiH^*} H*Jl T3*J*4u Uih 
dentin mcTt'ta (ireura pa.1ut. Krrnijdijn 
bila ka.mii tidak mer-iya kai necefka, imaka 
bvcui'bajlah) ltajKru. nruiigkiji kamu tLtUk 
r: i ij 2 1 >■ u k a l sEiuaTu. pui.ah.il Allah nirtia- 

dliknn pidanyi kcuaitsn vsim Uanyak 


20 Din lika lajTvu faijin rr.cn^inri ncfininu 
dclifcaii LMCci yuuj lain 1 * J . sedsryj Ituriii 
trlah memneiikan kcpadl KKOian* dj 
jJi1aj4 riLfjrka harLi yang banyik. maki 
Jirftnlah Siajnu rziLngamnil iembal: dai: 
padanya taring *td lIcM ittlll. Apjkah ka.- 
mj Lkiu rneneamlaliiya ktffltJil detain 
I dan luduhu-j ying djufi dun densjn 
■! [Tjeaarttil i* I lioia yaiif ayilal ^|-i ^ _ "f II "'■J, .111 -"I T I _- 2TB|. 27*). 
290). AyiL ini 1dik m±nLirtjuky ^n Ti»hwi -nF~*:iiki.7i wacriti lulik .Jtnfin uUn jjih.ii. JjHoldiKan 

Mrnijnjf LtLil jehilujiui Auh JsMllyah ipihlui muni jncninjsiJ d'jrux. miii uiiknvi ><.hg 

Le[«ui alau uugjQti krkiugtnva ying bin fticWuiM jjndi iru. Jindi LuwbuL twleh. dikawin) 

l=nJtri *I^ij dQciwunftan dm^in anuif; iun yjjif mjhuifij* dJi[pt|[ i>Jr|i prvun i'.iu "Jdik di 

bDictikin tiwm Laf I. 

MLhiiiilnyj; herjiru. iiiu rritnihijnirljrii pci-infah. 

HiVjudnii ialih: iraacsuiikui mtn y.^ n*ju\ dinnuvi 4m ki^n dinsui lnni yuuj lini. 

5fk«]irun la mtn^nikaji uleci >ii£ liirn leu b^ktrt l^jum Mnluk fci*iri. nunun rruoiuiti. kt-m- 

taLi pcmlttiiin-pcrnlKnaii Jtu 1i3ii dibolthkan. uo 4. AN SISAA.' fWANFTA] JTJZ 4 Zl. Haciunajia kajrtu akwl BntriftMEntiiLny* 
k«inhib, pidahiJ wt'ijtiii kiinu tclih 

berjiu-L ^feercNnpnirJ dtngin ymu. Jiin 
■Ebqgii juunJ-liUCL. Dan mereki flxtcri 
islEriinu) CELaJi oiEnpajnaiL dari kajnu p*i- 
jajijLan yajijj KUal. 

far far a pz hukuiri pr r JLj*!K.^n 

J! i . Flan jaiiganU.il tarniL Icanim wanilu -warn 
1q >'*nj: lelih rlikiwini oleh a yah. mil, lei 
kELUib pad a mui >ang 1elah Lirnpm. 
Ivriungguhnyj. ptrbiiaTui iLu ainil teji 
dad djt*J10J ALUh didi Wtillrufc-tHJiuk 
jUAh ^^(J.di«fflflijhl. ' -T V' J *f ■■^-'ij -?■> 
23. LMaiamJUn it** Wmu (mEnfjiwiii.il ibu 
ifyjTn.u^ mpk-aziakriu. y»rjg psrempu. 
.in :. uuilara - .uudanir.u yanj p«:;nv 
puan, uudaii-BuJaia ta.pak:iiu yui£ 
peccinpuui; luuilita-lkUaJju Lb'dmu yin* 
pertiiipuin, maK-inn ptEemp'-un >Uri 

HMda»-!4u0p[|]nii yjJig Uliiili; anak- 
anak pjjTsmpuui. duii h Lid ara- miliars - 
mu yang pnrijni puaxl : ibd-Lftuniu yinjf rvie- 
nyunn kimu; huorja pcjtmpu.in 
* ftps Truman, ftu-ibu. iitcriniu. (m:r'iia'i, 
jjiak-trulc. iiTc:ijriu j-uu; Jjliin peitic- 
lUiaJiaJulliJ i e ] jdall i+t-CTi yaJlE ttlah Tcamu 
rjrripun. teupl jllta kamu hcluiTi cajnpiiT 
dengaji uterimu iLu (din irnlah J.iinu 
L*iad(aji). I'lLiii Lid-kk tictdou fcamu me- 
ngiwinjny:?., (dan dihsramVin hijjitnuj 
iileri iileTL ajiak kinituTipmu I'nuiuii'.u); 
din rndnghirnpujikan (daJai-i pbrkiwL(ia.nJ 
■Am. pntnipuiin yams Dcjuuiltri, fctcuaJi 
yvi tclah Kcjidi pidp mjw kmpju; 
scyjri^pih.nyj Alljh Mill a. Prngumputi Lngj 
Mihi Pcnyiyuig, IIJZ 5 

24. dirt (dltujkipkin J1141 kamu mefUaw-Uii) 
»■ in.it a yang bEriuim:, kcLUBll blidok-hu.- 
dak yingtimu irubki 2 " J ) ( AllaJl ifUh rpt- 
nElaypkui bukum I'.v.) KbkJtlL kitEtapan- £ J.-ij'.r'.-i i**<?,»»ii / h ^-^-^ J 1-"-- - L v |i ' \ ■*"" ■*. 4 - If/ 3 i ^V AW i .at'i •■ •r- j -'-- --!- T ■-■■ , -r _* 


3 U L fc. M ik iui1 ilHi d. j 'A J. I J>n iej lilab ibti. unek dui scttniiaT.'a kr a'.as dia innj: ditji'f.riiJ drnr-H"i vrjiE.- 
uiak p±ffiE.puan ialah uizJc ptrEmpcui, cucu thctitifjiti dui KkruT..^ kc bfvali, Joinkun jap 
ying liin- jLTinyi. i^J tc% •/itik ciimaknid c^njun "anai uiuk isL-irim'i janj dalvm print JTii-TSj^Tnu " 
mcniirui '_fnhui 'jlutii ici wiuruk id. j.j ajiut tin vmi; rd1Ldal2.n1 p-riTKl.hanirinyt. 

1B1J Mikcudnyi: nudak-t^dal yum dnYHlIkL ytng niirauiyi titLik kul [HrU*in ^wtMniinnri TUt J 4. ANN15AA' WAN1TA: 121 h'ya lLai kunu. Dan dihaJaLkir. bag: ka 
inu KLdL'. ylllt dC M'.ikLui 3 * H | fyuluj i'i'::'i- 
CWI wrrii-ulcri Hcngjn harrarru uniuk Hi- 
kiwiiu Vinkin uiivjk berxina Mill is'eri 
iiliri yine "e]ah. kimu ni'mali (campuril dL 
ir.r.tca rzisieka., bsrLkanlali kcpaUi mi!- 
jrka riiliajriya (d^njjth Jern?M;:ial. sl- 
tajtii $u4tv k^w^jihan. dsm [iadiih. 
mEngupi hagi imni'j lerhjdip utuilu 
yang kamu 1e!izJi ijJtng. rnerElakaruiyi, se- 
uidih mtr.cnrukiti inahai Llu 3E ^ ] Su- 
1U PffiS'i Imyd Aljih M.*:i% Vlftr;,ffihi.| \itf 
Maha TS-ijak cam. 

IS Dan naiaitEjuapa di anKara kinu ■ .iring 
marfrka) yanu "iiLdJC i/ukap [iKitclinia- 
innya unruk mcngawir.i waniH -n-ftrdtki 
lag] berjr.an, b h tilth rr.cn^iwini wanili 
yuiK ac:JinarV dau LuJak-L'jdak y±rt* ka- 
mu mihki, Allah rirrifld i hu . k*i*ri.j nan- 
nni; ub3hagu.il Jcnrnj jdalah dax: ic- 
bdJuxian >iiv!i lain 1 '* 5 l, kaiena irii ka*ir.L- 
jJi mercki dentin jsleji Luui ii".i:i r-ki dfln 
|-icnlah rnj.iVi.wbi jr.rri'ka rilcuuc'rii. y F ng pj- 
riit. isding rnEreJupiin wip.ita-'wa.fiili 
yu^ meinfldiaza. iii;i. biikm pe^ina din 
buVaJ'i (puJa) wajuCi yajiy mtnparn^Dl La- 
ki-|pki lain ubBKB- piai n unya ; dan apa- 
hili mirck-i tchii mbujjf a Hin dtng^in ki- 
wi n, keTTUudLaii meziejci mengcriiir jiEr- 
buiLir. yar^E kujj iiinaj, nuka L[ai me- 
tfka wpiiu ^ukuinaii dail luhmnian wa- 
Qiia-vanita nnwdtki yape. beisivimi. I.Kf- 

bolehan rr.Er.£awind budikl i:u. jd+lah 
hzjji i:ring.oranc >an.j takut kspadz. 
ketalLlj.il ir.Err.agn iJui i|d Brl ncrbuatir. 
j.inn'i dL uiluamu. dan kesibariri icu Lenjh. 
bilk uaxiniu. liar. Allah Maha Prrj;Lnpur. 
lag) Maha FCTyaysipjj. i- ^ . - > _ ^ r 1 ^-^. ^^ il_i- 


■ ■ ' . .. :■ i -: . -I ^i 'tf^ft* T ^C' ^ ■< '- 

. ,...'' ^' ;]■:.' i|. . ; * ; . 
^J^*J l*J*^ 01^1*? O^*' 

"*-^ 1 1' - - u-i - ^ LTft ^ \-- - ' -* '•■■ ji-f'ti. 


ib. .^JLaJi liendak. ir.EnFrangkar. ihukun iyi- 
D'll-Nya) fc.i.paJirnu, ib.n mrniiiraJcima. 
kipadi libjn-iaLau Jidjij: yajuj KD«]uin 
kamu (pua nun: dj^ shaJllURj dir. ^Ktn- 
Jiij in* ntrLnia. la ana trot, Dan AJli'h Mj 
hi METigslJhuj Uil MxJU BLj.iJ.iinL. ^JC^^^i vri^H^^i^ •'--■ "T f ^iS^^ 243 1. laLah kjuii dm mi:tm nuci.ni wjaIu y»n| urubut dalim iyil 21 dan 14 iun( An ^imi". 
2Wl lalah rnETiambiJi, rr.fdj-jruuii atju ndii msnijiyii unu Kkili miiki*m jltb Iflih dixi^iikaH 
JsiJi MLkjuJpji crijuj mtrdrta din badak yuiK Jikawiriinyi iLj adikh nni-*ira krr-ji-iijuut AiIjih 
din H^4-i din Mim-Hma brrLmaji 122 4. ABI Nl5AA'(*ASn:A> JL'ZS 27, Dun ALIah biEndak m cm Tim a ti libitum, 
fedjjij ucajUL-ojanj; tu^ incn^Aub ha 

*m lufm-ny* Iximifcjuil wpiyi kiind 
lierpnJLng fEJjuh-jBiihiiyi Id-lfi kEbe&fti- 
ajij. 23. ADah lwndak inemlreilkin KeiinEanin k*> 
f.idtir,u- ifl *J , Ian rninuiu dijaditin t*ru- 

Mam meimdunfrf hak mitik Iffki-ieii rfan pwrm 

2? F3aJ <M4V-0Can| VafiJt IWcUnan, mijin- 
lah ItuTiu aiinf manikin liaju stufiu.- 
nnu. dsngan jialon ymg bitil. tccuaji dt- 
JiKui niLui pejciiagaan yJJig brrlaku de- 
ntin, fuka. iurli-JUka. d] inraia. lamu. 
Dui unjmUH kunia mtnitiijfiLh. dict- 
Tnui* 11 ], ; ResJpgpjliJiyg AU^" B<d-BUJl Mi- 
hi FVnyryajia; krpadajr.ii 

30. Hin tmriiijnipi bsrbuat dcmikiin At- 
r^an mcbjigjaj kak. din aroiva maka 
K.anvl k*lak liui niEittiJu-klaiuisa. kt ill- 

Lun ntfik*. Ytrc dEmikian itn »dnLali 
mu-diK bag] Allaii 

31. Jika kartiU jntPjauhi ilda-dOM. t*!*T di 
tntUa d*i!4-deJB ying dlluiJlg kamu 
HiEriIEaal*nJiyB, nisziya, KirnL kiapus kE- 
ulihiTit^.uliliBnm'j Idrciaduinnj yanjj 
liruiij dj.n KirnL muukkajL karnu kt Ki\\- 
pltyaJlJ irViba ftarfij 

32. 1*411 jiFijinlih ka.mii In ImU IciTudafi EPS 
yang ilikaiuiilikui Allah kepada Kbihi- 
pin kuriu. Ubih hanyak dui s-ibaJ-iipuji 
ysm LiLn. I'Kueqij nap Qfcaftfi laki-lalri 
ada. bihijdin Jul pudl »pi yang mEieka 
uSiJlikall, dan bifi para waniti (pun.) id! 
lltihagiin dari api yarn; [tirrnkl i.'WJib- 
kui. dan mDkindah kf^adt Allah SEbagi- 
a.ii dm kaTUIUA-Nyi fcxiiiiggjhiipi ALlah 
Mth.i MtHfteta.il -j i segila seiuiIu. 

33. inn bap-lup hurt! peninjutilail dili. Hu- 
ll yuift ditiniaalitan ftii tiapsk din kajib 
J;eTil]jt, Kami jaddcin pewirixpEWMiii. 
nyjll^l Uin ijika adaj nrang-uranx yarij; ' ^yi tJ'' i i J ?i^ l lJ 'j^+jO' 4*j+^' Jj*-i7H ■ i3JrJj ©11^^ 


©^ ^uyiV^3S •ySMl^U, j* 1 *^>i*^Cy^ d' a ^JVo'V jftl ■""■" -1 r*M* ^" _-" -- --■ill 

9**-^ ^H-^J ^=^ *ju i J; 

A.^j^rf' >-Jj-^ '^jJ^j b j jt >^J i J^-JJ^/ > 


®Uj^45*£ '-Wia 1 : ""i^^ii' -■i.-"-"i--'T '■■''' 1 i. ( ^ 1%%\ Yiltu dJltdh lyiiL'j^ di mitfiAyi teiUh nitnilihiTiuil^k bILg ttUli L-ufcup fc^ijii-iy^i^nyi 

If?? lirui^ir. rrniTib'jnLih dliL undirl mftictkup juji liiin^ui nunbunuli oflrj J^jii, Kfaih mtm- 

Eunuli orar^ lun btjtrti mEmburidh diiL ser>i , j\, tirtji* umit mccuptftui milu keuruan, 
1HH ;■ Litj.1 orinp tinuifi y io| certauuk ahJi wiru lULuti tyii 1 1 dan ] 1 iiiii An Xuu'. JL.7- i 4. AS MliAA' (WANITA) LJ3 jfarn'j celih bersum^ah (ctU den gut n"if- 
tcVi. mi>j. herilah kep-ada meTftka hahs- 
giinr.yi Irfsurrqf uTinyi AlLili Tr.Er.viiii- 
*an Kjula. J£«ja.!u. 

Bttempa psfsiuran fiidup (HrjUGrnr'-rirfnt 
34 Vaum |aki-Uk| ItU ajdajih ;jeniittpLn baaL 
fcium winica, dL«1i karcna. Allah 1<lah mr:|c- 
hihijn icbahigian mureka i Ukilakii am< 
TrbiJiipan yuig Liin (wajiita., din karena. 
u-vrcka ;Ldk i-lak.Lj IlIiK nicnifjczJikan se- 
D^gvn risii Kins iTic : eka. Stbib- iTu maka 
vaniu yana kijeIi, ulih yan.|> [s'it k^lMdi 
■\llih Laji incirehhira diri' 149 '. kerik.i 
qij n.pya tldnk ada h OW, Kill Cfia Allah 
K.|$h iVitffnftlLliaii (merEki - i' gu . 'WanLlj.- 
*jn_.a yHflg. KaJTlLi khaWaljrkan r.uSyiM 
nyj.! 9L } . rrrnkl fiawHalNin me-.eka Jan 
piiaJikinLali ir.Ercki di tcrnpai rid.h fiE.eka, 
dui pijkullj'h mereka. Keirudiin jika rne- 
rcka iiirnl.i'a'iinTj rnaka ;incir.lah It ami: 
I'l'iCnuan can jalaii unluV riit-nyuja jikannv a 
" 3 . atjunajtuliflya AJah MlKl Tunfiiii 
jj;i Haha ieur. 
3*i n^n jH* kimij IchswnlLrVir. ada pErsena- 
keLaan amara kedaajiya. rnaka kuimlzh 
JcdraflR \lika.m zvi ) datj t'lUHlgi lakLlak) 
d*n «0c'4lijj hila-rii Jan Lcluarg* p*ftfii- 
puuL JLki krilut ocflJUJ liikarti LIpJ btt- 
mikK.il iriEoiadLKiiL pclhalk*n. :iisc*yi 
Allah n-iKnibcc: Hulk Icpajyu SUahlL-Bttfl 
My. StSLinAfeUliriya Allah Mali* MfllECla- 
K-ui laji to aha M^ngpTinl. 

KEWAJUtAN TF.RIiADAP At.l.AH ftA* ItK- 
HADAFSfSAMA MASL'.UA. 
36. SembaMlih ALUti din jjnganUli kimu 

jnernpErsEkurukarvN y.i rieji_rjn xeniitu. 
pun. Dan bcrbuiL biiklili kepada. dua 
acuiui ibu-bapa, kurib-ki-ia'ba.L anak-inak 
yarirn, orarus-flfiiui miskin, tr-URUi ysuiii 
^4! 


* -? 


*y; ■'U' ,j ^i'' ,, 'ti-iJ'. '\ joiu^s^: <- , ■ , -■ £ -A^'Cf^ A.'f 1 ' 1 ■,* i'" -Ti ■£ -^f -i' i 289i ?-iii.iudn>j 1idik btclaku cunuir. H-rLi jnennlihui ^Jiiii* din hiru rjuninyi. 

290) Kikiudnya. Alli>i Ltlih nuwijibltin. k?pada luimi ijntux mtrnpEnjaulJ slcrinyi ■iimari biik. 

Ijl). iViiJjW Viltu rtmlnaiPlliri HtWiirbtn hn;rluiiMd ItltnL NUiyut iljiji |,Lfj,t i,r<[| ic F ^ r ri rr.nrt^l- 

(ill in rumah 1jr.pi irin juunmya. 

192^ Mj.liili.lr._hj JliLuk men- hen Tclajyn n tqimh x\n\- jink ilik hkttdCi^tdn frtrthinflinsinnra Lj:iif 
lih nulj-nrul^ iJilreri na'rhaL. 'bill in.prhi.1 iquik bcimuifHl tniJUih Jifiuh>.in iui LtnipiC liduc 

ini-ck". Illll. ■UllM htl nl^rJa'aC JUgi haTJl^h dlEOkh^JJi nl(:ilijtlj,l n-.tiita i1cn E an p-jfcn|in j-jr* 

ddik mcranfatilkui lulu HlU net ptiljfrj :tliJi ill nunfidtnyi. jAnguiith. dijiliiitin m* 
yins lair, dan Klrniisyk. 
5?^;-. Kiki-Ti ulaJi juru pcnduru.i. 124 4. AN NlSAA'r*ANlTAt '!./ 1 lUkil iLzji LrCanpua >"anj jauli 394 ] , tEina:i 
sCja»a(, L'L']|ij !abi] 19 -) ian hunbi jilia.- 
yirr.u Sj-FniifitJlmya Allah ddak mnj-u- 
Kij rjr»r^-onnii yin^ xomborv, dart irit ir.- 
ln.iE£a-ta.ngiEilcjnilL!. 
J7. lyaiLu) nrang ciTing y-ing, kiku. djil inC- 
nyunih L-nrvg lain be:bun' ki'cir, dan nc. 
Tivtnl'junj ikaci kaiumi Allah Ying :i;Lih 
cJLTierikuri-Nya kfpida ir.uN^j.a. Pan Ka- 
mi ttlali nEJiyediakan untjjc iM'anp-.iTjnp. 
V.afu^^^'"jsikja yuip rner^Kinakan 

JS Dm (jufi) o^-ng iMing pin* nenafkaii- 
kin h*cra hUTa nici ^ka ka:ini riyn' 1 * T ] ke- 
Prida r"i i -3 1 1 ■ j ~i i a , Jj.ii urine oung. var.g 'i- 
dak ben. man k*pid.i Allah riin jcepada hn- 
rl kL^irjdLEiii. Baia.ii|ijjapa yaziij jiLtr^ajri- 
LjI 3^-al'an Liu incnjajdi. :e:iu.rjiya. :n<ili 
*yiha* id- sdahh -etna r 1 . vaj-.j: wt.ujk- 
bujuknyi. 

3? A^Liknh Vcir.ud linjiLarmv i naji inKmlta 
kiJau iiifirka htiJrnan hrpoda. A]bJi dan 
huL htinudjan dan itttn.Btk.Blik.ir setaJia.- 
fian reiki ymv£ r-c-lah Gibcukiii ^Ilili kc- 
p^Hj, rriKreka? Dir. ?dj.kh All&h Mai 1 * 
Wcnt;c J .3|-iiii V:jdj.in mensia 

40, jei-JOBfuhnyi AILaIl Udirf :n rtlfcUlill-i se- 
iCo:ajiB. waiaupur- 5£b*F*r ra:Tih., dm jiha 
ada. kebUJitiTi MheidT ilrraJi, ni*=iya. 
AllHl '>:JTi mtLpi: pandlksnTiyi dm 
rnEmb.Erik.in d»[i MflNya. paJiaLi yajig b-E- 
j(ir 2 ' H j 

4L. Mnka hagaimanikzh (Tial.Tiyj DTir\j kafir 
nanU:-, ipibila K.anu Tn-r.dj.tj.n^j.jji jksb- 
ucarUS SaJlSL 'IrabuU Jm Uap-Uap uinaC dan 
ka.nrii mendprangkHzi kaniu (M'jliarninad ) sc- 
*ij£.i u'icii iraa rrwTrici itii (.yi'aa^a: uir.it -^ 'W Qijzysii^&Us V / 


*. *■ J*l ' -■" ii.-"|^y > _-" ^b ^ ji ,_r ,T__ 

© ^-^ M ■* i^^=Ji t^it^j *^aJ 


tii'"iL 


,I*'r 1- 194} Dtlic dui jiuh ill iim idi yans rnrciRi:lLcui d>:r,.aji. Icnipir, "lub-aniin k-rXcluirjiin. din lUa pu- 

U ui:in yuifi rr.jjLin din yinr bukin nn; slin 
IBiJ /inrJ! «>if iilih y:ms yinjr iiltn perjditipn yan fe-kin -ni'iliui y^hj kefcabmh bek*l Ti: 

niwlt |i-[j ar-ik jring "liik dilnitiiui ibu hapaktiyji. 
39Sj. FHm* 1. jiI iiy a 'i»rii icrhaiij al'iiin Allah, liliyi tirtTii kikir, rn«r.yu:*ih ijur+r Ijit. '^frtuji: kif.iz. 

Mi^tiw'r-iifiyJi.iii kjjumi Allah. teTuli 1 id ak mEniyukari rj'mi'! AllLi 
1*> '1 Krya' \tlisi rrelik jkir. sssiil'. kjrens \pf\i\ -blihil dn Jipu;i ■ - 1 a _ s£ . 
291} Miksudny] Allah hdik ikiri mcn^innfi palikli ucinrorp-u. vinf incr^i:iJMi.ii k:b>.;ikin 

wili.'jpfin M'hnar eutlH, bahkin >.il*^ Jia bcrTjuil h#u f*li»l*n>i tkiP.ddiptL g*ruUkjn al<H 

Allah 

7Wl Sc^l^rj. rj^l mx^Jlil Eljf<l JTH pclLlldlJI' lll|"l :iif jFTJ^Dyi, ipjiitl pCTliUaCin llj !'.IJ»i d!T(J..jr 

Pcr^iiL', din luar^an *Llih lcul rldjJf iuz i 4. AW MSA A' (WANITA) 135 42. Di h.iri itu oraiiE cring kafir din. orai^- 
■jmng yniiE. nivnduchakaL rawjL, in(jiii iu 
paya 3iT-Tftki disarm fltaknn dCIUirt U- 
nB | n 3DD\ _ d^n Tn^rcki tiiik dipat n\e- 
jir'cnibijnyikan (iliri Allah) wmiLu kc 
Jldianpun. 

K£SVC MJV LAHIR DAS BA TJM. 


Kcsrium Mi 1 J21 AcTm dirJcm rernJwfrj.Yr.'w. 

43. I lj.i Drarig-aiajig yanf beriman, ;an£an- 
IjJi kaiiiu iKala.1, tedanx kudu Jiiiurt kt- 

adaan mabuik, wtiiiuns kainu ro^Ecrtl 
apn ynng karriL iLcnpkan. ^-anjar. puis 
hampiri mtsjiii'l iLiiin.ir kunu dilan \e 
atfaart Ju-ehiU 30 ] ) . lukecunh ptktJaj Dm- 
lijn sy» p hingja l*mu ma/idl l>Rn j iVB 
kimc >jkLL ala'j i:dir.; dalam miisafir 
iLaL lumhili da:, imp„[ buanii, air ii.mj 
kaiiiu lelaJi m Er.ytTil u h pcTftmpii an. kc-- 
niildjfln kaniu Eidak rn^ndipiL air. nnj'k^ 
Ij^MivLJi'iiliiiLdi kamii dingm ranah yang. 
tait (*Jl ij. iy.piiL.ili muif.jjnu dan 'angan 
rnu. S*nin?2ii|inya ALZil', Mafia. ]'u:m'af 
bigi Mahl Pengampiin j f j, * _h »5* 


k*"*rV -* t J --~ j-T ' t - 11 - {frdiu-dfWig /tfMJ mfa-k jurr ha;mnya dan sn- 

44. Ap*ta'h kan'" tLdji meljhn gi4H£-^nnji 
ying L:lah dikirL bahagLan dj.rL A I kitnb 
(TauEa.1) 1 Mi.rr;ka niembfl: Iridmilih} kejE- 
SaliiJ ■! J c :"i ft a ] i p-[unjuk.i dar. jr.i;r«ka ber- 
miti-jd ™p-*y^ kairt; luntsal (mcnyini 
pinsJdaiijalin \.y*ni b=na[> 

45. Dan Allah JihiK munju-Hhui idar.p.idj 
kj.mii.i trnLariM inijii_h :n ujjhn.ij Dan lu 
k.ivlik AUil'. MiUiiuiJl Mi-idvru; (baxuim). 
Dan CUkupJBh AJW ]ilftn; a Jl I?c-l.jj5iift 
I ba£|m u ;.. <T^ ^o^^^vll^ 


■Si^' 


Si -V^? 3 ^'). 30Dj. !h.ijl:uijJ1>j: Tncjtk.1 dikutadtin iliu mrrf-ki liiniu: -iirpj^Ji n.nih 

30]). Hrjiuml KbsilHpin i^.li taJ-m dili-m ayar uii i±:i-ijh ju B i. Uii^an uncult ht^itfvibihyinj li^p 
OHUl.'iur.jh ira"! tftiLrn maiiili 126 ^. ANJ,"[5AA' [WANITA1 JUZ 5 4fl. 47. «. 4?. prang- nil. n^ 
prrkaCatm 
Mccrta Yahudi, ircreka ms- 
Jul runij.ia.VTCL'iiTiit- 
Tjerkica "Kama iiitn- tJ^rv^tr", tetapi kami tidak nnj jn-rr.uru LL- 
nya*"*) . Dan (fliiSreHh mengatakan pulif 
"Deiiiiailah" !M:JanK k.jjiu U^CulEllya 
IKlafc inendtnfcir a-£ia-lpl io4 J. rijiHmErckd 
m«n|jUii-n|: "Kli'Lna- 301 ^ dcngiri mc 
mular mulir lidahnya dan jilehleIh if ami. 
SckJ:j.Rya ini::cka 1riEn11aluKa.11 ""K-Jiill 
iiLcndf-PkJr Hjti nD r uh. dan rlcn/irlin. 
dan pertntikaiLih tarni", leniujih. i:u 
Jthih hill: bigi rrcrcki din l^oih. 1«pit, 
akan LetipL ALIah mcn^u till mercki, 
kaiena kckafiran rziE7:ka. McieIci tidak 
bvcunun krt'juli Jician ywm iarixaE liflLS. 
JUL Cranjcurtnjj yan£ LdaJ-l dlbftri A I Ki 
tab, htlUrlflnlah kiniM kepaHa spa yjuiE 
ttlah Jillni [umnkjji [AL Qu.r'inl yang 
n'tn-it'finajkp.n XLtih yang ada pidi kmnu 
iih-ft|iim Kami raeTCibaii muka frnuj , laLu 
Kami -p-JtiTkin. he beUijii^ 30 *) a1a.-u Ki- 

inL L-jtilk. jiLtrck* WUlSJUTiaHa Kamr tt- 
Jlh rfiEiJ!U:uk anng. nranj lying bETaual 
mi'iiil) pad* haii E»b[u 307 J Uu ke- 
LeCipan AlLLh paid bctlaJCJ. 

Seiungguhnya AJiih Udai aKan ii',CH£Sri- 
■puitf. dOSi kyiTlk. din Dja -nr-ngimpuni k- 
jjULH dou yj.na; st-lnm dari rsyirLk) iEu, na- 
ji liipi ying dik?hrrjilu.iMyL. baiii'ii;- 
siaiJl ytni memp''[«:l(VlJl(aIl Allah, ttjIi 
juinrjuh u :elih h«fnua1 dusa yuij 
bciix. 

Apikjh Virriu Eidak mEmpf-hiLikun 
orar^; yajif nnEnginggap dLrLnya bti- 
iLh? S0S ) . Srtwifcflya. Allih aitm(>fi[£lh- 
kin uapa yuift dlk=;i(Eld»1(i->"ya dm mc- 
rcka tidak duninva sedikiEpun. 
— I -■ "I- ■ " ■* 


3D J J M*tvji.l-,y^ iIh-jliIiiIi arrl Lilj-kjii, lempit ttui merurribati din rr-irTijrjrmfi. 

ID!}. M»k > jdny* mtrftlti rnEnji1*Jcui: ''JCirni mtndrr,|ii J , Kdanj; haLi mftrki mrniLlakar- "Kun| 

:ldik in ju meruirulL" 
"^i.>4.j Miiijdnvj nurcti men^itikui "DenRirJiJi" Irtipi h»1] nujtki -nrnp^iikai! "MuJth ^iiudih 

ui kiJTiU 'bdfct dipit nunJiiiKirfc in (tulij". 

1.UJJ ].L1l1 7lL>1 i-U. 

ilWj M:numt kcbioyakui rTUifurirLn, mtkFMdnya i»1ili TiicrwtaJ"- fliul* inerdci laju dipuiar ke beb 

kicE. Kbofiu prnrkmaiTi, 
3D "J. JJtiil iri: 65 syril ^1 Busun?! *k<t*« \«n St Sin tya; Lb3 A] A'ruf. 
"*D4j. Yiiie ^u~i"'"'- 4< *irtl LiU.li ni*nj-Lir±^ Vihudi dizi rijuanj yinf mEniLnEfap- diri rr<c^kj W- 

<ih ljln.1 j>J.i H!l din ^var LI L mnl AJ Biqaiih dir, a.yi.1 JB t-iiV Al Miai^li. ILV. S 4 AN N15A AMANITA) HI 5U. FC:Tia.1jj(krtlih. bclajjakaih niueki incn(ij 
aiia-JiHivj n Ji.i 5Tfi 1«jh.ldl[} ^.llal'. 1 Pan 
(.ukiipla^ vCligaun icu niftnndi dosa yjng 
FiyilKtisy merfttij. 

5 1. Apika'n kiiTiii tidijt -n ? it pRrhacik j n 
Oranft-uraJlg 'tAi\f. diter; b-.-.l'.-r.iur.i: d<.n Al- 
kira'i ; \)crel(.i p-M-eayn irtp.iH.1. jitic d-in "ha - 
gjiL.L' n 'l.daji rrriiif j.Ukj.n k >: p li l5 j irrang Drang. 
Ka: i (niUi>lik Mtkah). 'Sahfra inSrckd. ilU jf- 
bih bena.r jzlannyu diiri nT&ng nrang yang 
bcriDiaii J 2. Mcj-J-k.il i1ii|fth -jinj y.mg dikutjk Allih 
Harir;iijpj y3nj dik'jl'jjf ALIaJi, nikca.- 
ya kirn j wkaLvkali ud-Hk lKj.ii iT.mpe:- 

ateh pti^Jortf b&iimya.. 

53. Aliu'raJi idi bujjL nricid ba.h.ij;lari dm I 
k-fraj l^fi (keJcuHuaTi}? K Midi rip un idi. 
meTilti tidak akan niMnbcrikin. leiiikLl- 
pun (itljajikah'l tupaii i^iaflMai- 1 '* J . 

5 4. iraukak. meirtjL dtiifcKi kepa*a ni 41111 sib 
(HriliariirnL-d^ \ip-.in,p. mninm-' 11 ) yaz\$ 

A llali 1*lah brrijcan icepadan} :■ : Si'iunujtiik- 
nya FCimL Irian jntribculirt. Kirafci dafl 
lliknah fecpadi kCluzrBa ftllllSiTi, dafl 
Ka.mL Klaf. rmrmLci iKtin k-en rt n*ryj tt- 
:a]iar. jang be-ni. 

5 5. Malta di inla.ra :nrn.-ki { urirft-Otiflf! 
>aru dcrtKKL ltu). ads <jh nj!;-*; r»ng ywt 
bEElTiin kepadinyi. dor da antara tiis- 
reka .ida 'MZMnf-U'ran^ >ansj m MigluJarfi 
(ffliJlllUa) berwitin Jc^padajiya. DaJl tfd- 
KljJiLih ^C^i nK^xal- JaJml^ajTl >ang nue- 
nyila nyali apoiya 

i<s. StiuriAEuliiiya lj rarvfi-'jtii'iK yuifc kaiil" 1(*- 
padi iyit-ayat Kjir-i^ trLak Hkan fUmi 
nii-.jyfcan nitrckl ke ddam nrrLki. Sc:u.p 
kali leu In mecika HaiKJUS. K.jji!i Ka:i": luliL 
nenekj dengan ki:Li: ya^g Lair,, FU-P-IV*. Jr.fi- 
reki mnriiikir. u.ih ^E^Lriggiiknyj. ALUh 
Mafia P<rl:i:a jiyi Kaha Bliaksana > -f 1 1, 'i i^ - ■'- T -: f _i.. i .■.UVi 

Ai* ^ J ^ eft 


Ji.'9'i Jlir dan fhejcAuur, udati lynUr. dan api uji yanj! diitmbiir. »lzin diriAllili i».t. 

3 ID]. M]kiu<ln>] aranj; « ur ; ying Lidu dspj- meirDeriJcan k:biJcui Krpadj mintisa iltiu iruj 1 *- 

nJ.ihnji. Lidik Lrlijrjknyn dfj 1 ! nitinejtJiJii ji"hiLiri djdun pnncririil"jn. 
HI). Ta-iru jtrnatiin. Al Qur fn din Vcm-cniTuin Ill i \N NISArV f* ANITA) It.:?. J 57. U3J1 erirg-nranE yang beri.Tr-.an lian m*- 
r^cTJakan anuJairiJ ]liili:|"., islak ika" 
KaiTIJ n*-ttuKKan mEMJLa ke daLim (urea 
yanj 6i liiljir.nya. ni«ii^jlk jrazijr-ii sunLjai; 
kekaJ .Tirr-La di daJajcriyi ir-lun-it-'-unany«. 
rncccka. Ji L.BL&ihiiya mtmp.ir-yJH uleriiqcEn 
yanj; iljil, Han Kami muuJdcBJi mercki kt lim- 
pu yar.; Lriiuh Liej nyairvin. 


£WJdJl-A45rfft ftMLEUNTAllAA 

58. B*BU-IVJ0J Kliya rUll>i mEnyujuTi kimu :nr. 
ny-imr-iikari arnanit kepada yauE. brchak 
mcncrimanyi, din. Inenyujuh. kanva';- ipo.- 
bill jr.enilipkajl kuljin. di arVa:i itMJihl- 
xa. jupuva KafflU Ricnetapkan d&r.jr»n >d.iL. 
ir.jLirigpi h n_>.a 4l!ih neTrrnri p^ngaj ann 
ytng wbiik-Tjiknva kepadaniu. a'duny- 
ftiihnya All»k i*aha VJtndtngar lagi rVisha 
MtlLhul 

59. Hni prone-aiuiE. yuu: bcjimaal, la/Htlih 
ALIaii da.lL :a.'i;iM. KaSV-L fNyi). daT> u 111 
fiiYi.fi H anlari Icair.u. KernadLar. |iki ki- 
mu ^eriaotui pcDilapaC DtntlRjE JiUitu, 
maks t^iMtMlltirvlsh u, le-pada A J |jil (Al 
(juT'an j dan Rava] liLLrina.liJiya'l. ;Lka ka- 
ma bKni.[-'a«:ia2 tC: iniai'i kC0ndjt A'-bn 
dam hail kr-modLall. Yang dcTT.ikiaai itu 
I-Khih ii Una (napLmui ilui ]rbi_i bilk 
aJE.LcaLn.yi. 

6D. ApiilJl kimti ;idaJ£ TncrririEThatikaTi 
■jrajLFL'ran.c yanpir.Kr.jiku di'Lnya lelaji twr- 
ii:ian kcpada ipa vane; rjirunirkui Jcc- 
padarnu dir. jcepadi apa yz.ng diLunirikui 
xtiflnin jtamu'. 1 Merita ken-dak Li*!- 
hakLm kepada rhtKhur. 3 L J ) . pidalia] me- 
i-tkt teLah ilptEintih n- r.rginjiVajL Hiagliut 
|r ■_. fJ*n tyailur-. bertnalxud rnejiydulVan. 
m*rcki fd^ngan.'l pinyEsalim yacLr, h;- 
jiiLhjajhnyi. 61. Apatala dLkitakin krpadi mercki: "Ml- 
[llah It a mil i tur.J ji.'l kc'jaAla liulea:)! J'a.1E 
Allaln tELih. 1u:dJikan Jan htpt«i lijium 
Rasur', niSL-uya kaMI4 JU131 cranj; oiang 
m-jftflfik fCtryrLUflftEi ■In-ianuiia:. iLsn^an 
SCJEUal-kiiitnyi dari (mendEki-iJ karrrn. ^>>jr J>^ i?>^ ^ ' ijjiJ ^SUfiS J .J 


^tJjSJ^w^j i',^>.: ^4'jIj Ky'j--.*^ 


5L 23. yana n-laJu nur^uiuhi MihL dan Viun M«sLLnr.Ln d-ui vli yi>l ■mtn^likar. Xhu aariih rf^irj 
lutinp i.tiiunj di miw Ifibi. Trrrriiuk i^li^r jii>k 
L PriTif h-|| IR r .T ^l*[?\p--n K-.iki.rr. WLifa curasa menura: kawi na£iu. 

2 BAIliali-hcrliala IV L S 4. AN NI5AA.' i> ANITA) 129 62. MiHi bajtiiiTiaJialiaJi lialiiyi. apatuli mc- 
ifk* (orpnj-o[jtig muTLjfit) diltirnpi. «■ 

■rjitu muvhibali diiebabkan pEEfaualaTi ti- 
ll eaji nicltti IdldJti, kc-muduni mCstki 
dsunt yepadimu umbii t*rmmj)air 
''CtmL A IliJh, kimd ickaU kali bill rriErvj- 
liEiidiiki Klllfi pcnycltuitrt. yuui baiK. dtp 
pesdaunitn yaufi srmpLLTryp , \ 

£3. Merck* Liu adiLih aTuig-oncuj yutc 
Allih. ituFJiATUhuj ipi jajig. di dalam IillCJ 
mereka. Karma, im bnpjLingLih ±amu dui. 
meccka, da.n berilaJi mcrcka prlaj icaji. daji 
kBtlkaciUn kfpadl mt-efka ptckaHin yajig 
tettiEkBipid*]™" m«eka. 

64. Din Kimi Udai ner^utii; sfts^niiiB ra- 
<ui. mcUintin untuk di1a.'i1] dengait ee- 
izui Allah. S*su [ivfu]in>a jikaLiu ncuka 
itiiki KHiyttniaya iUinyt^ 1 J ) a a (ail* ke- 
padaTnu, IbJ.ii rntmnhDn lmpun k«pids 
A.Uak, dan RmuLpun rnemahorJciJi impu n 
jnl/jk rrufctka, lenlulmh. meraka man- 
dipiU Allih Maha bVnwiriU I'aUlML Jiel 

(5 Maka. demi Tutunmij. ir.trcki (.F-idi ha- 
ki:kj1]iya'| lidak b!.::inan LiinEgj. cukmjij. 
iii L~ 1 1 : & il iK id r i kan'ij hakjin Jalj.ii: mrkara 
yam mereks prr^lhahKan, kcmiKhan mr- 
r?ka 'jidzV riEfua kchrr^ii n Halam hsn 
Tr.rrcka Irrhadap puruMTi v-anj kamu tia- 
rikarj. din m trek a niuumr-ia DEnEan ufpa- 
nuhnyi. 

fit. DaJi M-mim^UJlfija kallil KanM p-tJLniali- 
kan Kepada mcjtki' "bunu^iUh duuiw 
auu kELuailflh kimu dui kaiuiiungfim". 
nalCiya nltttkl [Idak akin niejaKljStsji- 
nyj. kefugji gs-bagian kE:i| daij rritreka 
Dan XEmngpiTiiiyn kaJau mcrcka ms- 
L&kian&kan prlaiuan yanc diUEiLkan kr- 

pada mccKa. rtrm-LaTi hal yami dumkan 
itL leblh naiik baei mcrcki din. Irbih rnr- 
jip'jalJ.an 1'iiru.n mcTtla J, 

4 7. dirt kalau dcrriLkun. paiU Kami bsrikan 
kEptda WMtk* [JdJiali yajlc brsu daii ii- 
si k.irr:i. i ?-- .-V,Vi 


^ t Sf jL^^^-Jjct 


^> '^s^ik^U *J4l ljjj? ■i LJ'*^-J' 


jt ^> ^ ^ » -^ J-Y'i */_.*! pi — !J(JJ» $11 »B»d 

3 LI] lilLh hrrhikim Vcpadi Klxin dui Kibi MuhLiimjd i.i.kr. 13D 4. AN NISAA'CWAMIA) ;uz i €8 d*ii Jiaiti Kami hjnjuki mrr^la kepadn ja- 
Tan yiJip Iucul 

fiB. Dui buiuigiii.pl yane, mtn.La'alJ ALLLh 
Jati Ras.MH.PJyaV, merefca hu akan Uej- 

BniaHWmi d*3ig#n ijiiTig-prBiTj y^ng di- 
mujtrahiL ni'rnat tlch Allah, j-nJtn: Nan:- 
nati, para srLHliLdqLiri- 11 *} , Or-artft-OtaJiK 

yanji irutL lyahld rUrt ocanE-oia n fl- j*]eh 
n*ri mcieti ituLah tcman yang se-naik- 
baiknya. 

70. Vang dErnLkian Ltu adalait kirunia dm 
AUali, dan AlUn Cul'Jp rncnJi£r.uiHaL. ■■: ,>. jj'i i«> (it^JJ'S Jjiy J «£' *#> ,>*) 
r^^'jif^x ,. - ^ if.- .- ,_ ^tf - - ,7- >-f 

w ^£-£J -^V^J 1 'Cf^*"J UJ^*JJ TAKTiK, TVJVA.f DA.V ADAH PERAMC, DA- 
LAV ISLAM, 

71, HaL iriTuig-orinj ywi£ bcitrrjui, brrwap 
mplnh kaou, dan rnijuLiK (111 intdiri 
7K[l«mpu:anl btiktliOmjJtfk-yEKMTipck. 

i1au Enajulah l>cisarna-»n&' 

73. Dan lEiungEuhnya di antara kanu ad a 
ulHili yiuE. HtuMC nei]axTiftaMair,bi[ \\t 
mEdan fXTtEmrUtBtlJ*" ) . MakB jlkl rta- 
tdu. ditsmpi tttj fhih.it. ia herka'a: "Se 
sutVluliJiva Tiihar. Irian mcnp.Trjucr Lil- 
lian ni'mat V-epada saya kajcna says ■> 
±ii iku: brrpeMJig heixama me-saV". 

71 Dm nlBfxuK Jika kamu b*Tr»jEh kainrua 
ilcErnenBcieHn) dan Allah, iMII.Ilah (lift :"in> 
ngatakan iEDlaJi«1ah !r«L'jrn p'trnah ada. 
Ii.utu3le.an kaiah uiyajuj zjiLara >arnu ds- 
nftUl dial "WaJiai, klian>a lay a ida bci- 

«imu-s»mH rrictcka. UDtu uyi rr.erdatat 
IcciniTiinjiTi y/ang bEEit IpiLLfll 1 ' 

74. KifEna :tu, henJiklan 0HBt|E<:4Jig yir.f 
meaulcar kEhidupan d'j-nia il^ngin kc- 
Tudgtafl akbLta[ 3] *J Ltjprrani; di lalar. 
A]UH_ HiraiHililafii yailfi bttf»tEailK di }a- 
lan Allah, Ulu p-gu-r BUy memperolfiJi ke- 
nunangaTi rr.aka kebic jVjti Kjmi k«ri- 
kun kcpactan^i pahala. yanE bcHj. ./ ^.f T ^. J *^ $>'. 

d.^J ij^ri vJ^fJit *^^t! i kijfj^ 314). lalah acinj-onnf yanx imal lefjli kfpn:<iyaaiuiya kfpidi aFtmnarjn RlwI. din Lru'liK iritvf- 

rmnf yam dacHiwahi ru'rnal wbicuniana yui£ itrtrkmi dxlim jyii " <un" Al Faa:Ji»h 
3UJ. Si^pT Ittiiia kth* c *tiTi ikm fesgi ttqiciif^ 
i!6> [Jranfi:jiinE niu'rniji yjng, rnenguufluleiji kxhJdL.ran lihirjr a-u ttWAupui d jruj mi. JUI 5 4, AN M^AA'^'AMTA) ui T ri. MfPMUi Kimu n-dak mau teiperuij di 
jjIhii AlU.h dtn ■id'tribtla) ■jranK-aii.np 
yacig Lcmak haik IjdciLitl, *iJ)L[a-wirii:a 
niajpun anil aiuk yj^g tftmuin.|rji bf-r- 
dtfa. " V a Taliaji karni, kiljirVjnlih V.irri 
din ntfcr'j nil I'MLkahj yir,g lalini per. 
(JiiftulLnys rljn btf Jil: kirn pelinduriz; dui 
iiu Enakgu, dun Senlih kani I pmuL-unn 
dai: s.:i Fngkju 1 " 

76. Dung oralis ? fl:l E bcrinuri bcficripfl -dl 
jakn AilaJi dan orang-UTing, yui£ kafir 
KftrpcrsnR J i jalin Lla^:, -xVd'b lIu pc- 
ranphk Icawni-kiwa:! iyalfir, IVJ. ki- 
irnL HiunyfuliTiva lipn dayj syait^r. itu 
idilah iemih. 


ptpcrinjcari. 
77. Tidiktah kimu prrrutikxn dci^ksitirk 

yiTig iit a :ikaJi ktpsdi m(rrt(i J]1 J : "Ta- 
hjnLih ijngjnmu liin ticrTitr.i np | . dj-j- 
>anlaJi ^e rr.fa aJi y^n|j dan Vanaifanlih. 
1&3.V." Smlah i3>aj]tkui l^pidi nt- 
rtij bErpcranj. -rtia-[L>u ^ahagJir. daj, 
mercki ^clDn^in. muni fit) talent kepftda. 
iniruiia (rn'jyjh), s«"3t:Mi "akuTnya ke 
pari. AjIiLi. tjhJCBis Ithiln un^ii din iu u- 
tuy.ia. M<tc1(j tirkita: "Yi I'jhaji iu-ni. 
rntpfapj t.nd^aj *sliibkir. *■(: p^I Jul j; k*- 
pjdj kml? Hinajipa itdik Enffciu tjng,- 
gjhkan ikuwa;LSari 'rn.-' pn: inf 'i krpa.la kamj 
nLbe:apj wakrj lag;." 1 '" EC il ikinlah "K.E- 
iTnajiKaji &. Jl nia jiu lurvj vcbmlir dar. 
lktijnl I'd kbJi baik ur.ljk orazi^ i:rarj, 
Vanfi L-trM^>i Jarl kaH'j [:dd> aka~i illa- 
llHlJ'iiedAlCpUP^ 1 ( 1 

79. »i main hji kimu bfiidi. kcrCiirari 

okait mrr.dipalkin kimu. Li? niial^piin ki- 
mu d: dalair. hrr.trrp >'ar.; nr^i .151 
kokuli. daji JLki m;rrki rr.fnpFral-;li kt- 
"Lia jail -^ L 1 . nititla mLnqai.akan 'hi: ada 
!ih daii !m A1UV. dan ktlaH nlfjrKS di- 
timpa 5-:(uicii brnirana rr-rrfki rr rnjjii- 
kan '" I m .d jljn.t^ivj I dan sui karnj 

■. H ■! tlJ if ir.art 1" . KalakiiiliJ'. "SCiriutni,a 

- '. : ■ - 


JJ : j^-^'. i AA 3] 7). (liars-cnrur ymt mtnarr pail jp. dirif.yi, b-riiii-j.n ;1iniimi u\p twrpEiani wbrkm adi -irmciJi 

bCTprrirgr 
13R'I. ft Hi" j 1 pihriU Ivrul bcrpEnr; -,iiilt *±*n Jikuiinfi H-dxire^n. 
3:*|. Iter-rt-iMi^rt ^aJ^in prpemin-i lUn rtik:. 132 A. AB,->;[5.VA'£UANn-VI jirz. s lHjtip.51 da:i Mil AlLaJi" Uij.j mtngipi 
uiii'di-'USnfl \ r .\i lorang TT.nnaJikl harnpir- 
himpi" :idjjc in?maharni ptfir.bicaiaaji^^" \ 
iEd.ik.Ll pun? 

79. A pi Ufa itAihir y^n|t kimu prruleli aiU- 
lih ±iTi ALh>,, dan apa cgji tyJivinj yutfc 
mtjiinpamu. rnikj dui iVculjhjn; diji. 
nrj itndiii KunL ir.tn,.r;u Luimj rrcniaiii 
H^fu| Hfp-lda SCitr.ip rUiil.iila. Dan 
cukuplah Allah menjjdi j^i-ri. 

60 ftajiJij.HiiJa ring meala'a^i JUsil flu, h- 

sur^junnya La 1elih rrentf.'.-iii ,V|**i. IHn 
fr-UiniSHpa yafi K btrpalniE IdirL kcU'iJan 
itul. ir.jki fciiri uiljc n-.cnj;U[usnij -jir.uk 
jr.crviaiiL ptrncldhiia hjj.i irerEka- 1 - 2 ' 1 , SL, Dir. mtie-k.1 i.Granp-rrir.s rrunifikl 
rntJUZiilaJtiJi: "'i|Kr*ajiban kj.mi hanyi- 
LdL) Li'n' 1 '. Tc-Lapi apilula mtttka. liMaJi 

D«fi da:i sisiriu, scSafragun, dan nti-eks 
mengatuT naial di Tnjilarn harL Cm mi g.u it- 
MJ ktpu(yiaji) Lun, &aii raHK IClah ■fllt- 
TEka |ca:jkaTi tidi. AIj.Ii mc-nuaS siaur 
ya^B m^itlcj. itur di -nilam hari i1j, mnka 
herpjiingLih Iciir.u d-iri mECdka dan 
tiwakaLiiK kEpada Allah. Cjkiiplaii Allah 
mtTuiili PttoidLir^. 

H2. Maki apakati iDTJEka tidal, mein.pt] hili- 
kir. AJQutIui? KiikV kum-.yl Al Oilm- 
an icu tuV.in dari tixi Allah, lentuloh me- 
rcka jr curia pit p4iLtiUar.£in >-jnp h.i- 
r.yai didaliiinya. 

81. lian sppbUa cUtarj: kepada rac^lil *JHu 
herira "entanp kfananan iLaupun kc- 
LlKjUII, insceia Udu nen>La2fcajinra. LUr, 
kilau rneieVa menyeiaJikaimyi jncpada 
Ha.Su] dail LIU. AfT-fi m J tianliia rr.trEka. sSftftc l'.-'i^ —V- 
jfc. 11;' ,- t «" ■SHf-'nT-'t ■-^ ; . 


4^' ^y 4W : Jiv^yj's 110\. Pt jjuin din ri»hat-niiehai. yang dibvrikin 

32 lj. RuyL (idik. "tiaiinEfiTu; jpwilj icrh^d^p pri'buiEin-pc^'DUBtiii menJci din bdjJc menjiriLn ifi; 

32 j j lil*li liiteJi-l^knti M>i1»t dan P«t4 -:±ndtkl»*nn dL jnUzu ir-weki. \l'-(. -. 4. AJTNISAA'AVABiiLTA) L3J lenl'jlih. uranf-'jiaiiv yniji iriR^I inriVcc- 
laTilril KttwPirannyi flka?) Hjp^1 J merge- 
Ijliuinyj djn nerelci iRajJjL din l.'lil 
Amu) 311 ) . Kilau (uljklili iuru knunli. 
dan jthhbi; Allah kepida, kariu. rtnu-Ljh 
kipnu :n«ng.pcu t 5 yjitars. tcjjlj (Ebahi- 
pan k*:il lajj. >;di an:a:jrr j.i 14. M a lca ti£[j)e:±n£jBh kii"iL. jiid £ J3J* n A Mail, 
ridjklih x^nwi dikshani ntELiinkin dentin. 
ktws:i*an Kair.L. scndirl 114 ) UnAaT- 

ksrJah *Mrin£ir ps ra muWn lunluk 
bcrperanpj Miliar-^ udahan Allili nirnDlak 
*fc-rnpaji ocang-nTang yjzig kafif ir-i Allah 
■Jftal hCiur krkmrar. din on kens tft- 
^aarifNys}. 

65. Ba.r1n.5iLj.p-i yang msiriberiJATi lyafa'at 
iariA biik-^j , r,iv:ivj ia ikar. m*m- 
PcrOltJt baliapjir. (pahaJaJ Jar: pailanya. 
Dan UjjjriSWiJS yaiiS mtribtt: JyafaV 
y>rg IrjuliJ*) „ raiciya LI ikin meFjiLkUl 
bihijian ^ricua) daii pidanya. Allah. Jfli- 
h.i K J ill a'ai acgali seiuitLL. 

H6 ApablA kirii.i AHiticn'lU a>njUJi SuaVj pCi'm 
ha-n-.i-an. maka tJln^fth p*nf.h^;rr.a:an etu 
dengan ;, ar..j Icbiii Viaik, aiau baladah (dc- 
aixaji yajiii rtrupil' | . StyanKl-'iiknyi 
AlJar. ^1* n: p-r 1 h |-^ngj( ir. WjJaJa JfSul^. : ' '■■J J- -■ 4^1 .i#i**'* SSUWi: ^jZ&^J&sM^6^ ** "-ll "'I'* -t^" , I J"* L ^^ "T ai Z.J\ 

lL*ila«^:. i ri. ■■ Jrf J* ®4^ i^jpSesSSDw J ST. AJIah, r idik R<Jft Tuhhtlfyanft teThak di=im 
(H.h}itUiTi D'4 Se^njjfi,Lhtiya Din ikin tt< ■ 
Tipumpulkan karnu ili hari ku^ij.L, >J.r.g Lidak 
ada tiiriCLan tnjadmya.. Daji sia.p-a.kaii tijiie 
yuig iftHht 3WHBI pe[katajji(Tiyj:- Aaii pa- 
JiAlLLh* ^AjS^^^t^ii i- .T(l— e . -- V -- --.11 *b jT ki^5i 3231. Mt-imi'-T irniTaulrir t'tng uir. ^*kLu±n>j. Lilah' kiliu jujIj hrri'a ir-ir-.nu Lmi- jfiin djn ice 
ri>.i.ii]-i i r ■ 1 :li¥n-i|i4-Atn ktpadii Hi-inl dij". L:iL Am::. Linrulali Rami Jjn ULil A - ";' yarj il-ik fU- 
pi' Tnrm-'ipVin Vrni-.|:uli.ii ; i^-ii-z-ihji ? ^iri "atn:! nii. 

32*1 Pcrinl^'h Nipci'^i! i^a liisn ililii jtJfi olth Nabi VLu hajr.mad s.a.w ltarrni ya^K iJjbfVanL idaLgh 
d.n beluv vnilij-: Ajii ini hiMhjtj^.i.jr, diTinJri k:<r£za^i~i irtaiun \<kw (■■■■i-nf Miiiflih i_n.1uk 
ikul h-r i-prrniiie l:t r i#n-J Niii k; Hidai Shjjhrj Maki IvrunLah ivit jh ^»p* ffttnusuiurkafl a- 
paya Ni'ai Muhjrini^J * 4 •» e-iVJLlwrp«UFj vili'jp^r. scnilirLan mji 

3251. VaJi'jl yuiK balk <4-t-"h jriii|: sji.fi"*" yirtj. dilkjukin i^nNk mrLndjnp liah xvr»ng rnjiluii 
1L1J mrnshmduW^vri 4aii ^iu*i j If-iviLdTojilaii 

32c;.. Syafi'iL yjnf buruk hNK krljilik-*--! i^i!»'i: ^in B balk. 

J 27 > hTiphormalar. dalara IiLdr-. nl-ih. dn"-E*:i n^fijucapnar. - Auslinrj ■t.nkurr. ". 134 4. AN N]KAA r (WANLTAJ JTJZ s H&. ^altfl men£a[i* kamu (lEjpecali} menjidi 
dm gfjfng.ni 1 dikm (mec^hiiUpd] 
DranE-CTiTiri munaJik, puLiliaJ ADih LTLafi 
rliLJILblllkfeafl nlfci-cfca KCpada kekaflian, di- 
wbitikyii m»Uh mectAa lendJii? Apkkali 

kjmu lwjmHkjudi rrifrnb+ri prt^njuk l(E- 
pada anuig-OTj.nf yin£ tcLih diiesLlcj.il 
AlliJi 31 '} 1 Buajigiiipa yaqg ■l1iiku1Ju.ii 
AJUrtl, WfcaJi-Jull KuiLU rLdak rafndipiE- 
kan .man (urmtk Jiwrnbtri pelujijukj tec- 

pgdiRnji, 
37. MeiKka Ld£Ln Sijpuyi kalllil nunjidi V-iTu 
icb-i.5al111a.fla. mereka (ELali mrnjidi kaJTi. 
ibl'J kaTiiU msnjidi ami (denjsn nic- 
JfkJl, Mikp jinginlati kunu. jidlfcui. ill- 
antari meieti ptdLfl]bJljt-p<fi&jori£(rnijj, 
hinnia increkn bt[h([ih p»d* J' 1 *" 1 AlLiJi 
Mat a Jiika rncrtia hernibna 330 } , Irwan 
-d-lll hunuhlBh mEreia di muia. a.? a 'khihLi 
in en emu my i, dun ™ rtj™ rtlnh ka-niu inbLI 
iKacarttipUb dt SlUai* meEekl mEnjidi pe- 
Imd'-JUg, rt* n jangmn {pulaj mrrljidi pr- 
rpnlDQf , 

9D. \t f-.n Ji\\ 0[aILi-^iJ-in& y*Ji[C mem bill per- 
)Ln dunlin ItcpaJi kiuiIj knum, yailj IFi- 
tin katnu dan tfllim ltd IfUll sda per- 
jiflj.ia.ri (dimaL) 1 * 1 ] Itiu □ranf-oring yuuj 
doling kspadi limu xedajig hard me;tf(.i 
menua. kebeiiLin urUuX inCniCJirLgJ kl- 
itju. dan niCmttanJii kal»nin>l 331 \ ■ Btalau 
Allah mfngTiendaVi. tEntu Din mtmtirri 
kehuiiUJi fcepada mi/rki Taliadif kl- 
mil. ]aJjj piutLlih rneH*A rUfi'ntrJir^L^u 

^ - r £^f Jit?,?' -"p-Xi i- J+%J, *L\ ' ' =,- j'^jj i- .■" Vi 'L -V ■'f j< i *it ; .-;i,v Tj js » £ - 1 V f -f 11%'; M.i>jJjdnva |^U.ingtn oi irif-ciiarif: ■mi'm.ln >uis DiEm^Fli :.i[un-ur»ai itiu^tfik din folQn|hn 
cnjic-uairv rr-^'-"i , ft y-uil n-je-mniulii mcrcti. 

129:. pTflBirrinii dl4±uEcin A]Lh. Libit not. J4. 

J3C ;■ ]JLjlu,^ill:*r. mhwi btlwripa nianr. Aiab dituu krprf* Hkhi^LUti i.t.w. ii Miduiih, khi mi- 
■:tkt mini* JUun, iernuiiin mcEckt ditimpi "dpnurn rtf *dimn ", ituasi iru. rr.treLi 1j;rrr.DiLi kafu 
Laid mthcki lcr luir Jui Midbiidi. Kemwdiin ncrtl* h*f]jmpi dtTifin uhj'bat rJiLu, lab uhabil 
mtnaD^alaD ssbib-wbab niEceka mrnl*tll4l>irt M^duith. .Xe:eti mm«[intk«i bitiwa minki 
ditunpi ■'dtrnim Hadinah". SiliibiVbihiLHiri L>al£itj 'MiDj;ipi kanvu l^il rnrnrur>il CtUdiH 
sinf baik di:i RaiuJuUuJi" "" Sahi*i|.i-i»liitii lttbigi kEpadj dm j^aLanRui daJim- haJ iiv Y*r<& *■- 
luhician titpnulapaL ^uliwi nl*itfcai ^tLBh mcnjidi muniia. iedtui; juil wftaliafliH Lifl bd- 
pcndipat >»h*j irn^k.1 nia>Ui lil*rii Lilu ttirunlaJi lyiL ini yinjt in nn.tr Li Xiu-in 'MiiJLtmfl. kr^- 
nm nKnadi Jin KuJunxrt Ieu . rtift nu ill trintih lean mpiya oruut-oj-uic Ann irM eLli'^in -d*n dj- 
bunuTi. j-ilta mfEtka (id^f tuihljrjh. te Midmih, kutiu mjenka. diHmikaji 4cu[iri ki'jiYi it: jij- 
likm yani Lain 

jj||. \yat mi niEnjadl 4»ku nukum *a*ki, 

^31). Tidik menuhak dan Lrlah tiifKzSd(J(An hLHiuiifiii dEniui kium muilimin. JUZ s 4 AN NLSAA 1 f* ANITA 1 135 Te:j]i] jiki rnnclcj Tnembia^caji knrru. 
■dan tLdak m«Tncrinp kanu itrli nunpn 
mulakui prnJamaiin krpadi.inu^'S'j ma.- 
ka AjUh lUak HieiillitTJ JSjBH b-ifci;ilj IUM- 
tiik rr.Er.iwjn dan mirrihu nu h | nj treks 

?L jULafc kaniM a>an dapacL igrilocsgan-is- 

IpngiH) >'BriE larr., yaiTa beTrapksud iu- 
payEi mririlfJ S-nan Haii pida kamu din 
Bimn ipula) diri. lainr.Tiya. S.E'ia.p me- 
rtla diajak kcmtiili kcpada fttniK I'syLrLVl. 
mrrekapun Tcrjun. ](C diLunuiya. Kajrin 
liu jlka in^rtta ridak ne^itjaikan kaiivu 
dan (tid&kj miu rtTEr.PEnriikakar. perdi- 
mainri ktpsiiinc, lerti niiiikj ratinhjn 
randan mLTtku (dix: lr.rinicuTiiiiinu) . Mil- 

ka lawadah nicKJti dtn tuniLlllaft fflCitKl 
jin'arg sh.'H kimi: mm cm Li nuraki, din 
Tnirtk &J-i!"i pran^-jiin^ yaaip. K.ari:i Wcikan 
ktfiJiianij alaiiu yanfj fijrail WJlTJiC rv,e- 
nawui dan flicD'.hiinijhl merck.) 

91. Dan tLdak -ivii; bafci i£o:an£ ir-u'mur 
membiiTi'j}! MiiTinr nuVin Ijaiv. Liir.j 
kEL'uaH i. an 31 a rc:ulali f-adai icr,qi' 
j 4 jS3*j jjj! inrnnjtiups rncmbunuh st- 
Drang ma mm krvrena tEriulah <;h<:ndak 
LJO Ja ir.EmEcdEkakan rronnaj himba u- 

haya yan£ ^eripift^ Km menihayH 
du L 3i s k >anj dii-rrahkan kcpidi k^luar- 
ftanya Is] rttbtndtl iruj. ttLUa.lL ilka, riierr- 
ki L^^J^UEa c=[hLLnnK) LXistdtkUi'**] . 

JLka ii It. 1-erbur'jJii dari kjjTn yjng. me- 
m ijjuliTTr.ii, padiha] ia mL.'rnin, naka 
fJiendikLah :L pfmbunuhl mErn«Td<kakan 
himbB-sahiyi yaaiK nukmiiL. Dan Lka ia 
|>J t-tj.hu ituJI) dm: KiUUiiL ikiliil yum id a. 
nfrji n jLaii |dimatf ?nr*;j aifftki <kJigan 

"kamu, mall Ihsr.daklih ;i p-rrrhjnuh"i 
mEnraayaz dia.* yinp diiETihkiH kdpada 
IrfUaieaaiyi l.a-J LerLurrjYl ktLi moodf- 
kLtUl hiinba TdJliya yarj; mukiTUJl. Ba- 
[ari£H4p4 yui£ :Ldak nunivc^lrh.- 
■nyaS^Tj „ maki hriMiildih ia i.al pfltibu- $^2&$£$->rz**& 


^ s-i .1-- ; j j / : ^1 > tJ ' : .> m Jr ^tife 


I JJyt 4&&Z&d$ 

"jji. ^lakuilnvi: rr.iny.'iiJi 

334J. SrpertL: m«nrrmbiiL liuijr^ i-^ikrn^ H-yrniK n.i>nLTi. 

13-5 1 ''Dun"" ulih -'dm'jihiirjri wji.irjuh Kuii Virna muilj iL'iUak pklj-ii ctrhadap liiujiu ii'A-i ±h w 

arijs'jti bidan. 
13*3- E*i«d*kih di urn rr.okiudr.y* -inrr-liTtajkin -a pfimbunu.'i dir. psmbayiran ii*i 

33 TJ. VjkT.|iJn>] I'J:^ -nrrr|inn; r *.| liii'illi. Tidik iTTcrr.pcmlth hltn'Dl lihiyj yuri TM-iirrun lLp,u Ixlik 
marnp'H nnnV^U^yx unrul dirnrr'JckpkJiT. Men urn r scfcajjian. airlL haJiir, priiait d.uA Lvjlkr. tKLiurui- 

LMEUl i^J idalali ir'hkr'l jnr-.ll Jut pr-nhi >?.■! J ft dULL di^l I'-'ihiliifili'LiJiyn hzjitihj iihjbi ni; 4. AN SI [SAA'PV ANITA] JUZ s r.jh'l br;ipji.'.i dui bulan bcr!u;--i1-tL[in 
Wtd^ij tin a lutal >.':-|.'jJj AUih, Oir. idi- 
lzdl Allah Madia Mt3i|i':1iliJ: bid Maha 
Bi;akiani. 
93. Dan baxingriapa ymg. m«TllHdiHlh sc- 
u:lii|i. nii'mir dtncan ftcng.ijt. riaka 
SaJlJFinr.yi ulah Jahaniiim. k«kjl :i di- 
dalunnyi dun AllUi murk a krpaJ.ir.ya., 
dart mengulu-kinya i£|1* men^tdjikan. atab 
>■£<« t«J4j bajjunyn. 

Srrlaku wftEhWr tWA/aWt-iY juhJsi tindskm; 
?■* Hal -J 13 riis-^rariB yuiji trriman, jp.q'nih 
kam-j p±T^i lb*jp*Iir-2> ij.| jalul Allah, 
jniki 'ElL'ilaJi dan ijn^inj.h k|[T"iii i(\t- 
n)J jilt ill iCuiida u:ajiK VJJip "iisng- 
ucapkan "lalirn 1 " l:Epnif.nni 11,s } "Ka- 
ma bukiii irLTint nrj'mm" ll.i.j kim: 
Tn*n-ibup,.jJnyaj, dfn.Lan inak;uH ir:cn:in 
liana li:nda kfl.idL.paa dj dunia. *a- 
:fc"ia di iLsi Allih ill hir:a yang T)a- 
iiy'ak. i^c-gnu juitalaJi kcidur. hnu da- 
hulij 13 '} , la|j AillK iTirnnanu^rrahkir. 
ni'ma" N>a iLn kaniiL, maka "flilibh. 
i -itr.tsiilinra Allzk Milu MangcTa 1 ) 1 - 1 ! 
apt yanj; kaiuu ktnakan ■'JLX **1 ti j- ;J ;j £* --" 


■.■AV 


IUj^. fe^^^J*^ 1 . -i^ *-^ @S> <»Jk i-sl '■^ 0^*3' Pfrbt\lGUA onfarc uranx ynwg hertihad dsn ;,an$ 
itdak bftiihsd %iW\t uhi*\ denial pant iidak 
brrjifisd, 
93. Tidiklah sima an:aij roun-in yang de- 
link lyin? iidak In nil t« rp< ran; j yar£ ti- 
dak numpunyai \iiii: dtncan ■ntiiig- 
Ocatfg j'aM£ trtglhad. dL laLui Allah du- 
n£an hijra nfidrki dm jiwanya AIM. 
rneltli ihk in uryng-ri rjinj. yang b^ijihul Ot- 
nj;ir. harli dan jLwanyj. alaq d:ang^n rin j 
1 ajy; Judul'**^ | ia1u (LerapC, Kcpada ni- 
iL-ng-insf^r.i iYi<:itka A'ldfi dienjaSjikirt 
pihila yi-ng. bade I'iVirpjJ d.n ALIjh nc. 
JnOJik:aji n:aji|i-tiin^ ^in^ btrjjh.i-d atai 
njan^ j' jug dmlvifc^l} denga.Fl vahala J 1 I X- J'jjl. Ilinialnjii juj> Jni|[iii -.in ii); >mf n-.rnjru-.iipb iii kilii-iM '"Uj diiJia LOdlah". 

539). 'MilCTjd.flya n^rc It" ti:un- f.y»[i ksnlinunnvi *>lth unrv funai ^tmuuii i1tniki*n pub 

dthuly. 
■^flfi'i. y*k- J ...u'nj.i viiiu :jjii Vnnrr'Hf ku'-i'M' "■'".' 
^4]i V^iksv'l'nya j-anr 'iJak tTipcja - "; "arpa ajaian jfli-ipan Dili lafju mrnfaitiluji 'qn'idiin'' di 

a-.ni Hina Jnfi-n bjU "qaa'idiln" pada not 3^0 !L'£ *• 4. ANNtSAA'EWANlTA) l.'V "■ ^- 9-fi l'yai.1'J| lnnErapa denial di/i pjJa-Nya, 
nnpurj.il w:La :a.h ir-i:. Daji aiinbh AlLih 
Mihj pEnfii-ipiir lagj Hi?ia Pfiiyayarw. 

tff^tlMra ^rk^tvh dt fiift Alkh <At.it Jtetaj- 
ptttrtj*. 

97. SctLngjuknya tJlanr.-Otan|{ yanj diwifaV 
Lid nulaikai daLa/ii Icnadaan iiLtK^iiuayi 
dm irjiiiii 3 ' 1 J . fkrpidj nncr'Ltgl rr.alaik.3r 
ni'rlinyj '"Dalair kradaan 'hupjirr.urii 
kaii'u lji: 1 " rVfEreki rr.Kr.jawjh "Adalah 
Vair.1 ■rr:ing-i>rari|! yuij; l:r:Ladaj di ntgu:! 
■'.'■■■ d 'i :'' ]'jji :r.j.laij: h;rk:rx , 'rfjpon 
kih rjiiihi Ailai'i J'u I was. irkinega ajttu 
dipit h*rhijrih <J| bu mL Uu*'". Oiiurp- 
aiinj iru tfiin.pj.tr.j'i ntr^ta Ja^aTulairi, 
daji Jihinnarn Li j Kiiurjlc-liurjic lEmjia'! 
ktmbili. 

£8. kecuali ii'.fifk.* yum ceniiidai I4U4 lak^-la- 
ki atjj war.ka Jliupijn a^k-ariak ) arix CL- 
□ik mirnpu bErilari upikyj. dan tidik 
rtcnutlajiij] |aJin i'un'L,k hiirah | . 

99, TTureki Ll'j, mudah rnudahar. AiLlli rr*- 
ma'afkannyi. Dan adadah Allah Maha Pe 
mi'af l"gi Mali a Pcnfamp'jTL L'lQ. Bannjiiapa btihijiaJi di jaJar. Allah. rUy- 
uyi rrmuka rrlrrtiifill <1\ fi'.ufc* Tjymi 1^3 
remflal tliJJ*!"- yiniE jfuai dan TEiki yirg 
h-inyj-f Birangua-pj Vduu dan rumaji- 
nyi d.ennan iraJSbua ^G.JnjCaft tftpld* 
AJUh dan R j,[n|-rVya. k-rniidian Icrjniti 
an rr. En. imp any a I'sEbELuni iimpii. kr rti n- 
W. y*i\n. di'L-j-jl, irlBkh mn^Jh lelih 
lElap pahilanya di ii*i ALIah. Bin irfilah 
Allah Haha Pcn|{ampLn lap Ha^ia Me- 
rita tin. 

ffrKifl/iTiin mrt^i/ier.'atffTj '.traiat tfalam kzatfaan 
kafatTianapui. 

101. Din apaHLi kamu wpurnnn Ji inulti IfU- 
irii. niafc* (L-daJCUJl neirfiapa Karr.u men- ^ y ., . .-■ Ai" -;i-"-T H-_U£a #'.*' ! «ff-. If*. '.I 


-i^JfJ 4^$rj J?-^/' Lj£i£ * * J' - "* 1 T ^ AVi 1 ^Jj j, , - -u ,y -I -i ,-r\ - 1>^ £ - * '; j j ,^ .-i- ^'■J^y J ^rjlli^'S?- IjJt^ J^il. Vjiik airzAsud Ji'njfdn -jranp >atw rr.trfa l \\? r& J;.". srrntiv\ di sir i. Lily!' :if ji [-..nnn njOiinm 
M«kih yarj l,da>. Tnau Tiiiih hruiri Mabi sidar^kiTi rrt i<bi uri^LU Meiek^ ilcifJaj dui di- 
pakja olrh i>r-njmnjt ViTir ik.i! brrjjrnt n--;:-:kj ptrp jce penr^ Hidir, 4ihiifi; r j di iniui m<f- 
riki ii.1a ynj inbunuh dil»m p*1*l »apJt sdu. 1 7-MAY-081 3:08:07aqeel © kfcbsl 13a 4 AN JTESAA' {WANITA} JUJ. ? qflSjiSr^* 3 1 Mir'ha'hyainifir.u), jiki kanu 
lak'jl dimin^ uracil: -j:jj'ii: katlr. 5*iUr#- 
pjrmyi ocaJiK-Oj-iflft katU jrn *rij,lpK mil- 
tih^illj} P.yitB bHEtnvu 

102. Dan ififlt-li-l JChinil bcrida lJl :ci,fib te- 
Jlflah riE:cka fj.a-h i'nalir.u j ldl~u baniu her.- 
Hab iriEndirikj.Ti ihala.1 ri.ciiinaiajnl ilLG- 
iclti, maka ker.djJtlfll: Biolorjari dm 
mrruta btruMiJ (SHala.1.) bejErtJTnu ±m 
rntr.jaJLdaJlH StnjaU, lcsrnudiin apinila 
Irlfctcka fyo^E <hgla1 nEMrLiniLj vj;ud f".e- 
lah nenycmpurnBli in irriki'alj 3 **^ . ma- 
lca. liEr.djJ.LzK mc:<ka puidaji dill btla- 
birxpnn lunluk n-.vr£kl4ipi rnuMJi} Jan 
hKbiiklall difltHag Ealanpan >aJH£ kcduB 
yatlg h*liin brneniliut'iyanf, lain tei- 
jfmhiJiyaji^ah ititteka dEnginmu. 3 ^) , 
dan lurfidakLaJl mErebn 'bcriiip Hit* dan 
m.-rr-yindaiR (Errjala. Orjiuf-£jbri£ kafir 
in£1^ (iipiya kamu LeiiklK LCJluctap sen 
ja^m-j din haila. btiularr.j. JaLu mtitka. 
menyeebu KaJlLU denga^ lekaLigus. Uir. U- 
ijiJ; ada ilriti atssmu rnu'lElakkuci ^tfljaia- 
rff(l*1»r-iL jika L'lir.u irii.r J iili!i|. ,, 4r v751U.ru 
bejuuluii Limn kujail 414U kareni ia- 
niii mrrnarm Jafcil: din slAp-siiEilBii bamu. 
ScFJJiKfiuhn^i *U"h (.eLiIi ir.Eny*d:akin 
ajj.li J-'itVE m=njhir.ika.ii baj;L ocajiK-Orn'/, 
Xsi'ir h-jl«^ 

1(13. Mnki apabiU karnii tslari TT.tJiyalCSaiJtaP 
vkalal-lmuj. i^H-Ilih. A1Ij.1i lLl wafcl'J btr- 
dUl, H walitu. d-jJiit dali dl w&k:u bsr- 
baling. KEinudiaji apatlla. IcaTnu telah nr 
tdii nznaai, jnifc.1 iuCfiK^ rtialat 1L11 l.bC- 
bif»iniirii ^Lajuj. S-EiLicigEiiluLVa. ShilJt 
H'j odajih iK-wajibid yiflg ditEntukan wak- 
runya a.1ai UcaJig-CJin; yaJij bEnman. ®^ft^^ 1 - h i^\- 1 - 1 ' -- .-- 1 : i-T * r t'' 1 A 

j. 4 


^'c-tiC'jkc- 


J* ij. MEnunil T'tTiiiavn J urrihr,r ixti gaiiVar di rini lalali' iimbiliijr^ yins fmpj' :aki'*1 dLjudEkan dv>i 
rjlci'11. M(.ng^uhu dL sini idi kiJiiya dtitgui -nencu unfi jiirr.Jilr caJta at dui 4 rnfiwJi 2, *ahu 
di wtklu b«pt:Eiui dalim Iccadun imir, dan adi tilanyi drntar. mccmjiiiikari rukunnihun itzi 
yuiE 2 :iti'a: l1j, ^lilj di ^iktu dnlmm prrjiJinan -Jikin tc-idun Vliivf. Uin id^i kilriiyi Iijj 
nurin^uikui »kLn-riikun yarj4 iiki'a' dilarr Iradatn khauT d: wi^'v liidliii- 

344J tttTiuruc jamJuir imifuurin bila irlik mIihL Hiaki'i:. mik^ Jiv;lf uPtm situ riti'it H|i itndiri, 
ii.i NtbL dudiii TnenijnHfu eoLoiirui yuic Vcdua. 

1*S/ Yiiicu :Hkj'i: yirg p;ilami. scduii raki'il j-ins k*dua Ttifki v^utikaii itndiri p-jli din me- 
[£La mtngikkiri urnbjhyang mpnti betiarra. siini NiIk. 

}46J £"ir« t«nbj^yar.( khjLf acperti lErwhal pida lyiL Ai :■"'< <l\nku^n dylim keidjac yjup mjiih 
ir.unfkm rKTfcjMk^riyy. bili. kcidaan ndii nurr.ijnjLinkrj unLjk rTKr-pYriHfciik lTirv-a. niika umi- 
bih™-iii il.iJifcffrjiitj.ri tftiipji-dj.T-iir.vi n-Li-jpim dtnpan OKOitu^pkHr. laibili mijh. JUZ 5 4. AN NlSAA'tW *>[■[. Vi l-f. 104, JangBiiLiJi knmu berba'j Icru'h dil.i^i -in 
ngrju inucvk.ii (:njiu]i:n jl. Jika kaill- 
JtltJldtlita Itiija'kitBn, rrifik* st5ii.p.££uliii}'i 
msTEkip'jTi mcndcnti 'keukilui "pjlij, m- 
Tja+jauniJIH klfTM r»rfldCJCBM>H, »dlll£. 
Vbttj mEngkirap dan Allah a.pi 
yin.r Liilak iru-reka haxipian Din iililah 
AllaJi M&I'jI M*nfc*i.tJluJ la*l Milia. thjik- 
sani, 

KEHAAVSAjS M£.\/A'.rA KiffAWAflAV 0.4 A" BL» -'CL.'^ii.'iJj'^c-j £e^iarunj7i adil lian tidaM •>: -.mihcli dalum mcnc- 
mpkiA wiWBJij Jtuiam. 

LLh5. !kliiiDsi;ulLiiya Kxzni UlaJi ni£n-j:ij:ikan 

Kitib kfti>jid j (T';ij tJisnyn mtrnbaWH !**- 
bemiir.. rjpaya kaznu mEr^adili anlaji 
ma num. denijan apa >anj tEJih Allah 
■A'ati/U kirt !K t|: idaziiu , ivzi : ancanbdh ka- 
IrW TiKP.la'il peuntgriE l<?rnn£ ying 1ldbJ< 
bcisaUhl, kntenn |rnem"ieLi) cifjiiE-^Tin£ 
ywpjjk'hianj.t 3 * 7 ^ 

L\Jfi. daji mDh-DJilahd ampin j^pida AllaJi. Sr- 
mngxulijiya AlLlk Majia PeiLgampjn \*\ii 

Mahi Ptr.yinjie. 

LQ7. Dan lan^adlul'i tunu 1'trilcbiL CunLuk 
membela) otacgs-oian^ yum, mcnE- 

khiimLi dirLnya. Scicripju h n_v:j Allah li- 
dmk rnunyukai omc tiling ymf celuLu 
tt:>.]iLi.nit Li^i L43.cc Lunanq dobu, 

1QB. ir.BTEka btT£rnbiir,y i iloji rnanuiu, crLapi. 
intrrka ddak fr-ci jC mVjnyL daii Allah., pa- 
dphaL AL|a:i liesftrt* ncre-Vi. kelilr B pads 
jrjiLa rnibm niEDeka menel ijiluan k«- 
plUUMJl ruhaJia. yarn Allah MaK irilliaj. 
D*n siilRin Allah Hfllia Mclip/uti lilmu- 
KyiJ tsrhadip a pi vnng mcnki kerakan. 


-.. *... 0'^-.^ ■jj**' o ^=-^ ^' o 1 ,. '^ '.i-^-* 1 -^"-' J ii-* ; ..-■ 


147 :■ Ji^i! ;ni ijjn U(bf:ap] a>il jFjik'jtn vi djlucu nk in b«[hubui^ui dcngari p«n:Lnan >|j>( diljtu- 
tin Thw"iM¥>> Jin ia inrryernbunyikjii 'binnE :udan. lVj di lumiJi Koring Vihu-aJ. l"hu'in|h 
li.'.ik i^mpM ii i prrb-ialinr.s'B itu maLah m«3iuduli biJnwi yjjij mc^rjrLbirirLg nu cimj V*hii{ji 
Ksil '--'il disiji-kiHii njfh Lc;±Imi- Vera bat Ihu'mah knpidi Nib;, i.lw. dir. meiika. mimLfira ijir Niba 
i^iihij lhu'iii.Hh Jan ii-ni|:||i:Kuiii orinEUj-jnj; Yihudi. kiTidilipun mErrta ciiru tiih*a yuif 
n - -rn. jn Siijni. icu ii.ih 'I'hu'Tiigh., KjIji wn-diji linr pir-harr.pir incnrb«niikan Ndunui iJiu'm-ih 
diir. kenb jrn i,u iIll rtrhjjjji siuij Taln-U: 140 4 ANtVlSAA'CWANlTA) nil s L09 . UeglJiiUli kimu, kanrj «i.aliui adaLli 
iTing-crang yarig t^rdtljji Uim;k Cmtm- 
bila) rirjtka dlifim krhidnpar. dunL* ini. 
Maki Pa"p.jkflh y\ing okan cnendEbal AUih 
unlulc i iti ■; m t-= I a I inrceka uddo. IlltL tla- 
mal7 A Liu sLipakah y-u\t JiJ] 0tlL"1dL-rj 
mcitka l.'LiJiiiJdli iLfeSi ^Uah;" 

Hi}. Dan baiajLjjibipa yir,£ mep^EqiJtin. ic- 
j aJl y 1 1 n rim -ntngiroayi lLLtLt. 1 , >. terrTj- 
fiian ib mobon ampun ktpida Allah, r.ii- 
caya ix niKiiiJapat: AJlaJi Mlhi FCnKa."ii- 
pur, Lip HaJii Ptrvyayurt|j. 

II j. Ba.riqgiiipa. s-ulj; m(3|j?qaJ(Bn d&Ja. JTI3- 
tl Mill rW^H Li mcng^ikinnj* urv 
wk ■Ikernn-n'hiT.a.Liril djrinya wn-dici. Dan 
AlU.1i Mahi Mrr..;ctahiii bpi Mihi Busk- 

1JHL 

112. rim baiingiiipa. vane. nuivsMJakan kr- 
alahir. 1U11 d«u, VtiijJJlun illlMdV-h- 
kannya ktpada ^CaJUl yaflg 1 id-nk bej- 
nJlh, Jin ill jEWJig£iihn^i ij ttla'h h*T- 
tu.it tuj.tu VthnJionfin din dusa yani 
nynti 

11 J. SEkixinyi faukao kareiU KUur.il AlLaJl 
din [iJlTni.t-SH litpidimu , tentulih «• 
£iik)nj;BC dari irwreki bLjktm*jnar. ken? 
unruk meriyfarkanmu . 1 ttlpl int:cka tl- 
dak ffltnyCiitkir- raieliynkan djriiiyi icn 
dL-i, dan mcrrki DdaJt dlpir Jlttmhuhl- 
yaJtanmij StdDtLlTHiii Keflidimy. Tlan. Hjju- 
*ii kaKJiaJ AlU-h telah mEnururj.iJi KLlab 
dan hitrnuh kepadanru, iiJi UJlh (ncngl- 
jukan kfpadirH- aya y eu>2. be turn kamu 
'ncUlLui Dart iJalaJi fcuuiHB A-LaJl *B- 
i'jiiL beinj araunii, 

L14 Tkldk ad a VCbaikin. pad a kfl-anyakan l-l- 
akirvbiiikan jnrrek;.. ke-riialj tisjkj.i. brakan 
da: i 913 ilf? >'an* inmyuruh (.minuuii 
merr-beri sfdsfcall. n:*U bfilwai fl'ia'iul, 
aiiu ir.Erj id.ikm pe:da:niian di intuit 
niuiuui. Din bacanguipi yane bErbnac 
demJlial'i t.Lrtl'.i fllCm-art lerrdhani ALUh, 
nukfl keUk K4mi rr-epi&tn Vqidunya 
pihaJa ya.npbrsa:, 

US. Dan h friii grip pi yanj rn«Ti*Ti1ing. Ra»'jl 
Miudah iElai kE^Enaian bicinya. dan 
menEiku'] jilan yaim hukin ja.lan (i:uir 
acanc mu'min., K.Vt\i biaikin U .tlwaia ^ "L^JI^-'l^^^ 4^' (J kf^=_> -=.1%-^ 'fy C£^^^M^l .1 ' h -1 , ' '■■"' * -■ ■? x ^ ^^\ 

^T-*f -^lU' ^ "i" J i" t ri.t ^ t - '■ 


JLY K * AS NLb AA ' (W AN1T A> :ii "■ ^- ]LT. itrHai*9(i Kejesa^n yanjt Utah ditiiiiJ- 

nyi itu-^" J -din Kami rriHSDltVin ii Ice da 
lain ljjijjinam. 'dan J0.nann2.rn itii ie- 
buTul-bUiuV [i.-niyal krmbah 

Kf.f!>Jteir jjVr* Jan j?fnjc3ni^i s>vBi'rffji. 

iLft. ^!su.n^ulinya ALIaLn 1x3 ak nunpiirvpum 
duia nit inp* rsrku lukm I'sEsuaTj) ijtnxir. 
Uit, dm Uia inehUlrtBUfti d-Osa yilH sc- 
um dirL ^Lrft Hu bm Jiavpa j-iiig di- 
Lrh-nd.qk-iNyj Ria;.) ng5inpa yang mcm- 
perctk.iii.ukan ^itsuatii'i dcr-jir, Allah., mi 
lea. xcsur^pnilmya ia telaJi te:.s*u1 jejiiih 

YiflK Tilcitta StniDah itliin Allah U(a r 
^Ldjlc Uir- hiny*laK b*rhj,lii Jfl * J , dill Cds- 
njan m«nyemhan btrhila Hj| ticrrkj 1i- 
dii. lain hinyilah munyEnbah lyaLLir. 
villi durhi**., 

y&ni aWi'nf,-.} Allah, dan ij-ahul LIU 
miinfitakan: "'Siya tiEnar cen^r akin 
inrrt^anibil da:i haniba hiinba r.r..qltiu 
hihi/puri yinj; nidafi C3liefililjca.ii I.UrtLuK 

dan aku tiEmc-lnnij a I: an mtnyfulkin 
inrri.k.a. dan liaji rnE:ii'?jji(;lc.LL'kui inpan- 
ing^p HfUQng pads meicki dan akan mr- 
nyurjln rnercij (mcrrwi tn-ng r cling.:] -: (di- 
ll^ 1 'nuialuif 1«injkl. laL'u mErika ber-ir- 
benor mtinciCoiljpLya ) ? dm akan akj 
turiLh inftrtta (nitja-'nali cipLaar. Allah), la- 
in henar.benar rrftrcta rnerfibil'.rvya J, 52 ]T, 
baling iiapu yaruj rnenjidikir. syiLlan 
nrur'jaiii pKLindjiu! leLiin Allah, rnaka be 
&iinx£Ml'irt>a la. rirndrnLa kEiuciin yinii .:h LL9 

V,L^*i£i>,ui*l 


'tvjf -■ i'\-' ■ 


i..-',- -■! .- ^ -« : ^', 4/Ji 3«1. 3501. 331) 35 2 j. Allah biarkan nuickj b^r.Ml unary dalarr, kcsEuLin. 

\iil ma'ru "Lnajtun'' ulih winilj *jnii:i. Pilurmpilvnn Wrhila yuif JatnRib Attn ]*hj|y±h 

itu biaunvi dib<:t nimi dincin nLTnaninii pErrnpuu w^mii al Lula. il LTeti d.m Hlnlh. I>»- 

pat jufa btcarti di sini Liarf ^nnj mili, btrda-bendj ^inf bdik btqcnii dan bt^Ji-btudi j-jhj 

Jtmah. 

Pada tup-tup nunrni aJi prurdiaiTi "nHuV baiX dan adu mrttdnan umikk jihkl. iy*i:in tlui 

mrnp^ruMTjkin prr^disi.^ uniiik j-iiir lincu'i: rTicnctliacaJcan mjnuju. 

\|±(iuru.i lEptfcivLin A 11b Jahdiyih^ bLnituie'b^natuuj >ui£ ilin diprr)Fnini.hk4pt Lcffd* 

|ijrurif pirunjr titilidli. hLruiLiii JifMiiL-ng r±liri.E^7ivi leboh dxhuhi, din torn rani J-tnjl wpiil: ini 

Udik hi.i|cli Jit^ftiliriii din l Jai di^ci|.u.iukin lap, icria hu'ji djlEpukui uga. 

Mcci.*ah C-Hpiaar Allah ■dapil btcajUl. r^tnfu*!^ y*n| dltip'alin Allah np«u jntne.±hu] luia- 

tuui Ada yins nuniuiLXamiY-i dcnilH nicrii^ih t^ania A-lih. 142 4. AN N]SAA n I.Tft'ANITAI .11/ 5 120 ^yailin itu mern^erikin janji-jj.ni kr 
pjjj rnrreka din nunib inpkiLkar. jngjn- 
iii|u.ii p, L]>j7'if pi J j. rn'jjrki. pada/ial 

iyil:»i\ ir.i uHit nn-njarijitsn k^paGi me- 
Tfikn ulain dan rijiu an hcbij 

111. Mtrckft Mj Krr-pirny* Jalnnfiam daa ffit- 
rtkj. lidiV mfnv«okh t*rnpii; Itri dan 

pidjjiya. 

122. OT^n.qncanp; *art* briLnUn dan mcwerji- 
kin Ul'.ilan uLfli, icelik okan Kami 
mA-ulckan t- dalirn luraj y«ri£ mEngilir 
sunqal iiinE&i ±i daJirnnj-a, mrcita k-rkil 
ili dalamnyi selaaii-lanii-p-y*. Allah [tiih 

ne-nh'jjl cmtu. janji J-arnt bcrnr. Han 
slipiiih ya.ne; leaiX blnaT pc:taLiiniiya 
AW. paiA AILill' 1 

/■frn.Saitxorn i : r-n ifj-iim Jfn^j.n .e-fi'iHiV-Yr fai£an 
fiMe^li ( |rUri>Tjf*H-iii*i\?ff. 

123. :Pa.iiaJi da; i AUshl itu nykamlali men-jrjt 
jjigan in^jniTij yarvj kDsan.ij 3£i ) din li 
dak Ipulal riKnurul auKan-.±n£a.n Ahb 

KluD. BLEariguipi y a ji(i inentf^iKir k«- 
jlhHan. niFfayB aksn diberi. pemh*U»n 
Jinjin iejahitan itu dan La 1:djl men 
i H -iril ptlundunj din. 1idak Ipula;- p«- 
r.alonf baEinva. iclair. dirL Allan. 

L 2*. BaraJIkiiapa 1 ar-E m tng.« rjakiin Jir.al unal ki- 
leli, bail. lakLJakL jr.au puji want"* tfdanu u 
pidnji _VaJi& tiC-ji^^ri. n'iki mczeta irn ma- 
5J« Jt (JalJni pirga dan ir-rrtki lidii 
dur.iaya wsUj tL-dikiipun .* > -"1^ 


■J" ' I * '■ --"-" '■•. ■'V i\<\' $ 'li-^^^ji^si I j i.-iiiM "' t > V- St- 


C.V, 

125. Dan Hajari yafi|( le*liH b»i.k agimanyi 
din p*dl (ffinjt >»rvE il^i-is nwTiyeiih. 
kin .ivrinv.i kepidi ALIah. vrdjiuz. dLipun 
meneenaJtar. kebaikan, dan a. mciipkull 
apjTTii Ibrahim yui^ ]u:u,S~ L'in Allah 
■n^n^iii'l'il Ibrahun .Ticn.jadLkruyaJn;anNy*. 

j2d. Krpanyaaii AJliK-LaH apt yariR d". L1nj.i1 
din Api J in?. Ji t'Uir.i. riin jjjlah ipenjE- 
lajiuani Allah Malna Mrlipjli h^iIi :r- 


ji<|. .Wiy di flu i idi i-injr. iTitnpjrtikiTi dcr^ar. iium rnui-Jimin din idi pnla j 1 *"}. nitiiKafclkifl kjLiiL 
m'j!', Tii:m Miksudr.yi iilih piJiili di aLhirj: b'jkirilih nirn'.rul. inj.uian|(ir din CiCi-tili in-'-- 
rtli, l«:ipi tc-fju il::i[jn kcieniuiit ke[tn:u.ui agimi. IL ?. } i. AX NlSAA'fWANftAl ■ ■*.' f£chasuyin ntrmbrrrikan hek-liak iWMJf yonj^ 
letisf; dan cc.'-s .tienveieiaikat kciziiinit\ rumah 

127. Van niejfka rmnla Ti^a kcTiadamu ten- 
ting para w^mta Kar,a.kBn]dli "Allah 
miinbrrL fuLwj kdpadaniL: 1«n1ing, rr.c 
1*1(1, diJi ap)a i'djlii d ItiB'.-akan Aepadaniu 
dnlim Al QUir'JTi ? - 4 1 O^RB Hieihtl!xi»- 
ian| knlan/ pjjj. warnta ya:in ynTif kb-nu 
Udak 1r.cr1tu-r.1J.111 kc'juda rm^cka apa J,s l 
ysjrfi dit^upkar. dlL.dit nurreki., s^J<uip 
karffJ infi™ m snjiwi ni mflfta'- 6 ) din 
Iffiunf MBk-anak VanK ril LSift dipun JajiE k- 
mati Djti (Allah rr.cn j. Jiii |i kamiO Suptya 
karnj rnunE.11.rus jnak-an.i* y.ihm «c.i a 
iiiiil Dan ki.bi|ii.jTi apa sija yang ijtr.ii 
kCrJaXir., riaka :JjiJM^^j:i:iya Alljli aiiaiib 
M±lM Mcng^alrjinya". L.>? (SfA^u 


it>^ ? i ■'. . T^ j'C "■■■ ; ^ i -- V' ■ i',\ ft' ^ - - - 1 ■ 'iT- : I ' C-" ; 

IIS [kin iik* (MfiM wpniu tKiwHiii aVin 'lS,^. j )\$ Q^ Jji^liS^^'^ 

^ £! ,^ {lis H^jf^j n'.jvLT-^ ■ ', a'i-j xikin 13d ik icuh dm 
Mjuninya, maka liJit ni«i^pa. b»ni kt- 
duarwH ti'cnj'iidiiin perdtmaur. ys.i£ se- 

tf^Bi-beniTr.y^^'^^ , iin pcjdmniis'-i itu 
Icbih biik (hagL m'ertkij walidptm pihiiii- 
su itu nenuiul t»bi«jryB k:Vir is B ) , ISjn ji> 
lea karnu avijeul dCflya^ jS-lerimu Wdafd b-Jtik 
■Ian iniinH ILiard liirirnu (diri nuiyur: dun 
dkap Uk &CU l-.j 1 -. ;lwJCa S*iUr\E£UJlliyi A till 
adjJlh Miha Menpc^luj Jijy yir^ k a -n^ 
hcqpkim 

Dan kimu seVjJLIilIl tLdak akan dapat 
btTlaku idii dL iidua Ittcn-lbCetHr-iLsi . wa- 
la^pdi'i Ic r>[*"iiL |ar^;it ingin b: rhu.it JtinL- 
jiian, iartni LLu jajifjnkJi kaniu LciliJil 
LETidu-iirfl jlstpada >ar\f; kUT.il HPIBIJ, "- 
hlnMa kirnu. hiarian >'ana lain :eiia- ■ . i^jj^j 'f-±*& 0\j 4-jL*aj \£^* 31 ^f LihiL iyi» 2 din 3 SMm ^-i Mm' 

3^S;- Mikiudnyi iilah punkidar nuiki^lP. 

3iri> Mfnurdt idir Anb Tiliti^ah na-.Mfi£ *' 1 '- 1 =«kuiiB atu winLla yHim nm diUin iiulunnya d*n. 
tMikuaii ikin kizliDya. Jiii wanil* v"ln-. l:u cant* dlkiwuii da^ finrnhd hicUnyi. lit., +a- 
rtiti yiLm i1'j tu.rdk mpir.ya, afliiluiKirya i*wlp. Jtngin lakilaki yimt lain mpaya 4i» ic:a(> 
i|J|'iil n-iinrjtiji hn-'.ar.ya Xrbiisaan di alai Oilar^nj meJikukaniiy^ -ylnh aya: mi. 

3-^^j. L-fiii brci Tniiyni OHizn mil 19 J. iSdiyji dua piliilt i-j#mi lalbh. hrcsikip keiai-liihadip isl*:jiy<; 
|h j jiJl riiyj mcnggrdlinyi dan lidak m - ^ mt-in^nkar liaki^^ 

153). Stficrri aleiLHtrirtia bitcripa hakjiyidiurari', *S*i ininm^t pml bait kHnbalL 

>^;i. Mak^u dny a . :abi at man uiia itu I idak ™ »m rrirL ? (iuti.ii uhaltatvian Ha Kr.yi fc* pa Ja nfirn jmr, 
drrtf^n wikhlu hj.LT.yj, trnditip^r. drmiknn ;iki h'.tt\ ,nt\epiiiun stnihapin hak-hikn>», 
mrts bnl*h suirsl men«!imin.yL :,«.* +. ANNISAATWANJIA) Jirz 3 iJTig kalunj Dju y.Vi jcbtj mtfif aHa- 
kan pei'lia ikaji dzn TnrrncLihara iir: 'Hjji 
kCCU-carifih), riiiila vtiur^jhnyi Allah 

Maha Penga^ipur ;m kuM Fccnnit*. 

L j D. Jifca ktduaili'4 ben-Mai, niaka A3la.li akan 
nnern*i«jj keruKjyal ktpkdi fnlUfljc-nia - 
sr.ig dajL Lii-i]ja>iar. kajiLr.jaA; r B. LJar. jda- 
]aK Allah Mat. ft Llb* ikj.rL.nia-N-ya| lagi 

KrhiniDn Gcrfatwd 

131 Dan bepunyaan AlLMj.h JJM yaryf dl la- 
rj:iT Jan vane, di hiirni, dan I'ji.ggi:!- 
Ka~u i Lcldln niemejinlal-ikan Vtpida arang 
nj*rys yirjt iliitEi kiu'-j sebrhjm kimu 
4*n fjuj*j lc*pids ksrni;; bcnnkfeaj&k *c- 
pida Allalh TeIjjil jika kant fcaJu iriki 
fkELBhuililil, jEiunajg-ilhnya jjii yang. (J; 
larlfrJl dan aj'l vans di bum: hinyalih ke- 
pyiiHian Allal. 3 ";, dan AllaJi HaJia Kiyi 
!»£' M»ha l'f:-pHJ. 

111. I>ir\ kcnunyMJi AlUh-lnh apa yina, da la- 
ng:L dan apa yanc Jl buini. C'uAuplaJi 

AlUli K-batai FTmclihica 131. JlXa AlWl lMfnfi?lcniJ.ti- iiiriyi Dn 
TnjLTiihJcaTi kin u wahai rr.ir.uiij.. din 
Dia JiLin^kan Jirll vann llin ■Istbaua: 
Ji«lgfj a ;i:i.rnu). Tiip idilak Allah Ma.ni 
Ku.au nefb-jal dt mil Lin 

1 14. R-niTiguipi yang Tr.-r..qhrndaki. palnaLi 4- 
duiua u:a Iniuka it mrjURlj, kanT'ia dl !l- 
il Allah ado pahaJa d'^nu dan ajciurit 
Dan Allah MaJia Mer.dirg-ir l.i?i MiLi 
MeLOuii. 

tfrfWuun bcrlfk u adrJ 

l)J Wihai otanE^iinj, yang b«:irnan ■ ;adi- 
lah kam'j Drang yang bcnaj brnar paiC- 
£il kffiddLd. rncnjidj JajCii fcUCfl ALIlh 
biatpuh ltifcidip duriiM socsi/i mu ibu 
b*pa dan ka-urn kenniTmu., Jika. ii* fi l) 

Vayi irii.pnr ruck in., maka Allah Jcbih 
■,"ikii kEmailahiMnnya Mala jirHirilah Q'tiLerj'Sfi* *l»£s- £'■ l; u ; A l- J ^ "II* ,' J -, T < 1 ^ ^ 


4mj ■ - ■ . *J 


X^&^±^$»k; ^^j-jlU 

^i/uJvJJ 


?;. 


irj^l Mjl:[jiln r ] kf-kiTLrar, kunu -.-.■- v.dik ikar. ri^rnljijnjki.ri ktrnudhuaian icdikrlpuii krpink 

AllaJi. kaiena AIIlti iiiak be-ike-heEdik iepadunij. 
Jr: 1 1. SlakLddrr, i. oranp yuijE :tr.iugin aiau v a^y rt-:dak»a. juz s 4. ANNlSAA 1 fWANITA} 145 l-jir-ii uncufikuti Kgrwa nafi'j karena iiigrin 
mcriyirnpanf diri IcEbenicin. Din j\ku ka- 
iriu iriemulaj baJiJLkaji ilta la-LaTa h iliu 
cnggiiL TTjKnjaiiL jiliL rrak.1 £ciu iikejuIi- 
nyi Allah udalali Malli KtfflKtlaJlUJ K- 
ItaJa ip* * Injt k"ariH> ke flak in. 

136. Wahil aTinj-oratlK >anr btmOln, WUy- 
]ah bMLmaJl ktpldl AlHh Oafi H&^iJ-NyJ 
dan. kepada kllib yanjj. 4ll*h hj.ru.nk.iTi See 
pjJi Etisji Nyi, KTti lei Lib yaxyj Allah. 
LiirurJtuji JtL-rlnmnjt. BaEaiLEiiupa j-iMj; 
kafir k*p*dj Allah, niajpilcil-nialiikRv 
Nya, iitib-ii.tib-iN'ya, juul-ruuL-Nya. 
dan. hiri ktinudtul. niata ictjAj^Uhnyi. 
OfUUJ. ifM ccLah Kta1 xjinih-jauihriyn 

&t.kcfcpr k.tbWrit *rf>t uKJUl /iuim/i*. 

137. Isruicuyjuluiya ijcajui-UTiiig yina Irer 
imin. ktrniLdian k^Ll, ktmildian uC!im*Jl 
rnnLin k«miidiaii kaflr lap, IcEcnudun her 
■jmbali ttkajiiaiuj j a 3 ^ - | , iiuJu. lEkib-kali. 
AUall cidaV UkaJI RIciTifccri ampuflam K#- 
pi±i TTiEreka, djn ridal CpuLij mEnu.ivju.ki 
mcicli k-rpidi jalin yaruj lurui. 

]3H. Ei.a.narkajili]i kspada Qrajuj-cijaiuj. mum 
Fit bih>» mertfka akaji mtnnipal liiu 
in yme iicJlIl, 

IJfl (yallilj OTim-QEUtfi J- an* mEneanifcil 
srar^ocHng k*[if rn«nisd] temut-ttman 
pEnolang den par, meninggiilkqTi (111114. 
LTanf rnuVibi. Apakah neTElci raezicafj 
ltckuilin d: lis L-riDK kaJir ituT Maki h 
sUnUVlUiya. *it1ili t-tkutlmn ltt-punriua 
AJJlh. 

140. [Jill lunuutl Allah [cbUi nnfnirunkan te- 
pid J kUTIU dl dJlaffl ALQu:'in Irihwi 
jpih-jb kunu mendEJigir syac^yat Alllh 
dikipkiri din dL'peiiiJDl-clakkj.n S^-IeK 
i>ruxi;-ci[anp tiTui, maia lanxanlih ki- 
nn (JlidlH besecU nmtka, ^ChlriEgi. mt- 
rEkj [EiEmqpilcL ptn-ibicuti-n ymfc lain. 
Karem Kjnjngpjhnya ft j Liu lcimu licr- 
bual dcmikian), LfnLuLih kurru iccjpa de- 
jijaji mcjdci. Sfsujitf.uhi)r* .-y^h du.it 
mtrujumpuIkiTi iflTW* -Ming-OEIfiK HiU- 
niiiL dan acuig rna.ni; kafir di dilom 
JUlUinim, 

Scji^ji^^su^w ;;■: 1 


^tij 


I^IUJjl^ * Wfi< 


■■ ,t- '■'■7 £ .J -- r ,. ,_ Ai 1 1 -" .-- i -f 1 >Ji ;. Mil Mikdudnyi - di iimponE kjijciiiiumya, n mrr^dinkin Ldim pvli 146 4. AN N]SA AMANITA) 3Vf. J 141. (yidtii) oiiiu-otiiis yunjt rtitnucutgu- 
nuiKu (ptiH|i™p> yanj *k.an lE[jad.i pi- 
da dirimu 1had anng-Drapi* mu'mm.i. Mi- 

ki ilka ctrjidj bajjurm kenitnannari daiJ 
AJbjfli mErcki berkata: "HutBnkah ka;iij 
(tu.ru L bErrwrmg} beierta kirmi7" Din _iL- 
ki ctltWJ-timtK kaJTi mrnda.pi.t Jtc ■ 
bsrunninjBri ^«m«unsiDi' mestia. 1k:- 
kata: 'Tiukankih kimi 1utu1 memEnina.- 
kanmu 3 " 3 ') din mEmoe-la kamu dari 
DiirxE-Dring mukinin? " Mike Afllh *Ksn 
jp.tnibt:L Kpvpulusui di ajita.ua. kamu rli 
Tiaji kuflllL dan .-Vlli^i jrkihltil: tidak 
akin raeir.b4.ri jilan Lepaiii arajiR-oranf 
kifir UlUuk incnUjJilihkin <jra.ili.-twirtjS 
yim beiimin. 

141. SeiUnttTlf.nj'i OTInr-OEane niunafut itu 
m(riu« Allah, dan ■Mlah akan inEmbalas 
tlpuaji piErcta- - ^ j . Dan ipatila. m*rck.i 
bc:dbl umuk diaJac TptrEta kiEjdin d*-- 
npn maJab. MeT«ki btcmaksud riy«***} 
(dtnain lhtuB<) di *ifldapun mimuia. Han 
udl^llh rneifkj pi«iycbu.t Allah, kscuib 
Kdilit *ekilL i66 } 

]4Ji Hcnfti rijJjpm IcEidian riqu-c^pj xjiLiA 
yana dEmikiBrt (iirtirt a.Uy Hit" if) Adit 
maJui lepaxla ttflaniin ini (nTing-DmiE 
Irttimin) il*n, Hdat fpula) fcepidi. go Id nB- 
Ui Itu | gt» rig- inning kifirj. buiuueliapt 
yaiuj; dlftiaLkia AllaJi 3 * 7 ) , MlfiXB ktmu m> 
kili-fcali cidak akaii piEii.rbpj.1 jpJan (nrv 
tuk iriErnbEci pEtunjuk] baginyi,. 

144. Hal aciJia-j/inj; yiufc HeiimiH. janaan- 
ltA ltiniil mEnaamhil GraHE/cinng kail: 
n^njadiL wili 36 *) dEnaan rnEcunaKalKan 
flj-jng-Dmni nnu'min. InkLflJfih kamu 
mEnjtBdjiui ilitill Jring. nyiU bagi 
ALUfi til Rlllk PWnyikparnLO*' jLi^O^j^i^Sj*^/^ ^ Jll JO ^i^J^^nJ 


v'lfrjf-* -*» tf pfr if"* X 1 , " i 

YaiLu drnaiji jaJan rinnbiikakui nhnn-nhnii uiini rr/jVnu - - dan incn, j-ii|jiLltiri hjil ihwtl mt- 

nki kfjuJi onuif-Ocmna ViTu Hiy kalau r-i^icl" b*:jiear( ii piink r,jan^ rr.j'rnui mereki Iwr- 

pmi lidaX dr^E"^i ir.pWi">i f 1 pi 1 

Mp>|udny|.' iJKn iri^rtilniark^n mtitb-i d*km j^i"i|ak jin bcnmui, icbab jLj ntrakidilayirii k- 

tniii inrUj-irti jiui iiiu'inui litUiii puLi nu Allah :tUJi iT^r.vsdLikjri utijii biui m*[rki x- 

Irif *l [h-^i feil* un ^fiutn mere'kp, nil 

Itiya uUh. fltelkkulcui Knuahi tmil :idik untuk mrn'iin VrriuJiufi Allih. r^lppi untuk incn^aji 

pajiu l1jh tinpijbncij di muyinVii, 

htikpudnyp.. rr*tika KmbahyanR harvydp^ H>.iU-k.pli aji. yuiu bil» mtrdct IterMa dl ludi|iifi 

oianjt 

LihaE Hrtt 34. 

Hu^ janvJmyi iuij>a# bctarti lemin yang akiib, juja bcniti pfJuidurs iTau inmubnj. Hill i 4, AN NIJUA'W ANITA v HI 143. StttillKfUhTiyi orin£-ci;uii. murafi Ltn 
<ditcnnpalkinl piili tmpkalan vbhj pa.- 
Ibng Trewab darl ntraka. Hail fcarUM ttttali- 
kall (idafe 4kSi-i lYtendiiw Ka:ang pe 
nolonipuitbitfi meTEti 

]4b. Kettltll U»r>i-(i[iiig ping, laubat dar. 
nn em gods lean p^rniitin^** i din hcifre- 
gaHg teguh pxda (ifur.i) Allah dirt. l1l]UI 
ikhJas (mifflfcMiakan) a*3iiia illficka ka- 
rtmi AllaJi. HaifS iMeitta itu adakh. ber- 
rtin*-»mA r>[Bn£ >ing henman daji je«- 
)ak Allah akan m ember ikan kepada 
■ni3Tif enrv; vane bcciinan pahdla yanft 
Ikht. t* 7. Mtiwpi AUah. jijn TnEnyilcunnu, jifca 
IfaaTIU SetlyUtur din nerimanT Han Allah 
adikh Hihfl Mtiii-vjk'jL] 3 7Cl | lagL Maha 
Ifcugrtahui J*t t'' "!'■*'"*'■'*., T->ll 


.11/ I. 
Larengan mriwfsrktft \tcapan\tcapan ftunwn: (ft- 

US. Allih tidak nicny-jKi] utipaji bunjk 3 "l , 
Cyiflli dJutapkin) dinaj.p iemj [cran^ kf 
cuati oleh ocsrtjj >anj diania.ya* 1 ! ) . AHaM 
adalaJi Mulii MEndtnjiir L^ Midi Me- 
nfGUhUd. 

M 1 ? Jilfi. kunu menyitikin jjsjitu kebiikaii 
itaii menyd^ibunyikin atau pifnlaaJliaji 
lEiuatu kEBlbh&n (rt:m( lain), rnaki jie- 
flinMUlinya Alkh Mihi Ptnu'dJ kji 
Mihs Kuaia J£l 1 \? -j2- ^ir' &', ^J-S ■< 


36?j. MJuiEidikan ptrbiikan. "Drruli bvebuat pekfriianprtrriun }inr baik jrl.ik incnuh Manikin iki- 

ba'iXiTia'. j*ik jclslq din k.?siJinin'kfuJil"»i7i >inr dilii-ii'^in. 
3 TO). Allah mtmyukvri hambaim'nibi -Kya - mrrnlirti plKij Ctrhadap amil-arrpiJ himhi-hairlia-Nj l 

inrrnMlTc|.ri kf iiLahllniyi. "nfniF bah ni^Tiil-Nri. 
^•^^ I. :*pJ-^ ^ur-jk }±baEil inTr-fcUi inanjj. memaki, n-.pnrr+n^kan krtiiiiikar.-kth-jruk-in or*J^i l*|n.. 

iiicrtf^yHjiini pciamin virraan/. dan if ban l in y a. 
3131. Makitidn^t ann?. vuie nnnii r * Tii-lt,^ n T TiE»Tnu]cakar. irpada hakim x1a(i pengiii-u k-bumk 

an.ktbufiiktri -DEin{ vhik i^crtj^rtia^i-if a. j*a 4. kS MKW (VAVITAJ IU£ 6 ISO. Sc*j3n*uhnyi Oiillft-OrllVJS yang k«tb ke- 
paJa AJIltl <d4H EaHjJ-Iiftij'NyA;. -dan h*irnjfc- 
■Wd ETl*rripErbEd»k-l'n. ,1 JJilzra (tELjninui 
kcpadaj AlUli don raujUcasalM j i, drnxui 
mtnwiLakiii: *K.atflJ TttrimiUl kepada ytl-t 
KUaJagiari d#n fcimL |c»fir (E[hudyp i=ba- 
liafiin (vjng. LiinJ", jwrta brrrnakxud. (dc- 
OQBii perlcitBan i"u | mm^ojiLlnL jaJan Kk- 
ngjii) dL jjiUt* y-»n£ dsmiktui (biuui iLu 
kaifil). 

m5"ka.|ih -ajing-rirarig yang ka/ij st- 
henar-Henarnya. Kirns 1«1»h m ir-yerbi. 
tan unluk Liin^ -urain; yung kafu il-j 
MJttflan van* JrjcrljdillliJtul 3SL. 152. CJ[Snj;-o:ink! yana t*rLfiun. kspiiU AlUli 
dtci put [Jxul-Nyii dan ridak rr.cmbrdi- 
tiedakan WDranjpun di antaia. mcr^ka. 
kelal. .AJIaJv ikan cicmlitrlkafl kcpadi 

ffltreki pahaJany*. I>4n uhlan aLLjIi MjTu 
pEngBrnpun lagi Maha Feryayanjj;. Fcmtmls&in Allah lerfradap prleitsgcrtapslBTx 

furnn -.»vr..i- f;i-.ijij, "■'../.■„.■.. 

1.53. Ahll XLTiU :ii<3i;Lma kfpadimu anBX kaJlU! 
iRen.V.Pi'ilkaEi keptda. m^rekp icbuih Kilih 
■1.i-i Lmgit \1iki lEiuH^uhnyi m«T"ki 
teliin mcminla. kt-pajda Mm a. yaji* Lelnh 
btur da; I Ihj. Mueti tn?tK*ci. "'FetLihu- 
kaJlUTi AlUh kepad-B kimi <H«ngan HJ'ana" 
Vlkj rueriti diAimbir pelir Icuehi kc 
TaJuniruiya., dui mccrka meny nntih. 
muk sipl 3 ™) , Hiudih da.la.ni. k-fpidi 
mrttk* 0iik1i-bulc(L yadia ti>ica, lain Kami 
ma h aJkau jmcceka) da:i yang dtmikinn. 
Hin IcIj5i K.j.mi benfcjn kcpnd* Muia ke- 
tc-Tinf an yang nyaia 

Ii4. Dui trlaji tjjni anckiL i« a1a.s (kcpiLa) 
ini'cCka buicit niuiiir.a ur.Luk ■; trif nrmna'i 
IKJ-Jafljiari '.'jlS\¥. CcUIl KunL ambd daril 
mEjeka. Han Xiivu I'-frbiUllkail kfpada :nf- r-l^-v i-f^-'C — If.:' V ■* ■ | - 
cjjfrj * 4^j -Jiii^j JAj*» J ■ j J^=j 


Ai-r ® U^ ''jj& ^ji'i ^Sj^j^-'l^j? T'P. 1 ^ J 


IT J;- Mitiudjiy i ^*nmir. itpidj Aliiii. TJii b* iLmun Itptdi rnul-i jiu l-h yj. 
JT4> Anak u^i i'u. dibun me rail dan emj.EJE.lLk duemlmh. JUZ b 4. AN NISAA' <WAN1TA} 143 it)ta. "MituKiliJi [ilhtj HCrbulK Jtu nmnil 
hcrsujud ^'. din k;m> peruvaWtirt (pu- 
la),liepadi rnejct*: ^J+nsiiUfth ltimu me- 
Lin. t vj.r pLT3ljTjn tr.Kr.fcnii nj3i £i|h(u_ ) 
liari Kuril ttliJi metigarnnil Jjji rnEirka 


fw- 


IS J. M*Jii (fcartil Lakukm tcrhtdip meiey* 
lsrtier*pi tindfAin!' 37 ") , disetutikun mtrc- 
Vo rtieluijgrr prijuiilui Liu., dun k_a:rna 
lcekifirin mercki ErrtiiiLap keteruagiri'kr- 
tEcajngan Allah Jan riiccfcii infrtihi.inuh 
natoi-flibl Unpi (aliiaii) yanj bo-nts Hm 
mtniit&k*n: ""HitL kimL lEitutup. 1 ' Bah 
Itsn, KbeiLunyj. Allih teLih rneiujunCi 
imri hald mriclGi kucnA tcXiHiaJi]'i>i, 
kajtni ji.u. iruexakfe U'iak btiLman t^cuili 
3tbi0\3t^i£s keal dail JTrtieki. 

L56 Din Larciu kclcatirin mercVi (terhiiiip 
In.), din Luduhan mercki tcrh*dj.p 
Mmpim den pan kcduilaa.ii been ililmj. 

157. d*i kjicTi* iicipin mertki: "SEXungguh- 
nj/a kimi. lelah iriEmbunuh. Al Mailh, '[y± 
putn. MujfiDi. PjpjI AJJah 37a ) ", pnuihrnL 
■tin it a ridak mtjnbii nuIinj-B uah cidak 
Ipuli} m-ciiydihnyi, (etijii tyane merefci 
hunnh ulahj iyrmg yui£ diierupakun d-e- 
lujun 'Is* bogi mcTEki. S*]un|jquJmya 
0huifc*»iHt *in* bei«li«h pah am Wil- 
ling | p-tTrih'unuhaji.i "tia, btmrhemr 
dmLim kenjnj-n^uin LunLanf yarui di 
bUnulL LtU. Mtrcka tjdlk irtfniDUn>'il K<- 
yilrinin ttntinj vinpi ying rlibuniih itu, 
kcLiuli mingikuLi pcrianfJiiin tclktt, 
rrnipt* Cldak (pull) yaktti lJiJlWi yaiig 

nvitlca buinih ilu *d4ih '[is. ^l ■= "nT* ■*■ «■-■ ■-"■*! j-" -K,-i 


175). Vinj doBiknjl dtiifiit "ponnj [Hbuj. itu" kbit piili iyiL JM S A I tiqiriJi ilia 'bersui'ia' 

piiUnal 54. 
j^7&1l Htri Sjblu Lilah hui iibbit yirq Lh'irui ijnliLk ibbdit acuf VihuJL 
J77 K- Tindikin tindikui itj iilih mepejtuki tnert'ti, menli disunbu r^^t- rrxirJFln-.iJuTi iTirrrVi 

[mnjidlbm dui wb-jriinji. 
]7B>. Mjtitki nwiyitat 'Eu pulin Xuriir, itu Ri»1 Allah iiliili icTupi ^ckui. Iiu«ii Tner*V* *tfldm 

cklhK rtitmp*f ciyii terpjjlin. '[n, ku isu 4. \5J NISAA' I.WAMTAJ HJZ i 1 5 ft. Tr-JPL iyang scbrmmyai Allah Tl.iri 
niLnK audita' 'Liu /.cpada Nyj-?' j . Dan 
RdftLdJi AJLUl Mill* PtiKaan Lagi Haiii 
Rijjkiino 

IS?, lidnt jda seoraruspg n. Jaii Aldi JUu*>, It- 
Lual: aLin hi rim an kfjiidaiiyfi ('[;j.'i st- 
bflurn kcma'jinr.yi 340 ). i}^ jj j,^ 
loamaL nanTi 'Eu. :Lu ik.an Tr.Er.jaii: iikni 
rtr.ia.0a~j -r-jcruka. 

L6 f J. MaJCa. diUbibha.ii Aciajjjna.n j:ri.rj:-Gran- 
Vilmdi. Kami lurainltari aUi ir-.-reka 

1 m^rr-ik 1 - -r.ik-.n-,n\ ymf n»d(-bllk 
iyang darmlunya} dLhj.|alk-fin bag! m*J*- 
ki. dan karsnu nmtka hinyjlc mtng. 
huLari^i imjjrjual ±iti alan Allah, 

161 rLrn iiiiebitl£a.Ti Tr.ftrelca m«r..ik4r. Iit-2, 
r. i-dihal levj-njELhnyi mcreka itlah fii- 
luiajip dar.ipad4.nya., dan. fcirrni mrrtki 
u'.Ci'iakari hazLa. urj!i|i dmEm jiLan yai\g 
b-iiiL Kant tflah iritftyertiakan unluk 
Dia.7ig oran£ yang icaiir rli ir.twa ne:c*4 
lLn sku yiiig p-sdih . 

161. Telapi orang- a-iinj yani icEr.Jj.1am Llmii- 
uya di inT-ira mertk* ian riranE-Qi*ni 

imTmiiL. ir.crcka h-trbnir. kepada ipi 
yajln TClill flj Ltd Julian kftpldui'ii I A.I 
Our 'in .1. dan apa yang islih. diLnrunkir. 
selnslnrnmu Jut utanfi-oia ay. yan*, inm- 
dirikn:i ^halal. rnenLhiaikan !it)[, dan 
yang berunar. kEpada Alhh din hjri 
kcniuJuji Oran.g arang i'uLiJi yang jjcan 
Kami, tuiikin hCpada mcrcka pahala yaii^ 

ktfiida ptra mill. 

163. ScidnHjuluiya Kami] wlslri mcroticiik-an 
wahyii k EparJj.mii ^nagBirnana Ka.nL "e- 
'inh Tr.cmbcnljji wan y 12 kepada Jljh dan 
nan: nabL yang. kcmudiaruiya, dan K.anu 
tElali mEi-iberilui wahyu fpuLaj kepadi 
Ibrahim, hma'il, [shak, Y»'a"b dm anak 
mcunyi, 'F(|, Ayyjb, Yutujs, Hniim dan 
Suliiman. Dan. Kami 'nscOcar. Zihur 
icepada Daud. -r - i e-- M&frftQ J' 1 ^' ^fefc4= .^*>> - * *■"' ii' -\" t 1* «l' j'.'^rl. Ay 11 mi ilLifi Ltbign banrahar. tErhadap antriDin ccmi-Dnof YaJiudi, bohwi Enenki lelah 

msmbjnjh Nibi \<± a. J. 
lHl.3} Ti*f fLiji :nin.[ Y^nndi Jin r-,'fiir|trj hKuJi hEEiman ktpida Iai 5«^sLum. v-'itacnya. hiti^a 

Jii ndnLih WisuliilUh, y-ukin anajc Allah. !■■< h j p,ian. Mul'iiSLnn hcrprndapaj hih^a mvrrka 

mrnjjmj.ni hal hu ichrlum AJl'it. JUZ K- 4. AN NISAA' (WANITA} isi [^4 Dgn (Kiml ttlah meTigVUus) raiuL-HSu] 
y*ng sungpili "irLLh Kami xiuhJcin leti- 
tang mereka kepadamu dahulu., dan ra- 
iuI-juuL yina; lidak Kami kuihkin. len- 
Lbjm cnMSka kCpaJaniu. Han. AUaJi '.Ztth 
btrtitui ktpada Mu-ia dcngan laruj- 

163. fM-meti K.nmi utui) islak-j iuuI-tuu.1 
pErtilfa+i H*rUa fttiJSira iJid pcmbr:! psr- 
uie*t*n jgij njpay* cidak itU aiiun b*- 
g.i mj.mj.rii ir.emhiritih Allah jtEmdili di< 
uluHiya MUul-riJuL Liu. Dan adaMi Allah 
Miila Firt>5S laJiLMihl ttQal-MUU. 

Ifi'J rMertki tjdit man rntngakui yinz di- 

'uriinViJi kepiilunu iSuJ,. lE!api Allah 
ititrtralul Al Qui'in jali| di'ururtkaft-Xj* 
kepadsniij Allah Pienurv.ruurLnyj itn&n 
ibnu Nya; dan malaikat-malaikal pun cncn- 
laill tiLkil ^pula). tukliplah Allah janj 
nitrgtak i Iny*. 

HJ7 S.«u.r(ssiinii>a OtaiDJ-warvi yang kafir 
dart 3lwH(^iaUiyti-l , 4J» n S i fnumisi.) dm 
jallri, Allah, liejiBr-btnjj 1elah Hit l*- 
jiuhHIuhnya. 

Ifi-R SEiuiigauihnya DrarnfGnuijj jina kail; 
dan ni«lakuklJI kenaliman, Allah ffklH- 
fcill tidlk atari rnennain puni (dau) 
mtcekn dan tidii (pub.} akaji menunjuk- 
k an jitiJL kepada merek a, 

16*. fcecuaL j»Lan It* ncrafca Jahirtnun, incis- 
kl k-tkil di dnUmnyi *t|ani»-lj nw,ny J . 
Din yazig dEmikian l1j idalah mud ah 
bacj Allah. 

]7{1. 'Wahii nujiuiia. jeiungauhjiua talah da- 
f jiqg F.iiul (MjhammadJ iLu acpadamu. 
ilt-iuiui (ni«mL'4.wa) k elm i inn dan 
lUTianiYiU. fflaka bfcrLriLijLlah KaiHU, H'jlih 
yuif Ldnji h-jjk tagima.. l>tn jiki kanid 
lafij. iw.jki kEkafiTir. itu tidal mtrugi- 
**n Allah KdlkLlfUIll kirCna itSur^iuh- 

^^-^ 3^S| ^Ja^A(Jp3^3^pJ I ^ ^ J ■; I ■*■■-- T * J*t *f '? 


■ ! JSLl. fl'.lih IwrUivaiL linjiunK jrnim 'Sjbi Mum l.i . rrtivpjl^r, krljiin-rwaan Nila Hum is, 4ui 
lircrj ?<aH Mju I! •Jiu^tui "KibmiiluJi" 'tflarte l»4u1-rp.rj| v^ng liin TncnJ-ipil urrtyu 
J*ii A'lali 4*rjan pcrKrtU]*»n JihrU l>»lam partsi jlu N»ni ULhuiinixd ^ >. pvrnih ln:rh|-. <.rp m- 

■Jlli llfipl.jr-^ Jtfipkjl Ali-ll^ |!"rii -iljlLlll ^lU'l dl WjlCCU niL'rjJ [SI A. ANMSAA'iWAMIA.1 JLV !.. nyi ipi yuii dj ]siutn dam di burnl llu ada- 

3B2 l lah kcpu.nyjj.ri Allah 
^HaJi Ma 1 ™ McngEljhL.L 

31IU i«1 Din Jdjlih 
MiHa Bijlk- -'t^Jlt Ad'OiibaJ ITi. tt/ahai Ahli KlLil). jintinlih tirnu -in- 
lanpaL-1 b*rai djlam ajjamair.j J43 J , dan 
janjarJah karnu ir.FnRitBJtaJI if i h jda (i 
AJLali kef d 111 yaJ\£ tenir St^unfjuhnya 
AJ Sia-vih. 'Iaj. pu:n Mj.ryj.rn i*u. Jiialiji 
'Jiusaji Allih da.ii i, y ajis diOi-j tdfcd.i Jenf;ar'i| 
kalamiC-X:*! 11 *) y«li dJiHmpiikan..Nyi 
Itfpjdj MiryiTr, dan Idinjin liupar.j roh. 
iJaci^Vi ) VlakA hcnmanlaln karrrj 
kcps&u AJah d.ui :ai'jl-rani]-Xyi Jjh 
jir-jinlar. hiriu nen^arakan' "i.Tur.an iTuI 
dj* - , brrhi.n'UaK liUrl uCapafl ICM> (hul 
Itbih baii Tjusjiijiu h>*u ■■£.--■ "^ iy a xl:ih 
Tuhtrt Vflr. f Mini £;b, Hah*. Siici Alb.1i 
l.i i if- i |- ,!-■-,: :nii.. *vpjli '■ '^rt ■"., JLr.u: 
Ijti di humi idjlah k^pu.r.yun Nva. CuVjp- 
lah A llz.1i sebaua: Prrnrbliira. ~*'*tt f*" -■-■»■-■."[ i T^ . -^ f j -- . i -"■ 
feiPliM- '■ '" It M LTi * .- J '-'" '?.( ll/»< [ *' J i^^ j-^irt^-" ■ iv T|ii|x J i ■: 
.J.j^-Wj.jJJj A^g^^J4^ (S^^» 1?3. Al MlSJH sekaMil: ^idjk Higgin mtr. 
;adi hJ rrh-J ^a^i Allah, din ::Ja'n ipLla 
enggj-n; rrj.lajkit-nijli.Lka1 ■, ui/ terdcka: 
;'K<pjda A lli.h> 3 ft * j l;irani;-ji.pi yirj; u'.j(- 
jpui djji mrnyiTii'LjJi-Nya dj.n iniTlj- Oih- 
b.mnkan dJjL ilirtli AlUh akan n-cr^urn- 
puftian mcrcha semua ke?ad»-%"y» -^ - *i- '*£ - J. At 1- - 


]'J3. Ada^un i-.taruJ-Oianfi I'aJTn Iwtiman dan 
tierbnit anal -uleh. mijcj. Allih ikan rn« 
r.v±iripurriakj.n paliaii rntr^ka dan nic- 
nunbah ml UiC nuti-rk-i i*b**lari daJi i(a5J- 
nift-^yR. Adipun or»njt-fi[are ying. «t- £ J!^'" 


33 *j. ^)li'>i jaim ni-r :n|:Mi r ji ufili vinjf di lir>ii din di bjrri Liu icnlu '-i|a Idii biTkcncnd-jk Ifpjiila 

<njii]iu?h ku<nj iru i±mu ;j|j itkilirinr.u :id-ik ak^r rm niJi:ini;li- Lrrn.Min srd!k:i|iiin Ice-. 

jiuli Nyi. 
SHSj. Miisudnyi jin^an^h kj^iu mtruwlikari ^ahi 'Ki i.-, iiu .-.l|:,li irli^j' )-■<'<: ^ik^JkHn uleh 

oruu-Drajig Nisrird. 
JB4J. UhH. mat L9J 

SB J j. nLptbM-l tiyp»r. d»ri Allah hkrnni i liipiii 1 1 u htrisal dati pifjneah Allih . 
1 -H' L .i Vnm MilJiln >uij b:!«dj d: ifkitji Arsy siptrh Ji'jriL Miku:. hrah; lim malaikjimiliiktt 

r iTii H:r,tiiL denjan merifi. JLV. 6 4. ANNlSAA'tWANUA) 133 fcafl dilL m^fi>uinlSQri]*:iuL dbl, maka 
AlL.li at in menvfrxa. merck,! deitgan 
likiaan y ar^j p-sdih, din meic1;± tLdak 
uk.au iritdijitiiilul-. l;a£j du] jncceka. pelir.- 
dui7£ dan prnnlnn; »laui daiH'tfU Allah, 

L?i Ha: miniLiia., Jtrciirgguhnyi tc|j)i Jjt+p,j; 
lepidafllU l*jkli Jtrbrnuan dan T-uhin 
mi, fMiihsmmad denaaJi rnu'jiia.Uiya.J 
dan Lrbh Kami ftjpuiuiFm KCTJatfaniij Ca- 
llaya. ^mg Imins htndEjinfc (A.L Qu['lP ). 

L'.'S. AJavun Jiinp-onni; yinj bv.iima.ii ke- 
pidi AZIaJi da/L btipEglr^ l*$uh. kepada 
(l£Brna>-N^a r iUSfSfi Allah JLKiil m«- 
maiukkir. rnejtki kE Hj.|am lihnu: yanj 
fce-tBT riirL-Nv:i (#j;gi) rtj.n JinvpaJim kam- 
nia-Syi. Dan nwrrjnj ul: intrtVa. kepfidi 
iilaa rulJt Litfm |uAtul( MJhpii) Ktpjd*. 
NVa. 


3 U^^Lt>- *Vlj~*+V=J tang kaljlih.}-^?-) . KlEikafilali. "Allah 
rnrm':n::i falwa lit 171 a da mu 1-ftntiW kila- AfaiaSsJi pv&ka KsinleA. 

]7fi Mew nismim* lft:»'i ktpaiiamu ftm- 

I 

laii I'yajl'j: jili sraiir.j rnEnin£g*l Ji.-rda. 
dan U 1:lU; Enraripimyai avnak dan niEnn- 
F-JTiyal iJ'Udafa. yticmpuaiL, mika linga 
.qaij-ri.jj in, y i >ai>K p-ficrfipuan. iLu. Hperdua. 
dari liuta yjjis. ditingjfiLkiTiilja, dan jjl. 
daruiya ymj liiiliki n-iftrnpiiSakaj {kIu- 
imIi Ilu'j laudaia ptrcrnpnanl. jika i.j -j- 
dak n-tn^Uhyd irtai: [r-lapi jika uudir* 
DEKTnpjjTi i1u dii R filUlfc. inaka Lafd tt 
duanvi dui pcMLga djri hif1=3 yarjt di- 
lia^ilkirt (i]rh. yang ncnLng^j]. Din jika 
nne-Jsj ■Ijh]! *ijij hij rtciaJxl dirlj uuda- 
rauuJui Laki din peifmpyjji. ff!*ki Va.- 
|-lJ,Llri suLTunt; saudj.ra laki-lnki ^a- 
nvik tiftlii?:ijn dla. ucaTiK saadaia pErarn 
puaji. Allah mftn*ran;k4r. SHUhl-ni :ru) kc- 
t-a.'Ja:iLj, supaya kannu tidak *Etf)1. T>j.n 
Allxh Mlha K*.'hKElaJL'ji wpali SESL.atu. 

-- fi tO^J^H^'J.'j-^O >-/ 3B 71. J(i.lalah ulaK: UKun.ij. nijii »in^ ndik itivi'inKggl'iLii *y& A$n jiui ]SJ 4. ANMSAVIWANJTAI v.:? i PENUTLP 

SjjiL An. Nuai' djrnulaj. depart uti U'.ral-. berlaKwi (San -ncnyirBkBn hah** lul manuna itu 
autlali dlli, kCfflMdisn mcnEtangkan njJCLirn hukum yar.& rMihiihungan dm+yjr aaak yatbr, 
rumah -.npsi. wirisan. naniu yojic hunin Jirukati: xt'.a ^iak dan kewaiiban hikl-lii,] din pe~ 
rcmp-jan. 5rlar.iu".n>a dbcrjjl tutfanr hUkui-1-Tluk.i.-n \!f.3Pl K'fo pelajiTanpclijaran yjxia. Kirns 
liiani'Li]] dUL i^liliJ Eadaf da? 1,. hud. flen# , j1.ij.i»n jrjjcum Ti^Tjng. dan hiitum kfluaiga dtiLirn 
SUER1 Mil. fp-enipakjn h.ujjj]i -hujjaji rang dikemukakar. kspida. Ahli KLtib, >ani; tfiana hu||ltl- 
kuijih ini diTegajkui pida baha|fuii [*[akh.lt da; I Altai Inl. AkhLrnya S^Iit at di1-j:uji denarir. 
perLnLaJi kepaua pica nu'ltlLn fA\iaya nvtrekl hEr$ihm. n-jinBiritkin. kub-jngan Kurna rnjjvjsLs 
dLR. btElajCVtl kCjidCU A Hail, ajj.it mE^(Upit k* hcrjTiljnfan dunii akkirat. ffl'BUAGA ,V SURA TAN NfSAA 'OENGAN SVKA T AL MAA-IBtAH. 

I, Sunt An Nina.' mrnerangiiarj bebttayu :\\i.\A\t. X"*- SCpftri t*rk^w.njn. prrceriiir., win- 
un, pr::.M"iJUIl , *asial daJl se(fij;iin>a Sedana peTmnlaan mint A] Mia-Ldah ir.«iyaLaiaji hj- 
[.■j y.4 -ijmKi himhi Allah mErnEinikL w^Ja rnacam "aipd. ajqajd vaxlft Kill I JjlMUial'i biik 
lEthadap ALih rr.iupun [Erbadap jriama. niailLlU dL SM)pift£ nxr-^rangkin ■iqad.-'jqad 
yang Lain. 

2 Sun: An Niiu' TT.En^ernnkikaji nrfcrnpi kutjin JtCAIa. uiUun'. ill: nicnditiiEkar. jajar. up.- 
1uk ment!a.Tjkarl rt^jalj ^ukUr>l, KcrPudlin SUIS: Al Maa-idlli mEnjeLukm dan raEnKuariiiin 

buJuim-hulojin itu. 

3 5tbi|BJriLiIla. haLaya i'JCaL Al Ba,auah 4*n juTit Ali "lir-ran rnEnEEmL.kakir. Jialtial yanr 
ti^rhU-bujiga? dtrLjin. p-skok -jink Ok ipma SEpeMi kEEiaan AUaii dan krnibian, iniia. mrt: 
An Nisru' dan Al Mru-idik m±r.sranckin ttr.Lir.; fu.ru. ' aeanid : riji.uni ljq.lt), StutTCt hal- 
Kal yinj; bs.rhulrjngan -lEiiyaji hujtu.ni kduiraa dan M.tia|jaul j a 

4 Ajhir WTit An h'i.u' rnEngEmukakan ihjjah h'jjjah aLas- kL'k-cLruar. -j] ult-OJ aTi(: VaJitdi 
4ir. Nanirii se:ta V*kr Iizujji taiim inuiyrliln da:l inMnafltin. Ktl ya^E snip) rliieTinBkan 
K':aji par.jani; Lobi! altll yj:aL Aj Ma.H.dl-1. 

5. Sutb: An N:iaa' diouilaj dcnfliu "Yaa ajyuJllflziaas" >'3^R na<3an.yj s*rna dEngar, r^di pi 
ca.1 MaJujyili. *td*r^[ JuJaL Al MaaHdatl Wbajfli a;r^1 WftrUniyyih ddnulai d-ngui . "V'ja 
a/j-uTlal ladZLMl* 4-3L n-'i H Ti ■ i '" HaJ in i many *-\n'jii?\: jekjlLnun nz.dj.nva utilauian. lt:jpL yajig 
dM'jjii olf^i 1(eduB nirir ini ialih ^L-jjuln mannua. JU7. b A. *LMAA-I1>AH'IH]1>ANGAS') Uj "■ ^- AL MAAIDAH 
(Hidangmi) MUQADDIMAH Sural Al Maa-ldUi Urdiii iLiri ]2'J a.ya.[ r lerrnivjk EulangBn jural Miduiiyvih Srkilipjn 
son H^a^ya y*njj turun di Msitflh, namun ay it ini dHujuriAan wsudau Nabi ttuliaminad si.*, 
ha rah kc Mriinah. yiitu di wiktu hiji WArLii' 

5uih" bit Jiiiajr.ii-iJi "Al Maa-Jda/h," ■; ludinx-ui j. Jq.ar.cni rnenrja! kisih pi:iipik'jL-penj[ikLi[ 
actio Nati "I-m b.i. mcrpiinli ktp*i* Kzb\ 'Iss a.s,. a* eh ALUJi mtnujunVan untuk metfla Al 
Mja idah Itaibjigui rriik.in.in j dxri langiL fayat 112), T>in dinamikan dengm '' \\ LJqud" ipcrjin 
jJBnJ, tuprla. tii.a SLu Ccrda.pa.1 paxla. a.ya.[ ppcLirna jurit iru, di mini Allah mcnyjiuJi jjj,ar liiTnba.- 
hjmhj-Nyi m«nEnu)ii jsnji priscilR lefhidaji ALLfth dan perjanj i»n-j>er| irijHJi ying. mercki buar. 

Dirumakir. juea "'Al Munqidz' 1 lyin^ men>elarrj.l:kiTi;i, k arena akhij curat dn.1 me-ngnndunf; 
klsdi [chtadjt Nabi 'lia. 1.1. pe-nyBLajniE penjikjLper-.iiikLii: KEianya dari iza.b Allah. 

I'Licik-pjntfik jpnya. 

J. JEfimnntf.n 

Baiiianafi Itir.bdip uranj; <i:uji|e y auc mem pei Lull ink azi Kabi In i.s. 

2. jTMjJrkm JiuAirm.' 

Kdiat-JHJI mtrtlfnutll pe(] unjiiTi ; hulfjm rneUnsnrar syi'ar ALih\ maianan yang dl- 
haJalkan din yaruj dihiramkari, h.ukum jTUTtgro'LnJ wini'a, abb Jii^ab; '"'il-dJiU'; 
tiyxrn^ium; mandi; liuVuni Jt-Citlbil M dll Qtil\f, huJcum nengBMi' d»r. rne:ngf;jnf;pi 
ktaJriRlttJl, IrMlHTl qiihtWi hniliTiTr. mtln[iE,gaT sinr.pih dan kiriaraliiya: tiiikum 
khj.rr.ar; herjadi: herku-rbaJ 1 , untuk heihaJa; inrn^undi nawb, JlUluuCii :n<-|i''l. ,, iijiuh 
huiatang wikEu ihzini. huk'jni piiiiuVSiaji. dBLim Ktr>'*.iUI1 . 

J. Xufih-towk.- 

Kiiah-kisah Nabi Man a..*, mrnyujuji kauioiya. incmabiki Falcituia; Kilah HaTSiL 
dan QiUll, kl Uui-kJUli EetNaflK Nibl 'Iflt.i 

4. Di/\ AjiHtJcTUf: 

tch.jruuri h.trsiijp lernaln Lemb.u.t te.rh.pdxp lejaini mu'rriLn nenikap kens 1-ihj.dir: 
oranu nnuig kafir; pc3iyempu:iuaji Afinia Islam di lainin NaJbi Mutiinmad l.a.w. 
ktlUrudn lujui daii btrlai'j adLl; iikiy d4Jam intnthada.p» Twrila-bfllli tXhJionJt, 
akLngl tKI+emin yknh denjjn ^[mg. ying nuk;«n iwsll.ni; kutu|cin AILah terhxdjp 
oranc mnj YaJiudi. kewajLhiii tiujI hanya mEnyirnnaikan agiir.i. .dkap Vihudi 
dan Nurani leihxdap (jcajuz IsIuiil; K ifjih. ii^opniixi kthidupan niajiu.u4 r p«Tini;tC- 
an ALlaJi wpiyir-iitiiuhtfalkiii kcbia-saaji Ant laJiLli^ih.larapjiari-laiBniin teinidap 
pt[tanyiBti-peTtan.y*in y*ni menBsl'i.'hBi'l'aTi ktsempitin dilim igRrna 156 5. ALMAA-mAHfHlDANtJAN) 1UZ i AL MAA IDAH (H1DANGAN) 

JITin KE 4 : ] 2D iyiL Llinran iDBJiy-rhu". najna. AJbrfi Yang Mihi 
Femuiah liii Maha rtnyByimK. 

MAV/ MUS*™. JCE/MDJ J/.J.Jtf Jli.V ff- 
.V iff .W(7J? A 1 4y( A' AGAMA JJ/jIM 

TEiL annf-oni^ yirtg Hainan, pftH-u)iL- 
ImJi iqad-iqid |1(j5 feB ^ DfriUIkjai 'haprriii 
Luiitin« WlJiik, IccjaJi yajig akaji di- 
tocikan kcpjdamu. (Vic; dcmikian iW) 
denpan Liduk TnnijjIiilMlkaJl te/bimj k=lJ- 
ka kaj'irtl Itd-in* mer^ErjpJtaii iiaji. S*- 
*u Uga^hnya Allah men* Lip>j.n hukum- 
hukum menunj: yanj( fllketieinliJci-Nvj-, |j jjj- )^i>j^;tfj^fc .* :r^ 


HaJ OiaJl£-OJim ynrtE lierinuii, jmgmlih 
If.imii rriclanppc lyfar-iyTa: ALlah jas '"i . 
dm iinian mtlanjffiai !kcJici:ni*t*n 
^ULifl-UUlil Halim 3 * ) , j*r^jin. tmenj- 
[Dngpi'i huiiLin^ biru'jnf; hld-yi^Q]), 
dun libiiUnp-binHaim HaJia-ld J ?1 ) , din 
jUljqtn fpula] Pien^HEfi 11 <nT«ig-oran| 
yang TneTigjjnjuiipi Ba.iEu.Uah iedarij; nit- 
Kka mrn'jaii bazjmi dan ktEfdrviir. da[i 
TuhmUiya*^) &4n »p*kllJ kamu telab 
iriAnjr'Huij:aii ibidaJi JiajL, maka Tjalrh 
Lah bEibunj Dan lan^anlah fctab-tab If.*- 
bencaTU'rauJ kfpbll itlUitu kamri Kaje- 
fla. mertia menehil»TlB-hjJpnEi kimn daii 
Sl^jidillujirri, triCrid:iTcng.iTYj becbuiC i£ »■>■ ? , |> j, . __ ■£ * * 

Jpyy^-j 1j-c^ i'jsL-^ ^J-J ' Aqad rjMnuviinj mencalcp jjp.ji p-iiitrn hunt* kcpiJa *|»h J^r pr n nyian jinr djhual olrJi 

man'jii* daJam perj-juJin 5rsimin r j 

Sy ">i -\ljh ulah' irj-ij unilin yarj diiikjkj.t diliii nnjki ibidar 'in dj.n :e-iiipi:-i<ir|:yi 

nir.ti^ti'Jki.iinfi 

Aih 'Dultr. :ii.ij.ni li>ui t,:i! 1 1?, -—.lie MnLn . .j a'i.-.. diluanj mtluuxin pEsturjan di bjlin huUii 

itu. 

lalah: Ulnating :jru .cr-rh-., fcii: h^j. liH'»-'Mntianc dibas*-s ^r Ka'bah unlufc Tirndika'ikjn din 

kipida 4.liti, durmb:Lih dj ii:,ui hinm di-, d V in E nt; iS.ih a i1iiMan tf^iii fakir i- ilk -n Haiam 

nncka /badiL haj:. 

lalah bu-.i"arE hadya yann dibr- kilarj. supist oikcithui Qrin| hihu-a. b>i»acant iiv icfali 

dipEiunruLiin utnuX diliawi kc Ki'bah 

[Jyi-iiisull :lL-n ff .n k«;unyi llllll kruntUTQar 4inR dl"S! Ilkin AlJll 7 dlUni ;'tirilab:iin kf'L'llhiar. 

dm -Mlih ^hh palinlj inialin hi;i. JUI i S. A[. MAA-lfJAH .'HUMNr.AM 157 "■ ^- Hiiiiyi I'tcpiiii Tncrcltij. Din "ciLang-rr.E- 
rKilonrilih UlUu dslim iirwrofjE^iksiO kelia- 
■dkui dan ilkwa, J-"i JHigiiii tDlflnginfrnj- 
Jtinfj dl.lsm berbLil drib din pulaji^jdTin. 
Dan be-rtikwaJar-. ka:nu kspada Allah ■ »- 
sur^pilmra Allah. rutia.1 h«ra1 iftja-Nyi. 3. DihuainkiTi ba^iiny fme(T-»kin5 tailp- 
kai, Ji.raM* 1 ' J , rising 'bafcii. (daRHlg 
Iie+ui.i j/uij diKiribelLh u1a.t njjni **hip 
AlkJi, yuu; rerc*kLl, yang dipukul. yang 
lltM-ll, yini: dltuudyk, dm ving ditcttim 
Ijimling h-j**, kf^all Yiiiii WTii|ja.L ka 
niu marycmbeLihnyi^P'5 \ , dan fdiliailni- 
L»n "bLdh! iniuj yinj: diiEmbelih. un'uk h*r- 
hfcla 6m (diharartikaii j-jp P rnen£undi 
uaiili dcivjjin irni pinaJl 19 *) L (liiEngundi 
niiib dengan anok pyijji ilu> adjUh V- 
fbjiiin . Pada. hail inL^ n j ijrang-riTing. ka- 
fi] iclih pucui. iiu uitlut CrmnLpaJahkar.) 
a^imarnu, seliah itu jarifunlJii kjimg 
ttkut kcptJa mEtcka. dan tilutlaii kc- 
pjda-Ku,. Pid» hait mi ttlah K.uiempur- 
nakan jti1uL' Varr.ii ajjamimu , ditl :c1iIl 
Kucukupkui kcpadamui rn'mat-Kj, din 
tclah luridhai, klim itu jadi ogama ha 
f.mn. Maka buanjjiiip-a lcipik3u 39S j ka 
raia k=LapaZ4n lanpa Btysaja. h«liua.1 do- 
u, KJunEjjiihriya. Allah Mlh.1 Ptnilffi- 
pun lap JiaJu. FEnyayanf 

©^t 


.^jyt^*.^- - 1441. ImImIi ijiiili »■.!![: kfLjil Ju, I'.hUh. •ittit^iuimriA Hrl±hj[ iliLlin <u.-.T Al i,f.M"n pypl 145 

/I'd 1 1. Vilciudnya li]»K,: buuiana >U(j lerctkiL yare dijut-jl, > irxj ^ itjh . ying ilicind-jt din nf([ dt- 
Krkam bindLin.i. buu ida-ih halil iilij icnipLl diitmhtlih ithtlum miti 

ithi Al i\iLaim irnrivi. ajuk pinah s'lnt t«uum pakai 'duLj. fJians Ajie Jiruliyih. m<n^ujukin inal 
pinali <janj bsljn pakai tjlu ur.l'jk mcnenl'jkar j^lciJi Tituki lkui .-'itlikuka/i suar.ii ptrbun 
an Lliu Mdak 

taianyi jaUh' nurcka imbil 13a* b'jah acak paiah. vaf-F ^ciunn pakai bulu. SctclLh diLjbs maiir.j 
masinc! yailu diniin: ' .ik Jkjiilih" 1 . "jar+iii^ Likjkin". MdJi^i yuiK itbji 'idik djl jlua^ia^a. 
diktikkan dilim irbuih K.Tipj: dan diompui dilam Ka'hidi. Uila rnsifka ncndak nuLjkjkar. m- 
pjihj perbuilir mika nuceka mmmLi nipaya JL.ru kujin Ki'bah rnensarn'DiL «buih aoik parah 
i!vj. TriiJrrihlih nanil apakah mizcka lkan rritlu.iiV.in atui tidak niiakukui mviiVi, mimu 
drnpii lv.li»n inal parah ytif ■iiimbil i'u Kalav y47it Trrambil inik pinaJi yarji tidak lii 

lullkiniivi. rrtdiJ u.nillar -ilii-lhnf ^Vpl| hf. 

19 t i. Ytnf; d.mikmd diM.pin hnn ^bh . jhdu. j,^iu r-.it«'iiji wida', ln;i ^rikhir yan* diutkulan ^Lfh 

.NibL Muhammad a i w 
398.). Miksudnya. diboiEhkui rris-muan mjkjrjr, yjr^ ■iihai*ni*.in olth ayi: ji |itj ccrptkc* indonesi_sign_D517-IVlAY-0&13:08;07aqeel@kfcbs1WS_03 ise J. Al MAA-EDAH (HIDANGAN) JUi 5 4 MvTEki m coin Yii.au k-tpidur.u.. "Apa- 
kati yuir lilJiMidXiO frifcl nicrtta. v '. Ka- 
tafciitliih. "IHJialiLkiri bagimu ying biik- 
buJV d4.11 ItyJTJin ysng dLlpn jlj.pl gjeIi bi- 
nating tiuai yang lElaJi Lamu ajar d«n$m 
rriElalihnyi. unLuk rjErbum, kamu rnenj;- 
i^ainya irunuUi^l 4 pi yin* tdktl (Jiaj al- 
kali ALlaJh k*F4jdsiroJ i? *) , Makj msknn. 
Ilh den jpp y»nj dirtingkirmyB untut - 
Trw 4 ® } ii n icbutlnh nam a ALlah aCu ti- 
jiaLajig buai iLu I'waktu :m«lEpajiiyij ( *' 1 ' L ') 
Dan ber:aJt*±lnh tup adj. ALLaJi, !c!yni- 
g(Uftd/H ALlill Iftial Ctpar. JuiacvNya". 

5. Faun hail id yuiaJUkan blgbnu yajl* 
baik-bilk. Haliiuji >lwiahtiLiJiiiiJ oeuij- 
anng YWE ditieri A1 Kir*b jtu tulol hj#i- 
jnu, dm makanin kamu baLad puJi bajji 
innrEka. rl>iii LLihiUttul jnBfUtiWjJU") 
wimta-wiuiLta. yang rrnjnjiji JtEJinnnar- 
an iIf2 j dj aJlUia WaiuU-WajiJEa. yiruj btr- 

irhiiri din wirijta-waniti yin* m«ij4ju Jct- 
►)ij[m.itin, dn *ntin Dfanrj-cijang: yiin£ di- 
Tieci AL KLLib Kbrlurn kunu, hLLi kamu te- 
LaJl niMiibivaj itlaJ XawLn nii^-cka. dtfipaji 
makiud nienLkahinya, 1hU1 dEn£*n rr.*!- 
iud b*T^unn din tidal: I pull) maijidikan.- 
nya punilik-ijUjidi*. BaiaJlJtlaipl yajflJi Ka- 
fir iciudah. berLman flidak rriEnrrimu bu- 
kuuiJi'jtiim [iburcj mill bapuiLali irnaL- 
Inriya dan la di haii akhbxt lerrnuuk 
arang-uiajig: merugj. 

WUDMU \ MA .\W FfA *' TA YAWJM. 

6. HiL QEHng-niirLg ytjig. beiiman. tpiuna 

kamu Jiendak m^npc rintari thjlar, rnaVn 
baiuMaJi rciukirnu daji Lan$in.ir.u umpai 
jEfKan titu, dan japuJah kcpakjou dan 
iTiasjlij ka.kimu jurnpil rttdgin fctJi.a 
maU kali, din jit* kamu Jlinnt maka 
rnjTidilah, din jiki kamu iak jl4^ \ acpu 
daLa.ni perjalanan jlLvu kemnaJi dun lrm- ",7- if- A\ -tjef- ^■■>-^'-.l 


v^O(^*? i f 


\V -r -,'? J J^ J j' ^A-'3 As^J XJ J^t^-* : ^ 


"M t*-ir*ri 
.W.^ 1 jjj t L^-jl_ ]99) Miksbdnyj t-'inutirif; tujj jlL djLibh TTicnurjr kf?uidnan yarn 'Jiprr:.'kh dui pijijaJaFiri pik^ 

in Tiinuriidin llhin-. dan ALih trntinK r.irtlih binalinj; buti Jar >-'*n linrriuj'-. 
400? Yiilu Ijiiiu n yanjj iitiru'i ap bin dang >>"»" «:iria^inn ,u uncukmu dan [idii daniiin ndttLlpus 

i:'.rJi hniiliihf llu 

4- C' - j - Mikcudnyi di w<jc:u i".(ltpukin huiiuri.j buu iLj dicbtil r.ini MbJi r t bi^jL pinti binatuiK 

t'.rijjr itu jj;ndni rnEn>;nj:kj. r i diviktu mcnrrHjn-. human. 
4^i l't Ada fim rTHPEilikin win:1a warn La yuy; mtzdiki. 
403 >. Mikxjdnya iak:1 yanu 'tidik tolrh krn* air. JUZ & 5. ALMAA-I1MH fHtPANCAU) in "■^- pal bua.ni. sir fkakm} aHu menycn(uh. J,c +J 
pfi^nifni^ n . I»L : J kirnu ridnk mnnrijVillf h 
jir, rnjka tw[tiy*rrurnlah dentin tj.ru||i 
yanp. biik I'berijh.): npulaii mu.kj.rnu dan 
Ui'.^irur.u Jcnjian LanaJi itu. Allah 'itlak 
hcndik inen>u1irj(in kariiu. LctapL Dia 
hendak rr,ci)nbi:£Mhi*[l kimu din jnr- 
nyemjiL.rmL an rii'mat-Nya SagLnMi. cii- 
piya kamii ber]>L.kur. " Dm m^ailih kamim Allah kdjadam.*! 
dan pcrjaniinn-N'yn*D^ j ynug trflih diDut- 
N>'| djengni kamu, JceLlki kirnu it, ear, ata- 
man: "Kami dtnnai dan kuru Li'alJ - . Dad 
rwTLikwalih lttpldi. Allah, V-ib njJKVhnyi 
Allah Malia HcnKCUaimL pi hn1"ir;mu} 

Kf.WAJIBAN BZRMKU ADfL DAN 

Jl-JVR. 

1) Flai Drang arang. yuig berirnin.. htnuji.- 
lah kaniu jadi Luang-aunt: yiru: ikItJu 
mLneuakVan ikeTrftfiasiJii kaiciia Ailili, 

rtitnjadL Mk*i dtnun adil. Ua.ri juijuiilih 
Stf|rali kali kebenLMTim'j terharlap ityi itii 
kiurri, men da rang kamu unluk heilaltu 
ddok ailL. Berlaki adillah, kaiena ajJil iLu 
kblli dfkbC kepfcdi 1ll(*a. Pan DtrtriK»Va- 
Ihh Lripid.i Allah, sciuti Flurry J Allih 
Mihi MrnpiUhji apa yang kamu. kerja- 
kan. 
V. Allah lelkh menj inj ikan kepada Drang 
nnng yarns bribnan dan hrmrnal sakh, 
IbaliuraJ uralLk :r. Ercka irtlpuneul dari 
pahzJa y inp b-rjai. 

10. Adipuii ilrlntorfliiE yanj iaflr dan men- 
dm ;iV. in ayat-ayaL Kami, rnereki :fx ada 
IjJi ptngham neraka. 

11. llai uienj-DranK jang Tir.unia:n. ingallah. 
kamu akan ru'inaC Allah lyanf dlbiiiikaji- 
Nya) hcviiiamLj. dl wikcu luit'j ki-ani 

hi- rmjkn.O hendak msnggf rakkan ".aT Ran nya, 
kcpadaniu (untuk hcrraisl l*!"*)-, "I* 1 * 
Allah m*niha:i linjan mtn>> dan Vanii 
Din Tn'j-jik^'jJJi kffadi Alla.il, din hanya 
kEpada, AJUtl iijiliU OCang-nnns jriu'inln 
Lru Karui hvrtJwpkkij.. 
J J , ^t^ ^^- F j- i fl ^ 


i< , ,kU , 1 , 


ji^^j^^^jj' 


-U4, 


&jL^sm r< i -- ^T-- 


•laii ■ ^-A^jlli^lf, ■i tf * i. t ^ ^ -- _- -j-i 6 <^iill 


d lHl. rtrlu-.yi: mrfn^trtTil' M-tnuzui j^m^u; i^hli 

■"rninyslytuhi". 
+U5J ftijjr-.jlaii n j fclah ptirjirdiiH ifein iri±ndin[if 

ikrukin *^kii, hii'ih "-iifhYHd-.fuh" le^ut; ubahjujian roifudriii ulih 
iin rYitiip.d:L ti >'abi dalarn kr&Ji kridun yirnj Ji- L'.M i. ALMAA-IJ3AH iHTDANGANJ JUi « FfrVUMUKAKA,*.' JAM1 PR4SETIA HLF.it 
OHAVC-ORAXG YAftVfit BAN SAMAM. 

12. Dm sequrgjjhnya Allah ttlaJl rnt^E 
ambit pEtjinjiaji fda:j) bird Isnil dan rc- 
L.ih KunL itlliJl rf-i antaTi rnecTlca 12 
uiUUC pemimpin dan AllaJi IrtiJiiniaJl 
"Swunapjiinya Aku. btltt.a tajim. h 
mnjguluiyii ]IKa kurin n-EnrLirilan shalaL 
ila.ll rTitTliJfia&Hii xakai jerta bccjinsiri J(C- 
pirli mjtuliasul-Ku. dan Kamu bantu 
rnenju dan KaiPil pinjumLin krpaila 
ALLaJi plPja.man ymig biik*^' j leiuqjullK- 
nyi Aku alan TriEiuihj.pui dOU-4Di4mu 
Dan Krjn*iubnyi. karon ikJ-n KumaiLk- 
tan kt dalim ui£a /»nj cnengilir iIl 
daliir.ny* iunjai-iLnjii. Maka bbj&nj;- 
iiifiS yang kafir di anLaramu i-t)i.i--1ih itn, 
seiiLnggulinyi La LcLuh ttFUflt djTi plan 
yajig lijnj]'\ I J. iTtLipLl kxrnta ni<c«Vi iruLa.lljytaj |in|i- 
11^4. Kami kutiik mereka dan Kami ladi- 
kan ha'i rnrreka ktrai riitir-aaDj M*reki 
mH merjliih pErkataan i'AJbJi'1 daii 
tEmpa1-Eampa:'nya* n7 ' l | . daai mecthji (Jfr- 

rwiial nudLupikaJi ^banian Jail a-pa •yani 
neceks lcUh. dipeiifieilkan Jenginayj. 
din. kgmii {MuKa.rnnndj jrriantLan akin 
ncLihj; kekliB.ru. tin dui miTEka krcuab 
icdikiE di mLira nier«I:a ' h'ajip InJtl Irei- 
khisna.), rnaVa. iV. saltan I ah mrrEka dan 
biiL-kgnLah meteha, 5rf.5UnKKUli.niya. Allah me- 
r.yukai nra^-nup?. yali* hf-ctnia. balk. 

La. Dan ili lnLua oranporinjj yaxi|! inehKata- 
la.lL: "iciutitxuhtya. jtaaiil Lru Hiintrviift 
rtasiinT', tit ytr& t*Lah Kami amtil pc; 

jnnjian rnereka, :E:api nerslca liErujijaji 
iziELapakan arhahagLan dazj apa jane 

iriccei.i itjah ilibtcj pciwftaian rt*ngaji- 
i",y q _ makfl Kami limbuftan di anlaTa 
ncrela permmubin dan kebenumi iarn- 
pti 'l\dzi kiajr,»r. Dan jcdalt Allah. aJcan 
nemViiiakan kepuda mejtka. apa yang 
seluJu mercka ksrjiiaji. 


L^_^Ai LI • ' '.. "■■" 
» ■ ,.: -■ '■■.■: s-Sr-k J ^+*- '^-n* .iJ: '^-* -^ 

y=i J j^i^li^*^ fe tife"! ^Pi^+J ^JLlL^i^-^ 


..-:,■ j © .i" .-^ 4 ■. ■ h 1 Mi.ksuar.vt ulah. nuR.1Jk1.nkar. har:a uncut me-numikar. kewajibo drnjEUi hi' 
40T|. JJikiudnvt: rr.ejobih ar:i 'cilj-cati. Liti^j 1 ! jiiu ■nEnarr.'bih din mrnj.jci.nii. L'lnc AN i» TUi fl 5. ALMAA-IUAb! IHlUANUAm :^i "■ ^- 15. rial AhLi KiTab, KxunggMhnya. Irish da- 
unt kcpadlnlu- Rahii Klriik. ir.riLKL*U<art 
Icejiadamj banyii dili ||j Al Kltib yiJlg 
tamii sembunyikiri, dan hanyak (puU 
yui^l 1 dibLarkannyB. Senjcigguhnya. '.tlth. 
JiIiil.e; kcvadaniu Lihayj. daii Allah, da.n 
KiUb yang mtrwrtnjskirr** 5 ],. 16. DraijiJi litab ilulnh AI^lK ncnurvjuki 
OcaTiK-CxHnj; yajig m«jigik'u Li Vcrcdhnn- 
Nyi Ice jUin ttJClima^uu Jan -IdcTigaTi 
kLiili itu pu|a) iiilij ffljfcn*rlu.*r.kan uitf**- 
Dranr itu dnri gelaji gulJtB kEpjn)*. caHaVa 
yang Irrani; b*ndcTj.n£ dengan wLrir.- 
^y±. daji inEnunjuki mercka. ke iaLan yarvg 

bum. 

37. SEiuivgpu.hn.vj. telah kaiirhh u rang ii:ang 
yah* brctad: '"Scsunffuliiiya AJLili J(u 
i-iUah Ai Mallti pUCCia. Ka:ya:li". Kdti- 
Icani^ti "M*kB sipaKah ijL^tirjtin) yuii 

danit mcnghalang-hjJangi kth.ind.ik 

AJLLh, lika Dha jiEndak rnem'hui^iilnn Al 
MaiJh puLera Maryani LLu bEKiLi iL-jnya 
dan itluruh ^ann-Granc. ran* Ik: Ida. ill 
rjumi KiEiiaanysi*" KfjiLnyain AUbK 
lain 1cctj.ji.iii langH dan humi dan .lTia 
yaxut J: run "an kriiuinva; Dia. rntfiiuipLi- 
kjR apa yartf dJit]ithsJtlil-N'>a. Dan 
Albli MiJii Kuaw aLai itfila Miuaru. 

IS. OcaElK-j3a.n^ TiTiudi dan Naiiim mr> 

naattfcaiv "Kami ini adaL*h inak-jrj'k 
•\l!ah dan ke-lcnih kckawK-Nya". KL a r^- 
ViTilih: "Maka mengajia ■'Vllih menyik 
xa kanu karena dL-ia daHir.u" 1 " IKjimj 
buVanlali anak-aiuV AJlah dui ktVjJlh- 
kc-katLhMiJ. KU|?i kimi iLiUlah ma- 
njxLa |biaui| dl jntar* rvin-f nrang yinj; 
dicLplikan-hya. Dii mcnf.ur.puni "Sagi 
iia.na yaiift dduhi:r.daJu>jra ddii inC- 
r.vlkU 1-Ltpa yaflK dikrhnldakl-Nja l^Ji' 
Kcpunyun AUah |ar. tci^^n luigu dan 
bra mi «ri > ap.i y *n.p ad a di an lira kriiiunya 
I] in kirpi-Jj Alliln-bh k^mbaJL i.s?i;aJa h- 
fliabi). 
]9. Hal Ahh Kltab, B!^n£H'|hnya teU»i 
daiaru?. Jcepada kjniu Uniil Kami, rr.cn 
jebdean iwari'al KitriLj VcpaiLirnii -ketika 
krpuLu: i.rjcngirirna.n) Tasul-zd.su I, agai 
taiiu "Ldii, nicnga.lu.an: Tidak dalaaig 
kepada. kanu biik SEDrnru; pemba^a 4&it ^J>.JJC\J^j & [£-y 


"jjy *ji' 


^ >^^^U^jJ(ji: ■•-j; 

40SI Cabiiyi rnakiudnyj Narii Muhar-imid ( a.w dan Kila'h mftkindnya.: .\J Quran. 1*2 5. ALMAAtDAH NimAVGANl suz « TyjritH gtmbira miupun leunm^ p^mbcn 
PEiDi.E.aUri''' S(fjnKKubh.vi CclaJi daluia 
fcepiiJaniu fniiitKiwa •bttiit guntui dan 
jitflib^ji p*(mf*t*B. AJU)i y*h* Kush, 
jtai fegila stinitD 

KEESdUAXAN HAA't&H VAHUDI Af£V- 
fA>ir; FERfNTAU VABf MU$A A.S. 
MEMASUKf PAI.ESTfJVA DAN AKIEAT 
NTA. 

2D. L'laji fUKallah). k«(lka MUM Talkie* ke- 
pada. tiumnyj.: ''Hn kjumlij. Lnfallah 
ni'mat AlbJi xLurnu It k tiki D-ia cntug;- 
anckaL naltmbi. ill nn J jiajr,U , iltul J^jadJ- 

lunKyi k&mu laanfe-iMinji menUta, 
d-in rljbwiUcfl-n-Nya kcpirUmii gpi yun£ 
be|um [>t|TJ.h riJberLlca-n-hryi Iccpidi k 
uringpiin di jjilaii urn at utr.it jru\g lam'" 

21. IrUi kiiimkii, mafuklah Ice 'inah sjd 
I'F'akitLnal yang Lt Lab dLLsnlLikaji Allah 
b»pmu* D? j. , dun JaUKiu'iLkJi kbfflU Lill V* 
b*lajt»JUi ttajtru «kuc IrEfUiis muwhj. 
miki tirriD menjadi r/nnj-orarig y*JV5 
mEiuEX 

22. Mk^ij. liwkiL*. "HaJ Mdia, s55ujlr(u1i- 
nyi <la}»m nEgcn iiu a4i orame-nTin^ 

ymg pkgih pcrLiia. seBjnpfuknyi kirn: 
ictiLkab CldsK iKaci PlMrtiilUdjnyfi K- 
ttdum rrirrclcii Ice Iuji diripiduiyu Jika. 
mcccka kt Luai durip-adan}!. pasti turn 
•ikiu hii ntipi konyi.' ' 

2J. fl-cxkicaiaJi dui ocsji* dl ultra ojctb- 
ntBtis >ar\E t#kut ifrepadi AJWO y*n& 
Allih trlih iriErnberi ni'rnit atai kcilua- 
r.yi: "Sprbulnh mcccln dentin irtClal'J: 

pUl^U EECbl^K (kufl) LlU, irtlkl bill VlRW 

memiJukuiy* nisc-iya kin-J Jkpn mc- 
rung. I>in Tianyi kEpuia Alla.li liEndak- 
nyi kairru bcr^aiaikkal jika liajtiu IiCjuii- 
benai <iin\i yuif; btrbiiift''. 

24. HtJtfca. htrka-a "'Ha: Must, tutu Stkali- 
wkaLi \vi4X akai smiusukinya Klu^ia- 
Urr.inya. (t|$gi mejck* Utfa d-i d»l«:TiIiyi 
kirscu i Lu peT5ila.l1 kunu h-irumn Tu- 
Kuirnu, dan iEcpEcangtih kunu btcdua. 
itSunjotuluiya kimL hfth>4 dllduk fnt- 
nanndj smii^B.'" 

'IjfcJU -TV 


+3*J. Wiksudni i tmLh Piksima iru ilLiiftiutj-i AJJili bi^L ki-jm Yihudi irluni mrrtVi :m»n iLui 
■i'll Xrpida AJhh. IUL t 5, ALMAA-tDAH I.HLPANCAN> 163 25. fiak&Ta Muu "I'd Tuhariku, aku tidik 
fflsngMaa I jcrc-1411 iliriJCH s«.iidLrl dm iau- 
rtifjkn Sth*h itn p^ihtinkh jjitiri 
karn; dengm rrinc; oranc y»nj fisLk ltu" 


It. Allih berfunin: 'l']ika d^mikLirO, miki 
miuTi^gulins-i iiEgeri ilu. diliuunklri aUS 
inc-irk* Stlaffia empsr puJuh tih"MH. i.scl*- 
rnj. itu) nc^lii akan H*Tputir]iu1aT LcchL- 
ngiiri.;i.r. di Tjurni (piduig Tnhj LVj. Maka 
jart^Ji]ih Kiinu btcKJlll tlltl iTii^TnikLr- 
kan nan'h) nranj^rijia; i-inj fauk Ltu." 1 

XA?Atf PEMBUNUtiAf* PfHTAMA DAN 
SF.SARNYa MAI.APF.TaKA aKTBaT PPM- 
SUNUHAN, 

27. Ctlllfci akirJah ktpadn nifcrta. iisah Xc- 
iIuj pulETj. Artam | Until | d.jn Qa'aUj FT1C- 
Tiiirut yujuj srbnuirni^a, xeliki leduinya 
intinptJlCmhihlUrl lUiTbaJl makn JLWtl- 
fth rUri uLih asnrsPM rlsn Tntieki 'v*i- 
dui i'FlibLli din 1:iLi> dJtEri.mi dui yuij 
lain (rjaliil'l. ]b becka'ji iTjabLlj . "Aku pu- 
ll m tfill» UH nil fall "". Bnkala HabLl. "Se- 
lusifiBuknyi Allah hanyp rr.tPJsriTiJ [ka[- 
bia? liiri aiajig.-Driqg j-anj bertakwa'" 

2H. ''SjTiepjh kiliu kim-j rriErjriTrakkin 
MnflBjiRHs kcpkdaku unCuk ir.rmtiu nuh- 
Ini, iku getjlj-lfj.Li tickle aka^ mertEJJftlak;- 
kir. tirigjnku. 'kepjdinij untiik rren 
buiiuhrnu .Seainfpjhnyi aku takut kt 
P*4-3 Allah, lilhajl Mm stkalian a]nm." 

29. "SefUniftMUnyi ikj intdn. i^ai kanm kcna- 
hiiL dsnjir. (nucmbnwa) toil (mtrrv- 
bunuhj ku dan dr.iamu leridirL, mnka ki- 
mu akan lnrmadi p^nglhLini n:iiJ.i, dan 
yaJl^. dcrlilldnd LTuLili pemaalisan bugi 

arinj-yfanji vans nHni '" 

^^? I'll*' .'■''^""l 3"^' 'ill ' 

^ V^-I'l-JJ-M!! 30. MaXa Jiiwa naftj Qibi] nncnjajJikanjiya 
mtnamasp n:.udaTi n'*nbun.yH iLU-Jaii- 
nya Kfia'n ilii dibjTiLhny*.lJ.h. maka jodL- 
liJi ii leoriqg di antaii a:an;-oruig J-nnj 

mngL jli^ia^^-l JiSj^^-jj j4j^iJ^ia> S^-»i o^r^** J]. Knnudifln Allah mtray-Jiun seilai Iwj- 
^jjijg fif^k mrn^pab-paii di "bunU. i;nci>k 
numperlihalluii kipudaJlyi I'LJ* h^lj Sign 
A1HU dift ichirusny* nrnipj buck art J'5 A^'i i ipi »>J'X 1 -i* i J ^-jy. ]G4 5. AL MAAdBAH (HtDANGAS") Hi. •:> miyal M.udiranyi/'" 5 ) Berkita Qabil: 
"'A-duhai cclikj iiu, ~mrnji.pi ukti tidak 
Tnirr.pu bEibunr super L Ljiji'ik ftafiiik i^L, 
liJu iiu diual ■m-cHgyhiirlcjn rr.iyiL niu- 
da^aku l n. i T ' " Vircrii itu jadildli die xc- 
OjJing. d: an Lira 'nra-np-urAnj yanii 11;*- 
nvcul. 
32. OLbIi fem-siia rtu Kami ten pkun (main liu- 
killl.) bURL Rani I trail, lajiwa: 'dhz\i:ik- 
cLapa yin-j rntmHijinuli seating ff.tP n-sis 
hukan kuunu Drai'a M- iiTicmhLriuhf 
ura:lK laiil*- 1 ] i , i'U'ii HLkar. kircr.i mKrn- 
^ i.i A r fcerii£iki.iL di. mjka tjmi. maka st- 
akanakjn du 1rhK DiEmbu-fluh. rillJiUHJ 
•wlnrutayi'*- 1 - 2 ') . [Jail bailPiJJiipH )'aqe 
■nwraclilUJa k.*hidi±pau sewing nanusuL, 
iii-it-i Kolih-ojih dii "eUIi ir.t mcUhaia 
kC'ildu-pRn rnanusia -cemiiinya. Dui it- 
y:i ngg'jjinj- a ttlih dalajip 1-tpa.da irittckl 
tuuI-tbiuL Kiol dtriitan (rflfiJnlinwi) 
AdfTHrlrin-fc.tlCrinjia'n yan^ jelai. V*rmu 
dun binyak di aritira -rnerEka Miuduii 
Jed 1 ' ' :1 | cu pg-jLi Ji-iungE; jh mitkjrjpiui bad! 
daJim berbuiL kEmaihajl dl ffluka Ugmi. 

i/£/AUM If/f^tM/ 1 Pf-RUSLW DAS PfA'GA- 

CAVKEAMAKAK. 
J J. fEsunEpinnyj p+n-ihilyiJTi tEnhadip 

■3ranj!-j:j.n ,, j yajig mem peanut Allih dirt 

KaiuL-Nya 4daji rmttr.hiit faruM-lan di 
-ttjjCB ■nu.rnL. hir.yiliri mcr^Ya dibunuh 
alaj ihiaLib, siliu iJJpL-[ijrlK I art carl dan 
kfikl mmfcl deng^n |>ej-|.ii"ib-il bahk-* ' * ) . 
nlaj dill Liang dm -ncEen (tEnrpai ki- 
dk.iu.rjiya'1 Yarus demiklan Jlu (iCtiajjaj) 
■nja.M jurrml'iuiflii unlul aic] ska di dunis, 
dan di jkhuit rne:eka. bc-rolEh xikiaan 
yaqj Iiedt, 


*^i , *-■>- ■» *■-; t_- ■ p-- ■-- ■jf- _ "'i .-■ 


£>.< ^'J^3 


3*. kscuaLi DiBE^.d-rarig jjjng tiiitat |di an- 
Lui merrkal kdeLutt. lamu dipj.1 rnengLi- 
U] i'r'il*Ji:in|jkapj nuiElti; mA.q 'k-Ftihun- ^^cJj4^i^^i^ ■* LUj. liL^ih.unL dari iyac mi bjih*j m^r.jsu luny-ik -puki ni^ij.yrihil ptl-^ »ian Jti i <j-n >1ir }xn$in 
irjrar.-H-Ran Himeunbil j:.j|jr»n din yirt .tbih K'Tidah lLnr^Jc-ara ti p<r.jfjliu.jr j - j i,.-< 

■*■ I L j Y)'m ni?i7.'5u nu i i;ran-i bukui kiitni l; nhiii'Ti. 

417'. Kiifcn-n ini iu c.inlah mniEtri'Li Lini Jiriil laji. Hljpruji niinftnii r^j-'iud-ji leluiLhKvx Al'ih 
ir.-r-nind an tihwa -irmbur.jh. hstomtj itu i-diln -K-bjcn rrit.iibjPLh n-jfuu-j 14' jiu'ihj i. 
kiiriii >rf-\t. iujnnE iiu adalah iifjiol-j maiy-iika - : dan kjrrnii mennunu'-i uu-n'inf licijiij 

jii/m r-ir-iihjri_li Ie r| .ipiimnyi. 

■+1 3-S*- lili'n i^idd^h krdgiz.riEim HiniLinpnrtii'Bii kirlccanitin jinp njala. 

414;< Mjk-,jdriy^ ijkh irr-ni-uinp impjT kinan -Jin ki>.; «.i:::djn kalau mrlitukui ksjiharin Kkali 
lij.' injk J dip: - ! 1 :!:!^. ijr.j;n-. L'i> Hm '■.•■l-i Vinan. JUZ * 5. ALMA AID AH (HLUANUAM) 163 Ibli bah^iiinyi Allah Mjhi P*njunpini 
)i£i M ihi FEnyxying. 
35 |[ii DTing-uranj }'*o& hEcunan, hEi- 
taXwiIaJi Xjtpada Allah dan c*ji]th |Uan 
yanE men.deKa.T'^n dira k.epid*-N_va. S*n 
(leTjihidliJi pidi jalanNy-i, ui'p.i.yj kamu 
m^ndapal keberunlunpan. 36. Sciujitt.'jDn> I <0[ang-r*Tip£ >-»r-E kaclr «- 
klliayi ir-^rck* rr.tmpur.yii ipa jfipj di- 
ll. ii'i- 1 mi tt\\LnLhr.yi daji itie mpunyai j/jhe, 
«binyilc lVj i.pLlaj Unruk. irtrueliUi dill 
mECEka dEii^ui Ira dan mb iiiri kwrrii;. 
r.Lkaya (lebUSan ilJ> tidik ikan dherimi 
d4ri nvr-reK"-! dan mtTEki 'necaLeh iiil 
yar.j pEdiln. 

ST. Mtrtk* ingin Ice luir lui nerilu. ■.■.■!■ 

naL Tr.rrrka lakabkab tl.daK d,lplt 1" ]u.|T 

da; l^'llfiyJ. H-in mtrcki herDleh aiab 
yujijj JceVaJ. | *■* jf - -|^ ; . Air 3S. LakiLi).] yui^; manL'tiri. dan pei*mpuui 

yang. mericim. pecanilah isniaa ktJuB- 
nyj. i irbapaij pemniliian hagl apa yang 
irctccka Vcnakan dan Jib ago; likttan Jul 
All**-, rj^n Allah Mil 1 .! Ttikaa Li*i 
Vfah.1 Rijikcarii 

3 3. Malta 'nirungMipi ber'jubat | di intin 
piiiLuii-penn;:; iEu./ Ksudah mrKk/jjnan 
fctiahacan i1w dm JricmpetbiiJu diti, maka 
fEiiatyjEulmyQ vliah m«iErirna Uubst- 
nyi .Serung^njhnyi AlLih Mahi Pet£- 
■iinpun lap] Hjl'ia LVn.ya.yanE.. 

4(1. T:dakknh Ttunu Laliu. kiui^ejjujuivi 
AlJthlih >'klU iT.tni^ltnyai kftilaan 
lanpl din burnl, dixikvi-NyR iiapf yang 
dikrluiidakL-Nya dan du.rr.pj-n j.Mv i bjji 
sla-ja iahE dlkehundiXi-Nyi.. Dan, Allah 
.Mill* KlUH Blal- SCfca-a. KUiV.I. 

PENGWGKaRaS ORaVG-CMaSG YAHVDI 
TF.RifAfiAP IfVKfJMJIl'KL'M TaL'RAT OAff 
KFHARUSA.V W£.WUTL-SKAS PFRKARA 
Mt'iWJtl'T HUX.LM 1CA,H'C DITURIWKAM 
ALLAH. 

4L. Hai RaSuL, janganlall KendUcnya klliHt Hj- 
lEdinkon ralEh rrinj-ocnyif yang linn- 
ctca imt mpcrbhillinj t-; kj.rc-j.nnya , 
;-■■■ i' i an'a:.' l: jiv-mlli; yti.n i-ir- 
r.jiLakir dsngin. muLul n;.ErEk|- ''Kami 
TfLili bcibnui"'. paJabil IliTl miirloi bs- '<l-*y jjU^Ju IjJlUjj ijLUVi 3^ H*** 1 ^ S*^^ J'S ^'^o** 


!l-,<C cri ivy *U^i>^ ^^^Jl 'J 
-^^-^ J^^^ u ^ 


lib S A L M A A I D A] I (1 r ;d ANG AN ) iVt $ ■ '■ *3„ 43. lum beri rr rf.r.; d»n {jygil Ji »nwa 
L'ran.5'j:j.iif; Yajicdi. (Oranga:un^ Ya 

hudi itu J HiTut wki tiwrHtnfctf jIkji?*- 
h'trili'i honing- ' 1 j, din j-nit culci men 
iIffvku perkalLuiprrkitaan u:anK lair* 
ysiyt btlun ?c:nBN daunj! Itcpada- 

hl'I' j ; meirxa irniL^baJi*^ ] pcrka'aiui- 
pcrkir H in (]*Uja(l dai: Li.:ripar-i.fin-ja[- 
nyt, Mmku. mtr-ga [ik^r.: "" I ilcn flitM/i- 
kir. in: (yani; tuda.'h dircibah. ?nbah tilth, 
necdjcu'i k^pada kajnu, nujca -rr:rr.iljh 
diiL iLna kair.d dibrri >LOf bukan ir.i. 
n*k» hiM-fJtilih" Ha:anR2Jlpl yirig 
Allah nenEhEndiki V-ijniraTinyi. -njika 
srksL-kaJi kamu UdaX ajdn rriariipU iTlC- 
n.;-iik u$uj.1ii pur. (y.rai liLir^:- dirlpa 
da A'lLa^. Hi.':rka Ati adaLa.li ijcan^-j: ni(.' 
y*ni A Llli Ud-tk lirtidak mtnlu.di.a?i kirl 
ritrcha. MiiltKa he cm If, krkjnaan di du- 
IU1 liul ai akh.La.L inctcka IkegIfIl iiksuaji 
v3nt t-tlit. 

Mc:eka ilii adalih Drang q:jj\£ ving hj- 
ki it'CMdCiUaJ I'tn'a buk-iKig, buiyak or 
mikin ^mt Jimin^LBs _ j^t rii':: rVa 
mranp Yihudi) dstiri (cc^fuJjunii (ilmuV 
mErmnLi pu.tii.snn), naka nuruikaiUh 
Iprrkira hul d-i a titan, rnertki, ilriL beT- 
i:i_L''iulih ilul mcce/a; jLki kamu b-rrpa- 
fclg dari rnsTtk.* mat* ntreka 1ldaJ( ilafl 
number!, rnL.Dk.ara: V:pidjTnu !.e.tki:(ii.r 
Dill |jka yarn.i inrniui j;j.aji prrkira 
m«TEki, ir-jlj putu.tkin.Jsh [pt&Vb HU) 
di an'.aii mertka. dtnEan idiL, stsL.r.E.Eiih 
aya Allah iMCnyukaJ DiaAi-otiLnE jbde 
adil. 

Dap LiapaunanikiJi mErtkA rilCfiKaiiiika" 
nu nenj.idi Jiakun inureka, padihal rr.rrt- 
ka. znimpu-nyai Ul-tai >arjq JL dalarr.n.yj 
I'ida) iwkJir Allah, kemud^n m*Jtka bfcr- 
pjlina w-idah II j (dari pjl-jsinniu;.' Pui 
me/Eki luneEuh-^niKJful: nukin n-anp 
yif\K lit: iraan ** l*'*' ^t **+ V, ^ £ ** ■: : 


Jf ' It ^- ■*> " r -L", - 1 l f *f-3i 1 * £ " 

I -- -r »^ J j- y ■tljj. MaV.^udn>i a'ah ornp V ih>Ui i-i»i ^uki mnnicn^r pnk jinji-.-priEiion pcnd^ii ^itirti s^inj 

-•■'"h'TiE. Ml ,iii an - ? I V^ka I - -Cnd^r^ai j;:rrka J a.J.Ti-prrk^|a«.ii Snbi M u 'ij -in — li il 1 A.W ilflluk dj 
X ill |id lLiii Lup^iiln |irnilirla.fwr.ji-rj i1jn t jWI Tik JWiin lliin-ka ilili.11 £111 t inE :idlk I'JJUr 

4lri Mik^udn>i ni'irki j :ni.r quia n'.«^dc:n^aj p«:kj:tan f'CkJijin prmimpin pemLm^in merrka 
r jri|, t-.ihonfi j.jng fatlu.Ti pc-rnih bcr:iiru drnRin habi Muimru i.i ».. kirrna un[i1 iff -■■■.! 
krpvJi brlinu, i4au amiL sjka Tirnilfri*rk:n Fcrka'ainTvrLi'a^n *lmtn UuTiinnnid Li ■* 
ii-iiiik ilMnpaikn UKari LiiJak ?h; jr krpuJi Liwuiiiwirti'.p :cr«:iu: 

4iii L*Hn»i*aT. + IM: SeptiTi ta*n( in^^Ltn din jUraftimva- ]'JZ (■■ s al ma a iriAH mJUAycANi iw 44. SdulHUPJtinj'l Kj.pu tt|*h mennrunkm 
Kiti'h Tj.u.rat dii daJxninya, i.iJa.? yrLujruV 
daji LJiiya (rulS tfieflCSaJujfj). yir?- de- 
lutaii Kiwb ilM dLjiufuikan pETkira aranE- 
j-linj Ynhudi aLsri aibi-iubl yj.n# inr- 
ny-ErnJi Jul kCpada A]La.Tl. Cdeh '"irarir,- 
Lsjitie slam mcitti dan pendEti-p«idE:i 

m^[Eka, dijeebihkm merria. dlp-rji^.cah- 
kim numcliluTi ti[at>-lJC*U Allflh din 
mEreka jf.cajfldL wk" terhidipnya. KarK- 
118 itu jan.Ei.nlah kaou. "Jikut ktpada 
man mi a (kLipi'l "akv ClaJi h-ClM-d? Km, 
Dan jaqgznlah kaji'll mCFukar jvit-ayai- 
Ku dCnfiaa JlfllfJJ yin£ tedikLt. Birajii- 
)iafj yang lidilt mErnuly&an mmuuL 
apa yazig ditjmnkan ALIall, :nala fllCJ^k* 
Llj adilah u:a.iiy -wanx yarln fcaJLT 

-!■■ Dan Kami LeLJi Tn La.pb.au CtiliadaJ m«4- 
ki 4L JaLairMiyi (A; [a-Uat) biJiiiauirya 
|iwa (ilbsln) vjEupbji iLwa, mala, denEan 
nialJ. Jiidjng. dengm KLdu.n.q, rcLLnj;! it- 
r.pari tilingi, ejei J1ruja.11 llu, dirt L i ' "fc =d - 
luki IpiiTi'l ada kitLTiLya. Baillifi^iapl 
yang mrlcpukan vhak iJiai/ riji, n"»ki 
rnElspiikar. liak jfu (iKlCHIldl) jmtie'huis 
desa nagutya.. BaiauHSjaLV tidii me 
□iuiuJj(aJ ptrt-iri mwJrJt h^h yuig dL- 
"'jEu3ki.r. Alllh. n'aki TTierEki iEu ldaJih 
ocaLlK-siint yinj laLim. 4<j, Dan KimL um5Kd.11 jejai me:C]ia I.IUt"i- 
nih: EajiL liria'Lj dciiuajl 'lii puteii 
Maryain, menilnjilaJIkaJI kJlab >aqg «- 
bclunilira. jviitu: 'tautlt. Dm KimL Iciih. 
rn;:ilt:«LkBr. xepadinyi Kitab [njfl k- 
ijir.r; ,ii dilaranya i.ada'i pg'unjuk din ta- 
hp.j-» i.vanf niriitf rarfil, dm infnltiCJl*:- 
kin kLLit yaxi.c irhtH.-iVi'^i. yih'J Kitab 
]±uca". l>iri ihtr.jBdi jicijiijjk lerti peru;- 
ajifan iir-tuk nranj onjig yajig be:- 
Hkwi, 

47 IXC hen-ilVJul'- oranE ^iTinaj penjLkH [n- 
jiL. mfmuluskan perkica niEiiu:ul Sfla 
■yanE di1j:-jiikan ALIah dl dilamnya* L g j ■ 
Uacajlriiipa 1ia«k incmuHj*iciii purkaia 


!,*-. if. - i *r It' j^ ■■ HYw pij>iiL -"■ p j-^T'-" "^7" J Ut'l7 ' i ■< 1 flJpf'tK.I , r > - 

Mlj. F:fi(iKHt p<n(iku1 ]r.]il ii'j dihimikui m<riu1«^an pM-k^u 1 -.(Jiuiiir ifii KPIf dnv[L)j^|{iii ^llah 
dii1.3mln.1il iiu. uivipji jttpadj Tnasi dily rn-'i m Ahju'jji. JAB 3. ALMAA-1I>AH<H[DANCAN> JUZ 6 mfnurui apa ynnj diruomkin Allah, 
maka cnrirti ilu idiJnh ciac\E.--jiaii£ yans : ' ^Sj<-!^ i : *B. Bxn hitni telih tururtaii ltEpadamu 41 
(Jur'i.n if-njiin mcnibiwi kebcmnn, 
m«mbnrH.[Han ipti ySJW ttbtlumnyi. 
ya:iu kicBbOutib [yanj dtturunkan. ie- 
1ns]iJ rr.pyj.) dan b**u ■jjian* 2 ') IctIukLi'p 
fcitabkLtab vuip Ikin iln; maka puCui- 
ImliX fKdcua rntttka itiCTiucu-r ipn yuist 
Allafi lUEMIuUn dtn janftDlah tamu 
rnengLkuti hi»i Tiifsu rriccclta dentin mi- 
TiinSjilkixi trbenuirt jifit ttlftfi daUni 
kcpadim-j . Unruk uap-lup ujiut ii inti- 
ri timO^^a-j _ Kiiiij bttikui itunn dan j H - 
l»n y*m termt Stkiranyh Allah, mena- 

tltn-dikL, nkjz»yi timu dLjadikan-Kya 
|atu umil {ujj.>, lELipi Alb.li In; n Jit 
rncnguj: >.irnu Lcrbbiiip p<in.l'CTUiii-K> a 
k*padajrtu, mill tKtLOinbB-LtrfrllaJin lw:- 
biitr kcbaJLtui Hinya ktpada Allali-Jah 
ktmbali limn wmHSJiya ULu djibtn'tahu 
kin-Ny*. tcpiiimu a.pa >nn£ tclan kinu 
prrielinhkin j.lu, 

4!?. din IwrnUklllh karnu. nnEmutuikni -per- 
lean dl antica. rneicki mcnunit apt yuig 
dilururiijii AlLLh. din jinpinlah kariiU 
minpkuU h*.wa jiiliu dLfltlu. Dan fcer- 
haii-fiaiilah kimu ftrtuiiF m=[eki h w- 
jia>'B meTtki tidjk rne-Tnalingjcjn kunu 
dari nliahifn.il apa yajig; tebrfi dJrijcijn- 
kan Allan KepudaiiiU .Hka Jliftffcli bftrpi- 
CiriK |.4iri hiiJtum ying lelaK ditiLnirJrjiTi 
AJl*h) L mall kiLahuilaji tali** ic- 
lunugulirtyi AJlUi jHcntJitndaki aken mc- 
nimpikan. rrnLshibBh kepadi me"Vi dl- 
i-hi'bVaTi Mbatiapudi drjinlrjri mateka. 
Dan HHJiiKKUihnn itl) ally akin PlatmiH 
idailll or!J1g-iH*nj yan£ :"a.fik 

5Q. Apafcih ihukum JahUivah ymtig rnciriui ke- 
huidiki., daii (hUk.Unl J llapaklh y4Itt l«- 
bib balk lifcii^adi i.h.iiltuFTi^ Allsli 'frafi 

■ L.* -■ i.. .'. .41 ^ ^h^jij^W^^Mi 430). 0:mjt >-in(: Udak mfniuruik in ptrlciFi. ipcriuni i huk^m Allah *<\i lifa rnuani : 

a. karma bencL din iEukiniyj fc«F JdJ lukLm AIIj^. uun B ^mi win^iam iru kafu iij'jt 41 w- 
r«L aI Ku-idah]. b. Vuitil miruTuc Mwj nilij djr. mtiufikjr'i nr|.ftf [fin rinnarrak?" ralim 
ii\f*i 1$ lu lit ,\\ "Haudih I. r kaiini faiik Kbi^iinurj ditu njul ulth a<,ti 47 Ju lac ml. 

+J]J MikciidJtyi AI Qur'Ln aUilah jk"nn untult rntn.tittuk.in berur lidalcn ki jj-ji-jvii >tn( diluniji- 
tir, dalam ici:tb-ki[p,Ti j p^p ^'brhin-inr-L 

iI2j Mitruiripj iimjc N'i'rii Uuliininki ki.w. dan umalunut jit* Kb^jjninvi. H'7. f: 5 ALMAA-IDAE3 (HEDANGASO 169 DU.ARANG BFRTEMA.W AfCPtAR DE- 
SCAN ORANiiORASC YAHUDf DAS 
SA&RANt BAN AKfSAT MELANUfiARS'YA. 

3 1. Hil (jrtrtK-uculg yanj l-nlmui, jarujinlah. 
kimn rnenjtimbU cunj-L zii\f YJiudi din 
Niirini menjadi p*rT>imjj[n-p(iYiijn(>iri(niUj; 
sclahagiaTi neufcj arlnlaji perrii.Tr. pin ligg.i 
prtjahiipLJTi rang lain. Earajigxiapi di uilari 
feiitlU jr.r;il£kinbil mnrti merijaJj pe- 
mLrnp-Ln, rillk? KiUrtttulmya ocang lLu 
SEnnajnt rjokwigpn mereka. SciUnjJu^hns-i 
AJah tidik m«nrieri pEtunjuk kftpidl 
uraAg -urang yajip ialim. 

S2. Maki KairliJ afcafl milUnal oranfr-ajanj 
yang, ada pcnyakit datim Jiirlfiya (ocarut- 
rsrir^ muTufik) bcrnieTI mendeklti 
rnrceka (YaJiudL dan NairaniJ, k[B)b twj- 
till "Kllhl Cakijr ikan incrvdipiL ben- 
citu 1 '. M-Jdih-mudillili Allah ikafl iriftJl- 
dalan^kjui kerne Ran* in Ik'pjdj Rjajj. 
NVh). l r ali seiilaLu Htp-jUsiu diri sis: 
N>i Mill kareni tfg. jntrcka nitiUtdl 
intny'ial berbadxp api yang merekl rj- 
IiBilli; Lii 4aJa-ii liij iiicick*. 

S3 Drrn orang-nring yir\g herunui at ill tr.t- 
nratikan "Inikah Diang r.ranf yang her- 
?j]npa]i lunruuh-iunpraLh. den^an oima 
Aii*h, taJ***Fsnyi jiwjtki btnaj-brnit 

rjejerLa lumu?' 1 ft u 14k bLna$ilj}| *?3»l« 
anial mccelu.. lain rncreka runjidi DTaruj 
OEallf! yifit ititcUnL 


I^*f -"'-'' "i-f* - - 1 " r " ' \ -* 


S*. Hai nrang-aTiTig yang hcunBH, iJalinfc- 
1ia.p1 di uiLara iiTr.u yarxg mjTtid. dari 
apainaiiya. maka kelah Allah, altar. rn<n- 
duaniikin wiLi'j kium yanjt Allah cti«i- 
cLnni n-ErEta dan rnErekapun jntnarvui- 
Myi. "iing bcTsikap Lernak Icrr-h-ul Cer 
hiilap ncajip yuif md' , rniii. ymj; turnikip 
k-flSi KjlliJay •jrang-L-rir^; luiTiz , 1-1115 
btrjihld di. jaLiri AlliJi. din /arte IJillt 
:ikut k-pjdi uilmn nrin£ yaivi suti 
mEDLEla. Itnlah Virunii Allah.. dibnrJcan. 
Nya k'jpada liapa vara; dJceritudaki Nya.. 
dan Allil- Maha Luis ipEmbeciin-Nya? 
lifij Kaha MtrwtranuL 

15. SciJiigEuhn.s'j. pHjioL.jTip kamu hnrij/alah 
■MLall, KiSUl-Nya, daji -aTajig-Dcang yang 
IjerimsTi. ynn.|, mendiisjcirl 1-lidJn dan mr- 
niiniikan iskaC. u[«K3 Tltrekl rund.iit 
^Icpada Allah). 

170 j AL MAA-lhAH fHIIUNGAK) J'.V h JG Han harangjiipa rner.garn^LI AIIjIi Ra- 
sl.1 Nya dj.r. LTirvq'jLant: jam bcrnr-in. 
merijadi (XfioLonenyi, maka «s-nngjnh- 
nyi [wnjik'jl ligami^ A.llah fllJ J itjkh 
Vir..r pal": :ikiijiil 

$7. Ha i fl if flag -a Ting yir.j bc-imai, jjngrinLih. 
kirr.u ner.tinibLl iadi. p-; ir_i:n pui rnu . Orai'iK- 
raan*. yang mEmtwar aKainanTU nil binh 
fjrkin dan permamaTi . CvaituJ d| BiHara 
ora.P£'£inuiE yang, telah dibcri LLtab 14- 
hilumTnj, din ucanu-diiiy Kanij fcilu 
(acanp-Oriil* rrtuiyrlfc) Dan bcrtakwallh- 
Iccpada Allah }\kt kamu hetok-betuL arang- 
oraeifi ysjig terinmn. 

5 8 Dili ipatib kamu mfinyficti [ni«tka> UJ1- 
n_k lni«nm-::iiii!J itrn^ahj- »r-£. ™*reki, 
ni<ii\ja.dlk*ndlya lVH-ih tjiVan din per- 
niauun. Yang rktrriiicu.ni itu adilah kurrtt 
-nerckn ncr.ac-bcn.il jmum vanj; LiJik rihi.- 
nuirp-ir.^unij.a:! i>.aJ. 

3 4. XilakirJah "tia: AhIL hjtab. ajakah 
kamd r:i'.-ii-inda-''c kami !aiaK„ h4[*yi k»F" 
Tajin- kami berinnan kcpadi aIIjji, V-- 
pai* »P-J !• ir.j diljrunkan iccpada kj'iii 
dan k«p id j apa yan§ djludjnkarl £t- 
Ipehnnnyi. Kdanp xcbanyaklh JL ir.nra 
kanrj lwiuE-beMT orun£tfsapfi yani ft- 
ilk?". 

SO K.aTaka:'ila.li . "Apakd.li *ka.n ai^ >.n:iU- 
fcjn kipj.danij :en:jT>(> crinj.nrpnE ya.ng 
lebih hi_ - jk nizm'n.iLnanr.;, i riiri lorunr 
•mr.f. JuiVi :Lu di iim AlLa:i, vii'^ ucanj;- 
win^. y H n K dvJdKiiV.i dm ijir-uV*! Allah. 
Hi inLira nerejca i'adi| ymp dijadikan ke- 
ri dan babi' 124 ) Jan I lj rin.i; yanij) nt- 
jiycniriaii ihagJiu.1?". Mejtka itv IdbiH tm- 
ruk <empi:niya. dUn leb/ih (e rosea; I dari ja< 
Ian pany liLrui. 1 ^,-x TO /f ---.-r 1— -- -.1. -jAI . .r _ U,..j 


t'r.i '» ^i^SJ !^jj^J[j**j 4^t lI— ifj 4^ |- AuJ £1, Dan apibiLi ucaiiii-ii-jui/; ITanurti aia.i 
li »i'jlik:i iJriirjs ke^ndanu i >\.;i.:.i nc 
P4*t*]tjfiv: "KilHJ IcJlhi bepman", pada- 
liaj rn«:«kj. datan; kepada if.jnu dni^in 
k^kaJiiannya dan irii'rcka pni;i idRIIfitdj 
kifflii) dcriean kek*fLriPiTi.VB Ipula); dan 
Allah Icbili mcn£E*Atiiii apa yajig. mtielci 
temhunj ikin. 


423J. Vailu- Oruutdiiing >inj mtniidikin AlHh. Rt4Ml-N^ 3 d4H fnaHE"id^; > J>"^ tKrin-jn urbaKU 

prriofcinsnvi. 
<!■*!. Yar« dinusud di lini Ldlah' orjfr.i. nr*n/; Vahmdi yini; mclspn^i^r kchiirrniian h4ii iibtu rlihil 

d)-i" 6 5 v>T4". \\ biqujl" din ml .i^i JUZ 6 5. AL.VlAA-[DfcH IEJIUASCaNJ 1T| 6 2 Dan iairu akan neLiha: k ;h»n vita n liic 
■'■•trfka ruranc.ar.ani! 'c' j.h jdi i |-*r«!fL- _ j 
n-ftmbnir djosa. prrruu; j''ian Jan ir.rrii 
kan ytnz hajam*^ j . ^■*j[lflK | j]ir*iji inal 
buruk apa van^ mcreka 1«lak ksrj.ik:in mi 

61 MEr^api nrini;-o:anj! iklf, ni«/rta, p«:i- 
de la. pcr.dcta jn^pskB tldak -nclajaiiK inL- 
irta. mengucapkan perVj^^r. hshurv; dan 
■rtmakan yarxj ^laram!. SciLivjiii hnya 
a'lill tjiak apa virg. t:ln!n mtri-kj k*rjis- 
kan Lrij-. 
KfcTJJA'A'v Jtlj(*f TfRHADAP ORANC- 
QR4/VG YAHVDl. 

64. Oran^-flfjiHj YaJiudL berta'j ' h tjn^4il 
AlLih rerbtltnuji-j*!* j ", sthdarnya U- 
nuan merEkalali yarj cfitieknj«u flI7 j. daji 
mcrf-ki.Uk yan.5 dLlznal rii^t'oa&fclir'i apa 
yan$ nEiih nsicla ka.Lika.n i1j. fl id a k 
drmliianj, TEtapi kudl-a-dUa Linjcan Vllah 
!f;thuki; D:a mEnaflfdhkan wrbiLiaijriirLi 
Dia kerwndiks. Dan Al CJui'ir. ying rt> 
tu.rur.'kjji kcp^im (Ur: luhiTimu sjhe- 
fc.ih-Min^Eiili aka-i menani'baii kt 
JUfhakain dan kekafiraii ha^i 1c;baJlKak- 
aji di anTara mErcjca. Uarl Kur.i l«lik lirr- 
T)ULkan F^rmuiuiKin da^i ktbtPLian di 
-n',a:? niurka. tirnpii ban Jtiirial. 5c [lap 
merefca >'i i c -'i :■■ aiii k j ti ifA i^j'-ft 1Pj.ui , 
Allah n- trijii3ii v ikanny i dan rnirtk> '■jtl ■ 
buiL iErjuian .ii i^t-ba bjrrJ dan Allih 
■Jdak mrnj/ukai frrini-oraru; yang ir.Em- 
I.\U1 ktriiiakan. 

£3. Din jekiiJTiya Ahb FtiEab beriniin din 
Itt-c'ak^'i. 1eti1 jkh Kirm r^tup i'hapiii} ke- 
IJjjriin-ktsiLaJian mErcka din imLukk 
Kami ninsukkirt meicka Ice dijafn ^j:ri 
Sjrpa yang p«nLh kfjuVialm. 


rl 


66. Uiri ickj^jiya ner«Va injnjjrj!n-i;u ngfj^i 
m*Tij aj ank jjn iSukniriJ Taiirat, L^iil dfen 
[Al O-JT'Hnl yanrj dltuiutlkid kcp*da me. 
:ska dan ru.runnyj. niwsya rnfcrtki. aKaji 
mErUlapil makanar. dari nas nciiJca dan ^fej^5^^i>^^ -IJJJ Dim ni:|4IS. 

426 1 Miti.jilnyu lj|jIi t.ifcu. 

42 Tj. Kilin'jn-j^iiiiM': ^.i iJikn Lurjkandaii ^llah >rhadap on njc-urani; Yihuii H-;jarti bifiM-a merf 
kj tlan :r:rri£l±ng£--i di riinih ktl."Ji^n hvTE'i-tinait U-p ^liTna di 'Jynia dan ikin lisiku d: 
n/in ::fc^nju n^rui dj akhuac k<Ltk m i. ALMAA-1UAJUH]DASGAM JUZ £ did: ti*ah Joks min*/") . 1>] uitua 
mcTEka idi jjrkn.ciji yinj perierj.uhar J. 
Din alariEkah hiinjkr,i'i Dpi pang diln rjyknn 
dIsJi Xcbanynkari m-FTHtn. 

JCFPM-ffffJA' B^W£L7££^jy S.A.V, MENYAM- 
PAlKAS AGAMA. 

6T. Hal Kiiiul, fijnpLikanlari apa j.-»ng di- 
turunkan ktpnJ4mii JUL i'UhUuiLj. Din 
jtki iidak. kamii kErjakpm. f*p* yang d-ipC- 
ILlHiJlkari ttlL, beraiEiJ kunu tidal me< 
Tiyampiikiri iTTlinaT-Njra.. AUah memE- 
]Lhaja Yunu dari Lgajiggugn) imRUUi 4 J 6 \ . 
iemmapihiiY* Allali 1iiii memberi 
ptllliunfc kt|Mda utfiiyE-OianK yanij kafir. ;Uii ^.- 


iteti 


68. Kinakanialr "Hai AhU KKab, Ximu u- 
dak -dippnlma. bcr»glin4 jodikilpun tiing- 
ej XJ.TT.U rner.Egokkiri ijiriri-ajajaci Tau- 
tiL, LnjU din AtQuj'an Jang djturun- 
kari ktpadunii iari Tuhuimu 1 '. !i*- 
JhJflgftUhttyl apt yui§ JLLuiunkan let- 
JiadutiU (MuHaminid} darL Tujianmu 
akin mcnim^Hh kcdmhikuji dan Yt- 
k* fir in krpiii kEtisnyi}: an din mcj^lui. 
riiaka janganLaJi kj.mii bEcstdJk Iwi 1ej- 
tildip u:iJuj-«jjajiE: jniij; kifir itu, 

69 SEjmaggulhnyi acarg-uiinj; mii'fflJn, 

anng-ocmE YiJiudi, ShabLUl dui ulanj> 
tirtjii; MiviiioL nap* *aji**^ (dL intirp 
mtttkl] }'in£ benu Ikiui be run in kn- 
pada Allah, haxi ktmndian dan lHfUniL 
nLeli. matti Cldak. idi ttkhjwBlmn ttr- 
lladap ciltlttB itn (idi* fpula) niEKki 
Iwntdih jna,ii, 

TO. Stjunggvaiiny a Kami, blah rnH>E.anitoi.l pnr- 
janjiin lUrl Bald liTldi"* 3-a J , daJl CtbUl 
KnmJ «1V? kepi(U iriECEki rifUE-iaiul, 
Telapi Kliip da. Luis lADnulf ±aAj] k-t- 

ddbk djinxini o]leh kiwa lufiu m-tTckj... 
imikt) it^jiEliii dan iilluJ-iiiuI Ltu mere- 
ka JuiUkan daC »b*j;L4ii jkni; lMf m-tf e- 

blw It -Vl L 

■2 SI. Miksudn;, a AILiti akjn mtlLrrip±hki.ri rilirfu i-N |.i dui kii^lr il-r-yjjr in« , n-jnirx.in hrijan dm -nr- 
DimbuikiTi jti-.mK Nyj dan humi d:T&iri menum'suUin [u.'rihrjh.iLiM^uhif, s-iii^ lm)l-,ri; r .) i-c- 

*2Jl- Mak p*LLn vi- afiaj: yifi| behLaku jujvr dir. hruT dan bdak mrny impuiR dad. ktlmiiiaa. 

41U i Mikiudnvt: uJe iffitanipv n T «c dtpiL nwmhu null Nini Wu Jmnmid i.i.w. 

*il.Y lihjInaCJT. 

4 J2 1. PrrJLnjan itu iiLih. 1 mertki beruruji kcpiiti ALlLh din niul-dUuU'NVfr iuz fi J. ALMAA-[DAH (HCDANGAN) 173 71, Dm jrtwEti ffltfigir* Dsh>4 :riik aim 
ttrjldl FUltu "hen cam pun Itrrhidip ttiece- 
Iti dengan memTiunuli iu.bi.nibi ilaj, rni- 
ki lliicni i".ul in«TEti mrnjidi. bud did 
petit, ktmudUA Allah hnElMIUfti liilHil 
rtititii. fcfmudun ke^inyiKkn dari hwk- 
fci 1m1a d»n tuli (L«l> Bbh Allah Mahi 
MrLihil ipi yang iTurrki kEijalan.. 

iltAVrA TVCAjV A£L,4ff JiMVLVt Jt.fJK.A- 

ISAA.S.17VTVH4..\' 

71. S*5un£|pih.Tiy;a 1elak kpftrlah tining-a r»n^ 
y»n^ freikala: "i'Ttsjnffukn.yi Allah LiliJi 
AL Miiih piilvci Hujim". pudaliaL AL 
Masih lienillfi) btifcata: "Hal B-UU LSIllJ. 
■MtibalUahi AJlih Tuhtnkv dm Tulwi- 
mu" Stfunaffhrs.* puna y*ng mEmpEt- 

ykulukin {jnnjitij dcngui'l Allah, maki 
parti Allih mEnphuinihtfl Kfuadann 
ajtn, din tcmpiui^-* tilth uerAa , 
(idik]ih *di hagi DTinf-oraiu; zalkrn itu 
ieg[uii pen aim jpur. 

73, Se>oHHfuhn.yi 1 ail till ruing -crane yane. 
menpUkan. "BalLWaliflyi Allah filth 
utu dari yang 'Ufa'^i padatial Mkali-kali 
l>Hik adi Tjhan Ij-arip. berhalr Hr-srvitwhi <r- 
lam Tun in Yang fii. Jika nnerrku tiduk bc-T- 
hcnLi dan ap& yar.B mcriita kilakaD :Lu. pail: 
OrJIla-O^IVfi J-iiijj kaJiT di J M. Lira rarrrka. 
*t»n d:limp4 sJtsasji yaiyt ptdth 74. Hit* merman mc«k* tidak toertfulit 
fc.tpj.da Allah dan memahDii impun ke- 
pwJj.Ny.i7 Dan AlLali Miha Fengnrnpurj 
lag] Hilu EVnyayuii. 

~3. A] Hiiih putcri Miryara itu. hanyjUh «■- 
'.<:niV Kasul j-arj( srsurj^ulinyB lEtak Ikt- 

Lilu itbtlumnya h+liej-ipi taml. dan Ibu- 
nya struma y*ng uneH Dufiw. kcdnn- 
duanya buu nw matin matirtir,^ 1 -'^ 
rt[Ji3.1ik.nri higaimana Kami men- 
jcJa&aii ktpada mareka (aliLi kiUu) Eanih 
linda ktl(^al4JJl {Kami). ttmuiiait pti- 
mtikin'iah btiiiiitmw msrrtj ueipaLinE 
fdari mernpErina1iiki.il lysl-ayit Kami hu> 


^■i |^.i+ ^ I . "jT 1 1 ', --■■-" J I --'i i 

f-t' T i I .'\M,'^f,; r -TT".-; ^^?4>X^'r' 4J1]. H^njn/L iilih. bLh»i "lia n din ibunyj iddih nunyai. yt^t irrtie-iluk^-i jp? jinj jj- 
polukin. TDtnL^ji, t^iwrli mikin. rninum din ^rh^aipinj-j 174 S. AL MAA-IDAK IHlDAHGANl .'..' i 7*i karjiJTiLih: "M<n^z.pi kam.i ni<7iyc:ii- 
hih iclab duzipadi ALlah. W51U1U >UU i> 
djj. iiapt[ firfmtXtEl nusdhiral kEpadinii 
dill lldlic ; pii |a | -nMr.Ktri ir.ir.fa al 1 " Dan 
Allah-lib Vang Mjiii MEndEnjai: lap 
M ah.i M rng-! tih.uL 

77. KalinilUall: "till AhU fcltab, fflrtjinlah 
kinii IwrlEbih lehi.~i.in Irnrlimpui nalivi 
■lcnjar Lira liiiak bemr Juliiri apa:ru. 
IKid, tUn UnlBfto kii'ii; ruT.isiid-li li^u'b 
rufni BT*ng'(i[nng. yjnf telah sesH dalni- 
liiEiyi fteTiclum ttdi^anfan Muhammad) 
dan mucks Ltlah nmycsaTkiJi kt- 

h.ir.yikjii Imanjsiai dsn rr.E[i-ka terw^i- 
diri jalir. yaJij; lurui.'" 

SFfiABSFMB KUTVKA.ii ALLAH TERHADAP 
ORANGJIRAXG YAHL'DJ 'i ■-- ill «■ -"T ' C J »JC1 1* 7-lah dili'r.i^L Hung urin.p Itifir dan 3in 
l-tnil (ier..--ar. liiin DajJ dir. 'I -a pjLrra 
Ma:yair Yanjj dCir.iklari j"u. dix batik an 
messfci dortiaka dm stLtiu mclAmpiul 

LiLlL 


?*. Mtttti *atu srna laui se'jIh ridok mej». 
"jm?. ".Lndakan ir.jnjcur yar.-; irereka per. 
nuat. S«iur.jju'h:iya inr.iL burtiklah a/pa. 
yang trlajj m^:<!ka pribuiL sLu. 

80. Hamy nwlilial ktbjLnyakin dari nwrEka 

r- long nienalDnj dEngaci a;an[!-CTar-£ 
van J kaf:r Imujyrik j fk-ur-.££uliii yu a:nal 
burjkl-Ji apa van-; ir.tttka iFiliakan j:i- 
tuk Jin ixrcki. yii'u kemurkiin Allih 
kepsda ir.tfths; den mnria »ktn fccfcal 

dalim riksijn HI. SefciEsnyfl maccfca bcfknun fcrpida Alltli. 
k^pidi Nabi i'Mjui <J-n <^^ji1k a pa >an« 
d.i'jnjiikan JCEaadanv-a .\abi|. n:ii j;, i 
IMEtcka "jJak akan n-.rn^imbL aiang- 
.::irv niisyiim n, :-i.-*:< J. ptr.ulunj; 
pmalong, 1j.pi trtin|,jkjn djri -nf-rrki 
i-Jalal . urjjiK-ijrang yang fnik. 5 t * -■ ' 


JS 


.■ ■ ..- ■ JUZ 7 5. AL MAAJDAHiilliUANkAN} in MA-VC-tiMSC, YAtfvm if AJv VRA.VG- 
GRAWG NASRAM .SfflTJ tffJflr/.VfJU.V 
HtR&tLA PtWJAA' QRAWC&RAffG *ft' 1 - 
M/A' 

JJ. Se»un|E£uhLnya Itaniu JapHk WHlR-uianE 
Vinx. piling kt[as pfrrnujsu.ria.nnys 1«- 
hada.p iiiing-LTiriE yuig ne:inian ill ah 
i'-Mrii-JCj.iif YiJiudi din ii.ra.ils Drang 
rnijr,>'[it L>an wiuruw'llflva kapau, iJauaU 
yaug pilvrir! Ji?ft*1 pf.T5abihiLinnj.ji dr- 
njjir. Drang aurg yang bcriman ulah 
uiaqE-ccajiE >*n? Leiiara. "Scjuhku li- 
ny* Kami ina u ia.fi & Misranl" Vinj> ri*rm- 
kia.i i1j diuhinkan karena di anlari 
mcreka it.i i^-jinc man; !■■■ aira rm -.<•! 
iLi p j.1 pcndt'a pen Hi: I j. dan c j.1 i l I ■ - r a h i l Li 
Mnifai karena. MJMjnujuiihiiyi nitjnk-i llJik 
nw^oinLrtiiRKiiAdjrl 

JUZ. 1 

JJ3. Pan apabili mere'ea mEnd.cnpait.an apa. 
yaji(i diCucunkar. ktpadi Raiiil (Mu- 
Imninailj. karm. liruiL rniCl inCrcka i r"i ■: n - 
..- .Kuikafi tit ina:a disrta^kaM verxnaiaii 
( Al Qjui'*n, ) yRni 1el»h mftTtka kda^iiiL 
jdari jcitab kLlib ncr«ka scndiri.i; Hirj.ya 
nerkali '"Va Tutin kami. lajrl fclah bci- 
imart. rhaia CaUllah k-iinl iCHVtok OrBnt- 
Offlng y»ng. merj^di "ksi Utai VEbenu- 
3ii Al Quran din kenabian MukLinmaU 
U.W.} 

54. Mfjifina kanii Udtfc afcin tMTwmr* ke- 
jiada AlLih din kEpidi ksbcniran yunc 
JalajiiJ kerjada kimL, paUahaJ ka.ir.i ji 
r^sc tfiKin ana; 1'ullJU! k^ii mciMfiiltkasi 
karni ire daLirr. j;r.lf/ir.£an r.nr^orang >'nn(; 
saJeh 1 ". 

55. Maka Allah jnErnbrrL m-fiiki pahaLa. !et 
bittlp perka^aan yanu m-iriki uCapkin. 
(yaLtuJ SiJTei ya^ln iYione*li[ ■=■! Egij-fll- 
n.riai di: dilimryj.. tftfJanj ncit'kj J£e*a' di 
ililaiaii ya. Dan Li j] ah baJa-.ar. ■;'bap..i 
i.'ian^-'.iiaiiji ion.c DLilual ki'baLkan |.yaru( 
ikhhs keiminniKij-a I 

Mi Din crane a:ajig kal'jr «;:Li neniiusta 
kan a>a[-iya.L Kuni, rnuruka il-ilih vctf|(- 
I ,-i ■■ -,k.. 1 j,i^ . "ul-r^.--: .f-^^-- -i- 


^^1,-f-, 6^ ^ i^jSBf \iJj LJ?:-ki 0-1 :*liaJJ 


176 5. ALMA AIL AH ill [DANG AST' iuz 7 FERIMtiATA.V KEfADA KAtfM MUM-/MW 
TfKtfADAF ADAT 13TIADAT JAMLIYAH 
1ANC TffiLARANU. 

f-wantn-i iti£t£h<jarr\yar\ rruftanrrc yan$ tre- ft. J-MiL LirtJit-urtni; *vi£ Imdmiiv, julgan- 
Jih limu haiamXan *p*-ipi rUi bttt 
ywa l=b- h Allah. IhaliLkan (mjs kunu, -dan 

jinguilmh kimu iricLfrnpiui lilies St- 
r.uigKuhjiyi AllaJi 'Jdik mcnyutii c-ranr- 
ocinjj yjjig meJaropaiiJ Dalai. 

ftfi. run irUHitfllh m*k»nfin ¥*?& Hlal lap 
bulk, daii apa. faAJ Allah trlmh jc£kikui 

teiMdamu, 4an heittiw&UJi ktpid-i Allah 
yiiig tiinii berurun kEpi^R-Nya, 

Sumfhlh ito-1 foffat-a-rttya: 

Hi. Allah itdik jnaijthuKg^ii Vinw aLsebali- 
lcin lumpili-iLinipihrnu y ,r K lid ill fll- 
rriikmd (unCufc. beriurnpihl. EElapi Dli 
itie exhale urn tim.ii dicEbabkan lumpiji- 
mmpah yuig Ttimu jsengMi, main tiffi- 
raE Imriinjjin gumpih »tu, iilaji iriEm- 
btri mikan jK-pj!uh orinj; znukin, yoiLu 
djji melanin yang biaia, kaniu btrlkan 
kCptdi ktL&Bi^imu, iCnu m*ifibtn pAai- 

iii kep*Jj mtrtke i:a'J iii-tm*[J*k*kfin 
Kuranf hudil A a rang si* pi tidilc i*ng- 
jup Tnelakakui yaiig dcmikiiri, maka kn: 
ruabiKi puu. SELuna. tip hnid. Yani 
dcinikun. i[ii adalih hilTaial sumpaJi- 
aumpiJtma bill, kafiiu btzv<ni\ p*Ji (ilia hu- 
rrin Imparl han jBg*L4ti iwinpinniy 
DEirnkiinlali Allah m«jiET±ngkan kepida- 
mu hiuVumhulum-Nyi aqcu kimu "tiet- 
iy ukUi LkEpitti-Nyij. 

IjimTgan me/m'num i:f\a,mn' r frrrjudi. brrkorbQn 

»0. Eiai DTing-amnB yiin; bmmjp, »*- 
iuni;nij]m-i (mriiununij khauur iaiak), bcrjudL, 
(btTkocblD uiilukl brrhaLi, mrnpindj iu.- 
lib rttnjin panih* 34 ) . adilah pubuatan 

Jceil Lermuuk pec 'bus Ian xyaJEan. Hkk* 

jiuhllaJi 7cibui!ui-p«bji.[afi ma iru ki- 
mu mefidipK lftberujltuniiui. '"'■"■"-'vl' '£ I '"'', iM I' 

i)XL*rsjsJ=*u 4JJ 1 J^- 1 ^ 

+1*1 L)ha(ite!396. JUi n S. ALMAA-LHAK I.HJTMNGAN} ] '■ ■■ 91. S(iuiig£uh[iyj[, j.yflLtin itu berrnakiud kon. 
dak rneni.TnbuIka.TL TMTTriu.iu.hdLn. dm ie- 
btnLLUi di uiLkra ktunu Lui1xn.n (nut- 
miiiumj IthLunir (auij dan beijuili iLu. iLin 

tTifngliaSaajii kimu tUri mtnBuigal Allah 
din Km'h.ihyinf. miki. he rritnlilih ka- 
mu (iluL rnrrjftriai.an pekeriaan iru). 

92. Din Li'a.tlah karnu kepitla A L lain din 
La'arlaJi kaniu krpaili, R.atii]-(Kn) dan 
titrhacL-hatilah. .1*4 lama be roiling. 

maka ke-takuibli baJvwa uvjugguhnya. ke- 

wajiban Rnul KitttL kinyajah rne- 

nvunpaikan I'inniTial Allah] dentin 
Ire arm. 

93. Tidak adi ilaai bagi OTarig.-L>Txr>E var^ 
btxur*il daJl liLcnscrlakfln irtidlin jam 
Mkh k^rena flternnkan n-.akj.rur. yang re 
lab rnarcka nnakar. dahiibj.. apaJbLla mara- 
ka DcTtakwa icila. beTiniaiL, dan menpjTa- 
kaji amilsD-iiniiJBD yaaig s-iJrh.. krmii- 
dLari incrrij Icia-p teclajcwt iLlh Irtiiiiiazi, 
Jtfiriudiin matka Mulav jufcfl) bttcakwi 
im berrrijai Vehjjikfiji, Dan A]Lah me- 
nyukai Drang -a rang }M.ng btituil ki- 
Uilikall. j^ -- 7.-- * >t t^^^it ■-"' » r * ■■■" I . £ 1 K 1 -^ '\ J ■'L-* * L ll 1 ' ^^jt>3 ti^^Ljr- 


..,___ 


«\j%':*> ^fes*^ 94. I3a.i Dnnr-'nuif Y lr >£ berLman, ie- 
iDciMUKn^i Allah ak&n inunaU-Ji kaaii.i df- 
r.fan ȣ*uitu dan bipilang. burum yarn 
rnudah didipii ciLeh lanaan dm limtjk- 
mu* 3S ] supaya Allah n~iEn£L j tahuL <raaqg( 
yams tlii'.Jl ktpaill-Nyi. L-lU-pU-» Ja 1id*k 
djE4t n-iELjhzt-MyjL, Ba:.mj.da[ii ying me- 
lajigpai bitij. leiudah itn, maka haguayi 
azab yarn TJedLlL. 

95. Ila.i 4>Tuuc43nuif yu^ berbrLin, juipjji- 
lali tUt'jU HUOhbililUh bHH[fin£ bwcU- 
m^'*> , kEtUi karnu icdarvt ihrarn. ba- 
ranpaipi di antira kimu m™ bu nuhnyi 
d*nfjji Knpiji, maka dendajiya ialih. 
tnChmiarlU Jcnpar! bin or an g Cccnak K- 

tntsaiift d*mtan bu-ivan ?w& dltmniJluiy^ 
menurut putuun dua 01*114 VBJU a ill dl .- ^^„f ^-c .^-^ P /.v ^j^'r„i 

0^*^^- j 4k^s^J ^jJ-^^i.'j 4 iS I. i\ilah irvtnguJL tiurn mujinmurj yuyi. K-Jiruj men^cqii.an ihnrr Jfnjaji mckpiiLtei bui^unf- 

bbuling bumui. turgn mudih dilanfdtap. 
i ~y£>\. I«kh biiutuu ^uiuur baik >mt fc<.iUrh dirrnkin iii" ijrtiA. itiLil. huruftf ^aiik . fcurjns elaqt, 

lalvanjkuii, I a"k ui dan anjini Uu.u [Kiknr i»iEu ihnjji lerriiitu.'k juni ulir ]78 5. AL MAAJDAH (HLDANrjANj JU2 7 H\r«a t»nil i+bajfli lia.d-n JJ7 J yam; ili- 
bawu samp*! k* Ksj'bjh 4 **) . naik (dcada- 
Tiya.} ni« rn.ba.-yi; kafliral driv-in mnr.brrL 
n-aJtdrt. o:aiiy.-uiiPg* rmstoin 4 ^} .. ataLi 1»j- 
puSM «imhs^R n>njjn -naif* nun yirv. dl- 
k-iliiukin itL fl40 j| . qupiyi da meca-tfVan 
ajcjbit yiTig numk djri pErbiLMgnny.1. 
Allah ((sLaJi TnEmaVTkir: upa yan^ retain 
]ilU+ d I j [>tn Ibaia-niisupa yjji[j kcnniali 
ms-ngeriafcspiri^i. n»c»>j Alhll ttan mt> 
□yifcijjiya. Allah Willi Kjjju Sifj P«m- 
plinyaJ ikf iQIU&ajri un I j> ; munyiksn 

St. fHhalalkiiv hifinyu tiiTwt^Tig faupipn 

'ul-^i dar. :i:ij. uij.il (yanc Tic ij.h.1/ di| | 

bdt 6 *^ ittdtai i^aJciian i'injg Jsrs! hBfif- 
mu. din. bap aran£-ar;mp yanf dabm 
■per alarum , Jin iliLlara:iii.aji llijniu ftffitf- 
santtBpJ viiiaiant iwrjan 4ant, wUmi 

ksTiu r-ilnm in-.iir Djti 'ber.-akwalih jce 
jiniia Allah yang litpjiii Nyalah kaou 
akan dik'jur.t: jJuji 

?T. AJtaJi liJah menjaJikan Ka'aati. iiimib. 
iuci l1u jfbij;ti f^sa.1 fpeEibadaTui din 
Lrucai diiriftj U".fii n-ianim.i** fl j . din 
1 dermic ian p-ila.;i h'jiin Hjjim*^^'] , hajd- 
ya flflb J , ijilajd 447 ! . (Allah, nn^adikan 
y«Hc) dtnliklaJl ITU agaJ Kaaifti UJHu, Mli- 
*s mungiuhmy* Allih mcnedahui ipi 
yar£ idi Ji IjjijriL dir. apa var.j aila di hu- 
n: dan bajiwi *-. nun^jjniya -\llah Milia. 
Mm^ir'ahM. ni;ala Ki'jaLa. 


-' * 

+J7h. Lihtlivl 39 L . 

438: V^-ip. Jilmwi -mi-.pai Li: iNrpil- hwdi-. urt^k di^rntTLli ill <-j-»# AtT\ iliijirpiii dJbjRikor. fcrpjda 
N-. 1: ■ i-,f. : 

441.. ^ VjLi'- r j.u yirij.: j'imljJ- hjjir.Y* KtL!ty^k ni'.d v^rji dib»Litui jiepkdi 1^k:i .-iiikLTi, d±n£Ln 

:atilan: stor-arw. fakir miifiir mcndipat ulu rr'.d ! rbih Vucars G'.-'l nnil 
■14 1 1. )ii\vt dnyi rprrr an-..ih lirjlanc h-IwIujti l^r^n ayi" yvr\i mfnuhacimkii in 

443 I. kl ji-.il :1n * 1 bLmNrtj huruxn lid' j-^r(( il i|ii:i .ilch ^i"r(j.ar. jjjl?r VH>il STprrti rr tTiXJll. mrmvklC 

:Un SEtiijainyi I rrmisjk jj^j djlar-i puneciiuTt li-.t di il-h ulIiJi. lu.-r/yi Icn-j. Lulim il>n «■■ 
bi^ainyi. 
44>i t|zJMu4n>-3 ikar ill 1 - hirranc I1.1' yarp drprri-k-h d^rjan -iu ■!!,■■. kareni Lflah nniU Icapunp 

dir1.11 :rri1nni|ij.- ili puiNi :lHn M-h^ijj.|ii;ra 
44*1. X.i"'Lih d.in t:i|ri::,Vj -utiijyili [E-iip-Jl I-..HJ .iiurf |.i f: i r-nfiuiJH unl-k irTr^cnii in u;nurr 

m raunnyi yui.c acr.njbunjin djenjan daftawi din ukhri'o.-i, dan pjul ':'ij; ji!.j'ji h»fi. Dcn^ui 

:i 1 1. jr in, Ki'bih il 1 . 1 . fc-.-hnliipin r-iiuiu -isiiadi Auknh 
44 R- 1 Arel iHilni rinn.ni tlhjr hu-i 119. i-^t v"Jnya ;alah dilanLnc mtlaki-Van p^prrarj;an di bulan-'bului 

Hu. 
444). Lrtilnbl Jf|, 
*>? "■ 1 TicnciTi pE-nv«n:Drlihjr. hyd-yi djir. qijic, hijiv yy^g tcrkoibyn i-nbnda(i»: |ialmla -.jnp b*in 

dar, fakir niskir ritrdapat bacnn djiidiji^ir, hj^ilarii jinacinji KmbcNhin i:l. lUi - 1 * Al. MAA.JIlAHiH[DANGAN> L73 96. KttiluiilaJn., Uahwa. swjiutfurmja ALLah 

final hcrjl Mlm-Kyi djn fctapwp 14- 
iiirippi hnya Allih MjJij Pingimpun bg.i 
Maha Fcnyiyinf;. 

S9 K c*aji (jail lij:,iil H(Jak lam hany,Jjh me- 
nyirrpiikiri. d.m Allah ryicnpt:jriu: ipa 
yin; kanu bhLrkj.n dan apa. yanq >.jinu 
lenbLDvitan. 

I'llil k.a!u.jjiLih. 'Tidak lama yane buruk dt 
n^jd n yanj; btik, mrskipur. liujiyaknyi 
: . in;3 rr. uL :1.i n tnirilt u: 1 m, n -k... thrt- 
tzkwaLih kcpada 4'llaJi h.ii nm Tig-.! ring, 
briikul, i^xr kuriu meiidapa: jcekerjirunp 
an "■ 

L*tviK*<\ bttW/t ■'<!>■■ ■•aeijt m^I van/; mf>\/eknh- 
ksn krmudharaian. 

Ifll. IEil 'j[j:n:-Li»r..£ yajifi Leilma.ii. lariuan- 
Lili kanin rticr-*nyii;an iktpj.ii STfcp.imuf 
l;jlhil yang jika dLlErangkan kepadarnii. 
nnunya men yu *jJi Jean kamu dan jika. ka- 
mu ir.rnuiyika-i di tfak(L A] Q'j:'aN 
Jtu wJarui dicuEunkaa, niscaya aJkan di- 

ItER^Ekii'r kcpldjinu Alljti in ftni? 'ifkin 
I £ J mill uuiUHfc liJ-lial LIU. Allal Hj.1i a. 
Pcnua^ipun I15L St a ha PunyanC^n. 

102. ScJurntf'Jlmya t^lah all B=gnlcm£ir., 
inRnii'i-1 whelum kamu mEr.anyakaji hll- 
hil ying SEiupa i".u Ikcpada >ah| mete 
ki), kfmfedaSl fllGECka "dak p*TLiya kc- 
piid.1n.yi 44 *) 

105. Allah MkalL-kik tidlk ptinalL raKmya- 
j i'a tkin ida.fl ya. baJudiiJi 441 J , laiihah* i0 ) . il3$\J J^^^JJ^fi ■i t 

^VH 3 j^t? V ^ J* ^oi^ii. 

4flg-i Mak^jilnVj Hv-dih uirtijTi.ikjn kcpuli menta hukum hjk^m yini m*:rka 'anyikui i:u. n-<tr- 

ka iiiiik p.-isnurmya. hil \n\ nunyrtinkir. m«:?ka mcn]idi kdir. 
4*9). iSHT.hhiuh: ^alah unti bttni yir* ttlih hrriTiaA. liiri kab dtp ^ni> ya"E kclvn» nu junior.. Ulu 

uTilibriina ii m dihtJiJi Ltbiianysi, d.Ur P *slan Uu holth dii jb^u^i UgL iu, hdik talih Hi- 

imtil ib: iia(<nnf n 
-450 j .Vaui.'ioJt ifLih. jn-ji htcmj finit dil-iirk^n ptr^Lkt niari] ujt linlijin iriuatu nixai. Scprz'^jiki 

*t:irin(: An 1 !! li.hUjhiJ-1 akan. meLakuJcan Ksuatu j.:au ptn J-J"iJ-Ti yanj ^xiat, miii ia biua be- 

rijii ij.in menjjdlkan jp.lan»'i siibah bill mikcud, irij perjaJiTunnyi b*:hin Jjn wlannl. Iflfr S. AL MAA-IDAJI (HIDANGAJf) IUZ 7 waxTiaitaJi 4 ; ' ] din hurn* sl 1 . Aka.n [Ela.pi 
iiiictli-ocuiK kirb JntnibuBii-byil h?- 

dUltlBn t*jlmd*p Allah, dan keTjSTiyikin 
riEreka ridok tr.tn^:rd 

104. AfHbila. dlkaiakan ktpada inertia 
'^Sl«j UhJl [Yicitftftuli aya ytnt. ditiL.[unka.n 

Allftil d4U meJliuVJti Hawl". Mereki men- 
jHVrih. ''■fAjkuplnh uiitak Lirni ipi yaaig 
kami da.pa.Li ljapak.Jia.pak lj.nL mftl'ijjfi^a- 
kaniua". l>ui apaJCah inetcka BfeMi ncng- 
Lkim Juga ncif* moj-ina mcT-eka *»Jhu- 
fMH ncark Tr.nyj.ng. mtTEki ina liilai 
n-iEnrjEtahiii apa-ojia dan [Ldak \'p'jL±j mrn- 
dipiL pciunjuk? 

liJ.ii Hai -n nns-^ ranc yang Icrinian japalolL 
liuunii. ;inlalnh Diary; yiiiB. icial jW afcBn 
mECTirjec: iiiUJlLijir keiMdaiTiM BpubdLl kp- 
Prlll Ltaali maidafiat JK-tunj-uk** 3 J , ICany-* 
Icepada. Allah karnu kEmbab' umuinvi. 
maka Dii ifcaji irjcnariniXuL kopidamu. 
apa yajuz Iclab kaar.j kerjakaii. 

A.WURAN SERtyAS/Af IttfrGAV rtR^AKSS- 

l[lf>. Hai fining, a Ting yuip, liEiinin, aparnja 
JjJah nxjian^ Jujdu menphadapL kema'i 
3ti, siding, du a>an h«wMja1, iriika fieji- 
daklaJi huiiiat itu|i diiiksL'kJTi r%leh dun, 
u:ajiH >anjr, ifJiL Jl azilan J.j.mu, alau dua 
orang yuiE b*jjain*Ji atun.a dentin 
If jrnu fl n fl | jiki kamia dalair. pfrrjalirain di 
muka bum! LaJu kamu dllirnpa babsyi ke 
Jllitisu, KjjTiii i-jihari Kdiia <ikil ItU ft- 
sjdah nenbahyar.a; I'untuk hcriJTn p Lh i, 
laid inErrka Veduanya rKnampah dm pun 
nuriia ALLan :lis.a Vur.u caiid-raKU. 

"(Demi Aliill} JtAJHi ddhk *kan meEiika' 
(HTnpih ini dengan Jiarga vang; sedikil 
iunLuk. tipcrjttn^ajn Mjcacinc'h *ab:j- Ji"-- ■■r-----|^ i -^ -=■ •"■tils \ J^iC 

a,_jt ij j*j ** ^ — *-iy y 4>-x^ '-^"^'i . \ *i . \- j^'-.i* -iC fljl) k^jin.iiA mliit JjOmTji ^tiLhi -n C |Jii,-k t ii *nit kcqnbu yarij r^rfici dul jmUn lui h=ft*i« 

i'i illy yjJl| |JTi[Ut IT.I diM^Ul WtiriLilth, I Jat ill*:iiiWllh rt»n L.ih£ijhl.fi k±pmdi hcrlmb 
*i i I Hcam: u n:i : uirin jjaj[ Lidal ^cJsh diganggu gufjit lirjL, kuxru 1cL*h dipat niCfribanriii^lcLn unu 

rHinii wpjLuri lali. Pidakuui l.*:hiJi-p Bahinh, HiEbih, ^LrJiiiLih dan hum mi idalah. k-cpfT- 

I.KV'IILii Ac«ri r»h|]jyj|i 
IS SJ. Hiliudnyx tEiiiiiin m*i^ Ltirt leu iJii iki.ii rtcffibefi ■'iiuJIiiin ktp«d*mj, pi|L kimu ic»h 

mt-ndjpa.1 petuirjuk. TipL tidakllh beruli hihu-j crar^] nd.it duurub benluar ymg. ma'ruf dap. 

ntpwuih diii yann ^nynkir. 
JJ4J. lalah iMr^jamhLl .iiin t : lain yaii t : :iil>k i±i|^mi iraifJTi Uarn^ wljit^i "kpi JiliplrKkar. bill tidik 

idi oraiii hlain junj akua dajidilLLn iiln JU2 7 5. AL MAA-1DAH WJUANGAM ]*] pun dia kanb kLrabal, dan Cidik ipulu; 
Vami ir.«iycir.'b'j , nyilc37i p-rrukcMn Allah; 
.usur^ulinya Vami kahiu dr-rr.iknn -.en 
Lulah 1i.-: iraSuk orane ci-rang yar£ be:dD 
a'". 

1QT Jiii aifee^iiL biH* 1 * kfdai 'uam l:-Ji 
iMffripCrbuaC Hosj* S 'S |, . mjku dm o^np 
Kant laci ili ir.Ura aJ-JL wi.ru J'ang ber- 
nak jr-ine. k'rjjli Jcki: ki/piJi tnnj yanB 
m«iiaffij.l fmti'iLjukan lumiTam jnuk 
raenfTgaTilik^nny*. Hid ktiLidiiya It:- 
ii-mjiuh dcngiin ruma Alllh "S«lKie- 
ELkrvya. persaksLin timi Schiji luygk d> 
'crima JirLpidj. p<Tsaksi.in fcedun luii 
II. i. dan kirni bdat melancEar batis. se- 
sur^gfuhnyj l«n"-i "l»" deiViJdaJ*. IciiLu- 
laji :*rmi5iik (i-anE-CTir.£ ^jng m*luj- 
mlaya din undid" 

10ft, liu IeIiLIi defeat umuk rmtuJadikart para 
rahxi) Jr. ens r mu.ka.k in p^rsakiunnvj ir.s 
nur^r apa yarfl K^nirn^i, Jan I'Lrbih dr- 
ka1 untuk rricnj.iditj.r jr.Er.ekaj mscm* 
TakUl akan dikrinbihikin *ympal-inya fkf 
pada if. li waili) b£idda?i nitrrki tri- 
Sjmpjji 4 5 i ) . TJall lK^kiWBlaJi kLyada 
AZLili dan iUrgirki.nl Ah. i' pcr.inlilV>l yij. 
Allah lidil menhtri pdunjuV kefia^a 
□raArj-amruj, ying fisik. 

SALAN SATU PfRiSTlWA DF 
HAM Ki AM AT. 

L'Jiil, flnparlali:., harL di. waJUu Albiti ntriEuni- 
pjlki.li [MJd rasuL, laJu Allah btrlanya i'kc- 
p«U mcrtki): "Ap* jflW'lhiJI fciUttmii 
r,E[SiRi*Bp rsepJinJrnn 1 " Ykli Jbu4 mtn- 
jiwi.1i: "Tidik ill pf7rp_e1i,jiu.]n kami 
I :EntJ7i[ rtuX lEjrjngguhnyi fngkiu Lib. 
yau|i nun^c la.hu i peckaia yanp, .jhaJb". 

BtftfUAPA. KtSAfi 'TFWTAMi fSA A 5 

LL-;i. fln^Tlah), krliki Allidn mrniEatakan: "HiL 
'1st p.iUi MlEyani, LJi«ai]aJ-, rtl'inlMCU 
kspidiir.ii din lccpidi ^urnu di waktu 


'^&ji$&l$£&ggpti 

4J3[ Uu.iud.nyi -nr|i>iiVin kri.utinRLn dilajTr ?riukMinnyi. dir hil Lni dik<;ihui wi.;li_h u mrliku- 
Kth sum[.jh 

45i). MlJLJud lUripiJl llj duLtnibjukyll ,*1jS Vjr:i|!±|-L 1^1 11 MkS I fi^I. ^tljifiifl ^imi J[J dloTi'iuJi dc- 

-jir 'ir;w i -mpLhryi ukii uksi ^ir,^ itrdjii din fci:*- k<:ibar, auu ^:-;jrn oring-our^ yinj tier. 
iiimptfK hi: Air mrnJipji. btbun di dijni] dan ikhm:. karEni rfukjkiri nimuidi ^iliu. ]HI 5. ALHAAIUAH |Hir>ANfiANJ JUZ 7 A\u r.nriEiia'Jian Va.in.ij ■J'njaj-'i cuhuL 
quilus. Kujiiij Ja-Ji: trtrhifJ^i JeTifjii 
-nanuiia ili wiktu. mixih daLim human 
din Hd^jJah devi-nt, Jail :u",L,*irUli; Ji 
wiVLu AkU ni«i(WlW tiinu mcnjlii, Kik- 
Ulili, InuriL dan Injil, dan ImpaLlah pula'l 
dL waklu kajnu intmiji.r'i Mjk darJ linih 
IsiiHlu bGnEU-kJ Tf31\j{ benini huning de 
Tljja.iT brin-Eu. Vemudiar kamu mdiuup 
p.idanyt, lalu Denljk L'u ni?ii|iiLl bniiJiijt 
fyuij^ KVtnaiiiyaj dtnjjin wizun-Ky. TMr. 

linfjadthj, wiktu k^mii merrycm'hL.hkir. 
OJina ynnj ijiira jbjiI dal*m 'cjti dunlin 
Lbu- -dan. filing yjng. heTpenyakii (npii de 
n^n stir. in Ku, riin iLngitlahj dd wiktu 
Vimu Tninj^liisrkan iicar.fi n|J Tl dan' 
Vuhuc i n i ^ n j a. d. i hiiinpj drnpaji seLi.in.-Kii , 
din .junEallih.} dd waklj Ajtj mtiigjialir.^i 
Bu.nd Uraj] iduL Iceu-iEliuji me[<h nuiir- 
'■■r:. ill ki.ru, I ili Vila kur.u ;r. ni/nnuki 
Ian Ytpids n-inrekn luterangan ke- 
rerAnijan ying nyiTa. lalu oranq-jzuij; fca- 
fUr di ani.aii metric trtckaU; "llli ti*ik 
labv mtiinkir. iihii ya ng ny*t»." 


!■**-•»* \ i? I ' I ■ 


111. Din i,Lnjja:liJO, krtlka Aku i21la.ifkIJL ke- 
i.jl1:h fienjiikin ']si ysjig ucul: "Kennaii- 
Jnh kamu kEpada-Ku dan keparla ridil- 
Ku". MeTeka mcnjiu/ah." Kami tslari ber 
imaji dun iiiiikanLih iVahiL :a.su]] lnahvra. 
sriiinAfiukllya Vuiil a'JaLlli Ocaiut-uiul^ 
yaJl* p*tiik (kCpBd-i WJulnillul'". 


I] 2. {lnEjitLuil. kctiia ]r?ng:k ul' Tiqn^iku- 'la 
herilila.: n HaJ ^5* suteii Mjiyajr.. hr- 
icdiakali Tnhinmu mtniininkan bldanlt- 
an diri lilljj! ktpadi kajiJT'". "I.h mtr. 
jiwub- "Rftr:3k**|ah ktpldl AllaJi :ika. 
brriil-brLul Jcamj niTir^ >an£ bft[in"i»fi 1 ' 


Ili. Mi^rtki (Jt:kara; "Kami Mig.iT- mf-rrikui 
n-.Hjng.m r.u don varaya tfnirrani kiti 
kanu dan supayi kanu yaiCir. baJW3 ka- 
iil'iI 1tlsh berkiu bcnu ktpidj Vami. tUn 

Vorni mcnjadi OTiTig-Draqjj yang itie 
iiyakiiika.ii kiJanqan d L u. " '. 


JUZ 7 S Al. MAA-U>AH fHIIMMJANr- 153 I 14 I i3 [jwlij* Wajviii. -."^J'j'a: "Yll TuMri 
fc.irri ruru.nki.nlal" kiij.nva kfpjd.i kj,mi 
^uilu hjdz.rLfj.n djii lajiprL lyarnj k.iri 
i ii i ii n ii i-a l altaii iruiiijiJi hui iivk bici 
Lami yailu bagh ijiilif-CirniHB ) , '3HB bet- 
sinna \atn\ dan yinp: dalang sssudati 
kmni, din ranijldl (aHila tai*] kclUaiiaji 
kr.£k*ii; beri JMkijUl karni, daft jLqckau- 

1 Hi rtmbsri rezki Yang Minn L'lyii'a". 

Hi. Allah bttfimian , "S^ijnJifcWnlnJrl Akll 
jfcsn nwriuruntin hnLa.Tigam ilu kepada 
rr.u, hjjj.r.j.iij'pa yajif kifir dL jntacain-j 
iFiLiiih i. lurjn hidajignji ntLj. maka -nr- 
:up j.jJinya Abu jxjn n::iivd:iLiv, i dc- 
I'l^ll Slksair. ya.ni; ":dii vtcTiafi Ak.i.J "Ii n" - 
p.ijijii k-^pada ■jiLiraTig.piiri d: antira umaM 
rr.anusia'". 

lift l>in I'mgallah) kCUli Allah berFirrTinn 
"'Hii 'Ey pulftra Mil j an. aiiiiih kanu 
nunjylaiin kEnirta iraruila: "JadL 
kanlah aku. dir ihnk j dua riciiii: l\i?ian n:- 
l-i in ^llah. 1 ". 'Ssj nienjzxib "Maha 'i.i-ri 
T.ri^.Aju. Iidiklah paLu^ hagiku runfjla- 
kan apji yj,nft "hykan halkj ImcnjjaSa. 
kinnyjl Jika aku. [WT&lh. ina-.jrar.a- 
juinnya rr.aki Icnlulah kr.fki.ii "i.CJh 
n f:i".-;i.rrr'uii J ja. Lr.Lkau ir.LT.cui.nhLi j.pa 
yana oda (/mrU ni r Vkj J a n aku. 1:di> 
ir lmialI.jJ". ji ipi yanr idj paiia di|i hi'j;- 
kau. £csi-rUj;uliiij/a £ji|dtau rVfahi MEr.£e 
laJiu: perk am yan(? £hilh-B,!iajV\ 

LIT Akll Li'iak pcrr.ih. ir.LQ.^iLakin bifida 
nwrrki kecLi&li qpa yang EngjVau perin- 
tihVa.n jcipidakL, iradnpalabajiinjya yii:u 
''^iTiitiuhlih Allah. Tahanku dan T"i_harv 
ITW", din aVaaLtli aku riniradi iaXw lcr- 
hadap rnEreica (Ela-na i'xu '["^JiHj di mi^ 

2 1 rneieVy- Mjj.ii uplift In^Vu wafal 
kan l"angl:;il) .lku, F.r.gL :ili-I.i h viiid, m«n.j;n- 
wa.li iiKr.ij. Par. Lnjka.ii Jjdj.la2i >1ah.a \1< 
nyaisikinirais^ala (C^.iri; 

US iLka Fngjtju i ..- .;. :i-i ■ i i.--.ki. n ,k,-, ,. 
vjngfiuhnyi rrerfka adilah hjrn'nahjrr. 
b* Erqikui, dan ilka t!nikaL m B3ira.rr.- 
|illlU irrrirki, ruaka >;^unn:uhiiya tnj;- 
kaula^ Vapf .Milll ffjKaFa Uid hfaha 
Rijakianj QjH) JU^U ryhS 5J3\ J*i J^\S j-J Li Jj»'i .J'4 L^jA- iL^J'5 -Oil ^ S -J"MiVvi: 

®±&}J?. I Jt IE4 S. AL MAA-tDAll ^HIDASGAJf) JIY. ? L L y . .V.lih t^jfuri'jn - "'[ni ariibti iiiitu nan 
jarsjj £*rma nfi'at hjgi Drjnp -aTing ; r ant 
"!>enj.r kEbejujin m-rrrkj. BifL inrrcka 
iut^u vanj? dL'jaVk'abilyi [iicniuiJb VJ- 
EwiL-suqgiL; m-rrcki kektl Ji daltmny* 
jfliir-l-UmB^/R. Allah ;irlhj trchmiap 
rnei*"kji rlan merckipun xLdha 1«rhidj.p 
Myafl-ST j ]hj]jh JVtirrjnLjiiMaii jiqj pa- 
.jr.; bejaj'''. 

110. Kepunyun ^ILdi lah ktinaaji Jin.uLl ■Jan 
buinl dan ipl yard Ada ^ L duUmnyi. dan 
Lha Man.? Ulm*j itis steali. wvjiiu 


PF.NtJTUP 

S'J IJt AL \1iiidah TnenjcTr.u I: jk jn bagiimina. xhacumya oianjt rnu'ii'.lh betiiklp Tjaik rcr 
hi-Haji aEiimajiyi miupun 1ej}ij.Jj.p Loan^ tvji.an n:j'riLil; rnanfl'&r iii-ftintHii h] jinji fiT.ntUi ter 
hidap A2ab, perjanjiMi yarn Jilikuk-in ukh StMnli flaniiiia, d*.ri ke1ijh:±ni Allah 

til-B VisGAtf SURA TAL MA A -WA H nf.SGA.V SURA TAt. AN 'A AM. 

L. auial Al Maaldih UlUlgtnYJkikHll h4[}»h -^Tlnadjp ihlLlcitnVi. sedane wiit AL An'iam ltimikc- 
mukijfeii Jiuijfth ttrhadap kaiim ir.usj-Tiitni. 

1. bXillC A] An '13 In rfieniJal makinin-niikanan ying. itiha-jmkaji dan bmaLuix lembelihan k- 
(-ift i^iTiyir, ybiliuig mra1 AL Muidah Triennial itxa:a trrptcniui. 

i. Akhil JjT-jr Al Mji-idnji irungemultDkan hihiva Allah i/w.L. menguaui ] nrLE.il Jan buim, 
n-ifcmhcri hildjan leihidap per'niJDlaji-psrbuatLrL manuiia. jrlajin di duhLa, a'daTif; p-tfr 111 Lilian 
inral A I An'jiim nrnnsgLL lax akin bahwa xpda puj] hail.va VDl'jk Allah. ffcnr.iprs Langir dan 
bumi dan buzidrti kcLmlu^laan irnr1'J1,b. ■SS ~1 Mjkiuinyi mih AILih. r.iii-dhJL utzaJa prrbuiun-iwibuitui msreki, dan rr*ifkapun nunu 
puu tn'iidip 7ii"rr.il >inp itliTi dk'jrahkin Allah kcpadi nrr<ka. JU2 1 6. At. AN'AAM fBTNATANC TEHNAX) IftS SURATALAN'AAM MUQADDrMAH SurU Al AH'urm (blliatSHK rtcfiak Jilla., uid, biiD-buJ dan tambLng) ying terdin Hu Ifi5 
oyal, t:TrnHK-jlt eqJotixui SJTit Makkiyyjdi, \ait.ra. hamr-if Ktyfull sy»l-4y4tnn diCuiitniaji 
di MetaJi dcJ:a1 jetflurn hiJTih. DinajnakiJi Al An'um kacena di dilirr.nyj Hnrhi.n ka,1a. "'An 
'ailYi'^dalSin kill jrtfjiiri d*rjt*r. ida.[ btbidal l.aujn rnu lyjikiai , jpin^ rncniLTiit rnerelti rnnacarig- 
binacaiifc lemafc Ltu Ijpnl dipeipunikaji unrjik meh(Jtk*Ckan udt] ktpadi Lulum nurrk.1. Juea 
ill am Mill ini disetyjlkon hjlium hulcum ying bErkenun dentin hiiutinj nernjk i-U. 

fn kok-pakok winyr 

I. Keimanan : 

bukEL-buXlJ keasaar. AUah mil kesenpumaan lifit idfit-Nyu; kcbrntrn-i ksni 
l>iUl NflbL HdJiaTrLinud i.a..*., jKilyakjuui AlhJi itai lenabiaji [hrahizn, Uhiq. Va' 
qub, 1%'nh, iH'jd, SuUblin, AvjUb, VilJul, Mum, Hariri. ZakaiLi, TaJiyi, 'Em, IL- 
vax, Alyiw'. Vunui dan L'jtti; pentfiun lejilang iddiiya tlulah linn wztiyu «itt 
hard psnbaJajun Ian baii k4-bui£jc:r.ari_ kapilmjn kepe[uy4£ , p anng-4rir£ Jilijiy- 
ilk din kCsiKkaxui. rjiectka EE:badap JiTri kumat . 

LUaflBftn ffltujylUU idn[ LlLa-daL yinjj dibnal Dual rich kium Jahiiiyab; miknn^r. 
yanj h aJal din yasift hajalii, *iiial Jnaiig icpj]u]i daiL Al rj-jr'an, ;En?ajia tiuJud 
IrcidiliTi din kukucn-h ukmn ; kran.Earjine-Jicj.Di rhaki tftJllila iMtna: ItilHylLk kirwli 
msrska akan ncmTjaJij dtjignji rnEniaci mnkL Allab 

J. A' '\-Z'\ -■.'..■■; 

ECuah urnaE-iimar ynng menErHnnn r*5ii|-]*S".|, ki«h p«I«alimB/i Mtrj] Muhacnmad 
ij..w. din pa.ia Tiabi pada umumnyo; CErita Nihi ltiraJiim I.L. rrwrntaLniMni kiUItt- 
itjikCpadaEjUuhLd. 

4. Den bln-tato: 

Sikj-P k^-piil TJatil taUul liLJiyilkLii, La.™ Eunoj uni mcrnimpLn limatnyi; bi- 
rJjjiB.-l>idj.n\j kcnwlin dan HUE*! raniliaflU; :aJVlai4saji kauin rtiLUyrtklrL unVuk 
insleiniJikin TanjL; keperciyian nrmn-iffani mwiyril! Kdiadip jin, lyaLTaJl dan 
IIulalilULl, bcbrrap* pinup luignrmn dan Icma^'mkalaji ; nibu hidup dunnwi, !Hfi 6. AL AN'AAM (BtNAIANCi URNAItJ JUZ 7 

AL AVAAM (BIN AT AM; TERNAK) 

SLAATKbt ! ](J ayit. hEngRn rnenychut nam ALLih Yaruj: MlJii 
Psir.iiTih Lagi Mih.i Frn>ayui£ 

AiTAJUMjV TEXTA&C, KEF.SAAN 

ALLAH IWLAti AKHlfWYA YANG 
MENAft'G. 


L. StEiLa. p'.m baji AllfclL Tailfc leilfc :TiCil- 
-■.LpiakviTi Iflngh dan humi, dan mmg.idj- 
kin gelap dan lEnng, nimjn ciTinE^rtnr 
Ving kafir rnump^'i^ekut.uk'.i.n Ises'.alj'l di- 
r.f in T u]iaji mcctka. 

J. TJi.iiiti Vang mEn.rin1.ikan kamu dan La 
nah sciudah, ltn d:lEr^u.k.ir.nyu. aiU Ikr- 
ma.LianniL.I, daji idi TagJ junlu H|aJ yin^ 
dilpnr-jlap tur.tnl berhinj-ki'l yane. ada 
nana lisi Ny.i Ivinp Dli irndinLili mr- 
ngnlahumyal , kriliuiJlan Kiimi JTliSih n- 
Eu-jtKU (Ltnun* hftrhanKjsi* inn 

3. Uar. ftiaiilL AlLUi (Yin* aittmbal'.). Ladt 
dL ImiR^t, maujiLn di b*urni; Ilia ir.firy[ft- 
rj'nui ana yar.^ kamu :inuiakan din an.i 
yanp Vair.u lz.hick.an dan rviinptth.ni (cm, 
li) jtj yajii kiinu uujiakan. 

£e twi frftrfr **ftf.ri!iwt bsu.ii Biuj>rj*rn dan aviati 

4 I Ian tii ida luilu ayalpjn da:i ayai- 
jyitflSHj Tuhin mnpaJ krtMdi mtrnka, 
mEliinkar. nCt\3 StLiTi) bftrpahnj darL 
pidllH.'l I.m^.ndut1*iaiinyi)i 

5. SclUnflRuhny* merela talah. mrrldj-Ha- 
k«r. yang hak (Al Q-ur'an^ i.a'JtiLa sirnpiL 
kepada ir.cceka, maka k^Lak ikar. umpa: 
kepada oicirka (fctnyiraan dan;. beriCa- 
Tic:JCi yallE 5ftU]i merrta peTDlnk-oLuk- 
han. " ni-i''^tf' i'^ Pill"" j^^^>*iJ>j^j>j-^ ■J \ ' u' ■."I-- ':■; o-" * * -l^lc"' 


4 FEl "fiy^:'"A\ su-.i berub. m«-"i"jil *lau ^^ii Al Qur in a: MU ;.tnui*a-pe-iuti*i >-«nt: i=jnliiin PJo ' fi. ALAN"AAH(BWATANGTERffAKt >:■ -^- i Ap^kgh mnce^b ridnk nLTnperhJlikin h< 
:apa hjnvjknya j.rncnii gentTaii yanp 
TlLiJi Kami binaiiikan Mlichim nKicka, 
pausliaJ Ijjuhutati Iru). IdaJL Kami ttfiUli- 
kal'. ki:iii-dMka^ mmkl di ittulci bum], 
>'R|1'J ktrcpuhfn yinft. fciTUTr. ptmar. K^-ni 
beriJLan Icennunu. rljji Kami cura-ikan 
hujan vjiie lrba.1 aijs murki dan Kami 
laJLkin tiir^ji-ninp.n :iwjuiajb iIL ba.'Vbh 
nit:tla. JCC^i JdjuiL JUirii iHiiaiaKaJl m«C- 
ki jtaicu ati*j ?twtk4 wn^iri, d.*n Himi 
i:ip:.<kjni strudah inernka £Er.Erim yang 
lam. 

Dan kilau Ka-ni turur.ka.Ti kepadarnu 
ruliuin di 1L1: keiLu, Lilu rnrfre>a dapat 
i^cnir/:uit:jiya lirn^in lauirtn iMMtltd. SO- 
Hi[j, rijntuljS cjina-orang yjiig kafrj iru 
berkata: '"lnL tLdak Lain LnjjiyaLih sDiu 

Dan meieia buliaSa- "Ktnfiapa Cidafc '11- 
ru[i:nkir k-spidj nys iMuhannudj |f- 
nranr; mj.liika:* ,5 "| ?" dm kalau Kami 
rurunkir. fkcp&dajii.'al secraru; nakikal , 
rernu wLcsailah unisan ir.i*ti&} , len^udian 
nc-f;T(3 -idok rlibern 1»r££uTi ■ISKdikMpjTi) 


S*fe^M^v 


■■ ■: ^ SslSM. 


•? 1>»H kila,u Kami Jidikir. j-iiul iru (darJl 
TTuJaika l\ :en!ujJi Kami jiJikut dia nLrupa 
lililaki ilaa ijika Kiilii Uuikin. ilia rjcmja 
liiiliki), KarYU JJUti ifclii JKiikan mc : elo 
1Clap :a£u 5ftT;.iMJniH , n3 kini rnE[Ekfl ri- 
e>j J A.-? '-^' if"!' "■"it" 

djL^l lJ»>lj'VrV. r ^VJ L'J. Dan mcKpuk Lc-iah dipcJOlOk-uLafekari tjc- 
bccapa J&iUL sthcLim ka^i'j, mjii tumn- 
la.h kcpada aijing-r>rin£ yang menMTrju 
fih.lc.in di miiTa nuTEka. hjlj-sm Cizib] 
nlok olnkjTi rritrika, 

LI, KaHkiTilih: % 'DErialanla:»i di mull bllltiL, 
kenuiliaji perh.aLiJ.ali:&]i uauaiiiuru kc- 
miSahan urnv, uLariK >BrU raendiLtcskin 
Ltu" 


4^'| MiliLidni,-.. uniut mfrwiajiikifl t-j'-iwi. MLhaif nmd nu ^liur^ ntbi 

4A(I'|. Htliudnyi: kkliu dtl jruiikan fctpjdj nitnki malaiki.1 Kiini. meieka : id. lie |U(j bsrunan. bentu 

liii rrimki akir. diizib oleh Alb.i, jehinrja mtreki famiu isir.'janyi. 
4*11. Miiiudnyi: KiIij ,4.H»>i r^eixjuiui sninnc ruliikii srtiMi rM"l wntu Alukh mf npiTu hij-i 

,i,U:n Tioicuk ieoi:«p^ manuiii, kueni m-nuii* n.Uk Ol?i1 rrwliha^ Malaikil djr, Trftru Jufj 

m±rrii I'kan brrVali: iru hjk-rtlili uiiliikat. hiiiyj. mar.jiii »tifii kiun jut*, J*dj mn^lu 

ikui 'clip ngu-rieu IS? * A|. AN'AaM [BrtJATANG TTttNAJC) mz 1 Ktajutitift Allah ttati ptrttkiiori-nyv am ksrutst- 
i a n Afajiflmnrff J s'.ff. w. 

12. Kstalaniah: "Kepunyun nipttiti ana 
^mf "da. dL langit din di numJT' 1 , Kiti 
kinlah h Ktp-j:iyjaW Allah" 1 . Dla Wlih 
mcn?t),pkaii »tp,i ditn-Sya Iciaili la- 
ying*^! DLi ruiiijg.uih-iiinj.ruli akin 
rtleJiKhurtpilJi fcnrLU pada but tLuniE 
yiiMt tidik »ds kejajsuan rccnadapnyi. 
Qungacuig jaqg mEruptin biiinyj, 
merdta. iiii CiJak fcerirnaji* 83 '). 13. Pill ktpunyaan Allah-UK wftila j^ang 
idi pbii rnilam din sinug fciui. Dm 
Dulnti Vaqj Main Hrndrngai ]np Ha- 
lu Mtngt LiIiul 

14 KtLakaitlali "AplVlh »k*n iku jadikin 
p*llfliln.rU S*-Jsm dnii Allah yajiji minniilL- 
1(311 Iflngjl dan bumi. padahal l>ia ihCfil- 
beTi mii-an dan tldak Jllwr] fflikitf 1 ". 
ftalalanlkh: "SCSUnJEKuKnya iku dipt- 
nnlalL llJ-piy*. ilu mErijadi Drang yjnu 
pttlajTIl *ekilL mtRycil dui fa'tfjada 
AllfthJ. dan iangan SelalHuJl tunv ira- 
nik. eulangan tfHrJHHalUt mV5yri>." 

t5. Kitnlunlah: "3«-un^uhfii- 1 aiu iakm 
akan azib hari jui* t>tlal ■iJiaji kiamali, 
iika iku mEnliiihikai Tuh.nRk'J.'" 16. ElSTinfjiiipn J-ang Hijauhkin uih dui 
padanya pada had Liu, maki ii^CKjcur: 
Allah lelih. niunbtrikaia laUllnlC icpida- 
nya. lUn LluJafi iHKWJ11yilEi.fi yiP£ 
JIVata. 

17. Jit* Allan irtEruntk'^KlJi lUitu, k*mudllB- 
/Itin kspkdimu, iritl ndak ada yan^ 
menghilangkannyi mElalrikan Dli ieddA- 
ri. Dan ilka DLa mEnditmEkul kdbulk- 
aji kffBtianu, rnili r>u Mahi Kj«a 

atai tjan-lun dKiuatu., 

IS. rj*n Dnolah }'ii\5 bcrtuaju arai sskiban 
hamba-bjunba-Nya. Dirt Ulllah Yiru 
Vihi UjkkwJia ]»gi M*ha MEr.£Er.ahu.L si^s^s^u^^J \T J f Jg i aj ^ j 


"i^ : i -5h-:- _?*J'5^'-^^>^ L - iJ ' **J i£-2y Makiudnya: Allah 1cL*h b-iqinji icbajpj k«muiahm daripidi-Nyi. ikui nitnrnpahkiFt nbmit k* 

p*di rnik.hiuk-Kyi 
463K 'Hakndrryi' nuni-^rinj yani lUMc r^ii^u.Lriiik.»n #k|j rikuinnrj. iMik mju Ijcrinm. JUZ ? £ AL AVAAM IBINAIANC . tR^K; 1B9 19 Kitakanlaii ' iiipilih yiJtf. Wj:\< k'Jal 
UL:-H*Ma*nyB? . Vit&kftnljh ''AlWi 
Dii rnenjidi r ,ii: r ,i jri:jrji ak>_ Jjii kjnrj 
Dm Al Qui'aji mi divriliyukan i.t:pj.da- 
I j nipaya a=n|snnyi jku mtmhc :: per- 
irjtira^ itpidajTJ dan '«pada <je«hk 
fijan^ yin£ nam pan Alt^r'ton ijVipjda-' 
tivj; Apakih 5 « s j njiji j hrr, 1 jcuttvj rn<n|j- 
jjcui taJ-i>i iJi lahjji-Luliui ya-ij; lair di 
niripji^ Allah/". ."iallKaMah "Aktl tl- 
dJ'K nOKflkiM'" 3tjTj.kar.lalv '■^ung 
j.iihriij Fi in .qdnlih. T'jlian Ving Maha 
t'u. dan KEur^jhnya alj berlcpai di:i 
dui ipi yinj Vjinu peci-jk jluj.au :dt- 
■:..-i Alla^r'. 

-'D i'':aiip-Draru: yjjiii :t.ih Kami Ij'.rJVji! kl- 
rili kfipajdaiiya. m«ei<a (r.tP.(.rr»|iiys 

(Muhammad j wptrt* mwek* mowiul 
RriV ariiknyx A-tndiri ring nr ana yarjj; 
ncnjpikin dbir.yi, mcricka Llj '.vlii. &«- 
irnm fkrpadi AlLilil. 

2 1 , Dan lup.ikih y ina Ls'hjh. jtilivi djripada 
dtlt^ yiruj inE:n'j(jal-bdiL sualj Atd^i- 
Han ICiTiadap AllUl. all.l in(rdus(ltin 
Ij-it-ayal-Nyj? Se'UTijfjuhn;^ cring 
ryrin^ yaJiEj. aJiLiva. iLu *idak rn<TrJjpj1 jte- 
bc ru rJ.u lyiaji 

jsf n rfsVr iAtt A cr&taw; mere*. 7 cii \e'i k una r. 

22. Dan (lnj^ClaJi). h.u: yajm dL a'akrL Liu Ka- 
mi mcri£hirnpun rTf-relta (emuuTiya^ h,fl j 
ynrriudian Kami 'herka.1i jepada oiang- 
ejinj; niuivriK: 'I'M nanakih. i-cjr.bJiui- 
itnbahan kiiiu yanfi dahulH ka.iiJ kaia- 
JLjn i ij?lf i.:u--i;ck'"u fu. K jLn-ii I 1 ''" 

Ij. ttnusdian ludllsh filiuh**-! ) mrrrk*. Itc 
cjili rr.rrjiL J: in: '"Dcir.L ALlah, Tuibin 
Vnmi Uadilah J.ajdL nittlip+rseke'i-k.il 
AJUh". 24 LftaTlah, bajttui'irm mrteka IcLk bfr- 
OiiE^t ttihadip dm flitrtk* s^nlui iJiP tu- 

Liriglah (Liripidj Tiertki scrani.^ Hm- 
'hahan yar^ dihulu. niereki ada-adakan. i_|£-U^ ^ija fij^j>i i*^^ i y iB^- *^..' »djii vO" OJJ*. '.it^tt.i 
Yinp; diinikvjd dentitn rnnih di tinl iil^K: jiujaui ) irj atrjpa krdusliar. 190 6. ALAN'AAMfBCNATANGTtRNABLJ mi 1 15 Rati di inta:a. TncnJca id a gtulj van 5 
nunnEngukan fpa'.jan'lmu, p&ddJia] Ki- 
mL le-lib mcLe LaJiui ljlupaJI dl S^si Illti 
nicrtka (rthttfcfiS JflttelfB Urtdi) main- 
hamjni'3 dan iKanri Idakkajil cumbaran 
di ccLiriginj-i, Din |ikapun mcreta mcll- 
hi" JtpaLa lajida. (krbtha:aji). STiiC/Ckl tit- 
lap Udak niij lxrlrTiaJl k« padajiya. 5*- 
hi^iKia IpiiClLa rcit[**4 datan£ kepannniL 
untitle mKrnbaiilalirnu, Dranj;v:jji^ ka.j: 
LLu berkata "AL Qur'aji ini tidflk Lain 
hanjalah domteieaii biartt-oiang dahu 
:,■'■ 

26. McTeki melaraju? (ar-jjip Lain.) ifluniJC- 
nenrkan A] Qur'ui dan lti*reki scndiri 
nlcflj aUlLkaJl dui daj]pada.TiyB dim mere 
Kg hanyaLah mEnbinaxalan din nt::elta 
jrndirL, ledaxiE, Tr-rrtka LiJak Tiucliyada: I. 

27. Din niij kairiu ;S{uKairimaJ ;■ m^lilial kc- 

tika rr.creka dihidatka* k« Mtkkb. lain 
Tr.Ereka berkata: ''Ki.Tan.pa kimi ddkem- 
balikan I'kt duraa! ULi.il '.jSvk intniiusi.a- 
fcui »yn-4.viT J'iLn.ui kami. kiTi mcrjjadi 

rvring-orani; yang. hcriirj.ri 1 ''. {^entuLali ka 
mu meLihiC suiCu, prrn'iwa Vang meng- 
Ilu uJ.aji ! . 

18. T^api (sehenaTnya> 'slab nya'a basi 
irjciEka lccjahaEan yanjt ir.erekj iiiJiii]u K- 
lalu mrnj.crnt'ijnylkir'Jlya.** 11 1 . ScklHIiyi 
mrttka dikcnib-ilikaji *e iJuniR, ccniulali 
mtrek* "k«nfcjjL kEriada apa yang mereVa 
telali dilarang rnengvTjakanr-ya Dan se- 
ninayjhnya merekH ]tu ad aid 1 ptnilil J[a- 
ptaiduHa. bMakl. 

29 rjm trnitL mErEka ii.an rneiipaLilCaii '.\n>- 
]a>: "EAdup hailyaJdL kthld^pHri kit* di 
djjui iaja, daj'i kill S*fclll-k*l] tidftk akin 

lubintfi^kfin" 4 *'). *- ac i^r ^ -■ -■ -[1 ,iu ^ 
& wSGjj ^ij^^i^j 


S j>ij*^i ad. Dnn Kaniloin>B kunv iiLtlihlt kctika rn?- 
itka dlhldarkin kepida Tuh»rmya (ten- 
culaln la.Tnu nwlihal ptrurjwi yanj; m^ng- 
KiTiiVan': QhtI inr.iri Allah "B'jkankLk 
(kcbui^kJCan] Ln.1 >['iai:"' M*JCka iHlfJl- 
jaWiu: "SUnfctUli &CIMI. dtniL T^hm 
tin-j 1,1 . Ucij'iljn^n. All*h "I^Kena itu tiu- 
kialah J7a1i bii, direbabkan kamu meiig 
mBtniirt/i'S"- 


^^■6.1. ^kkiiidr.yi: m^rsli. Khnarnvi lrfi>. otrcilaciu Lnjm diknm'&i1iV,in''-i dun.^ qpi-jk Itcninii". kt- 
]ii4* AJLih., lcdpi priViLurj itu irmaUmili diu^ipkin ku?ri mTli^it tr4ih^it"*>t ttutki. 
44 7J, Makiudnrh: jiki Jiirrt^.1 Jik* Tnhi jtan kc -flunn. iirrr.li ik mi nniif. ji^kart dcir: iV»ii JUi 1 6. AL AS 'AAM4 «[NArA.NC FEl*NAit) 19 1 31 S'jiigguh lelah. cugiLah arazig-nung yinj 
mftr,rlj?tnk4r. ptrtaniUiui nmrki il^n^in. 
Tuhan. Bthinjja ppulviJj. huma" dating 
kcjjudu lr.rrrtj deii^an Liba Liba, nsrjk.1 
hertUr "'A la^iti besariiya flcnyrsaLiiL 
Icami tc:hnLiap ieliiniir. kimi csntflr^ "k i- 
ajiiaC Ll'j 1 ". lambLl rnccrikj mtfmikul duia 

da» 4i ail* ?i.;r,ijfiii^iL!,-i. liiEailab.. 
anutlali twu— j)c ipg. ymg meJtVi pikul itJ. 

31. Daji UaJiilaJi krhidupar. dunLa iru, icLiin 
ikuL niam-maui dun itui/da. ^jm'u hb- 

|1u lebjji baii hajji. □ ran Ealing y-ang bet 
takwa Makl iJilHklaJi kamj rnciruJiajrJ- 
nyiV 

ktmiwd tja.w. 

33 itOLLnxEiiluiya. Kami nuTiptjJiji 'nihwa 
SSriJ'S ajia y-tlls m<Ttka. talakaji ild me 
ny^lihian hllirmj, (iam;anlah kamu bet- 
wdili hiti), kircni mes**! iptw.riixn.ya. bu- 
Ljji [TiEnduscukbri fcjmu akin (ftfvi 
wanf-DranG yanc lalirn i1u rncTigingtiri 
l>a.Liv»!AUaM*9>. 

54. ]>in WlurjUtulitlyB LtLaJi djiiu^akan (pu- 
Li) Titul-TiJul srhcljqm kurni, lJun Itti- 
pa :iuteIul satar terhjdnp pendurfiir. dm 
^frgtapiayaan fj-anu. dLlakukui? iKihadap 
mcT-sVi. siirpii daunt fwtolonjian Ki- 
rn: krpaiii nurElci Tak irii *Hiji.rigi!iJri 
>afjt da pa I inEicibah kabrriarkiliTriL' 
ijijiji-janjij AlUri Din ici-jjiKjiuhnya 1k- 
lah dating kepadamu ^tiubafiLaii dan 
bulla. :aij] rasul iLn. 

3i. Dan ji>a. pEfpaiinEun mrteka fdaismil-) K- 
risa ll:"ial bfral bajamu, rnaka jika lur.ii 
dopal intnibuac Lubanx ±i buim iuu 
tinjgi k = ]Lnp; liLn kli;iU dapal men- 
dalinKkjji rriii'jLru-; kcpidt irVEiXka , 
tJTVlk.1 blja.'ilmh.^"} . KiLuj Allah men S - .*'. -;.- *V' ■ 

,S. ,-r -? \ t- -fe 5 f , . s ,-f , ,-r .x -,; .1 - 


©5*3* *;-i.: M lL 3-ilriya |Lnr.ni^m;pnt.Tirniir|iin ildni.*-. I[li tiiHy t ifbdlU] din TLdliC kikll J LTUJUillJl OniV 

ir-pcdivi JrJijiii atbtni-npirt-k.tsci'iuniiiri dunis. s*iii lain dan n Em pt: till ik in urjtui ikhiril 
Dulint ii'Br JUL ALLilt nun^hibur hibi M Jhur.mid. ii* dr-npin mFrryjiiikaji 'bkJiwa Q^anf-jrinf; 
miisv:ikin. vifif nendLtLikin Ptibi pidi Jiirrkitnyi adiUh menduitLkin Allih fcn^ui la/ma 
nabi itu dmtui unlub mEDyur.piikan lyiLiyiL AiliJi. 

Makrjdnya uJah: janfijmLth kvnu r,::iu Vrlwrilan »ii^ iLkip TUPrnVi ji-i tiftrp*li^-». iiii|i»J» 
KiTi. ILiliu kimij mrriM l't<:itm r.n'balali unh^k^n mj^i-j mu'jirar vth^ d*p*i i^tmuukiri 
hid Ti|c|4ki. dj|n kimu "r-n"u tidxk ^Mi^i ^n^Jp ]M 6. AL AW'AAM (BINATATO TEKJwUt) 1VZ 7 hendakl EanTu inja AJLaJi itK-nJ3jdika.ll 
tncrata lrjmua d&lani pctPnpk, «tsTj LtU 
iungankn kanw Kktld-kiLi (Ermiiul 
tiiinj-otang yingjahil 

35. tiujiya omui-aiBrti >Btii rnendtnap .ujo.- 
llh yam fll-tmBWhi rjenjiii ALlmh'l, din 
QjttnJt-ftraJlE y^Jig Tr_iti fhitinya)* 1 "^ , nk.Ui 
dibin^ir^ui aleh Allah, ttmiidUJl fcfr- 
PmIiN yi-lnb ifiBttka dftjtrrtbiLflua 

J 7 Dan nurEta (nrangonuu^ mUiyfli M*- 
kiho bctkaEa. "MraiKB|rt tldlk ditupirv 
lean kopaduiya (Muhammad J Witu mj' 
jlut duL Tuhiflnytf". Kitakpnlari: So- 
AifiKuhnyi Allah, kuau 17111111x111110001 
jugtu mL'Juai, tEtapi kccajiyaXaja infcCfca 
tidik ruEHKelaJiU:" 

Iffjfnapw.'nkuir? rJrnu Jri:* dare AufcCi'-bliJen' A*- 

3B. Din HiiUlah liinaCiiintf-t'UialiJllJ yanj *da 
d: DumL dan rjurung-fcuping yanj lEinuip. 
dsngBii ledua 10.yap.nya, mEkintsrl mrtar.- 
urnit ijiigai lepnU KjjUU. I ladiLall Kimi 
aJpaiin SttUltULMiP. (ii riilam A] K:- 
Urv*"l^ , ktrnudmi Vepida Tuhanlmh jr.* ra- 
id ddhsmp-UTikun. J9, t*n (lruig-DnEig "aJif. m-nirJijtliijiiJL 
iyj.l-a>ar Kariu iilaMi pckak, DliM din 
T.T3idi dilitli ecLap tfJlhs Birir^iiipi 
yailg dikeklEndiki Ailsli flfEseiataiinya^ 
nliLpya diieullin Nya*?3 j ■ Dan baiuijt- 
oana yang ihkthtttdikU Allah ^Ul1uk di- 
bftrJrNyi uetunjvikj, Jiiscaya T)\i m«iiudi- 

kaimya Tjei+dn di itli Jul" yar^ lurm. 

40. KitekaiiUh: "TerarueliRnLili kepidaku ji- 
ka iaiBDE JJlkltpn Allah kepadarny, aim 
d*t*n/ krjindarnu horl kiiina , : l ipakih ka- 
nvu TT.cn v ini fhihaji'l uLain Allah ; jika. ka- 
tnn ocajug-UTajts; yung bcnw ! " 
*T3), MaJuu In yi: DEinjfonns ktfir run tiJak m^narmuVin <Uil lirt«k mtuuturu itruui ALIA. 
ScttJuiHaii mwfiinirin ntnkMrkin Al KnU* Ku UchgJn L*u* Mihfuir. Jbujui uti bihwa. imfb 
tniui m±lTiliil iiu Bjd±li dj[ulnk*n |dn±u.p^jnt d*lfcm Liijh WihTu^h tua\ ada pula jaESTna- 
lufurluuiyi dETiEin Al'^ur'ifi il'iijin u'L: dudarn ALQur'iu iCu klah idi pi^u4i-puhT4t ifuna. 
nnnni-n&nna hukum-hukum, hArni.li'h.ikinili dul pimpBl*ti urXuk i.ir-l»har»p miftuin dl dXinu 
fen (*Wrii. *HiHtl>*hi|ifcMi PTlCH^k flfln iniiimrwi 
I ilu- :- . ■ H. JUZ t &, AL AN'AAM fBINATANC TEKNAKJ 193 r -^- 41. l"l idiilc >. ie-jb pi hanyi ]Ji.iLih yang' ltimu 
jcm. inafca I>ij mn^hilj-ngkan bah.ayi 
pane ka::nariya kariij "nerda'a V.cpii.da ■ 
Nj-a, ilka Dia mer^hcnd-u. i. dan i. nr.j 
UniujaLVui srrpbi.liiii-H.Tiita'ia]! yanij ka- 
mu wkl^ukan I'dCfliiaJl AUat 1 .;. 

42, Dan iesuru«uliriya Kaffli Iclah lltengutu'i 
! r 6 yj ' - : -S ■■: -i I j kcpadti unut-Lmai yin; se- 
bclun kamu. kmuOijn Kami ukia mere 
pi JcriRan I intnUT! |>UK3J)Ji kOicn£Ml>nn 
ftin kemduiliTU wpiyi merck* h=p 

rnnK-jn :>tpada. ALah.i dengan. Lurulvjk me- 
rer.iiihVitii Jki. 

4 3 MakL ni:ni;a-ja mr/ika "Ldifc inKmui'inn 
Ikcp-i-ds Allah] d"lE Bt1 tu.no/jic mtTftnaah- 
Vjn dip keliki H.ilin/ mkiaan taiii ke 
pada mtrekii. aahkLn: hall ni'irki V:lah 
jr.rmailL kfi*,i J Hi 1.y iLla ritn.-n menani- 
p-lkkfiTi ktpada rncrek* krtha.pjqa.n apa 
ying. sej.Il. Tnirrki ksrjaVan 

44 MaJtB tirkaui mc:sKa nidiipalan per- 
;ri£ata;i yanj teb'h dihETikan kepidi them 
ka KamLpun ir.Ernhukikj.7i SEmua pirilj- 
pini.il kLj*::ia;iGan unluk ir'.Lttu, S*- 
liir^KB ipi^jla meeki Ix/ijcr-ibija de- 
iijyii ipi vjtib te||h ifi'ndrikin k=pada 
•ritTEka, Kam: rikia meiEka dEO-jar. je- 
kanyBng kciiyting mai.a ks'Jca lLu TriEre- 
>.j (Kcdcam 'civipul Ji aba. 

4.1 Mala aTing-arang yui? laliir. i"'J dL- 
ir.j inahlan iiinpii kr ak u -akm ilya . 
iif KaJa puiL t-vj AJLiJi, '[ uJl3J1 Itmtit* 
aiflm. 

4 a. Kal-iiuilah: "1 trtn^kanJih icepadaku 
JikJ Aliak ITl tn.J.Tji.5: psnileriEaiaii dan 
P*ng|iria-^n sen fficnulyp hiiunu, supa- 

itali fuhin sejur 4l]ik yarifl fcijjsi rne- 
HEeni'halikanr.j.'i kEpadarnu?" P-tThiLi- 
fcaiiUi, hxEilmam Kami bulilLkili 
mempetLlriKkBn lindi-unda kcbcsdiin 
i; Kami i.. ktrmdian mEre'ca lE:ap hrr- 
paiunu uiica'l. jtatifcarlih "J crantk anla? - ! jccpadaKu, i> 
ki daling ickiaar. Allah kepadanu it- 
ripan i<kLr.jjrip-l.ij:i>uiv ^li'-i Lcjanf-lJC- 
rangBTi, rpikl idikJ,'. yaj^fi dlbir,HSaklI1 
I'Allihl SElain da;i nnipB^Tir^ yinfi 73- 
liftr i - ^~ _r ^ r* _r 1 '• ' 

A%i^^ ^Mi^P AS 


j^\S\iii4>p^^ ! '1 6. Al AN'A/LM (BlVATASCr Tl-.RSAK) JU2 7 48 E'jn lidjJclah Kan: neneulu* pira rasuL 
lLu HJcLj.ir.kin un'uh i"i'.rnlK:i l(itij j;£in- 
TiHH dfl-n mcrr.L*jL ^CE-iiLf^l-Hn- lUranE- 
jufib y.ing benn-in H.in rn<nEadakan prr- 
hudcm*' 1 '*), , naka Lak idi j.t>Lla+j.LLMn 
Lcjr.idip nutrrki J-ir'i biU* i^'jb'i I'n.ifVa. 
V;V:1.! nr- iy. Utji arajiii-orarsj; j'ajiE nu:iidui.'aj.aii 
aja>i*it k.ai'iu. nirlrki ajtail iLUmpa. uk- 
■ dinhibkui JiKTeki «Jifci l*rbi>ii 
faiik 

TmTUNAHJVNTWAN DALAM NEWftA - 
BAKKASTARAKAT. 

50. KmltinJih: "AJoi *idjjc n-,«n£Blik«n ke- 

parLa,rnii. hin^a pL'Tnendnharann .\llnh 
adj. pzdak'j. dan 1iJjk (puLiJ ilt'j zneiige- 
■ahui. yj.njr jlnib iij.ni Lidjl. i.puLj'i aku 
neriKalakan K-ipiJiriiu La hi* a iV.i Jt- 
'jiarii; nvilaik^r. Aki; cidah inciuii.^- i«- 

-iiab ip* yjig di**Jiyuka^ k-±pad:,k'j 
k.alij:anlih: "Apakah. sama nrar,; yari.r 
ball dLnuan -arlr^ yai\R mi" briar.:"" Mail 
i|-j.iJi kur.u "idik mcrnjkJTk jn;iLh'-iV' 
Jl. l>;n 'ri«]lBh jif:-inj>ar.a7i Aegean apa yang 
dLwah.yula.ii lLj kepad.1 rirjng DranE. yang 
lajtal iKa.r. iil2iui:pjiii.azi k&vada TuZlan- 
*iys ijijidi luri kUrr.j.-!. (eihiTE bi£i tisje- 
Jca udajc ada iea:aTip ■pelir.il j nj: dan p:rr. 
brri ii Lila'aLpiiii alain dafjpidi Allah.. 
?iaj merels fc*r1ak**. !--■ J |" C '"1T j£ "i — "'l"" .''I-" 'l J ^t < "1.1 ' V V 

52. Dan jaJlHIltaJl kpmy mcnpuLT araji|t,- 
«[»E1E y an E rntnyerj Tuharuiyx dl 'pafl 
hari dar. di pttanp Inaij. itdafijt flittek* 
mKii^htnilikj ktrt4lllLn-N.va KaniL :: 
dak rTiiiillki;L (SfiR£ l:r 'i jiwab wdikilpun 
lCih.iid.if: ptrbuiLLr. nuTrki din niH.rrk.i- 
n»n iLJjk ir.umLVuJ lunupufij; jl^'db *t- 
dikitpiir. LHrkaddp TiettUil-iPmu . y*n{ me 
nyebabkiilL kafny (l!«Jiak> minj-aiit hicte 
k*. «hbBga kair'ni l*irr.auik aitnj ocan( 
yasiB74Jwn.^' s J- *1^ fj" -A.J, ,,1''^ 4"k Llhai tiq- i(JJ 

4?F'| Kniii FlJU-lullih i k.'tt iiJi'i[. diidutJ.ud.ijt ^enLffliliclMhapa i>uni rnu'raui >ini durfgip ttn 
dah dan miikm nl^h kuim rjun^;., datuipliJi brrrnpi pcmukB Uuiaii> Jirndik btrbicari it- 
nfiin Rii'jLulLih 1r:apL rricrcki en|Ej;tn d^.du'k bi]urrj.-Firrii drngan orinf rrrj'rtir itu. dan invrr- 
'm.i mertfu xjlk kh wpiyi i^n^if u:anr ryj'mir. iLu di""ia uja. ^hmcE* mrrnVi, dip^' ^nlltiii dr 
iipjii Xi.)iu|u.llili. klu l'j[u^ili.Ti j^^i Ml. HV. 7 fi. ALaN'AaMi.BINATaNC] rTRNAKLh 195 '^^ '■ r -^- i3. lUin drmikianLih CrlaJi Kd.Hi I ^ji sefcuha 
fian TTVtcrta I.li cU-ir wling yar* kayi'l dc- 
ngir. ^ctuJUfiian rntjski (deijie. ctir* 
rruAirt). S(ipiyi LacMiB-cinne. yuig kiyi 
ilii'l (jerkRIj: 'Unnj L'Tinf n-maOam LP I- 
k-ih di intara kiVj >anc. Jitffri imigenh, 
fle'n .\Liohi ktpada nifKka""' jAllah dct- 
runa^l "Tidjkkah Allah kblTi n'tnjp- 
tiliiij Icntin; aiajif-urihE, y-irlE '""■' | - 
tyiikur >. kiipjdd Nya'l.'"' 

J4. AjpaoiLi. .i:ing onn.5 yinj beunaji kf- 
padi lyalayat Kami Jtu UdLil't ke-^id-H- 
mu, mtVi ka^ak^tiUJi ■'Saliiir.un.-jLii 
kiirti 4 " 1 *] Tjlhinrnu 1elah mrneLapluiTL iTii 
dm-Nya kudbi iiy-uu! 4 " 7 " 1 '| , l>ll.l'Jl Iwh- 
iviunyi buaitf5ia.fi ysng btrhuac kr 
liJ'.ariin di ynti:i kinu lantazin. krjjjnj- 
jji* 1 "-] , kcmuJLin Li brrliLiba' si'dlh 
lrwnjcrjak-mrtya Jui i-'icnfia4aJcun (lfr- 
biiiCin, mii* Mwngjuhnyi Allih Mihi 
Fengim pun laf l Maiia Pmyayarin. 

54 Dun L3cmL'k]irilj>i KunL Lrrajifkin aya"- 
xyil A] Qut'ui- ^supiya itlai Jtim 
rTin{-iir*ri|i| _v.ing. laJftli rijn fl-ipaya J^-lli 
ipula) jilan orinE-^riTig y.yig Viejdaii, 

Sd. Ka1*kaji]ih: "SefUnfULitinyt Jlt-J dl- 
larajif menyEnbah 1jhan l-uhm j iryj kj- 
iiiu semhah Mflain Allah". KalikanLih: 
'■"Aku liiliX aJtii: nirrtjnkutL litwa r.afwj- 
I ' ■■ M . FiiWh ifi?#«iiin aku IxK 3 lX:f'jil 
lemikiiji dan :i-Hucjah i-,'iilL) !■ ajtu '.Zl- 
muuk cunt crane. >ang mendapql pf- 

JT K IlikaiUih . "S^iunjuu Knya aku (neTidiJ 
di a-a* 'TJJ^ah yon* r">iLi (.A I (Jui'anl tfari 
TLhink-j'*"'*) seiJ-irj; Vaillu SUinJiiridian 
Tiyu BukirJah w«*.Tnan.£kij i.uni-ili nie-nu- 
rjUkin uab'l j-ant karnu 1jh1'ji iLr.ruk 
JutgEratjin KcdsiUVEiJiiiya. Mrnrtapkan 
imkiirn ilu hinyalali hak Allah. Uia Kifnr 
rjurkan :.uvf itbf aarn', a lir. T>u P^n'.(wiL 
krpuCutan yaiiE paJinu niik i^i i.-i .--- j --■ -^-i'--. -|i,- - 


^^Jj^nLiS ' J-^A1 i^'-^iPJ 47bl. jfbuttiltfl aAnAjm i/Lir.yi mudah mudahin Allafli rrrflirr-pihkar kr>rihl.cra»M irxn Larr.u 

*~>1). V*iiLnDt46!. 

1711 Uh«tnat!7T 

1T?1 Kilcsudnyi ?ljtn Mjhjrimjd s.i."- ritmEWiviitihu.'k.li >*he nyin ten, V(-hf M "nriyi w 6. AI. AN'AAM {BIXATAXG TF.RXAK) 1 17 7 38 Ki:akanlaJi 'HLaLiu KkLujiva aiii pada 
ku ipi (iiati'i >nm Aaiivj niBH* rupiva 

dli*£Erakan Iredatangaraiy*. rEntu. tcbln 
diceleuikin Allah iiniHi ving ada ar.ta- 
la aku iLul kan-iLl") . Dm ALUh Itt-Ui 

'im 

3?. Dm pad* lisi AP«h.-lali Ijnrikund se- 
rnuj yuip fh_i.Lb ; tak ada ynn( ir.rnKe- 
taJnimya. fctHUalJ L>iu KfldUi, daJl Pla 
mtUgjCtaJl'Ji apa y*nj di darugn dan dL 
Ijulin. din :lhLi iftielii dutif^n yariK 

ipuM, dm Uilal ;a(Uh K^iir hijipun. da. 
lam kiflHapasl burnt 4in "idak sriuaCu 
yafip. IwSall irai; yptig IteTizig, :n*lainka:i 
lt:1'i|ls rlalarn Jcitab yang n>a[a (LlUh 
Mah-'JiliJ. 

60. T>in QLilih yanj nnjudjij: ui Jdi'i'iU di 
malam hat: daji Dla meilceiahljj 1^^ yairjj. 
kamu ttcitiLII Yiida 513 n E . hjn, IcErnndiiTi 
L'la rvn*nhifieyik , -r: fcunu pada mrig hari 
unCuk .JLnrnpiirnilin u.r7iur(]r,J J yaJii 
tt-lah diLtntuJun 4 * 1 ) , l(cmudian ltcpads 

AJlFtti-Uh It n in j kEmbali, laL'j Dia mern- 
hcjiCibiikir. 1orpula.Tr,u apa yar'm dafidLVJ 
taaHii keijjkail 

61. Dan lfraUJT yum i:ienifM2)yii kikJJWP 
CttlHiyai dl 31« Sfrr.ua hamhu-Nyn. dar. 
diuniE-rVyi kEpadanui imlaikat-mdaikal 
perriagi, uhuigga ipilidLa. datafij if^iilti- 
ui kcpada salah ICulBflfc di antara kamu. 
id JiwalaLMP OlfP rnalaik at-malaika L 
Kami, dun malaQcal-malaiJial Kuril i[u ti- 
dal melibikaTi kewajibiraiyi.. 

b J. Kc-IR-u dun mentka [hamtia ALIaJil dikEni 
tialikiTi Itdpadn Allah, PeDyuaia iiUrehi 
yanj Kbcuunyi. fit laJi'.iUah hh«-i 
ugaln Imklltt \.i>hih lier i:u) kEpiinyaan- 
Nj"l. Pa n laijjaji Perr.hjat perHilun^an 
yar^a paling cepat «1 i J 

:;: ^7 "-wJi ■ — - .— - a -— _- ■ v - — — ~ ■ "i -<^j; ^''^l} . ii. i^-i'i-u" £$^&* ^l^j^S*-' &*& ^5ylii^_ i-V J . -^r--'. 


p 


63 KalaJ(jjilih: "UlapaJtaJL yuig. dipit mc- 
rlycla.ma1HaIl karViu daii rs*ncini dl darat 
din di Uut, yiaif karnL berda'a lupada- 
Nya dengan TrtieuHaah diiKJaP dtniiJlsuaii jf^!i£v' -P^^ J5^=V^ J* J UIJl MtJEiudriyj: ttr,i.v AILih. iflh rr?r,un.inkan na'h kc jqiUmu ump^Lkaniu biniu. 
alt I. Karru diliJuiki-n di inalirr hmri djn liili^nfunkiii ai jjiiui hvrv ilu-. supjyj. i-tD.ijri fitipuiafin 
wikit iiu KilJiilili Mmuirtiu yui& ctlili ibrenrutu. JUZ 1 d *L AN'*AJU f B IMATANf. TP.RX AK ) 1S7 r -^- >ang lembut (dftngui menjatakaill: "St- 
juimguhftyi jiki Ud mwurlannalkaJ! 
turn itiL l.t»n?u«J uii, tenm-liA iainl 
mtnjadj oi*jit-i>rinj ying Tierayukur " 

64, Katakanlah: "'Albdi en m ye Lain ilk on ki- 
ni(j dafLpuda. DtllCini 101 dan dm «j(iiJA 
iMCim kcuitahui. kepipdiin kiniu l*ui- 

IjbIj mErnpETututukan Vyi, 1,1 

65. KalatuLnlak: "DLilkh y^Ett Twtkt-sti vn- 
tn|c m r n rip inn Iran tub kepAdunii, dmi 
itu kunu ilau dui hiwih likirnu.'* B J ■] 
ir.au pu, cmHiainug:iin, kimu dtlun 

fCjIonij^ii-gpUiiigui l>' ,rl S iilkng lier- 
fpnf»nj»n) din mcTkIik.ul kepadi. !■:■ 
bklucun] kiirm t«uiuun sebiliajtian 
^*na 1m«i. ptrtiitik|oJ«h, "bfti-p-* Kim] 
rricriJjtingLui tajidi-tuida. let* in an 
Kind rillJh bn[Bn[l**^'j qgai rnereka mr- 

rtHharrii(ny*J. 

ti*. Dm kamnnma miodiimkaAiiyt [aribsr 1 "^ 
padtHil mb Lty benii i4iJiyi. Ki1a- 

kmlRh lh Aku i*U rMlciTilili mini yan$ 
iJiviTiki Tficngurui uruuiunu" 

6 7. Unluk liap-tlnp btrili (yailg dIbiW-i 3teh 
raiiaL-caUit) add (waKsuO [ttJiiLinji Jin 
kriifc bumu *Vm menge winm 

6 8. Dm apablb kajnu. mcllhit orang-orinj 
mempercDok-olokkin. ayat-iyat K*mL, 
rriakpj tinggalkuiliJi mErcka Khm^j. me- 
rska Tnernbicjjakau pEmbLcarun yanj 
lain. Dan jika lydtan jnEnrjadiLaji kMJnll 
lupa (ikan Laianfan JnlJ, fliika. JaJWftMah 
karrni duduk bemma ojuit-onni s>ini 
lUUTl i(U KJLidih terbigst |.ftl*n Liran^an 

(9, Din Tidak *da pejtangpi.ng.j.n. jawati lEdL- 
kilpun alu nranj-Qcajuj yarig berlikwa 
tErhadap daia. TTimcka; akin lilipi Ikt- 
wajibin nwitka laUhr m enguu-Hkin *m 
me[tt» Ijertikwa. ^1^ A^Jfc»jk^y<U ^Jj^X 

§5^ /Tri ^^>ij; *-ii^: *£ *Jj*ii7* — J ^ 7 EffKVV-4*, ! ^', , l'i ^^-1 r l" 44^), Ail-lS ya^n dlrtflj 4in 4W< atpeiii hujipi taalu, lamlHjjr petu din Lam -Inn. Vane diljogdui'ba' 

wth i±(Mrcl ftmpj. t-urrii, binjudan lefaigianyj. 
4li). Mikr^dn^i ALldi i.w.l mmdiuiaiin Urula-Luidt trtiiii*Tm t i iHUrr, tMeb^u lupa densui 

on yani fatntuiLi-Eiii(L Adapyli p*r* fug ULUknn j.*a( mai|*rtiksri j>jt di lini dfnjtan j>m1-i>j? 

Al Q-ur 'an Ktiii l!$m1t liah*i dyi? A' yi-J '»" leu dJtucunkiii Jill yiiuj bcnjpa Tjrtiti. jtimbn, ada. 

y#nj.bt|Upa pctutfiiBJi, i?riu-£iin.ij bukiim-hu'kurTi diD lauvlun. 
4&4J hBiciafi irtuftrtlfirt rtu^t»til*ii hLTiwi, yan^ dldiiibkin Liu talah AL rjut'tii. IW 6 At. aN'aaM 1B1NATAKG TIHWAK) 111 ■• ?(J. Dan. DivtEilkanUii oritnc-qunit. yarn meu- 
jidikir. lEima**-' ) nrdrrxa lEbagai rnjin- 
rtiaul dan HFrtda^gunnj^' 6 ^ , dan mitceki 

ic]»h dilipu uk v i ke^idupan aunli Pc- 
rinjitkuilah (iriEEEknl 1ijn.3j.r1 A I Oi-''in 
ilu Dtu mLLjjnyinisLnp dirL Lidik iLije- 
arniudcaii kt iaLarr necaka, kaicria hi- 

bu.atann.yi Kiidui. '[ nJil ikan idi bj*Rl- 
nyi prlil-iil'il n* din :iHik (JiLiLa) pern's* ?i 
lyala'lC^" 7 1 jeJain daripadi Allah. Dan 
jlka 14 mtn.slyj-( dmfa.'n K.pila ir.ii'arri 
lenuunjiiin, ruvjayj Liilak akaji diltjLYia 
LLll dazipidirtya. KC:cka LlMlah Crpnjj. 
tiiaiip ja^nj c3i|Ertn^skan ke dalam ruraka. 
dLict-ibkan perny atari mKiikd itr.ilirj 
EieL mEceka ■! J^SLdmVail I iciiftUtiiaiL dan 
ait smtih sfdifis rntrid LdLli dan uab yatin 
JitdLh dLjetiihlLjTi kefcafiraii -TR-ieta da|-.u|u., 

"H. 'Ksjt&kinlih: '"ApakiJi kLLa aim mert>ELO 
seLiin danpada ALIah. Jiri'jatu >anj! lldak 
dapit mrridaianEjCill kcm&nfi'i'an k«. 
paila Vila dan Tidak (pulaj jnendflringkan 
kCffiUdhBJfl'ISTI tep*di kill, dan (apakabl 
kit* ■'kin di'kcTn'hj.lijTi kr brlakaii|^ BB 'i , 
SEJtudan Allah rr.finberi pstunjuk Vpida 
fcjti, leperli oranfi firm Itlah dlKHtkin 
a]eh iviJtin Ji peuwanjan y*H2 mt- 
nikuikan; uaL*m k*ida.i.ri hir^urg, dii 
m6mpiLrj.vid Ww*ii-kgwa.n. >'"HE mE " 
nunsgLjuya k*pid.i jai&n yane Iur.u4 (dE- 
ngin rnEJigilakan) : "HaslUJl UtUtl kimi". 
KaCakaidUl. '*S*SUnHuhn}'H pthinjuV 
Allah. JtU-lah (yprg isbenaniya) pEfjnjdk; 
dan. till duuiuh kgu mejlyeT4Ju(ail ill] 
JWpuda TuhBjn Mincsia bJam, 

7 2. din. irar rnecidnlkin icmbahj-anB urta 
b*r(ikwa Vep*da-Nyi ■' Dun Dlaurti Tu- 
haii Vinj LepnJi Ny i-laJi kanm iJLUI 4L- 
himpijnkj.n. 

73. L>art Dlalih yajifc m«ncLptikin l^ait din 
tHjinj dentin btnar, Dan twnarlah pEt- 
Icalun Nya. di 'wikEu Dii mciujabiJQiJi. 
"JidtLih, liiiu Ltijidjliitr, dan fli 1an«an- 

Ml) Vj>i .pivu kurfi jij^i. diiLi'jh rntft^ii mcrYwiiihiflyi dVn^tn pwnciHh-Mnrluh 

A Mi iicriiJilAin i£jn-n ^chu^f.i fhaln-miiuri d+n ^fid^-pjjiu iilak amnpn&1jfc-ci1iifc"tjn.»j»m»itii 

ni±nfEi|ikLn ;'^iri[*Ji-[>;(iTirjJir,yj din jnenjtiiihi kuin^iii-Luuigkn- W>± jl1u duu hiiuimin 

din tidik iuir[cuhiunuuh. 

LihH ttH 46. 

Mpl-nidnri: yirik. KIZ i 6. AL ANAAM {BINATANG TERNAK> :m NyalaJi KgaU kekuajojn di waJctu imp- 
JuAHl dTtJLjfi, Dip merigrljhiiL yang gha- 
lb dmai y-rng nirrrpik. Din DLilmb Yajaj; 
Maha Bijakiina, I11.L Millu Mtnftt1aJV-L 

CARA NABft&RAHIMA.S. 
MEtffMPltit KAL'MMNYA KEPADA 

akama TAumn. 

7*. Dim nnjatluhj di *ikiu lljiainm teTk.it a 
kcpada riipaknya Aaiai 4 "} : "Pan Calk all 
Itimu TTitDjidikirt be:Ji»lib£tJlall 1664- 
paj (uhifl-iuliflti? itiujtisifuhnyi akic me- 
Llnac kamu d«i kaummu daUm ksjuniu-n 
yam nyiu" 1 . 

75. IHa demikumUH Kami n^rlih*tt*n. kepada 
ItTihjm tind-L-ljjidi keajiui^aji iKimi 
J'nng terdapalh -di langLt d_ui di tumi, daai 
(Kami meinpeTliJwIlajulyid) a#u IbilJIiBD 
][u lcirtiaujt aiiqt-u[Bii|i yam ylkin. 

■!S. hdUci rfulani telih mEJijadL selop, dia 
mciihit icTillfJ-i butCSri* fLiliO Jli beikaLi: 
"Lnilih Tuinnkij" Te^api UtkaJa blfiEiulg 
LliJ [Cnj«Claja di* HeifcaU.: *'Sa.j'B tidak 
juki Iccfifidj. yafiij 1tli»rlini". 

77 Kemuduin latKlls tfia indihal TjuIjji tcrbit 
Jii beckata' ''[nitili i'yliaJltU-**. T'j'a/pi 
i f: T 1 j L±J 1 bulmn lEu tertejiur. dil berkala. 
"Sc»inU!UhnvJi ilka Tuhnnku tidak f.eih- 
Tseii petunjuk fcepadaku, pulilaii iku tec 
iiiiiuk Dcitig-aimg ysrxi nut". 

IJ^H'J L*l< -\ ^ ■ "^ '"V %l * fd "i'r r 'i- 7H, ale-mudim (alkali dia melLhal mitLharl 
lij[ln[. dli l3*rkaEa '"[RLliU TilhaJikU. mi 
yam kbit) t^au 1 ", nnaka talknla miiitiul 
Ltu tolaii ttfhtnnn"-, dia. Hejk ittJ>: ''Havi 
feauTTiku, teiungguhnva li'j berLepu diri 
dui api yang kamu periekurukan. 

7?, ?-EJiirvgpu."h.n.ya. aiu m.rng'hbdj.pkui ddiiku 
tppsii Tuhad >'ui( crunnjcipCakiua buujiC 
illfi bUrtiJ dCAriJi MuTdtmtit ktp*dl a£d- 

raa yum D«iu. dan ilu buiaiUih 1ec- 
rpa^jfc ciiajig-?>rn^E ymna rnrrnptnekuni- 
kin Tuham. 

B-D. riia dU dili*ntJJi ofch kanmnyi, Din. Iwr- 
kata' "ApikaJi Icajnu hendak rnnr.hu: 
lahtii ItnLinp AlbJi, padahai HsiiDg- 


I" 

4S?J rS| fr.bui iriufauiim Ida yanji btcpcndipit bahwi yani dbruJtiU'd diniaui "\hiihi" (hipiknyil 
ItliTi "piminnyi'' 200 6 . AL AN AAM {BIS ATANG TERN AK ) JUZ 7 8J. jr^nyi Allah :eUn ainnbtn (jtlumuJi 
kejia<]iku, Dan ^u tdik. iik^ Vt|Mdi 
( tn a Lap < tab a. daii) sEmhah^niumbiluTi 
yatiu kajiuj pi jUlcu.Eu.'kj.n. dcngm Allah. 
KcMiU (fl kali TulUltiCU nMTiEJundakL 
Kiuatu [diri milipccikji itu. irtnatn- 
hiian Tutianlcu mrliputi xegala letuatii, 
Miki 4.pikit\ l.iinu [idik dapal menj- 

BTnliil (nd»jar*n. iduipidinyij'* 

H«»ini»Ti» *kv ukut kepada SEitibihtn- 
Einbaliaii yang Iutaj pcmlcutukaji i de- 
ntin AJlihj, ptdihal kamii 1nl4k «kut 
mem.pejUkuEii'kiJi AJlih. dcnigari leni' 
bihan-KflibiiliUl ^mc AJLdl KndirJ lidak 
m?nui[unk+p. tlHU-Ul kepadajfiu uiHuk 
meniTicnekntulin-Nya. Maka rtiinakah 
di 4J1I41* dua. p<i>mijtii itp yinf kbtfl &«- 
hiit m-ndapat lcMmimn {daji [nall- 
pctata), jik* kamu mETijEtahuc** 11 )' 1 "" 

OiinpQrnnf >'»n{ ttiiman dan tidak 
rr'iEhCunipuc adukkui iman nnfTika dE- 
ntin hcialinnaA isylrik). mecEka Ltulah 
anni-omiti vim rnendapat kf-itnanan 
dan mer^ia iiu idi|u!h orBrtE-QTUlj yiftj 
mEndapaL pelunjuk. 

Han jtulih lua^ph Kami y*ng Kiml ben- 
kan kEpbdi [hrahirr. untub mEnghiilapi 
kaumnya. K.amL tbiggikan liapi yuif Ka- 
mi kthpnilak: bebttiipa dFiiJU. St- 
djntituha^i TuhaJUdu Mafia ELjakiaJia 
3lfj Miht McnijcTilr.iL a. 'r-rij^Lp ©^^12-^ J5*-| ^/LJU ;—* ^ 5 * h4*V-v=*J c ' 
Mffljrifj r^.¥G rr;jw dsbf.ri kvtaq, hik- 

MAT DAN KENABlAti. 

St. Dan Kami uUJi hmniuntiiietkhkin liluk 
din \4'Qub k.*P*da.nyB Kepadi kcdua 
nyi miiLng-rrianiij; trlih Kami beri pE- 
turijuki dUi Lepada Nutl JrtilUIrt ltd 
Ijijiij Ifllh. Kami beri jiffttnyu'h. lui kc- 
pida E'tiahipui dmri keluruiujuiya (JJuJi] 
yiiru Baud, SULiimui. AjyU*. VQfllf, 
Muu dm HtmiL HeinikJajikJi kuni 

n-iEmb=ri liajaian kepad* ajing-QT^nj yang 
berlniai baik. 


o*'- J -1 -1 J ^yjtJ^-j*J-jjilJ u '*^ ' ,J J ©^aI-^Ii +W) 5ri*l»h 4lpcibiha(Vin Alla^ tt f .nJi h'^l rhuhrm a k 1aitdt-<4fida k*axyr*an-Nn din d*h«jtn ji u 
deriGUi ntwiiitun ilim Dilsri/i m<|tk* untuk kErr.jdJUi dJbinrihnya. J'JZ 7 6. ALAK'AAM i.6[NaTaNCTEB,NaKI im HE. dan Zdiixia, Tiliyi, lu dart JLylJ. it- 
rfntan^i cetir-ukLk nnng-ocana yaiij w- 
leh. 


Sfi. din Ismail, ALjail', \VK\if <L*n Lmh. Ma- 
]LiiA-nN*l n iPl|i ,J Kami letithlan iitrajj.1. 
By/a Ji afcaiurnat I'dd maianyal. 9~T |"ijan Kami Ichibkin pull derajaL'i wbaha- 
iP»n liifi tipai-biiuK metcfca, keiuiun- 
bh mrtrek* din uudoit-UUdaJa m«(-ka. 
Dan K.imi txlaJi mErnihk m^r?ki Hll R-'tvlk 
rMCjij kd [ rubJ-nitiL dan caaulTacu I Y dan 
Kami mEnnnjuki rritrekl k* jaJan yajig 
IUjiJL 

SB. [fulih pdunjuk AlliJi, yarn deripartn>B 
Du niembeii pelunjuk kcpid* jiipa yinj! 
d]kchtad#kp-Nji dj hi1«i jiambi-him- 
ba-Nya, Seapdainyj, JVUtCkl liirartpcr 
seltu tuim Allah, niicsyi IcnyiplaJl da£1 
JiKreki *m*lan yang 1*lgh rntttka k*fli- 

tut, 

S9 M«Tcka lEulali ucmnn-aciiij yani EtklL Ka- 
mi nejikan ktpida rtitMia klUl, hlkmil 
Ipcmahanuji ajunaj dan kfnacian, Ilka 
ijiinj'nranp Itjuniiyj Liu nucnipnu^ltariiiya 
(rang Cilia. maCafn )[^) r mak* * JutiritullTiya 
K.B11U ikaji nvHiycriliiiJinya k=pada kau-m 
yang SfctaliJtaJt (Ldak aIah mEnjiiEjfypivyi, 

9D. HeJCtl itulaii raring-Drang, yinj tsLah di- 
heii pcrunjuk uJah AltLh, inlk* ikuLlLaJi 
l^ruiyuk uitreki. fcalataniiir '"Aku. b- 
dlk mamint* ypah kenadunu dalam ma- 
ny am pa ik an (ALQui'anV". A I Our 'in llu 
lidtk Lilrt luiiyalili UGJirtn-nan iintiik 

Jl. Uan rtieitla. Ililak lT»ntllQUml(L Allah dc- 
OCIJI ptnjlKJirrailtan ya/ig jemcrlinya di- 
Vl]i uieiEki heritBla: "Allah bdik rne- 
nuTunluci inuatupun kapada rtiilWSu.' 1 

Kaukuitah. "SLipakiti yirj; ui=nunm- 
|»n krtib (Taviit) >'i™i dibawa nidi M\j. 
u. lebixat cajiaya dan petunjuk hasp 
minuiu, kainu j*dlkart ktub K» Jcmbai- 

ui-lcmbuin hcftti yam T^iwrai-bf-rii. 
fcimii peTULtutkan riatiipjunyij dan 
kainu mnbunyikin ichagian Treiunya, 
padxhi] trLLh dujaikaa bcpadainui api 
yuuj; kamu dan bapak-bapak kunii Lidak 
[HefUt4tahyLriVy^ t ". KlIaJdAb.'h , "AUiJl- 


^ilil ji fift ^ ji^lS jli 3a r i 
'\]'i 7 : 'i ' *^ £> - \' ^ ' J ^f- '> ■'i T- 

£ -Tfr^- .f -7 jr- -T - ^ < A, * -frl 


HJi 6. AL AN A AH (BCNaTaNG TF.RN'AK) JL2 .' lab (>'ifiK menuruEilrwjiya;'', it inudnri 
(JCWdah Vimu Tncriyarnpalkart AHJdl'pn 
fctpada meteta), lulckitilah mtrfkl bcj- 
rnam-rnnm dilam kEMfcltiJlaiyi** l ] '3* ^3^i ^+€>*"'^ Ij_ji> ii'i 93. Um mi (AJ tjiuan J idtDi titib ymg te- 
Ja.h KirriL lurankLn yang diberk ilii ; mm- 
becurkun ki.ab kJCab ymg (rfLl'jTUJijxari) 
Brbelurnns-i' 4 ' 33 ) dart iSU kalfcil mfifllbtri 
pt[inft*t+r, kepadn if cr.fiuHij(r.l C.Jmmiil 
Qjri (McfcaJh) din oruip-Q-ang y 131(1 ill 
km linitJiliaflnyii. Oia/it-oiim yang 
hftruilin kcjind.1 jdunyu "kihirlj-pjn aJUii- 
ral ttntu ncTiman. /npaijanyi (A] Qiir'in \, 
ilon nictrtd i*li2u rnemciiriua wrabili- 
yinpiyi. 


KESF-SARAS WAHYU. AXIBAT BtRHVAT 
DU3TA TERHADA? ALLAH DA& LARANGAN 
MEMAH BERHALA 

93. Dan, SUfakah yui£ Ltnih. laLim daitpada 
itJiE Vftij irjembu.it keduj-lain luJii-dlp 
Aliin alaj yaHE litifcitl "[elkr. dj- 
wihyuhrf fetpaia says'". padahHl :idal 
lido. dIWBhyu|f9.Ti (Eiuatupun kepada3ija. 
{fern rjriAg vuig 'brrka.U.. "Sajri. akari HC- 
nurjnkifl KpttU ipi y«i e . ditun-nkiJi 
Alloh" Alir^Vxh dahvyatnya Mkiririj-a 
kairiu melilial di wakEu, urlhls-utflrii! ytAJt 
,'..l:i:, b:ridi? daknn ttkuiin-r^kanir. 
ukcatu. niajl, ttdMJtfc [Jaia maiaikil me- 

mukuJ d-cii*UL [inftirunys- (umtul ber- 
kati): "titLutltiJUah nya»imu" DL jiaci 
ITil kllTM diblUs dengan rilsiin, yang »- 
njir meTighiiukan, kaier.i kimu kLiJu 
nKiiea.akaji rcihada? Allah (ptlkatur-) 
>ariK Udbk l5*njJ dan (iai^a! kan-.u seLi 
lu jnenyorptsonijkin diri rethadap aval 
iyjt-Nyi. 

?4- Dm sriur^Huluiya kajilii dlCir-i kc^adi 
KSjnl i*ndizi-J*nd'-ji wViagaimini kini: 
Karri riji.ak-in pidi rnuLiRva, dan kariu 
ingjalkarj Jl brlakaji^iiiij (di <Ju.r.iaJ apb 
ytSVf, r.tU\\ Ki dmi kdrniakir. kt-pu3air.u; 
flir. Kittil tiada rncli^ia. bfiecliinu peiu- J'ijl 'J ^S:*^ 11 (^Ct/J 1 j*^' 1 ^-J 

^rt-f^ii^- i ■■-■ - AX -s^ © ^^ 


«U Pd'Hiia^n "TiUiii»nWi mrrrk» Knmiin-iiftiHi ialar" K<i«iUmiya" idilah **>*&* liodoan k»- 

pkda mcreka itiaui-AJcui mtrrti iifurniss^ ubifii karak-kanak jiruj t*|mii bcrikiJ. 
492 1 lalih Jci .ibkilib din itihil'Lh ihah H'Lh •, irw dilu rjnkui itlwlupi 4 1 [Jur in. JUZ 7 6. AL AN'AAM (6CNATANG TtiLVAJtJ 203 beri ij-afa'at J-ana kimu inguan hin*i 
mtteli iLu sfkulu bsku1i» Tunan ill ajilui 
k+mu.. Jungpiji cciLh bsjpuiuilah f?ctlaJi- 
in) mliiTi fcimj dan ceLiJi linyjp rlari- 
piila ICamu ipi yang dabulu ka.mii jng- 
itp <S«t)a44i WKdtH Allah) 

Rj Sfiungjuhnyj Allah m*n - jrn buhkan butii 
Curnbub-lumbuhui dan bnl bilUl-blJillill 
Du ffl tJife{]u irksn yariE hjd-u-p fori yin£ 

finali dpn maiaeLu ark an yin| nil] dad 
>ing hiilnp. (Yanj me mi I ill liTaL-sifa LJ 
dsmLkuji klah Allah, make lUcnJafii kl- 
mU Jijisili C^iruJing 1 

$6 Ua frt.SH yiniilApkan pacL dui nwnjadi- 
fcan maUm iiJllilk bCcSCLrahar, dan (men 
ladikanj maUhan dan Lulan uliLuk pec- 
HiLunjan. Itulih kelrn.tu.an Allah Yifiti 
.Mil* ?~i kasa laiiL M!a'-iu MEr.jc-jh.ui, 

97. Dan Dialin yang menjad ik in tintaJljE- 
limUil* bajriniu. agar laimi rnenjidikarv 
nyfi pciyrjuk OaLiin kEgeiipui di daiic 
dan dri liiit., Still nflltutinyi Kami l*lab 
menjclaitan Inndj-tindJ, krtfcarart 

fKlmiJ kapadi ocani-aTang. yan£ rtif rijt- 
Kkiit 

9bl. I'aji Dxdah yaji^ mdnciptikjn kgmu diri 
(EnrsnE <Hn* s ^ , makt fbapJniii] adi ttm- 
paL tEtap din lempat jwnpajISJl 49 ^ | . 5c- 
Jiiili/.'JJir'ii'a ;rliJi Kami JElaikan ~,M\&i- 
taudn ktfc*l*ran KaznJ lepada nrarnj 
arang, ym$ mEngetaliLii 

fl9 Dun Tiialah. >an£ ui«iMrMnkin 31T J1411P 
dail LajujiL, lain Kami lurnbulikan drcngan 

iii h-j ugaU ni««uii (uniHuh-fumbuhan, 
jnika Kami xrlujtrkan. dan. lumnuhi 
DJiribuliMi I'.u lajiamin >ar>| me-ngliiJBLi., 
K.am] k?]UarVa/l dari "Jdnanian j-inj; meqx- 
htjau itu |>iJ dr yuif L4jlya)£; din. daiL 
mayang: lanni meiiBLUBi nnEkai-taPiBkai 
yaiuj ineajubd, dan Xebjn-kthijn angeuT, 
dBjcl ■IKailil KtJUaxkan pula'J zailun dan 
dejimj yang *E[V-pB din >aiU{ Lldak at- 
rjpa. PtaTnatikanlah hu»hnya di ■waJclu 

£ii ^ ' l^i^ ' &^J ^4^ ' ? J ^ -y ■"■ '"f.if , j i "i" -r -■-■ . .1 f+ * - ■-rJ.'-.- ^j,-^--' ijUiJ J* ^Lerj 4_jl iiMyJ La*)Ufc 433 ^ Mikivil-nya AJ^rn j..] 

4^4; DI niciii pti ii'.uruuriri jlU jinf bcrpendipit haliwi y»nf Jimibiud ttmpn itlap uli?i lulinj; 
juKm ivkfi iiTi LiTipj: li-Tiporjji talih rahbn iba. iian jda pala yanfi DrrpEndipi.1 bahwa *rm.pal 
nljp Lilah di itu bumi wai:u manusia rnaiiji nidu? din 'err.pal Drnpanin i-ilah di iun bumi 
fkubuT^wiktu manuui. L*lih rtrlncpil. 1W *. ALAN-AAM(ftlNATASCTERN\K> JUZ v pohDTUiyn b-crbuah, -dan 'IprihiliLma puU.- 
tdii ktitiiiaiirajuiya. SejmuuwJUnyi y-adu 
yira demiklan jtu id? ^mji-ijndi lit*- 
Inipioin Allah) bi^i Lirarig-nTiJij yang 
herimjn. 


10U. Inn m-sitlc* (omunvrinj urwyrik} men- 
jtdUcui jrn it ll irfcutu baji Allah, pjdahil 
Allah LLh yang menciptikin JHi^m JCu, 
dan rneiwVa. mtmbuhanf (daiy^in ma- 
jiEiLBlLUlr " BihWi*4rLya Allah rnrmpu- 
jiyaa anak IbkL-lski flan pmrnpuin", «n- 
p* 4 hfrdaur) Klmu pKng*tptiujii** s J Ma- 
ha. Suci Allah din \1ahi ILnjgi dixi n- 
lat liful >'inj( mejaki br,[Lkui. 

101. L>la Ptnclp:a langiL dm aunii. Bijiimaju 
IXj memTHinyii inik padaJial lTia :Ldafc 
jncmpmiyii utcci, DLa nirnriptpkan itji- 
k ScjubCu.. did DLi iriEn^Ftiliiii Kgali *t 

]D2. lYing. rneTrJSiki iLfit ufat yinpj drmikiiri 
Liu iiIhJi Allah Tuhun kiinu, UdiK id* Tv- 
bin (y in \£ bdhik duambah) telam riU; 
FKnulpla. MgiLi hiuiLu, maki lanHuhlih 
Tii*i din Dli adilih PrmeJihnti lEgaLi 
ICHJllU. 

][}3. Dii hdik. da.pa.1 likipu uLeh. DErij(Lih.i.lBJl 
rfiila, Jfdanft [Hi dapir iiitlihil SvRftll 
pctvghlia'ldii i:u -Ju 11 L'Ji.ihi!'i Viiiix Miifta Ha- 
htl la*i MiJn MCUBfLinlli. 


J*J" 

104. SciuiieiPhnjy» telsh daUng. diii Tuhm- 
JTI'J hulmbukti ynng t*T2r,g; Triki fu- 
lanpiipa TnelDiil Ik therm an iiu^**) , 
null. (majdValflya'l t**l Jjrciyi Mndir]; 
din UiuaHftHapa U^i» fUuUi nrtihj: <*■- 

'beniipui itu]. rnalca IccTnjiJhirntajmya 
karnhali kcpidinvi Dan aiu 4"MuHajn- 
mi-d) stICib-lcaU liukinlah pcmEUMii.- 
lrau|. ^*^»- Ji tit Ly U^vj^O'J "^r^^ ' 4^j). hifielu. mrniilikjn aahwa AlLaJi mnmpunyai iniX hfci'i onnf VihvJL m^nnitikan 'Uiair pu- 
Irii AI1l>i. din G-iani-yraPK w^tyr'Mr- mniiiijkan rriLiikii pMln-pui:i ,*i ll^h 4frir'.i menniCa- 
tjn ilcmitaii kircna fc«V*i$hiFiPi>i 

4Vf,j Mfktiidnvi Jlih.: hujji|iiijji nitriftcihui kstienarjit ilin mtriftriilin arr-iLin EiJth.. (crii imehi. 
pdioleh p;lL.njuk miki dii :tlaTi rnencipal pjKil ^Ebalnjiiun JUI 1 < . AL AN'AAM (BINATAMC". TfRKAJt) iai 103. Demiimlah Kami itltrtjttilarti-ulartp 
iysi-*>it Kimi lupiy* (Mtim-oism 
ymg Dctloiui mcudipal pftunjniJO dan 
ytnj mEHEBkitiatkin Djinff-orapj muiyiik 
manaalakan: "JCamu lilah jncmpeLijari 
#*[*ya1 Hu (dan AMI KLtat)*, dan lupiyi 
Kami Tn«njela*iH Al 4jut h ui llu ktpada 
cinuif-ar"ie yfiift rncr^ctihy,!. 

306. Dcuiilifi ip* yina icJth divihfyukiii **- 

pidiou dari TuliBJimu; tidal ada Tuliaii 
itlairi Dia; dirt bccpahuitlah dari oiana;- 

pcsm tnuiyrik. 

10 7. Din kalau Allali irvengliefidakL, lUKiyi 
fittreki tidak intm(jer«kw1iJltan(Nn|L 

Dan Kami lidil mcnjidrikan txmii p*me- 
lihaia bag! nrtceka; din kairtu xlali-lali 

BukinLflh ptmtlihui bagl metdu 

10S. Dan jinganlab Icimij mernaki Kmhahaii- 
jembahan yuif msnka. lernbah talaifl 

Allah, knena Jntttlca Hand akin memaki 
Allah dtngaii mfUmpiftii liatai tanp* pc 
ngc tih.uni DernikianJili Kind joilikazi k- 
Eiap umti irrtila^jiEaap hail pekt£|4Ul 

mtifka. KtMtidun ktpid* Tulun m=ce- 
kllah lcembali mepett*. laLu DLi mtm. 
brrilakin Icpida mcTcti apa yarvj daliu- 
lu mercka kccjiXui 

IQB. Merit j benumpali daitgan narna Allah 
dejl^aA ttcakl klUQMfUhUL lihvi ttJIU- 
jtuh jiki dttam kepiii mejtfci K^-itu 
mu'jiij.l. pi-rtijali mcrekl berimui kc- 
padj.-hfya. ti1akuiia.li- "Snungguhnya 
mii'jiiil mij jbal iLu hanya Irtii-da di tiJi 
Allah' 1 . Dan apakall y'lBi nifcratarHlliU- 
kui h#padinui bihwi ipatiin mu'iiul 
d*tiFtE mwek* tid** *km berviiv.n^* 1 j , 

lid. Dm (bcifti jula> ICirni nwrnalingkui Ki- 
ri dan penglHialJn mcjcVi stperti nurelci 
beliim pdrnahi berUnxji kcpidanyi (Al 
Qur'an} pada petmulaaiUtra, daft Kanil 
button meteJu. terfttlimuig [Ulam kr- 
jeialannyB yinft ■ar^if. 3 "1^=^ i t ■"-- iZaI 1 '^J Ja- .^- ^ -^r' 


^^, 

•%■* -■-V — 'T: » -- : i- 


' x i i- 1 1 1 "i ■* T.'f 1 .''-^ J^l 


4BT). Mikiudnyi amnf-naai» Tnunrrian tWrvumpah >iah^P a»l w dnary dMipMi *]l*h Trtu"ju*t 
rnrncki liui Ncwriin, Hucm h* nmwu.1^ ihiiiUniin mtng:JiftrAp kepuU ?<abi i E ai AJIih mt- 
nuruiil.Tri iiiu'juai y*ng dipiLkiud Mmij AIL1T1 nMfiulak p*n(hii»pin uiinj -orji^j mam ui itu it- Mr, t. At, AN 'a AM iBINATANC TERNAkii ill 1 n:?. f 5?KAi> KEF ALA 3A1V KAVM MUSYRIKIS' 
DA.\ T SWAP MF.RF.KA TStWADAP XERASUL- 
AN MVHAMMAQ uz. w. 

111. KtUJU stktfBhji Kami lurynkan maUi- 

k>1 kapeda hieiui. din cicana- n-iin^: ving 
rtlmh ir.itL turbiija^i Jrngan intceka dm 
Kami kUmpuftall iyull'f ittlU WSTJSTH kc- 
Tiadapin rmweku* * * ) ni*Myi mejtkj 
[iilik (j'djj.J fekan benmin, i4cjj]i jiia 
■\Jlih mcjighejidakL, LcLapL keban^ ikaii 
mirr ki "idii rtitfiKttLhUt 

]ll Din dErnikinnlaJi SLami jadilun h.»p fasp- 
1up naJbL jtu muwh, yaiiLi tyidtan syiiiaji 
■jdai] Jtrdi) rjiajiuni dan (dm j:ruu| jin , 
!Cbiha*liJl Irwttka numL-niikan krpada 
jebphpgLan ygnn Lin pftJKl^fln-jjtciiia- 
■n ying indah indah untuk rncrajpu. 
fminii«iiJ fll *J . lLkdIi.ii Tylunmj nrag- 
hcndakL, niicayi mtrtti 1id.il inerLgtjjp- 
kajuiya. rnaki tinggaUfcajiLiJi rrie^eka. din 
ipi yanj meitk* Rdp-adikan. jjjt&^2^^^&* .■s y -?' 


][]. Dui 'giiaa) i£U hAEi KCCll ^/UlJt-fiCani 
yin tidik btcuKUi k*p* J » ka-liidj pan 
akhidt KndeniTifj kapadi baiiian iLu, 
ttcitiU rttfraia irtmi^ fecpadUiyi dart 
"uppya mercka mengeqpijn «pp ysLUg 
meitlci riviitan] ieijakan. -t _ S, 


*■' ^Au '^a^j *j^jf-s-j }J-^ 'l 


LH. Maka p*tuttph. *kg mtn^Brj hakim ie]j.ici 
dulpada Adlih, pidaJial DLaiaJi yinj 1e- 
liii mtfHictirtka.lL fcUiti (AJ (Jui'anj ktpi- 
d*mii demnn lejucrinci^ Oiatit-orirte 

yinj le-lah Kami da1j.ngkui khafa kapada 
rncrrij. macaka rnanaaliJiui b 1)1-0,1 Al 
0"J3'*r. lVj dlLuriLfJcan ilaii Tuhantnii 
dtnfiin IttitlUrll'i. MaJta iLLfipinLi^i 1(4- 
mu jfttili-Uiii termawK oricij yinc 3*£u- 
[■fiu. Jp'sS^'ijij'i -^^iJfi^ ^.,-Af^^^t 0^ 

§,£,0^ ■IJi: MiKi"Jm>i r"n1uk Trniidi Jiku tih»» M ^ hunnid j.i.» RnuluJih. 

ipy.i M«kujdn^i iysiii-nvriiij-i jrri» jsn din i-rnb marviia bcnlLyi-upLt'L ornipu ~nanu>ia ij;ir 
^Idik tv:-ini»ri kr/|uili N»hi iUZ £ 4. ^LAN^^MfBISATAMiTliRyAK) :o7 113. Telnh BdlJiLlfllaUJl tfllnvial l"u luiuim (A\ 
Qur'm, KbigBi kaUmit yanj benu 4411 

9(!tl Tidak udi V'in.j iipit rncrobah- 
rabiti VJLrui'i-lcaiiiTiiLMi'i dan Dii-bJi 
yaOf Mihl MtJULtflgU L«l Mafia HeHKr> 
litlUL 

116. l>±n iika kunu :iir-mu:iitL kcbanyalaii 
iisuift-eifcAl yarn dJ muka torni ir>i . iui- 
Ciya UierekA nkBH menye»ttjnmu daii 
jilan AJlah. Mncti tddik Lain huiyalih 
jneiigik.il ti pEriajiEkaan lielmka, iliri jtie:e- 
ka wuk tun HuiyUih 1»/dinta (tuhidip 

117. SeiilJiajjUhn^a TuhaiUUlI, UH-L±]l yiOf ]e- 
Tjill memielaJiu: tenting pijnf yang. Tstie- 
jai dari iilanJiji din Dii lebih mcr^c- 

i*Iimi ttntani ocaiu-odajie yuwt witftdi- 
pa1 pEturcjuk. 

11H-. M4I1 makinlih binitfjig-binaiBiig {yu\& 
tialaJ] yani diiririiL nama Allah. L-rtiki 

nufiycfnUtaihnyi. jika kioiu brri/itaJt 
kEpuLi ayit-ayiE-Nyil. ;tj- J^ ^S.L* Jjgi^j^ 
110. Mengijia Limn tidak mij rncmakaji 
i|liinj.Linj tima. j jji(: ymng halaJj yuij diia- 
Tkie lutini AHaJi ttrtfci nitJiyambtUhnra. 
padalial Kurtuultaya AJlaJi tsbih men^t- 

lidcin Vtp*d4 kyrmf. *jib. yinj dtfini+m- 
kua-Nya ltinnu, kccutld api >ing ter- 
paktl kamu iiLBmakirulyi- Dam tawnf- 
syrin^a fceMn>slc*Ji {dui niiuiijiuj btfitu- 
tienit liendak menymUm {otlH£ Um} 
drrtgan him naJsu cthteIci tan pa. pEnge 
Uiiuail. Sfjiiii^pjliJij-i TulmiiTiiL. Dla.-lah 
ytlMt LtbJh :n*jl*ttallijl driJif-Ditna yan* 
iVifLilhpiui IhCil. 

IHji lirutsaJkanUJi doia >ans mmpaJf dan 

janj (EnEmbiLiiyi. Jcajiigjijhrij-^ 41 ring- 
(icing yang the n^Erj akin diiiA, kilil akui 
dUbcri p*rnbalanji {pidi hari kiimiij, 
diitlMltkan if* fang rnEraka. CeIiJi kEcji- 
kin. %^^^SlJ^pc^ .J ; j_ jf ■ ■^ 1 ■ t^>J _ - ^ *■ e -u ' - ' m t ii-" ■fe 


M>:i 1 Irperti menikalalkLn n-f niaf.ui ap*-^|i* y*n 6 m1»> dihj:4mkin Allah ilin inrrt f l|ipH>nkiTi ipi ILM 6. AL A^'AAM LIJlJYA[AN{JT£RNAK| JL'Z S Li]. Did julK-Uilih kucn'j ititniakall kinnaiig- 
Wnitim yang bdik dj«bui hj.tfj, a li*K 

l;ctnk.i mEnyembclLhnyi"'! ] . 5cxu.ngnrj}i- 
nya. pcTbuiLan yanj itmldin iLu iJajh 
luitu KeUjikan. Sewniuufrnyi syihan Lm 
F>?rnbi-5ikVin kEpada kawi^-ki.'wuir.yi 
igu mercki mem but Lull kamu; din jflti 
tififu Jn*riii/u1i mtrelu. wiunei^hnyi ka- 
TTi u tcntLilaln mcnjuli cnufnnrj ying 
imiiyTlk. 

122 Dm apakih or*HE yuij suiiJi mati 1 "* ) 
fctmudimn da KimL hidupkui din Kami 
btrlkan ktpitLi_n.ya. faluyi j-tog Tetuie, 
yuig. dEnjirt tiliiyi irg dj| dapal i?tlia.- 
Lan di tPijjih.lEiiEnh mnywskl* min.j* 
di, lempi dtngin. anmg yang ke.id.un- 
nyi b*:adi dilun gelip grjiila yang 
Kklb-fcall tldak Llipal ft LUoi dill pidi- 
nyi' 1 [JtmUuinlah K-i ri'-i jKJikio etani 

ying: kafir Hii msmir.nj.ua: bail apa y»n£ 
:e! Li mErcli ksijakan. 

. .'' 1 Dam d> mikLin Ith Kami idikin pidi ciap- 
tLip Twjeri pervjaho[-p<7ijihj.t yuig (eids- 
ioi igu mi-jiki mrtakukfcn Ll-pU ilivi da- 
lb in nti*[L Lm. Pin in«4l£a ridik mtrfi- 
periiyikui rnclainkin din'nyi Kndiri, k- 
lUnj mereka. tidak mEr.yaduinya. 4»i 'iitJ&J&ij 


>^^^^4^j^ 

LZ4>. ApibJli ditnnj; kjuiLu a,yai kCpi/di 
j'ltttelCI, jntttkl btrKtti: "Klffli nil* 
lian bfjimin sihmgga dihtriki-n tep^da 
kami ya.ng «£mpa denpiri ifKi yang LeLiJi 
daberikan kEptdj. 'j1ua.iL.ii. Em an AlLajV'. 
ALLib ]*bih mfnEEEahuL ill riiafla Dii int- 
nemF4tkiii rujii ketawlin. OEBng-ojinf 
yajii bErtfrm, nsm;] *lsui dLHm]iu kEbina- 
in dL riii Vllih iiii rikia yang krru Jise- 
tiahkan mcctka KJalU uUCinbu-BC "ipu days. 

Lli. EiajinjEJUfia yanK All»li mEngliETuiaki 
ilin nu-mberikan kEpidinyi prLun|u>:. 
itliClya LlU. milipUltkUl dldirvyi ^noik 
(rnundVik Jj»trn) [slim. ]>ui Ihijjie- 
impi V-uig diksLiEndiki AlLih k.-t5fSalu;- 
ny» E0J ^ , niicaya ALlah menjidLkin d*di- 
nyt UHt Idfii «mpi1. ttclih-riUJi Li ae- 
4pr^£ m<TidakL kt langil. Be^Lulah Ala^i 
menunpiikiii ilkii krpidi n-iirif-oianK yirtu 
"j.dl>: UfJUIiUi. 

buL£=^ Lp^j-^- lj_^i j » J J^fjs 

All' Jj^ilj j.^^ ^^.w ■ ^| A^VB^ 5p];i V|lEu dcH£U1 nitn^t'liul niiii^ irlair. Allxli 

5D2.I. Mifciudnyi ulih -,r^g yin| 1clih miti .iLbnyi j*ni ncinsorinjf kafu din irhiyiini j 
;-D>J. Lihil Na- J*. JL'Z ti 6. ALAM'AAU(BENATANCrTF.RHJUC) 2Clfl 126. Um iniJUi ialan lu hiuifii ii . {jaianJ yan£ 

lixkaji jyal ayit (EimL} lctpidi hiTing- 
utbak ying inrn^unbil pelajuan. 127. L28. Zlagi m«tki ((JifedialinJ lUrunltia 
bursal pa Jb liii Tutiannya d*n [Hllafi 
PelindLiii£ mtreka dacfenbkin ■nnal-afwJ 
laLrii yang KlaJu m*rekl kcrjiknrt. Dan [ingallah) linn di wnkfu AlUH mHlfc- 
hiinn."j rtJk.il l cncxrk.1 ritiuuivi, (dan Allah 
beTfurr,*ri) '-Jill *L-]On*ln, jjri (ijr*ltin>. 
icjun^puhnyj "kamu ttlnh banyuk (hic- 
nv<M.LkLn;i numiiii", lilii herkj1:i]nh 
kawaJl-ka*AJL lneceka. dud gnlcmgin mp- 
Hrii: H Vl Tuhan lurbt. Jtwuppuhny* 
jeluJiigiin dart pad* leum ttiafi da.pa.1 
lEirnuuraji daii ichihagjan I.ViJl*, 
labn) s ^1 iuui kimi. lilih sj.rr.pii tepidi 
wiktu yinjj ttlah Lnekau. LrnLuim bigi 
kimi" Allah herfumair "NttaJca imlih 
trmpiL diim karnij. ceding kajni) k-tkJj dL 
dlkainn*!, l.(..uJJ Icilau Allah m«ighfn- 
duJci l.y*ft* lain)"- aVsuqjapjliiiyu Tuhgn- 
mu Mahi BUiktartj 1«l Mihi M*nj«ti 
hut, 

121. Dan dcmikiinlali Kami jidikin ath*Jiaa;i- 
ui ucang-anji; ynn| zabm Liu mcnimlil tc- 
fllin bl*J MtahajLUrt yirtji lain dMebab- 
kpn ip* yanf rne[eJ(B u ^pkik jlji 

AMAS.NYA. 

L 30. Hsi inlonfan jin ton minu-tij, ipakah 
be-lum dating lejudunu tuuL nuuL dm 
^L-Jcirwan. kaiiid lejLilIri, yanj ititnjani- 
palkin fcepadimu ayal-ayit Kp din mcm- 
hwL piling a tan kepidirnu terhadip pec- 
liimuniBii dErififl hatL nk 1 Mertka bet- 
fcat*- "Xiftu mtnjadi Misi rw diri kami 

(endiri", kstiLdupan dunia lelah ir.inLpii 
mEnka, daai :ri*aCki iriEDjadl UklL atis di- 
ri iyiccKi wmiln, Inhwi mnereka adalah 
enm; acang yajig Vafu 

1j]. Tan£ d^mikiaii i1-j idalaJi kixeba '[■.ilia.fi- 
■nvu iiliklah. mCmlHIUUkUl kota-ttjU. 
WLata i1\A\fl, ledane fenduduknya da- fjj j yj-^, '^ its" jj #W'' 


_ ■ ■_ 1 _ — - — _— - 1 ,"7 p i , -r ■ -»■ ji 5ti 1 1- 1 _- 1 

@ ^j^aieUjji' J ^*j^ S i|4 [a M i^ h_iiLn-|-3p t^jilun. Icl]ih lK:ilivii| in-r inpf^dL^r (k |.n in^.-iu-py ^ajii pp.| rr^nn-VH """npik ■ ■ C 1 prriptall- 

^rlctih. difi pt[uri|UiiF>::uri|ii£ni,i. dan iruftu^pdn :tUli n\trxlA£&t IilmI kcL-rAi.i 4 in-kc|rza1an 
rii^njjwi tL r *r.j mcnfiJiu II bu;ukan hLjukui i^uci-a i'u. 
iOJ?. MjkudTiyj: ptnduduk jtwiLtj koti r>d»i akjn i\ jzib, icbtLUir. drjruj. uiul r jr^ akin n.i-iihrri 
F<rinj!.atin ktpida rn<[«ka. 3]0 *. Al. ANM.AM (SINATANC TbRNAK) JUZ & L32. TitV m i on ■;> riming ncuig TnEnnpcjakh 
deijildeEJit (nelnitiBJig'l dentin avpi. yuia; 
d Uteri afcuufijrl. Otr TuhaJidUl bdafc Jc- 
n*Ui dun ir» yim TTiueki hct]4Kin 

133. Din TiLhuimjj Mshi Kaj-i, lap mempu- 
oyii tiliniiit Jica IXb intiuthtiiilalij oliea- 
y* l>ii me™ mitiltui Vbhj dm mout- 

Eaniimi dentin nip* ysf]l dikell«ld"ki- 
Nyn xcLelah kamu (imjinih'l, lEbagaL- 
mini Oil rtim ttiMyidikan tunu laiL fcc- 
tuninio Dtmg-(njLnt LsiJL 

114, StWluauMlyi Ipa yani d^anliiii Itfcpi- 

deniu pmi tUtbnji din kamu Khali-kali 
tidai ssnggup mc nolafcnyo. h ' i " -1 ■*"■ ■"■■"' £ ■ ■. \ J 133. KitakmLah: "Elii kaumku, becfaiiitiah. w 
Jieclllh kenuinpu uumi s(3t * , fciUrmruHuya 
akopun turtujat ijpbLaV Kdak Vbjkih i*jh 
in en gel ah UJ, liapafcaii i.di anfuci kita'l 
yaiuj ikan cnempETDlEli haiil yina; lwifc 
dm: duflLi inJ S07 } . StlijtWttuJiilja, Wiru- 
oians. yum lailrn rtv tidil ikan mendp- 
jiul lLihtruntungBn. 

PERATURjtNJ't-RATURAM YAA'G MBUAT- 
Bl'AT Oi£W KAVM MUSYRSKIS D/LV ««■ 
WAV ALLAH TERHADAP KAt/M MUSLf. 
iWJV, 

Ufc. Hi" nv«J?t* Ijiempcrnrcvl^in buy. AlUll 
liLii bakafian dari lajiamaji dj.n fcrnak 
yaiuj tElali diuiptakui AlLih, lilu men: ten 
bcckili lEAJii dEngin jiETAargkiaJl rll«*- 
ka "]ni uptul AUiJr daJl in: iluLuI Iwiha.. 
li-buhiia. kaJtU". Main lnJ:JajLui yam; 
dlfciUfiluldCtn tmj;i b* : hHla.-b*rria]n me:t- 
ki tkUk lajnpu kejad* Allah, dtn *yL- 
lajim yini diptrntTtuVHii bal M1tT\, 
makt liifcui hq tunpai tepida. buh.Ua- 
bethtlB m«eKn : **j . Aunt tminktiH kc- 
ieL»pui mcEtfcti itu, <* _ »/ 

^^drffe^iJfei A. /--■ ' ^ ■■■" "' ■■ -"T -^ * "l "^ ' r, i J (lc-3. Aitlnvi- ctljf'UJi dikirri k'ikjzin-iiiiu w-hif.oj-ii*iLi ikL icijp dilarr. kriidriiiik^ 

i-D~). Miknidnyj. Allah rr*Ti|*dii:i.n dunN 4:Ti»fji :cmjji mtni-#;i *kibi( lh*ti'i; vajip liaii y*i[v kf- 

bihaRiii.il dj akhin.1 . 
J08>. Mfivcui: yiri din»a>ilkiji bahwn huu Ijounui dan buiaiif^ i^rnik jinj m^rttii pKiinculdctn 
H"lfi Allah, n-in^ki F^rpinikui jnlL.k mrmiin maJ(j."Yjji on.nr c:jr^ iakir. ccanioruy .Tiiikin 
dan. ^riliv.m ^iiul i.,i»ial, din yirj dipccun'MALar. baci b«:haJj bf:hiii di^Enkan >rpada p<i(i^a- 
|itn;jf. hrrlijli Liu. ipj rim ijicdiikin uniL-l 1h- i li^lihr r hali liiik djj»ii diN-2y.in A'ptda fikir 
nuiLir. dan jitijL innal, L=iiinp. u-'hijiijuj-i vjr^i. dJMilukm m-iIjL Allxli lUkh -niikm Jdn mill to- 
□ al) dapa: d^berikar. kt-pida herhulat^itiili :N. ££biuun vjn* itpefti ill ymii diluiLik Allih JUZ H t. AL AVAAM (BEN ATANG TERN AKj 211 1 37. Din deinikiuiiliJi ycniiinpiEi-pfir.LnipLn 
nictcka rfUJi m«ijidikj.n kEb*nyjkaii cia- 

ti rririr oraiiE Ying muiyiik itn ir.Emin- 
duif balk meinhunuji inakanak nn::rka 
■wink membLna^'kin rncreiH din nrtuk 
mtnE.aburkj.il bigi raertki agama 
tiyi-O^i . Daii kaLiu ALLih nKiiulictidiki, 

riliraya mtEckB cidak rh«HE«]*Kuifij-a- 
maka ting£alkjnliri m«T£ki Aav apn yin^ 
mEteka id j aiiLk an icS^ 


i^KijfcjjljJj ^r ->i n _-- , ., > #-= --: ]J8 flan m«tki m*r«4t»tins^j . -inilih bt- 
nanang temjk dan lanaman y 111(1 d iLa- 
ran£; lidik hokh jnEmakannyj.. kecL.nl i 
Lira lie juie; kami k-rkendaki. 1 ' ir.Enurut 
ajuj;u(iaJI ni^rrki, daji ida binalajuj Eej- 

r*k yj,ns dLnuaiYikan menuna^Tiflinyi 
dan binalana tErnak yan£ fntteka [idat 
menyEbut noma Allah di wiklu nun vera 
bplihji'ya.^ ' I "1 ., Knu.ta-ini.ta mem'hijal buiL 
ktdil1[aifl itifii'l-M-p Allak. M-hk Allah 
alurt raerr,hj|as n.L'j^kJ lEihjdsp aplfi 
yarvj xelalu rnEreti ado idiiin. 

139. I*in nn«ka menaalBkaji " Apa yjjui. da- 
Lirn piTut 'hinj.r.in.g tErnak Lni s]1 '| adakih 
khufuj. untuk pita kami dun dlhatamlcjii 
j1j.i waniEa. kaml,'' 1 djii jika. yajlK. d-ilari 
pCCUt IfM 4Llfib.jjicgTi main, maka prii dan 
wjrvi'.i. iarnj.-sarna boler rnEniakanoyi. 
Xcljk Allah akan mEmbaku nurrki Lei- 
jiadap keLETavpan mdTrka.. SEiurtcculuiya. 
Allah. Maha Bujaksjjia lacL Maka. M.cnjr,E- 
UJiul 

L+D. SerungKuhni* iUeiImJI Ordtl* ygn£ ra«rn- 
b-Mniih anak-anak rr.crcki k«Ten.i kr- 
hodurun Ligi (idak ni<ii|jcljJiuj s] *} , iifl 
mxteki nitflthaiailll3.il ipa y*ng Allah 
ttllh rcjkikan keparu. Tntreka dentin 
tEmiti-mila cn<ji^ida.-adakui ICrlu.-dai; 
Allih. SfailtlftjUhny'i mertKl (Elah KSSt 
diH ^daklih m*Ifk.l mendapat pElunjuk. 


Jf^^j- - "-■.l-t L-jVT 


fir , ji^,,H-i j^^- t --? ©^j^—i^* iO^- Stbihiaian ajinc Aui i:u iduh pun^inui -.vii.'yi Ihrihi-Ti ltu>,iir j ;. |iunuli dipt-iiiiililt^-i 
Allah rrxnEorharOcan anaknya tsrri'il K.em«jdijs pirn ur.pir. pen-.im pm ^imi iTHeki r.rrfigiriuj 
Lj.ii priip]Ti«n lnrrl.-..irhui i i. li , irhunKa mnekj ■iipil mcri.'namki'n kfpjdi. penEikjc^jicikLtnyi. 
jjja r?i£rTijndi.ri|£ YiuL rd^irliunu's uiiuL-^iii^i rn^rrka ■.Imgjri .iIhijii r - pridrkatka"" din kcpjdi 
ALIah. pidahal alaun vltuc H^jn^su^iirJ jilih. kjftny liktic ii!ltki:i di.i 'imi i.r:-,:iili. 

i\ Dl l^liih mrjiti jrnnsk-jj ^rncr.lukar. bina:aiiE binatuiR untuk pu;jjn d»n buutiiii. hinturi|: mi 
riinyj 5iix:h i.lLniyLyr :i!i:h nranc-^ruu; itrirnlu- Jiia. 

SI J.i. Hiinidnyi iilali liinj:»nj t'liia:yrijr vyJ'.y :1iicir.'rirllh uziruk ttrl^'i 

FL2.I. >fi.kiudnyi ialah. bmatinj hiniULr^j. lurnui yjr^. iu3ijc liiiilr-li d-.i_njgjn r .i ^xpt-rp pi^h-pri I' dan 

'. I V) HjtiH.j J,l lililiih yanc mrmbtn rczk i ktpidi har.ha lurnb] Nj-i Ill t. AL AN'AAM fl[NATANnTFRNAK|i J'.'i « Ml L«, US. 144. 145. Dbh [JiaLiii yuif mEnjidifcui kr'h'jrkr- 
Imi yang u-Hjunjunf dial riiig Ikulk *Jtc- 
juqjuctj, poliMi kotniH, [uum-luntmui 
y*nt oeTmicirn-rcticsrn buahnyi, tatoup 
<Un delirni yang icrupi. Ibentuk din war 
lunya}, dan tidal lama I raanyaj. Hi- 
unlab dari buahnyi Cyan; buiiliuuii- 
micam ttiii bild ilia bccbuah, (Un lunu- 
kuilah hiknyi di tori memetik hiiiLnyi 
I'denfjn dikcLuaTk-Lr. ■iak.a'.n.va'l, dsn isrigaci- 
la.li J.amL bcTlcbiii-le'biliin.. Srs^iriiijijI-iiiiTH 
A'lnli 1:dik wnyuikai ar.in£-n-sng ying 
htrltbc.h. '.jtiJiun. 

Din di antari fcuiiLing lenuk itu idi 
yuig djjadjXaJi urtluX pcnj&rj.p. u Lan. dirt 
adi vang Hhnik dJKmtellh. HdkaJiliJl da- 
il ruki yanfc ttlili iJibf jikin, Allah fcepi- 
ijftmu, dm jinfiplih timm rnengilui] 
llUgVah-bvngkah xyiKpn SepJUKPhny* 
lyailjji itd EnusiLh ying nyin ha^imi], 

(yalfti} dtlafiin bdntdfa yin* ter-pfl&an£- 

in'^*i , Kpaung dari da ml i^ ' •' \ don w 
pisan* darL k±jnbing slB ) . Katahajilali.: 

"Apafcih di.ia yin* Jinttn yarij dlharam- 
V-in Alliih itaiikili dm yang TKtipi h ilm- 
kah yang idfl lUlorn kandunguL dua bplt- 
naJiya -1 '* TtiaiiekanlaJl kCpadakU dffljjin 
hftrdiur per^Etahiinn jika l«mi mtrnm£ 
DTmqf-acBii^ yanp bfenjj, 

din teptnnt dari unti dm vtpuuif dari 
Icmbii KaliliJilihi: "Apakah dm ynng 
j an Can Y'anjr dihuamkan ataulcili dm 
yui£ bttlnj, ilaYUKan yajii add daiurt 
kindu nam dua btiuianya. Apiiali kaiw 
nitnyuklliaji li waklll Allah nunclapfcan 
in] ba^irtiU* Makl lliplhdli yanjt Isblh. Efc- 
Lun darifiada inin^-ating yaiui rn^m- 
bUBt-lsuaT duill EdUad-ip Allah uriL-uk 
IhrflyeStkall irABulia Lanpa. pniarLi- 
huan 1 ". SfiuimtiiliiijB Allah UdaX jiitm.- 
Lcej pctunjok ktpida ortnp-acaiiias yaJUt 
wlkn 

£?/ 'J >^ 'J wiij>^»^ij "fc^- e^v^u^^^a^ ,^^ .■? >: >1_ =.' -^ ^ -»^ -J j^.-- frmTi \. 1 J'. ( 

©^1 


._? _- >. 

J ■ 


EVSt^J^-isfrs" 


"■i > W 


^JI-l^tJ. ] ^jl l " 6 ^>4^ r ^^^^i^i iL K^alU yar« dihBI»mk B n bifii Dn>n E tU « ^jL^'^il^SjfeJ^'^iiJifii KilikanliX: 'Tisdalab oku pcxokh dl 
lam wah>-u ySQJj diwahyuViTi Vtpjdjku S]41 J,nLnvi tmpil puanf, y*i1(i: jipiMEf buj-b^i. Hniurif jcunbinR, irpaiang uiiti dut K-pnu^ 

Itmbu. 
MM MakwdTiya: dtim'b* janlan At" Jnnbi. hrim^. 
5] hi, Mifcivdnyi ki^ihaip uniyri dan kiniMug btim* JU£ H 6 hi, 4N'A.AM iU IN A I AUG TfcRN AK ) 21? JiKnJak memafcuunya, IlclubU kiLwu mi- 
kuun itu baji^fcai ulajy liaiah yajip 
m*ji5ilLr iiiu di^inf; bill - kai«ia. 
stWnsjflJlWa KrYiiia Ity fcot-sr - itm bi- 
Uting VM( diwmbelih atas tuitu seizin 
Allah bararigiLapa yuig. dilarn keaduni 
ti-Tpila siding dia. tidmk mclis Irijjlzikua - 
nva dan tidak (pula.f mcLlihpaul liiLii, 
ma.Vi Kiuni^lihiiyA [U!iaiu L, iU Mali! Pu- 
rtpanLpuii Jajti Haha } J rfiya> iTij;." 

1 46. Dan k^padu ^ilrw-tfcane YaliudL, KniiL 
haiamk+Ji wills binaUng, ysii£ b?[ku- 
ku$L?\ | [Lin da:i upj dun ri.sir.ha. Kami 
lurarnkaii a ran rnurski Lcmak -Qaii kedji 
7iLnj.1a.nf i"u. ifIjiii lenidk ya:iu niKlrkiC dL 

pilrt.«UIIX tFll'Jlliya 4tlLI >^H£ >1l [1E[U1 

IfWU '"iJiii utun a lay Tang btrcanrpur 
dsngan tulanc. Ueniik lanli.ll K-jIi'iI hu- 
kum inCttka d:Scfii!*Jn kediiThalam 
rnflCki r dan «<" rgg,u hTiya KamL adalah 
MihiBfnar 


ft £->JjA* U^< i J I -^ ^-- ■ 1,1 1 ■* y 14?. Haka Jlka mttcka rnrjldi; siakajl kamu 
kica.kan|ah 'Tuhanmu nwiijiunyai uh- 
na1 yanp lnai; dan cikiajiyD udjik dp|HC 
ditcilak dari Icuirvi yang liifrrinjta''' -:I 


1+S. Orariq-'jcuip yajis lr.cnipttStkutukan T Li- 
lian, JJcjn mcn^&L^khn "J ita. Allah 
rndTiehundaki nii^ava karni dan hannk- 
rnpak karri 1iri.it rnuiiiue:!L'kijt:ukiJi.-Nya 
din tidaK ipulai kami mchjth.uanika;i ba 
:o3i(j wtuatM i[?iF^T1". LVniikisn pj]iilaLl 
onng ciranf yin[ Mhelu-n n-ieselca ttlah 
munduiCakan I pari iisul> umpai mcrekB 
mcrasakzn ssiiain Kannt K.aLakjjiUh: 
"AdaXall. I(dir,u iiicmpiiri.yiJ w-iuaTu 
prnjdtBbuan «ehinjt£* JapjT kjniy mtPtt- 
mukakannya kspada Kami -1 " Kainu ridak 
niuncLiuli k^uuali perssnfkaa.n heLaka, 
dan karau. Udak Lain liiuiya tfci-dusLa. 

L4 9. KilaJtanlih.: 'Allah numpunyai hujiah 
yinp |cla¥ La^L knar, :naia jika Dia m«np- 
hiMldakL. pa^ri L>la irttmbcil pcCuniuk '*.<:■ 
pjda kiniiL sftmuBnya' 1 ' 

i IV i Tfin^ din'jkiud. dentin biniunj IwrkLku di -niil ijIjK hir.iiiin^ -sir. Liang r *JiJ 'aJijaruija iJ*k 
r[-piiih inljri yajis uLu dfn.HJr.yanK lair., fc^tni unta. ilik. ui|,u din Lain lain. Sctajiui Jlih 
u.liir ninifjiiitjn iL.-- nip binitancbiniUnii yjns hedcuku uiu Kpcru kudukrJrdai dan lun- 
Mr. 214 ti. AL AN'AAJU (BIMATAST. THAVAX} JUZ 1 IS$ KaUlutfah: '"DumMi kr mari ulii-nk 
s. laimi yang dipaE memparnJtjikaii bth- 
wniaiiyi AUjJi. telah itlrlljhitartiki&fl 

(lUikuuji jr»nt Kiiiiuj hu&rakan uu," 
Jlka p«»U nuanptriskiilsaTi, miki 
ja ii jj.au I ill kamii ikui inula) menjadL lakn 
bcrHunx jntrcki; ilui jaojinLab. kunil 
rtictijjJLu;] hawa. ruTim ocang-orarvE yanjj 
mendiintkan »j>p.t-ayii Kami, dan arang- 
nrang fang 1id.il: be ran. an kepaila tthl- 
dupaji akKiutc. wJajyt mortis* mcin-prr:- 
ick>it>Lkin Julian mrtcitu 

LSI. KatjLkinlih.: "Marilnli kubiuiltin api 
yarj; dihaiairAin alai fciniij ukh Tuhan 
itik., yajiu j^ngsnuli k»miL mcnvpcr- 
^eku.'x.kan seiuaiu dentin Dii, berbuit 
haikbui ttchidap kidJiia uian* Lbu bupa, 
din lingunlah tiitin mtmUistiuli Hia*- 
ariHk hamu karcna takut lem iskinin 
Kami alin memberi zn'm ktjiidamu dan 
k-ep J.i meieka.; dan lyncanbh karnu. 
mrndrkiti pErbmLan-pEEbun^an yaju; te- 
ji. L-jJk yitiK rUiYipik ill Ulta/anyi 
nnjUfiiLri yj,ng rerjwrnbjTiyi. lian jingin- 
lah kimu. mrmbunuli jiwu. yang ilihararn- 
"kin ALIdii lincni'buTiu.h.n.ya.) meliinkon 
dentin iTsuuru (ic^flb} yariE. 'binjj^-'-^'j ''. 
LTjuUcim itn yjng diptrirvtahkiri !>kh Tu- 
hanpon kipidamu jupiyi kamu rncma- 
nimi(riyi) 

153. UaJI J*nf»rilah karnu dclcati KflT.1i fltiak 
ya.Ei.iTi, kEoiiLi rlengui mi yang lebiUi ber- 
maiit'a.'ir.. timp||a simpaL La liewan Dan 
lemjiDniakanbih lolazui dan unbangan 
dentin adLl. Kajhl Cldak ini.nilkulkin Vk- 
ba.ii ktpliJl iw-wir-fi mtfauritBti KkCddJ 
k^iiriJl£ii.pinTiya iJati ipalnli tiir.u hei 
fcatu. maka btniLiklzJi karnu berLuru adO 
lo-ruLitipun du. adala.li kB:abaUmuj 3J ^') , 
dj.n ptTfiulillih ja nj i Allah I1(] j Yana dcnii- 

kian Ll'j diprrijitirucan Allah Itepidunu 
ip iii >.ajiu ill sal. ijiill^l :t/^i Jpfft.^-' r^v ^ -1r^-1-^'<i- f ^-- f i aj in 


^ . ^ ^ I - -s'_r'^^-=^<5^ii.^j. ^Lf P** is *-r iZ'i* % If " ■- ? LSI Miiiudn^i j-anj i1ih[fi*jlin i^r>i Ayni ' lep^ni qithish, m^nhu nu h urang m-jiudi ujam Jan 

Pfh3[4|ii>a. 
5 L9.I. MzVpidnp-i' iiiTil.nrJiiii i.ifi.L. nrlinharn f i [TUlklptin Tin dpiilJTi kaUTl kfi^hpl KHdUb 

120) RfikiuditKi.' I'icrn.li-.L'!! sp^ila octincah-ficrinlih-h>a JUZ H fi Al.AN'AAM fBINATANGTr.ElXAKj 213 15 3. ±in bahwa lyanr kfnni jic rbuAhkarn mi 
adaLaft |aJ:jn-K.'i yaiuj lucui, maka. iluli 
Lviti d\t, djn j-an^tnLnh tamii mtJiKitutl ii- 
Lan-jalan -ly-ang Liir.l^i'j , kircTia jajir.-|&- 
Lfln Mil [iicii^TiL-'ber&ik.an kanu dan jaUn- 
Nyd. YlHi (JcinllliU lm dip^rirtlafikan 
Allah ke-podainu Jg+T l*mu bvjt|k*a. 13 4. >L tniuli jti K.jmi lelah membEcikin Al Ki- 
te!: iTaucal) kcp»di Muia unluV Tncr.ycwt- 
pucjukan (ni'iiut K.ajni.1 >>:pi>Ja ticajiR 
yaiiu bt:bu.a( kftbalkart, dan UilCil): ni: cHJC- 
lukan jc£*ls SftBii-flcn da.n Eeb-ajs&i jieiuin. 
j u k dan Tihtn.t, igir men-la bcrirnan 
fbaliwa) rnKMVi lian irwiunnu i TuKui 

ITWTflla. 

JSS. Dun AL (Jui'an itu idalah fcJlib yuig Ka- 
nu turn iikan yum dllKAalL mai.i Lkull- 
LUi do djn tKr'ukwabh uu fcanrj ditwn 
iaJirna.t. 136. (Kami Lurunlcaji At Qui'an itu I agai ka 
run (Lldakj mrn^ai.akin: Balim kiCab Lt-j 
hinyi dkucuftkan k*rp^.-di± Jua gulune- 
an 1J ^) m$ Htoelum kaitit, din KHjiiyjub- 
nyi karni tidak mem'pei'hAlikan ipi yjng. 
mt:i?l<ii biLi 5 s 3 J . " 

IS 7. Atw aaji la-nu (tirlikS mfr\£B!akan 
■"SeHirn^uhiiva jLkaliu kLta.li itu. diturun- 
ktn ktpida. lajru, [EnCiiluli lamL Lcbih 
mEndapat pecurjulc dui meicka.."' 5t*Um£- 
pikrivi [Elali diling kepada 1+rr.j kcfe- 
rthiari L-auiii nyita iLui Tuliajiniu. p« tun- 
jut djji tBhnut Miti napaJuh yank lc- 
bih i.ilim daripadi anna, yang mendintn- 
Van njiiil-a> ar Allili Jjji beipaJLng da 
Tipfldanyi 1 KeLii K*mt ildji memfc*rt 
halaian ktfpaila aran[i-n-T.inj y^nj inerna- 
II: ijj iliri aviL ayal fcnmi dtngin iLkuin 
yaiif tiucivk, lUfcbatlkan rnerdca srlalu 
TwrpiLLUli ^-^ Jpjjw i*J-fca J^ ' .'j^H\j 

t\ rf i-< 'iT^. If *■ f^fvZA. 'flHWitAri j^ f ^ ,^^ ^-^^ ..* .; ,**,« 

A^,i -H^- ^-iT— - Silh- M»kmdn]fi. janfanlih. kamu mrniikuN agnniigiEnj. dan kFperciyian yinu Inn dul 
lil*m. Uu.j l hid ^n^-niartlkan "Ai SubuJ'' dtnjaji HRiJa fnirarn bid 'in dan )i.lai , -ji | i A 
yans lidik bErur 

SI2j V ih-ni : jraiuj orjng '['Jtiijdi djfi buura 

SI1> Oicuhunkir, aI Our'ui d.iuun bkHau Arit Fapaja oraTip-ur»nE im-iyu'iin. Strfcah lldik dipa: 
mEnpitikin Krph-j rm-wkj lidat iitrnpunyai kiCah ka«ri "m-iih T *rij dicutijnkin k*piJi ^khfr- 
JJi 'YlfiUili din NmiJin Jilnri-ntjn Jjlir-, bjhjVJ >U1E lldlk i1 lkrlj.Tiiii i«H(lu 216 6. ALAN'AAMttWATANCTEJtNAK) rUZ B ]3ft. Y*im motets njjrrti-n*Ttii uriil lain hgiiyi- 
lih k~-dj.li rig in moLukir k*pidi mrrrici 
■junl'jlt nteitcabul nyiwa. rnccrki'l iCaU kt- 
dn:.irpmi Tuhanmu u:j.u kcdalmuun irbn- 
jtar. 1anda-!aniLd'['uKiMY-.li"*:- PfldM h_ir: Hi- 
(unjr,iiVa Scuaiian wndii-:* nd.i Tuhanmu ti- 
dnkliili berrn.infa.'ur. lag.: intuit s»LL>run£ t-uji 
dnir.ya wndtn yu.Nj tolum bn:[riF*r. ^belurn 
iiii. a:j.u d-a ihiluni rit:r. Bus^Kikan krbiik- 
an dalam maii imunn^a.. K.4 1 iik^i' M h 
"Tunggulub i;:riOiu MrSUnjijJLtniyi ki^ipun 
nit:citiij;iiL : puhAl 1 " 


LS9. MU. It.]. 161. I-- Sciungpilinya DiiPti-OC^ng y»ni rriEntE- 
cih rwlah usamtnyi daft Pltfeki ([filpejsjt) 
incnjjdi "heinf-|*[:i jiSlfin£iri"' ]:S '| , 1«1il adi 
iC'likLlpun liniiAditK lawjbmu trrhadap me 
r=ka. SMiLngRuhnya urUisn il":fk lianyi- 
lah I'crjcrah'i krpft.1i Atlsh. kcrr.udfefp 
Allah ukan nternlMTkaJnukan kepadji rnerEkj 
upa yanjK 1£iah ntcraka pCrbuaE 

Hiranju^pj Ttc-rnh.iwa amaJ yin£ baik 
tnika bifinya Ipihila'l HpulUh fcill ]i P J1 
HmalrVya.; 4*n b»ran(imp? y»rsR ntembi. 
w* lirrhiiflran yaaj JLhiL jniii dia tiduk 
diheri p-±Tr.biJijjji mebJcikaii sclnitiafifj 
dLiifjaji ktjahaluitn/a, l^daUfi mEreki 
iddLfciEpun rsdil dumliyi (dintpkan) 

KiCak.anUh '^Eiungguhnyj aku lelah dl- 
hjnjukj alEk Tuhariky kepadt fnluJI ying 
]ujuS. (jallu) agflm.i yang lienar; apunia. 
lh.nh.im yin£ lurui; lian Ibrahim ][u V.i- 
kanlili 'Eimiiuk Jiui(i-uriirt.s vinp, rflUly- 
rik", 

Kn'ikaitldJt: "SssunBjiih.hy? r-hilitkn - 
Ibadarku., hidupkn dan fflatiku. TisnyaLiii 
liiltuV All*h, Tuhajt iem.«Ea. aLarr.. 

:iidi sekulu bifi-Nya; din dentikiaii Ltil- 
lah yan£ diperLala.]ikaJl kepuUiu dan aku. 
idilah OJlrlfc yar* ptlUmn-tiin* meriyte- 
tihksn dm HKtpada. ALInhJ" 


^-^i:,? ) jjfjmdJl^'bi ijfcj et 


_-■ ^. JA ^L^>j J^J >^J sJPW^tJpJ ,^r4-, Mdkj-u^nyj : i^hujiAii tunrii KinnJil . yaHn tt'tiinvi maraluri d tn HjtiL 

F 7 j }. Wikminyi. j<ga]i joLcnijun Ltiui ajtami. rini pihI dm incnyimpMiij iUri luLin rtiq,. juz a <S. Al-AK'AAM (BthATANGTEHNAK) 21f 164. Kat*kiTi]iti, H Apakih li'J rtin rncnean 
Tuhm leujin A.|]«h, pidalill l>ii idalih 
Tulian Trap: lE^ali ieiuiciv Uan. ridafclkh. 
stij-rtrip ni-nnbiiiC dam melj.uik>n IfEnii;- 
dlmiiiRnya itrnhild tepadi dirmv* wn- 
dkri; d-in tt-ann$ yaiyj bccdaia bill ikin 
Tnrm&LiI dOM OC3JIC kUrt"*) . KcmudUn. 
It e pad a Tukarami |ph J(gmu ktmblb, dm. 
afcan dJ^trjtakuvNvi tcjiudjrnij spa 
yang HaiKiu pent mthlajT. 

165. l^aJi Dttlzdh yanp me rigid 11(411 Icjjiim \x- 
npinp-pijiflUSJa. dj buflil din din mt- 
ninpfjiliii Kbihiiian kirViij 3 til SrlniJia.. 
JtiaJI (ring biui] beneripj. der«4«(. (trmtk 
mtngujmi u Knlajig a. pa. yang diberikin- 
Nya kcna^im^. StJuitBtuhnji Tuhirnnu 
a.im[ rapa.1 iiis»rL-N ya . din K-buJlpjjuli- 
Tiya Via Man a Prngamnun lagi MjLhl 
PEnya^aJlg m fj "J J> •! **! PENUTUP 

rillsm 91 rat Al AY'aain Allah me riiElagkan keeujn it in kcsffllpvimuali nfaL-»iTa(-Nyi. menyi- 
lakan krbitilin Ice p«r-,Tsyifln urin.c-al.inf znuiycik dcnfui bintihin-hantghm yini; lOjtlj dan 
.-nudah dikiimi rirh ikal Wiikunian y-ajiy. l bi?-i4[ aJtlll dljajuhkaun ita.3 mereka yini b4rktpa.li 
liam RH-rti-M ktbenuan. 

NL'BLWGAS SLR AT AL Afr'AAM UtNiiAN SURAT AL A RA AF AflALAti StUAtJsU 
iftRlKUT. 

L. tcdua sj:iL HcwtuL tEtminik di nnlaT* 7 Winai y hflj; pinjaojj (ajsib'ulb *hiwij|l) p keduanyi 
prng-iama. flitihbkafaKaii pakuJc aqldaJi ifjin-ij Dpl*m -uilt A] Aii'iam dik«niukakaii g.JTit- 
pris bEUT aq idah-aqidsh i1u. «dan(i JUJir Al A'ruf mcnirLiikannya 

2. Dilarri jurj- A.I An'*ii|i Allah rn trttjanrgkin aul unil kcjidiin m^niim yiliu dail tanaJh if: la. 
jranrJEUtkiii. lentan^ b*h«.IIpi ^tatl-td iru^uiia yang belak diTiinaakin AUlh, keanudllil dl- 
linciiiiriE puli LsTiting rifljl-r(jjL dtngtn i>ieriyebut bEbErap* nima mrrEka *cjj» ^jii ttsli- 
Dyl. ii'danR hjiiL A I .\"iiif rritnielj tVinnyn 

3. Fidl balLa.paii lenkhii ajral A I An 'Mm, Alllll rnChp;atakan bihwa. Du meTijad:ka-n [MinUlU 
kk|lifah-iU\iUfiJ>. JL buir.i *erta nn-npngkEH dc/djal ^baha^iajl mnela, rnaka Dalian permulp- 
in jujat At A Vail Allih nKJi^irvulcakan penclpljin Adam i.s. din. uiii oiiniTiya din dijadi 
kin Nya khali|'i.h <Ji aUt uuffll biijiCii juja. anak cucunyi. ilh). Mjkiudiijj iTiiiinffliiLinj i*rjng. memikijl dfldin>L i±fidji ipMid iri life (. ALAK-AAM (BCNATANC It-RNAKl JUZ a yeilgenpi stPi hubungjn ti.jfciin iklhif A I An'ian dctiEan bnpj.ii peTmiilaan uiat A I A'uaf, 
adaJaJi icbigii. buiku:. 

a. Bjigian akbir Al An 'urn, AlLih rnenga'afcan tiahwi AlQur'ait addah kitab pedDman yang 
baur jalaji rang Ijiui daji dLrKikalii, imlii umar Tr.an.uiL3 dipw in'.arikaa rn^niiiV.'jLlrJU. 
Piila birian prrrnujaan mat A] A'naaJ, AlLHi intnauJarii;:! li)U ptiLfnSLh 1(U dan IHtiaialljj 
mciltftyll iCilUlJiyi. 

b. Pali ha Elan ftk.HU situ A] An^aiin, Alldji beifamm b*hwa Du ikan niEmhertKsn Vere- 
[infpn (encans ap* yj^g vharj snya ddakulcm Trjjvj.ma dan ving mcnjailL penrliiihiari 
meKh. Maka pida bapB.ii ptrmulaaji niiaC AL A n :iaf. AUah mrrnrlaslui ipi ytng; dtfnak- 
n;ij iltnjfliv "AUah mtitilcii kciiripjan " ywi) pcii|jiLtu.5an peca t»jul yar.£ betl-jga$ tisjt- 
tiin ktlirjngin dan mercka mining mating, akin diminEa E^TtangEirngijawabjLn. 

l. ['id* hajrian afhii oint A.L An urn VlLih nenyatakan batrwa jmip yajig h-nbua.1 k-rba 
jDfj.11 liiJL dJgaujaT itpuliih. kali lipil Jan jsjie brcbua; k'.jjlliljji akin dibaUi KiirihiiLE- 
f*fbu4t»nriyi. VnVji Di^neiiiukBn kadat k<Tiaiik«n dirt kejahatjii uu gdp tirntnanEannya, 
maka Allah men g< inn leak an dk 'higLm m'jkn nuat A I Vt^jF. liahwi dm bang an pada hui 
Liu iilah kebErarari din jcndflan. Siapi yu; lieiaL lira'banEannyi dialali u-j~±ii|e yiii{ Lt- 
ninCUnE din. llapa yallE :ln£ln ELiribUlxUlJiya dill ah uciJiK yuig ii-,CTUgi KeiT.Mdlin AUah 
merigcr jfilc «n keafliin tiaaH sjhhabul A'mf. juz u 7. AL A'RAAF aEHPAT TtftTINGfil) 219 ALA'RAAF 
(Tempat tertinggi) ML'QADDIMAH SuraC A] A'raa.f yan£ Vrrj'jmlah. ll/h iyit termaxuk gciliHigan joint Vjilcivah. ditjiunkan ss- 
Mum L'jnjiin>a hjts.[ A] Au'aam dan LrrmiidV .;ih!ijr«a.n nira" "AiiMb "ii Lh.LhL^-aal " (1u.ju.hi niiaL 
fim usnjiii^J Hintmakir. "Al A'liaJ" ta:una -pctkilun AJ A'tuti iuiUpa.1 dAlim ami 46 
j>ang mErjtmu.lfikiTi tenting lrtwJi*n w*nt-i>£inE vans *w:a4B di ac« AL A'naf yajru-: t*mp*t 

y*nj [rrrii^^i <h hfiias ^utjja dan ncraLa. h-knria itu iaJaJi Eolungan yang sania banyuk kcbajkan dan 
lujahal an msirtj J. A"fi'iflLi,ni].1. 

MtJltiUTiJilia.ti Allah JaLdin bsule'a dan teiLbadaT; Kanyi Allah scndix: yan$ menga 
1\jI dan menJlKa alam, ilWndu-taiaJl uniLiflK-ulLilaJiM: Jin liultunL-huiuin jnluk 
mengitur kchidupiin HHnusB Hi (H^Piia dan dl aktimt: Allah t>C[ jClnayidl d.1 'A:ajy | 
hnntahan leThada-p lcepnlqiLan Kyi-riL" . "kct-j.dh|iij.n adalgh SMuai dcfifiBn fltrah muXJ- 
sni. Muia. Itt/bicara dunpaji Allan; lantanE nulihal AlLah.:. peemtah berihadol urn 
bli fllta CILdahXan dill ktpiilJ. AllaJi ; Allan jnCnipunyai il amnaaul liuiui. 

2. fiwhim-fiukvm: 

l.irarygin rncngikun pcrtvuatan dan adal ktiaiar ynng humk:: ko*l]jhjJl menfifcuci 
Allah dan tajuI, peruilih buhiax wjjVLj akin !Em.aali].'ang,bantal"ian :erhadap Drang 
y*ng mci^huarmfciir pcthuuni yog diin , u^«BliXiJi Allah; penman nitrnaViii ma- 
tuun yane. h.alal ligihaik dan la rant; in irwrnakari yang u-aaliknya, 

5. JL rK'rJi: r jura- 
ts wh Nahi A J am li dengan lblia: kinJi Sani Nuti a.t. din kauTnnya; kLsih NabL 
SJhaieh i.i. dcr£Ui lumnnyt: kuah Na.li: Syj'asli a.L iltn^ui Ka.uir.nj- a; kbali NabL 
Hun a.i ileriear. Fir'aun. 

J. USM Aiffl -HUtt: 

Al Qu.T n iJi ijLtuninlaH kepid* Nib] yang penahabL&n daji pwinrah mtngftu Linya ; 
NabL Muhamniad u.w. dW^J 'Jnl-uh jclurMJl maJMloa; adab utanJi inuljriln, idab 
mendengar prmhacain AL Qui'in dan beTjiku; Jifti] iJCCtinBIJIlt Jiwal) mDnJlm- 
paikui icniin Allah; luJimn Itrnadap nf inj-nrsnjj yang mci*£iku.t| dan 'nxnsinf- 
IlItI njul; da. Van. camL rinjJ yina pertama ickali ialah incritiiiliidkan Allah; tEntqjig ::a ?. AL A"ftA*F ITLMPATTERILNLJCJ} JUZ 6 
HI/. H 7. At A-RAiAF (TEUPAT TERT1NCGI) 121 r -^- 

AL ARAAF {TEMP AT TERTINGGI) 
SUHATKE 7: IMiyit. [Jenim men* civiil nami AlliK Yuu Main 

KF.WAJtHAN Mf.NGfKUTI VAHYV DAX AKI- 
SA TMENA.VTA NtifiYA. 

J, Alif laarn mLim ilnni* 1 ''' i . 

2. Ini adiliJi icbuiti kiLab yuij dtilupjnkm 
k-rpfedunu, rnnka )uijuiUi iili keum- 
pitaJI da dalani dadamu VuetU/lyi., 

wpiyi kiniu merntxri ptjlngaHn atu**rt 
Iri1.)ta idii |\*p*Ji Qimiie Valir). imn rnenja- 
di ptkjinn lugi Dring-oring ¥*nt ber- 
rnan 

3. Lk.u tilth, ipi ytrut ditujurikin. ktpadimu 
diri Tulunmu dan janganLili Itimii 
jnftqglkiiti pcrnirnpin-pcnumpin leliin- 
Nyi SJI ) , Amil M*dtki1]ih fcirnu meruun- 

hil pelijaran (dad pidiriyi.i. 

* Betipi hinyiknyi ruferi yanflj telah K.|- 
mi bbuHkuL, mafci dubLinglab iikxun 
Kirmi (meitlnipi ptfidudijkjniyi J: wuU 
iwreki twisdi di malum hail, tr*u di 
Tviktu mercka btriitirihat di ttngik liari. 

3, Mali tidak adiUh 1(e|uhin merckl dl 
■.v^kLL daling kspai'.L rr.erek-a jJc.iir Ki- 
nd, keojjli mErif atakan: ''jrnjnfpuhn. yi 
kann aJilih L-rinE-Gnne. rani zaliin'\ 

6. Miki KRinsi^Iiny* Kami iktn imuii- 
nyhL umiEumit yang teLih dulux ruiyL- 
nsul kepvLi r.creka dm seiu-njcuhjiyi 
KlmL akan nieiunrii 4 pull] jaiul-iasul 
(Kami). 

7, mjkj JtraniiilJlfiy* tkari Kami kibaj- 
kin kcpudi mereka I4pi-flpl yiHi trlnh 
miirki perbiLit]. icdRnt (Jtimi) mtnjt*- 
tlltill (kthlUci mrcrkai, dan K*mL Klali- 
fcili tidak JAUtl ijdacj rtiurkaj. i*3'^ ®js3i ■ ^ ', 'S ^■^•f' i- -i ^-i -i • ■ > 

^-f- £ -r V ^5#5L& ® •^^^^'^ ; f^r^S^ J ' I h: m>l 10 

MpbsuiirirJ pzmimpirt-ntmin-.pu'i y ing liitmtum irtiu ktp»J» kr*ttiipn. Ill T. ALA'tAAFfTF.MPATTF.R.TtNC'O]] 3UZ. fi H Tdmhingin p-»d*- h-HP Ltu iakh kttwmiin 
fkEidJluiJ, jnjjci biranfiLipa hint tim- 
hilliUjI liliaiajoiya, miki rnrrela ilu- 
l»h ciran j.-rciin£ yinj; TWIJUIUIi*. 

biikinnyi, iniki itulali or»n£-o]jpg yin£ 
rnctUrikin diruiya Kndirj, ilbiitiabkan 
m=C«ha KLaJu nKJiajiujkttzi aya.[-ayai Ka- 
mi. 

]0. 3c «j nggr-ilinya Kami ttlah m(.ne.m p4.tkl.P1 
1 Ij'i I j tf kail art Jl muka burni dm Kini 
idjkfln bj^imu di mi'lu bunu Ltu fiuin- 
ber'J penghidLipin Amst *«iLkitlih ktmu 

JtrnKnarfaei Adah rwJf. trpacia Sct» 4 Jam ff.i 
d*fi tfiUHaHUHrtytf.. 

LI. lit iLXi.tguhnyi Kami Eelih mEn.dpl4k.0n 
kajhu ^Adim'l, lilu Kami Dentuk ^ubiih- 
mj.. lt*mudlaii KajfiJ kaLikir. kcpaiii pa 
[i miliLKal: "UtTSUJUdlan karriu kepada 
Adam"; rniki meid(jjn.ii b^imjud Ke- 
Luili iblii, DLa tidik lennaiuk raerck.4 
yaJljj Tj-rrHijud. 

12, AlLiJi bETfifmin - ' -Vpikpl- ying murj- 
halajiE^jnu untuk beixujud ikepada Aduril 
di waklu Afcu m En yarn lima". 1 " Minjawa'o 
Lulls-. "5i>a lEblli bilk ilaiLpidjjiya. trvg- 
kiU Cipliiil liy/a dill IpL itdlilg dia 
fjijkau cijilakari din Until". 

L3. Allah IK: t r II -1 1 :j 11 'TU-tUfikJl Kamu daU 
aargJ. J-I^J i iiJEnji kamu tid^k iep«ii.(ny» 
menriMnbiMigkan dita di daLiir,nya. maki 
ke Uajlah. fcSjjitKuhnyi fcaniM wirttmnc 
Duiij-atiiiB yaaig liina". - ,-r>- ^H^' 


* : j 


14. IbLl mt['ul*ab: "Ben. lang^u 10*11 iaya i2b ' j 
lun-pni *-*iiTJ nurftjfj dlbinsk?ll"ii'". 

15. Allah btrfifmin "Stfu nai.iJJinyi k*mu 
temusuk mE[Eki yanp dLh*ri tinjpih. 1 " .- ■ .. J ^M"' 

i29j. Miliudnri |i-n£inlih uyi J*p inik t-jru uvi ikmicikaii uaipr. -.11. fc.ini»i (chingga siii b*7 
ktiUmpatvi r-irnuDdi Ada.ni Jm ynak i.LM.Mnji juz. a 7 A I. A 'RA AF iJFMPAT TERTISCGl) 223 16. Iblls menjiwife-: "Ksi-rmi nngkau :e1l1i 
rii linjj hi-t unrr uya IetkiiI, saya bonai- 
lienir aim rmengh:sLi.n|f k-iliriEJ/ H n>^rnkJ. 
di:i jalan LnfJCaiii yartK ]U:lyi. 

L'.'. henmdian ln>'a ikan mEniatarxp rnEreka 
dan Tnuka don dm hclii iny mtrckj., da 
n lajiar duL dnii Kui ir.t:ctl. UiP En£- 
kau lidai dkail fUendApali tthin^'it^ii 
msraVi bciiyufeUr ITa'at). 

LB. A- 1 ill nerfinr-ir.: "KeLuirlaii V-un.J Jul 
p±r&* lLu srba^aL ucanjj ICtIIiTIb JB£L Ktf- 
is-Vr S^ungfuJiEiyi hirnngiiapi dL inta- 
n merEki m injiku ti. hn. brrtaj-lJCj'ii: 
A]cu akin Tr.cnjiaj TiEiaki Jalianr.am de- 
ntin kam j semLanya'". 

Ly. fUitl Allah btrfi.rmnnj: ~E!ai Ailani btr- 
lecnpit iinjjallih fcamu dm nltnirtU dl 
^j[ja icrta nokaciLaJi oLrhrnu brjd'.n 
rhuah-buahani di mina laji yaflE. ValH'J 
njkai, dan jariEarlla.li klttiU L«dwa ntn- 
dckall pdhtffl ifU, llL'J TlEnj^dilah icairm 
TKldija renr-aqnk min; orang yaryj; ia» 

21!'. Maka ihaHIRri iriEnibiiikJtaiS pikLttn. J4- 
hlt IctT'aJM kednanya imtuk mennmpak- 
kari kcpiria keduanya api yaxig tErtJl'jn 
doit m >::*}. a. i-ai'j lucutfya daJl Sjanan 
i*rki"t. "Tuhan kinu tidal mtlirir^- 
ihl H-itL mendEkirl pannr. ini . the bun lean 
su.pi.va. hmn nerfua 1idiV meniadi milaL- 
kit iliu tidii mtnjidi orang yins Jcdkal 
■IdaJajn SurpaJ'. 

11. LMn -dii 1 9> Bt.1a.il ^ IreninnpiJi fccpi-da ke- 
duanyi. "SECingEunnya jqiyi adali^i :rr- 
Tniiiik utang ymg m«mt<ri nutrhit ks 
pada . tunu bfl:c\iia" > 

22. rr.iki lyahin rriEmnujuk fceduinya {jh- 
LlV i rem akin buih ilVl dinja^i lipu daya 
'[alkali Jtsduanji itlah iru-a-sii tuih 
<»vlj i,tj, njrr,piji|ah btfi kedunsiy^ HID- 
iuritnyi, linn ir.uladah. itEduanyi menu- 
taping i dengan daur.4lauri cjiua K.E- 
m'jdur. T nil in mEiska. nnenycuij nKiiltu: 
■3iikaiika;-i Akj IslLlL jnELuir* >.a--irj 
bccdua. dan pulion kiya llu dan Aku kita- 
kan Kf-padam 1 ^. ,h S«vuneeu))nyb syiilavn. 
Itu adlUh piLijuli y»n£ tij'hIi bafL kamu 
bEEdua?" **-r ^^^^^ JJj3\ ^Hj^-' '^J'al 

'jy^j *j*c^ <p^^Jbi> 'W 
A? i 2M T. AL A'RAAF (TFMPAT TF.RTtN&CI] JUZ 8 13, Keduamya teifciti: "¥■ Tulim kami, ka- 
rnL trlih mrnguiiayi din kunL rfrtdlrl, dun 
jkka Enjkiu lidak inftnjarnpU rta kijtd. dan 

meinliftrJ (annul kerkidi kannj. niicaya 
paicilah Ttauu tEmniul nrBns-o-iini yang 
rncpjgj", 


1-4. Allah tii-n Tut i rian: 'TucunlaJi kitnu Kkui- 

in, sebihjjiBii kimv mtnendL musjh t»- 
£i jcbahigiin yanjj lain Dun Icimu rriern- 
p'ufl.ijj MinpiC kcdiannon dan krienanEan 
n«nipti mtiKJii kehidupm) ill rtmka tw- 

mL suripii wakl'j yang tcLih dilrntuV tn " 

25. Allah berTirmui: "Di bumi Ltu karnu hi- 
ilUp dari di trornL iLu kamii mali, dan dari 
Ijuftii rcu [pull] Icunu atari liLbanakLikaii. 

PtTirtgeian Alisf\ :erhadap godaan Sytritan. 
26 Hgi iiulc Adam^-*"^ , jeiLirigguhnyi Kami 

[Elali itiEiiiiiuBiltLii ktpadamu pakaiin un- 
ntV intwmpi "iLi[icmu 4*n rykaian indili 
UTihjk perhlaHH. D*n pakaian iakwi" 1 } 
i^yhJl *iflg pallnjt bilk. Yin* dtrilikLan ltd 
uUlah Kbahifan dari tindi-Unda kc- 
kuaJiain AUik, rnudah-TnudaJian m-siEka 
lelaJu ingal. 

2". Hal ITiak Adam, janfanlah. itt ili-kab 
tap-iM dipit datipu dIeHi xyaiEan srbz.pl 
[Tiiiu. La telah rnengEluarkan kcdua ilm bi- 
piirin dari jucgi, it ffl«najiualkin dari 
keduanya pakiiarinya U-nrut mErnpE:]ihac- 
kan fcepada kedmnya "aurilnya. Seiuni- 
gi.ilirvya. La dan peng LLul-prnpku Lnyi nic- 
lihit kamu dari uilu (EmpaL yirt* kaTYlU 
tidifc bin nvalLhal mar it*. itHimzutlTiyn 
KainL Islah jn*njadu(A11 lyutan-iyiitiri ilu 
pEcYiiitipm-pemliTiDin bao cranE-aujig 

Jani lidak ^erirrian 

26 Dan ipabila mtTEki rn<1akukaTi perbuit- 
an fcBJi SJ1 ]| , nuTEta. berkaEi. "Kami mcn- 
dlplCI ncnek ninyiiU! Kami inEn^rjakan - J. T-^ j- ^=f^l Jj -*£■ Ja*J ^jt*> ^ '4^j jy_i*j '^JJ Jj*^ ^u^* 

>%. : 'k ■.-.-;■ i -■ - - — i -I-"- ■■'■: 
.j. ■ r z'^ii-- -■.■'•■'' ^ * ^ •* S l *'>*-'* i *'L ^^t^iJsifesyissb j^DiL Mak njinva ulah.: umil m muaLa. 

531' MakJvdflyilihk ■ jdkhj , h«iak*i l"J|J* Adih 

53 It S«p*'"i ±^LTLb . ihJ**f fHjrr-tljfiji.rit: di letellbrif Ki'h*h d«^ lebigimyi ;uz 1 . KL A-RAAF JTEHPAT TERTINCCIJ 225 yiiif dDTtilkJio ftu, dan Alkh onetnykfuh 
tunL iMnafaiktiiEiyi. K,nak-»nlafi "St* 
■unjtrulhiiyi AJlkh udik irtHi^urali {me- 
nmjtkm) ptrtnLitHi >mi£ kqi"' Mehii- 
p* fcunu mEn&udp-ajdakui rcrhmdip Alkh 
■pa fit tidia twin k«lkhui! 

19. Kj.lak.inUi : Tunanku menyutuh mci' 

tklinku k«dilan". Din ilmfcuilih). 
'LuruslcanlLih muki fd.in.Jrnni J J ,Jl ) di feciap 
s-haluL din 1-ijrrJtid.Jila.il Allih d=- 
njin menjUJlkakaJt kElaatincnii tEpa- 
■ii-S'ya. SebagilmjJM fti*. ttiah msi- 
flpUJtift fcunu pada pcrmijlaan I'dErni- 
kJtn pulalUil kunu ikui kt-mnali k*pi. 
JaNya.)". 

3D. StblllJllaJl dUht-ri-Nyi pslunjufc dait to* 
bdupin it£j telili jjutl kfcHUtan. Ljji 
mcrefci, 5"umpiliiiyi mereka menjuah 
kilt iyii taxi-iy id Can peljndunj (meTftca) 
KlalB AJlatl, Jan AiErtta cncnpri bihui 
mEtieljB TTiEn4ip*t pdtonjuk. 
Jddi fcccjnpJrjMR, ntttari dEnri ffiinmjti. 

"J I. ITnl anak Adam, pixrilah paliiirmu 
ymg indab di mtiip I'mcmaYufcJj mw 
Jld s1 *} , oilaafl dill mmumlah. ilall ja- 

nyi A^Llnh 1)<U1 mEny-ufcai *irn^s-onni 
yMIE heilitrihJcnihar. 


:.-■:.-..■■ : .■ . .- ,- • ,j» - -r ^ ^ - 'f 32, Katifciidah: "Siapafcab }'Mi£ mcngha- 
ramkan pEchn.'lid iiri AJIah. yanj telah di- 
ktlUUkM-Ky* untuk htratn-hainlha- 
Nya dan dujia puJattti ytii* oifnu- 
lurirnkin) raid yim btic?' h JCata- 

kinJah- "SEriujnyi \'.n ((Hi^JiilinJ taji 
aract{<inn£ ying bErimui dalam Ice- 
lUdUpln dundi, khUntl (UnCufe mutLa sa- 
il) di turi kiimit^ 6 J . DernikiinlaH Kami 
TDEnjclidkan ayal-iyii; i1u hip D[giq- 
irfallf yuij nump-lahui. 


Jj3). hukiudnya: (vmpahkuikh p«hili*runu lecpidj. lemniJif^ni itu din puulkinlih jwjMIUnnm 

SM'k Mitimdn^*- bip tup iktn m«wtqikiii Thi'-f L itiu tHiwir KkHiluij Kl"bili iilu ibad*1- 

pi 111 finikin. 
3 35 j Mikiudnyi: pnjpn nnUmpm halli yif. dfbuluhliin nleh rutnih, dkn jinam pull mflinvpmi 

batu biLu makinan yin| dlhiUW 
J if j. Mikfijilrivj: pnhkilan-ptiMiliTi 4tl Alliti din nukimn yicc baik itu dipil dmiknuri di dvnH 

mi nb*K r?riin-ij[*n[ viiy htrt«i*n din acLna-ccrinK 1tdik briimin Hdini di ikhuiC tttnli tdillh 

smiri-mih unrjt r«*n.j-iiriB| K ina benmin hji 226 7. Al. VRA.AnTr.MPA-nT.RT[S'GC]) IL'X H 3 J KHakanlaTi "liflunhu hln^l nier-S- 
hji-a.rr.k.k.n pL'rbnaraTi ; r ar.g l<ii hiik y.tnf 
nampix. j.Liu.pjTi ymg "rrirmbiir.y i, -dan 
Pi:liua.:iii dual, niclanjaiar /tsk iFHilUIla 
ctn.pi aL*«n yinj Sennr, (srienghw.*m. 
tarn rr.tmpErwKJVJkm Allih dtiutafi icsui- 

Lu yinig AIIjji tidak rritriJTun L.jn h u>|^h 
j r 1 1 1 j k lIj Jan rniujieharirnkanl rr.Enj 
flria-J-ri4lill lc;lildap Allati kpa yinj; tidak 
jcani'J terahui". 

Prn/rufuian para rani\ aan skihaj penfrirnaan 
dan pens. Lib an krraiulan. 

34 Tiip-rup L.mat m^npunyai bi'as ^ak- 
|u5 37j | niajca apabila. lilah Jatunf 
wak'unya rncccina Tidal da-jal mejifundui- 

Mnnya bimnjt Bsaaifliin din LiOLk dapai 
Ipulij mcmijulCHTinyii 

3S. Hal inLkanak ^dim, j:k^ dAianjj jtepa- 
ititriu tj.iu.1 raiu.1 dinpada karnii yinj 
mEnLBCilLlun lufpadamu ayiVjtKa.l-K.ij. 
milci tanniilaua yui* DerUJtwa <Un 
rr.rnriiiikin psrbailcan, ndakLih adi kc- 
khau'iliiz.n. tacbadap rriEceJca dan lidii 

ifujlii rvitrtki bcTKdih ' r iMi 

l(: Dm orang :i:ajif yar.5 rncniiu si.ikaj'. 
iyi[-a.ya.L Xtrtii dan mcn>&.mb&rgV*n din 
■e:Hadapn>i, ni*rt|ti iu pdununi-FinE- 
IiUnl nr:aj::i', rucdu k:kil di daL-irr.nya. 

37 HiKt HlpifcaJi yl(U Itlul" Mini dajipa- 
(U nrang yang [riEm'^uat-hua: dutta 1st- 
h.id.ip Allah itai mpr.du^LJtLii a.yaA-a}j.L- 
rJyal fkrarif-orjiig itL akan TriErnpEralrli 
bjlugiin yang :eLiJi diLenLu'kun iir.riAn.yi 
dilani Kilab iLiuli Malifuih;; Tiitj.^i bill 
dating kepada. ir.rrcka jL'jsui-ii. Lilian Ku- 
rd fnialilkall unLuk LiitnjiimbiL riy-iXu- 
r,yl, lib wikLU I [J; uTUIaii K.U11J fcCiCa- 

nya: "1>i mana (lw;>isLit>E[hHL*i ymg. 
hiirJ tarn: ternbah ^cljin A.ljih 1 ''' Oran|i 
craryg rnuvynk ivj rrsrja*,ir. '"BerliiJi- 
bsrkila \ln Kir.uanya Lrlah 1 en yip dmL 
LiinL." da:i r:\t:ii.a :ntnj{-iKUL Wthfidflp di- 
■ I i^trcka tiah*a mercki adaiah nra*iE 
nr»n£ >'&"£ k«Jij. 

3D Allah h^fiiir.*n: "Mapitlah kHTnu iecbLi- 
ir. ks daUm naralii bsrunu. jmiiuniat 
liEiiiSyS i- 1 -.- 


"- i - ^ jj*^tiid(^--ll J 1 * 53T). Hiiiudnyi tLip-rup tun^u. mempunrii bi"*t *iHrn b£tn^ r «iA i[|U. kcrunculun Hi * 7. AL A^RAAr (TEUPAT TIJBTlKCCrj 127 jin i*n nuuiUlii yuif kUrtl ftTfUtlllliJ it- 
he I urn karnii. Retiap sjitu lnr.Rt ttjijuIc |te- 
duliirt Twrmkaj, dia. mEcyjuEuk lf.awj.nnya 
iwn& ni4ny*iiclunnya); KluiiKfci anatit- 
La. icerEbj. masuk; geffl'u.uiyi Incta lidiJi 
Odlng-onug yang muuk Icemiiiispi > 
dL BJtUii. ricicka k-rpadi *nEBJig.< R?anj( 
yin* [Tiaffljk CSEdahuJu 53 ') : "'Yi Tu- 
lian J. ami. niarka 1alah rricny'Hptku-j la- 
nil, !=tilb Hit daUnxlaJllali itpada. Oibe*- 
lu riknan yimg nertipjl gaud* din nera- 
kh"'. Allah tKcfirmui: "Maiing musing 
rnenaipac ^ilsih}, yum btrbpaE guttla, 
■kin leHpi kapnu tldilc flWBjtttaJluT. 

94, Han Twfkali QEtntc-Lsraha; yam* cnixuk lii- 
dihulj dL anEarn mrrekM Kc t'dJa O-JLng- 
aEartg yajif. maiui: kemudiirr "Kbetiu Eji- 
4lk mcrnpujnyil kckbihan KdiliEpun ita.i 
kami. raiaka ra Salt alt taJl Sikiaart karcna 
perbmtin yang ttLah kllnu. LakltkarV'. 

4D. Bnunr^ukaya Drang acnng yang ttk-h- 

Ju icskati ayac-nyac Kuiii dan aiuerwam- 
bongk-an d-iri tEihidaptiy*, MiaU-kaJi ti- 
dak akin dibuitakan tiagj merelu pLnl-u- 
pinlu uuiejt M0 } din ELdak (pub) tiiErEki 
niat-jl. Juiga, hbigEa. untj rnaiuk Ik Lo- 
bmt Jiium s41 ).. UtmLtlafllaJL Kami mem- 

herl jKmKulittn kfpidi oranjt-oniit yinjt 
berbuit kcjihitari. 

41. HerEki mirr.puTij'iL tftii 1iduj dm ipi 
rwriti din ill aLai mereki ada. icUmiil 
H*pi nEinJcajS*! j. fiemikitjinh KlJllL mtltj- 
he-ri halaian k«pidi urini-orant yina ti- 

42. Dan, jiyj ng.-Orinj( fran* bulltu.ll din. 
rnrintftjakan tm^-amid ying sajch. Ka- 
mi tidsk rn^mlkulkan tEwnjiliin keptda 
dm KK^ixng nneLitnL an uckedar kciang 
pjpuinya, mrrcki LLullh peqgbijju-pEiti.- 
hJUiU !Ufti: matka ktkal dJ dilartirtya. 


'Jjt^CiT^ Ijji^Ju^ji jlliili^. J-^'wG.S 7 

4 3. Dan KiutiL abut V*ili miCtm dtniam 
ylJla DC[|d| di (HJbcti dada mrrrki; 
Tl?n£|ilir di biwih tr*rckJ *inEBj-»"jii)fa: ■" ' J" Ji iJjrt£ J^. ji^UjX,** J^C* Ml). Mikaidnyi p«ip;iki]cp*tijiku1 

^39), HtlcBudnya' pemimpin pemtTnpin. 

140), AEiunya: da'i dan imil mcrtkitidak dLlEiimL Allah. 

i*l 1 >. Aillnya: mcrrki lidik miinfkni nuiui '.urfil xtn^alniiiii lidik nmnc^mrtvi unii rfiaiuk kt 

labuif | mm. 
54 Ij. Hikuidnyj.' jnerrti tttkE-punE dalam apLnrrika ::s 7. Al VftAAF|TF.M?ATTFRTlNGt;i> JU2 4 dan mcrrka bcdki.1i.: "Scjjala puji nagj 
Allah ylflK kkail ni*liUfl|UJ,i ](jjrtl kBpada. 
Imriiah iii fUn k*mi ukllp kill 1l4ak 
Akj.li mefidapal p^Lunjuk kiliu Allah ti- 
du.k nnfmlrtii kaini pftCurLjuk Ivriungguli- 
rtyd lelih. dalang. rawl-iasul Tyhan **inl. 
rrie ni h j wi lichcrurir.'' Din duerukin 
kepida. raereki: '"[lula.h fM£3 "t*nf 
dl^ialikail ki-padimu, dlKbibkafl api 
^4oe (Uhuii.i karmy keoakin." 

44. Uan ptnyhuni-pc nifty tit *."ka Iwektu 
kepida. pEitf h'jni penjhum ncrakj (de- 
ntin mun^atakanl: " Ibriunpjjuhnyi karni 
dfiiAdil jJln.Tnrr>a tulnh niCih(KJDlEli ipi 
unfc In Han ksmi «i*ns»n-]H(*nn>-a kens- 
rli kiiiTi]. Mjka ifi*kj.h kanru t^ljk rpni<i- 
p+rf'lth drnfui jehenajnya ajii 'jzinh 
^irm Tuhjii kj.mii mtnjiniikuinya i;kepi 
dfliliii:i""' Mcrtka (pundudyk rtcraka.1 men- 
jawih: "H-eIuL' 1 KEffiudun *pj[in£ pervj-L- 
ru Imalailult mEnfuniumkin di aft1a<» 
Vidua EDlor|E4.n. Jtu: "Kutukan 4l|ih 
ibtunpikdii ktpuda arang-4inji[ ving n 

lim, 

4.5. lyiliyj i3T*njt-OIiflK rue men^haJaiiE- 
hj|inti (ma mi rial dsji jdJan AJJtk dan 
niErgungunkan j£ir jiJan liu rfwnjaell 
hcnpkuk, dan mercka kifir kepjda kehi 
dupan iktikrar." 

4A Din di uilui keduanva (penghuni ajr- 
K*. ilHL rwaikt) ada batu; iin ill lEai 
a'ph.!** 3 ) itu ndj Qranmranjt yang 
inengtfiil rnaikngmaxnig dan djjg gDlanj;- 
ul Liu JtiUjOJi (andi-landa mEreka. Dan. 
nKrcka mcnyxju. ptnduduk -Attn: "SaJii- 
mun "aliikii.rn s M 'J p Mtreki Ijelurri li^i 
mcmiiykLnya, icditut jiwrtki uudn sqtt- 
1* (memaiuklnyi I. 

47 Dsn ipjlulB paiiiuijui iiktcIei liialih- 
tan lt.E uah pFnghuiu tuftijlb, neTcki bei- 
lali: '"Ya. Tubari kimi, janjinlab Ennj- 
lay ttmpatkan kainJ lKiiama-iama 

■nTing r>r»n.j >ang jjlitn Liu" ^^j^^ysi^^ ^^ fr^.. rldJ 


e^ ■v ,? ^^%^-'i So^u^ifli^vJ^ jej'^^ijij.. -tJjljJtjUu^wJ . j.-.. r t«-l!&*-sli ! + "!) .<! ^'mif ■rurifL. cimpjc /iriA LcclnRkdi uLui mrc* Jin ncjik" 
J 44) Anuyi: mudih-miidahan. Allah meiimpahk in k«*cjaJiltf i»e. i1*i timu JUZ H 7. At. A-RAAl- It b!MFA[ [ Kit MlU.ai TO 1H. Dun uranc-'jiajic l-ang d: a.Lis .Vrial' rnu 
nimiKJjil trebcjap-i LraiL.j; Ipumuki-pLinu- 
t* Ojary; iifiO >anjn nn::^ka InvrfctlUl- 
rvyi dr.r.£in 1 inds-Un.ilAJlJra dftrilP, 
manga'akan "ItaMi yang k^nvj kunnul 
kir. dan ipj yanj? scLi^u kanvj Knr.li-iing- 
kir Hy, bilLklah ihCnrxii ii'.inla'aL k':-ja- 

4? fOrinJ-drinj( dn aU! A r j4*r to«j«lty* kn- 
pid.i pcnfhuni Tic:.ikj|' "'llukah rcrsini; 
a iri^ 1 * ^ t V-uiF kama talah heciunpjh 
baJi-u-a ir.LTr.ka Lidak ik.in rjiundapaL rah- 
mat 4 Mali 1 " | K.I - pail a tijinj; rnu'iriin i! i 
tljkntikjri'i "Ma;iLklRh kc ij;.l:iin -..it.: . 
cid.ik jd.i k^khiwaciTtn :e!h.id..ifiiYiu i1.in 
tidak | p jLi i kamj brnndi h Tu Li 

50 I'J.iri ivn^.huni ncraka .Tisnyarj p^nghuni 
mrp. 'I.irnpahkar.luh kdpida kuni 

aedLklt air ttiu ntffcajiafi yam r^EaJh 
riirwlcikiii Allaih kft t i ri rUmu ". Meruit 

4 p-engiiiiiii Hin^.1 menj.i'waLV "&esun.i; 
li/inya Allah lch.li iiiLTL£liui.rnkan kf- 

duany a stu aia* ocine-oj^ng Ul'Li. &jA%i g*>S Vi^&tf j 


SI. lyaitio Qftnc-oraAE yaiift memajdikan mi- 
nia maicka Kliagai rnain-rniLn dan. j«end^- 
f;i:ra". dan k-rludupiii dunia '.t'.ih. inunigu 
rnciiki" MJiR pada ti'4i\ ^kiinall mi, 
Kimi ir.clunak.ani mer-eka ichAgsKn-.ar.a 
i mj-irki melu'pak.uji pciLanuan meraka 
ijenjin h»n mi. Gar, lyUiajfannanal nt[f 
ki scLalu. menfingkiri aya! »>■*; Kami 

51. I;in scsunflEuluiya Kami tcLa.li ir.nula- 
lannkat toUuih Kj'iab i.A] Qv:'aa) Vtt* 
i]a n-iErel{a J'-J.ny. kjnii 1jlih rr trijc.j-tk^n 
nya ala.E dam Tien.fctahiiar. K»mi' ( '* , | : 
mrajidj p^Luniuk dan rahrnal lap Ljiinjt- 
L.caJlC v-iilj: biM'ijiiu'i 

3 3. TLadaijJi rnntki mr nuiiBtiM-iUJh^K" k>.- 
fUaJ aftrUSt*inaTiyfi k*LMlwriHji A I 
^ur'ati i1"J. Pada Karl rlitar^nyi kthd 
nz.ran pcnilKTi'ajji AL Qi.Lr"jji Ltn, l:e^ 
ka'alih. L'nr.j'jcaru; yani; intkpi.lrj.n- 
nya jg7 ) jtb^Lum Mil: ''S^yjIlKjiMhriyi 1t- 
L4Jl (tiCSnij ra*ii|-TJIwl Tuhan kanii mcn\- 


-: ,i v: 


JT^-l ^i^ij: i^jj.j.j' '■■l.'i'i MLkiudnyi' prnRhuni surua 

^4e■l, JtrJcuHInyi itn Jau: junF^iu-t^ Kt^n ltn:*n r ».p. ^^nj rt-.*fn^l Ictniqihl^Kalin IjipliBn-Ti-- 

hunt* Kami if dunii lLim ylhiui 
$471. 'UiVwdnKp.. iiEingar^ng yanj; tidak benmal Kbiciunanj >im. die iris lean rileh AH>ur'»n, no T. AL A'RAAy fTEHPAT TERTINGU) JUZ t»wa yunt Jiak, jpiia »d&k»h ugy knmi 

ptmbfti ?y»ft'a1 ypne ikrn rarnbrri *yi- 
fg'it bag.i kami, itiu dipalijl-i burn dl- 
kemhilikui :le ilunii) Jthbigaa binu di- 
ps", lxmnil yittj lilll dlli ySTlj prmib 
taint urialkafl? 1 " S-u nzg.uli msrclu tslah, 
mej-ug.'L*i fliri m*Tcki KuduH dui. IcImIl 
Lenyanlah diri rncccLi [uhiil-CUKin yanf 

mtacla ada-aaakar . 

5 a . ScrurtHfutinya Tuh-in ksmu iaUJi Allah 
jir^g lelab irundpLtbani LanadC daft TnJnii 
riilam entm jiari, kalu Dil b-CLi-tiiLtiyiit'i 
ill iTdi 'A[!y sl *'j . Dm mervutupkan mi- 
Um bapada siar>g yang. rnengik.'jtlaya' 
dcngaji cepat, dan [dtclfHakan-Nyi duIaI 
malaJiaij. InJlari dan hln1Ul|tiritsnB fmt 
ILnft-mSElmJ tunduk Ifepuia poriiilah- 
Nya. Ingitb.1i.. mriiL'iptiiiJi dui rnrme- 
rmtaJi hajiyaiah. hak ALtalL Mill a Sud 
AHah r TuJiafl *itiei1* akin, 

*i. PJetda'aJah Ice pad* Tuhininu dengan be- 
raidah diii dan niiri yang. Lemfeut. 
ScpjiiK^uhnyi A Oak ddok mrnjiikij 
otant-O-rtiiK yai»t mt.lim>iiiUL bXUI 14 ^ . 

3 6. DaJl Jarleatilah aainu mEcnbyil bccuaak- 
an dJ muka buml, kpmHA lAUah) uieni- 
pctbaikjryj dan btrvVaUJi kej>adB-Nyi 
dentin ran 1?kuj lr>dak ucin (Jiten'Tnj) 
dan baiapan (akan dika.1xjJkan | . Stnmf- 
JtlUUi^a (ahdlal Allah. arnaL daka". bepada 
arinx-oeanc yajifc btrbuac bail. 

fcJWilrfl mala. 

57. Dan DioUi ytng msruaplLHii inrin uba- 
pL ptittlKLWa iKtlli gcmbin tebelum ke- 

dstfiiav 1 riliJiut-Vyi (hujan); Hbutpa 
apablla in 501 ilu telab Tntrribtwti awii] 
JiicrLdudj!, Kanij balau ke luitu daenh 
yiEig tflndiu, UJu. Kbjtii Tutvnkan Tvujan lLl "k_ 


J^H-J. bent-nnyim Ji j.lu "Aciy ialiih utu nJjt Allah, yun wjjib bill inuiL HfuiL drigjn telieiiJiE. 

AJIah dui ItMJjruji Nyj. 
5-*31 . Mafciudjiyi: mtiimpaui bitu ttntuia yinn diminla dan nja in*mufttt n\7. b 7. *,L A'RAAT fTEMPAT TERTINGW) ML duLBCih i[ij, mika fcjirj bcluyrtan dcr^ao 
Kbit tliljan L1U pelbagfll miL-ain bdUl- 
feftLnTii-n S-ftpcrti itulaii Kinrii meiJibais- 
Li'Jcui ciTuijj Hiring yjJig :eL*h rpati. rnu- 
lithmuJihini Ihjil'j -n<ngjirHiL peLiiac- 58. Din iajiah yaJi|! bilk, tanirnin-tinamui- 
nya Liiiiilmh iuU'ji dtiuui stiiln Alliti r 

dan :gnah yang lidjJt fuh'j^, tins man- 
luu.iriuui'ya, Kuiyi hnr.biili mejuia.. 
DpmUtiuilah. Kami mcngiLlaiuu tuida-LuL- 
da ttlMiatafl (JUmiJ na#i L'jiHjt-uearts 
yang Tjei^ukur 

K<aifiStJnNntta.i. 

5"J. S*IUPii£|ilil)yB Vf-mi tel^K mtngutui Vu.h 
ktpidj. kaurnnnyi lalu Li bur'fcj.ta: "Wahaj 
kimnku jeniliahlili ALLati. 1ctab-1.aU Lit 
idi Ulian Denims «]*p-\>*." Sening 
nihnyj i;t.i1iii Virnu *idak menycinbiJi 
ALIahl, alu IijciiL J.Ur'.u bha.ii fljCUn^* mt 
hirL j-infl briar l.kia/ii-it). 

Si) Fen-nH£4-j?cimjfeB (Jari knunmyB herlcuU 
'SimriJjjTjhjiyu kimi mEmandanj Vunu 
beraiLa dalun kEieuCan yarn; nyaTi". j l "7 ™ -" r r~ ''i ^ 'i'i i * l.^'i J ■* "T- - 1. 

ugh y*.iiti>*fc* o^iiv^^— c«; 

^ IT?-- ^^ . 'i j^wr j Af/UK* 

^jMi^&J L^^C; ^^t* ' -^-r' J 


61. Nun nienjawab "Hal kaurniu, Cak ada. 
pld-lkU kCKiaUr, wdMitpvun (EUpL iVu 
iHj.Lh -jtuiin dac: Tuhan ^Ernes-la alani". 62. r Aku lampaJkai) fe(0fiififfiu invnit jim- 
nat Lujianku dan aku, nvcinbtci nu^htl 
icpadamu. dari aJt» incngtlahuL dm Allali 
a.pi ying :dak luinau kClahu.r 5, ° j. 

6). Dan ipiknli kamu Itidik ppruayaj dan Ke- 
titi liah*j di(ang kepida kam'J yfiUiftlC- 
aji dars Tu.1ujun.-u drnjfan -p *~ AJ1 T3- r =»A ra se- 
(jiijik LakfLaJtj dan EoLonginTn-j agar dia 
mtnUWcl pfcruiftilan tepidmnu im rnu- 
ilJh-riijrij.hj.Ti lcj.mii hiMtakwa. liin jupa- 
ya. kamu m-;ndjpa1 rahmal .' 


f 50). M.jj.sndnji iku ihJin^euJiui Jul hjL yjc* Rhiifc yuig iJpk dipi: dikiUJiiii hniij+th iBryraa 

iliui wityu Jill ALIlK. 23.2 7. AL A'RAAFdtMPATlEiilTIN&C;]) JUZ $ 64. Hill, mcctta mcrtdUtUkaTL Nutl. ktmu- 
dan Kirm «lajn»tk*n flia din ararve- 
c|TUi£ y^ng becrjjnknyi di dibm riab- 
tori, dan BCajoi [EqiiELurikLrL fciajiji- 
iiiidin yam mendtmalan. *yit-H>B< Ki> 
jni. .ht.nj-ngguhririi mereki adalah kaurn 
yiilE lull trtliU birkJl*!]. 

JCriafr Vjftj Hud&.t 

6J, IJ+tt (KimL 1;l»h irirnpitiitj lecppdi kaum 
"Aid ujudmn mcrcki, Hud ]i rjeikiti: 
"'Hbj tiumku, KrtitaMiTi Allah, ickiii- 
IClU tidfik Ui t'jtinn b4j;lrtiu Kliin 
Nya. Moka mEniipi Icuttyu hdsik heiUi 
Walurpidi-Nya?" 

fifi. PerriiiVa p^mukn yanf kil'ir din tiuffi- 

nyi heckdTa: "^Biunuulinyi kirni Tjsjiat- 
benu me minding kirou diJjm kEadaan. 
V'UT.ang akal din. lEHingijjtraya kanu 
mEHEiiujiap karnu lirmBSjk QTaJl)t-Qr*JVt 
^ma: bir.dliHa*'. 

&7. Hud herkita: "HaL kiurnku^ tidafc Bda pa- 
diik.li kEkuTuujui akal ledLtitpurv tetapi 
■ICu. iuL idaUh uluwi dari Tdiiui SEjncita 
I Lira. 

££. A* 1 " mcnyimpaikui Brnixialannura.1 Tu- 
riuiku fcEjjadamu dan. aV\j hanyalali pent- 
ben Ti*a=Kar. yanf (erptjiay* bipmu", 

69. Apakah kainu (tiiUJ. pcrtiyi) dm llftrtn 
baXwi daiuia ttpidtuVU perijl£itani din 
Tuhannni yAJLi. dfta** -skill atwnsT. laki- 
lakL dl Mlluurm vntut mtmhtri perin|ral- 
Ul kfptdjyiwu? Dm biEallah. al*h kutm 
xEkaliui di waktu Allah siwnjidikin fcajnu. 
sabaiaL p«qR(tnEl-ptnnuiti tying b«- 
kujiij Kiiidih Jtflyipnya. kaum Kuh, dan 
Tuhifi [*lah irieLclUhkBTi ke|™»tui lubuh. 
daft pETiwikanmu I'djjipuJj. kiuiu Nuh 
L1u>. Maki ingaLtlah TLOUtJit-nitennll Allah 
lupiy* kuiiu mtnflipit kEtarwituiijui. 

TO. MtrEki bETk.Hi: "Apakafa karma diLUlfc 
Iccpida kind, agir kami honyi ratTlj trtV 
Tiah AllaX laji dan mcfiilUUjalfcUl iF$ 
y*IK dIIH dJJCmbljl Dleh. h-ipik-bindk 
iBmiT mfck* dit*Tii.iiBiiUh mri ying ka- 
rmi j.n QiTnViTi Jcejindu kirni jii lcnmi Eec- 
TrjLiuk ncBJig-Diini; vide bcEur'". 


: .■ ■■ ,x; 


,^ 1K . h ^ "*k*kjl^ (JsJH^^J Si IkJ? Kit, '- ^ m r.-.- 1 ftV^ 


]Ui 7 . ALA 1 RA AE- I It! MJPAT TEXT1NGGE1 131 7[. la berkatn. "Sjngguh sudan put! ka.mu 
akftii dlljinpa. ua.D dan brmaitihui dan 
Tu h.wm-1 ". Ajjakah karfiu jctaliau litn- 
dik herhajiljli derigui iku 1*ti1j.tib, nama 
nama ibfrhiln'l yang kumu dar. neuk movang 
mu mcriamik.ann.yi, ptdihij Allill ttkaJj- 
kali lulLk in •mu run Stan Trjjjah unlut itu? 
Mate (UnfinlLah (siato ituj, jEHingguJi- 
nya. ikn j-ufi ltrmBHik OEaiuj yatlfc liit- 
iiuiipji'j brr:axna Vimii" >-*<"~ll'\i* 
*_*>.«;> V 'Vs. iSLtSZ J^ £i.l 

J^ J ^ =j ■_:■ *.J ,. - ■■ ^ A ^J. U^ 

f i l"/ I- J'fr l ■ 1/1 ' I" ' - \ 72. Haka turn wUmiEkjui Hud itsetti 
orvnfoiiJTg. yang bcxiBiTBiiyB dengan 
rahrn.it ynng b^ur rlaji Kami, dan Komi 
lurn'pax a:ang-an.n£ yang m End ml akin 
aj.aC-4.a-il Kbjtil, dui liidalah TnEcuka 

utana-fun* j-tjix OucLinan. 

Kisah Nabi Shairti a i. 

73. Ilin -IkarnL ttlah mfngDluiJ KEpoda tium 
Txunuii suadara. mcrckj. NhaJch Is het- 
Itara. "Hii kaumku, JcnilianLaJi Allih, 
i*lali-K*il Ud^JC Ida jUlLill bBujUIIU KlBlTr 
Nyt. 3*nmjEjfu h nya ttlah Oitant buKti 
yin£ nyiti Ifctpadaimi din '[uhanmu In- 
1a trelini Allah, ini nunjirli lands nogiinu, 
rnui.3 bimkanLih dii mikin di humi 
AILiji. dar. junpaiiLih kimu. rn<TiEE,n;iE / gLinya. 
dtriEar. gfinjiujn Apap-jn, fyaqv k.iE«nLiEi> a'l 
kamu B*an liiumpa. ujouui >'ari|i pedih." 

74. Dan Lngallah L'lchmu di wpkiii Tuhj.n 
irvciniadikain V-unu pEi1gganlipEn.5E.anta 
Lyina. CHrfc u Bia) Jtnjdah Vauau 'AajJ daji 
iriftmbEtiiin leniplT UauiMU ib bUlrii. K.l- 
mu din.ka.ii. iv1a.nj.iiU.ni di tir-ili tanih. 
alyB y-*Jl£ dala: dan tirnu pana.L guan^nE.- 
gUCiLinfTiy^ unn.k a 1.1 ad lit an i Uriah, niaka 
Liuja.Llah ni "mat na' inac ALLiii dan ja.- 
HginrdJi kin» mtrajajtla. J I artulsa. bumi 
TnembiLit kcrjiuiui 

73 P'cniiikif^iYHjHa >anj! Hi«rlyti;iii(5nJtkaia 
dari di xnliTa kaumnya ?ie[kata ktpadi 
Lijui^-acanij yapj diontj^aTi Lemih. yang 
telafi brnmaji di jjiLua rr-Ereka. "Tihu.- 
t*h kiifnu baKwa ihalc?i ilL ulUi linCnJudL 
rmil| alek Tuhannyj.?". Mft[?k* mert- 
jawia: "ScEHJiDTfjtinya kami rKrimiji 
>(pa.da wanyu, yane. IvriilEh diutui iinhiV 
liitnyunpukaxuiyV. i"' ?- 1' \ '* " ^-^,,^-,|--i- W 


f^ijf > T-. j » 1 1 -^ iii a . ■.' ' * t te£& } l& 


iK _t i^ 't -^ 


2M 7 .\l A 'AAA* 'iTtMPAJ riRUNWJl) WZ B Tfi. 0[amt-4:iiiR yarut inenyuinburxkaii din 
ljeclcali: " SMiir£fu"h nyn kami .irt^U.n 
■mtijT yang "idak peiriyi lepada apa 
viiif Vjjtiu iirjju iln" 

T> K'lMM^lin mtftka srnibelah ur.ti hetina 
i1j, dan mere** t*:Llkil aJudCLr. Ctthadip 
pcrinlaii Tuhaji. Din m«f*a IJfltiU. 
'"Hoi Shileh ditan.cJ: ialih a pa yarg ka- 
irtu ajisaiiLkui Liu krpaila Viir.i, jlei '.he- 
rul> fclfiHl rtlhiaiui. o:anL<jTaji£ yaaip ili- 
UtmOUUft", 

7R kaiau Liu me'TEk.j. d irirn p-j pefiipfl. it aka, 
jidUih mtreki mayal mayal vang hc _ Ee 
limpirflJJ 1 ill1fir,p*f Tiri|t£»l ncrsk.i *Steti&t <4m 


©Oi?^ 7 9 Maki ^hjJeh rnEnmggaJkui rr.crtk.1 ic 
nya brrtt/a. "Hal haunitu h'uil^jIi- 
uya, iki.i lc]ih niejiyiin.paak.in kepidunn 
amanal Tjlunku. dan leu tslah. rr.ErTibcrj 
n*scku[ kcpidajn'j, rr1a.pi i.air.u Lidik. 

men/ukd orafli-iiJATiK yiiui mriYi'ru't] 

lULtehaE". 


AfM^jVafciiwiAg.s, 

HO. Dan (kafm jufLa reLafi mtrj^jcusl Liuh 
itcpaiii kyurTinyi'i i. Inf^Matil 1j1kj|» Hia 
berkila krpidj k;iuiririyi '"H'inpapn kinnu. 
itltn(jt(iikiri pf.jb-aa.laji laaliiivah l[ll ee] J, 
J-ire belum psjnaJl dUcer]aj(ial (-JtK **- 
riraiygpini (dl dunLi ini) jjirjElurrinLi 1 '' 

3] Scmnflj.uhny i kirnu mfndacaiiE;] LcLak i 
un'uk nncjrpa.sk in nafj-umu |k?pida rr.Kre 
k.a'1. hukjji Vcjiada waaiiCa.. rnalaJi Viiru in: 
adiliJl kiiii:i ya/ifc ii'itlajr.piui pain. 


'-'' -k'iv'C'^lV-" 1 -* 


Bl. Jawit kaLimnyi :idak lain, hanja mi-nra- 
tikaii- "|:siilah mcTEki (LuLh. dart (Jtngi- 
km p-rnirikiitr.'rJ.'' daai tulLnn irn: ee 
ninfi'jhnya rr,Lri:t.a adalah Ota^g. a ranj 
yajifc n prpu i t-fufa fTiCrm-cilca^ diri " .K 

®^iiJ^4^ 55 l y P(rhy|.iin ■fithuyL-i di. ilni i»lah. hunnjwitjiL irbv-'unma Uiic:arek j~i dalm" J>i1 rii bcnXul. juz f . AL A'RAAl-' 1THHPAT TT.RTIVT.fitt 235 &1 ktmudian Kami vlaniiilka n dta dan 
jirnpi'iul p^ngikulriyi t« uaJi isrcnrij*. 
dia Icinamk nranfjring. ; r ang btrlnnjjil 

i,'J ll.: inilik.»T'!i. 

H. Din. Kami Lurunkan Vtp-ida mcreta Ku- 
jatl (batu'l; rcakj peTliiiLikanlali bagaL 
iruna kfyjdaMn nrartji-JcaiiK, yaiiK bej- 
dDU itu. 

SJ. I Jin (Kami tt|jh mtr£)icu!) k«i*ada rrn,- 
duduk M ad > an s s 1 \ uildaia. mecekj. 
fyu'ath ta be/kita. "Hal kiumku. n-m- 
bahla.li Allah. t«Ha]i-lL4|i UdaJ* adi Tuhafl 
hapimu jcelain Nya. .S'iu n^guhnvA tclah 
dalanK ktpadiinn bukLi ya.np riy*[a daji 
Tuhann-iu. Makq »ni py rrnkafhUJi mai- 
an dan Lirnbanuan dan jinjin|ah kimu 
k'jLLLHKk.an trapi manujiLa burns ba ran p 
Ularip, din ri||i'b^ii|j:iTin}a. dm jarujan- 
lib lumn mernbuat kGIU^akan ill fllUk* 
hum: sexudan Tunan menipei^iaikinya, 
¥ir"j dcinikiin (In Icblh balk. ba^Lmu lika 
hduL betiil kamu riraijg ^ii»Tif r ysng tw- 
imiaT, 


ft. ". i£Slf &)CJ Jt U^±^ ^Jfcu^i ^Jj+A -J ij 

jfj kJ >i*lij |j^ ACr*» J^J «•?* j t ^^£^J 96. Uid iuipuilah Lirnn duduk di cuv-Cup 
ltd 3 II df]'iKnn meiudkul-ruikuti dan mcnf. 
balin^hsJajiid flrtlUp ya.ru; brrimin dm 
jiLan Allah, dan menftinjinkiri afiu lalan 
Allah iLu menjadi h-Mig.kf'If. iJull UhjyirLaJh 
di waJilu dihvulunyi karnu bftrJMFi'illK It- 
dlklt, llllk AlliJ) irUingifrbahya* jumlah 
k*mu Din jiEciialikariJih ba^amiifis tt- 
nidalian. Drang-orang yang btrbual kcru- 
jikin. ■" ^ ''I ' H ^ J -'i-O- 


^^^^Uj'' VV^ ^ t ?IjtL^ B? Jlih I'll ****]OlLfitn JuLpida bunu Trei- 
itnan ktpada 4pa . jan*. iku dHjtU: unluk 
mcnyarnjiaLkajinya dan nda i|>ull) itr,v- 
langmn ymtg tldak heriman, msks ^Ci- 
sabuLiIi, hin^gii Allan rricncrajik an 
HJlQcliiiira dL anliica kiU; Jarj Dia adalah 
HakLirt yiPi wtaik-baiknja. 

/ «■? §^*%^i_^ 5- ! 2| Uxdyui ulilaJi buna pubtia Nilii J'hrjl-um i.k., kt-mu dun niciijidH nni Lih-t|jh ^«^g i-n^lH 4-u> 
lrjk nn Mtdyin iiv. K.*hkJi> bit dl*m di iui1n bestp*i yiftg.juga dinamt). JIuJ-VLn jruuj itjle- 
tik di pinlii laM-c M«iiii dL icnggui fiiiiiurrji Sinu 2JG 7. ALA'JtAAF (TEMP AT TERTlNC.fi [] JU2 5 J ^ ■> H-S. PiMniikipernuLi daii kaum SyiTaib yanj 
pujnyuiribiiflttfiaJi duj bttkaia "£t*urn- 
pilmv* knmi akin menguur kimi] Jiai 
SyiTiLb dan Driqg-aiang: yan§; becimin 
brr^nmj.iriii din k-u'a k=.mi. knuaii J.3:nu 
kcmbib. kepadi ifuni kami''. I^TliLi 
Syu'aLlj: "JJirt apaViE Outrnu akari 

mtnfcujir kimi], KendalipuTi ki-nii tidat 
rnEnyutiinyi?"' 

H9. S^A££uh> tanu ni=n£*d*-*difcap ke 

tKilinngan >»nj hevu 'dihadip Allah, ji- 
ia. tun] litmniE ktpada. asUnanHl, K- 

-rudJi Allah nukjiartan k*reii dart padn- 
Tiyi Din tidaklaJi paint Vaml It. emboli ke- 
padajiya. kcLiuld j ilea Allah, Tuhan kanu 
rrrrnqKimdakil ny i'l . PcfiKiliJiuari Tuh.aH 
JiajrtJ InCUputi Sc&LLi KMatU. ktpldi 
Allah HLJp&h kirnL bertnwiklil, Ya Tu- 
haji kanu, bertiah kEputmar an Cm a kami 
ilui kauitl tartii dtiljtan. hale <4dllJ dan 
EnikaHlail P™beri keputuiflr yinj jr- 
hiik Viailcnva. 

90 PsipuVi-psrnukft kmrn Syu'aib ying lea 
Fir tiika.Li {kepada HsuoUlya.). ,n St- 
wrutfuhnyi jiti fcamn mtnjikvui. Syu'aiS, 
Kruu IjLiriu jDeaj bcrbujit demikLui ym.cn- 
jjdi) aiing- Drang yana merupi"'. 

9 J . Ke-mudian meralca ditimpa jEinpi, maki 
jadilah raiErcka EiiaytL-niaya.L jaJlii Dtl- 
rEbnipartaart dt JiLiuTi EUniall-ruiTUh ni«- 
nkiv 

9l. '[yaatUj (Mani-OrBta yMlg, mendLijIakur 
Syu'ait wutah-olah ihtrtfca 1*Iueti pfi[Tiah 
tierdiam dl koCa :Fu; cririj-Druif yani 
U1CJldusl*liii Syu' lih nnejieki itulah 
Otwig-WJ.nf yanj mejuj^, 

?3, Maki SyLTaih TnEningEalfcan mercki k- 
raya bccfcala: "Hii kiumku, lEiuaaEuh- 
nya atll Ulah fttftnyunpalkan kEpauaiDii 
arnanH-aniiani! Tuhanfcy dan aku fclah 
mEin.'bffi m«K#t kejudainui Hik* b*&v- 
mana aku akan fariaiih hit] (Erhadap 
Hiring -a ring yang kifiT?" ^?CJ - AJj?/j€ iSj&i^ 1 L^' >J ■ J li ^ 
P-'*' 'Ei j, - , 'l -t'-'i'T _. j 11°-" /■''■J r" 

' - ft llf ■ ' T I '•* ■ V **\ *& tf** if ? 

■-- i • 

^^a;; m^si ^j ^s> .^' Jp ;*j£ t^ 1 

A.-- ■:!"■■" -■ '• - -■! " .-■ _- ---^ ■ ^ ifi 


JDZ 9 7. AL VftAAF fTFWPAT TERTlNCXil] 237 94. hiartu Udiklmh ncmtutJi KWirfinj mbd- 

puji kepftdj. issjalu negcn., ijla!.-J p*m- 
duduknyj numdiiilikan nibi Ltu), me-lain- 
kaji KirnL [inipak.ui kEpada pEnduduk- 
nya. K«*iruiLlaJi Jin ptndtikaui mpiyi 
merclci rundut dentin TnrrEinlih_kan diri. 

9* KEmudijji Kami gir.ti ke.c-j.iih.ui itu d±- 
nf.jji IcHnuipaji hbisU luSrunjjUJt din 
Junta mttcka bttlAJBtUi tanysX, d*n mc- 

Wkt (j«rt»t*' ''StTungpjJinya ncntk 
triDyuig kamipun IeIbIi mcmiiJ p-sii- 
dirilaaji dart ktleflartjjarT, miki Kim] 
tilTipiKaJl ntJiani jta* TUtfEki 4efin.au ie- 
tgnyonj-knnyrcng xedajng merata lidak 
mEnraduuiyj. 

M IQeiIiii lEkbaji-ya penduJui. jujpKrL-nfrfcj'L 
bnrLnUji dan brrtiXwa, FMtmh Kami 
4kui mtlunpUikjin kepadi m-ereka. U*[- 

kLh dui Jilfil d»n hum:, rs1j.pt TnerEka 
rricniiiitnkan {ayxt-ayal Kami] Ltu, maka 
Kami Bkia motaka dmHalifcar p*rt\lal- 
Hfl. TT-fe^-fc 

; j 1 "? -- /*&* AlO T> -iif^ ' ■.-■J " I ^jJ 7 ■ _;' 91. Miki ipakatl ptilUludlik flK*fcrL-ntJtEiL itu 
UVCTHE until ilift ktdjunjjln ikiun 
Kami iepada meda ili malairt. har: di 
waXtu nmeVa lEdang Lidut? 

98. Auv ipkVui pejiduduk ntjEthntjEri jiu 
rnEiiia irnan dui ksktaneui liklaaJl 
Kami "kepida mcrc-Va di waklu maliiun 
MpcnggaLLhaji nail kcrika meatka se- 
dinjt Trt:™in? 

??. Maka apakali tbeceIu mEtaxi arnan djji 
azib AJlaJi (yaiuj !tdak~ lrriuga-du.ea)7 
Tiid&Uii yang mwiia imui Had *tib AJlth 

kELuali DranEaTkng ying nurjp. Jlf ^ -1 


- . ■ : L J 


100, rjm apikah TwJym JtlaS imfi bttn^-OiaO^ 
?mng mEmpuiakai maru riCfCCJ lEMdah 
(Lcnyap) prililuduknya, ba^iwa kalau K*- 
rm mtlulltJldikL trULu Kami ant msrElu 
tptm dtkm-danpyi:. dan Kami kujiii 
mild tuli meTEki Hliinjgi mtrski tidak 
liipal ilLtJidtimai (pEla>ann lmaril 1 

101. NEEE:L-nHEEii \ywg telip ]Umi binua 
kan] ICli, tarnj CETiratin le^ipin datL 
InEritidEritinyi kcpldunu. Dan .FU.n(jfuJh ^ 

/> 


236 7, ALA'RAAFlTEMFATTtRTlNCCl} IUZ 9 iElah dating trpi-Ji inETEka, mui-iuJ 
iKHdu Jtm^kn mtmliiwt Dukd-buktl 
yam nyiti, mil* mcnlcf ti^tf) tl<iilf 
becvmpn kcjiid* iru yar\g diiiulunya 
mETeti CeIiJi rnEndajEBkannyj.. Dedu- 
IdiiuiJi Allah nwiucuAC] null Hall artnt 
■jtaJH taJir, 

102. Dm Kual Udik mjendiptU ittbanyifctn 
nwrclti mrmEnuhL imji, SaunBiuhmyt 
Kami rncridipitl kebanyakaEi rnrr-ki 
.rcruig- Drang yang fabk. 

Aii-'i jVu hi ^ftiaT J,t 

|(13. RciniidlUl KUIli UtU* Muii *tIU-dirL [a- 
iui-iuuL Liu Onyjui irwrrbi™ lyi^yit 
KdJTU kcpadi Fii^mui.^^} din peimikj.- 
pErmiti kiumnya.. Lalli rrttiiia riitTLfl.- 
ingtaii lytc-ajil leu. M*k* twrhnifcui- 
laii baftumtnt ikftiii onni-scarig ying 
mEmtuil kuunkin. 

1P4, I>jn Muu Ijeifcala: "Hu UlaUin, W- 
an dsii Tuhu Kin«ci ahm, 

H>5, wyih Hiajku tidit mEFiiHalcHn w-mitu 
lEthailap Allah, V«ciuJL van a hik, Se- 
Jun\|BUJtayi aku da.Liq£ JCepadamu de- 
nftn rficmiriB*i bufcli yim ny-ita Jmij 
Tuhanmu, mala kpartmUh. Banj lsrii] 
■! pccgij becxuni aku". 

1(16. Fii'ajun rciEiija.'WBb: p Jiki benu Ijttiu 
menlbaX-l ttUJtlu UuttL Maka dalaiu;- 
k.pilah bulti 1m jjkj fbrfuL) kimu tEr- 
inuuk. 'ncuiE-L'TiDS yang bEnir 1 ". 

]D7. Maka Mub rrirniBluhkin friTigli'BlTiyB., L»- 
hi KkaCLlUL i[u jupjj. tanglca! itu rnenjadi 

ulii yurdt MbuuHiya. 

104- Dan ii TnEqgELyackan Innguinya, mill 

bctlka. Jl'J juga. Taiwan itu rrienijid: pulih 

btft*hiyi (KelLhHlSn] OLtli Qcajii-StaJia; 
y-uiit mekih«ny*. 

Ififl. FtfmiVi-p&nmkB Jtfum tn^aun btckica. 
"Swunegwhriys Mvu ini uUiah iM sini] 

yang pandaj, :■ -■! 
V.I T J^ - i -■ 1 J -^ 1 J I -" j*t ^ I.. mi jT^«> *-*.^lf /''■'"IT' 1 ''" ^5^^^^- illj Fir Vim *u-Hl*h a sl *r h^id r»j H nji Kftiij jiurbnkfli. M*nurv1 |ij»T«h., In!iuri d L lYliM M+hi 
Mull 1.1 Lllah Mtnf-pJlttllJl [L 23 1- 1 2 24 S.H,') yJiik dfl(J Aimiei. HJZ 9 7. AL ATtAAF (THMPAT TEJtTINGGC) ■ii'j r -^- 110. yuit bC'tTiakud JUtfldalf rfiertjEluukaji A -: jj^Ki— :"i , -1 »* £"_ -^ ,1 .j j 
kimv *ui iKjtrriimi". (Jrii'iun &«*«■]■ W ^V bli ^^=*^'L?v4^L>'^>_ 
"M4I4 *Ti«k*h y»ng k"niJ anjuiVui? 11 

■I |-^|r ::2. 114. ui. lit. U7. 11s. L19 PerniikB pncnulti Mu menjiivib: "JleiJ- 

laBfjijhlih Ha. dan jiinUiinyj milt 

fclllmUh lea kuli-Kda bEtwrapi Drini. 

ring ilm mf3iiH(lLlH)Q£aJl fiJlLj-aMI nhii), 

Kipiyi meaaka mEcnfcawi IcEpidirnu je." 
mu.1 iMj rihir yina pindu". Dui beh«Tj.pi ihli lirur itu dnlJLng ks- 
pidi Fur 'win mengalLkiJi. "( Apakjih / il- 
■ui^uluiyi k*inl iXiji mtnilip-iL upuh, 
jiki kamiUh yung rritnp^jV 1 

hti'aud nmifiwi.tr "Yi, tan K$ufl{iTVih- 
Tiyi kunu bt-nar-JMitiJ: ikan tcmiunik 
,7Tuig.DTin,| yinj d«Kl1 (fcRpldalCu >". 

AMl-fthli ahb Irtttata: "Hii Hun, kimu- 
kih ying iJcir, nKltpnpuktn L*blh 1I1- 

hulu, ntiukih kjnii yang. akin tnt- 
ItmpiilCirlt" 

&Jms* mrnjB»^b: " LemvaikaiLiiJi yt*Ui 

dahulLij!" fcffikn fefkali rr.treka me- 
LempukiD, niEcela mEJiyuLip mill, iinng 
dan jTKnjidifcan ltuij ljuiyik 1m tat lit, 
Mdti ffltttla niGndalajqdtan rihii >anj bi- 
HI (KlfJll'i^tikBnJ. 

Dui Kuril wihyutajilupili Musa. 
"L«mpuka.nl*ii towkitmu'" Miki «- 
kpriyrvna.-k<]nyang (n-ngk^t itu mcnclui 
api ymg. mECEka mlipkuj. 

KLuma Liu nyalalah jinj btrai dart taLil- 
lati yuut JtlaLii mcttkfl tarjakun. 

Wafcl m«*kn talpjh l3l t,epipi a , itu dj,n 
ladLlih mercki o rani; a rang ymx bini 

Dan iMi-«i)i siIuj itu Ktti merU me- 
niaiajikan diri dsnain beriuj'jd^ ^ ) 

Kttck 1 tiukitt: "Kami, tarunin kepuii 
Tuhan jttrriEHi. iLam, g^UJ^-fc* 1 ^-' ■•i '1' i x- _- i 

jt'i* ii u»t-^ ^ ■ tyj*j ^^fJJ fr ©oUii'^>>^:yti J ?+i. H*r*ki 1erui ehkii^JuJ tcp^iii XlkJi Vuir.i meyikiru kct>;nj;tji h:ijiti "J»bi Musi ■ r tlan tnikui 
ii ihll iit.ir H-bi^jL ying •ntKjti. dii^j .arr.ulj HO 7 4L. A'RAAF iTEHPATTEftTtNGGh II V. ■> ■oh_ ■•|^^- *~]^j*i- ^-^JfcifJAi 1 s^mA^jAij ti^.tetA 


•jsftz^* t^tir"rf"f f ^ iiifi' trf ~ 'ma 


r.'. i *■!. fu» 


^at 1 !^^^™ ^r^^"? "" lffJ ^V^^^p^fWJ^^T 1 ^ 


Pm 
'5viL 
■ijp' 


122. 'V ya.ii.ii j Tjhin Mjsi din JljrLtri'' 
til 

■ML 


■:JVL 


111, Eir'aun berkaEa: "ApakaLn kamii a<:irnaii 


oftSj^^teig^G 


tBF 
kepaduiya. iKbeluir. iku aie irate ri LuEl k*i 
padrurK*. 3t}ynitf,l*inya ipcrbitlHAl Lni 
nullah iiiiln iiiiLLjih,'i- ying :cLih kj.mii 
dfil 


fas 


runcanakan di dalim knhi ini, jnLuV me 
rvjduackaii ptniljdukiyi da.ii padir*y-d. 


jtf ^^ T'^r-C'IT"--- ijv>> ^i,r 
3 j^Ji: j£j ii^t^ i^jjs^ttJ ^> -LJ ' 


miki ktlak tarr-n akan rntn^tshivi faki- 


^flfl 


hiL pcThualaTimj im| . 
\~1A ijerr.i . s^.qiinj^.'jhTiyj aku akin m£mi>:Dr^ 
"angan aa:i kakimu dungan lK:xibiJi£ k 
•£■1 
cua benkmba) ballk SJJ ) , Ktirvadian 
Ew 


TB 


iiinf,jiih.-ujn[^iLh akn ^kan mrnyfilih 'm- 


Wf 
rriii M-mumy-i " 
L 35 Aii'li-sliLi uhir ilu mf.njaw^^i- "S«.jng- 
puhnyji V:pjda Tuhanlah kami Jcem h j Ii 


(g^iij^jjpr^fi 


d£K2 


tR : 


1 2ft Qir. kirr>n iic.uk m±nydjhkjri icarm. melair- 
ka.ii kdxrlia. kjmi LlLiIi bcrjmar: krpa.da. ayul- 


d^s%^^L%f^s 


"JR 
iyn- Tuhar. kami kcnkh iy6;-ny*c iij dn-am* 
jEK 
kepada.lj.mi". (Werekri 'herdci'jJ: '"Y> Tu- 


han kami. Iunpu.hkjnlah kcsj.ba.ran ktpada 
4U 


kaio d^n. "■■JaLkin lah kdrni dala.ir. k^adaj,n 


^■IjY^Jv^* 


bcr«r*k.diri (litp*d!i-MuiJ". 
SI' 


sk 


117 Hcik.ililih pernneqar-pemhExar dnci icaam 
Fir'aun Ikcpida, Fir'aun.) "rt.pak.ah, *.j.ti:j 
rtK 
rr.EinbLiik.a.11 Mura dan. kiumliya. jr.CuV 
flL 


*wjfr 


jnrrnhual Xtiusakirt dL rtnCr.1 ir.i (Hfli:! 


ftAt 
daii mtninexalkan kanu 5*i1a li^.ian- 
tulli^Il?nu7 ,, , l-Lr'aun mrr-jiwib: '^Akan ki- 


» -■ .' ^ ■ J -"7^ ■VS^ ^ "1 i- Ti- 1 '^ l^' F 


3c&i 

<5^ 


/SRi 


ti bunuh anak-anak Ljlaki rrnrska da.n 


■■ ■/■■»*, rf, w Y 


SlK 


J| 


kiLa ^jjjkin h.idup purempaaji p<rnr 
puaji mccexa, dan s=*iJny[uhnya. kha bti- 


© ^JH?^>Lj ij^j- *l^; 


,JL 


jaw 


luass p*nuh d| a1w miTftka'' 
HL 


sSC 


]?B. MUia beikira ktpldi "cju-iniyn "M-j- 
K-flkJl perl-n-lon^m kepada A!lih dan her- 
tj3fc- 
cabnrbJi; srsiin^jiihnya bumi >.'m\\ kc- 
L \__ t 


' VV'ifl 


pjnyaan Allaii; d ipu lakLKlll-Nya ktt- 


'fc/^ : 


TE* 


pada. iiapa ying dikthHidaki-Nya diri 
hj.rr.bi ■ jinnili a-Nya. Dan \.t miLi'hj.n yinj; 
baik aiLalaJl ta^i aca.iiK^Mi.r^ yinj; ^tr- 


©c^j^ C^^J <&&&& 


> AIK > 
raJ(*a". 


\^/b6 i ^i^-J^'^% 


^P^L 
123, Kaum Mins bcrkara "'Kj.mi Ctliii dt- 
lLnd;n i.oith E'ic'iun'l stlieij ir. kamu li- 


3t jd- 


-'•4£ 


:a^t kfpaJa kinil dan Kiulah kiinu Ji- 
s ^7» t. 

ft. fx 


fjfi 


J55-I. '►lak^Jrya. luiKin unui dii kiki km aim k 


'jLitriyj. 


j ,td 
*. m W'- f*%*^r*y fr J T^f*f.-&9*} *^r: P*- "^^. f^r^~ f^i^m^ 


^gj^^Mte^^^Mfej^^^Slfetf 
•^H| ■:• ™~ .."""^n" "^H. ■: ■ 1 ~.. ■., ^^pi -7^^ -:- ™ :_., l.^'^F*^^ 


1 ^" ^ -.-' 

JUZ ? 1. ALA-nAA^fTEMPATTmTMritllj 241 ung^Jfj Mii^i iricnjawat "Mudah- 

miiiiihin Allah, mr-mtiiriasakan jiu jiiTuinj 
din mHnjj.Jikj.n kirnu VhaLifah rli h-jmj- 
(Nya.'(, maka. ALTih akin menhir hifii- 

mann j«ljui:ajiiTig- S1 }. 

130. flsjl WWHnjttfljImj'i K.*nil rcLiJi muf 
huVum (Fir'j.1111 dap) IsauninvB utimui 

im<:7ida1djipkun.i muiLm kcrnjTjj J-ing 
pinjflUJi Jiui V-iutanifa:! buaJi buLhan, 
jcupayi mertkj meng^rnlul p«U]aiaj). 

131. K=niudij.n »p»biU dt'jjnjj k*[Hjda mcrefci 

V< rriilimucin, meteka hEzkati: "Inn nda- 
Lab kajena. iuiaha) kimL". Din jika mr 
1-tkl ditllinpa KtHjuJlUi. murki Lranpu:- 
knr lehnh jtraa.Un itu ktp*iii .Mnia daJI 
(jTing-oraqg yang fceifrtatiya. Kitahui 
3ah, Kiurui^uhnyi kexubji m-ircka. ilu 
idjlilL kHCtapaji iLui Allah, aJun trtipL 
ieUanyakin nic:fka udaJc inte\$cCnh>uJ. 

lJ£. Mtrrkl biiJtala.: "Di^aimuMpuii kamii 
Tnenjjtingkui feMctaJifcm ktpadd. luni 
unluk men.-yih.ir kiini demjin k-etecailean 
iLii, cnaki kirai jK.'kzli-lj.lL lifts!; itj.n Hot- 
Lman bepiiUrnu". 

1 3 3. Malta Fiajni JutLmkjji krnida mttek-a 
LiuJa.ii, L+laLajig, luLu, kitak iLui Jjl- 
[atl 3sB ] Mt&aBAi buKU yaflf i*lal, ULapi nie 
rska EEtsp men y Dm bong*